Restoranų verslas 2006/5

restoranuverslas.lt
  • No tags were found...

Restoranų verslas 2006/5

BRANGÛS SKAITYTOJAI,NAUJIENOSTURINYS5Naujos maitinimo ástaigos / 7Ðiais metais ruduo Lietuvoje buvo ðiltas –Rinkos naujienos / 8lyg uþsitæsusi vasara. Daugelis, ásisukæ ákasdieninius darbus ir rûpesèius, në nepajuto,kaip jis netruko prabëgti. Jau visai greitaiKONCEPCIJAðvæsime Kalëdas, Naujuosius metus –pagrindines metø ðventes, ðvenèiamas visameMolekulinë magija / 10pasaulyje. Visi su dþiaugsmu laukia ðiøðvenèiø, daþnas tuo metu atostogaus. Tik neAPÞVALGAALGARESTORANØ VERSLAS 5/2006maitinimo verslo atstovai. Jiems kalëdinisParodos „Hogatec 2006“ apþvalga / 13laikotarpis – pats darbymetis, ko gero, patsuþimèiausias laikas metuose. Juk Kalëdas irVIRTUVËS ÁRENGIMASNaujuosius ðvenèia kiekviena ámonë, todëlrestoranai ir kiti pobûviø rengëjai kalëdináMaitinimo ámonës virtuvës projektavimas / 14ðvenèiø aptarnavimo maratonà pradedagruodþio pradþioje ir baigia sausio viduryje.SPRENDIMAIRestoranai sulaukia begalës uþsakymø, o taiNaujasis „UCS servisas“ – greitas ir patogus problemø sprendimas / 19– ne tik didelës pajamos, bet ir nemaþasPatogus lankytojø aptarnavimas SPA centruose / 19iðbandymas visam kolektyvui.Tad nestokokite jëgø ir idëjø, o kad jønepritrûktø, apsilankykite ðiømetinëse VilniausÁRENGIMAIparodose „BaltShop. BaltHotel. BaltGastro”,Maitinimo ástaigas aptarnaujanèiø ámoniø katalogas / 20„Ðventë“ bei „Þiemos puokðtë“.Nors ðis laikotarpis labai uþimtas, vis dëltoPRODUKTAIraskite laiko paskaityti ðá „Restoranø verslo“numerá, kuriame spausdinami straipsniai nëraPaukðtienos pasiûla maitinimo ámonëse / 24skirti kalëdiniam laikotarpiui – stengiamësgvildenti visus metus aktualias temas.KONSULTACIJOSDarbuotojø vagystës maitinimo ir pramogø ástaigose / 26Nuoðirdþiai,„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvasBARASRedaktorius:Vytautas Mickevièius,Barmeno darbo paslaptys (2) / 30mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.ltStilius ir korektûra: Gintarë Jankauskaitë,mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.ltÞurnalistë: Laura Kubilienë,mob. tel. 8 689 13816, el. p. naujienos@meniu.ltGËRIMAIPopuliariausi kavos gërimai / 34Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.ltINFORMACIJAReklamos skyrius: Auksë Bakanienë,mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.ltLBA informacija / 36Ieva Padegimaitë,LRVVKA informacija / 37mob. tel. 8 656 07555, el. p. horeca@meniu.ltLSA informacija / 37Reklamos skyrius, Kaunas:mob. tel. 8 652 07521, el. p. kaunas@meniu.ltHORECA informacija / 38Rinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,Tarptautinës parodos / 41mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.ltLeidinio bendraautoriai: G. Jankauskaitë, L. Markevi-Meniu.lt ámoniø rodyklë / 42èius, K. Davidavièienë, A. Jablonskis, S. SimonavièiusBiuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,PRENUMERUOKITE „RESTORANØ VERSLÀ”!tel. (8 5) 2735919Redakcija:Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.ltPasirûpinkite, kad leidiná „Restoranø verslas“ Jums pristatytø laiku ir patogiai – tiesiai á Jûsø maitinimoPrenumerata:leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais ir pramogø ástaigà ar net namus. Bûtinai uþsisakykite já, ir ðis leidinys nuolatos Jus lydës bei padës siektikreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,el. p. prenumerata@meniu.ltuþsibrëþto tikslo Jûsø veikloje.Tam, kad leidinys bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia sumokëti pristatymo iðlaidas – 20,00 Ltuþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà, pradedant nuo bet kurio pageidaujamo numerio (uþsakymoISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.kortelæ rasite leidinyje bei internete http://kuponas.meniu.lt). Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“numeriai. Leidiná galite uþsisakyti telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, o taip pat interneto portaluoseSpauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.www.meniu.lt bei www.prenumerata.lt.Nemokamai „Restoranø verslà“ galite pasiimti:Nuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:Meniu.lt archyvas, LRVVKA, „FoodService Europe &Middle East“, www.sxc.hu• UAB „Sangaida” prekybos salonuose: Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40, ir Klaipëdoje,Daukanto g. 13.• UAB „Mantvilë” prekybos salonuose: Ðiauliuose, Gardino g. 2 („IKI”), Panevëþyje, Savanoriø al.12, ir Klaipëdoje, Dubysos g. 37.Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.• UAB „Hotel and Gastro“ prekybos salone Vilniuje, Kalvarijø g. 125.Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø beipaðnekovø nuomone.• Leidinio redakcijose Kaune, Savanoriø pr. 271-207, ir Vilniuje, Konstitucijos pr. 23C-618.Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei„Restoranø verslas“ tiesiai á Jûsø maitinimo ar pramogø ástaigà bus pristatytas nemokamai, jei esateseminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø sritiesspecialistams.Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys irUAB „Mineraliniai vandenys” klientai.Daugiau informacijos: Kaune tel. (8 37) 705627, Vilniuje tel. (8 5) 2735919 bei elektroniniu paðtuprenumerata@meniu.lt.stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø projektøvystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø. Norëdaminaudoti medþiagà ið leidinio, privalote gauti raðtiðkà Leidinioleidëjo sutikimà.partneriai:© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2006www.meniu.ltwww.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.ltRedakcijos skiltis


NAUJOS IR ATNATNAUJINUJINTOSÁSTAIGOSAIGOSAIGOS (2006 m. rugpjûtis-spalis)spalis)„SÛKURURYS”Rugpjûèio 4-àjà Druskininkuose duris atvërëRESTORANAInaujas laisvalaikio klubas „Sûkurys“. 1450„VENECIJAVENECIJA” – restoranas; adresas: Pilies g. 30,Vilnius; virtuvë: italø.kvadratiniø metrø, dviejø aukðtø „Sûkurio“ pastate„IN TILSIT” – restoranas; adresas: Vytauto g. 32,árengti aðtuoni aukðèiausios klasës boulingo takeliai,Kaunas; virtuvë: vokieèiø.moderni valdymo ir taðkø skaièiavimo sistema, du„FORTO O DVARAS”– restoranas; adresas:netradicinës oranþinës spalvos biliardo stalai, tenisoUkmergës g. 369 (p. c. „BIG”), Vilnius; virtuvë: lietuviø.kortai. Azarto iðtroðkusiems lankytojams siûloma„MASTER GRILL“ – restoranas; adresas: Savanoriø 7uþsukti á þaidimo aparatø salæ. Tikimasi, kadpr. 235, Kaunas; virtuvë: kepsniai.laisvalaikio klubas, kurio paskirtis – praturtinti„LIVONIAONIA” – restoranas; adresas: Naujojo sodog. 1, Klaipëda; virtuvë: lietuviø.miestelá didmiesèio pramogomis ir atrakcijomis, taps„VIVVIVALAALAVITVITA” – restoranas; adresas: Naujojo sodotraukos centru ne tik druskininkieèiams, bet ir kurortog. 1, Klaipëda; virtuvë: miðri.sveèiams, poilsiautojams bei uþsienio turistams.Laisvalaikio klubà „Sûkurys“ bei vieðbutá „Druskininkai“valdo UAB „Druslita“, kuri priklausoKAVINËSVINËS-BARAI„Achemos“ koncerno ámoniø grupei.„KATPËDËLË“– kavinë; adresas: Gedimino g. 44,Tauragë; virtuvë: lietuviø.„SALERO” – kavinë; adresas: Trakø g. 7, Vilnius;„IN TILSIT”virtuvë: ispanø.Rugsëjo pradþioje Kaune, „Verslo centre 32“„BARAS 91“– kavinë-baras; adresas: Islandijos pl.(Vytauto g. 32), buvo atidarytas pirmasis mieste 91, Kaunas; virtuvë: miðri (atnaujintas).vokieèiø virtuvës restoranas „in Tilsit“. Naujai duris „ANT KALNO” – kavinë; adresas: Kalno g. 18,pravërusiame restorane ne tik gaminami vokieèiø Telðiai; virtuvë: miðri.virtuvës patiekalai (valgiaraðtis sudarytas konsultuojantissu specialistu ið Vokietijos), bet ir architekto adresas: Þemaitës g. 89, Ðiauliai; virtuvë: miðri.„DÞAM‘PUB‘PUB” – baras-muzikinis klubas; adresas:„ARBAARBATINË-TINË-SVEÈIØ NAMAI“ – kavinë-baras;Gintaro Kazakausko kurtame interjere dominuojaLaisvës al. 59, Kaunas; virtuvë: miðri.senojo Tilþës miesto vaizdai. Vokiðkø bruoþø galimarasti ir restorano gërimø meniu – apsilankiusiemsPICERIJOSsiûloma paragauti pilstomo vokiðko alaus.„SASAGO PIZZA” – picerija; adresas: Taikos pr. 61,Netrukus ramiai praleisti vakarus 120 vietø ir 2 Klaipëda; virtuvë: miðri.saliø „in Tilsit“ bus kvieèiami visi dþiazo mëgëjai, nes„PIZZA JAZZ” – picerija; adresas: Vokieèiø g. 24,savaitgaliais planuojama rengti gyvo garso koncertus. Vilnius; virtuvë: miðri.„ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Auðros g. 21,Dël ramios aplinkos ir patogaus privaþiavimoUtena; virtuvë: miðri.restoranas „in Tilsit” puikiai tinka dalykiniams pietums.„ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Ukmergës g. 369(p. c. „BIG”), Vilnius; virtuvë: miðri.„24 TRASA”Neseniai prie greitkelio Vilnius-Kaunas buvoBOULINGO KLUBAIatidaryta nauja degalinë, kurioje ásikûrë visà parà„BOULINGO KLUBAS”– boulingas; adresas:Jasinskio g. 16, Vilnius; virtuvë: uþkandþiai.lankytojø laukianti 70 vietø kavinë „24 Trasa“. Puikiai„SÛKURURYS“– boulingas-laisvalaikio centras; M.patalpas apðvieèiantys dideli langai, sienas puoðiantysK. Èiurlionio g. 51, Druskininkai; virtuvë: miðri.naktinio kelio fototapetai, originalûs odiniai krëslai,„HONOLULULU U BOULINGAS” – boulingo centras;ant sienø kabantys plakatai, kavinës viduryje stûksantiadresas: Naujojo sodo g. 1, Klaipëda.ðvieèianti kolona bei kelio þenklai áspëja, kad tai neeilinë kavinë prie degalinës. Specialiai vaikamsKLUBAIkavinëje árengta þaidimø zona, sudarytas vaikiðkas„SIN” – naktinis klubas; adresas: Baltø pr. 16,Kaunas; virtuvë: gërimai.valgiaraðtis. Maistas, kurio vidutinë kaina 13 Lt,kavinëje gaminamas tik ið ðvieþiø produktø, oPOILSIO IR PRAMOGØ KOMPLEKSAIartimiausiu metu èia pradës veikti ir greitojo maisto„VILLA ALICANTE” – pramogø ir poilsiolinija. Kavinëje „24 Trasa“ teikiamos maisto iðsineðtikompleksas; adresas: Padekaniðkiø g. 8, Vilnius; virtuvë:bei iðvaþiuojamojo maitinimo paslaugos.ispanø.„VILLA ALICANTE”Vilniuje, Padekaniðkiø g. 8 (uþ Pilaitës), neseniaipirmuosius lankytojus pakvietë laisvalaikio ir pramogøcentras „Villa Alicante”. Girulio eþero pakrantëjeásikûrusiame centre veikia 80 vietø kavinë, kuriojelankytojams siûloma paskanauti tradicinës ir ispanøvirtuvës patiekalø, árengta 12 moderniø apartamentøsu graþiu vaizdu á eþerà. Pavargusá kûnà centre siûlomaatpalaiduoti sidabro preparatais valomame baseinesu kaskadomis ir povandeninëmis srovëmis beisûkurinëje vonioje. Pirèiø mëgëjams „Villa Alicante“skirtos garinë, suomiðka ir infraraudonøjø spinduliø„K CENTRAS”saunos. Atliekamas masaþas naudojant ekologiðko Klaipëdoje, „K centre” (Naujojo sodo g. 1),medaus ir ávairiø vaistaþoliø eteriniø aliejø miðinius. vasaros pabaigoje buvo atidaryti keli restoranaiCentre taip pat árengtos 20 ir 60 vietø konferencijø bei boulingo centras. Pirmajame pastato aukðtesalës su puikia vaizdo ir garso áranga, interneto ryðiu. ásikûræs 220 vietø, senovinës pilies interjero alausrestoranas „Livonia”, siûlantis paskanautilietuviðkos virtuvës patiekalø bei firminio „Livonia“NAUJØ RESTORANØ VADOADOVØ Ø DËMESIUI!alaus. Kokteiliø baras ir egzotiðkø patiekalørestoranas „Vivalavita“ árengtas 20-ajame „KInformuokite mus apie naujai atidarytà ar Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po centro“ aukðte. Restorane ið viso yra 130 vietø, iðrenovuotà savo maitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes miestø sàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir jø 50 – ant stogo esanèioje terasoje. Jaunatviðkainemokamai apie jà paskelbsime Meniu.lt portale uþpildykite. Tuomet uþpildytà anketà persiøskite prabangaus interjero restorane siûlomi gurmaniðkibei „Restoranø versle“.mums el. paðtu info@meniu.lt.patiekalai. Havajø paplûdimio stiliaus boulingoPasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune centre „Honolulu boulingas” yra 20 takeliø, atskiraástaigos atidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt (8 37) 705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) VIP salë, biliardo stalai, þaidimø automatai beiportalo naujienø suþinos visa Lietuva.2735919, raðykite elektroniniu paðtu info@meniu.lt. sporto baras.RESTORANØ VERSLAS 5/2006Naujienos


8Naujienos„UCS” kompanijø grupë, automatizuojantimaitinimo ir pramogø ámones Lietuvoje, Latvijoje beikitose Rytø ir Vidurio Europos valstybëse, ðiais metaisákûrë naujas atstovybes dar trijose Europos ir Azijosðalyse: Estijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Uzbekistane.Lietuvoje sëkmingai veikianti „UCS” kompanijøgrupës atstovë UAB „UCS Baltic“ per visus savo darbometus jau yra automatizavusi per 450 pramogø objektø.Tikimasi, kad ðiais metais UAB „UCS Baltic“ savoautomatizavimo sistemà ádiegs daugiau nei 100maitinimo ir pramogø ámoniø, o kitos „UCS” kompanijøgrupës atstovybës – daugiau nei 3000.Visame pasaulyje þinoma kompanija „UnileverFoodsolutions”, vienijanti tokius populiarius prekiniusþenklus, kaip „Knorr“, „Rama“, „Hellmann’s“, Lietuvosmaitinimo ámonëms siûlo ávairius sultinius, padaþus,uþpilus: 5 rûðiø „Knorr“ padaþus (olandiðkà, þaliøjøpipirø, pievagrybiø-baravykø, sûrio-brokoliø ir mësos),3 rûðiø birius ir pastos pavidalo „Knorr“ sultinius(jautienos, viðtienos, grybø).Vokietijos kompanija „Winterhalter”, turinti 14atstovybiø ir daug partneriø daugiau nei 50-yje pasaulioðaliø, specializuojasi profesionaliø indø plovimo sistemøgamyboje daugiau kaip penkis deðimtmeèius.„Winterhalter“, Europoje uþimanti lyderio pozicijas, siûloávairias profesionalias indø plovimo sistemas, kuriapaþangius vandens filtravimo árengimus. Nuo ðio rudensámonë turi atstovà ir Lietuvoje.Prieskoniøgamintojo „Santa Maria” rudensnaujienosnos: XXI amþiaus ryðkaus ir gaivaus kvapoþaliøjø citrinø ir pipirø prieskoniai, ðiuolaikinis citrinøskonio kario miðinys, klasikinis prancûziðkasprieskoniø miðinys, baltos ir juodos sezamø sëklos,þvaigþdanyþiai (kuriø vaisiai labai tinka karðtam vynuiir arbatai, desertams, patiekalø dekoravimui),kardamonas (plaèiai naudojamas Rytø virtuvëje),ðalavijas (Vidurþemio jûros ðaliø prieskoninë þolelë),pankoliø sëklos, vanilës ankðtys, natûralios vanilëscukrus. Kitos naujienos: saldþiø pomidorø, aitriøjøpaprikø ir ðvieþiø þaliøjø citrinø skonio geltonøjøpomidorø padaþas „Salsa“, trijø skoniø kukurûzøtraðkuèiai, skirtingø svoriø paplotëliai „Tortilla”, á naujaspakuotes supakuotas ðafranas.„Ragutis” pradeda gaminti energiná gërimà„Dynami:t“. Toká sprendimà lëmë itin populiarëjantienerginiø gërimø mada ir augantis jø vartojimas.Vartotojui bus patraukli didesnë nei áprasta (0,33 litro)skardinë. Pagrindiniai „Dynami:t“ ingredientai,suteikiantys þvalumo ir gràþinantys skvarbø protà –taurinas bei kofeinas. Kofeinas suteikia þvalumo beididina darbingumà, o taurinas – stresà malðinanti beitonizuojanti amino rûgðtis. Be to, energinis gërimaspapildytas vitaminais. Vartotojo dëmesá patrauks ne tiknedidelë energinio gërimo kaina, bet ir ryðkinestandartinë pakuotë.AR NORITE NUOLATOS OS GAUTIPOBÛVIØ UÞSAKYMUS?Prieð kiekvienà ðventæ, norëdami gautiuþsakymø, privalote savo restorano, kavinësar pramogø centro paslaugas pristatytiþmonëms, ieðkantiems vietos ðventiniambanketui, pokyliui ar furðetui. Tokiai reklamai,kuri daþnai bûna nelabai veiksminga, iðleidþiatenemaþai pinigø. Norime paþymëti, kad visdaugiau þmoniø, galvojanèiø, kur surengtiðventæ (ðiuo metu – kalëdiná ar naujametinávakarëlá), informacijos ieðko Meniu.lt portale.Savarankiðka paieðka visame portaleÞmonës, ketinantys uþsisakyti pobûvá arbanketà, narðydami Meniu.lt portale gali patyssusirasti pageidavimus atitinkanèià maitinimoar pramogø ástaigà. Svetainëje labai patogiaipateikiami visos Lietuvos restoranai, kavinës,klubai ir kitos maitinimo bei pramogø ástaigos.Daþniausiai portalo lankytojai naudojasi pilnaisástaigø pristatymais, nes juose yra interjero arfasado nuotraukos, recenzija apie ástaigà,pateikiamas valgiaraðtis ar net salës planas.Tai itin patogu apsisprendþiant, kur uþsisakytipobûvá! Pilnus ástaigø pristatymus turi tikportalo klientai.Paieðka, atliekama naudojantis specialiuportalo filtruPortalo Meniu.lt lankytojai taip pat galinaudotis specialia ir patogia vietos banketamspaieðkos sistema, kurios pagalba galimalengvai atsirinkti ástaigà pagal konkreèiuskriterijus. Pasirinkite pagrindinius kriterijus(miestà, maitinimo ástaigos tipà, taip patpapildomai virtuvës tipà, nurodykite, ar jumsreikia atskiros pobûviø salës, lauko terasos,ðokiø aikðtelës), ir sistema automatiðkaiiðfiltruos tinkamiausiø maitinimo ir pramogøástaigø sàraðà. Sàraðo virðuje visadapateikiami Meniu.lt portalo klientai.Paieðkà gali atlikti portalo specialistaiTie, kurie neturi laiko ir galimybiø ieðkotisavo pageidavimus atitinkanèio restorano,kavinës ar klubo, tiesiogiai kreipiasi á Meniu.ltredakcijà. Meniu.lt vietos banketams paieðkostarnybos specialistai tokiems þmonëms surastinkanèià ástaigà bet kurioje Lietuvos vietoje.Ir ðiuo atveju uþklausà atsiuntusiems asmenimspirmiausia siûlomi Meniu.lt klientø restoranaiir kavinës.Paieðka pagal papildomà sàraðà„Pobûviaiobûviai“Meniu.lt portale, pasirinkus norimà miestà,pateikiamas ástaigø sàraðas pagal tipus:„Restoranai“, „Kavinës-barai“, „Picerijos“,„Greitasis maistas” ir t. t. Ðiame sàraðe taip patrasite punktà „Pobûviai“. Paspaudus ðá þodá,pateikiamas visas Meniu.lt klientø sàraðas,nepriklausomai nuo to, ar tai prabangusrestoranas, ar kavinë, klubas, teikiantyspobûviø ir banketø paslaugas. Sàraðuose taippat pateikiami tik Meniu.lt portalo klientai.Speciali rubrika „Pasiûlymai pobûviams”Kairiojoje pagrindinio portalo Meniu.ltlango pusëje pateikiamas portalo rubrikøsàraðas. Jame yra nuoroda „Pasiûlymaipobûviams“. Pastarojoje rubrikoje portaloklientai, suskirstyti pagal miestus, trumpai pristatosavo maitinimo ir pramogø ástaigas, galimybesorganizuoti ávairias ðventes. Visi pristatymai yrasu nuotraukomis, kuriose atsispindi ruoðiamøbanketø ar pobûviø lygis, yra detaliai apraðomosgalimybës ir kitos smulkmenos, susijusios supobûviø uþsakymais.Specialios rubrikos prieð ðventes –„Proginiai pasiûlymai“Kairiajame portalo Meniu.lt rubrikø sàraðeprieð ðventes aktyvuojama nuoroda „Proginiaipasiûlymai“. Ðioje rubrikoje portalolankytojams pateikiami ávairûs pasiûlymai tamtikros artëjanèios ðventës proga. Rubrika„Proginiai pasiûlymai“ paprastai aktyvuojamaprieð ðv. Kalëdas ir Naujuosius metus, prieððv. Valentino dienà, ðv. Velykas.Meniu.lt pobûviø tarnybos informacijaRESTORANØ VERSLAS5/2006


NAUJOS CUKRAUS US RÛÐYS„Danisco Sugar“ siûlo ðiuos naujus cukraus produktus: dekoratyvinius bei su bulviøkrakmolu braðkiø, ðokolado skoniø cukraus miltelius (naudojami kepiniø puoðimui,sausainiø, keksø, ðokolado ir karamelës ádarams gaminti, zefyrø, morengø, biskvitø irSpalio pradþioje ámonë „Danisco Sugar” profesionaliems pyragø gamyboje, karamelës gamyboje, ávairiø glajø ruoðimui), perliná, stambiakristalákonditeriams ir kulinarams pristatë naujas cukraus rûðis:ir cukrø su kakava (naudojami kepiniams ir konditerijos gaminiams puoðti, kepiniø beikonditeriniø gaminiø ádarams gaminti), glajiná cukrø (naudojamas spurgø ir pyragø• Perlinis cukrus. Tai suslëgtiglazûrai, ðokolado ádarams gaminti), „Farino“ cukrø (tai rudasis kvapnus, puikaus skoniocukraus milteliai, iðsijoti ávairaus dydþiocukrus, naudojamas kepiniø, vaisvandeniø, salotø uþpilø, marinatø, padaþø, sausøcukraus granulëmis. Perlinis cukruspusryèiø, sausø prieskoniø, desertø ir ledø skoniui bei spalvai pagerinti, konditeriniøgaminiø – karameliø ádarø ir irisø gamyboje).daþniausiai naudojamas kepiniams irkonditerijos gaminiams puoðti – normaliojekepimo temperatûroje jis ne-dviejø skoniø – brendþio ir ðokolado. Ðie gërimai papildë praëjusá rudená pristatytø„Anykðèiø vynas“ rinkai pristatë kremo likerius „Topi“. Naujieji kremo likeriai yra 9tirpsta. Pridëjus spalvà ir kvapà suteikianèiømedþiagø, perliná cukrø galimabrendþiu, ðokolado – natûraliais ðokolado ir vanilës aromatais.likeriø su natûraliomis vaisiø ir uogø sultimis „Topi“ ðeimà. Kremo likeriø „Topi“ gamybainaudojamas ðvieþios grietinëlës kremas. Brendþio skonio likeris skaninamas prancûziðkunaudoti ledø puoðimui, netikëtiemsádarams ar saldumynø ir kepiniø traðkumui sukurti.Rièardo Reikerto „Struèiø ferma“ vieðojo maitinimo rinkai siûlo platø strutienosgaminiø asortimentà. Aukðtos kokybës produktai tinka net aukðèiausios klasës• Birusis cukrus „Fondantas”ondantas”. Taipatiekalams gaminti. Atsiþvelgdama á maþesniø klientø – kaviniø ir barø – poreikius,labai smulkiø kristalø cukrus su dþiovintu ámonë pristato naujà produktà – ðaldytus strutienos kepsnius. Tai kepimui visiðkaigliukozës sirupu. Sumaiðytas su vandeniu, paruoðti marinuoti, ápakuoti vakuuminëse pakuotëse ir uþðaldyti fiksuoto svorioðis cukrus naudojamas tradiciniø glajø kepsniai. Jie ruoðiami naudojant dviejø skirtingø receptûrø marinatus. Patogus ir greitaskepsniø paruoðimas bei palanki kaina vyr. virëjus turëtø paskatinti ðá produktà átrauktigamybai. Prieðingai nei ið cukraus milteliø, á valgiaraðèius – savo virtuvëje gaminti vis madingesná, skanø ir sveikà strutienosglajus ið biriojo „Fondanto” yra minkðtesnis,jo nereikia virti, auðinti ir plakti –patiekalà.Bendrovës „Kemitek“ naujovë – praktiðki ir laikà taupantys popieriaus dalytuvaipakanka sumaiðyti su vandeniu. Galima„Lotus professional“, reaguojantys á rankos mostelëjimà. Tai stilingi, automatiniainaudoti kartu su skoná suteikianèiomis ir „EnMotion” popieriaus dalytuvai ir „SmartOne” tualetinio popieriaus laikikliai.daþomosiomis medþiagomis, pavyzdþiui, kakava, saldymedþiu, uogøar vaisiø milteliais.STRUTIENA – SVEIKA IR NAUDINGAPrieð daugelá metø struèiaidaþniausiai buvo au-geleþies mësos. Jûsø patogumui siûlome ávairiø strutienos paruoðimoið sveikos, turinèios maþai cholesterolio ir riebiøjø medþiagø, bet daugginami dël plunksnø ir odos,receptø.jø mësa buvo tik ðalutinisproduktas. Struèiø augintojaiRECEPTAS!AS!tuomet visà dëmesá sutelkdavoá geros kokybës odosGreitai ir paprastai pagaminamas struèio kepsnysgavimà. Ir tik prieð keletà4 vnt. po 115 g plonai supjaustytos struèio filë;metø situacija pasikeitë –2 valg. ðaukðtai Vorèesterio padaþo;pradëta plaèiau domëtis ne¼ arbat. ðaukðtelio èesnakø padaþo;tik odos gamyba, bet ir¼ arbat. ðaukðtelio druskos;mësos produkcija.¼ arbat. ðaukðtelio citrininiø pipirø.„Struèiø genetikos centras“ nuo pat ásikûrimo pradþios rûpinasi Struèio filë pabarstykite prieskoniais ir apðlakstykite Vorèesteriogaunamos mësos kokybe, todël struèiai ðeriami ekologiðkais visaverèiais padaþu. Mësà sudëkite ant ákaitintø kepimo groteliø („griliaus”).paðarais, juos priþiûri diplomuoti specialistai. Struèiai skerdþiami 12-14 Kepsnius kepkite ant vidutinio kaitrumo ugnies. Kiekvienà pusæ reikiamën. amþiaus, tada jø mësa bûna aukðèiausios kokybës.kepti apie 4 minutes. Vartydami kepsnius vis pasukite maþdaug ¼Artëjanèiø ðvenèiø proga siûlome ásigyti ir paruoðti skaniø patiekalø rato taip, kad ásispaudæ groteliø ruoþeliai sukurtø deimanto formà.RESTORANØ VERSLAS 5/2006Naujienos


MOLEKULINË MAGIJAPagal „Food Service Europe & Middle East“ ir uþsienio spaudà parengë Gintarë Jankauskaitë10KoncepcijaKo prie gyvenimo aplinkybiø besitaikantitradicinë kulinarija gali pasimokyti iðmolekulinës kulinarijos – mokslu pagrástomaisto gaminimo, kelianèio ypatingà res-toranø kritikø, gurmanø ir maitinimo ámoniøtechnologø abiejose Atlanto pusëse susi-domëjimà? Tai puikus pokðtas ar revoliucija,pakeisianti pasaulio maitinimosi áproèius?Molekulinë kulinarija – kas tai?Molekulinë kulinarija (Molecular gastronomy)– mokslo ir kulinarijos meno derinys,fizikos ir chemijos dësniais paremtas maistogaminimas, moksliðkai pagrásta optimalauskvapo ir skonio – kulinarinës tobulybëspaieðka. Visi ðios akademinës kulinarijosðalininkai, áskaitant ir visame pasaulyjeþinomus virtuvës meistrus Ferran Adria(restoranas „El Bulli”, Ispanija) ir HestonBlumenthal (restoranas „The Fat Duck”,Anglija), dirba labiau ne restorano virtuvës, olaboratorinës árangos apsuptyje: infraraudonøjøspinduliø spektrometrai, ledus perkelias minutes pagaminantys skysto azotoprietaisai, cirkuliuojanèio vandens vonios,kuriose galima virti itin lëtu bûdu – 40-60 val.,dþiovintuvai (sausintuvai), paèiais neáprasèiausiaisbûdais pakeièiantys ingredientostruktûrà ir kt.Virtuvëse-laboratorijose virëjai neieðkoatsakymo á klausimà, kaip pagaminti puikiasprancûziðkas bulvytes ar kuo skanesná kepsná.Jose technologai „ieðko” aromatingiausiømolekuliø, „þaidþia“ su produkto tekstûra irskoniu, derindami juos ið naujo – perkuria nuoseno þinomus receptus, radikaliai pakeisdamigaminimo bûdus ir derindami produktus, kurieið pirmo þvilgsnio atrodo nesuderinami.Restoranø „El Bulli“ ir „The Fat Duck”lankytojams ragauti patiekiama 20-30 skirtingøskoniø ir iðvaizdø, skirtingus pojûèius sukelianèiøir ávairiausius prisiminimus paliekanèiø patiekaløuþkandëliø:su saldymedþio ðaknimi virta laðiða,permatomi (skaidrûs) makaronai, „bekono irkiauðinio” ledai, tirðta kava, ikrai su ðokoladu,parmezano ledø sumuðtinis, kalafiorøkarpaèio su ðokoladiniais drebuèiais, mielinësriuba su cinamonu ir citrininiais ledais... Maþipatiekalai, sukeliantys tikrà skoniø fejerverkà,pasiþymi ir ið áprastø patiekalø labiausiaiiðsiskiria gausybe nepakartojamø aromatø.Tokie valgiaraðèiai – skatinimas atsirastinaujoms serviravimo idëjoms, pavyzdþiui,specialiems ðaukðtams, kurie paryðkinapatiekalo aromatà.Taigi molekulinë kulinarija apima irsprendþia ðiuos klausimus:• Kaip ir kodël vystosi konkretûs mûsøskonio ir kvapo jusliniai organai.• Kodël vienus patiekalus mëgstame, okitø – ne.• Kokià átakà galutiniam maisto ingredientøkvapui ir tekstûrai turi gaminimometodai.• Kaip ðie ingredientai keièiasi gaminantskirtingais metodais.• Ar mes galime sukurti naujus gaminimobûdus, dël kuriø kvapas ir tekstûra taptøneáprasti, taèiau geresni.• Kaip mûsø smegenys interpretuojajutimo organø siunèiamus signalus, kadpraneðtø, koks yra maisto kvapas ir skonis.• Kaip mûsø mëgavimàsi maistu veikiakiti faktoriai: aplinka, kurioje mes valgomemaistà, mûsø nuotaika ir kt.Molekulinës kulinarijos pradininkai irðalininkaiIdëja tirti maistà chemijos moksle naudojamaisprietaisais nëra nauja. Tuo buvosusidomëta dar XVIII amþiuje. Taèiau tik XX a.9 deðimtmetyje prancûzø chemikas Herve Thisbei vengrø fizikas Nicholas Kurti nusprendë,kad nauja, specifinë disciplina turëtø bûtilaikoma „maisto mokslu” ir davë jai molekulinëskulinarijos vardà.Visame pasaulyje molekulinæ kulinarijàiðgarsino nedidelis talentingø mokslininkø irvirtuvës meistrø bûrelis. Domëjimàsi neáprastàjakulinarija pastaraisiais deðimtmeèiaisskatino tokie akademikai ir autoriai kaip jauminëtasis prancûzø chemikas Herve This, ðiuometu vadovaujantis Paryþiuje esanèio Sorbonosuniversiteto kulinarinei laboratorijai, irHarold McGhee, 1980 m. iðleidæs knygà „Foodand Cooking: an encyclopedia of kitchenscience, history and culture“ (naujas leidimaspasirodë 2004 metø pabaigoje). Ðioje srityjeRESTORANØ VERSLAS5/2006


11nemaþai nuveikë ir Jungtinës Karalystës fizikasrestoranø valgiaraðèius), ji vis daþniauPeter Barham (Bristolio universitetas).atpaþástama kaip tikras permainø katalizatoriusVis dëlto maitinimo ástaigø lankytojà labiaune tik uþdarame Vakarø Europos maistodomina veikla restoranø virtuvëse, o negamintojø rate.universitetuose ar maisto laboratorijose.Amerikoje veikianèios Vyr. virëjø moksliniøMolekulinë kulinarija uþ tarptautiná dëmesá, ir,tyrimø asociacijos atstovai vieðai pareiðkë, kadbeje, uþ finansinæ perspektyvà, labiausiai turëtø„Molekulinë kulinarija – labai svarbus þingsnisbûti dëkinga nedideliam bûriui labai talentingøá prieká standartizuojant ir modernizuojantvirtuvës meistrø, gebanèiø suderinti klasikinësvirtuvës technologijas bei aukðèiausio lygiokulinarijos erudicijà su paþangiu maisto mokslu.kulinarijà. Tai þvilgsnis á ateities kulinarijà irÐie technologai maitinimo ástaigø lankytojø Restoranas „Fat Duck“, maisto gaminimas naudojant produktø tobulinimà”. Asociacijos nariaiazotà.pasitikëjimà pelnë laimëjæ svarbiausiuspasauliui pasiûlë terminà „culinology“, kuris,RESTORANØ VERSLAS 5/2006kulinarinius apdovanojimus. Du ið jø – Europojejø manymu, turëtø apibûdinti mokslo irbene garsiausi virtuvës meistrai ispanas Ferrankulinarijos meno susijungimà.Adria (restoranas „El Bulli”) ir britas HestonSvarbios Europos institucijos, kaip,Blumenthal (restoranas „The Fat Duck”),pavyzdþiui, INRA (National Agronomicvaldantys nedidelius restoranus, kuriuose vietosResearch Institute, www.college-de-france.fr),uþsakomos mënesiui á prieká. Abu vyr. virëjai yrataip pat prisideda tæsiant molekulinëslaimëjæ po tris Michelin þvaigþdes, o jøkulinarijos tobulinimà. Á ðià veiklà yra átrauktasrestoranai skirtingais metais buvo pripaþintiir tris metus Europos Sàjungos remtasgeriausiais pasaulyje („El Bulli” – 2002 ir 2006projektas „Inicon” (www.inicon.net), kuriom., „The Fat Duck” – 2005 m.).tikslas – naujø technologijø, kurios padëtøSu molekuline kulinarija yra susijæs irmodernizuoti komercinio maitinimo sritá,prancûzø kulinaras Pierre Gagnier, ðioskûrimas ir tobulinimas. „Inicon” kiekvienàkulinarijos metodus naudoja ir tarptautinámënesá á forumus sukvieèia ávairiø ðaliø virëjus,pripaþinimà yra pelnæ ispanai Ettore Bocchiamokslininkus, mokytojus, inþinierius ir þurnalistus.ið „Grand Hotel Villa Serbelloni” (Lake Como),Svarbus „Inicon” projekto dalyvis – TTZ –Carlos Abellan ið „Comerc 24“ (Barselona) irTechnologie-Transferzentrum (Bremerhaven,Andoni Aduriz ið „Mugaritz“, esanèio ðalia SanVokietija, www.ttz-bremerhaven.de). InstitucijaSebastiano.yra subûrusi daugiau nei 80 mokslininkø irMolekulinës kulinarijos ákvëptais patiekalaisir metodais sujudimà pasaulyje sukëlësrièiø, áskaitant maisto ingredientus ir gaminimoinþinieriø, dirbanèiø keletoje produktø tobulinimoRestoranas „Fat Duck”, ikrai su ðokoladu.ir keletas JAV virtuvës meistrø: Wylie Dufresneeigà. Á dabartinius TTZ projektus yra átrauktaið „WD-50“ (Niujorkas), Pino Maffeo iðmaisto sensorinë analizë, aromato iðgavimas„Restaurant L” (Bostonas), Shea Gallante iðir funkcinis maistas.„Cru” (Niujorkas) ir Grant Achatz ið „Alinea”Italijoje esti keletas gastronominio mokslo(Èikaga). Þymiai prie molekulinës kulinarijosuniversitetø, kurie, atsiþvelgdami á lëtà maistoplëtros prisidëjo Anthony Flinn ið „Anthony‘s”srities tobulëjimà, þada pristatyti medþiagà(Leeds, Anglija). Ðie ir kiti kûrybingi asmenysávairiomis temomis: pradedant sensorinësnaujàjà kulinarijà padarë patrauklia kiekvienamanalizës principais ir baigiant paèiu maistu.kulinarinës rinkos atstovui.Pirmoji gastronomijos katedra neseniai buvoákurta Kopenhagos universitete, panaðiàÁvairiø institucijø veiklaVienas þymiausiø molekulinës kulinarijos ðalininkø, institucijà planuojama ásteigti Atënuose.restorano „Fat Duck“ savininkas ir vyr. virëjas HestonIr nors molekulinë kulinarija gali pasirodytiBlumenthal, pasaulyje iðgarsëjæs dël neáprastø patiekaløper daug avangardiðka ir netinkama perkelti skoniø, kvapø ir tekstûros derinimø. Jis yra vienas ið trijøNerimas dël saugumoá gana standartinæ („normalià“) pasaulio Didþiosios Britanijos virtuvës meistrø, apdovanotas trimis Vis dëlto keletas pasaulyje gerai þinomøkulinarijà (iðskyrus, be abejo, keletà autoriniø Michelin þvaigþdëmis.virtuvës meistrø nerimauja dël triukðmingos ir„Fat Duck“ nuotr.patiekalø, átrauktø á banketø ir vieðbuèiøNukelta á 12 psl.Koncepcija


12KoncepcijaRestoranas „El Bulli”, laðiða su citrusiniais vaisiaisteðloje ir citrininiais „perlais”.Restoranas „El Bulli”, lièiø sriuba su roþiø vandensrutuliukais.Restoranas „El Bulli”, kokteilis „Caipirinha-nitro”,suðaldytas azotu.Francesc Guillamet nuotr.Atkelta ið 21 psl.nemaþo atgarsio susilaukianèiosmolekulinës kulinarijos reklamos. JohnCampbell (restorano „Stockcross“, esanèio5 þvaigþduèiø vieðbutyje „Vineyard“, vyr.virëjas), þinomas dël savo racionalaus,mokslu pagrásto poþiûrio, atliko keletàeksperimentø molekulinës kulinarijos srityje.Taèiau jis yra susirûpinæs ir mano, kad ámolekulinæ kulinarijà turëtø bûti paþvelgtaatsakingiau – ji turi bûti nuosekliai uþbaigta,negalima ið ðios srities daryti reklaminio triuko.„Neáprastus árenginius laikyti virtuvëje galibûti labai pavojinga. Ðiandien yra labai daugvirëjø, kurie maisto gaminime bando pritaikytimolekulinës kulinarijos metodus, ir jeigu jieneiðmanys bakterijø savybiø, gali labai stipriaipakenkti maitinimo ámoniø lankytojø sveikatai“,– nuogàstauja John Campbell.Mokslas virtuvëje turi bûti pritaikytas taip,kad virëjams padëtø jø darbà atlikti teisingaitiek komerciniu, finansiniu, tiek ir etniniupoþiûriais. Tik laikantis tokio poþiûrio busgalima uþtikrinti tinkamà suderinamumà,didesná saugumà, tikimybë suklysti tapsmaþesnë, o maistas – geresnis.Abejonës dël visuotinio molekulinëskulinarijos pritaikymo kyla ir vyr. virëjui RobertoGiudici, atsakingam uþ Europoje ir Afrikojeesanèius vieðbuèiø tinklo „Hilton“ vieðbuèius,kuriuose receptø sisteminimui ir tobulinimuibei banketiniø meniu sudarymui skiriamasypatingas dëmesys. Jis tiki, kad molekulinëkulinarija iðliks ir tikriausiai iðsiplës, bet busskirta tik siauram elito ratui, lankanèiamprabangius restoranus.„Piniginës darbø bei laiko, sugaiðto kuriantnaujus patiekalus ir molekulines kombinacijas,sànaudos, jau nekalbant apie mokymàsivaldyti sistemà, yra didþiulës”, – màsto RobertoGiuduci. „Pavyzdþiui, p. Blumenthal ir p. Adriaturi savo nuosavas laboratorijas, kuriose yraáranga, skirta tirti garsø sukeltas reakcijas irskonio sukeliamas vizijas. Tokia árangapaprastai naudojama laboratorijose, todël,mano nuomone, bus sudëtinga ádiegti ðiàtechnikà vieðbuèiø tinklø restoranuose,maitinimo ámonëse ir standartiniuose res-toranuose. Ðis naujas gaminimo bûdas iðliks,bet bus prieinamas tik siaurai rinkai ir skirtastik nusimananèiai auditorijai“.Molekulinë kulinarija – bûdas tobulëtiAlbert Musca, „Newly Weds Food”vyriausias virëjas, mano, kad molekulinëkulinarija turi perspektyvà. „Noras pagamintikaþkà ypatingo bei kûrybingas pristatymasvisada buvo skiriamasis gabiø virtuvës meistrøbruoþas”, – teigia jis. „Siekimas suderinti darneapdirbtø produktø molekules ir gaminiovertinimas pojûèiais yra valgiaraðèiø naujienøkûrimo varomoji jëga. Maitinimo ástaigose,kuriose tradicinis poþiûris á meniu sudarymànebuvo vertinamas, ðia nauja galimybetobulëti, kurià teikia molekulinë kulinarija,virtuvës meistrai tikrai pasinaudos”.Albert Musca tikisi, kad bûtent pilnoaptarnavimo ástaigos paèios pirmos suteiksvisas reikiamas sàlygas molekulinës kulinarijosvystymui ir plëtimuisi. Specialûs kulinariniairenginiai taip pat turëtø padëti geriausiemsvieðbuèiø restoranams susidomëti naujosioskulinarijos siûlomomis galimybëmis. TaèiauAlbert Musca neslepia ir abejoniø. „Kadmolekulinæ kulinarijà bûtø galima plaèiaunaudoti ir kurti naujus patiekalus, turës bûtilabai atsakingai paþvelgta á su ja koja kojonþengiantá mokslà, jis turës bûti suprastas iðpagrindø. Instinktà turës pakeisti màstymas”.Jis tiki, kad kai kurie eksperimentiniaimolekulinës kulinarijos aspektai ir laboratorinësárangos naudojimas gali bûtisupaprastinti. „Galiausiai ne visi molekulinëskulinarijos aspektai iðliks. Kai kurie bruoþai,kurie bus átraukti á mûsø dienø moderniàkulinarijà, yra lengvai prisitaikantys, derantysprie dominuojanèios kulinarijos ir, drástu sakyti,palankûs fusion virtuvei”.Ðiandien dar nëra aiðku, ar molekulinëkulinarija, kuri daþnai kritikuojama dël perdidelio avangardiðkumo, turës reikðmingosátakos áprastai kulinarijai. Taèiau jau dabar yraaiðku, kad ðis svarbus ir brangus procesas yraatsinaujinimo, permainø, galvojimo apie tai,kà mes valgome, bei gaminimo metodøkatalizatorius.RESTORANØ VERSLAS5/2006


PARODOS „HOGATEC 2006“ APÞVALGAALGAVytautas Mickevièius13Rugsëjo 24-27 dienomis Diuseldorfe, iðradingiems virtuvës meistrams. Internete:Originali ir paprastaVokietijoje, vyko kas du metus organizuojamas www.veldhuyzenkaas.nlbei lengvai prie bet kokiosmaitinimo rinkai skirtas renginys – tarptautinëskëdës pritvirtinamaparodos „InterMeat“, „InterCool“, „Inter-këdutë kûdikiamsMopro” ir „Hogatec”. Ðios keturios parodos,„HandySitt“ praverstøbet kuriuosevykstanèios tose paèiose patalpose vienuRESTORANØ VERSLAS 5/2006metu, yra glaudþiai susijusios. Pagrindinisrestoranuose arparodø tikslas – siekis, kad besilankantiejikavinëse, kuriuoserestoranams ir vieðbuèiams skirtoje parodojelankosi„Hogatec“ tuo paèiu metu galëtø aplankyti irðeimos su vaikais.mësos gaminiø parodà „InterMeat“, pienoInternete: www.handysitt.comgaminiø parodà „InterMopro“ ir ðaldytøproduktø parodà „InterCool“. Tokiu bûdu Kepantiems didesnius mësos gaminius Mësos gamintojai nesnaudþia ir pirkëjuslankytojai, kuriø ðiemet buvo virð 34 000, labai praverstø vokieèiø gamintojo „Feuma” bando vilioti ávairiomissusipaþásta su plaèiu produktø asortimentu, siûlomas specialus vamzdelis-ieðmas, skirtasnaujovë-reikalingu kasdieniniame maitinimo versle. ádaryti mësà þolelëmis, prieskoniniu sviestu ar mis. VokietijosPlaèiau apie parodà internete: www.hogatec.de kitais ádarais. Ðiuo árankiu iðilgai praduriamas mësos perdirbimoLeidinys „Restoranø verslas“ uþ galimybæ mësos gabalas, tuomet á vamzdelio vidøámonë „Fel-aplankyti minëtas parodas dëkoja „Messe ákiðamos þolelës. Vamzdelis iðtraukiamas, o deco fun foods“Dusseldorf“ parodø rûmø atstovams Baltijos þolelës pasilieka viduje, nes prilaikomos siûlë nuotaikingasðalyse – firmai „Expovizija”.specialiu ieðmu. Internete: www.feuma.devirtas deðrasPateikiame parodoje pristatytø ádomesniøsu ávairiais pieðinëliais.produktø apþvalgà.Puikiidëja gaminantiemsVokieèiø gamintojas „Viehweger Leuchten“patiekalus vaikams. Internete:pristatë ið vos 0,3 mm storio ávairaus medþiowww.feldeco.defaneros pagamintus ðviestuvus, kurie skleidþiajaukià, ðiltà ir natûralumu dvelkianèià ðviesà.„InterCool“ parodoje dalyvavo ir LietuvosInternete: www.viehweger-leuchten.deámonë „Vièiûnai“. Nemaþame stende buvopristatomi ávairûs surimio gaminiai, ðaldytimiltiniai pusgaminiai, silkës ir kiti þuviesItalijos ðaldytuvø gamintojas „Iglu“ pristatë gaminiai. Ádomu, kad Lietuvoje populiariosnaujienà – ant sienos pakabinamà profesionaliomsraudonos spalvos krabø lazdelës ir kiti surimiovirtuvëms skirtà ðaldymo spintelæ. gaminiai uþsienyje priimtinesni oranþinësInternete: www.iglu.itspalvos. Internete: www.vici.ltOlandijos sûriø gamintojai „VeldhuyzenKaas“ lankytojus stebino ryðkiai þalios spalvosnatûraliu fermentiniu sûriu su baziliku „BasironPesto”. Toks sûris papuoðtø kiekvienà ðventinástalà bei suteiktø naujø kûrybiniø galimybiøIÐSAMI INFORMACIJA PROFESIONALAMS(http://horeca.meniu.lt)HORECA NAUJIENOS– maitinimo ir informatyvûs straipsniai maitinimo ir pramogøpramogø verslo profesionalams skirtos verslo profesionalams. Pagrindinæ tekstø dalánaujienos: HORECA sektoriaus naujovës, sudaro „Restoranø versle“ publikuoti straipsniai.ástatymø ir norminiø aktø pasikeitimai, naujøTiesiogiai: http://verslui.meniu.ltproduktø pristatymai ir kita naudingaSKELBIMAI – vis labiau populiarëjantioperatyvi informacija. Tiesiogiai: http:// specializuotø skelbimø rubrika, kuriojehoreca.meniu.ltkiekvienà dienà nemokamai savo skelbimusÁMONIØ KATALALOGAS– dar patogesnis paskelbti gali tiek ieðkantys darbo specialistai,ir iðsamesnis, kasdien priþiûrimas HORECA tiek darbà siûlantys maitinimo ámoniø atstovai.sektoriø aptarnaujanèiø ámoniø katalogas, Èia taip pat rasite patalpø nuomos, árangoskuriame pateikiama tiksliausia ir iðsamiausia ir kitø srièiø skelbimø. Tiesiogiai:informacija Lietuvoje apie HORECA srities http://skelbimai.meniu.lttiekëjus bei aptarnaujanèias ámones. Tie-HORECA RENGINIAI – maitinimo ir Jame rasite parodø, seminarø bei kitøsiogiai: http://imones.meniu.ltpramogø verslo profesionalams skirtas renginiø, skirtø visuomeninio maitinimo irHORECA STRAIPSNIAI – iðsamûs bei kalendorius, pavadintas „HORECA renginiai”. pramogø srities profesionalams, anonsus.Apþvalga


14Virtuvës árengimasMAITINIMO ÁMONËS VIRTUVËS PROJEKTAVIMASVytautas MickevièiusRestoranus atidaro prakutæ verslininkai, ieðkantys papildomø verslosrièiø, paprasti provincijos þmonës, turintys pakelës sodybas, vyriausiejivirëjai ar barmenai, ágyvendinantys savo senà svajonæ, net ir „naujøjø”lietuviø þmonos, norinèios turëti koká nors uþsiëmimà. Tarpe restoranøsavininkø pasitaiko ávairiø asmenø – tiek nuo seno maitinimo versledirbusiø ir puikiai ðià sferà iðmananèiø, tiek ðio verslo naujokø, daþnaineþinanèiø visø maitinimo verslo niuansø. Profesionalams, dirbusiemsne vienoje maitinimo ástaigoje, ðis verslas gana aiðkus. Naujokams – taikasdieniai rûpesèiai, kasdien kylantys vis nauji klausimai, á kuriuosatsakymus rasti pavyksta ne visada laiku. Laiku neiðsprendus iðkilusiøproblemø, pasipila darbo klaidos, kartais tampanèios netgi ástaigosuþsidarymo prieþastimi.Naujos maitinimo ástaigos kûrimas paprastai prasideda nuo idëjos.Bûna, kad bûsimo verslo idëja savininko galvoje bræsta metø metus, bûna,kad naujas restoranas atidaromas ekspromtu. Idëjos daþnai yrapasiskolinamos – nusiþiûrimi sëkmingo gimtosios ðalies ar uþsienio verslopavyzdþiai. Pasitaiko ir tokiø atvejø, kai maitinimo ástaiga atidaroma tiesiogtam tinkamose laisvose patalpose.Ðiame straipsnyje patarsime, kaip teisingai suplanuoti ir árengti vienàsvarbiausiø maitinimo ástaigos patalpø – virtuvæ. Virtuvë yra kiekvienos maitinimoástaigos nematomas variklis, nuo jos darbo priklauso restorano sëkmë.suplanuoti valgiaraðtá, parinkti virtuvës árangà.Prieð pradedant bet kokius tolesnius restorano projektavimo darbus,reikia atsakyti á tris klausimus:1. Koks bus maitinimo ástaigos tipas, kokia specializacija?2. Koks bus siûlomas valgiaraðtis?3. Kiek lankytojø planuojate aptarnauti?Virtuvës projektavimasJeigu jau turite bûsimo verslo idëjà, patalpas ir virtuvës darbo vizijà,galite pradëti patalpø projektavimà. Daþnai pasitaikanti klaida – virtuvëprojektuojama vëliausiai, jau po architektûriniø pastato rekonstrukcijø ir patalpødizaino projektavimo. Kadangi nëra aiðkiø teisiniø reglamentø, kaip turibûti projektuojamos maitinimo ámonës, kokie jose turi bûti skyriai, patalpøplotai ir árengimai, daþnai architektai tik pabraiþo virtuvës patalpø planà,neþinodami nei kokia áranga joje stovës, nei kaip ir kokie patiekalai busgaminami. Tokiu atveju, komplektuojant virtuvës árangà, tenka keisti virtuvësplanà, daryti papildomus komunikacijø ávadus, ið naujo remontuoti patalpas– susidaro papildomos iðlaidos, sugaiðtamas laikas. Dar blogiau, kai virtuvëspatalpos yra pilnai árengiamos ir tik tada renkamasi ir ieðkoma árengimø.Pasak vieno ðioje srityje dirbanèio specialisto, „Jei architektasprojektuoja mënesá, dizaineris – savaitæ, tai technologui paliekama...diena”. Suprantama, esant tokiai situacijai, suprojektuoti virtuvæ be trûkumøyra sudëtinga. Labai sudëtinga tiksliai numatyti gamybiniø skyriø ir árengimøvietà bei iðvengti paruoðtos produkcijos ir þaliavø keliø susikirtimo, kainëra þinoma, kas virtuvëje bus gaminama. O esant patiekalø ir þaliavøsrautø susikirtimui, leidimo dirbti gauti nepavyks. Be to, priklausomai nuogamintojo ir modelio, kiekvienas árengimas yra ávairaus dydþio, o pagalgamintojø reikalavimus, ið kiekvieno árengimo ðono bûtina palikti tamtikrà tarpà, numatyti darbiná plotà ir praëjimus. Taigi pirmiausia reikiaparengti virtuvës planà, kuriame bûtø numatytas árengimø iðdëstymas, irjá, kartu su lankytojø salës planu, suderinti su higienos tarnybomis. Tikgavus jø patvirtinimà, kad virtuvë suplanuota teisingai, galima atliktitolesnius projektavimo darbus.Svarbu rasti tinkamas patalpasJeigu bûsimo restorano idëja jau yra, reikëtø pradëti ieðkoti patalpø.Nepadarykite pirmosios klaidos – neiðsirinkite nepatogiø patalpø.Atkreipkite dëmesá ne tik á patalpø iðplanavimà, fasadà ir pro jaspraeinanèiø þmoniø skaièiø, bet ir á bûsimos virtuvës, sandëliavimo irpagalbines patalpas. Jos neturi bûti per maþos, turi bûti patogiai iðplanuotos,ávertinkite, ar bus patogu priimti þaliavas. Reikia ávertinti ir plëtimosi galimybæ– jei verslas seksis, ar galësite iðplësti ne tik lankytojø sales, bet ir virtuvëspatalpas. Apþiûrimose patalpose atkreipkite dëmesá ir á tai, ar pakankamaigalingas elektros ávadas, ar yra gamtiniø dujø ávadas, ar gerai veikiavandentiekis ir kanalizacija. Trûkstamø komunikacijø ávedimas daþnaikainuoja nemaþus pinigus.Reèiau maitinimo ástaiga statoma iðsirinktame sklype. Toks variantasyra brangesnis, bet patogesnis, nes galima visà pastatà ir aplinkàsuprojektuoti ir árengti pagal savo norus, aiðku, suderinus su pasirinktaivietovei galiojanèiais statybos ir architektûriniais reikalavimais.Turite þinoti, kà gaminsitePriklausomai nuo savininkø patyrimo maitinimo versle, kitas,lygiagretus, o gal net ir pirmesnis nei patalpø paieðka þingsnis turëtø bûtibûsimo restorano virtuvës vadovo (virtuvës ðefo ar maisto technologo)paieðka. Patyræs vadovas gali duoti daug svarbiø patarimø, jis turëtø padëtiTechnologinio projektavimo etapai:1. Maksimalios informacijos apie projektuojamà objektà surinkimas.2. Technologiniai skaièiavimai, technologinio proceso ypatybiønumatymas, reikalingø patalpø numatymas, árangos parinkimas ir kitidarbai.3. Darbinio projekto sudarymas – patalpø, gamybiniø skyriø, darbovietø formavimas, árangos iðdëstymas, teisingas gamybiniø srautøsudarymas ir pan.4. Darbinio projekto derinimas su uþsakovu, projekto koregavimaspagal uþsakovo pageidavimus, atsiþvelgiant á higienos, techninius beistatybos normø reikalavimus.5. Projekto derinimas su higienos tarnybomis.6. Projekto praktiniam ágyvendinimui bûtinos dokumentacijos paruoðimas.Patalpø, pertvarø, ávadø charakteristikø, árangos sustatymo, oro nutraukimokiekiø ir pan. apraðymas, kuris bus reikalingas patalpas árengiantiemsstatybininkams, apdailininkams, elektrikams, santechnikams, vëdinimosistemø ir árangos tiekëjams bei montuotojams, baldø gamintojams.7. Kiekvieno plano punkto ágyvendinimo etapo stebëjimas iratsiradusiø nukrypimø nuo projektiniø duomenø koregavimas, arba paèioprojekto koregavimas atsiþvelgiant á susidariusià situacijà.Bet kurio ið ðiø etapø ignoravimo ar sukeitimo vietomis rezultatas –prarastas laikas bei finansiniai nuostoliai. Todël virtuvës projektavimàpatartina patikëti ðios srities profesionalams – technologams, dirbantiemsrestoranø áranga prekiaujanèiose ámonëse. Jie paruoð pilnà technologináprojektà su visais reikalingais brëþiniais, árengimø apraðymais, jø prijungimoschemomis ir pan. Nors tvarkant leidimus atidaryti maitinimo ástaigàreikalaujamas tik subjekto projektas su patalpø ir árengimø iðdëstymu,pilnas technologinis projektas pravers tiek árengiant virtuvës patalpas, tiekir ateityje jas eksploatuojant.Profesionaliai atliktà virtuvës technologiná projektà sudaro :1. Aiðkinamasis raðtas ir árangos specifikacija.RESTORANØ VERSLAS5/2006


152. Gamybiniø patalpø ir árangos iðdëstymo planas.ir árangos tiekëjais reikia sudaryti statybiniø,3. Árangos prijungimo prie elektros sistemos planas.patalpø árengimo, apdailos darbø, árangos4. Árangos prijungimo prie vandentiekio irtiekimo grafikus, jø grieþtai laikytis. Prieðkanalizacijos sistemø planas.sudarant darbø grafikà, jau reikia bûti5. Árangos prijungimo prie dujø tiekimopasirinkus pagrindinius, didþiausiø gabaritøsistemos planas.árengimus, kad nereikëtø iðimti durø ar6. Ventiliacijos gaubtø planas.griauti sienø norint á patalpas áneðti didesnáárengimà.Prieð kreipdamiesi á projektavimo ámonæ,galite patys ið anksto susidaryti virtuvës planà.Árengimø pasirinkimasTada bus lengviau bendrauti su technologaisRenkantis ámonæ, kuri atliks virtuvësRESTORANØ VERSLAS 5/2006ar árangos pardavëjais. Niekada nepamirðkitetechnologiná projektavimà ir tieks árangà,ðiø dalykø:neskubëkite ir neuþkibkite ant nuolaidø ir• Virtuvë – restorano ðirdis. Ji turi bûtidovanø „kabliuko”. Dovanos ir nuolaidos daþniausiailengvai pasiekiama.siûlomos tiems, kurie visà reikiamà árangà perka ið vieno• Virtuvës darbo zonas ir árengimustiekëjo. Rinktis vienà árangos tiekëjà patogu dël to, kadreikia dëlioti atsiþvelgiant á tai, kokie darbaiviena ámonë atveð ir sumontuos visà árangà, atliksbus atliekami.garantiná ir pogarantiná servisà. Bet gali bûti ir taip,• Teisingas árangos parinkimas irkad viena ámonë neturës visø jums labiausiai tinkanèiøiðdëstymas padidina virtuvës personalo darboárengimø. Reikia ávertinti ir ámonës bankrutavimoefektyvumà, dirbant padeda iðvengti nereikalingø judesiø, klaidø, þaliavø galimybæ. Pasiklausinëkite ávairiø tiekëjø apie jums reikiamus árengimus,nuostoliø. O tai didina ámonës pelningumà.suþinokite, kurie árengimai yra patys naujausi ir moderniausi. Neiðsigàskite,• Patogi ir saugi darbo vieta didina darbuotojø produktyvumà. jei naujesnio modelio árengimai bus brangesni – daþniausiai jie bûna• Nedideli ir kompaktiðki árengimai yra patogesni. Aiðku, jeigu jø naðesni ir funkcionalesni, todël taupantys personalo darbo laikà. Domëtispajëgumas atitinka projekto reikalavimus.rinkos naujienomis reikia net ir tada, kai virtuvë jau árengta. Rinkos• Virtuvëje negali kirstis paruoðtø patiekalø ar termiðkai apdorotø naujienos pristatomos specializuotose parodose, profesionalams skirtuoseþaliavø keliai su neapdorotø þaliavø ar neðvariø indø keliais.þurnaluose ar interneto svetainëse, apie naujienas galite suþinoti• Ðalia langø nerekomenduojama statyti ðiluminiø ar ðaldymo bendraudami su árangos tiekëjais.árengimø.Visi projektuojamos virtuvës árengimai turi bûti profesionalûs,nerûdijanèio plieno korpusais. Atkreipkite dëmesá ir á korpusø plienoKiek laiko trunka virtuvës ar viso restorano projektavimas – sunku kokybæ, tvirtumà, patogumà valyti. Venkite árengimø su plastmasinëmispasakyti, tai priklauso nuo konkretaus objekto, patalpø bûklës. Virtuvës detalëmis, esanèiomis ávairiuose sujungimuose ar dureliø vyriuose. Virtuvëjetechnologinio projekto paruoðimas ir suderinimas, reikiamos árangos esantys stalai, spintelës ir kiti nerûdijanèio plieno baldai taip pat turi bûtiparinkimas gali trukti savaitæ, mënesá ar ilgiau. Priklausomai nuo darbø kokybiðki, tvirti, lengvai valomi. Labai svarbu palaikyti ðvarà kiekvienamekiekio ir pobûdþio, patalpø árengimas gali uþtrukti ir metus. Todël, suderinus maisto gaminimo proceso etape.ir higienos tarnyboms patvirtinus virtuvës technologiná projektà, su rangovaisNukelta á 16 psl.Virtuvës árengimas


16Virtuvës árengimasAtkelta ið 15 psl.Profesionalioje virtuvëje jokiu bûdu negalima naudoti buitinës technikos(tokiø atvejø vis dar pasitaiko). Buitiniai árengimai bûna suprojektuotinepastoviam naudojimui, o virtuvëje dirbama visà dienà, todël tikëtina,kad toks árengimas suges ir, kaip taisyklë, didþiausio virtuvës apkrovimometu. Pabandykite ásivaizduoti, kas bûtø, jei aptarnaujant vestuviø pokylásugestø viryklë ar ðaldytuvas.Kiekvieno skyriaus darbà ar gamybiná procesà galima trumpai apraðyti,pasiþymëti, kokiø árengimø jam gali prireikti. Pavyzdþiui, bulviø valymasdarþoviø apdorojimo skyriuje susideda ið ðiø etapø: plovimo, skutimo,akuèiø iðpjaustymo, bulviø supjaustymo, sudëjimo á talpas,transportavimo. Ðiems procesams prireiks tokiø árengimø: darþoviøplovimo vonios arba plovimo maðinos, bulviø skutimo maðinos,gamybinio stalo papildomam darþoviø valymui, darþoviø pjaustymomaðinos, stumdomo veþimëlio, ant kurio sudëtos talpos su supjaustytomisbulvëmis bus perstumiamos á kità skyriø.Projektuojant virtuvæ bûtina atkreipti dëmesá net á smulkmenas ar,rodos, nelabai reikðmingus dalykus. Daþnai projektuojant, taupantlaikà ar pinigus, neásigilinama á ávairias smulkmenas, todël ástaigaipradëjus dirbti kyla ávairiø problemø. Reikia atsakyti á visus kylanèiusklausimus, numatyti kiekvieno proceso eigà, pamàstyti apie tai, kogali prireikti.Reikia tiksliai iðsiaiðkinti kiekvieno árengimo ar árankio darbo specifikà– kokias funkcijas jis gali atlikti, kaip yra valomas, kokia jam reikalingatechninë prieþiûra. Nedidelis niuansas gali nulemti vieno ar kito árengimopasirinkimà, tad atidþiai klausykitës, kà kalba pardavëjai, uþduokite jiemsjûsø bûsimai veiklai aktualius klausimus, konsultuokitës su ekspertais.Akivaizdu, kad pradëjæ komplektuoti árangà tiksliai neþinodami bûsimosmaitinimo ástaigos patiekalø gamybos technologijos ir kiekiø, galite iðsirinktine patá tinkamiausià árengimà.Virtuvës darbo patikrinimasBaigiant rengti virtuvës projektà ar jau pradëjus darbà joje, galimapabandyti ávertinti, ar virtuvës projektas teisingai atliktas. Jeigu á bent vienàþemiau pateikiamà klausimà negalite atsakyti teigiamai, jûsø virtuvëje visdar yra trûkumø:1. Ar priimant þaliavas jos yra sistemingai tikrinamos ir sveriamos?2. Ar cheminës medþiagos (plovimo ir dezinfekcijos priemonës)yra laikomos atskirai nuo maisto produktø, ne gamybinëse virtuvëspatalpose?3. Ar stengiatës ðaltus uþkandþius negaminti ið anksto ir nelaikyti jøkambario temperatûroje?4. Ar priþiûrite, kad ðaldyta mësa nebûtø atðildoma kambariotemperatûroje, ar (dar blogiau) vandenyje?5. Ar kiekviename maisto ruoðimo skyriuje yra ðiukliadëþës?6. Ar ðiukðliadëþës yra kas dienà tuðtinamos, plaunamos irdezinfekuojamos?7. Ar atliekos yra saugomos toli nuo patiekalø paruoðimo skyriaus?8. Ar visi su þalia mësa kontaktuojantys pavirðiai yra ið nerûdijanèioplieno?9. Ar gruzdintuviø temperatûra nevirðija naudojamam aliejuirekomenduojamos temperatûros?10. Ar ðalia maisto apdorojimo stalø numatytos plautuvës suautomatiniu vandens padavimu (ne su paprastais kranais)?11. Ar karðtieji patiekalai ið tikrøjø yra patiekiami „karðti“ ( + 68 °C)?12. Ar þaliai mësai, þuviai, salotoms, konditerijos gaminiams,iðkeptiems produktams yra naudojami skirtingi peiliai ir skirtingos pjaustymolentelës?13. Ar yra numatytas atskiras ðaldiklis þuviai, jûrø gërybëms?14. Ar þinote, kad ðaldytuvai su stiklinëmis durimis yra patogesni, nesjuose lengviau surasti produktus, trumpiau laikomos atidarytos durys irtaupoma energija?15. Ar nesikerta ðvariø ir panaudotø indø keliai?16. Ar plaunant indus yra sekamos indø plovimo ir skalavimotemperatûros, indø ploviklio sànaudos?17. Ar indø plovimo maðina gerai iðdþiovina iðplautus indus?18. Ar pavirðiai, kurie lieèiasi su maistu, yra valomi ir dezinfekuojamidarbo metu bei baigus darbà?19. Ar ðaldymo árenginiuose ir karðto maisto laikymo árenginiuose yramatuojama temperatûra?20. Ar ámonëje ádiegta savikontrolës sistema ir su ja supaþindinti visidarbuotojai, ar tvarkingai pildomi savikontrolës þurnalai?RESTORANØ VERSLAS5/2006


MADINGI INDAI IÐ SUOMIJOS„KOMPAKAKT” SERIJOS VYNO SPINTOS –TAUPUPANTIEMS ERDVÆ„iittala” – ámonë, tiekianti indus ir kitus gaminius, skirtus staloserviravimui ir maisto ruoðimui. Prekës þenklas „iittala” yra rinkos Dël savo charakteristikø ir specialiø matmenø, „Kompakt” serijoslyderis Suomijoje, Ðvedijoje ir Norvegijoje. Modernaus skandinaviðko „Eurocave” (Prancûzija) vyno spintos skirtos maþoms patalpoms –dizaino kompanijai „iittala group” priklauso ir ðie prekiniai þenklai: ámontuojamos á virtuvës ar kitus baldus, niðas. Prieðingai nei áprastuose„Arabia”, „Hackman”, „BodaNova”, „Höganäs Keramik”, „Rörstrand” (ne vyno) ðaldytuvuose, „Kompakt” serijos spintose ventiliavimo sistemair „Hoyang-Polaris”.yra priekinës dalies apaèioje. Dël ðios prieþasties nëra bûtina uþ spintosLietuvoje „iittala” siûlo nugarëlës palikti papildomai vietos. Pagal temperatûrinius reþimus vyno17gaminius, skirtus profesionaliaivirtuvei – tai Multi), gali bûti trijø dydþiø. Spintos gali bûti statomos pavienës arbalaikymo sistemos klasifikuojamos á dvi grupes (vienos temperatûros irpaprasti ir funkcionalûs pritaikomos pagal standartinius virtuvës árangos reikalavimus. Spintøgaminiai ið porceliano, vidus taip pat pilnai modeliuojamasir pritaikomas. Labaistiklo ir nerûdijanèioplieno. Tuos paèius ámonësindus galima naudoti rinkimas. Ið spalviniø naujoviøplatus lentynø ir priedø pasi-ir maisto ruoðimui, ir paþymëtina nerûdijanèio plienoserviravimui, ir maisto apdaila.laikymui. Indø formos irspalvos gali bûti derinamos– tai Jums skirta (8 5) 2721287.Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius, tel.galimybë iðsiskirti! Dar El. paðtas info@eurocave.lt,viena iðskirtinë „iittala” produkcijos savybë – beveik visus indus (tiek www.eurocave.ltstiklinius, tiek porcelianinius) galima derinti tarpusavyje. Be to, „iittala”produkcija yra nesenstanti – netgi prieð kelis deðimtmeèius sukurti indaiyra sëkmingai naudojami ir ðiomis dienomis.Artëja Kalëdos ir Naujieji metai – dovanø ir maloniø staigmenølaikas! Kompanija „iittala“ siûlo platø savo produkcijos,iðsiskirianèios moderniu, taèiau maloniu dizainu, asortimentà.Lietuvoje ámonæ „iittala” galiterasti:J. . Jasinskio g. . 16F, , 01112 Vilnius,tel. (8 5) 2546755, mob. tel. 8 616 43449RESTORANØ VERSLAS 5/2006Virtuvës árengimas


NAUJASIS „UCS SERVISAS“ – GREITAS IR PATOGUSPROBLEMØ SPRENDIMASUAB „UCS Baltic“, besirûpinantine tik informaciniøgavimo ir stengiasi já paðalinti per trumpiausià laikà. Jeigu atsirandadienomis. „UCS Servisas“ reaguoja ið karto po praneðimo apie gedimàtechnologijø (IT) árangosgedimas, dël kurio klientas negali toliau tæsti veiklos, „UCS Servisas“pramogø ámonëms tobulinimu,bet ir aptarnavimoVykstant remonto darbams, nereikës nuolat teirautis apie árenginioásipareigoja já paðalinti per 2 valandas.19kokybës këlimu, ðá kartàbûsenà – visà informacijà klientas ras internete. Kiekvienam klientui „UCSsavo klientus dþiugina naujomisaptarnavimo pas-árangos istorijà: kokie buvo ankstesni árangos gedimai, kiek kartø buvoServisas“ suteiks slaptaþodá, todël internete jis galës matyti visà savo ITlaugomis. „UCS Servisas“kreiptasi á „UCS Servisà“, kokie ðiuo metu vykdomø darbø terminai, situacija,rezultatai ir numatomi tolimesni veiksmai.yra puikus sprendimas versloproblemoms spræsti: naudodamas tik vienà kontaktø centrà visiems klientø Be viso to, „UCS Servisas“ kas 6 mënesius ásipareigoja atlikti klientøpraneðimams priimti ir darbø perdavimo procedûroms atlikti, „UCS árangos profilaktikà. Po profilaktinio patikrinimo klientui bus pateikiamaServisas“ greièiausiu ir efektyviausiu bûdu gali iðspræsti kilusias problemas, ataskaita, kurioje apraðoma esamos árangos bûsena ir rekomendacijos,paðalinti gedimus, atlikti kitus kliento pageidaujamus darbus.kà reiktø pakeisti, kad ateityje bûtø iðvengta galimø gedimø.Anksèiau, sugedus IT árangai, maitinimo ir pramogø ámoniø savininkai Jeigu „UCS Servisas“ bent kartà per mënesá paþeidþia gedimoskambindavo konkreèiam UAB „UCS Baltic“ specialistui, kuris jiems ðalinimo terminus, uþ pastaràjá mënesá neimamas abonentinissuteikdavo informacijà bei rûpindavosi áranga. Po specialisto apsilankymo aptarnavimo mokestis.klientui vël reikëdavo skambinti ir teirautis, kokie árangos remonto darbai Iðskiriami tokie pagrindiniai „UCS Serviso“ privalumai:vykdomi ir kada gedimas bus paðalintas.• darbo proceso aiðkumas;Ádiegusi ITIL procesus (Information Technology Infrastructure Library), • vienas kontaktø centras;UAB „UCS Baltic“ ákûrë klientø aptarnavimo centrà, t. y. klientø aptarnavimo • iðkart gaunama informacija apie situacijà ir atliktus darbus;padaliná, skirtà klientø árangos gedimø taisymui, problemø sprendimui, • ataskaitos apie atliktus darbus;konfigûracijø bei pakeitimø valdymui. Ðiø procesø paskirtis – uþtikrinti, • aiðkûs atvykimo ir darbø atlikimo terminai;kad klientas bûtø greitai aptarnautas, paslauga kiek ámanoma • darbo su sistemomis instrukcijos bei jø atnaujinimai;kokybiðkesnë, o gedimø ðalinimas – optimaliausias.• pakaitinë áranga;Sugedus árangai ar iðkilus neaiðkumams, maitinimo ámonës • konsultacijos;savininkui tereikës paskambinti „UCS Serviso“ pagalbos tarnybai • naujos programinës árangos versijos;telefonu 8 700 55051 ir gedimas nedelsiant bus uþregistruotas bei • profilaktinë apþiûra.perduotas IT inþinieriams. Ði paslauga veikia visà parà, visomis savaitësUAB „UCS Baltic“ informacijaPATOGUS LANKYTYTOJØ APTARNAARNAVIMAS SPACENTRUOSEUAB „UCS Baltic”, jau keletà metø diegianti naujus sprendimus pelnà ðeimininkams.pramogø ir paslaugø ámonëse, sukûrë naujà sprendimà, skirtà specialiaiSPA centrams.patogiai (kaip laikrodis)Elektroninë apyrankë yraIki ðiol á SPA centrà atëjusiam klientui buvo duodamas raktelis uþsegama ant rankos, jinuo spintelës, kurioje jis palikdavo savo daiktus. Naudodamasis nekaista, neturi aðtriø kampø,jos negalima pamesti.SPA centro paslaugomis, sveèias turëdavo saugoti savo raktelá,stebëti, kad jo nepamestø. Iðsimaudæs baseine, daþnas klientas nori Kiekvienoje apyrankëje yrapasivaiðinti ðalia esanèioje kavinëje, pasinaudoti soliariumo ámontuota mikroschema,paslaugomis. Tokiu atveju lankytojas buvo priverstas eiti ið savo skleidþianti radijo bangas,spintelës pasiimti piniginæ.kurios lengvai atrakina spintelësuþraktà. KiekvienaiBe viso to, raktelá nuo spintelës nepatogu neðiotis su savimi, jiskaista pirtyje, yra nemaþa tikimybë já pamesti ar net susiþeisti. apyrankei suteikiamas atskirasunikalus kodas, kurisUAB „UCS Baltic”, bendradarbiaudama su austrø kompanija„Gantner“, SPA centrø savininkams siûlo naujà ir patogø sprendimà susiejamas su kompiuterine– elektroninæ apyrankæ, kuri bus ne tik patogi klientui, bet ir atneð sistema: lankytojas apyranke gali naudotis bare pirkdamas gërimusar maistà, soliariume, tam tikroje praëjimo zonoje, kur vykdomapraëjimo kontrolë. Leisdamas laikà SPA centre, klientasinformaciniuose terminaluose gali pasitikrinti savo spintelës numeráar uþ paslaugas iðleistà pinigø sumà.Klientas SPA centre naudojasi visomis norimomis paslaugomis,uþ kurias susimoka tik iðeidamas – kompiuterinë sistema visàinformacijà suveda á galutiná atsiskaitymo èeká. Toks sprendimaspadidina papildomø paslaugø apyvartà: kartais su savimi neturintispiniginës klientas aplenkia barà ar kitas mokamas paslaugas, oðiuo atveju jis pasinaudos proga nusipirkti iðgerti, uþkàsti ar nueitiá soliariumà.Ámonë „UCS Baltic“ tikisi, kad tokia sistema bus populiari netik aktyviai besikurianèiuose SPA centruose, bet ir sporto klubø arvandens parkø rinkoje.UAB „UCS Baltic“ informacijaRESTORANØ VERSLAS 5/2006Sprendimai


20ÁrengimaiMAITINIMO ÁSTAIGAS APTARNAARNAUJANÈIØÁMONIØ KATALALOGASMeniu.lt (www.meniu.lt) – tai pirmas,didþiausias, nepriklausomas, profesionalusspecializuotas portalas, kuriame pateikiamainformacija apie visos Lietuvos restoranus,klubus, kavines, barus ir kitas maitinimo beipramogø ástaigas (portale pristatoma virð2200 ástaigø) bei profesionalias ámones,teikianèias paslaugas, produktus ir konsultacijasmaitinimo ir pramogø sektoriui(portale pristatoma virð 450 ámoniø, aptarnaujanèiøHORECA sektoriø).Meniu.lt portale, suklasifikuotame katalogeHORECA ÁMONËS, pateikiama iðsamiinformacija HORECA sektoriui: restoranø irkaviniø árangos, baldø, darbo rûbø,produktø tiekëjø, konsultavimo,tarpininkavimo, kitø specializuotø paslaugøkatalogas bei kitos rubrikos, skirtosrestoranø vadovams bei savininkams. Visosámonës portale pristatomos patogiaisuklasifikuotame kataloge. Portalas kasdienteikia aktualià informacijà maitinimo irpramogø rinkos profesionalams.Ðiame „Restoranø versle“ pateikiameárangos, árengimø, árankiø ir gamybinioinventoriaus kompanijø sàraðà. Iðsamûs ámoniøpristatymai pateikiami Meniu.lt rubrikojeHORECA ÁMONËS (http://imones. meniu.lt).INDØ, , ÁRANKIØ IR GAMYBINIO INVENTORIAORIAUS US TIEKËJAI (PORTALALO O MENIU.L.LT T HORECA ÁMONIØKATALALOGO DUOMENYS)„Arkietë“ UAB *„Arvitra Baltic“ UAB *„Balticdecor“ UAB *„Dalios baldai“ (indai) UAB *„E. . Vyniauskaitës ámonë“ *„GastrolinijaGastrolinija“ UAB *„Hotel and Gastro“ UAB *„Kompanija Vitrum“ UAB *„Mantvilë“ UAB *„Puodeliai.ltuodeliai.lt“ *„Sangaida“ UAB *„Scilis“ UAB *„Spekas“ ir ko UAB *„Aldaka“ UAB„Arevitos áranga“ UAB„Baltic Master“ UAB„Beola“ UAB„Berghoff Baltija“ UAB„Borpreta“ UAB„Bravo“ D. Pavasario ámonë„Dasita“ UAB„Eurionas“ UAB„Fraga“ UAB„Gerduva“ UAB„Helianta“ UAB„Indø pasaulis“ UAB„Interjero mados“ („Imdeco“ interjero mados salonas) UAB„Izora“ UAB„Lay Baltija“ UAB„Metalo amþius“ UAB„Metos“ UAB„Provestma“ UAB„RCD“ UAB„Revanas“ UAB„Rimo Misevièiaus“ IÁ„Scobie&McIntosh” UAB„Septum“ UAB„Stigla“ UAB„Ðvenèioniø vaistaþolës“ UAB„Vitaliaus baèkos“* paryðkintos ámonës iðsamiai pristatytos portale Meniu.ltBiuras – Konstitucijos pr. 15/5 ( II aukðtas), VilniusS. Þukausko g. 49, VilniusÐvitrigailos g. 40A, VilniusÞirmûnø g. 70, VilniusPaneriø g. 51, 03202 VilniusKàstyèio g. 16, LT-5720 PalangaKalvarijø g. 125, VilniusVerkiø g. 50, VilniusKaune: Taikos g. 100C, Klaipëdoje: Dubysos g. 37Popieriaus g. 106-12, VilniusPaneriø g. 20A, VilniusSmolensko g.19, VilniusLaisvës pr. 125A, VilniusLaisvës pr. 125A, VilniusÐv. Gertrûdos g. 39, KaunasDariaus ir Girëno g. 175, VilniusPasaþo skg./Arkliø g. 12, VilniusSavanoriø g. 174A, VilniusÐeðkinës g. 7, VilniusDraugystës g. 21, LT51231 KaunasSavanoriø pr. 178, VilniusSavanoriø pr. 66-325, LT-44175 KaunasDemokratø g. 53, 48485 KaunasVasario 16-osios g. 21A, GargþdaiRotuðës a. 16, AlytusVilkpëdës g. 8, VilniusJogailos g. 4, VilniusVilniaus g.126, RaseiniaiPolocko g. 6, VilniusA. Mickevièiaus g. 35, KaunasJ. Jasinskio g. 16F, VilniusUtenos g. 41A, VilniusPilies g. 4, VilniusBasanavièiaus g. 8/1, VilniusSiûlø g. 3, KaunasMetalo g. 7, VilniusVilniaus g. 58, KaunasElektrënø g. 5, KaunasAdutiðkio g. 3/4, ÐvenèionysMarijampolë(8 5) 2711818(8 5) 2102227(8 5) 2333037(8 5) 2775748(8 5) 2159701, (8 5) 21597028 675 02690(8 5) 2306480, (8 5) 2306895(8 5) 2788022Kaune: (8 37) 353323, Klaipëdoje: (8 46) 300592(8 5) 2318653, 8 682 55255, 8 656 75746(8 5) 2161223, 8 612 85384(8 5) 2724411, (8 5) 2724433, (8 5) 2151010(8 5) 2740380, (8 5) 2740381(8 5) 2740380(8 37) 750190(8 5) 2306520(8 5) 2122800(8 5) 2750900,8 687 51535(8 37) 312873(8 5) 2311208(8 37) 426880(8 37) 363344(8 46) 471520(8 315) 52788(8 5) 2333979(8 5) 2690025(8 428) 70041, (8 5) 2135181(8 5) 2336372(8 37) 201812(8 5) 2496149, (8 5) 2496150(8 5) 2721066(8 5) 2313084(8 5) 2312582(8 37) 342203(8 5) 2132607(8 37) 311597(8 37) 409555(8 387) 66470(8 343) 59445, 8 687 58475RESTORANØ VERSLAS5/2006


VIRTUVËSTUVËS, , BARO IR KITOS OS ÁRANGOS TIEKËJAI (PORTALALO O MENIU.L.LT T HORECA ÁMONIØ KATALALOGODUOMENYS)21„Arvitra Baltic“ UAB *S. Þukausko g. 49, Vilnius(8 5) 2102227„Balticdecor“ UAB *Ðvitrigailos g. 40A, Vilnius(8 5) 2333037„BHD“ UAB *Metalo g. 2A/7-204, Vilnius(8 5) 2306148„Darija“ UAB („EuroCave“) *Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius(8 5) 2721287, 8 620 87357„E. . Vyðniauskaitës ámonë“ *Paneriø g. 51, 03202 Vilnius(8 5) 2159701, (8 5) 2159702„GastrolinijaGastrolinija“ UAB *Kàstyèio g. 16, LT-5720 Palanga8 675 02690„GurmelitasGurmelitas“ UAB *Aludariø g. 2-20, Vilnius(8 800) 22212, 8 616 55101„Hotel and Gastro“ UAB *Kalvarijø g. 125, Vilnius(8 5) 2306480, (8 5) 2306895„Árangos detaliø sistema“ UAB *Kirtimø g. 49B, LT-02244 Vilnius(8 5) 2660667RESTORANØ VERSLAS 5/2006 „Kompanija Vitrum“ UAB *Verkiø g. 50, Vilnius(8 5) 2788022„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ UAB *Kirtimø g. 49B, Vilnius(8 5) 2660008„Rolvikaolvika“ UAB *Kirtimø g. 59, Vilnius(8 5) 2602088„Sangaida“ UAB *Paneriø g. 20A, Vilnius(8 5) 2161223, 8 612 85384„Specus sistemos“ UAB *Laisvës pr. 125A, Vilnius(8 5) 2740383, (8 5) 2740384„Spekas“ ir ko UAB *Laisvës pr. 125A, Vilnius(8 5) 2740380, (8 5) 2740381„Vendor Lietuva“ UAB *Sporto g. 11, LT-01105 Vilnius(8 5) 2611242„Winterhalter“ *p. d. 1374, LT-05110 Vilnius8 610 11335„3E“ UABSavanoriø pr. 263A, Kaunas(8 37) 313123„Algerta“ UABDraugystës g. 8E, Kaunas(8 37) 409290; 8 686 86204„Aromatinga kava“ IÁRimvydo g. 13A, Kaunas(8 37) 435097„Astor“ UABVingio g. 25D, Klaipëda(8 46) 326683„Baltgina“ UABÐermukniø g. 3, Panevëþys(8 45) 581525„Baltic Master“ UABDariaus ir Girëno g. 175, Vilnius(8 5) 2306520„Baltijos aktima“ UABÐilutes pl. 93, Klaipëda(8 46) 343524, (8 46) 340039„Barabul“ UABSmiltelës g. 45-28, Klaipëda8 699 11502„Borpreta“ UABÐeðkinës g. 7, Vilnius8 687 51535„Bossa Paslaugos“ UABKalvarijø g. 125, Vilnius(8 5) 2300900„Defra“ S. Deguèio IÁFabriko g. 6, Lentvaris(8 5) 2828462„Deiruta ir Ko“ UABBaltruðaièio g. 11-125, Vilnius(8 5) 2407000„Denia” UABVilkpëdës g. 10, Vilnius(8 5) 2653794„East Trading Company“ UABSavanoriø pr. 180, Vilnius(8 5) 2105710„Elpama“ UABMiko g. 30, Kaunas(8 37) 206313„Eugesta“ UABMeistrø g. 10, Vilnius(8 5) 2397739„Henrika“ UABÐilutës pl. 23A, 27 sand., Klaipëda8 652 76030, (8 46) 380872„Ipala“ UABGedimino pr. 26-404, Vilnius(8 5) 2619457„Kartagena“ UABTaikos pr. 106N, Kaunas(8 37) 455572„Kepimo áranga“ UABVisoriø g. 6A-2, Vilnius(8 5) 2715790, (8 5) 2715792„KF vandens technologijø centras“ UABLaisvës pr. 121, Vilnius(8 5) 273 6222, (8 5) 240 6928„Krinona“ UABÐiauliø g. 50, Kaunas(8 37) 759025„L. Þardeckio ámonë“Ðiauliø g. 69, Kretinga8 612 42944„Liunitas“ UABEiðiðkiø pl. 25A, Vilnius(8 5) 2306804„Metos“ UABJ. Jasinskio g. 16F, Vilnius(8 5) 2496149, (8 5) 2496150„Naudota prekybos áranga“ UABDariaus ir Girëno g. 99, Vilnius(8 5) 2329188„Novameta“ UABMituvos g. 4, Kaunas(8 37) 302330„Orange master“ UABDraugystës g. 19, LT-51230 Kaunas(8 37) 350010„Pardavimo automatai“ UABSaulës g. 4A, Kaunas(8 37) 331660„Pretendentas“ UABUlonø g. 33, Alytus(8 315) 73443„Primulator“ UABVerkiø g. 29, 14 korp., Vilnius(8 5) 2121418, (8 5) 2121354„Raida“ UABMelioratoriø g. 18, Garliava, Kauno r.(8 37) 394577, 8 699 11086„Rasos laðas“ UABVydûno al. 4, Kaunas(8 37) 330995„Resvil“ UABR. Kalantos g. 83, Kaunas(8 37) 360077, (8 37) 360162„Rikta“ UABValstieèiø g. 6, Panevëþys(8 45) 571581„Riteksa“ TjBÞvirgþdyno g. 12, Vilnius(8 5) 2626016„Robiga“ UABKirtimø g. 59, Vilnius(8 5) 2640612„S. Kaminsko firma“ IÁSierakausko g. 15A-8, Vilnius8 686 80753„Scobie&McIntosh” UABMetalo g. 7, Vilnius(8 5) 2132607„Senasis arsenalas“ UABKranto g. 36, LT-5300 Panevëþys(8 45) 463457„Snaigë ABPramonës g. 6, LT-62175 Alytus(8 315) 56206, (8 315) 56245„Steksima“ UABGeleþinio Vilko g. 2B, Vilnius(8 5) 2137608, (8 5) 2137608„Ðalteklis“ UABDrobës g. 66, Kaunas(8 37) 746914, 8 699 21592„Ðaltoji banga“ UABAntakalnio g. 38-37, Vilnius(8 5) 2345655, 8 699 44388„Tangutas“ UABRamybës g. 1A, Garliava, Kauno r.(8 37) 557251, 8 653 88280„Tempo Libero“ UABPamënkalnio g. 25-4, Vilnius(8 5) 2740387„Terra Florida“ UABLazdynø g. 21-205, Vilnius(8 5) 260 82 45„Trys meistrai“ UABRinktinës g. 3-11, Vilnius(8 5) 2332176„V. Rutkausko ámonë“ IÁTolminkiemio g. 17-40, Vilnius(8 5) 2308029„Veina“ UABLaisvës al. 93, LT-44249 Kaunas(8 37) 424701* paryðkintos ámonës iðsamiai pristatytos portale Meniu.ltÁrengimai


24ProduktaiPAUKÐTIENOS PASIÛLAMAITINIMO ÁMONËSELaura Kubilienë, Vytautas MickevièiusLietuvoje, Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis,ðiuo metu yra 49 mësinius paukðèius auginanèios ámonës ar ûkininkai.Þinoma, ne visi jø savo produkcijà tiekia maitinimo ámonëms, dalákai kuriø restoranams reikalingø paukðtienos produktø tenka importuotiið uþsienio.Ðá kartà restoranø vadovø nusprendëme paklausti, kokiàpaukðtienà jie naudoja savo maitinimo ámonëse, kas jà tiekia.Apklausëme keletà restoranø, veikianèiø pagrindiniuose Lietuvosregionuose, vadovø. Visi paðnekovai minëjo, kad ið ankstoneuþsakinëja marinuotos ar kepimui jau paruoðtos paukðtienos, nes jàruoðia patys. Uþsakoma jau iðpjaustyta filë ar kiti pusgaminiai, kurie kartaisbûna supakuoti vakuuminëse pakuotëse. Viðtienos, kalakutienos, strutienospasiûla Lietuvoje pakankama, taèiau antienos, ypaè barbarisinës antieskrûtinëliø, laukiniø paukðèiø tenka atsiveþti ið uþsienio.Paprastai jokios paukðtienos trûkumo nejauèiama, gal tik ðiokietokie tiekimo nesklandumai buvo iðkilæ Europà pasiekus paukðèiøgripui. Kartais, netiksliai apskaièiavus reikiamos paukðtienos kieká,restoranams jos tenka skubiai nusipirkti parduotuvëse.Kalbintiems restoranø vadovams buvo pateikti ðie klausimai:1. Kokios rûðies paukðtienà naudojate savo restorane?2. Kokie tiekëjai jà tiekia?3. Kokiame pavidale uþsisakote ir gaunate paukðtienà?Vilniaus regionasVieðbuèio „Crown Plaza Vilnius” restorano „Horizontas” gamybosvadovas Tomas Gluoksnis:Viðtienos ir antienos patiekalai mûsø restorane yra átraukti á áprastàvalgiaraðtá bei siûlomi maitinant konferencijø sveèius ar atvykusiasgrupes. Pobûviams (pagal uþsakymà) siûlome ir þàsienos, strutienos,kurapkø patiekalø. Taip pat ruoðiame antienos, viðtienos kepenëles.Viðtienà uþsakome ið AB „Kaiðiadoriø paukðtynas”, antis – ið UAB„Reaton” (prancûziðkas barbarisines) arba ið Lietuvos ûkininkø.Kalakutienà taip pat tiekia ûkininkai. Visà kità (ruoðiamà pagalpageidavimà) paukðtienà uþsakome UAB „Reaton”. Pagrindinis mûsøpasirinkimo kriterijus yra kaina. Labai daþnai aptarnaujame grupes arkonferencijø dalyvius, todël ieðkome pigesniø variantø.Viðtienà, kalakutienà uþsakome atvësintà, vakuuminëse pakuotëse.Kartais uþsakome visà paukðtá, kartais tik krûtinëliø ir ðlauneliø, kepenëliøuþsakome atskirai. Antiena uþsakoma vakuuminëse pakuotëse, ðaldyta,kartais uþsakome visà antá, kartais tik krûtinëlæ ar kepenëles.Vienintelis dalykas, kurio kartais pritrûkstame – kepenëlës.Restorano „Steak House Helios” vyr. . virëja Honorata Lyndo:Restorane yra siûlomi viðtienos, antienos, kalakutienos, strutienospatiekalai. Seniau buvo siûlomas ir fazanas, dabar vietoje jo gaminameputpeles, ádarytas anèiø kepenëlëmis.Viðtienà tiekia AB „Kaiðiadoriø paukðtynas”, anksèiauuþsakydavome ir ið BÁ UAB „Sanitex”. Antienà pristato ÞÛK „Nemunoslënio tradicijos“, strutienà – Rièardo Reikerto „Struèiø ferma“, putpelesir fazanus – UAB „Reaton”. Kalakutienà pristato UAB KÛB „Arvikalakutai” arba ÞÛK „Nemuno slënio tradicijos”.Viðtienos, antienos krûtinëliø ið tiekëjø uþsakome pagal poreiká,paprastai atvësintø, vakuuminëse pakuotëse. Banketams, pobûviamsuþsakome visà paukðtá, nes já farðiruojame, ruoðiame ðlauneles.Kalakutienos uþsakome tik atvësintø krûtinëliø. Strutienos perkameðaldytà ðlaunø mësà, kuri puikiai tinka kepsniams. Putpelës (visaspaukðtis) tiekiamos ðaldytos, nes á naujàjá valgiaraðtá átraukëme ádarytàputpelæ. Fazanus taip pat gaudavome nesupjaustytus, taèiaunaudodavome tik krûtinëles ir ðlauneles.Kauno regionasRestorano „Svarstyklës“ direktorë Danguolë Lukoðevièienë:Restorane „Svarstyklës“ lankytojams siûlomi viðtienos ir antienospatiekalai. Seniau buvo gaminami ir kalakutienos patiekalai, taèiaujuos iðbandæ, lankytojai vël sugráþo prie viðtienos valgiø, tad kalakutienàið valgiaraðèio teko iðimti.Viðtienà uþsakome ðvieþià, tiekëjai – UAB „Rimpala“ ir ÞÛKB„Pamario paukðtynas“. Antienà tiekia ÞÛK „Nemuno slënio tradicijos“.Restorano „Portofinoortofino“ direktorë Rita Markaitienë:Mûsø restorane pauktienos patiekalai gaminami ið viðtienos,kalakutienos ir anties krûtinëlës.Viðtienà ir kalakutienà tiekia UAB „Rimpala“, o ðaldytø antienoskrûtinëliø pristato UAB „Reaton”.Viðtiena ir kalakutiena pristatoma atvësinta. Uþsakome iðpjaustytaskrûtinëles arba broilerius.Restorano „Senieji rûsiai“ direktorë Daiva Boguðevièienë:Savo restorane siûlome ávairiø paukðtienos patiekalø – viðtienos,antienos, strutienos, kalakutienos. Pagrindiniame meniu taip pat siûlomaputpelë, pobûviams siûlomi þàsienos patiekalai, keptas fazanas.Ðvieþià viðtienà ir kalakutienà mums tiekia UAB „Rimpala”. Ði ámonëprekes pristato labai greitai – per kelias valandas, siûlo ávairausiðpjaustymo paukðtienà. Ðaldytos strutienos uþsakome ið UAB„Nowaco”, kurie tiekia Lietuvos augintojø strutienà. Ðaldytà antienà,þàsienà, putpeles, fazanus pristato UAB „Reaton”.Esame uþsisakæ ir lietuviðkø putpeliø, taèiau nusivylëme mësos kokybeRESTORANØ VERSLAS5/2006


– paukðèiai, turbût, bûdavo auginami ne dël mësos, o kiauðiniø, todëlrestoranams buvo siûlomi tik seni paukðèiai. Dabar uþsakome prancûziðkøputpeliø, kurias pristato UAB „Reaton”. Laukiniuose paukðèiuose(fazanuose, putpelëse) keletà kartø radome ðoviniø (ðratø). Nuo to laikokiekvienà paukðtá perpjauname á keturias dalis ir atidþiai apþiûrime.Klaipëdos regionasprancûziðkos barbarisinës antienos), viðtienà – AB „Vilniaus paukðtynas“,kalakutienà – UAB KÛB „Arvi kalakutai“.Ið tiekëjø uþsakome viðtienos ir antienos krûtinëliø, jos bûna ðvieþios,atvësintos, vakuuminëse pakuotëse. Kalakutø krûtinëlës taip pattiekiamos atvësintos, o strutienà (daþniausiai uþsakydavome ðlaunømësà) gaudavome ðaldytà.Vieðbuèio „Navalis“ restorano virtuvës ðefas Vytautas Samavièius:25Restorano „Skandalas“ direktorë Daiva Kunstmonaitë:Mûsø restorane siûlomi antienos, viðtienos ir kukurûzinio viðèiukoMûsø restorane patiekalø gamybai naudojama antiena ir viðtiena, patiekalai.kartais uþsakome ir kalakutienos (banketams, furðetams, per ðventes, Antienà ir kukurûziná viðèiukà tiekia UAB „Reaton“ (ið Prancûzijos),RESTORANØ VERSLAS 5/2006pavyzdþiui, Kalëdas). Anksèiau siûlëme ir strutienos patiekalø, bet viðtienà – AB „Vilniaus paukðtynas“ (lietuviðkà).nepasiteisino, jie nebuvo populiarûs.Antiena, kukurûzinis viðèiukas, viðtiena yra uþsakoma ðvieþiaAntienà mums tiekia UAB „Reaton“ (uþsakome olandiðkos arba (atvësinta), krûtinëlës – supakuotos vakuuminëse pakuotëse.PAUKÐTIENOS PRODUKTØ Ø TIEKËJAI (PORTALALO O MENIU.L.LT T HORECA ÁMONIØ KATALALOGODUOMENYS)PAVADINIMASADINIMASADRESASTELEFONASPRODUKCIJAUAB KÛB „Arvi kalakutai“V. Kudirkos g. 24, Marijampolë (8 343) 97766, 97767, 68195 Kalakutiena ir jos produktaiUAB „Dovainioniø paukðtynas“Dovainonys, Kaiðiadorys(8 346) 53368Viðtiena ir jos produktaiUAB „Emiganë“ ir koKauno g. 1, Vilnius(8 5) 2130743, 2130745 Paukðtienos ir kitø produktø tiekimasAB „Girelës paukðtynas“Paukðtininkø g. 38, Kaiðiadorys (8 346) 51731PaukðtienaUAB „Gregaris”Graièiûno g. 22, LT-02241 Vilnius (8 5) 2639168, 8 600 27728 Ðvieþia ir ðaldyta paukðtienaUAB „Jedvarë“Savanoriø pr. 286, Kaunas(8 37) 311675Antiena, kalakutienaAB „Kaiðiadoriø paukðtynas“Paukðtininkø g. 15, Kaiðiadorys (8 346) 51034Viðtiena ir jos produktai„Kalakutø veisimo ir auginimo spec. veisl. Leliûnai, Anykðèiø r.(8 381) 78231Kalakutienaûkis“ÞÛB „Nematekas“Dovainoniø k., Rumðiðkiø sen., (8 346) 46723, 46555 Viðtiena ir jos produktai, kiti mësos gaminiaiKaiðiadoriø r. LT-56332ÞÛK „Nemuno slënio tradicijos“Verebiejø k., Simno sen., Alytaus r. (8 618) 43553Kalakutiena, antienaUAB „Nowaco Lietuva”Palemono g. 171, Kaunas LT-52107 (8 37) 474038Ðaldyta paukðtiena ir kiti produktaiUAB „Olkusjana”Lydos g. 32, Jaðiûnai(8 5) 2437997, 8 610 20444, Paukðtiena ir kiti mësos produktaiUAB „Palink”Lentvario g. 33, Vilnius(8 5) 2601700Ávairi paukðtiena ir kiti produktaiUAB „Reaton”Algirdo g. 40/Kauno g. 73-13 (8 5) 2330390Paukðtiena ir kiti produktai„Rièardo Reikerto struèiø ferma“Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r. 8 614 41794, 8 686 76044 Strutiena ir jos produktaiUAB „Rimpala”Jonavos g. 68, LT-44191 Kaunas (8 37) 331467Ávairi ðvieþia paukðtienaUAB „Sanitex”Raudondvario pl. 131, Kaunas (8 37) 401111, 401112 Paukðtiena ir kiti produktaiUAB „Smulkus urmas”Ukmergës g. 126, Vilnius(8 5) 2727228, 2727745 Antiena, kalakutiena, viðtiena ir kiti produktaiSpirikavièiaus IÁ „Soltera“Smëlynës g. 112, Panevëþys(8 45) 581414Antiena, kalakutiena, viðtienaUAB „Steikvila”Dûmø g. 3, Vilnius(8 5) 2606864Ðaldyta paukðtiena ir kita ðvieþia mësaÞÛK „Struèiø genetikos centras“Europos pr. 124, Kaunas(8 37) 337910, 8 699 91654 StrutienaUAB „Vièiûnai“ ir KoV. Krëvës pr. 97, Kaunas(8 37) 314484,Ðaldyta viðtiena ir kiti produktai„Vilijos ir Vlado Baltuoniø kalakutø ûkis“ Vilniaus g. 10, Kretinga8 698 23679, (8 445) 78737 KalakutienaÞÛRB „Vilkyèiø paukðtyno produktai“Vilkyèiai, Ðilutës r.(8 441) 43521Viðtiena ir jos produktaiAB „Vilniaus paukðtynas”Rudamina, Vilniaus r.(8 5) 2687325Viðtiena ir jos produktaiProduktai


26KonsultacijosDARBUOARBUOTOJØ OJØ VAGYSTËS MAITINIMO IRPRAMOGØ ÁSTAIGOSELiutauras Markevièius, konsultantas (specialiai „Restoranø verslui“)Vagystës – opi problema, restoranø ir kitø maitinimo bei pramogøástaigø versle egzistuojanti kaip sovietinio relikto ir naujø laikø miðinys.Savininkai ðia tema tarpusavyje ðnekasi, taèiau atvirai apie tai kalbëtivengiama. Pagal specialistø vertinimus, restoranuose dël vagysèiø„iðgaruoja“ nuo 3 iki 30 procentø apyvartos. Vargu ar galima vagysèiøiðvengti ið viso, taèiau iki minimumo sumaþinti nuostolius galima ir taiyra bûtina. Straipsnyje ðià problemà paanalizuosime plaèiau.Kodël þmonës vagia? Turbût todël, kad þmogus nëra tobulas, opaprasèiau tariant, ima viskà, kas ne vietoje padëta. Manoma, kadvisiðkai sàþiningø þmoniø yra vos apie 14 procentø, todël mes negalimeþinoti, kaip pasielgs þmogus susidarius tam tikroms aplinkybëms,pavyzdþiui, áklimpæs á dideles skolas ar pan.Pasitaiko ir tokiø situacijø, kada darbuotojas tiesiog nesupranta,kad jis vagia, pavyzdþiui, paima ið darbovietës vaikui popieriaus,flomasteriø, virtuvës darbuotojai ið sutaupytø produktø vaiðinapadavëjus, draugus ar maitina gimines.Specialistai daþnai ðneka apie barmenø, padavëjø, eiliniø virëjø,sandëlininkø vagystes, bet nemini daug aktualesniø ir rimtesniø, geraiorganizuotø grobstymø, kuriuos organizuoja vadovai, salës administratoriai,virtuvës ðefai, tiekimo vadovai, buhalteriai, finansininkai irpagaliau – direktoriai. Dël jø grobstymø ámonë gali net bankrotuoti.Bendri principai, kuriø reikia laikytis norint uþkirsti keliàgrobstymams:• Bûtina imtis profilaktiniø priemoniø. Jeigu objektà saugoapsaugos tarnyba, ji turëtø darbà atlikti ir grobstymø profilaktikos srityje.Deja, neretai Lietuvos apsaugos tarnybø darbuotojai, susitaræ subarmenais (tai daþniausiai vyksta klubuose), vykdo netgi didelio mastoorganizuotus grobstymus. Personalas gali bûti ir yra efektyviaidrausminamas naudojant vaizdo ir garso stebëjimo imitatorius, ar netgitikras stebëjimo kameras bei kontrolës priemones. Prieð ádarbinant, asmenábûtina áspëti, kad ámonëje grobstymø profilaktikai skiriamas didelisdëmesys, paaiðkinti, kokios sankcijos yra taikomos grobstytojams.• Personalà reikëtø rinktis labai kruopðèiai. Netgi vienasnesàþiningas personalo darbuotojas gali daryti neigiamà átakà kitiemsdarbuotojams ir bendrai kolektyvo atmosferai. Kuriantis Lietuvosvieðbuèiø ir restoranø asociacijai, buvo pasiûlyta idëja sukurtinesàþiningø darbuotojø duomenø bazæ, kuria galëtø naudotisasociacijos nariai. Deja, idëja nebuvo ágyvendinta, nes, turbût,darbdaviams patogiau, kai nusikaltæs darbuotojas paraðo pareiðkimàiðeiti ið darbo savo noru.• Nustaèius grobstymo faktà ir dël to kaltà asmená, apiekompromisus negali bûti në kalbos. Atskleisti faktai turi bûti pavieðintikolektyvui ir aptarti. Be abejo, nusikaltæs asmuo turëtø bûti nedelsiantatleistas ið darbo. Tai – efektyvi auklëjamoji priemonë. Jeigu grobstymusatlieka pavieniai asmenys, pavyzdþiui, padavëjai, virëjai, juos gananesunku pastebëti. Tuo turëtø rûpintis jø vyresnieji: salësadministratoriai, vyr. virëjai. Jeigu pavieniø asmenø grobstymaikartojasi, reikëtø pagalvoti, ar jø vyresnieji savo pareigas atliekatinkamai.• Bûtø puiku ámonëje kasdien atlikti inventorizacijà, bet praktiðkaitai daþnai neámanoma. Pastaruoju metu darbuotojø trûkumasjauèiamas kaip niekada, todël kasdienes inventorizacijas patartinaatlikti pasirinktinai.• Ðiuo metu automatizuotos apskaitos sistemos leidþia efektyviaikontroliuoti visus restorano veiklos procesus. Apskaitos sistemaskontroliuojantys asmenys turi turëti ne tik specialias automatizuotoskontrolës panaudojimo þinias, bet ir iðmanyti finansiná valdymà. Tik tuometbûtø uþkirstas kelias galimiems nusiþengimams finansinëje srityje.Kaip vyksta grobstymas ir kaip su ðiuo reiðkiniu kovoti?Visus grobstymo atvejus galima suskirstyti á dvi rûðis: á tuos, kuriuosatlieka pavieniai asmenys, ir tuos, kuriuos atlieka asmenø grupës.Asmenø grupës atliekami grobstymai yra daþnesni, daro didesnæþalà, bet juos nustatyti yra lengviau, nes tokioje nusikalstamojegrandinëje visada atsiranda silpnø „vietø”. Reikia paþymëti, kadgrobstyti gali ávairios personalo kategorijos: tiek vadybininkai, tiek ireilinis personalas. Ðiuo atveju taip pat iðskiriami dviejø tipø grobstymai:1) grobstymai, kuriuos atlieka ávairaus lygio vadovai, ir kuriuosesavo ar nesavo noru dalyvauja personalas;2) grobstymai, kuriuos atlieka eilinis personalas su savo vadovøþinia (tada vadovai gauna savo dalá), arba be jø þinios.Ávairaus lygio vadovø grobstymaiVadybininkø grobstymai. Ávairios tiekimo firmos turi„marketinginius” biudþetus. Tai normali pasaulinë praktika, vienas iðkonkurenciniø kovos instrumentø. Taip vadinami „marketinginiai”pinigai ir prekës, kurias turi gauti ámonë, t. y. jos savininkas ið tiekëjø,yra visiðkai legalûs. Lietuvoje dalá „rinkodariniø“ pinigø ar prekiø gaunasamdomi darbuotojai, t. y. vadybininkai, virtuvës ðefai. Tiekëjui nëra svarbukam mokëti, jam svarbu „prastumti” prekæ arba pristatyti savo prekináþenklà bûtent toje ástaigoje. Tiekëjas moka tam, kuris ágaliotas priimtisprendimus. Dël ðios prieþasties „marketinginiai” pinigai nepakliûna ásavininko kiðenæ. Samdyti vadovai „marketinginius” uþdarbius skaito visaipelnytais, o savininkai su ðia situacija beveik susitaikë. Be abejo, sutartissudarinëti ágalioti samdomi darbuotojai, pasiekæ teigiamø rezultatøderybose su tiekëjais, nusipelno atlygio. Taèiau tai yra jø tiesioginis darbas,uþ kurá jie gauna atlyginimà, o apie papildomà atlygá turi spræsti savininkas.Kitu atveju bet kokie „marketinginiai” pinigai, kuriuos ið tiekëjø gaunavadybininkai, turi bûti laikomi pavogtais. Tokie „marketinginiai” pinigaine tik „praplaukia” pro savininkø kiðenæ (beje, tinkluose jie sudarolabai dideles sumas), bet ir menkina ámonës prestiþà.Rekomendacijos savininkams, norintiems iðvengti „marketinginiø“pinigø vagysèiø:• Savininkas turëtø þinoti, su kuo yra sudarytos tiekimo sutartys.Tiekëjø neturëtø bûti per daug. Kaip taisyklë, vadybininkai, norëdamigauti daugiau „marketinginiø“ pinigø, taèiau ðvaistydami personalolaikà, sudaro sutartis su begale tiekëjø. Ásivaizduokite, kad á restoranàper dienà atvaþiuoja ne penki tiekëjai, o dvideðimt penki. Paprastaiprekes galëtø priimti virtuvës ar baro vyresnieji, taèiau pastaruoju atvejuprireikia atskiro prekiø priëmëjo, jau nekalbant apie dokumentø gausàir milþiniðkà krûvá buhalterijai.• Priimant á darbà þmones, kurie bus atsakingi uþ tiekimà, reikiapaaiðkinti, kad ðios problemos ámonëje stengiamasi iðvengti beiiðsiaiðkinti kandidatø poþiûrá á „marketinginius“ pinigus.• Be abejo, þmonës, kurie yra atsakingi uþ tiekimà, turi gautipadorø atlyginimà.• Reikia pastoviai nagrinëti tiekëjø kainoraðèius.RESTORANØ VERSLAS5/2006


Nuraðymai per furðetus ir kitas ðventes. Tai senas ir primityvusvagystës bûdas. Daþniausiai organizuojant banketus ir furðetus pinigaisumokami ið anksto arba ið karto sumokamas nemaþas avansas.Sukontroliuoti pagamintø patiekalø kieká pagal sudedamàsias dalis irkainas sunku, be to niekas tuo neuþsiima. Todël „sutaupyti“ þaliavasnesudëtinga. „Sutaupytos” þaliavos dingsta dviem bûdais. Arba„iðkeliauja” ið virtuvës su virtuvës darbuotojais, arba ið þaliavø pagamintipatiekalai salëje realizuojami be apskaitos. Pastaruoju atveju reikiasusitarti su aptarnaujanèiu personalu (ir dalintis pinigus). Galima irPasitaiko atvejø, kada atlikus iðankstiná apmokëjimà dalis prekiønepristatoma, o dalis pinigø gràþinama ir pan. Jeigu savininkas ardirektorius pastoviai netikrina banko iðraðø, gràþinti pinigai po kieklaiko gali bûti lengvai „nuraðyti“.b) Dalis pinigø pervedama specialioms firmoms. Tai labai grubusir primityvus sukèiavimo bûdas. Ðiuo atveju tiekimo ar paslaugø teikimosutartys daþniausiai sudaromos su „vienadienëmis“ firmomis. Tokiuatveju prekës nëra tiekiamos, taèiau prekiø gavimo dokumentaiegzistuoja. Sàlyginis dalykas yra paslaugø teikimas – gali bûtisudëtingesnë situacija: susitarus su tiekëju, uþpajamuojamas didesnis sumokama uþ neatliktas paslaugas, arba paslaugos gali bûti dirbtinai(negu yra reikalingas) banketui reikalingø produktø kiekis. pervertinamos.RESTORANØ VERSLAS 5/2006Nepanaudotos þaliavos pasidalinamos natûra arba pinigais.Patarimai finansiniø grobstymø profilaktikai:• Finansinei tarnybai þmones bûtina parinkti kruopðèiai, nes nuoIð pavaldaus personalo renkamos duoklës. Ðis pasipelnymo bûdasne tik restoranø versle buvo paplitæs sovietiniais laikais. Sunku patikëti,jø priklauso verslo sëkmë ir saugumas. Tai turi bûti savininko, o nedirektoriaus þmonës.bet tokie dalykai vyksta ir ðiais laikais. Tokiu atveju ið ámonës nedelsiant • Neatsiþvelgdamas á asmeninius santykius, savininkas turi vykdytireikia paðalinti ir rinkliavos organizatorius, ir jos dalyvius, nes varguar tokià praktikà turintys darbuotojai ateityje dirbs sàþiningai, nesreikiamà duoklæ jie rinko visais ámanomais bûdais: ir gaudamiarbatpinigius, ir apgaudinëdami savo sveèius, ir pardavinëdamiasmeninæ ir nuolatinæ finansinës tarnybos kontrolæ, t. y. kruopðèiaianalizuoti finansinius srautus. Tikrinti apmokëjimø pagrástumà,pasiþiûrëti, ar tarp pinigø gavëjø nëra nepaþástamø ar naujø tiekëjø,ar visa apmokëta produkcija pateko á ámonæ.virtuvëje sutaupytus produktus.• Savininkas ar direktorius turëtø pastoviai uþeiti á bankà, sukuriuo dirbama, ir bendrauti ne tik su jo valdytoju, bet ir su personalu,Finansø skyriaus machinacijos. Tai „intelektualiausias”, todël kuris tiesiogiai aptarnauja jo ámonæ.pavojingiausias piktnaudþiavimo bûdas. Savininkui ar direktoriui, maþai • Kadangi ðiais laikais restoranuose naudojamos automatizuotossusijusiems su ámonës finansinëmis operacijomis, sunku pajusti, kadagrobstymas vykdomas naudojant „gudrias” finansines schemas.Panaikinti tokius grobstymus sunku, nes nusikalstamoje veikojeapskaitos sistemos, reikëtø vadovo kompiuterá prijungti prie kompiuteriøtinklo, kad jis galëtø bet kuriuo metu gauti duomenis apie restoranøapyvartà, pardavimus ir pan., o taip pat apie pinigø judëjimà banke.praktiðkai dalyvauja tik vienas þmogus – buhalteris. Didesnëse ámonësear ámoniø tinkluose grobstymø mastai gali bûti labai dideli, taèiau iðkitos pusës tokiose ámonëse bûna finansinës kontrolës tarnybos.Savininkas ar direktorius finansiniø ámonës srautø kontrolæ vykdo tiekdël sàmoningø, tiek dël nesàmoningø buhalterio veiksmø. Opiniginiams iðtekliams perëjus tik buhalterio þinion, viskas priklausotik nuo jo sàþinës. Pastarasis savininkui apie susidariusius „laisvuspinigus” gali praneðti arba panaudoti savo nuoþiûra. Daþniausimachinacijø bûdai:a) Dalies pinigø, patekusiø á einamàjà sàskaità, nuslëpimas.Daþniausiai palanki situacija nuslëpti pinigus, patekusius á einamàjàsàskaità, susidaro tada, kai kitos ámonës gràþina dalá pinigø uþ prekes.Eilinio personalo vagystësJau buvo minëta, kad eilinis personalas restoranuose daþnaigrobsto su savo vadovø þinia. Taèiau, nepaisant to, kad dabar beveikvisose maitinimo ástaigose yra ádiegtos automatizuotos apskaitossistemos, padavëjai, barmenai grobsto ir be kito personalo þinios.Suprantama, kad bûtø iðvengta tokio sukèiavimo, salës vadybininkasar administratorius turëtø akylai stebëti padavëjø ir barmenø darbà(jeigu jis negauna nesàþiningo pelno dalies).Dabar nenagrinësime tiesioginiø vagysèiø (pinigø ar daiktø) iðsveèiø, taèiau priminsime, kad tokie atvejai, nors ir nedaro tiesioginësNukelta á 28 psl.Konsultacijos


28KonsultacijosAtkelta ið 27 psl.finansinës þalos ámonei, netiesiogiai paveikia restorano reputacijà.Eilinio personalo grobstymai skirstomi á pinigø grobstymà irproduktø grobstymà. Labiausiai paplitæ salëje dirbanèiø darbuotojøgrobstymo bûdai yra ðie:• pinigø nepatekimas á kasà;• patiekalø panaikinimas ið èekio;• patiekalø perkëlimas ið èekio á èeká;• nepagrástas nuolaidø taikymas.Èekio neiðspausdinimas. Turbût paprasèiausias pinigø grobstymobûdas – èekio neiðspausdinimas. Taip grynieji pinigai patenka tiesiaipadavëjo arba barmeno kiðenën. Jeigu vagiami produktai ið sandëlioarba paruoðti virtuvëje patiekalai, piktnaudþiavimà lengva susektiatliekant inventorizacijas, nes su laiku bus nustatytas þaliavø, produktøar prekiø trûkumas. Sunkiau vagystæ susekti, kai padavëjas, susitaræssu virtuvës darbuotojais, realizuoja patiekalus ið „sutaupytø“ þaliavø.Produktø trûkumas sandëlyje nebus nustatytas, bet savininkas netenkapinigø, kurie turi patekti á kasà. Nukenèia ir restorano reputacija beikolektyvo tarpusavio santykiai.Patiekalø arba gërimø panaikinimas iðankstiniame èekyje. Taisudëtingesnis grobstymo bûdas, kai iðankstiniame apmokëjimo èekyje(tuo paèiu ir lankytojo sàskaitoje), lankytojui atsiskaièius, panaikinamipatiekalai arba gërimai. Be abejo, pinigai uþ „dingusius” patiekalusatitenka padavëjui. Ðis bûdas sudëtingas, nes paprastai padavëjas bevadybininko þinios negali panaikinti uþsakytø patiekalø, be to virtuvëjesusidarytø trûkumas, taigi reikia susitarti ir su virtuvës darbuotojais, otai reiðkia, kad ir pinigus reikia dalintis su visais. Yra ir kitas ðiogrobstymo bûdo variantas – sveèiams pateikiamas kito uþsakymoapmokëjimo èekis.Nepagrástø nuolaidø pritaikymas. Ðio grobstymo bûdo esmë ta,kad lankytojas uþ maistà atsiskaito be nuolaidø, o pinigai á kasà áneðamipadarius nuolaidà. Ðiuo atveju sukèiautojui vël reikia dalintis pelnusu asmeniu, kuris ágaliotas daryti nuolaidas.Barmenø sukèiavimas. Yra nemaþai maitinimo ámoniø, lankytojusaptarnaujanèiø per barà. Tokiu atveju barmenas pats atiduodasveèiams gërimus, kartais ir patiekalus. Tai yra pati palankiausiasituacija grobstymams: pinigai nepatenka á kasà, o ir dalintis nërareikalo. Populiariausia taupymo priemonë bare – reikiamo gërimøkiekio neápylimas. Gaminant kokteilius iðmanantis barmenas galilengvai pakeisti brangesnius ingredientus pigesniais. Pardavæs„sutaupytus“ gërimus, pinigus barmenas pasiima sau. Labai primityvusbûdas kompensuoti gërimø trûkumà bare – pripilti vandens, kranasjuk ðalia. Jeigu alaus ðiais laikais beveik niekas nebeskiedþia, tai sultis– daþnai. Labai paplitæs ir toks sukèiavimo bûdas, kai barmenasatsineða savo alkoholinius gërimus, pirktus parduotuvëje. Tokiu bûdubarmenas baro apyvartà „kelia” pardavinëdamas atsineðtus gërimus.Pelnas bûna didelis, nes kainos parduotuvëse ir restoranuose smarkiaiskiriasi. Toks sukèiavimo bûdas labai populiarus klubuose.Bûdai, padësiantys iðvengti tokiø vagysèiø:• Barmenas neturëtø priimti ið klientø pinigø, baras galëtø tikruoðti uþsakytus gërimus. Idealiausiu atveju bare turëtø bûti kasininkas(Lietuvoje taip yra kai kuriose greitojo maisto ástaigose).• Bûtina salës vadybininko kontrolë, nes, kad bûtø suteiktanepagrásta nuolaida, panaikinti patiekalai ið èekio, ar perkelti ið èekioá èeká, padavëjas turi susitarti su salës administratoriumi.• Tiek virtuvëje, tiek bare, keièiantis pamainoms, bûtina atliktiinventorizacijà, neskaitant pasirinktinai kai kuriø þaliavø ar produktøinventorizacijø kiekvienà dienà.• Darbuotojai á darbà turi ateiti ir iðeiti pro tas paèias duris, susavimi turëdami tik asmeninius daiktus. Tà kontroliuoti lengviau, jeiyra saugos tarnyba. Patikrinimas padës iðvengti produktø iðneðimo iðámonës ir gërimø atsineðimo á barà.• Geras kontrolës bûdas ðiais laikais yra ir vaizdo kameros. Dabarautomatizuotos kasos apskaitos sistemos yra sujungtos su vaizdostebëjimo kameromis, kurios leidþia pageidaujamu metu perþiûrëtiáraðus bei tuo paèiu metu monitoriuje stebëti darbà kasa.Produktø vagystësÐiais laikais daugelyje ámoniø yra ádiegtos automatizuotosapskaitos sistemos, todël produktø apskaità atlikti yra dauglengviau.Restoranø sistemose apskaitos pagrindas yra kalkuliacinëkortelë. Kiekvienas patiekalas yra sudarytas ið eilës ingredientø.Restorane produktai yra ir gaunami, ir eikvojami. Tai ne tik patiekaløir gërimø pardavimai per kasà, bet ir personalo maitinimas,sugedusiø produktø nuraðymas, receptûrø tobulinimas ir t. t.Produktai „juda“ ir ámonës viduje, tarp padaliniø: ið sandëlio á virtuvæar barà, ið virtuvës á barà ir kt. Bet kokiu atveju atsiranda produktølikuèiai. Atrodo, juos suskaièiuoti paprasta – ið priimtø produktøatimame sunaudotus ir gauname likuèius. Taèiau realybëje susidaroskirtumai tarp faktiniø ir teoriniø likuèiø.Tik akylai atliekant pastovià dokumentacijos kontrolæ galimaiðaiðkinti realiø ir ataskaitiniø likuèiø skirtumus. Be abejo, nedideliskirtumai leistini. Pavyzdþiui, pagal kalkuliacinæ kortelæ, gaminant 1 ir100 porcijø troðkinio, susitaupys dalis nepagrindiniø ingredientø. Taèiauvienetiniø prekiø teoriniai ir faktiniai likuèiai turi sutapti tiksliai.Prieþastys, kodël neatitinka realûs ir ataskaitiniai likuèiai:• Kalkuliacinës kortelës klaidos, kai gaminant patiekalussàmoningai ar nesàmoningai keièiami ingredientø kiekiai ir patysingredientai.• Dokumentø judëjimo klaidos: produktams judant ámonësviduje, neatliekama dokumentinë apskaita.• Produktø grobstymas.Jeigu likuèiø trûkumai susidaro net tada, kai kalkuliacijos sudarytosteisingai, reikia átarti grobstymà. Efektyviausias tokiø vagysèiø iðvengimobûdas – inventorizacijos. Yra ámoniø, kuriose kasdieninësinventorizacijos jau áprastos, taèiau jos reikalauja dideliø fiziniø irpsichologiniø personalo pastangø. Bet kokiu atveju inventorizacijosturi bûti atliekamos perduodant pamainas.Virtuvëje gali vykti tokie grobstymai:• Produktø perrûðiavimas, t. y. vietoje geresniø ir brangiøproduktø naudojami prastesni ir pigesni, arba pakeièiami kitais. Dëlto susidaro piniginis skirtumas.• Ruoðiant patiekalus padidinama produktø iðeiga. Tokiu atvejuvirtuvës darbuotojams nepatogu naudotis fasuotais produktais.• Sumaþinama patiekalø iðeiga. Sutaupyti patiekalai parduodamipapildomai. Pasitaiko, kad nepagrástai dideli kiekiai kalkuliacinëjekortelëje yra áraðyti ið anksto. Todël, nesumaþinus porcijos, ji gautøsinerealiai didelë.• Virëjai kartais taupo ávairiais bûdais, netgi ruoðdami pietussavo personalui. Likuèius neðasi namo.• Kokybiðkø produktø nuraðymas. Bet kokius nuraðymus turi atliktitam paskirtas asmuo ar komisija, nuraðymus bûtina fiksuoti dokumentuose.Ðiame straipsnyje aptarti tikrai dar ne visi restoranuose ar klubuosepasitaikantys grobstymo bûdai. Grobstymo bûdø yra begalë,skirtingø tipø ástaigose jie skiriasi. Restoranø bei kitø maitinimo irpramogø ástaigø savininkams laikas daryti iðvadas: nepaisant visøkontrolës sistemø, efektyviausias bûdas iðvengti grobstymø –pasistengti restorane suburti vienminèius þmones, kuriems bûtøgarbë dirbti tame restorane, siekti rezultatø ir dirbti kolektyve, kurisbrangina savo asmeninæ, profesinæ ir ámonës reputacijà.Nepamirðkime ir dar vieno svarbaus dalyko – personalui turi bûtitinkamai atlyginta. Bet tai jau kita tema.RESTORANØ VERSLAS5/2006


IÐSKIRTINIAI APDAILAILOS ELEMENTAIInterjero ir eksterjero apdailos bendrovë„Prustitas” veiklà pradëjo 2002 m. Tuo metubuvo ásigytos polistireno erdvinio (3D)pjovimo bei trijø aðiø erdvinio frezavimomaðinos (apdirbamo gaminio parametraiX:Y:Z – 1000:1500:300 mm).Þenkliai padidëjus uþsakymams, 2006Turima áranga leidþia pagaminti ypatingosudëtingumo gaminius ið polistireno, poliureataninësputos, medþio, aliuminio.Ypatingas dëmesys skiriamas gaminiams iðpolistireno, jø padengimui naudojamospoliureataninës dangos, suteikianèiosilgaamþiðkumà, ypatingà atsparumà atmosferosRESTORANØ VERSLAS 5/2006m. buvo nuspræsta ásigyti penkiø aðiø, ypaèdideliø galimybiø frezavimo maðinà(apdirbamo gaminio parametrai X:Y:Z –5000:3800:1700 mm), neturinèià analogøPabaltijo ðalyse.poveikiui, smûgiams.UAB „Prustitas“, Paplaujos g. 7-7, VilniusTel./faks. (8 5) 2600352Mob. tel. 8 659 98650El. p. info@prustitas.ltPasakø namelis, pagamintas ið polistireno ir nudaþytas(„Akropolis”, Klaipëda).Butaforinës uolos, pagamintos ið poliureatano ir Kriauklës formos baras, pagamintas ið poliureatano Bangø imitacija, iðfrezuota ið polistireno, dengtakolonos, pagamintos ið polistireno, padengtos poliuretanu ir nudaþytas perlamutriniais daþais („Pramogø Bankas“, poliureatanu ir nudaþyta („Mega”, Kaunas).bei metalizuotos („Pramogø Bankas“, Vilnius).Vilnius).PATOGIAI GAUKITE „RESTORANØ VERSLÀ“ 2007 METAIS!Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø pristatymo iðlaidas – 20,00 Lt uþ artimiausiø ðeðiø „Restoranø verslà“ ir toliau galësiteverslas“ 2007 metais Jus pasiektø laiku ir leidinio numeriø siuntimà* (uþsakymo kortelæ nemokamai pasiimti ar gauti leidinio redakcijosepatogiai – tiesiai á Jûsø ástaigà ar namus, bûtinai rasite leidinyje arba interneto portale Kaune ir Vilniuje.já uþsisakykite.www.meniu.lt). Per metus iðleidþiami ðeði Iðkilus klausimø, maloniai praðome kreiptisNorime pabrëþti, kad pats leidinys ir toliau „Restoranø verslo“ numeriai. Leidiná galite á „Restoranø verslo“ redakcijas: Kaune telefonuiðlieka nemokamas, taèiau tam, kad jis bûtø uþsisakyti ir interneto portaluose www.meniu.lt (37) 70 56 27 arba Vilniuje telefonu (5) 273 59atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia sumokëti bei www.prenumerata.lt.19 bei el. paðtu: prenumerata@meniu.ltCKonsultacijos


BARMENO DARBO PASLAPTYS (2)Pagal knygà „Barmenø Biblija“ parengë Vytautas Mickevièius30BarasPraeitame „Restoranø verslo“ numeryje spausdinome straipsná apiebarmeno funkcijas ir pareigas bare, pagalbinio baro darbuotojopareigas, rekomendavome, kaip patogiai sustatyti butelius barolentynose. Ðá kartà patariame, kaip bare pasitikti ir aptarnautilankytojus. Juk tai ne maþiau svarbu, nei iðskirtinis interjeras ar gausigërimø pasiûla. Taip pat trumpai papasakosime apie „fleiringà“(þongliravimà buteliais) – kokie jo privalumai ir trûkumai.Lankytojø priëmimo menasBarmenas, dirbantis klasikiniame bare, turi bûti ryðki asmenybë,turëti prekybininko gyslelæ ir bûti geras psichologas. Jis turi mokëtibendrauti su lankytojais, palaikyti su jais draugiðkus santykius, betbûti mandagus, neperþengti padorumo ribø. Ðiame darbe labaisvarbi darbo patirtis, todël pradedantiesiems profesionalairekomenduoja padirbëti skirtinguose baruose, kad priprastø prieávairiø lankytojø.Viena svarbiausiø baro sëkmës prieþasèiø – tinkamas barolankytojø pasitikimas. Nesvarbu, ar jûs profesionalus barmenas, artik pradedantis mëgëjas, baro lankytojus pasitikite ir aptarnaukite kaipdraugus, o draugus – kaip pridera tikram profesionalui. Kiekvienorenginio ar pobûvio sëkmë priklauso nuo jo organizatoriaus. Todëlbarmenui, priimanèiam á barà atëjusius lankytojus, tenka didelëatsakomybë.Individualus dëmesys ar aptarnavimas „konvejeriu”?Egzistuoja du kokteiliø ruoðimo bûdai – visada tiksliai laikytisreceptûros ir paruoðti vienodo skonio kokteilius, arba lengvai nukryptinuo recepto ir kokteilá pritaikyti konkreèiam lankytojui.Netolimoje praeityje visi profesionalûs barmenai pasisakydavo uþpirmàjá variantà. Dideliuose baruose ar klubuose, kur dirba daugKAVOS KOKOKTEILIAISAVITVITARNOS RESTORANEUAB „Sangaida” ir sirupøgamintojas „Monin“ barø,kaviniø, restoranø darbuotojamsir lankytojams pristatonaujas jau gerai paþástamo produkto galimybes. Nuo ðiol „Monin”sirupai parduodami ir 10 ml porcijinëse folijos pakuotëse, kuriospaávairina ðiø sirupø panaudojimà. Dabar maitinimo ástaigø lankytojamsgalima pasiûlyti pasigamintinetikëtø kokteiliø patiemsar gerai þinomame gërime atrastinaujø skoniø. Sirupus naujosepakuotëse galima patiekti prieCappuccino, Caffe Latte, Mocha,Espresso ir kitø kavos rûðiø beinustebinti lankytojus vanilës,karamelës ar lazdynø rieðutøskonio tonizuojanèiu gërimu.Lankytojams jau þinomo ir pamëgtoskonio sirupus savitarnosrestoranø darbuotojai gali átrauktiá gërimø meniu, o visose maitinimoástaigose naudoti pobûviø metu.barmenø ir apsilankodaug lankytojø, pastovikokteilio sudëtis ir skonisneabejotinai yrasvarbiausias dalykas.Tokiose ástaigose lankytojasdaþniausiaipats iðsirenka gërimà iðgërimø meniu. Barmenassavo kûrybiðkumàgali atskleistikurdamas naujus firminiuskokteilius. Aptarnaujantlankytojussvarbiausia yra grieþtaiiðlaikyti autentiðkà kokteilio sudëtá ir greitai já paruoðti.Taèiau ðiomis dienomis vis daugiau atsiranda individualauslankytojø aptarnavimo ðalininkø. Nedideliuose, ramiuose, daþniausiaielitiniuose baruose barmenas turi galimybæ bendrauti su lankytojais,suþinoti, kokie gërimai jiems patinka ir paruoðti individualius kokteilius.Tokiuose baruose barmenas yra pagrindinis asmuo, besistengiantisátikti kiekvienam lankytojui. Suprantama, barmenas turi stengtis kuomaþiau nukrypti nuo originalaus recepto, taèiau jam leidþiami nedidelirecepto papildymai. Pavyzdþiui, atsiþvelgiant á lankytojo pageidavimà,kokteilá galima paruoðti daugiau ar maþiau saldø, vaisiná, stiprø, rûgðtø,pikantiðkà ir t. t. Taip pat kokteilius galima siûlyti atsiþvelgiant á lankytojonuotaikà. Atostogaujanèiam turistui galima pasiûlyti lengvà irgaivinantá, ilgai geriamà kokteilá, o po átemptos darbo dienos á baràuþsukusiam nervingam verslininkui puikiai tiks stiprus, trumpai geriamaskokteilis, kuris padës greitai atsipalaiduoti.RESTORANØ VERSLAS5/2006


KûrybiðkumasJei barmenas nori tapti profesionalu ir iðsiskirti ið bûrio kolegø,kurie á ðá darbà þiûri tik kaip á laikinà uþsiëmimà vasaros metu, jis turibûti kûrybingas. Kûryba – tai naujø skoniniø deriniø ir naujø baroproduktø paieðka. Galbût, naudojant koká nors netikëtà ir retàkomponentà, pavyks sukurti nepakartojamà firminá kokteilá.priklauso ir baro rentabilumas. Siûlyti galima ávairiai, pavyzdþiui: „Arnenorëtumëte paragauti mûsø firminio kokteilio?; Kà Jûs manote apie...; Jeigu Jûs norite ðios rûðies gërimo, að Jums patariu rinktis ...”.4. Lankytojo uþsakymo pakartojimas. Siekiant iðvengti klaidø, bûtinapakartoti lankytojo uþsakymà. Pakartojimas taip pat nuramina ir lankytojà.5. Paruoðimas ir patiekimas. Gërimus visada reikia ruoðti prieðais31prie baro sëdintá lankytojà. Patarimas: negalima paimti lankytojo tuðèioGreitai ir skaniaibokalo ar taurës, kol jam nepatiektas kitas gërimas, arba kol lankytojasIð barmeno reikalaujama daug pastangø ir, be abejo, greièio. neiðëjo. Kodël? Pirma, lankytojas gali jaustis nejaukiai (gali atrodyti,Greitis – tai ne skubëjimas, dël kurio dûþta bokalai, krenta kokteiliø kad jis nieko neuþsisakë), antra, gali susidaryti vaizdas, kad bare trûkstamaiðytuvai ar netgi apipilamas lankytojas. Kalbame apie tai, kad reikia indø.RESTORANØ VERSLAS 5/2006turëti paruoðtus visus reikalingus ingredientus ir darbo árankius, tiksliai6. Sàskaita. Ji pateikiama tik lankytojui to papraðius. Sàskaitàþinoti kokteiliø receptûras ir jø gaminimo eigà, kad ruoðiant gërimà reikia pateikti greitai, ið karto paduoti gràþà. Nepamirðkite, kadnereikëtø daryti nereikalingø judesiø, bûtø galima maksimaliai sàskaitos pateikimas – ne pats maloniausias momentas lankytojui.susikoncentruoti ties kokteilio ruoðimu.Kartais nuo to priklauso, ar sugráð lankytojas pas jus dar kartà.7. Atsisveikinimas su lankytoju. Atsisveikinant, kaip ir pasisveikinat,Lankytojo aptarnavimasreikia þiûrëti lankytojui á akis.Pateikiame patarimus, kaip bare reikëtø pasitikti ir aptarnauti lankytojus. Pagrindinë taisyklë: patenkintas lankytojas atsives dar keturis naujus,1. Lankytojas ateina á barà. Áëjæs á barà lankytojas pirmiausia o nepatenkintas – tai deðimt pas jus niekada neatëjusiø lankytojø.paþiûri á barà ir barmenà. Ðiuo momentu svarbu:• Laikysena. Tiesi laikysena ir pakelta galva – gero barmeno Konfliktinës situacijos sprendimaspoþymis. Linkèiojimas ir pataikavimas lankytojui – nepriimtinas.Barmenas, kad ir koks jis mandagus ir pareigingas bebûtø,• Þvilgsnis. Paþvelgimas á lankytojà pastarajam leidþia suprasti, anksèiau ar vëliau atsiduria konfliktinëje situacijoje. Lankytojas nekad jis yra pastebëtas ir gali ramiai laukti, kada já aptarnaus. Lankytojui visada yra teisus, bet jo reikalavimai ar nepasitenkinimas – probleminësnëra malonu bandyti á save atkreipti barmeno dëmesá.situacijos þenklas. Tokiu atveju barmenas lankytojui turi leisti suprasti,2. Lankytojo pasveikinimas. Pasisveikinimas su lankytoju ið karto kad jo problema yra suprantama ir ji bus iðspræsta:sukuria draugiðkà atmosferà.1. Iðlikite ramus. Ðypsokitës. Nepatenkintam lankytojui pasiûlykite3. Uþsakymas.Prie baro sëdinèio lankytojo uþsakymà visada reikia patogiai prisësti (vienu metu sunku labai nervintis ir patogiai sëdëti).priimti stovint tiesiai prieð já, klausimu „Kà Jûs gersite?“ ar pan. Svarbûs 2. Iðsiaiðkinkite, kodël kilo problema. Bûkite neutralus, klauskiteniuansai:uþtikrintai. Pavyzdþiui, „Kuo galiu jums padëti? Kas atsitiko?“.• Informacijos suteikimas. Gërimø meniu reikia paduoti taip, 3. Turite mokëti lankytojo atsipraðyti, bet nenusiþeminti. Neverskitekad lankytojas ið karto galëtø já skaityti.kaltës ant kitø þmoniø.• Mokëti iðklausyti. Lankytojà reikia iðklausyti jo nepertraukiant. 4. Pasiûlykite problemos sprendimà.• Mokëti parduoti. Barmenas – tai pardavëjas, nuo jo 5. Bûtina draugiðkai uþbaigti pokalbá. Pavyzdþiui, „Mes puikiaisugebëjimø neretai priklauso kokius gërimus lankytojai uþsako, o nuo toNukelta á 33 psl.Baras


33Atkelta ið 31 psl.(lankytojai ilgiau pasilieka bare, daugiau jame iðleidþia pinigø).supratome vienas kità. Tikiuosi dar ne kartà èia susitiksime.”• Daþnai bare padidëja kokteiliø suvartojimas, o barmenams6. Iðsprendus probleminæ situacijà, apsvarstykite jà su kolektyvu. paliekami didesni arbatpinigiai.Problemø analizë turi padëti jø iðvengti ateityje. Tai padës jums tobulëti. • „Fleiringas“ dabar yra madingas, jis bûtinas didesniame klubeIr nepamirðkite, kad ðypsena – geriausias konfliktiniø situacijø ar renginio metu.sprendimo bûdas.„Fleiringo” minusaiÞongliravimas buteliaisTie, kurie nëra „fleiringo” ðalininkai, nurodo tokius trûkumus:Akrobatiniais triukais paremtas þongliravimas buteliais ir artistiðkas • Barmenas – tai ne cirko artistas, jis turi tiesiog ruoðti gërimus.kokteiliø paruoðimas visame pasaulyje vadinamas „fleiringu“ (Flair • Svarbiausia – teisingai paruoðtas gërimas ar kokteilis. NëraBartending, Flair-Tending, Flairing, angl. flair – gabumas, uoslë). Ðá prasmës mikliai mëtyti butelius, jei lankytojui patiektas gërimas sukelsRESTORANØ VERSLAS 5/2006barmenø darbo metodà visame pasaulyje iðpopuliarino prieð keliolika nepasitenkinimà.metø sukurtas Holivudo filmas „Kokteilis“, kuriame pagrindiná vaidmenáatliko Tomas Kruzas. Nors „fleiringas“ simbolizuoja laisvà barmenødarbo stiliø, pagrindinis tikslas iðlieka toks pat, kaip klasikiniamebarmeno darbe – paruoðti skanø kokteilá. Tà pabrëþia ir TarptautinëKeletas taisykliøKad þongliravimas buteliais sukurtø teigiamà efektà, reikia laikytiskeleto taisykliø:barmenø asociacija (IBA), kurios sukurtose „fleiringo“ varþybø taisyklëse • „Fleiringas“ neturi tæstis ilgai. Paprastai barmenai moka keletàdaugiausia balø yra skiriama kokteilio skoniui. Taigi neuþtenka tikiðmokti graþiai þongliruoti buteliais, reikia mokëti ir pagaminti kokteilius.judesiø ir ilgai þongliruodami pradeda juos kartoti. Tada ðou tampanuobodokas. Reikia mokëti sustoti.Taèiau yra profesionaliø barmenø, kurie mano, kad þongliravimas bare • Kad bûtø pasiektas maksimalus efektas, reikalinga muzika.yra nereikalingas. Yra ir dideliø „fleiringo“ gerbëjø, ir arðiø prieðininkø.Paskutiniu metu barmenø tarpe populiarus darbinis „fleiringas“(work flair), kai barmenas, ruoðdamas kokteilius, buteliais atlieka tikkeletà lengvø judesiø – juos kelis kartus pasuka rankose ar mesteli áorà. Darbas uþ baro vyksta nepertraukiamai, „fleiringas“ tik ðiek tiekpagraþina ir paávairina veiksmà. Toks þongliravimas lankytojui parodo,kad barmenas moka þongliruoti. Tai patrauklu ir elegantiðka.Taèiau tiek darbinis, tiek ir pilnas „fleiringas“ turi bûti atliekamiTinkama muzika gali atlikti pagrindiná vaidmená visame þongliravimoðou. Kai kurie barai, siekdami sukurti kuo geresnæ atmosferà,praktikuoja toká „fleiringo“ demonstravimo bûdà: salëje pritemdomaar iðjungiama ðviesa, ájungiama garsi muzika ir atliekamas 5-7 minuèiøpasirodymas, kurio metu sinchroniðkai þongliruoja du barmenai. Jeitoks pasirodymas yra puikiai paruoðtas, trumpas ir dinamiðkas,neabejotinai atneða barui naudos – po jo ið karto pasipila naujiuþsakymai, lankytojai mano, kad juos aptarnauja ypatingi barmenai.barmeno iniciatyva. Nenorinèiø to daryti priversti neámanoma – • Þongliravimu negali uþsiimti nemokantys to daryti. Reikia arbalankytojai greitai pastebëtø atmestinus veiksmus.bûti pakankamai mikliam, gabiam, treniruotam, arba ið viso tuoneuþsiimti. Juk panosëje sudauþytas butelis gali iðbaidyti ir paskutiná„Fleiringo” privalumaibaro lankytojà.Ðio barmenø darbo metodo gerbëjai „fleiringà“ laiko menu, • Þongliruojant blogu þenklu yra laikomi bet kokie nepadorûsaukðèiausiu barmenø darbo laipteliu, puikiu ðou. Jie iðskiria tokius judesiai. Barmenø konkursuose jie yra grieþtai draudþiami.„fleiringo” privalumus:• Þongliruoti buteliais nepatartina prestiþiniuose bei aukðto lygio• Pagerinama baro atmosfera, ypaè kai ji pradeda blogëti vieðbuèiø baruose.Baras


POPULIARIAUSI USI KAVOS GËRIMAIKristina Davidavièienë, Vytautas Mickevièius, Saulius Simonavièius34GërimaiDaþnai kaviniø savininkai ir barmenaiprasitaria, kad jø ástaigose espresso kavageriama labai retai. Bet gi espresso kava yrapagrindas daugelio kitø populiariø kavosgërimø, tokiø kaip cappuccino, latte, macchiatoir kitø. Todël svarbu nepamirðti, kad ruoðianttokius kavos gërimus pirmiausia reikia teisingaiparuoðti klasikiná espresso. Be to, daugumakavos gërimø patiekiami bûtent pastarajamgërimui pritaikytuose puodeliuose.Cappuccino – tai italiðka kava. Jai pagamintinaudojama espresso kava (30 ml, 1/3 visotûrio), pienas (1/3 viso tûrio) bei pieno puta(kremas) (1/3 viso tûrio). Cappuccino kokybëlabiausiai priklauso nuo pieno putos paruoðimo.Jà paruoðti gali toli graþu ne kiekvienas, nes tamreikia ir þiniø, ir praktikos. Pienas garaispakaitinamas iki 65-70 laipsniø temperatûros.Jokiu bûdu negalima pieno perkaitinti, nes jáperkaitinus, sugadinamas ne tik pienas, bet ircappuccino skonis. Kartais vandens garaispalengva kaitinant pienà turi bûti iðgaunama taipvadinama mikroputa – pieno putelë, kuriospavirðiuje neturi matytis stambiø burbulø. Ji turibûti vientisa, ne per skysta ir ne per stangri.Paruoðimas: á keramikiniame cappuccinopuodelyje esanèià espresso kavà iki puodeliovirðaus, ðiek tiek sudrumsèiant kavà, palengvapilamas pieno kremas. Taip espresso lengvaipabalinama, padengiama pieno putos sluoksniu(apie 1-2 cm storio). Ideali cappuccino kavabûna tuomet, kai puodelio kraðteliuose matomaruda putelë. Águdæ meistrai, pildami pieno putà,sugeba iðgauti ávairius pavirðiaus ornamentus(pvz.: ðirdelæ, lapelá ar obuolá).Latte– tai italiðka, ðvelni, lengva, stipriaibalinta kava. Latte ruoðiama ið espresso ir garaispakaitinto bei lengvai suplakto pieno. Proporcijosturëtø bûti tokios: 1/3 tûrio sudaro espresso, 2/3 tûrio – pienas. Daþnai latte ruoðiama ir sudidesniu pieno kiekiu (pvz.: 30-35 ml espresso,100-150 ml pieno). Paruoðtas pienas neturëtøbûti karðtesnis nei 65-70 laipsniø.Paruoðimas: á indà supilama espresso kava,po to paruoðtas pienas (já ruoðiant, reikiapagaminti nedidelá kieká putos). Pilant pienas irkava turi gerai susimaiðyti. Kavos pavirðiø turidengti apie 1 cm pieno puta.Espresso Macchiato – tai italiðka kava.Nesuklystume jà pavadinæ mini latte. Jà sudaroespresso ir nedidelis kiekis iðplakto ir garaispaðildyto pieno. Patiekiama espresso puodelyje.Paruoðimas: á espresso kavà, santykiu vienasprie vieno (espresso – 30 ml, pienas – apie 15-30 ml), pilamas pienas, virðuje paliekama pienoputos þymë.Latte Macciato – tai atvirkðtinis espressomacchiato variantas – pienas su kava.Paruoðimas: gaminant ðá gërimà, á indàpirmiausia pilamas paruoðtas pienas (apie 100ml), pavirðiuje paliekamas pieno putelëssluoksnis, po to pilama espresso (30-35 ml),virðuje pasimato kavos dëmelë.Moccaccino – tai latte kava, pagardintaðokoladu, kai kada – ðokolado sirupu.Pagardinimo bûdas nëra svarbus, daþniausiaimoccaccino gardinama ðokoladà pilantpirmiausia, kitais atvejais ðokoladu puoðiamaskavos virðus, ar tiesiog sumaiðomas su pienu arkava. Ðokolado kiekis taip pat skonio reikalas,optimaliausias jo kiekis yra apie 10-15 proc.viso gërimo tûrio.Paruoðimas: moccaccino kava ruoðiama taippat, kaip ir latte kava, tik dar pagardinamaðokoladu ar jo sirupu.Coffee lungo – paprastai taip vadinama kiekdidesnë espresso porcija (apie 60 ml).Paruoðimas: ruoðiant espresso, dar keletàsekundþiø (apie 5-10 s) nestabdomas vandenstekëjimas ið kavos aparato á puodelá.Regular Coffee – pusrytinë kava, gaminamataip pat, kaip ir espresso, tik naudojant daugdidesná vandens kieká.Paruoðimas: ruoðiama kaip ir espresso,taèiau pripilamas daug didesnis vandens kiekis– apie 80-100 ml, ar netgi daugiau.Ristreto – paprastai taip vadinama kiekmaþesnë espresso porcija (apie 20 ml).Paruoðimas: ruoðiant espresso, kiek anksèiaunei áprasta (apie 5 s) sustabdomas vandensbëgimas.Daþniausios klaidos, padaromos ruoðiantðiuos ir kitus kavos gërimus:• Perkaitinamas pienas.• Pienas bûna per daug iðplaktas, putaorinë, su per daug burbuliukø.• Á puodelá pieno puta dedama su ðaukðtu.• Negalima maiðyti karðto, jau prieð tainaudoto pieno su ðaltu, ðvieþiu pienu.• Ne visada espresso kava, kuri yrapagrindinis daugelio kavos gërimø ingredientas,paruoðiama gerai.• Svarbu apgalvoti savo veiksmus.Rekomenduojama, pavyzdþiui, ruoðiantcappuccino gërimà, tuo paèiu metu, koldaromas espresso gërimas (tai uþtrunka 20-30s), pakaitinti ir suplakti pienà. Tuomet suplaktàpienà galësite supilti á kà tik paruoðtà kavospuodelá.• Ðvara darbo vietoje taip pat yra labaisvarbi. Àsotëlis, kuriame bus kaitinamas irplakamas pienas, turi bûti ðvarus, po kiekvienoplakimo bûtina nuvalyti garø vamzdelá.RESTORANØ VERSLAS5/2006


„COFFEE BAR” SERIJOS PUODELIAI35Bëgant laikui maitinimo ástaigø lankytojai tampa vis labiauPAVADINIMASADINIMASTALPAPASKIRTIS (KOKS GËRIMASreiklesni maisto ir gërimø asortimentui bei kokybei. Natûralu, kadPATIEKIAMAS)skaniai pavalgius norisi ir gardþios bei aromatingos kavos ararbatos. Nuostabos nebekelia ir tai, kad neretai dël skanesnës ir1. „Espresso“50 ml • Espresso, Espresso Ristretto.aromatingesnës kavos vaþiuojama á toliau nuo darbo ar namø2. „Espresso Doppio”75 ml • Espresso Doppio, Espressoesanèià maitinimo ástaigà.Coretto.Kavos kokybë priklauso ne tik nuo kavos pupeliø, jø malimo ar• Espresso Macchiato, turkiðkakavos virimo aparato. Bûtina paþymëti, kad tokiose ðalyse kaip,kava.pavyzdþiui, Italija ar Vokietija kavai bei arbatai patiekti daþniausiai3. „Cafe Creme”85 ml • Cafe Creme, Caffe Amaretto,naudojami storasieniai porceliano indai. Taip daroma todël, kadðveicariðka kava.buvo nustatyta, jog plastikas, popierius ar stiklas kenkia kavos4. „Cappuccino”190 ml • Cappuccino, Espresso Doppio.skoniui ir kvapui. Porcelianas yra visiðkai neutralus, todël labiausiai• Filtruota kava.tinka kavai ir arbatai patiekti. Storasieniai porceliano puodeliai ne5. „Latte Macchiato”205 ml • Latte Macchiato, Coffeetik atskleidþia visas geràsias gërimø savybes, bet ir parodo maitinimoCoctails.ástaigos kompetencijà kavos ir arbatos srityje.6. „Cafe au Laitait”565 ml • Cafe au Lait, sausiems1672 m. ákurta ámonë „Könitz Porzellan GmbH” specializuojasipusryèiams.kavos, arbatos ir kitiems gërimams skirtø puodeliø gamybos srityje.7. „Irish Coffee”260 ml • Airiðka kava, karðtasSiekdami maksimaliai atskleisti kavos aromatà, „Könitz” specialistai,ðokoladas, grogas.bendradarbiaudami su tarptautiniais kavos ekspertais, sukûrë indø8. „Cocktail Mug”175 ml • Kavos kokteiliai.serijà „Coffee Bar”. Kiekviena kavos rûðis skirtingai ruoðiama ir• Karðtas vynas.vartojama, todël individualiai buvo iðvystyta kiekvieno puodelio9. „Mug”285 ml • Filtruota kava, arbata, karðtasforma.ðokoladas.RESTORANØ VERSLAS 5/2006 10. „Maxi Mug”370 ml • Coffee Mocha, filtruota kava,Frappucino.• Arbata, ðalta arbata, ðalta kava.11. „Hot & Cool”370 ml • Karðtas ir ðaltas pienas, vaisiøsultys, pienas su medumi.Priklausomai nuo aromato paletës, kava galima mëgautis panaðiaikaip ir vynu. Platesnis puodelis (pvz., cappuccino) kavos aromatuileidþia susimaiðyti su oru. Dël ðios prieþasties kavos aromatas tampaðvelnesnis. Siauresni puodeliai (pvz., espresso) aromatà iðlaiko tiesiaipo nosimi ir sukuria stipresná kavos skoná.Norime atkreipti dëmesá á espresso puodelius. Jø apaèioje yraspecialus kauburëlis, kuris padeda kavos pavirðiuje suformuoti putà.„Coffee Bar” serijos indai pagaminti ið storasienio, nuskilimamsypaè atsparaus porceliano, kuris ilgai iðlaiko reikiamà gërimotemperatûrà. Jûsø lankytojai tai ávertins!Oficialusis „Könitz Porzellan GmbH“ atstovas – R. Juodkienësámonë „Puodeliai.lt“.Ðià unikalià 11 puodeliø, skirtø 21 gërimo rûðiai, kolekcijà Daugiau informacijos internete adresu www.puodeliai.lt, arba tel.sudaro:(8 5) 2318653, mob. tel. 8 682 55255.Gërimai


PLATESNIS GËRIMØ PRITAIKAIKYMASPagal P. Bormano knygà „1444 kokteiliai“ parengë Adomas Jablonskis (LBA)36InformacijaMaiðytøjø gërimø pasaulis spalvotas irávairus. Tokie gërimai gali bûti ne tik linksmovakarëlio dalimi, bet ir iðradingai patiektupriedu prie maisto. Maiðytieji gërimai bûnaalkoholiniai ir nealkoholiniai, ðildantys,gaivinantys ir malðinantys troðkulá, patiekiamine tik vakare, bet ir pusryèiø metu, prie, poar per pietus.Labiausiai paplitæ maiðytieji gërimai yrakokteiliai. Jie daromi ið degtiniø, likeriø,saldþiøjø ir pietø vynø, vaisiø sulèiø ir kvapiøjøpriedø. Kokteiliai patiekiami labai atðaldyti irgeriami prieð valgá, o taip pat (kadatpalaiduotø arba stimuliuotø) ir valgant. Ilgaigeriami kokteiliai siûlomi po valgio.Padavëjas ar barmenas prie uþsakomøpatiekalø visada turëtø parekomenduoti kokánors gërimà ar kokteilá. Pusryèiø metu paprastaisiûlomi „egnogai” (egg-nogs),gaminami ið pieno ir viðtos kiauðinio trynio.Karðtas arba ðaltas gërimas patiekiamas suðiaudeliu, yra labai sotus, todël daþniausiaigeriamas ryte. Ryte taip pat geriami ir pienokokteiliai (milkshakes), nes gërimai su pienutaip pat yra labai maistingi.Prieð pietus siûlomi aperityvai – apetituisuþadinti skirti gërimai, patiekiami prieð valgá.Yra labai daug aperityvø rûðiø: karèiosiostrauktinës (bitters), vermutai, sausi vynai, tarpjø ir putojantys vynai, vandeniu atskiesti stipriejigërimai, ávairûs trumpai geriami kokteiliai.Valgant, tarp patiekalø, tinka „zumai”(zooms) – saldûs, labai kaloringi gërimai. Jøkomponentai: kiauðinis, medus, grietinëlë,alkoholis ir ledukai.Po pietø rekomenduotini popietiniaigërimai (after-dinner-drinks). Jie patiekiami povalgio, daþniausiai tai yra ðiek tiek saldokigërimai, maloniai ir efektingai uþbaigiantyspobûvá. „Didþestivai”(Digestiv) – taip pat povalgio patiekiami gërimai, palengvinantysvirðkinimà. Kaip „didþestyvà” galima patiektigrynas ar karèiàsias degtines, karèiuosius irþoleliø likerius.KELI MAIÐYTYTØJØ GËRIMØ RECEPTAIPrie pusryèiø, ryte:1. Gaivinantis „egnogo” tipo gërimaspatiekiamas vidutinio dydþio plokðèiadugnëjestiklinëje.„Ðirdies numylëtinis”Komponentai:• 30 ml avieèiø sulèiø;• 1 kiauðinis;• ðalto pieno.Sultis, kiauðiná bei ledo gabalëlius suplaktiplaktuvëje ir perpilti á stiklinæ. Ápilti pieno irpalengva iðmaiðyti.2. Ðvelnus uogø gërimas su pienupatiekiamas didelëje plokðèiadugnëjestiklinëje.„Gervuogiø pienas”Komponentai:• 1 gumulëlis vaniliniø ledø;• 30 ml gervuogiø sirupo;• ðalto pieno.Ledus sudëti á stiklinæ, supilti sirupà, ápiltipieno ir iðmaiðyti tiesiog stiklinëje.Aperityvai:1. Kartokas, trumpai geriamas gërimaspatiekiamas kokteilio taurëje.„Shakerato”Komponentai:• 50 ml kampario;• 2 ml citrinø sulèiø.Abu komponentus suplakti plaktuvëje suledo gabalëliais ir perpilti á tauræ. Aromatizuoticitrinos þievele, kuri á gërimà ámetama geriant.2. Pusiau sausas, trumpai geriamasgërimas patiekiamas kokteilio taurëje.„Tobulybë”Komponentai:• 20 ml sauso vermuto;• 20 ml raudono vermuto;• 20 ml dþino.Visus komponentus sumaiðyti su ledogabalëliais barmeno stiklinëje ir perpilti ákokteilio tauræ.Po valgio:1. Gaivinantis, pusiau sausas, trumpaigeriamas gërimas patiekiamas kokteiliotaurëje.„Ðaltmëèiø kokteilis”Komponentai:• 40 ml mëtø likerio;• 20 ml sausojo vermuto;• 1 baro ðaukðtas konjako.Visus komponentus suplakti plaktuvëje suledo gabalëliais ir perpilti á tauræ.2. Ðvelnus vaisinis, trumpai geriamasgërimas patiekiamas plokðèiadugnëjestiklinëje.„Raudonasis rusas”Komponentai:• 30 ml degtinës;• 20 ml vyðniø likerio.Abu komponentus supilti á stiklinæ, ádëtiledo gabalëliø ir iðmaiðyti tiesiog stiklinëje.Nuotrauka ið LBA archyvoÁVYKO BARMENØ KONKONKURSAS „HELIOS TAURË 2006“Spalio 26 d. klube „HeliosClub”, Vilniuje,vyko atviras barmenø konkursas „Helios taurë2006“. Renginyje galëjo dalyvauti barmenaisdirbantys ar jais svajojantys tapti asmenys,mokantys þongliruoti buteliais (atlikti „fleiringà“).Varþybose dalyviai turëjo pasirodyti povienà ir per 8 minutes pagaminti 2 kokteilius.Vienà kokteilá dalyvis galëjo pasirinkti iðorganizatoriø trijø siûlomø („Cosmopolitan“,„Long Island Ice Tea”, „Sex on the Beach”), oantràjá, kuriame vienas ið privalomøjøkomponentø turëjo bûti energinis gërimas„Red Bull“, dalyvis turëjo sukurti pats.Pasirodymo metu barmenas turëjo atliktiworkin‘g flair (þongliravimas atidarytaisbuteliais, pripildytais iki ½ ar ¾ tûrio) irexibition flair (butelyje turi bûti 30 ar 40 mlgërimo). Kiekvienas dalyvis prieð savopasirodymà turëjo atlikti pylimo testà.Ið viso konkurse dalyvavo 5 barmenai.Þiuri komisijà sudarë patyræ ir autoritetingibuvæ profesionalûs barmenai, „Red Bull“parodomosios grupës atstovai.Suskaièiavus balsus, buvo paskelbtinugalëtojai:1. Mantas Zujis (sporto baras „Ring bar”,Vilnius);2. Artûras Grigorjevas (klubas „Galaxy”,Vilnius);3. Tomas Dambrauskas (klubas „Exit”,Kaunas);Trijø pirmøjø vietø laimëtojai buvoapdovanoti ávairiais rëmëjø prizais.Nuotraukoje barmenas i Kauno Tomas Dambrauskas (3vieta)RESTORANØ VERSLAS5/2006


LRVVKA INFORMACIJA37Lietuvos komanda dalyvavo Kremliaus kulinarinëstaurës èempionateRusijos restoranø ir vieðbuèiø federacija kartu suinformaciniu projektu „PIR” jau antrà kartà organizavotarptautiná Kremliaus kulinarinës taurës èempionatà, kurisvyko 2006 m. spalio 4-7 d. parodos „PIR. 2006“ metu,Maskvoje. Ðiø metø kovo mën. Pasaulinës virëjø draugijø asociacijosRESTORANØ VERSLAS 5/2006(WACS) Kongrese, Naujojoje Zelandijoje, ðiam konkursui buvo suteiktaWACS akreditacija. Ðis titulas skiriamas tik iðskirtiniams, aukðèiausio lygiopasauliniams èempionatams.Ávertinusi lietuviø komandos pasirodymus, komisija „GintariniuiKremliaus kulinarinës taurës èempionate varþësi profesionalø aljansui” skyrë penkiolika sidabro, keturis bronzos medalius ir aðtuoniskomandos bei individualiai pasiruoðæ dalyviai ið ávairiø pasaulio ðaliø: diplomus. Tai ið tiesø didþiulis pasiekimas ir aukðtas lietuviø komandosItalijos, Pietø Korëjos, Izraelio, Lietuvos, Maltos, Rumunijos, Rusijos, ávertinimas pasauliniame lygyje. Praëjusiais metais KremliausSerbijos, Kazachstano, Ukrainos, Vokietijos, Prancûzijos, Bulgarijos, Estijos, kulinarinës taurës konkurso atskirose kategorijose komandosTailando. Èempionato metu dalyviai rungtyniavo 25 nominacijose. „Gintarinis aljansas” nariai buvo ávertinti penkiais sidabro, keturiaisKonkursinius patiekalus vertino profesionalûs teisëjai ið skirtingø pasaulio bronzos medaliais ir diplomu.ðaliø.Ið Kremliaus kulinarinës taurës èempionato gráþæ lietuviai dþiaugësiLietuvai konkurse atstovavo komanda „Gintarinis aljansas”, sudaryta iðbandæ savo jëgas tarptautiniame lygyje, pasisëmæ naujø idëjø ir minèiøið 8 aukðto lygio þinomø Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø virtuvës meistrø bei liko be galo patenkinti pasiektais aukðtais rezultatais, suþinojæ kolegøbei konditeriø, pelniusiø apdovanojimus tiek Lietuvos, tiek uþsienio ðaliø skoná, originaliø gaminiø sudëtá bei jø paruoðimo specifikà. Kremliauskonkursuose: restorano „Medininkai” gamybos vedëja Aldona Geèienë, kulinarinës taurës konkursas – tai þingsnis tobulëjimo link ir didelë pamoka,„Helios” restorano virtuvës meistrë Honorata Lyndo, restorano „Verkiai” kurios metu pasidalinta patirtimi su profesionaliais virtuvës meistrais.vyr. konditerë Rita Gylienë, vieðbuèio „Mabre Residence” vyriausiasis virëjasRuslan Bolgov, vieðbuèio „Conti” virtuvës vyr. virëja Halina Viðnevskaja,LRVVKA surengë susirinkimà-prezentacijàvieðbuèio „Holiday Inn Vilnius” vyriausiasis virëjas Svajûnas Jarmala, Druskininkuose, „SPA Vilnius” centre, ð. m. spalio 8 d. LRVVK asociacija„Beatrièës saldumynai” gamybos vadovë Rûta Ðiuðienë ir restorano surengë susirinkimà-prezentacijà. Asociacijos gretas papildë du nauji„Neringa“ vyriausiasis virëjas Darius Dabrovolskas.nariai: Gintaras Dþiovenis (UAB „Japoniðki valgiai”, restoranas „Yakata”,Lietuviø komandos „Gintarinis aljansas” nariai varþësi ruoðdami teminá Kaunas) ir Daiva Stankevièienë (UAB „Baltijos parkai”, vieðbutis „Baltpark”).ðvediðkà stalà ir furðetiná stalà, dalyvavo rungtyse „banketinis þuvies Prezentacijos metu aktualias rudens naujienas pristatë ðie maisto produktøpatiekalas”, „modernus patiekalas”, „nacionalinis patiekalas”, „meniu ið ir profesionalios árangos tiekëjai: „Unilever Foodsolutions”, „Winterhalter”,trijø patiekalø”, „originalus þuvies patiekalas”, „ðeði skirtingi restoraniniai „Nematekas“, „Santa Maria“, „Salø þuvys“, „Bonduelle“, „Danisco Sugar“,uþkandþiai”, „vegetariðkas patiekalas”, „torto puoðimas”, „desertas”, „Dasita“, „McCain Foods Sweden“, „Kemitek“, R. Reikerto „Struèiø ûkis“,„vestuvinis tortas”, ART klasëje – „dirbiniai ið valgomø produktø”. ûkininkai S. Turba ir M. Sakalauskas.LIETUVOS SOMELJË ASOCIACIJOS CIJOS INFORMACIJAÁvyko pirmasis Lietuvos someljë èempionatasvietà uþëmë ÞydrûnasLietuvos someljë asociacija (LSA) rugsëjo 14 d. Krapukaitis, restoranosurengë pirmàjá Lietuvos someljë èempionatà. „Verkiai“ direktoriaus pavaduotojas,Pirmajame èempionate susirungë ðeði dalyviai:treèiasis likoJurgita Linkevièiûtë („Tikro vyno parduotuvërestoranas“),„Vyno klube“ dirbantisDainius Vasiliauskas (vyninës „Petit Arminas Darasevièius. VisiMarseille“, „Saint Germain“), Þydrûnas prizininkai vyko á BaltijosKrapukaitis (restoranas „Verkiai“), Arminas Darasevièius („Vyno someljë èempionatà Taline.klubas“), Stanislav Naumoviè (restoranas „El Gaucho Sano”),Andrius Giedraitis ( UAB „Filipopolis“). Anot Lietuvos someljë Èempionato pagrindinisasociacijos direktorës Daivos Marcinkienës, visi dalyviai yra labairëmëjas – UAB „Mi-dràsûs, nes þengë pirmàjá þingsná, kuris padës tobulinti Lietuvos neraliniai vandenys”.restoranø kultûrà, átvirtins aukðèiausio lygio klientø aptarnavimà bei Informaciniai rëmëjai: „Vyno þurnalas“, portalas Meniu.lt.populiarins someljë profesijà.Nors someljë mokyklos studentai tik vasaros pradþioje iðlaikë Taline vyko Baltijos ðaliø someljë èempionataspirmàjá egzaminà, o tikro someljë Lietuvoje iki ðiol nëra, èempionatas Spalio 14 d. Estijos someljë asociacijos ir jø rëmëjo Estijos gërimøtapo tvirtu þingsniu plëtojant ir átvirtinant someljë profesijà Lietuvoje. pramonës giganto AB „Liviko” iniciatyva buvo surengtas „Baltic„Èempionate tvyrojo labai draugiðka atmosfera, dalyviai sirgo uþ savo Sommelier Vana Tallinn Grand Prix 2006“. Jame dalyvavo nacionaliniøkonkurentus ir siekë, kad kiekvienas uþduotis atliktø kuo geriau. Tai èempionatø nugalëtojai ir prizininkai ið Estijos, Latvijos ir Lietuvos.parodo, jog Lietuvoje kuriasi tolerantiðkas, profesionalumo siekiantis Visi dalyviai turëjo atlikti teoriná testà (raðtu atsakyti á 36 klausimusbendraminèiø ratas, kuris suteiks restoranø verslui solidumo“, – sakë ir apraðyti du vynus) bei dekantuoti raudonàjá vynà. Susumavus ðiøLSA prezidentë ir èempionato vertinimo komisijos narë Rasa uþduoèiø rezultatus, keturi geriausieji pateko á finalà – trys estai irSuþiedelienë.latvis.Èempionato pradþioje dalyviams teko atsakinëti á testo klausimus. Finale visi keturi dalyviai turëjo aklai degustuoti tris stipriuosiusAntroji uþduotis buvo vyno dekantavimas. Po dviejø rungèiø keturi alkoholinius gërimus ir du vynus (vynus reikëjo apibûdinti, pasakyti, iðdalyviai pateko á finalà. Finalininkai aklosios degustacijos bûdu spëjo kokiø vynuogiø padaryti, nurodyti derliaus metus, patarti, prie kokiostipriuosius gërimus, taisë klaidas vyno kortoje bei rekomendavo vynus valgio tinka), iðtaisyti vyno meniu klaidas, pateiktam valgiaraðèiuiir kitus gërimus prie ánoringos komisijos pasirinktø patiekalø. parinkti vynus, rekomenduoti cigarus.Èempionato nugalëtoju tapo vyniniø „Saint Germain“ (Vilnius) ir Po atkaklios kovos pirmoji vieta atiteko estui Urvo Ugandi. Antras„Petit Marseille“ (Klaipëda) direktorius Dainius Vasiliauskas, antràjà liko latvis Gints Sniedze.Informacija


38HORECA informacijaKAINOS PASAASAULIOVIEÐBUÈIUOSE IRRESTORANUOSEVidutinës didþiøjø pasaulio miestø vieðbuèiø kambariø kainos(eurais) ir vidutinës sàskaitos restoranuose.MiestasLondonasOslasDublinasKopenhagaHelsinkisMilanasNiujorkasSidnëjusCiurichasStambulasÞenevaMiunchenasStokholmasDubajusParyþiusBriuselisFrankfurtasMadridasLisabonaLiuksemburgasBarselonaRomaVienaLionasMeksikasVarðuvaAtënaiBerlynasÐanchajusBratislavaLimaVilniusKijevasAmsterdamasMaskvaBudapeðtasRygaLiublianaBukareðtasDelisSofijaKvala LumpûrasPrahaVidutinësàskaitarestoranuose 1534544424242424039373533333232313131303029292927272726262624232322222221201816161210105 þvaigþduèiøvieðbuèiokambariokaina 24152822912322663743742573242413572573152823152322743073492573243572491661991831992162162241491912993402412242242162492741741251833 þvaigþduèiøvieðbuèiøkambariokaina 21581661411251251582089114166141831491001661081081161001251331831161084283831085891917511610810010083108199917533831Trijø patiekalø vakarienës kaina aukðto lygio restorane, áskaitant aptarnavimà, betneáskaitant gërimø.2Dvivieèio kambario, áskaitant pusryèius dviems ir aptarnavimà, kaina pirmos klasëstarptautinës kategorijos vieðbutyje arba vidutinio lygio vieðbutyje.Ðaltinis: „Food Service Europe & Middle East“, UBSVIEÐBUÈIØ RINKOSNAUJIENOSVIEÐBUTIS „TAKIOJI NERIS” UÞDARARYTYTASASKAPITALINEI ALINEI REKONSTRUKONSTRUKCIJAIÐiø metø spalio 1 dienà Kauno vieðbutis „Takioji Neris” buvouþdarytas kapitalinei rekonstrukcijai. Naujasis „Reval Hotel Neris”duris pravers 2008 metø pavasará. Naujas vieðbuèiø tinklo „RevalHotels” narys po rekonstrukcijos turëtø tapti vienu svarbiausiøvieðbuèiø Kaune, siûlanèiø tarptautinio tinklo paslaugø kokybæverslo ir poilsio turistams.Naujasis iðplëstas vieðbutis siûlys daugiau kaip 200 naujaiárengtø, ávairiø kategorijø kambariø verslo ir poilsio turistøpatogumui. Vieðbuèio konferencijø ir renginiø centras atitikseuropinius standartus. Ilsëtis ir maitintis vieðbuèio sveèiai buskvieèiami á erdvø restoranà ir naujàjá barà.„REVAL AL HOTELS” PLEÈIASI IR ÞENGIA ÁEKONOMINËS KATEGORIJOS VIEÐBUÈIØ RINKÀDidþiausias vieðbuèiø tinklas Baltijos ðalyse „Reval Hotels“ þengiaá ekonominës kategorijos vieðbuèiø rinkà – ðiø metø spalio 20 d.tinklas ásigijo du „Baltpark“ vieðbuèius Vilniuje ir Klaipëdoje. Nuo2007 metø sausio mënesio jie vadinsis „Reval Inn” vardu.Nuo ðiol „Reval Hotels“ verslà plëtos dviejuose – aukðtos irekonominës kategorijos – vieðbuèiø rinkos segmentuose. Tinkluipriklausanèiø aukðtos kategorijos vieðbuèiø grupë – ir toliau siûlysaukðèiausios kokybës apgyvendinimo, konferencijoms ir kitiemsrenginiams reikalingas paslaugas. Naujieji ekonominës kategorijosvieðbuèiai bus ásikûræ ðalia greitkeliø ar automobiliu patogiaipasiekiamose miesto vietose.Vieðbuèiai „Reval Inn“ sieks ásitvirtinti ekonominës kategorijosvieðbuèiø segmente Baltijos ðalyse ir Rytø Europoje. „Reval Hotels“taip pat planuoja þengti ir á naujas – Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos –rinkas.„Reval Hotels“ iki 2008 metø planuoja valdyti 12 vieðbuèiøBaltijos ðalyse. Juose dirbs daugiau nei 1200 darbuotojø, o bendrametø apyvarta sieks 70 milijonø eurø. Taip pat planuojama, kadapie 2010 metus nauji tinklo vieðbuèiai duris atvers ir kituose RytøEuropos miestuose – Varðuvoje, Kijeve, Sankt Peterburge irMaskvoje.„Reval Hotels“ priklauso norvegø investicinei nekilnojamo turokompanijai „Linstow AS”, kurià valdo „Anders Wilhemsen Group”– pagrindinë vienos didþiausiø kruiziniø laivø kompanijos „RoyalCaribbean Cruise Lines” akcininkë. „Reval Hotels“ apyvarta 2005metais sudarë 47 milijonus eurø.KAUNUI GRESIA VIEÐBUÈIØ STYGIUSKauno vieðbuèiuose svarbiø renginiø metu nelieka laisvø vietø,todël kitais metais jø stygius gali bûti dar ryðkesnis. Paskelbus apiedidþiausio Kauno vieðbuèio „Takioji Neris” rekonstrukcijà, turizmoagentûrø darbuotojai pradëjo nuogàstauti, kad kitàmet á miestàatvykstantys turistai neturës kur apsistoti. „Takioji Neris“ sudarë apie8 proc. visø galimø nakvynës vietø mieste.Kauno regiono turizmo informacijos centro duomenimis, ðiemetuþsienio turistø srautas á Kaunà padidëjo net 40 proc. Ið kai kuriøEuropos ðaliø atvykstanèiø þmoniø skaièius padidëjo net kelis kartus.Spartaus augimo tikimasi ir 2007-aisiais.Situacijà galëtø pakeisti bendrovë „Kauno verslo rûmai”, kurimetø pradþioje ásigijo miesto centre esantá vieðbutá „Respublika”.Rekonstruotà 300 vietø vieðbutá buvo þadama atidaryti 2007-øjøviduryje.RESTORANØ VERSLAS5/2006


NORITE NE TIK AKSESUARO ARO ANT SIENOS, , BET IRGALINGO RANKØ DÞIOVINTUVVINTUVO?UAB „BHD” pristato naujovæ, neturinèià analogø. Tai unikalusrankas nudþiovina per 35-40 sekundþiø, mûsø siûlomasispanø kompanijos „Veltia” rankø dþiovintuvas. Kaip sako patsprietaisas tai padarys per 10-15 sekundþiø. Bûtina„Veltia” kompanijos, kurios ðûkis – „Sukurtas dþiovinti”, ákûrëjas,paminëti ir tai, kad „Veltia” dþiovintuvuose nëra– „Þiûrëkite, ðis dþiovintuvas tikrai dþiovina rankas!”. Paklausite,áprastinio elemento – kaitinimo mechanizmo, kuris 39kuo gi ðis dþiovintuvas toks iðskirtinis, kuo jis skiriasi nuo áprastøsunaudoja labai daug elektros energijos. Daugelisrankø dþiovintuvø ir kas jame yra tokio, ko nëra ar negalëtø bûtiþmoniø (ypaè moterys), rankas dþiovinanèiøkituose rankø dþiovintuvuose?dþiovintuvu, kuriame yra kaitinimo elementas,Taigi pagrindiniai kompanijos „Veltia” dþiovintuvo privalumai:skundþiasi rankø odos iðsausëjimu. Ðio nemalonaus• du galingi varikliai;poveikio galite iðvengti rinkdamiesi produktà be• rankas nudþiovina per 10-15 sekundþiø;kaitinimo elemento.• energijos suvartoja iki 66 procentø maþiau;Kitas labai svarbus dþiovintuvo privalumas,• nëra kaitinimo elemento;padedantis ne tik iðlaikyti ðvarà WC patalpose, bet ir• nesausina rankø odos;pasirûpinti sveèiø rûbø bei avalynës ðvara, yra vandens• yra vandens surinkimo talpykla;talpykla. Visas ant rankø buvæs vanduo nubëga tiesiai• yra talpyklos prisipildymo indikatorius;á dþiovintuvo vandens talpyklà, todël naudojant ðá• vanduo nelaða ant grindø, rûbø bei avalynës;naujà prietaisà vanduo netyðka nei ant grindø, nei ant• visiðkai higieniðkas;avalynës, marðkiniø ir netgi nenubëga po marðkiniø• dþiovintuvui veikiant nejauèiamas nemalonusrankovëmis. Ðis unikalus produktas patenkins net iðrankiausiobei konservatyviausio þmogaus, kuriam labaikvapas;• iðskirtinis dizainas;svarbi ðvara, higiena, malonus kvapas ir paprastas• spalvø pasirinkimas.produkto naudojimas, poreikius.Apie daugelá kitø nepriekaiðtingo veikimo, aptarnavimobei naudojimo subtilybiø, pradedant gaiviuVisi iðvardinti privalumai ir iðskiria kompanijos„Veltia” produktà ið áprastø, vieðbuèiuose, kavinëse,aromatu dþiovintuvui veikiant ir baigiant 66 procentaisrestoranuose ar kitose vieðo maitinimo ástaigose beimaþesnëmis elektros sànaudomis, Jums papasakosimevieðose vietose naudojamø dþiovintuvø.tuomet, kai susisieksite su mumis. Iðgirskite Jûsø sveèiusDaugelis klausia, kodël dþiovintuvas su dviem galingaissakant „Ei, ten ðvaru, kvepia ir rankø dþiovintuvas tikraivarikliais elektros sunaudoja 66 proc. maþiau nei áprasti rankønudþiovina rankas!“.dþiovintuvai? Atsakymas labai paprastas. Áprasti dþiovintuvaiUAB „BHD” informacijaNAUJIENOS VIEÐBUÈIAMSUAB „UCS Baltic”, vieðbuèiø rinkai siûlanti vis naujus produktus, siûlanti itin platø gaminiø asortimentà: nuo barø, kaviniø, picerijø,pristato naujà programà „Renginiø menedþeris“. Jeigu jûsø ledainiø iki specializuotø gastronominiø parduotuviø árangos irvieðbutyje árengta konferencijø salë, pirtis, sauna, jeigu jame daþnai baldø. Visi ðie produktai gaminami tik ið specialiai apdoroto,organizuojami renginiai, ði programa – palengvinantis darbà drëgmei ir smûgiams atsparaus aliuminio.sprendimas.Programos „Renginiø menedþeris“ privalumai: nebereikia Kompanija „Baltic Hotel and Restaurant Systems” Lietuvojerenginio sàmatø skaièiuoti „Excel” programa ar kitomis diegia naujausià verslo valdymo sistemos „Fidelioidelio“ versijà, kuriojepriemonëmis; klientui galima operatyviai pateikti atsakymà dël be vieðbuèiø valdymo ir konferencijø organizavimo funkcijø, taiprenginio salës, pirties arba saunos rezervavimo, nes savo pat plataus spektro ataskaitø ávairiausiais pjûviais, jau yrakonferencijø saliø, pirèiø uþimtumà matysite patogioje grafinëje integruota ir Ryðiø su klientais valdymo sistema (CRM), pritaikytalentelëje; kiekvienam renginiui, rezervacijai sistema sukuria atskirà specialiai vieðbuèiams. Naujosios versijos kûrëjai rinkai pateikësàskaità, kurià klientas gali apmokëti recepcijos kasoje; programa paprastà ir tobulà sprendimà, paremtà vieninga „Oracle”jums automatiðkai primena apie artëjantá renginá jûsø pasirinktu duomenø baze, ágalinantá „Fidelio”idelio” vartotojus pasiûlyti savo klientuilaiku; greitai ir patogiai galima iðraðyti sàskaità-faktûrà uþ renginá, daugiau negu siûlo jo konkurentai.pirtá, salæ.Verslo valdymo sistema „Fidelio” pasaulyje jau tampa vieðbuèiøindustrijos standartu. Sistemà naudoja daugiau nei 20 000Pirmaujantis barø gamintojas „Sifa“, Lietuvoje atstovaujamas vieðbuèiø 160 ðaliø – pradedant pasauliniais tinklais ir baigiantUAB „Spekas” ir ko, kas kelis metus pristato po naujà vieðajam maþais, në 20-ies kambariø neturinèiais pavieniais vieðbuèiais.sektoriui skirtø profesionaliø baldø kolekcijà. Naujausias ðiø metøgaminys – baro árangos ir baldø komplektas „Ramses”amses”,UAB „BHD”, prekybos ir paslaugø sektoriui siûlantipasiþymintis iðraikingomis formomis, funkcionalumu ir ergonomika. kompiuterinæ árangà, vieðbuèiø rinkai pristato naujà produktà –„Ramses“ baro gamintojai apgalvojo viskà – nepaisantelektronines vieðbuèiø spynas „Kabaaba”. Prancûzø kompanijossudëtingo ir ámantraus baro dizaino, visi baro aukðèiai ir atstumai „Kaba” elektroninëmis spynomis sëkmingai naudojasi tokieatitinka ergonomikos reikalavimus. „Sifa” gamykla yra viena ið prestiþinës klasës vieðbuèiai kaip „Kempinski“, „Holiday Inn“,nedaugelio, „þaidþianèiø“ profesionaliø pramoniniø baldø „Novotel“, „Radisson SAS“, „ACOR“, „Plazza“, „Hilton“ ir daugelisformomis ir kampais. Bûtent tai leidþia pagaminti netradicinius kitø. Funkcionalias, stilingo dizaino kompanijos „Kaba“ spynaslenktø ir pusapvaliø formø barus ar parduotuviø vitrinas. galima árengti ne tik vieðbuèio viduje, bet ir lauke – jos atspariosNeatsitiktinai ðie barai puoðia garsiausius pasaulio oro uostus, drëgmei ir ðalèiui. Saugumo ir patogumo sumetimais á spynaspramogø centrus ir loðimo namus.galima ámontuoti avarinio atrakinimo mechanizmà.„Sifa“ gamykla veikia jau 40 metø. Ji yra vienintelë rinkoje,RESTORANØ VERSLAS 5/2006HORECA informacija


40HORECA informacijaAIÐKËJA CIGARØ IR PYPKIØ KLUBØ STEIGIMOTAISYKLËSSpalio mën. pradþioje pasirodë Ûkio ministerijos Ekonomikosskyriaus rengiamø cigarø ir pypkiø klubø steigimo sàlygø projektas.Pagal ruoðiamà projektà, cigarø ir pypkiø klubus Lietuvoje bus galimakurti tik tam skirtose specialiose patalpose. Juos árengti bus draudþiamarestoranuose, kavinëse, baruose, klubuose, diskotekose, kitosemaitinimo ástaigose ar pramogø ástaigose. Klubø rûkaliams taip patnebus galima árengti ir kitose bendro naudojimo patalpose, kuriosenerûkantieji gali bûti priversti kvëpuoti tabako dûmais uþterðtu oru.Cigarø ir pypkiø klubai bus skirti tik cigarus ar pypkes rûkantiems,kolekcionuojantiems ar kitaip cigarais ir pypkëmis besidomintiemsþmonëms. Tokie klubai privalës turëti atskirà áëjimà ið gatvës, nesutampantásu vieðøjø ástaigø ar gyvenamøjø patalpø áëjimais. Á juos nebus áleidþiamijaunesni nei 18 metø þmonës. Klubai turës atitikti teisës aktuose numatytusrûkymo patalpø árengimo ir eksploatavimo reikalavimus.Ûkio ministerijos parengtà nutarimo projektà dar turës patvirtintiVyriausybë. Nuo 2007 metø sausio 1 d. ásigalioja Tabako kontrolësástatymo pataisos, draudþianèios rûkyti vieðose vietose ir maitinimoástaigose, iðskyrus cigarø ir pypkiø klubus. Taèiau Seime jau ruoðiamosnaujos Tabako kontrolës ástatymo pataisos, siûlanèios drausti vienojeástaigoje steigti rûkaliø klubà bei teikti maitinimo paslaugas.„Restoranø verslo“ informacijaMOKINIØ MAITINIMO SÀLYGOS GERËJA„Remdamiesi patikrinimø duomenimis, galime daryti iðvadà, kad,atsiþvelgdami á maisto inspektoriø reiklumà, mokyklø ir mokyklø maistotvarkymo skyriø vadovai gerina mokiniø maitinimo sàlygas”, – sakëValstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Maisto skyriausvedëja Auðra Iðarienë. Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybospareigûnai atliko 1324 mokyklø maisto tvarkymo skyriø patikrinimusir nustatë, kad 12 proc. patikrintø mokyklø bûtina atlikti remontàgamybos patalpose. 2005 metø patikrinimo duomenimis, tokiømokyklø buvo 20 proc.Pasak Maisto skyriaus vedëjos Auðros Iðarienës, neþiûrint á mokyklømaisto tvarkymo skyriø bendros bûklës gerëjimà, 10 proc. mokyklømaisto gamybai nuolat naudojama áranga yra susidëvëjusi, pasenusi,neatitinka ðiuolaikinei maisto gamybai keliamø reikalavimø.„Sistemingas atsakingø uþ mokiniø maitinimà institucijøbendradarbiavimas yra pagrindas siekiant gerinti mokiniø maitinimà.Atlikto patikrinimo duomenø analizë rodo, kad dël visapusiðkobendradarbiavimo tarp institucijø mokiniø maitinimo sàlygos yrageresnës Vilniaus miesto, Klaipëdos, Telðiø ir Panevëþio apskrièiø irmiestø mokyklose“, – tvirtino A. Iðarienë.Pagal galiojanèià Lietuvos higienos normà „Bendrojo lavinimomokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ svarbu, kad bûtøsudarytos sàlygos visiems moksleiviams (ne tik mieste, bet ir kaime)pavalgyti ðilto maisto. Atlikto patikrinimo duomenimis, mokiniams ðiltasmaistas gaminamas 74 proc. mokyklø maisto tvarkymo skyriø. Neturinttinkamø sàlygø maistui gaminti, á 13 proc. mokyklø ðiltas maistaspristatomas ið kitø maisto tvarkymo subjektø. „Tenka iðties apgailestauti,kad neuþtikrinami reikalavimai ir 5 proc. kaimo mokyklø mokiniai darnegauna ðilto maisto, jiems maitinti tiekiama arbata, sultys, bandelës,jogurtai“, – teigë A. Iðarienë.Tikrinimo metu pareigûnai nustatë teisës aktø paþeidimø 74 proc.mokyklø maisto tvarkymo skyriuose. Daugiausiai (34 proc.) nustatytahigienos paþeidimø: trûksta plautuviø, maistas dedamas á ðlapiaslëkðtes, trûksta elementarios higienos gamybos patalpose. Taip patnustatyta maisto laikymo sàlygø paþeidimø (10 proc.), personalohigienos paþeidimø (9 proc.). Be to, rasta pagal reikalavimusnesutvarkytø patiekalø gamybos receptûrø, technologiniø apraðymø,gaminant maistà nesilaikoma technologinio gamybos proceso:tiekiamas varðkës apkepas, kurio virðus sudegæs, o vidus skystoskonsistencijos, tiekiamo patiekalo temperatûra tik 20 laipsniø (turëtøbûti apie 68 laipsnius). Vaikø maisto gamybai naudojamas genetiðkaimodifikuotas aliejus, apie kurio naudojimà neinformuojamavalgiaraðèiuose.Lyginant su praëjusiø metø patikrinimø duomenimis, nustatytamaþiau paþeidimø uþtikrinant maisto produktø atsekamumà,ágyvendinant savikontrolës sistemà.„Nors pagal reikalavimus mokyklø valgyklø, bufetø valgiaraðèiai,á prekybos automatus tiekiamø maisto prekiø asortimentas turi bûtisuderintas su apskrièiø visuomenës sveikatos centrais, taèiauinspektoriai nustatë, jog 17 proc. patikrintø mokyklø nesilaiko ðiønuostatø reikalavimø“, – komentavo A. Iðarienë.82 proc. patikrintø mokyklø maisto tvarkymo skyriuoseneorganizuojamas mokiniø, kuriems dël sveikatos problemø skirtastausojantis ar dietinis maitinimas, maitinimas.Teritoriniø valstybiniø maisto ir veterinarijos tarnybø pareigûnai,nustatæ mokyklø maisto tvarkymo skyriuose teisës aktø paþeidimø,atsakingiesiems darbuotojams skyrë 78 baudas, 23 áspëjimus, 27maisto tvarkymo skyriø veiklà laikinai sustabdë, 5 mokyklose laikinainutraukë maisto tiekimà, 1 maisto tvarkymo subjekto veiklà uþdraudë.VMVT patikrinimo rezultatus pateikë Sveikatos apsaugos beiðvietimo ir mokslo ministerijoms.Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos informacijaRESTORANØ VERSLAS5/2006


TARPTARPTAUTINËS PARODOSPlatesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.ltSAUSISHORECAVA – tarptautinë paroda-mugë, skirta vieðbuèiø ir maitinimo rinkosatstovams. Vieta: Amsterdamas, Olandija. Data: 2007 sausio 8-11 d.Internete: http://www.horecava.nl/CHOCOBIS – tarptautinë ðokolado, saldainiø ir sausainiø paroda. Vieta: Alþyras,Alþyras. Data: 2007 vasario 6-10 d.GOURMET ESSEN – paroda gurmanams ir mëgëjams. Vieta: Esenas, Vokietija.Data: 2007 vasario 9-11 d.Internete: http://www.gourmetmesse.com/FERIEN-MESSE – naujausios idëjos sveiko gyvenimo bûdo, vieðbuèiø SPA ir saunø41srityje, pasiûlymai jûsø laisvalaikiui. Vieta: Viena, Austrija. Data: 2007 sausio 11-14 d.MEDITERRANEAN SEAFOOD EXHIBITION – Vidurþemio regiono jûrø gërybiø irInternete: http://www.ferien-messe.at/wienjø gamybos technologijø paroda. Vieta: Riminis, Italija. Data: 2007 vasario 10-13 d.Internete: http://www.medseafood.it/FEDOBA – ðokolado, konditerijos gaminiø paroda-mugë. Vieta: Briuselis, Belgija.Data: 2007 sausio 13-16 d.MIA ALIMENTAZIONEFUORICASAAZIONEFUORICASA – tarptautinë maisto paroda. Vieta: Riminis,Internete: http://www.fedoba.com/Italija. Data: 2007 vasario 10-13 d.Internete: http://www.fierarimini.it/HOGA NURNBERG – Niurnbergo vieðbuèiø ir maitinimo rinkos paroda. Vieta:Niurnbergas, Vokietija. Data: 2007 sausio 14-17 d.FOOD & BEVERAGE LOGISTICS EXPO – maisto ir gërimø logistikos paroda.Internete: http://www.hoga.afag.de/Vieta: Riminis, Italija. Data: 2007 vasario 10-13 d.Internete: http://www.fierarimini.it/DANUBIUS GASTRO – tarptautinë kulinarijos paroda. Vieta: Bratislava, Slovakija.Data: 2007 sausio 18-21 d. Internete: http://www.incheba.sk/PIANETA BIRRA – tarptautinë alaus ir kitø gërimø, uþkandþiø bei barams ir picerijomsskirtos árangos paroda. Vieta: Riminis, Italija. Data: 2007 vasario 10-13 d.ANFAS AS HOTEL EQUIPMENT – Vidurþemio jûros regiono produktø, tekstilës, Internete: http://www.fierarimini.it/apdailos ir árangos vieðbuèiams, moteliams bei restoranams paroda. Vieta: Antalija,Turkija. Data: 2007 sausio 18-21 d.INTERSUC – tarptautinë ðokolado, konditerijos gaminiø, saldainiø ir produktøInternete: http://www.anfas.com.tr/gurmanams paroda. Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data: 2007 vasario 11-14 d.Internete: http://www.europain.exposium.com/fr/intersuc/VIVE LA FRANCE – maistas, vynas, kultûra ir nauji pasiûlymai atostogoms. Vieta:Londonas, Anglija. Data: 2007 sausio 19-21 d.SALON NATIONAL DE LA BOULANGERIE PATISSERIETISSERIE, , GLACERIE ET TRAITEURInternete: http://www.vivelafrance.co.uk/– nacionalinë kepiniø, konditerijos gaminiø ir vieðojo maitinimo rinkos paroda. Vieta:Paryþius, Prancûzija. Data: 2007 vasario 11-14 d.WORLD WINE ASIA – vyno bei stipriøjø gërimø gamintojø suvaþiavimas. Vieta: Internete: http://www.uffeb.com/Singapûras, Singapûras. Data: 2004 sausio 19-21 d.Internete: http://www.adhes.com/PRODEXPO – tarptautinë maisto priedø ir þaliavø paroda-mugë. Vieta: Maskva,Rusija. Data: 2007 vasario 12-16 d.SIGEP – tarptautinë rankø darbo saldumynø, pyragaièiø ir kitø kepiniø paroda. Internete: http://www-eng.expocentr.ru/Site/902/Vieta: Riminis, Italija. Data: 2007 sausio 20-24 d.Internete: http://www.sigep.it/UKRPRODMASH – tarptautinë maisto, jo gamybos ir pakuoèiø paroda. Vieta:Kijevas, Ukraina. Data: 2007 vasario 13-15 d.SIRHA – tarptautinë paroda, skirta besidomintiems vieðbuèiais, maitinimo rinka Internete: http://www.pe.com.ua/bei maisto prekyba. Vieta: Lionas, Prancûzija. Data: 2007 sausio 20-24 d.Internete: http://www.sirha.com/2007/PRODEXPO UKRAINE – modernios technologijos ir áranga vieðojo maitinimo rinkai.Maisto priedai, gërimai, pakuotës. Vieta: Lvovas, Ukraina. Data: 2007 vasario 13-16 d.HRI – SALON HOTEL RESTAURANT INSTITUTION – áranga, paslaugos, maisto Internete: http://www.galexpo.lviv.ua/eng/events/prod.htmlproduktai ir gërimai vieðbuèiams, restoranams ir kitoms Horeca sektoriaus ámonëms.Vieta: Monrealis, Kanada. Data: 2007 sausio 21-23 d.FABEX– maisto, gërimø ir pakuoèiø paroda. Vieta: Antalija, Turkija. Data: 2007Internete: http://www.afhr.com/vasario 14-17 d.Internete: http://www.fabexantalya.com/WINTER FANCY FOOD SHOW – tarptautinë ámantraus maisto ir konditerijosgaminiø paroda. Vieta: San Franciskas, JAV. Data: 2007 sausio 21-23 d.HOTEQ– vieðbuèiams ir restoranams skirtos árangos paroda. Vieta: Stambulas,Internete: http://www.specialtyfood.com/do/HomeTurkija. Data: 2007 vasario 14-18 d.Internete: http://www.tuyap.com.tr/eng_index.phpHOSPITALITY– maistas, gërimai, baldai, stalo árankiai, virtuvës áranga,technologiniai sprendimai maitinimo ámonëms ir vieðbuèiams. Vieta: Birmingamas,GULF FOOD HOTEL & EQUIPMENT – maisto ir árangos vieðbuèiams paroda.Anglija. Data: 2007 sausio 22-24 d.Vieta: Dubajus, Jungtiniai Arabø Emyratai. Data: 2007 vasario 19-22 d.Internete: http://www.freshrm.co.uk/Internete: http://www.gulfood.com/HOSPITALITY WEEK – renginys, skirtas vieðbuèiø ir maitinimo rinkos atstovams.SIEL ALGER – tarptautinë árangos ir paslaugø, skirtø vieðbuèiams, restoranams irVieta: Birmingamas, Anglija. Data: 2007 sausio 22-24 d.bendruomenëms, paroda. Vieta: Alþyras, Alþyras. Data: 2007 vasario 19-22 d.Internete: http://www.hospitalityshow.co.uk/IFE HUNGARY – tarptautinë maisto, gërimø ir vaiðingumo rinkos paroda. Vieta:HOSTEC – EURHOTEC– renginys, skirtas vieðbuèiø, laisvalaikio ir maitinimo rinkos Budapeðtas, Vengrija. 2007 vasario 20-22 d.technologijoms pristatyti. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2007 sausio 22-24 d.Internete: http://www.ifeworldwide.com/Internete: http://www.hostec-eurhotec.com/SIHER – tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø árangos, produktø ir paslaugø paroda.BOCUSE D‘OROR – ávairiø pasaulio virtuviø atstovø konkursas. Vieta: Lionas, Vieta: Tunisas, Tunisas. Data: 2007 vasario 20-24 d.Prancûzija. Data: 2007 sausio 23-24 d.Internete: http://www.sogefoires.com.tn/Internete: http://www.bocusedor.com/2007/GASTROTECHTECH – tarptautinë maisto paroda-mugë. Vieta: Zagrebas, Kroatija.LES MUSCATS TS DE LA MEDITERRANEE – Vidurþemio regiono muskatinio vyno Data: 2007 vasario 21-24 d.gamintojø susitikimas. Vieta: Perpinjanas, Prancûzija. Data: 2007 sausio 28-30 d.Internete: http://www.zv.hr/sajmovi/index_en.htmlInternete: http://www.adhes.com/CANNES – tarptautinis vyno ir stipriøjø gërimø gamintojø suvaþiavimas. Vieta:Kanai, Prancûzija. Data: 2007 vasario 22-25 d.VASARISInternete: http://www.adhes.com/EXPOSUDHOTELTEL – tarptautinë paroda, skirta vieðbuèiø ir vieðojo maitinimo rinkosTEMA – tarptautinë vieðbuèiø ir vieðojo maitinimo rinkos paroda-mugë. Vieta:atstovams. Vieta: Neapolis, Italija. Data: 2007 vasario 3-7 d.Kopenhaga, Danija. Data: 2007 vasario 25-28 d.Internete: http://www.promhotelitalia.com/Internete: http://www.ifeworldwide.com/HOGAKA – vieðbuèiø ir restoranø rinkos atstovams skirta paroda-mugë. Vieta:CATEX– Airijos maisto paroda. Vieta: Dublinas, Airija. Data: 2007 vasario 26-Karlsrûhë, Vokietija. Data: 2007 vasario 4-7 d.28 d.Internete: http://www.hinte-messe.de/hogaka/Internete: http://www.expo-events.com/catex.htmSALON DES VINS DE LOIRE– vyno paroda. Vieta: Anþeras, Prancûzija. Data:FOOD EXPO UKRAINE – tarptautinë specializuota maisto, maisto priedø ir gërimø2007 vasario 5-7 d.paroda. Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2007 vasario 27 d.-kovo 2 d.Internete: http://www.salondesvinsdeloire.com/Internete: http://www.kmkya.kiev.ua/eng/exhibitions/RESTORANØ VERSLAS 5/2006Informacija


42InformacijaMENIU.L.LT ÁMONIØ RODYKLËMAISTO PRODUKTAI„Accuratus” UAB(mineralinis vanduo, sultys)Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,tel. (8 5) 2153032„Almarûnas” UAB(taip pat prieskoniai)Sietyno g. 8, Vilnius,tel. (8 5) 2706669, 2169648„Danisco Sugar Panevëþys” AB (realizacijos skyrius)Ámoniø g. 22, Panevëþys,tel. (8 45) 503661„Litbana” BÁ UAB(vaisiai ir darþovës)Kirtimø g. 57D, Vilnius,tel. (8 5) 2601933„Margiris” UAB(bandelës, greitojo maisto gaminiai ir pusfabrikaèiai)A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas,tel. (8 37) 225278Rièardo Reikerto struèiø ferma (strutienos produktai)Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r.tel. 8 614 41794„Steikvila” UAB(ðvieþia mësa ir mësos gaminiai)Dûmø g. 3, Vilnius,tel. (8 5) 2606864„Struèiø genetikos centras” ÞÛK (strutienos produktai)Europos pr. 124, Kaunas,tel. (8 37) 337910„Unilever Lietuva“ UAB(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,tel. 8 620 64331„Vilkë” UAB(mësa ir mësos gaminiai)Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,tel. (8 46) 390222ALKOHOLINIAI GËRIMAI„Amkamka“ UAB(vynai)Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,tel. (8 5) 2430304„Vyno slënis“ UAB(vynai ir konjakas)Savanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2138469„Ðiauliø tara“ UAB(vynai ir konjakas)Liejyklos g. 4, Ðiauliai,tel. (8 41) 450388„Vilkmergës alus“ UAB(alus)Antakalnio III k., Ukmergës r.,tel. (8 340) 63770KAVA, A, ARBATA„Esida” UABÞirniø g. 10, Vilnius,tel. (8 5) 2152237„Eurokornus” UAB(taip pat kavos aparatai, alkoholiniaigërimai)V. Putvinskio g. 72, Kaunas,tel. (8 37) 407130„Gurmelitas” UAB(taip pat áranga)Aludariø g. 2, Vilnius,tel. (8 800) 22212„Paulig Baltic” AS atstovybë (taip pat prieskoniai)Laisvës pr. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2479611„Ðvieþia kava” ” UABSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2332782VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA„Arvitra Baltic” UABAB(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)S. Þukausko g. 49, Vilnius,tel. (8 5) 2102227„Bossa paslaugos” UABAB (taip pat ir kava)Kalvarijø g. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2300500„Darija” ” UAB AB („EuroCave“)(taip pat baldai, barai, projektavimas, árengimas,alkoholiniai gërimai)Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius,tel. (8 5) 2721287E. . Vyðniauskaitës IÁPaneriø g. 51, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„GastrolinijaGastrolinija” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)Kàstyèio g. 16, Palanga,tel. 8 675 02690„Hotel and Gastro” UABKalvarijø g. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„Árangos detaliø sistema” UAB(servisas)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660667„Kompanija Vitrum” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)Verkiø g. 50, Vilnius,tel. (8 5) 2788022„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB(taip pat baldai ir barai)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660008„Rolvikaolvika” UAB(taip pat prekybiniai baldai)Kirtimø g. 59, Vilnius,tel. (8 5) 2602088„Spekas” ir Ko UAB(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)Laisvës pr. 125A, Vilnius,tel. (8 5) 2740380„Winterhalterinterhalter” UABp. d. 1374, LT-05110 Vilnius,tel. 8 610 11335INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS„Arkietë” UABKonstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,tel. (8 5) 2711818„Balticdecor” UABÐvitrigailos g. 40A, Vilnius,tel. (8 5) 2333037„iittala” UABJ. Jasinskio g. 16F, Vilnius,tel. 8 616 43449„Mantvilë” UABTaikos g. 100C, Kaunas,tel. (8 37) 353323;Dubysos g. 37, Klaipëda,tel. (8 46) 300592„Puodeliai.ltuodeliai.lt” IÁPopieriaus g. 106-12, Vilnius,tel. (8 5) 2353008„Sangaida” UAB(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)Paneriø g. 20A, Vilnius(filialai: Klaipëdoje, Kaune)tel. (8 5) 2161223„Scilis” UABA. Mickevièiaus g. 2, Vilnius,tel. (8 5) 2724411BALDAI AI IR BARAI„Dalios baldai” UAB(taip pat indai ir ðviestuvai)„Lauksvaauksva” UABPROJEKTAVIMASVIMAS, , ÁRENGIMASÞirmûnø g. 70, Vilnius,tel. (8 5) 2775748P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,tel. (8 345) 60538„Prustitas” UABAB (daþai interjerui ir eksterjerui)Paplaujos g. 7-7, Vilnius,tel. 8 659 98650MUZIKA, VAIZDAIZDASAS, , APÐVIETIMAS„Audiotonas” UABABNeries krantinë 14, Kaunas,tel. (8 37) 750505„Megaomas” UABABTaikos pr. 15 (PC „Avitela“), Klaipëda,tel. (8 46) 381917„Muzikos ekspresas”R. Jankausko g. 6, Vilnius,tel. (8 5) 2402404APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA„UCS Baltic” UABMindaugo g.14B, Vilnius,tel. (8 5) 2107247Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje„Baltic Hotel and Restaurant Systems”Gedimino pr. 50, Vilniustel. 8 699 90398, 8 699 18722„J&JusoJ&Juso“ IÁÁRANGA VIEÐBUÈIAMS„BHD” UABDARBO DRABUÞIAI, TEKSTILËRûtø g. 14, Alytus,tel. (8 315) 52108,P. Lukðio g. 18, Vilnius,8 699 45373.Metalo g. 2A/7-204, Vilnius,tel. (8 5) 2306148„Korlëjaorlëja” ir Ko UABGerovës g. 29, Vilnius,tel. (8 5) 2677252„Predareda” ir Ko UAB(taip pat stovai bei aksesuarai vynui, ávairûs termometrai)Fabijoniðkiø g. 2-159, Vilnius,tel. (8 5) 2768714IÐKABOS, , REKLAMA„Strateginiø projektø vystymo grupë” UABKonstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919„Vaizdinë dizaino idëja” UABÐv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,tel. (8 5) 2121490KONSULTACIJOS„Bar and Restaurant Consulting” UABSmëlio g. 29-33, Vilnius,tel. 8 672 04364„Gero skonio ekspertas” UABTitnago g. 8, Kaunas,tel. 8 615 32106, 8 615 32103„Strateginiø projektø vystymo grupë” UABKonstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919„VRVR-Trading” UAB(kokybës sistemos, auditas, personalo mokymai)K. Petrausko g. 26-307, Kaunas,tel. (8 37) 333045KITALRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø irkonditeriø asociacijaP. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,svetainë: www.lrvvk.ltLBA – Lietuvos barmenø asociacijaLaikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2735919, info@barmenai.lt,svetainë: www.barmenai.ltLBKA – Lietuvos barbekiu kepëjø asociacijaS. Konarskio g. 32-28, Vilnius,svetainë: www.grilis.comLVRA– Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijaJasinskio g. 16, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,el. p. info@lvra.ltLSA – Lietuvos someljë asociacijaSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,svetainë: www.somelje.ltVKI – Valstybinë kalbos inspekcijaÞvejø g. 14, Vilnius,tel. (8 5) 2723380, faksas 2723327,el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.ltVMVT – Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnybaSiesikø g. 19, Vilnius,tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.ltVTAKAKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnybaKonstitucijos pr. 23, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.ltDël reklamos leidinyje kreiptisVilniuje tel. (8 5) 2735919,Kaune tel. (8 37) 7056275/2006RESTORANØ VERSLASRESTORANØ VERSLAS5/2006

More magazines by this user
Similar magazines