RV2 maketas - Restoranų verslas

restoranuverslas.lt
  • No tags were found...

RV2 maketas - Restoranų verslas

Meniu.lt naujienosTarsi paklausæ pirmojo „Restoranøverslo“ numerio rekomendacijø ir komplimentø,„Pizza Jazz“ tæsia geriausiassavo tradicijas. Birþelio 17 d. Kaune,neseniai iðkilusiame verslo centre,atidarytas dvyliktasis tinklo restoranas.Tai tarsi viename Vilniaus verslo centrøveikianèio „Pizza Jazz“ jaunesnysisbrolis. Restoranà Kaune (kaip ir aburestoranus Vilniuje) projektavo ValerijusStarkovskis (studija „Performa”).Sodraus raudonojo vyno spalvosbaldai vël pasirinkti neatsitiktinai –beveik 300 kvadratiniø metrø erdvæ,kurioje puikiai jauèiasi net 100 lankytojø(o terasoje – dar 80) dalina originali vynolentyna. Tai originalaus dizaino siena iðstiklo ir medþio. Stiklas taip pat panaudotasir stilingoms rûbø kabykloms,kurios tarnauja ir kaip vos regimos, betsavo funkcijà atliekanèios erdvës pertvaros.Naujas, dar nematytas ir labaiáspûdingas akcentas – malkinë krosnis,kurioje tiek picos, tiek ir kiti patiekalai,kepami ágauna subtilesná skoná. Taiginaujasis „Pizza Jazz” jau patikrintusinterjero sprendimus papildydamasnovatoriðkomis idëjomis savo stiliumivis gi lieka iðtikimas savo gerbëjams.NAUJOS IRATSINAUJINUSIOSÁSTAIGOSRESTORANAI„Zaza”, adresas: Jogailos g., Vilnius; data:2004 05; virtuvë: europietiðka.„Gintaras”, adresas: Sodø g. 14, Vilnius;data: 2004 05; virtuvë: lietuviðka, europietiðka,rusiðka.„Antis Cafe”, adresas: Vilniaus g. 22,Kaunas; data: 2004 05 24; virtuvë: lietuviðka,picos.„Spyros Metaxa”, adresas: Pilies g. 5,Vilnius; data: 2004 05; virtuvë: graikø.„Pizza Jazz”, adresas: Savanoriø pr. 349,Kaunas; data: 2004 06 17; virtuvë: miðri,italiðka.Naujame klube „Indigo”, geguþëspabaigoje atidarytame Klaipëdoje,ádiegta daug naujoviø. Pramoginëspaskirties klube vienu metu gali tilpti netapie 400 lankytojø, o nuo kitø Klaipëdosnaktiniø klubø jis skiriasi áspûdingu teatraliðkuinterjeru. Siekiant sukurtinorimà klubo aplinkà, buvusios patalposbuvo pakeistos, árengtas balkonas, iðkurio galima stebëti veiksmà apaèioje,ir kurá galima atskirti, paverèiant jáatskira pasilinksminimø vieta. TarytumVilniuje klaipëdiðkio architekto V.Kontrimo projektuotas negirdëto irnematyto vardo restoranas „ZAZA“geguþës mënesá atvërë savo durispakankamai originaliu bûdu – tiek iðJogailos, tiek ið Vilniaus gatvës pusiø!Vis dar originali ir „ZAZA” kategorija –klubas, restoranas ir kavinë (tikëkimës,kad tai netaps dar viena mada). Netikëtaimalonus ir jaukus restoranointerjeras – medþio imitacijos stalvirðiai,tokios paèios dangos sienos, karamelinioatspalvio sofos bei foteliai kaikam primena kièà, bet atrodo labaioriginaliai. Karamelës saldumà „nuplauna“gausi þaluma, koncentruotasapðvietimas bei itin kokybiðka muzika.Vietos daug – be trijø saliø tarp dviejøgatviø, lankytojus kvieèia ir ðiek tiekmoderniau bei ðalèiau (dël metaloelementø) atrodantis rûsys.spektaklio dekoracijos kabo milþiniðkiovalûs veidrodþiai, o antrame aukðtesunkiomis draperijomis atskirtos salelëstarp staliukø. „Indigo“ yra árengti dubarai, kuriø meniu skirtingi. Vienas jø –tik kokteiliø baras, kitas – áprastiemsaptarnavimo uþsakymams vykdyti.Pagrindinë pramogø klube ádiegtanaujovë – moderni áëjimo-atsiskaitymokorteliø sistema. Kitoks ir garso aparatûrosiðdëstymas. DJ‘jaus pultas su visagarso ir vaizdo valdymo sistema yrapaèiame klubo viduryje.Meniu ádomus, taèiau ne itin platus– picos bei pora vegetariðkø patiekalø,taip pat èia galima surasti ir kiturnesiûlomø europietiðkos virtuvësperliukø.„Felikso þuvies restoranas“, adresas:J.Basanavièiaus g. 37A, Palanga; data: 200406 18; virtuvë: þuvies patiekalai.„Arena Pizza“, adresas: laisvës al. 59,Kaunas; data: 2004 06; virtuvë: europietiðka,picos.KAVINËS„Double Coffee”, adresas: Gedimino pr.26, Vilnius; data: 2004 05 19; virtuvë: kava,kavos gërimai, uþkandþiai, desertai.„Double Coffee”, adresas: Konstitucijospr. 12, Vilnius; data: 2004 05 28; virtuvë: kava,kavos gërimai, uþkandþiai, desertai.„Double Coffee”, adresas: Didþioji g. 8,Vilnius; data: 2004 07; virtuvë: kava, kavosgërimai, uþkandþiai, desertai.„Sole Luna”, adresas: Universiteto g. 4,Vilnius; data: 2004 05; virtuvë: miðri.„Dilmah”, adresas: Liejyklos g. , Vilnius;data: 2004 05; virtuvë: arbatos.„Uþupio klasika “, adresas: Uþupio g. 28,Vilnius; data: 2004 05; virtuvë: europietiðka,arbatos.„Pauzë “, adresas: Auðros vartø g. 5,Vilnius; data: 2004 05; virtuvë: miðri.NAKTINIAI KLUBAI„Indigo”, kategorija: naktinis klubas;adresas: Klaipëda; data: 2004 05 29; virtuvë:kokteiliai.„Pupa Pub“, adresas: Savanoriø pr. 363,Kaunas; data: 2004 06; virtuvë: gërimai,kokteiliai.123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012New Places to Go12345678901234567890123456789012In a two 12345678901234567890123456789012months period quite a few restaurants,cafes and bars have opened in Vilnius,1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012Kaunas, Klaipëda and other towns. 12345678901234567890123456789012After visiting12345678901234567890123456789012all of them, we are happy 12345678901234567890123456789012to see several niceexamples of 12345678901234567890123456789012interior design and overall business12345678901234567890123456789012decisions: PIZZA JAZZ in Kaunas, ZAZA in Vilnius12345678901234567890123456789012and INDIGO in Klaipëda.1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012RESTORANØ VERSLAS 3


KoncepcijosKONCEPCIJA -KOKTEILIØBARASKokteiliø baro „Iki auðros“ pavadinime uþkoduotasir adresas – Auðros vartø g. 15, ir darbo laikas – iki kolpradës ðvisti ir iðeis paskutinis sveèias. Èia siûloma apie160 pavadinimø kokteiliø, kuriuos ruoðia ir pateikiabaro profesionalai. Tuo tarpu pasaulyje suskaièiuotaapie 1500 klasikiniø kokteiliø! Ðis baras dràsiai galibûti vadinamas vienintele ástaiga Lietuvoje ir netgiBaltijos ðalyse, kurio koncepcija – tik gërimai.Milijonas, þinoma, dar neuþdirbtas, bet tai planuota irnebuvo. Prieð dvejus metus baro savininkai patys surinko jaunàkomandà ir, nepabijojæ bei nepagailëjæ investuoti laiko irpinigø personalui rengti, pasikvietë á Vilniø profesionalus iðDortmundo barmenø mokyklos. Taigi, barmenai gërimuspradëjo plakti tik po trijø mënesiø intensyvaus tiek kokteiliøir baro kultûros, tiek elementariø alkoholio maiðymo taisykliøstudijavimo.Kompetencija ir profesionalumasKà daryti, kai bare pritrûksta vieno ar kito gërimo? O kaipsuktis, kai jo tiesiog nëra ne tik parduotuvëje, bet ir visojeLietuvoje? Su ðia problema mûsø kalbinti „Iki auðros” barmenaiÞanas ir Aistis susidurdavo baro veiklos pradþioje, kadangi tadatiesiog nebuvo galima importuoti daugelio kokteiliø ingridientø(net ir ðiuo metu kartais pasitaiko, kad trûksta vieno arkito specifinio komponento, pvz., stipresnio romo). Tada irpraverèia alkoholiniø gërimø iðmanymas – barmenas turiþinoti, kur surasti lietuviðkà trûkstamo gërimo atitikmená taip,kad klientas liktø patenkintas. Todël svarbus ne prekës vardas,o paruoðto kokteilio kokybë, kurios vienas ið „komponentø”yra bendravimas su klientu.Barmenas Þanas darbo vietojeDëmesio reikia skirti ir gërimo puoðybai – natûraliais vaisiaisar vaisiø tyrëmis, spalvingais ðiaudeliais ar kitomis priemonëmis.Juk sakoma, kad kokteilis turi bûti skanus „tiek skrandþiui, tiekir akims“, o dar smagiau, kai baro sveèias ið uþsienio pasako,kad tokiø graþiø papuoðimø dar niekur pasaulyje nematë.Individualûs kokteiliai laukiant auðros tik prie þvakiøBaro sveèiui priëjus prie baro, barmenas turi atspëti, ko jispageidauja, net jei lankytojas pats neþino ar tiesiog negalikonkreèiai ávardinti savo norø. Na, o jei paruoðtame kokteilyjekaþkas nepatinka, privalu já taisyti tol, kol jis bus toks, kokioklientas pageidauja.Smagi smulkmena – gërimai èia nematuojami menzûrëlëmis.Pilama „ið akies“! Tiesa, ðis matavimo bûdas labai geraiiðtobulintas. Taip elgiamasi tam, kad þmogus jaustøsi tarsi namiear draugø vakarëlyje, kur nëra bare galiojanèiø dogmø.Bendravimas turi bûti betarpiðkas – to ið darbuotojø reikalaujapatys baro savininkai. Ne nuodëmë net prisësti prie sveèiøstaliuko ir su jais padiskutuoti – ir nebûtinai apie alkoholá. Jeibarmenui ádomu, kuo gyvena jo sveèias bei, kaip jis jauèiasi, irjam bus lengviau dirbti, ir lankytojai jausis laisvai. Pasijutæádomûs ir svarbûs bare, jie èia ateis dar kartà, ir atsives draugø.Bûtent taip ir formavosi dabar jau nusistovëjæs „Iki auðros“draugø ratas. Anot baro darbuotojø, smagiausia, kai þmonësnesëdi prie staliukø toli salëje, o tiesiog stovi uþ baro. Taip yrageriausiuose pasaulio baruose – tada iðnyksta bendravimobarjerai, visi ðypsosi ir dalinasi ypatinga nuotaika.Jei vis tik norisi privatumo, lankytojus turëtø maloniaidþiuginti tai, kad bare ...nëra centrinio apðvietimo! Vakare, kainusileidþia saulë ir visi pradeda laukti auðros, vieninteliai ðviesosðaltiniai – þvakës ant staliukø. Beje, „vakaras“ – sàlyginis þodis,nes dienà baras ið viso nedirba. Toks, ið pirmo þvilgsnio,netradicinis darbo laikas pasirinktas todël, kad dienà þmonësdirba ir negali skirti laiko ilgiau trunkanèiai pramogai mëgautiskokteiliu, bendrauti, ilsëtis... Kitokiø gërimø, nei individualûskokteiliai èia klientai ir neuþsisako, nes jø nëra. Tiesa, meniusiûloma keletas rûðiø alaus ið buteliø, taèiau aukðta jo kainatarsi nurodo, kad bare „Iki auðros” ne alumi reikia dþiaugtis.4 RESTORANØ VERSLAS


1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678KoncepcijosMeniu ypatumaiMeniu siûlomi kokteiliai, ruoðiami tiksliai pagal klasikiniusreceptus. Jie suskirstyti á keletà grupiø. „Sours“ – tai paprastikokteiliai su rûgðtimi ir cukrumi. „Long drinks“ skirtipasimëgauti ilgiau, daþnai jie pateikiami didesnës talpostaurëse. „Fancy drinks“ – tai barmenø fantazijos vaisiai, jøfirminiai receptai. „Shooters“ skirti daugiau kompanijoms,norinèioms gerai praleisti laikà, kai kiekvienas turi savo gërimoritualà (pavyzdþiui, nenaudoti rankø geriant ar uþdegti gërimàprieð patiekiant). Trauktinës pateikiamos su mëtø ir citrinø lapaisbei cukrumi. Beje, barmenai siûlo verèiau naudoti rudàjá cukrø,nes jis neturi specifinio „pramoninio” kvapo bei kokteiliuosegeriau atskleidþia savo savybes.Kainos atitinka kokybæBaro kokteiliai nepigûs, taèiau malonumas juos gerti didelis.Klientas turëtø susitaikyti su tuo, kad, norëdamas maloniaipraleisti laikà, uþ tai turës sumokëti bent pusðimtá litø. Á kainàátraukiamas visas kompleksas (taip skaièiuoja savininkai – aut.past.) – kainuoja ir originalios specialiai kiekvienai rûðiaipritaikytos taurës, ir vaisiai dekoracijoms, ir, be abejo,profesionalo darbas, ruoðiant kokteilá kiekvienam sveèiuiasmeniðkai pagal jo nuotaikà bei pageidavimus. Lietuvojevartotojai po truputá pradeda suprasti aptarnavimo reikðmæ irvertæ. Kiekvienu gërimu ar jo vartojimo procesu reikia mëgautis– net jei uþsisakai tiesiog 40 g brendþio, jis patiekiamas didelëjetaurëje, kad suvoktum gërimo didingumà, o geriamas ið lëto,bendraujant ir mëgaujantis.Kotryna Sokolovaitë123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Concept – Cocktail BarBar 12345678901234567890123456789012123456789012345678IKI AUÐROS is truly the only in Lithuania (maybe in Baltic states as12345678901234567890123456789012123456789012345678well) that strictly follows the concept of a real cocktail bar. Its 12345678901234567890123456789012123456789012345678bartenders12345678901234567890123456789012123456789012345678have certificates of Dortmund bartender school, proving that 12345678901234567890123456789012123456789012345678they are realprofessionals knowing the culture of alcohol, 12345678901234567890123456789012123456789012345678its consuming, how to12345678901234567890123456789012123456789012345678prepare cocktails and, of course, to communicate with customers.Kokteilius ruoðia barmenas MantasLaikomasi kokteiliø ruoðimo taisykliøVieni kokteiliai plakami su ledu, kiti tiesiog su juo iðmaiðomi,tretiems naudojamas grûstas ledas... Svarbu teisingai naudotiplaktuvà – jis turi bûti judinamas sukamaisiais judesiais nuosavæs. Dar viena, atrodo, visai logiðka ir akivaizdi, taèiau daþnaipamirðtama taisyklë – á plaktuvà niekada nepilamas gazuotasgërimas. Pabandykite ásivaizduoti, kas ávyktø baigus plakti...Dar vienas kokteilio ruoðimo principas – jame neturi jaustisalkoholis, arba bent jau jo skonis turi bûti gerokai ðvelnesnis,nei yra ið tiesø („Juodasis rusas“, „Manhetenas“ – kokteiliai suitin aðtraus skonio gërimais, taèiau jø skonis gerokai malonesnis,nei atskirø ingredientø). Alkoholio poveikis nëra svarbiausia –kokteilis turi kelti ûpà, nuotaikà, norà bendrauti, o ne didintigërimo kiekio poreiká. Tai vartojimo kultûra.STEIGIAMA LIETUVOS BARMENØASOCIACIJALietuvos restoranø, klubø, barø, kaviniø barmenø irspecializuoto leidinio „Restoranø verslas” bei internetinioportalo „Meniu.lt” iniciatyva pradedama steigti Lietuvosbarmenø asociacija. Daugiau nei pusæ metø brandinæ idëjàsuburti Lietuvos baro profesionalus, kalbinæ galimus rëmëjusir tuo besidominèius asmenis, o svarbiausia – sudominæ ir„uþdegæ“ barmenus, pagaliau bendromis jëgomis inicijavomeðios organizacijos steigimà.Asociacija bus nepriklausoma, savarankiðka ir ne pelnosiekianti vieðoji ástaiga, kuri veiks remdamasi ástatais ir sieksvykdyti nariø iðkeltus uþdavinius.Visus Lietuvos barmenus, norinèius ástoti á asociacijà irrëmëjus, galinèius jai talkinti bei dalyvauti jos veikloje, kvieèiameregistruotis!Informacija ir kontaktai:Vilniuje: (8-5) 2735919, (8-699) 37833Kaune: (8-37) 705627, (8-652) 07520Klaipëdoje: (8-651) 18778El.paðtas: arturas@meniu.ltRESTORANØ VERSLAS 5


Numerio interviuBARMENØ MOKYKLOS IRASOCIACIJOSLietuvoje jau pradëtas ágyvendinti Lietuvosbarmenø asociacijos steigimas. Reikðmingø ávykiø„iðvakarëse“ konsultavomës su nemaþà patirtábarmenø profesiniame gyvenime turinèiu Ukrainosbarmenø asociacijos prezidentu ir tuo paèiu barmenømokyklos „Planet Z” vadovu Sergejumi Kodackiu.Paklausëme jo apie svarbiausius dalykus, kuriuosbûtina þinoti ne tik barmenams, bet barø ir klubøsavininkams bei vadovams, o taip pat ir ámonëmis, aptarnaujanèiomsHoReCa sektoriø.Kodël verta steigti barmenø asociacijas?Barmenø asociacijos yra steigiamos tam, kad suvienytø ðiosprofesijos þmones – barmenus, kurie daþniausiai yra iðsibarstæpo skirtingas ástaigas ir net miestus. Asociacija tampa stipriuvienijanèiu elementu.Asociacijos veikloje paprastai numatoma atlikti daugnaudingø darbø, o didþiausià svarbà turintys darbai – taipopuliarinti barmeno profesijà, propaguoti savo asociacijosnarius dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuosear èempionatuose. Asociacija sukuria galimybæstandartizuoti taisykles ir sàlygas nacionaliniuose èempionatuosedalyvaujantiems barmenams, kurie susipaþásta sutarptautiniø èempionatø nuostatomis. Jos veikla turi aprëptinet tokius, atrodytø, neesminius aspektus, kaip klasikiniøpasaulyje þinomø pavadinimø bei vienodos receptûroslaikymasis skirtingose ástaigose. Taip pat pradedama keltikokteiliø ir lengvøjø alkoholiniø gërimø vartojimo kultûra, okartu ir barmeno profesijos prestiþas.Ar barmenø asociacijose turi bûti barø savininkø, rëmëjø,kitø profesijø þmoniø?Mano nuomone, kitø profesijø asmenys (be abejonës susijæsu barmeno ir baro veikla) tikrai gali dalyvauti ir prisidëti prieasociacijos veiklos. Svarbu, kad jø dalyvavimas bûtø ne formalusnario statusas, o realus indëlis ir nauda.Kiek barmenø asociacijø yra Ukrainoje? Kuo jos skiriasi?Kadangi Ukrainoje yra per 40 000 000 gyventojø, nenuostabu,kad sostinëje ir didesniuose miestuose jø yra ið visonet 13. Kiekviena ið asociacijø atstovauja savo miestà arregionà, taèiau tik Nacionalinë Ukrainos barmenø asociacijagali atstovauti Ukrainà pasaulyje.Kada buvo ásteigta jûsø asociacija? Kokie pagrindiniai jostikslai ir kiek yra nariø? Kokie yra naujøjø asociacijos nariøatrankos kriterijai?Nacionalinë Ukrainos barmenø asociacija buvo ásteigta 1998metais. Pagrindiniai jos tikslai – puoselëti ir vystyti gërimøvartojimo kultûrà bei tobulinti barmenø profesiná meistriðkumà.Ðiuo metu asociacijos gretose yra 95 nariai. Kaip ir visosepanaðiose organizacijose, nariai yra atrenkami pagal tai, arjiems yra priimtina asociacijos veikla. Þiûrima, ar jie pasiryþæaktyviai dalyvauti asociacijos veikloje ir vieðøjø renginiø metubei tobulinti save.Asociacijos akimis, jos nariais gali bûti sàþiningi, darbðtûs,siekiantys tobulëti ir lavinti ágûdþius barmenai ir kitispecialistai. Kaip esami arba potencialûs asociacijos nariai,barmenai privalo padëti pradedantiesiems. Tai yra numatytaasociacijos nariø ástatuose.Prieð tapdami tikraisiais asociacijos nariais, barmenai iðeinatam tikrà kandidato periodà, kurio metu yra ásitikinama jøSidorenko Sergej, dëstytojas mokykloje „Planet Z“(èempionatas „Bacardi-Martini Grand Prix 2003“, Turinas, Italija)tinkamumu ir visuotinio nariø susirinkimo metu jis yraiðkilmingai priimamas.Kokios barmenø mokyklos, kursai ar kitos tobulinimosiástaigos yra Ukrainoje? Kiek trunka mokslai ir, kiek jiekainuoja? Kas moka uþ mokslà – darbdavys ar barmenas?Barmeno iðsilavinimà galima gauti tiek aukðtesniosioseprofesinio lavinimo (kaip ir Lietuvoje - red. past.), tiek irkomercinëse mokyklose. Studijø kainos svyruoja nuo 30 iki 300USD per mënesá (rinkos dësniai, kaip turguje: kuo pigiau – tuoprasèiau). Uþ mokslus mokama ávairiai – visà sumà apmokapatys barmenai, bûna, kad jø tobulinimàsi apmoka darbdaviai.Daþnai pasitaiko, kad barmenas ir darbdavys per pusæ dalinasimokesèius uþ mokslà.Kokie mokyklos „Planet Z“ absolventø pasiekimaiUkrainoje, Europoje, pasaulyje? Ar baigusiems lengviaususirasti darbà?Visø pirma, atkreipiu dëmesá, kad barmenø mokykla „PlanetZ“ nëra asociacijos mokykla. „Planet Z“ yra ásteigta 1995 metais.Ji nepriklauso asociacijai, bet yra rezultatais ir pasiekimais manedþiuginanti komercinës paskirties mokykla. Mokyklos prieasociacijos steigimas susijæs su Ukrainos barmenø asociacijosástojimu á tarptautinæ barmenø asociacijø organizacijà I. B. A.„Planet Z“ yra siauresnio profilio, nei reglamentuoja I. B. A.Ðis klausimas bus sprendþiamas JAV, Las Vegase, spalio mën.Mûsø asociacijai bus iðkelti tam tikri reikalavimai – ji privalësturëti savo mokyklà, taip pat bus daug kitø pokyèiø beireikalavimø.Gráþtant prie „Planet Z”, noriu pastebëti tokius, ið pirmoþvilgsnio ne itin didþiulius, bet mums tikrai svarbius laimëjimus:Londonas 1998 m. – 9-oji vieta, Rusija 1999 m. – 3-oji vieta,Slovakija 2002 m. – 2-oji ir 3-oji vietos, Italija 2003 m. – 12-ojivieta. Vietos ne paèios áspûdingiausios, taèiau èempionatuspasirenkame stiprius. Be to, á juos vyksta ne patys stipriausimûsø barmenai, o jaunesni, ir kiekvienà kartà vis kiti, kadangimûsø tikslas – ne uþimti aukðèiausias vietas, bet tobulinti irlavinti barmenø praktinius ágûdþius. Tiek kaip asociacijà, tiekkaip mokyklà tokie renginiai mus domina visø pirma dëlpatirties, kurià panaudojame, organizuodami savo èempionatus,o taip pat ir keitimosi informacija aspektu bei naujøkontaktø uþmezgimu. Ávertinus tai, kad mûsø mokykla veikiadar visai neseniai lyginant su kitomis Europos barmenømokyklomis, (o JAV pirmosios barmenø mokyklos ásteigtosðeðtajame deðimtmetyje) pasiekimai yra tikrai neblogi.Aukðèiausios vietos – netolimos perspektyvos klausimas.„Planet Z“ absolventai jauèiasi pasitikintys savimi ir tai rodone tik rezultatai tarptautiniuose èempionatuose, bet ir ðalys,kur jie dirba: JAV, Rumunija, Arabø Emyratai, Italija, Rusija,Baltarusija, Moldavija ir kt. Per 9-erius veiklos metus mokykla6 RESTORANØ VERSLAS


Numerio interviuá pasaulá yra iðleidusi beveik 400-us barmenø, todël visø jau irnebesuskaièiuosi – kam sekasi, tas dirba barmenais arbapersikvalifikuoja á someljë arba administratorius. Kai kurie iðjø ásteigia savo barus.Kiek barmenø èempionatø bei ðou vyksta per metusUkrainoje?Kasmet Ukrainoje vyksta tokie èempionatai: vienas irdidþiausias – tai visos Ukrainos barmenø asociacijos èempionatas,4-5 komerciniai renginiai (analogiðki Atvirajambarmenø èempionatui „DADA“, Klaipëdoje – red. past.) ir apie50 barmenø ðou klubuose ir baruose, kuriuos inicijuoja klubøsavininkai (kaip „Helios Club“ ir kiti – red.past.).Konkursuose (ne ðou) dalyvauja apie 35 barmenai, o paèiøkonkursø turi bûti (ir tikrai to sieksime) daug daugiau.Skiriasi ástaigos ir darbo sàlygos bei galimybës jose. Svarbiausia,ko turi reikalauti savininkas ið barmeno, tai:· barmeno produkcijos kokybës;· aptarnavimo greièio;· aptarnavimo kultûros-stiliaus (pagal atitinkamà ástaigà);· darbo higienos.Kas svarbiau – daryti ðou uþ baro ar maloniai bendrauti?Viskas priklauso nuo ástaigos stiliaus – ar tai naktinis klubas,ar vieðbuèio baras. Kiekvienas „ðou” supranta skirtingai. Þinautai, kad naudojant ðou elementus, kurie nors ir yra tik vienaðimtoji gero barmeno darbo dalis, pardavimas bus sëkmingesnis.Taèiau tam reikia gerai pasiruoðti, kad neapsijuoktumei.Beje, malonus ir taiklus bendravimas su klientu – tai irgi ðoudalis!Ar labai skiriasi èempionatø taisyklës ir scenarijusskirtingose ðalyse (Ukraina, Baltarusija, Vakarø Europos ðalys,JAV)?Paprastai (ir tai nenuostabu) kiekvienas èempionatas turiskirtingus tikslus ir, aiðku, skirtingus organizatorius. Barmenamssvarbu þinoti tai ið anksto, prisitaikyti prie keliamø reikalavimøir sugebëti gauti sau maksimalià naudà ið tokio renginio.Galima atkreipti dëmesá tik á tai, kad jei organizatoriai yraentuziastai, tai renginys bus organizuojamas, reklamuojamasir vedamas pagal bendrai tokiems renginiams keliamusreikalavimus, bei bus nukreiptas strategiðkai teisinga kryptimi.Barmeno darbo vizija, Jûsø akimis. Kaip jis turëtø dirbti?Kaip minëjau kalbëdamas apie asociacijos nario reikalavimus– tai darbðtumas bei kitos teigiamos þmogaussavybës, o taip pat gera sveikata, tvarkingumas, iðvaizda beibendravimo manierø iðmanymas. Barmenas turi tobulinti saveprofesiniu poþiûriu, domëtis naujovëmis. Jis kaip asmenybëturi bûti iðsilavinæs, supratingas ir áþvalgus þmogus, be to,privalo bûti taktiðkas, linksmas ir turëti sveiko humoro jausmà,gerbti ir branginti baro lankytojus. Barmenas-pardavëjas turipuikiai iðmanyti produktus, su kuriais dirba ir tuos, su kuriaisnedirba (dël ávairiø prieþasèiø). Visi barmenai turi nepriekaiðtingaiiðmanyti ir mokëti naudotis baro inventoriumi,suprasti sezoniðkumo specifikà, iðmanyti barø ir kokteiliømadas, dar geriau – pradëti jas!Kokius pagrindinius tikslus turi kelti baro savininkasbarmenams?Visi þinome – savininkai skirtingi, barmenai – taip pat.S. Kodackis (deðinëje) su tarptautinës barmenøasociacijos I.B.A. prezidentu p. Caselli UmbertoGeru barmenu gimstama ar tampama dirbant?Geru barmenu ir gimstama, ir tampama! Ágimtø darboágûdþiø neturintis barmenas turi nuolat tobulintis ir mokytis,tik taip jis pasieks geriausiø rezultatø ir bus ávertintas tiek barosveèiø, tiek savininkø. Taèiau net ir Dievo dovanà reikia lavinti,nes rinka keièiasi ir tik nuolatinis mokymasis ir darbas vedatobulumo link.Kalbëjosi Artûras Neèejauskas123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Bartender Schools and Associations12345678901234567890123456789012123456789012345678As the establishment 12345678901234567890123456789012123456789012345678of Lithuanian Bartenders Association is almostthere, we asked the president of Ukrainian Bartenders Association and the1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678head of bartender school „Planet Z“ Sergey Kodackiy about 12345678901234567890123456789012123456789012345678the most12345678901234567890123456789012123456789012345678important things bartenders, people connected 12345678901234567890123456789012123456789012345678to them (owners andmanagers of clubs and bars) and 12345678901234567890123456789012123456789012345678companies working with HoReCa must12345678901234567890123456789012123456789012345678know. He told us about the principles of Association, its works and the12345678901234567890123456789012123456789012345678privileges of being its member as well as the absolvent of a bartender school.1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678RESTORANØ VERSLAS 7


KonsultacijosBARMENO, DIRBANÈIO SUKAVOS APARATU, PAREIGOSKavos tiekëjai sako – gera kava tai 50 % kavinëssëkmës, kavos aparatø pardavëjai taip pat teigia, kadtinkamas aparatas – skanios kavos garantas. Taèiau visipamirðta paèià svarbiausià grandá – barmenà, nuo kuriopriklauso galbût net gi daugiau nei 50 % skanios kavosparuoðimo sëkmës. Nuo jo priklauso kavos kokybë,kurià iðgers Jûsø lankytojas.Daþnai nei savininkai, nei direktoriai, nei patysbarmenai nesupranta, kodël jø ástaigoje neskani kava?Aparatà pirko gerà, naujà ir ne taip seniai. Uþ kavàtaip pat sumokëjo nepigiai, bet ji neskani...Barmeno pareigosGeras barmenas virdamas kavà turi:· pasirinkti miðiná ir kontroliuoti jo kokybæ;· priþiûrëti prekiø atsargas, kad jos nepasentø;· saugoti kavos atsargas sausose vietose ir tinkamojetemperatûroje (10-20 °C);· pripildyti kavos malûnëlá ir priþiûrëti kavos kiekádozatoriuje;· nustatyti reikiamà malimo reþimà reguliuodamas malimonustatymo ratelá bei atlikdamas kelis bandymus, kuriømetu 25-35 ml gërimo turi pribëgti per 20-30 sekundþiø.Jei reikia daugiau laiko vandeniui pribëgti, barmenas turisurasti reikiamà kavos malimo reþimà sukdamas malimonustatymo ratelá prieð laikrodþio rodyklæ, jei maþiau –reikia sukti pagal laikrodþio rodyklæ;· nustatyti teisingà kavos dozæ, reguliuodamas varþtàmalûnëlio maltos kavos bunkeriuko viduje ir tikrinti svorá(6,5-8 g arba 13-16 g ); svoris tikrinamas darant 10 doziø;· visada spausti kavà ragelyje suspaudëju, esanèiu dozatoriauspriekyje arba rankiniu suspaudëju, naudojantdidelæ (apie 20 kg) jëgà;· paðalinti kavos pertekliø, atsiradusá ant ragelio, ranka arbamaþu ðepetëliu.Niekada nereikia maiðyti kavos pupeliø malûne su jausumalta kava, nes:· kava visada turi bûti ðvieþiai sumalta;· toks netolygus miðinys gadina malûnëlio peilius;· taip terðiamas pupeliø bunkeris, nes lieka kavos aliejausant sieneliø, kuris laikui bëgant pradeda skleisti blogàkvapà.Visada reikia stebëti kavà malûnëlyje kad neperkaistø, taippat ir triukðmo pasikeitimus malimo metu, nes triukðmasparodo malûno perkrovimà.Prieð pradedant darbà su kavos aparatu, bûtina:· patikrinti vandens boilerio spaudimà. Spaudimo lygis turibûti 1,2-1,4 bar;· termokompensacijà – ji turi bûti 0,9-1,1 bar.Jei spaudimas yra kitoks, spaudimo reguliatoriø maðinosviduje turi nustatyti aparatà aptarnaujantis technikas, kuristuri paleisti garus ið vandens boilerio, kad patikrintø spaudimovoþtuvà ir patikrinti, kad vandens boileris bûtø uþpildytas 70%, nes, jei vandens lygis yra aukðtesnis, temperatûra boileryjekrenta, o, jei þemesnis – kyla.Taip pat reikia patikrinti, kad ið snapelio iðbëgantis vanduobûtø kûgio formos, kai rankenëlës neástatytos, o ne varvëtølaðeliais arba ðvirkðtø su spaudimu, lyg atrodytø, jog uþsikimðæsekcijø lizdai. Bûtina patikrinti, kad slëgis darant espresso bûtø9 atmosferø.Bûtini veiksmai darbo metu· Visada naudojami tik ðilti puodeliai (apie 40 °C), juos reikialaikyti ant kavos aparato, sudëtus ne daugiau kaip dupuodeliai á aukðtá, arba specialiame ðildytuve.· Ragelá, skirtà maltai kavai, reikia palikti nenuimtà. Ragelánuëmus, jis atðàla. Pastaba: kavos tirðèius reikia paliktiragelyje iki kito naudojimo. Tirðèius iðkraèius ragelisperkaista ir gali sudeginti ðvieþiai sumalta kavà.· Nuo puodeliø padëklo ir vandens bei garo snapeliø reikianuolat valyti besikaupianèias nuosëdas drëgnu rankðluosèiu,nes nuosëdose gali daugintis bakterijos irmikroorganizmai. Pastaba: jei cappuccino ar kitos pienokavos daroma daug, garo snapelio valyti nereikia, nes jisyra pakankamai karðtas, todël visos bakterijos þûva.· Karts nuo karto bûtina paleisti vandená per kiekvienàsekcijà, kai rageliai neuþdëti – taip paðalinami likuèiai irnuosëdos.· Kavos tirðèius ið ragelio reikia paðalinti trinktelëjant já á8 RESTORANØ VERSLAS


Konsultacijosminkðtesniø medþiagø (medþio, plastiko) atliekø konteinerá,kad nesugadintumëte ragelio.Bûtini veiksmai po darboReikia iðtuðtinti kavos malûnëlio konteinerá ir sudëti kavà ásandarø indà, kad ji neprarastø savo aromato. Esant bûtinybei,bet ne reèiau kaip kartà per savaitæ, nuvalyti aliejø nuo kavosmalûnëlio konteinerio sieneliø.Be to, bûtina:· dozatoriuje palikti kuo maþesná kieká kavos;· nuimti ir iðtuðtinti ragelius, iðimti ir iðplauti filtrus, prieð ðviesàpatikrinti jø skylutes, kad neliktø uþsikimðusiø;· nuvalyti kiekvienos sekcijos lizdus, nuplauti su specialiagumele (blind filter) ir tinkamu plovikliu (pvz., soda). Kaivandens pompa veikia ir vanduo neiðbëga, sukuriamashidraulinis blokas. Maþdaug po 10-15 sekundþiø reikiaiðjungti pompà ir iðimti ragelá, kad iðbëgtø vanduo. Kartojant(5-6 kartus) ðià operacijà uþbaigiamas plovimas ir skalavimas;· iðvalyti virðutinius sekcijø lizdus minkðtu ðepetëliu, kad jienebûtø paþeisti;· neuþdëti rageliø atgal, o pamerkti juos kartu su filtrais ávandens ir sodos tirpalà. Taip iðvengiama tinkleliødeformacijos;· periodiðkai iðtuðtinti vandens boilerá. Tada neuþsistovivanduo ir nesikaupia nuosëdos.Vandens minkðtinimo árenginyje esanti masë turi bûtikeièiama ne reèiau kaip kas trejus metus.1 lentelë. Lentelëje matoma, kiek litrø vandens suminkðtinusreikia daryti árenginio regeneracijà.Vandenskietumas,mmol/l23468Suminkðtinto vandens kiekis, litraisKai árenginio rezervuarotalpa 8 litrai12001000900700500Kai árenginio rezervuarotalpa 12 litrø1900150013501050750Kad bûtø lengviau skaièiuoti, kada reikia regeneruotivandens minkðtinimo árenginá, galima naudotis sunaudotoskavos kiekio paskaièiavimais 1000-ui litrø vandens,atsiþvelgiant á vandens kietumà.Ásivaizduokite, kad kiekvienam gërimui pagamintinaudosite toká kieká vandens, kai jo kietumas 3 mmol/l:· 1 espresso = 70 ml vandens(áskaitant tà, kurio reikia kavai sudrëkinti)· garai = 35 ml· karðtas vanduo = 35 ml= viso 140 ml vandensIð 1 000 litrø vandens galime paruoðti 7142 puodeliusespresso (1 000 000 ml / 140 ml = 7142);7142 puodeliai espresso po 8 g = 57 kg kavos.Vadinasi regeneracijà reikës daryti pardavus 57 kg kavos.Labiausiai espresso, cappuccino ir kitø gërimø kokybëpriklauso nuo barmeno. Bûtent jis yra atsakingas uþparuoðiamuosius etapus – kavos ir árangos prieþiûrà ir,þinoma, uþ puodelio pateikimà klientui.Vytautas KratulisKavos aparato sandaros schemaVandens minkðtinimo árenginio prieþiûraPriklausomai nuo vandens kietumo ir vandens talposrezervuaro, minkðtinimo árenginiams reikia daryti regeneracijà.123456789012345678901234567890121234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456Duties of a Barista123456789012345678901234567890121234567890123456The quality of 123456789012345678901234567890121234567890123456espresso, cappucino and other coffee drinks dependson such factors as the quality of coffee beans and the coffee machine,123456789012345678901234567890121234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456but the main factor is still the work of barista – he is 123456789012345678901234567890121234567890123456responsible for123456789012345678901234567890121234567890123456preparatory stages and, of course, for nice serving 123456789012345678901234567890121234567890123456of the drink. Thearticle tells us about the duties of 123456789012345678901234567890121234567890123456barista and about specific actions123456789012345678901234567890121234567890123456that have to be made before, during and after the process of making a123456789012345678901234567890121234567890123456perfect coffee drink.123456789012345678901234567890121234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456RESTORANØ VERSLAS 9


AktualijosKODËL PYKSTASI DARBUOTOJAI IR VADOVAI?Tam, kad baras klestëtø, bûtina pasirûpinti daugybedalykø. Vieni lankytojai gerai jauèiasi jaukioje ir iðskirtinëjeaplinkoje, kur netikëti interjero sprendimai kuria gerostiliaus pojûtá. Kiti, gi, kaip pagrindiná baro privalumàávardija gausø gërimø asortimentà. Taèiau tiek vieniems,tiek kitiems nemaþiau svarbus yra geras aptarnavimas.Barø lankytojai, rinkdamiesi, kur praleisti vakarà,daþniausiai eina ten, kur gurkðnodami meistriðkai suplaktàgërimà, gali dar ir betarpiðkai bendrauti su barmenu. Oklientø simpatijas pelniusiam barmenui pakeitus darbovietà, èia nebesilanko net ir iðtikimiausi baro klientai. Dëlko, rodos, puikiai iðmanantys savo darbà barmenai yrapriversti iðeiti? Kas verèia savininkà atsisakyti darbuotojo?Kaip iðvengti daþniausiai kylanèiø nesutarimø tarp barovadovø ir barmenø?Konfliktai kyla dël nelojalumo ðeimininkams„Uþupio kavinës“ Vilniuje savininkas Jonas Krasnikovas norsir yra patenkintas savo personalu, pripaþino, kad nenustojo ieðkotidar labiau patyrusio þmogaus, kuris stovëdamas uþ baroreprezentuotø jo ástaigà. „Barmenas turi turëti darbo ágûdþiø,teoriniø þiniø ir patirties“, teigëJonas Krasnikovas.Vienu ið svarbiausiø þmogaus uþbaro privalumu kavinës savininkasávardijo meilæ klientui. Anot p. Jono,„barmenas turi dalyvauti barogyvenime, gebëti palaikyti pokalbásu klientu bet kokia tema bei bûtilojalus ðeimininkams“. Jei þmogusatitinka ðiuos savininko pageidavimus,ðansø dirbti toje vietojeilgiau jam gerokai padaugëja.Darbuotojø nesàþiningumà, pasak p. Jono, geriausia kontroliuotitobula apskaita, kur, kaip teigë ðeimininkas, aptikæs tam tikrønesutapimø, visada duodàs progà darbuotojui pasitaisyti. Tuotarpu sàþiningus darbuotojus daþnai paskatindamas premijomis.Klasikiná darbo stiliø bare propaguojanèiam ðeimininkui gerasbarmenas yra tarsi reprezentatyvus garbingø namø liokajus,gebantis tinkamai sutikti sveèià bei paslaugiai juo pasirûpinti.Darbo kontrolës rûðis – pasitikëjimasKlaipëdos pramogø klubo „Dada“ direktorius Martynas Tylaávardijo keletà daþnos darbuotojø kaitos prieþasèiø. Anot jo,barmenai nori kuo daugiau uþdirbti, todël imasi prekiauti „ið postalo“. Milijono taip, þinoma, ir nesukaupsi, bet dël tokio elgesionukenèia ne tik savininkai, bet ir klientai. Viena ið efektyviausiøbarmenø darbo kontrolës rûðiø, pasak direktoriaus, yra savininkoir barmeno pagarba vienas kitam.O jei tokios nëra, belieka kamerosir nuolatinis darbuotojø tikrinimas.Panaðios sàþiningumo patikros,be abejo, vargina barø vadovus, oir barmenas yra priverstas jaustiskaip potencialus nusikaltëlis. Patiriamasabipusis psichologinis diskomfortasnegali uþtikrinti gerosdarbo atmosferos. Todël apiebarmeno ágûdþiø tobulinimà negalibûti në kalbos. Dirbama neprofesionaliai,o tai vël gi kelia netik savininkø, bet ir klientø nepasitenkinimà.M. Tylos teigimu, savininkai taip pat turëtø stengtis dëlvisapusiðkai patogesnës darbo vietos. Jei bare pakanka árangos iruþtikrinamas nemenkas atlygis bei pasitikima darbuotojo kaipspecialisto kompetencija, barmenas turi stengtis maksimaliairealizuoti savo þinias ir fantazijà. Iðmanantis ne tik gërimøspecifikà, jø istorijà bei analogus barmenas, be to dar gebantisbetarpiðkai bendrauti ir bûti visuomet gerai nusiteikæs tik pakelsbaro apyvartà tuo uþtikrindamas klientø simpatijas ir vadovøpasitikëjimà.Darbuotojas turi jaustis svarbus ir ávertintasBarmenus konkurso principu besirenkantis baro Vilniuje„Stereo 45“ vadovas (kurá laikà pats dirbæs barmenu) RolandasJaruðauskas itin svarbiu kriterijumi laiko asmenines bûsimodarbuotojo savybes. Pasak jo, þmogus uþ baro turi bûti psichologas,filosofas, vadybininkas ir tuo pat metu dar puikiai savo darbàiðmanantis barmenas. Juk klientui rûpi, kad þmogus, maiðantis jogërimà, ne tik darytø tai profesionaliai, bet ir bendrautø su juobe apsimestinio mandagumo, gebëtø suprasti ið pusës þodþio arnet gi þvilgsnio.Anot p. Rolando,barø savininkai turiuþtikrinti kuo geresnesdarbo sàlygas tiekpsichologine, tiekekonomine prasme.Darbuotojas turi jaustissvarbus ir vertinamaskaip kompetentingasspecialistas.O personalas turigerbti savininkà, nedël to, kad jis yra savininkas,o dël to, kadjis tiesiog simpatiðkasir þmogiðkas virðininkas.Nors piktnaudþiavimo darbe savininkas ir nelinkæs atleisti,teigë, jog darbuotojo ið karto neatsisako. Suprantama, kad sukèiavimànemaþai lemia dabartinë ðalies ekonominë situacija, taèiaubarmenui tai neturi tapti dingstimi apgaudinëti darbdavá arbaklientus.Savininkas uþ baro tampa kolega„Baro 91" savininkai, kaunieèiai Albertas Balaiðis ir ArtûrasSavukynas, labiausiai stengiasi iðlaikyti gerà baro veidà, todëlpernelyg nesukdami galvos, kur rasti jø ir klientø poreikiusatitinkantá barmenà, ryþosi stoti uþ baro patys. Per penkerius baroveiklos metus ásitikinta, kad taip geriausiai matoma savos ástaigospadëtis ir taip lengviausia jà kontroliuoti. Nors nemaþai lankytojødaliai toks ðeimininkø apsisprendimas ið pradþiø atrodë maþømaþiausiai keistas, taèiau dabar neretas èia uþsukantis „Baro 91“klientas èia ið tikrøjø jauèiasi kaip namie – juk gera, kai Tavepasitinka ir draugiðkai alaus bokalà siûlo pats ðeimininkas (turbûttodël jø baras 2003m. laimëjo „Carlsberg” ambasados Lietuvojetitulà)! Be to, klientams patinka uþ baro matyti tuos paèiusþmones. Taip nerizikuojama prarasti pastoviø lankytojø, kurie èiaitin branginami. Uþsienyjetokia koncepcija, kai uþ barodirba ðeimininkai, yra bene populiariausia.Tuo tarpu mûsuosepriimtinesnë savininkokaip valdytojo pozicija. Todëlnenuostabu, kad neparagavæbarmeno duonos, barø vadovaidarbuotojams kartaiskelia neámanomus uþdavinius.Kalbinti barmenai savosrityje jau nëra naujokai. O pasakojimai apie iðkilusius konfliktussu darbdaviais neretai buvo grindþiami realiomis istorijomis. Taèiaunë vienas ið paðnekovø neatsiliepë apie savo darbà atmestinai artiesiog nerûpestingai. Susidarë áspûdis, kad baro gyvenimas galirûpëti ne tik jo vadovui. Padaryti darbo vietà funkcionaliadarbuotojams ir patrauklia lankytojo akiai bei didinti baroapyvartà yra suinteresuoti ir tie, kuriems panaðûs „ekonominiai“sprendimai turëtø rûpëti kur kas maþiau – barmenams.10 RESTORANØ VERSLAS


AktualijosSunku dirbti neapgalvotai árengtame bareKaip vienà ið svarbiausiø geros darbo atmosferos elementøKauno naktinio klubo „Siena“ barmenai ávardijo patogø,funkcionalø ir vizualiai patrauklø barà. Kai viskas yra lengvai irgreitai pasiekiama, tai ypaè paspartina uþsakymo atlikimà. Jau 4-rius metus klube „Siena“ dirbantis Tomas Ivanauskas teigë, kadklientas gali prarasti bet koká norà bendrauti su nuolat ið vienobaro galo á kità lakstanèiu barmenu. Bendrauti keletu uþsieniokalbø gebantis barmenas pripaþino, kad taip yra itin sunku iðlaikytipsichologiná ryðá su klientu, kas, jo nuomone, yra ypaè svarbu.Jo kolega Tomas Dambrauskas teigë, kad santykiai tarpbarmenø ir klubo vadovø turibûti kolegiðki. Juk þmogus uþbaro – ástaigos vizitinë kortelë.Jei jo fantazija ir darbo greitisbus nuolat ribojami nesuteikiantreikiamos árangos arárankiø, joks save gerbiantisbarmenas tokioje darbo vietojeilgai neuþsibus. Tomui dirbantLondone ðia prasme buvo lengviaunei Lietuvoje. Uþtekdavoárodyti, kad trûkstami daiktai artam tikros gërimø rûðys yra iðties reikalingi ir savininkas jøparûpindavo.Barmenai þino, kad yra nuolat stebimi klube árengtø kamerø.Taèiau didelio diskomforto dël to nejauèia. Anot jø, jei fiksuotasdarbo uþmokestis siektø 1500 Lt, daugumos barø savininkai subarmenø nesàþiningumu susidurtø gerokai reèiau.Laikosi baro tvarkos ir nesijauèia kontroliuojamasVilniaus padangëje ásikûrusiame „Sky bare“ dirbantis TomasRagoþinskas dþiaugësi negalëdamas savininkams priekaiðtauti dëltrûkstamos árangos ar nepagarbaus elgesio. Barmenas pripaþino,kad jauèia vadovø prieþiûrà, taèiau, juk taip ir turi bûti. Jo netrikdonuolat bare besisukiojantys vadovai bei stebinti jo darbà kamera.Dirbantis populiariame Vilniaus bare vaikinas mano, jog kalbømokëjimas ir psichologinis kontaktas su baro lankytojais yra nemaþiau svarbu nei gërimø iðmanymas ar kokteiliø plakimotechnika. Jo nuomone, nesutarimustarp barø vadovø ir barmenø turëtøglaistyti abi konfliktuojanèios pusës,kitaip tariant – tiek vieni, tiek kititurëtø stengtis, kad jø neiðkiltø. Okonfliktui ásiplieskus, negalimakaltinti vienos kurios nors pusës.Skaièiuojant darbo uþmokestáTomui (kaip, beje, ir daugumaikalbintøjø – aut. past.) priimtiniausiasyra fiksuotas atlygis bei –kaip stimulas stengtis ir tobulëti –atitinkamas procentas nuo parduotogërimø skaièiaus. Barmenas pripaþino, kad labai nemalonu,kai bare atsiradus trûkumui, baro vadovai neprimoka atlyginimo.Anot jo, yra svarbus savininkø poþiûris á darbuotojus, jei santykiaipagarbûs ir kolegiðki, barmenams neturëtø kilti rankospiktnaudþiauti.Geras barmenas turi mokëti siûlytiAtviro Lietuvos barmenø èempionato, ávykusio birþeliopradþioje Klaipëdoje nugalëtojas Arnoldas Zariankinas ðiuo metudirba Vilniaus naktiniame klube „Cozy“. Ádomi pasirodë jonuomonë, kad ðiais laikais barmeno patirtis jau nëra privalumas.Anot Arnoldo, savininkai þino, jog patyræs barmenas reikalausgeresniø darbo sàlygø. Tuo tarpu baro naujokai yra visiðkainereiklûs. Taèiau taip kyla abejoniø, ar barmenas, nereikalaudamasbare naujø árengimø, sutaupys savininkui tiek pinigø, kiek jø galëtøuþdirbti patyræs baro „vilkas“,aprûpintas nors ir brangia, betaptarnavimo greitá ir kokybæ didinanèiabaro technika?Dabartinëje darbo vietoje Arnoldasnesijauèia kontroliuojamas.Su savininkais sutaria ir mano, kadjie juo pasitiki. Nors barmeno darbopraktikoje yra buvæ, jog ðeimininkaislapèia matuodavo alaus kiekábokale, bei atsiusdavo „netikrø“klientø stebëti jo darbà.Papraðytas iðvardinti keletàgeram barmenui bûtinø bruoþø,Arnoldas pabrëþë, jog reikia mokëtisiûlyti. Pasak jo, geras barmenassugebës ásiûlyti ir patá nepopuliariausià gërimà.Nuolatinë darbo vieta ágalina labiau realizuoti saveTai, kad kai kurie savininkai nenori suprasti tam tikros baroárangos paskirties, pritaria ir Klaipëdoje „Relax“ bare dirbantisDonatas Maþelis. Blogiausia yra, kad barø vadovai negailiinvesticijø kurdami ástaigos interjerà, stengiasi padaryti barà kuopatrauklesná, taèiau minèiø, kad vizualiai gerai atrodanti barmenodarbo vieta kartu gali bûti ir funkcionali bei ergonomi6ka, atsisako.Verèiau investuojama á apsaugos sistemos montavimà. Donatomanymu, konfliktai kyla dël nepalankauspoþiûrio á barmeno darbà.Pasamdytas patyræs barmenas, anotsavininkø, turi stengtis dirbti nuoðirdþiai,taèiau kaip jam realizuotisavo idëjas gerinant baro ávaizdá, jeisavininkai atsisako parûpinti ámantresniøgërimø, tauriø, jau nebekalbantapie brangià baro árangà.Tuo tarpu, rûpestingiems ðeimininkams,kuriems baro ergonomijayra taip pat svarbi, kaip ir jaukusinterjeras ar didelë gërimø pasiûla,nekyla rûpesèiø dël nuolatinësdarbuotojø kaitos. Patogiai dirbantisir savininkø gerbiamas barmenas gali realizuoti savo fantazijà,tobulëti bei bûti nuolat linksmas ir sàmojingas. Juk ir klientamspatinka nuolat uþ baro matyti vis tuos paèius þmones...Indrë Kiðûnaitë123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Why do Employers and Employees Disagree?12345678901234567890123456789012123456789012345678Many things 12345678901234567890123456789012123456789012345678must be taken into account in order to make your barwork succesfully. Some clients prefer interesting interior decisions, while1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678others care about large variety of alcoholic beverages. Generally, all 12345678901234567890123456789012123456789012345678 of themneed a good service – both in technical and moral means. 12345678901234567890123456789012123456789012345678If a beloved12345678901234567890123456789012123456789012345678bartender quits his job, many faithful clients will 12345678901234567890123456789012123456789012345678stop visiting a certain bar.12345678901234567890123456789012123456789012345678So, why do good workers have to 12345678901234567890123456789012123456789012345678quit and what makes their employers tofire them? How to 12345678901234567890123456789012123456789012345678escape conflicts at work? Bartenders and their bosseshelped us answer these questions.1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678RESTORANØ VERSLAS 11


Verslo idëjosFRANÈIZË - RAKTAS Á SËKMÆFranèizë kaip verslo organizavimo forma yra ganapopuliari visame pasaulyje. Lietuvoje tai dar naujovë,nors ir turime sëkmingai veikianèiø pavyzdþiø. Turintomenyje maþà mûsø ðalies teritorijà bei ganakoncentruotus verslo branduolius, tai nekelia nuostabos.Taèiau ástojus á Europos Sàjungà turime pripaþintiir dþiaugtis tuo, kad verslo geografija pleèiasi ir jaugalime mokytis ið pasauliniø restoranø verslo tradicijø.Daug lengviau ir netgi ekonomiðkai naudingiau kartaisyra „iðnuomoti“ savo verslà tiems, kurie geriau iðmanokonkreèiø vietø ekonominæ situacijà, negu rizikuotipaèiam atidaryti restoranà ar kavinæ nepaþástamojeðalyje, investuojant á tai 100 procentø savo kapitalo.Lietuviai – lietuviamsUAB „Èilija“, populiariausio picerijø „Èili Pica“ tinklosavininkë, pleèiasi á regionus. Greitu metu planuojama atidarytipo vienà tinklo restoranà Ðiauliuose, Panevëþyje, Alytuje beiMarijampolëje. Pasak bendrovës plëtros ir vystymo vadovoRièardo Pauliukonio, franèizë kaip plëtros bûdas pasirinktaatsiþvelgus á uþsienio kompanijø patirtá. Taip efektyviaupanaudojamos kompanijos lëðos ir skatinama verslo provincijojeiniciatyva, o kadangi vietos verslininkai geriau iðmano savo rinkàir investuoja savo lëðas, jie bus asmeniðkai suinteresuoti kokybeir veiklos efektyvumu. Investicijos norint atidaryti „Èili picà“susideda ið vienkartinio franèizës mokesèio, patalpø nuomos,dizaino, teisiniø bei kitø mokesèiø, virtuvës árangos bei baldø irjø instaliavimo, leidimø, licencijø, pradinio inventoriaus,darbuotojø mokymo bei pradiniø rinkodaros iðlaidø, o vëliau irreguliariø (iki 9%) pelno mokesèiø.Kokybës kontrolë franèizëse bus vykdoma periodiðkai, onaujosios picerijos turës laikytis grieþtø standartø, kad bûtøiðlaikytas geras tinklo ávaizdis. UAB „Èilija“ specialistai ne tikkontroliuos, bet ir konsultuos visuose veiklos aspektuose. Kitapagalbos naujiesiems ðeimos nariams rûðis – sutartys supirmaujanèiais tiekëjais dël palankiausiø maisto ir kitø produktøtiekimo ir kainø sàlygø.Á skonio namus „Gurman‘s” kavos bei arbatos kvieèia UAB„Kavinukas“, naudojantis ðá prekës þenklà todël, kad jis ganatvirtai uþtikrina UAB „Kavinukas“ siûlomø prekiø populiarinimà.Anot maþmeninës prekybos ir marketingo vadovës IevosDaubaraitës, garantuoti ir tiekimo kanalai, nes taip dingstakonkurencijos problema, kuri opi bendradarbiaujant sudidþiaisiais maþmeninës prekybos tinklais. Kai pats parduodisavo produktà, tuo paèiu ir diktuoji jo vartojimo kultûrà ir kurijà tokià, kokia ji tau atrodo teisinga. Ðimtaprocentinë ir kokybësgarantija. Perleidþiant verslà kitiems, plëtra tampa greitesnë –Lietuvoje ðiuo metu yra keturios „Gurman‘s“ parduotuvës(pirmoji duris atvërë daugiau nei prieð dvejus metus). Skonionamus atidaryti nëra itin brangu ar sudëtinga – franèizësmokesèio nëra (nei vienkartinio, nei to, kuris skaièiuojamas nuopelno), nes prekës þenklà perkanèios ámonës – individualios,esanèios provincijoje, o siûlomi produktai – nëra bûtiniausi. Vistik naujieji ðeimininkai yra ápareigoti pirkti tik UAB „Kavinukas“produktus (kavà, arbatà, saldumynus), jø aksesuarus, o tuo tarpuindai, lipdukai bei stoveliai yra nemokami, bet privalomi, kad„Delano“ Kaunebûtø iðlaikytas vientisas parduotuviø stilius. Optimalus stilius irbendra tinklo koncepcija ðiuo atveju plëtojama pagal rinkossàlygas. Pavyzdþiui, Vilniuje, kitaip nei provincijoje, nërapavojinga daug investuoti á interjerà, nes þmonës nebijos áeiti áparduotuvæ ir apþiûrëti siûlomø prekiø. Taigi, kai bus ávykdyta„suvienodinimo programa” ir suvaldyta kontrolë, „Gurman‘s“toliau galvos apie plëtrà Lietuvoje – tiesa, greièiausiai dar neðiais metais.Franèizës vis dar atrodo kaip naujovë, bet „Arena Pizza”Panevëþyje 2003 metø vasarà atidaryta bûtent todël, kad toksverslas – populiarus! Taip teigia restorano direktorius RaimundasPovilonis, norintis ir toliau uþsiimti panaðia veikla. Jis neatskleidëtikslios prekës þenklo kainos, teigdamas, jog tai buvo derybøklausimas. Mokesèiai nuo apyvartos yra mokami, þinoma, jiegalëtø bûti ir maþesni. Pakankamai didelë ir kontrolë, norsdirektorius pripaþásta, kad ji tikrai reikalinga. Jos, ir, be abejo,darbuotojø pastangø dëka tinklo stilius ir dvasia iðlaikyti beveik100-u procentø.1997 metais Marijampolëje franèizës principu atidaryta„Pizza Jazz“. Anot ámonës vadovo Vilmanto Ðimoniûèio, tokáþingsná þengti nuspræsta todël, kad tuo metu tai buvo nauja irprogresyvi verslo rûðis. Jos privalumai – tinklo plëtra finansuojamapritraukiant partneriø kapitalà, o partneriaivietinëje rinkoje lengviau priima taktinius sprendimus.Ávardintos ir neigiamos tokio verslo savybës – prarandama pelnodalis, be to, nëra lengva iki galo uþtikrinti kokybæ. Efektyviausiaitai atlieka „Pizza Jazz“ specialistai, nuolat vykstantys á franèizësprincipu veikianèias ástaigas. Kol kas sekasi, todël franèizësmetodas planuojamas taikyti ir ateityje.Latviø patirtis Lietuvoje„Delano” marketingo direktorë DaliaPilkauskienë sutiko papasakoti apie daugelánustebinusià „Delano” valdomo restoranø irpicerijø tinklo pavadinimø kaità bei apie ðiotinklo valdymà. Visø pirma 2000-2001 m. buvosukurtas picerijø tinklas „Europica“. Ðis vardasbuvo bendros „Euro“ vardø ðeimos narys12 RESTORANØ VERSLAS


Verslo idëjos(„Eurofarmacija”, „Eurovaistinë” ir kt.) ir tuo metu tai atrodëtinkamas vardo pasirinkimas. Susipaþinus su „Lido“ koncepcijaLatvijoje, kilo noras kaþkà panaðaus sukurti ir Lietuvoje. Franèizëspirkti nenorëta, kadangi tai beveik tas pats, kaip nuoma – verslassusijæs su nuolatiniais mokesèiais, kontrole ir pan. – t.y., tenkataikytis su kitos ámonës keliamais reikalavimais. Kita vertus,patirtis, valdant „Europica“ tinklà, þymiai skyrësi nuo „Lido“koncepcijos. Taigi, „Lido“ ásigytas „know how” principu. Beje,prekiná þenklà pagal pirkimo sàlygas naudoti nebuvo bûtina.„Know how“ – ðiek tiek kitas poþiûris á verslo tiraþavimo sprendimus,taèiau tada jis buvo þymiai tinkamesnis. „Lido“ parengëtechnologiná projektà iki maþiausiø smulkmenø (neskaitantinterjero ir kitø detaliø). Akropolio „Lido“ restoranas (áskaitanttechnologiná projektà, konsultacijas ir árengimà) kainavo apie 8500 000 Lt su PVM, taèiau neskubant ir ið anksto planuojant visusdarbø etapus, tuo paèiu apsidraudþiant nuo nenumatytø iðlaidø,ámanoma sutaupyti iki 30-40% nuo sàmatos.Norëdami plëstis á Lenkijà su „Lido“ vardu, verslininkaisusidûrë su tam tikrais keblumais – „Lido“ prekinis þenklas yrapatentuotas prancûzø ámonës visoje Europoje, todël plëtra bûtøsukëlusi juridiniø problemø. Tuo tarpu UAB „Delano“ veikë jaunuo 1994 metø ir dirbo bûtent pagal vieðojo maitinimokoncepcijà. Taigi galiausiai buvo sugráþta prie pirmojopavadinimo.Lietuvos ámoniø franèizës uþsienyje„Pizza Jazz” tinklapyje raðoma, kad Latvijoje yra keturi „PizzaJazz” restoranai, visi – Rygoje. Pirmasis ið jø atidarytas 2000metais, pripaþinimo sulaukë per vienerius veiklos metus. 2000gruodþio 19 dienà pirmà kartà lietuviðkas restoranas pripaþintasgeriausiu uþsienyje – laimëtas „Geriausios maitinimo ástaigosLatvijoje“ vardas. 2001 m. Rygos centrinëje stotyje atidarytas 90vietø savitarnos restoranas „Pizza Jazz Express“ skubantiems. Darpo metø Rygos centre, Brivibos gatvëje, duris atvërë dar vienas100 vietø „Pizza Jazz“ restoranas, kurio interjero stiliuje vyraujatraukiniø tematika. Tais paèiais metais senamiestyje, Ðkunøgatvëje atidarytas restoranas – kol kas paskutinis, veikiantisfranèizës metodu. 80 vietø restoranas tæsia teminiø restoranøtradicijà. Restorano interjero tema – motociklai.Pirmoji „Èili Pica” franèizë kaimyninëje ðalyje buvo ásteigta2003 metø kovo mënesá Liepojoje, latviø verslininkams parodþiusdidelá susidomëjimà bei norà bendradarbiauti. Picerijosðeimininkai buvo tokie patenkinti rezultatais, jog jau rugsëjáatidarë dar vienà „Èili“ þenklu paþymëtà restoranà Liepojoje, oateityje planuoja franèizes steigti Ventspilyje ir Jelgavoje. „Meslabai dþiaugiamës, kad nusprendëme bendradarbiauti su„Èilija“. Ið tiesø, vos tik pradëjus dirbti, rezultatai gerokaipranoko mûsø lûkesèius, todël net nedvejodami nutarëme toliauvystyti bendradarbiavimà ir plësti picerijø tinklà Latvijoje,“ –sakë picerijø Liepojoje vadovas.Rygoje nuo ðiø metø geguþës veikia ir skonio namai„Gurman’s”. Tiesa, ðios parduotuvës specifika ðiek tiek kitokianei esanèiø Lietuvoje. Èia praðmatniau árengtoje aplinkojeprekiaujama ir itin brangiu alkoholiu bei ðokoladu. Jau atidarytair antroji parduotuvë Latvijoje, Dauguvoje. UAB „Kavinukas”planuoja þvalgytis ir Estijoje – tik galbût kitais metais.Populiariausios bei pelningiausios pasaulio franèizës –galimybës ir kainos„McDonald’s”, pirmaujantys pasaulyje maitinimo srityje, savovardà suteikë jau 30 000 restoranø 119-oje pasaulio ðaliø.Kasdien aptarnaujami net 47 milijonai lankytojø. Prekës þenklasfranèizës metodu pradëtas naudoti dar 1955 metais JAV, ovalstijø ribas McDonald’s perþengë 1967 m. atidarydamirestoranus Kanadoje ir 1969 m. Europoje. Norint atidaryti naujàrestoranà, prireiks apie 100 000 – 175 000 JAV doleriø pradiniøinvesticijø.„Hard Rock Cafe” bandyta atidaryti ir Lietuvoje, taèiau,pabûgus dideliø restorano vardo ákainiø, pasirinktas tiesiog„Jazz & Rock cafe“ (kaþin, ar toks panaðus vardas nesukelsjuridiniø problemø – aut. past.). Tai – iðimtis ið mûsø apraðomømaitinimo ástaigø, kadangi pirmuosius lankytojus „Hard RockCafe” kvietë 1971 m. Londone, o ne JAV.„KFC” savo pagal ypatingà receptà paruoðtà Kentukioviðtienà siûlo nuo 1939 metø. O 1952-aisiais pradëjo pardavinëtisavo vardà. Ðiuo metu 80-imtyje ðaliø yra 11 000 restoranø.Pradinis franèizës mokestis – 25 000 JAV doleriø, nors investuotireikëtø bent milijonà. Taip pat mokamas mokestis nuoapyvartos, o po 20-ties metø sutartá tenka atnaujinti.Kaimyninëje Lenkijoje yra apie 120 ðiø greito maisto uþkandiniø.Ne itin skiriasi ir dar vieno greitojo maitinimo giganto istorijabei reikalavimai. „Burger King” uþkandiniø ðiuo metu pasaulyjeyra net 11 373, pirmoji atidaryta 1952 m, o 10 000-oji (1998 m.)- Sidnëjuje, Australijoje. Norint ásteigti vienà ið ðio tinklouþkandiniø, prireiktø apie 500 000 JAV doleriø kapitalo.Spurgø ir kitø konditerijos gaminiø kepëjai „Dunkin’Donuts” savo ástaigø skaièiumi ðiek tiek atsilieka (o pradëjopanaðiu laiku, kaip ir kiti tinklai – 6-ajame deðimtmetyje).Pasaulyje jø yra „tik“ 5 000. Tuo tarpu investuoti prireiktø „tik“Nukelta á 15 psl.RESTORANØ VERSLAS 13


SprendimaiLIETUVIÐKOS ÐVAROS PREKËSMAITINIMO IR PRAMOGØÁSTAIGOMSTurbût visi neblogai atsimenamelaikus, kai vieðuosiuosetualetuose, esanèiuose kavinëse,restoranuose, teatruose ir visuomeninëseástaigose, tualetinispopierius buvo laikomas prabanga,o rankas dþiovinome polietuviðkais „Vëjeliais“. Tuo tarpunuvykæ á uþsiená stebëjomëstualetinio popieriaus ir ávairiausiøpopieriniø rankðluosèiø gausa.Þinoma, tie laikai jau senokainuëjo uþmarðtin, ir ið kavinës arklubo tualeto retai beiðeiname sunepasitenkinimo perkreiptu veiduarba ðlapiomis rankomis.Ne vienas klubas, kavinë ar ástaigasutiks – ypatingai svarbu tinkamairûpintis ðiomis iðskirtinëmis patalpomis –ne tik klientams, bet ir personalui skirtaistualetais. Jau pripratome matyti dailausdizaino popieriaus laikiklius ir naudotisminkðtais uþsienyje pagamintais popieriniaisrankðluosèiais bei tualetiniu popieriumi.AB „Grigiðkës“ – didþiausia sanitariniobuitinio popieriaus gamintoja Lietuvojesiûlo platø gaminiø á laikiklius asortimentà:tualetiná popieriø, popieriniusrankðluosèius, valomàjá popieriø irlapinius popierinius rankðluosèius.Naujieji popieriaus gaminiai ir laikikliaisu prekës þenklu „Grite“ kokybenenusileidþia uþsienio produkcijai, taippat jie buvo kuriami iðtyrus lietuviðkàrinkà ir atsiþvelgiant á jos poreikius. Gaminiaiá laikiklius „Grite“ yra suskirstyti ákeletà kokybës kategorijø:„Super“- iðskirtinës kokybës, ypatingaiminkðti gaminiai;„Standart“- plaèiausiai pritaikoma„Grite” gaminiø grupë, kurioje esantysproduktai yra ypaè patvarûs ir minkðti;„Economy“- ekonominës klasës produktas,pasiþymintis maþesniuminkðtumu ir patvarumu.Prabangaus restoranoar vieðbuèio tualetui„Grigiðkës“ siûlo ypatingaiminkðtà, sniegobaltumo, 100 proc. celiuliozëstualetiná popieriø„Grite SUPER 180“,o greito maisto restoranuiar vasarà atidaromailauko kavinei, kurper dienà apsilanko gaususbûrys þmoniø, tiksekonomiðkas „Grite STANDART 420“arba „Grite STANDART 230” tualetinispopierius, pasiþymintis dideliu juostosilgiu, todël jo nereikës daþnai keisti.Yra ástaigø, teikianèiø pirmenybæstandartiniams paprasto tualetiniopopieriaus ritinëliams, nes taip áprasta.Taèiau standartiniai ritinëliai greitaibaigiasi, o stipriau patempus popieriusiðsivynioja ir susigadina. To nepasakysiapie tualetinio popieriaus ritinëlius,skirtus dëti á laikiklius – turbût jokiemsilgapirðèiams nekils mintis jø iðsineðti(skirtingai nuo paprastø ritinëliø), visadanuplëðime reikiamo dydþio perforuotàjuostelæ, o ir keisti popieriø reikës daugreèiau.Negalima pamirðti grieþtø higienosreikalavimø, keliamø maistà gaminanèiøástaigø virtuvëms. Juk èia visada turi bûtiðvara, o valomosios priemonës – visadapo ranka. Restoranø ir kaviniø virtuvëse,kur maistas gaminamas visà dienà irdideliais kiekiais, kuo puikiausiai tiks„Grite STANDART 120“ popieriniairankðluosèiai. „Grite STANDART 100“ popieriniairankðluosèiai ypatingai gerai sugeriadrëgmæ, todël jie taip pat rekomenduojamivieðojo maitinimo ástaigøvirtuvëse.Ruoðiant maistà ypaè svarbu, kadrankos bûtø ðvarios. Kad rankas valytibûtø malonu ir patogu, siûlome labaiminkðtus popierinius rankðluosèius „GriteSUPER 150" ir „Grite SUPER MAXI 330".Malonu, kada vieðøjø ástaigø tualetuosepamirðti apie visus ámanomusnepatogumus ir jautiesi kaip namie. Ðiskuklus komfortas – viena bûtiniausiøsàlygø, uþtikrinanèiø gerà klientø,lankytojø nuotaikà, o ðiuolaikiðko dizainolaikikliai tampa svarbiomis modernausinterjero detalëmis.Pagrindiniai produkcijos á laikiklius irpaèiø laikikliø „Grite“ platintojai – UAB„Deimena“ ir AB „Mineraliniai vandenys”,– turintys filialus visoje Lietuvoje.UAB „DEIMENA“Staniûnø g. 66, Panevëþys,tel.: (8~45) 432815,faksas: (8~45) 439695;Ateities g. 10, Vilniusilnius,tel.: (8~5) 2697689,tel./faksas: (8~5) 2697926;Butrimoniø g. 5, Kaunas,tel.: (8~37) 797413,tel./faksas: (8~37) 798644;Ðilutës pl. 111D, Klaipëda,tel.: (8~46) 325645,tel./faksas: ( 8~46) 324075.UAB „MINERALINIAI VANDENYS“Jasinskio g. 16, Vilniusilnius,tel.: (8~5) 2786069,uþsakymø tel.: (8~5) 2786005;Ðilutës pl. 23/23A, Klaipëda,tel.: (8~46) 485214,faksas: (8~46) 485216;Savanoriø g 288/Partizanø g.19, Kaunas,tel.: (8~37) 311560,faksas: (8~37) 311636;Pramonës g. 21, Ðiauliai,tel.: (8~41) 540115,tel./faksas: (8~41) 540662;Elektronikos g. 11a, Panevëþys,tel.: (8~45) 511541,faksas: (8~45) 511521;Pramonës g. 31, Alytus,tel.: (8~315) 77073;J. Tumo Vaiþganto g. 9, Utena,tel.: (8~389) 69320,faksas: (8~389) 69254.123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121Lithuanian Hygiene Items for Catering 123456789012345678901234567890121 and123456789012345678901234567890121Entertainment123456789012345678901234567890121Every club, cafe 123456789012345678901234567890121or restaurant must agree that123456789012345678901234567890121sanitary premises must be precisely taken care 123456789012345678901234567890121 of- both for staff and clients. AB 123456789012345678901234567890121„GRIGIÐKËS“, the123456789012345678901234567890121biggest sanitary paper 123456789012345678901234567890121producer in Lithuania, isoffering you a 123456789012345678901234567890121large variety of products for123456789012345678901234567890121holders 123456789012345678901234567890121in sanitary premises of your restaurant –123456789012345678901234567890121toilet paper, 123456789012345678901234567890121paper towels, cleaning paper andleaf paper towels.12345678901234567890123456789012114 RESTORANØ VERSLAS


„R-KEEPER“SËKMË RESTORANØAPTARNAVIMO SFEROJEÁmonë UAB „UCS Baltic” per itintrumpà laikà tapo lydere tarp specializuotøkompiuteriniø sistemø kûrimoir árengimo kompanijø Baltijos ðalyse.Ðiø kompanijø intelektualusis produktas„R-Keeper”, skirtas restoranams irkitoms pramogø verslo ámonëms, yraprofesionalø pripaþintas paèiu geriausiune tik Lietuvoje, bet ir Baltijos ðalyse.Per 6 ðiø metø mënesius „UCS Baltic“jau ádiegë „R-Keeper” sistemas 60-imtyjemaitinimo ir pramogø ástaigø Lietuvojeir padedami partneriø - 30-imtyje Latvijosástaigø. Savo kompiuterinës apskaitos irvaldymo sistemas UAB „UCS Baltic“pritaikë jau ir sporto klubams – programajau ádiegta pirmame sporto klube! „R-Keeper”kompiuterinës sistemos árengtosdidþiausiuose Druskininkø poilsio kompleksuose„Vilnius” ir „Druskininkai”,taip pat ir beveik visose „Europos“ pramogøkomplekso maitinimo ástaigose.„Pizza Jazz“ Latvijoje pasirinko bûtent„R-Keeper”, atsisakydama vietiniøkompiuteriniø sistemø. UAB „UCS Baltic“laimëjo konkursà diegti kompiuterinessistemas Kaune, Ðilainiuose statomamepramogø ir prekybos komplekse „Oazë“.Sëkmingai árengta áëjimo-atsiskaitymokortelëmis sistema naktiniame klube„Indigo“ Klaipëdoje.Baltijos ðalyse „UCS Baltic” kompanijasavo sistemas yra árengusi daugiau nei300-tuose maitinimo ir pramogø ástaigø.Tose ðalyse, kuriose yra ásteigtos „UCS”atstovybës, tokiø ástaigø yra virð 3 500!Daugiau nei 150 profesionaliø programuotojø,inþinieriø bei kitø specialistønuolat dirba tobulindami ir diegdamiprogramas. Tai lemia sëkmingà ir verþlià„UCS“ veiklos plëtrà. Artimiausiu metubus iðleista 7-oji sistemos „R-Keeper”versija, kurioje bus dar daugiau funkcijøir privalumø.2004 m. „UCS Baltic“ ðvenèia savo 5-eriø metø jubiliejø. Kompanija uþtikrintaiþengia á Europos rinkà. Sëkmingi darborezultatai kitose Europos ðalyse „UCS“darbuotojus ágalina semtis þiniø bei idëjøið Europoje dirbanèiø specialistø. Taiptobulinamos programos ir, atsiþvelgiantá kiekvienos rinkos specifikà, lengviau integruojamosá kitas ðalis.Per daugiau nei deðimtmetá, specializuotos„UCS“ programos ir racionalûskompanijos darbuotojø sprendimaiiðtobulëjo taip, kad kitose Europosðalyse, kuriose buvo alternatyvios vietinëssistemos, sparèiai pradëjo augti „UCS“sistemø populiarumas. Todël per keletàmetø ákurtos 6 atstovybes: Lietuvoje,Ukrainoje, Bulgarijoje, Èekijoje, Vengrijojeir Lenkijoje. Programos „R-Keeper“, „Shelter“, „Biliard“, „Premjera“ir kiti „UCS“ produktai jau sëkmingaiparduodami Latvijoje, Estijoje, Kazachstane,Austrijoje, Ispanijoje, Slovakijojeir kitose valstybëse.Evaldas Remeikis, UAB „UCS Baltic”Atkelta ið 13 psl.250 000 JAV doleriø, franèizës mokestis –50 000 JAV doleriø, o kasmetinis mokestisnuo pelno – 5,9%.„Haagen-Dazs Shoppe Company”(pirmoji ledainë atidaryta 1961 m. JAV)savo veiklos pradþioje klientams siûlë vos3 rûðiø ledus, o dabar ið 65 rûðiø iðsirinktønet iðrankiausias smaliþius. Uþ savo vardàkompanija praðo iki 20 000 JAV doleriø,be to, papildomai investuoti atidarantledainæ reikia iki 390 000 JAV doleriø beikasmet imamas 3% pelno mokestis.Sumuðtiniø restoranø „Subway” vardopirkimas (ámanomas nuo 1974 m.) jau 12metø „Entrepreneur magazine” renkamaskaip geriausia franèizës galimybë pasaulyje.75 pasaulio ðalyse iðalkusiøjølaukia daugiau nei 20 000 restoranø.Franèizës mokestis ne toks jau ir didelis –12 500 JAV doleriø, o steigdami „Subway”investuosite ne daugiau kaip 200 000 JAVdoleriø, be to, yra galimybë atidarytikioskà.Visi kalbinti verslininkai teigia, kadtokios veiklos privalumø yra daug – nuoámonës peèiø numetama naðta, susijusi sunaujo restorano árengimu (patalpø beipersonalo paieðka ir kt.), be to, maþiausiomissànaudomis populiarinamasprekës þenklas, o pats verslas, jei patenkaá geras rankas, saugesnis, nes vardopirkëjai daþnai geriau þino restoranøverslo konkreèioje aplinkoje niuansus.Taigi, belieka palinkëti, kad sëkmingosverslo niðos ieðkantys ámoniø savininkainebijotø investuoti á laiko ir þmoniøpatikrintus vardus ir naudotøsi visais jø123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121Success of „R-Keeper“„UCSBALTIC“ has become the leader 123456789012345678901234567890121 of123456789012345678901234567890121companies creating and installing specialized teikiamais privalumais.123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121computer systems in the Baltic countries. R-Kotryna Sokolovaitë123456789012345678901234567890121Keeper, 123456789012345678901234567890121the intellectual product for 123456789012345678901234567890121restaurantsand other similar 123456789012345678901234567890121companies, is recognized as the Franchising - a 123456789012345678901234567890121Key to Success123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121best in all 123456789012345678901234567890121the Baltic states. This year the company Franchising has been popular all over the123456789012345678901234567890121is 123456789012345678901234567890121celebrating its 5th birthday, and is 123456789012345678901234567890121confidently world, but it is still considered risky and123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121stepping into European market. Successful 123456789012345678901234567890121 results mysterious way of business in Lithuania. 123456789012345678901234567890121 We have123456789012345678901234567890121in 123456789012345678901234567890121other European countries enable the staff of talked to several sellers and buyers 123456789012345678901234567890121of 123456789012345678901234567890121franchises„UCS“ to gain ideas and knowledge from 123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121 specialistsof Europe. In such way computer programs opinion and experience on such a business,123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121in Lithuania and other countries about their123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121are improved and 123456789012345678901234567890121adjusted for 123456789012345678901234567890121easier integration hoping it and facts about foreign examples will123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121into foreign countries.123456789012345678901234567890121help others to decide what way of business tochoose.RESTORANØ VERSLAS 15


GërimaiJO DIDENYBË - ROMASRomas tampa vis labiau populiaresnisgërimas. Tai galimapaaiðkinti tuo, kad romas yraneatskiriama kokteiliø gamybossudedamoji dalis. Naktiniai klubaiir barai siûlo paragauti gausybæávairiø kokteiliø, pasimëgautijø skoniu, aromatu ir þaismingupateikimu. Dþiugu, kadþmonës nori paragauti vis ávairesniøgërimø, kad norëdamipatobulinti skonio receptoriusrenkasi vis retesnius ir Lietuvojemaþiau populiarius gërimus.Romas yra stiprus alkoholinisgërimas, gaminamas ið romo spirito, gaunamo ið cukriniø nendriø,rauginant jø sultis arba melasà. Specifiniai komponentaikaip etilo acetatas, sviesto, kaprono, heptono rûgðties esteriai,romo aliejai, suteikia bûdingà skoná ir kvapà. Taip pat romosudëtyje yra acto rûgðties ir ðiek tiek sviesto, skruzdþiø,kaprono, kaprilo, pelargono rûgðèiø .Romo gamybaPagrindinë þaliava gaminant romà yra cukranendrës(Saccharum officinarum). Manoma, kad cukranendrës kilusiosið Indijos, ðiuo metu daugiausia jø auginama tropikø rajonuose.Stiebo aukðtis apie 2-6 metrus aukðèio, minkðtime yra apie 13-20 % sacharozës.Gaminant romà cukranendrës sumalamos, ið jø iðspaudþiamossultys, kurios vëliau pakaitinamos. Gautas sirupasrauginamas, po to distiliuojamas. Distiliuojama dviejø ar trijøkolonø distiliavimo aparatuose. Prieð distiliuojant raugasseparuojamas ir atskiriamos mielës. Distiliuotas romo spiritasyra apie 60-80 % tûrio stiprumo. Romo spiritas skiedþiamasdistiliuotu vandeniu iki 50 % tûrio, supilamas á naujas àþuolinesstatines ir laikomas. Statinës apie 4 metus laikomossandëliuose, 18-23 ° C temperatûroje. Romas iðtirpina àþuoliniøstatiniø tanidines, daþanèiàsias ir kvapiàsias medþiagas. Ilgiaulaikant, alkoholio ir rûgðèiø kiekis maþëja, susidaro vis daugiauesteriø, aldehidø. Subrandintas romas yra geresnio skonio,kvapo ir tamsesnës spalvos gërimas. Jis iðleidþiamas ið statiniø,praskiedþiamas aeruotu, distiliuotu vandeniu iki 45 % (tûrio),kai kurie padaþomi kuleriu (degintas cukrus, karamelë – aut.past.), filtruojamas ir iðpilstomas á butelius.Kiekviena romo rûðis turi skirtingø gamybos privalumø, kassuteikia ypatingà skoná bei aromatà. Ðviesaus romo, kuris nërabrandinamas, daugiausiai pagaminama pietinëse Karibø jûrossalose: Puerto Rike, Trinidade, Barbadose. Jamaikos, Haièio irMartinikos romas yra tamsesnës spalvos, brandinamas 3-12metø. Skirtingose ðalyse brandintas romas skiriasi. PavyzdþiuiPuerto Riko romas yra auksinës spalvos, lengvai juntamo skonioiðlaikytas trejus metus, tuo tarpu Jamaikos romas yra tauriostamsios spalvos, natûraliai fermentuotas tris savaites,distiliuotas dviejø kolonø distiliatoriuje, ir brandintasàþuolinëse statinëse ne maþiau, kaip penkerius metus.Gamybos technologija nuolat tobulinama, parenkamosnaujø kultûrø mielës, taip formuojamasnaujas romo skonis ir aromatas.Baltasis romas taip pat gali bûti laikomasàþuolinëse statinëse, taèiau tik iki trejø metø, tuotarpu, kai kurios kitos rûðys yra iðlaikomosmaþiausiai trejus metus. Romas taip pat brandinamasbalto àþuolo statinëse, kuriose prieð taibuvo laikomas amerikietiðkas burbonas. Romogamybos procesas reikalauja ágûdþiø, kantrybës iraistros, kad bûtø galima sukurti iðskirtinio aromato ir skonioproduktà.Romas gaminamas ne tik Karibuose, bet ir Pietø irCentrinëje Amerikoje, Indijoje, Filipinuose, o brandinamas iriðpilstomas jis gali bûti ir kitose ðalyse.Romo rûðysLengvas romas (white, light, silver) – ðviesus, lengvo skonio,sausas romas, daþniausiai naudojamas ávairiems kokteiliamsgaminti.Auksinis romas (golden, oro/ambré) – ðiek tiek saldus,vidutinio lengvumo, iðlaikytas àþuolinëse statinëse. Auksinæspalvà suteikia taninai, patekæ ið medienos, arba karamelë.Tamsusis romas (dark, black) – jo skonis stipresnis, o kvapasspecifinis. Brandinamas àþuolo statinëse. Jame yra daugiaualkoholinio rûgimo paðaliniø produktø.Vidutinio iðlaikymo (premium aged, añejo, rhum vieux) –gintarinio atspalvio, gerai subrandintas romas. Daugelis sako,kad geriau ðio romo iðgerti maþiau, bet gerti pasimëgaujant.Pateikiamas po pietø, brendþio taurëje.Nemaiðytas romas (single marks) – labai retas, gaunamas iðatskirø distiliarijø, daþniausiai pilstomas á statines, nemaiðomas.Skirtas ilgam gurkðnojimui.Stipresni nei 70 % alkoholio tûrio koncentracijos(overproof) – baltasis romas, kuris iðpilstomas 75,5 % tûriostiprumo. Didelë dalis ðio romo tiekiama á Europà, ÐiaurësAmerikà. Ten jis naudojamas romo miðiniams gaminti.Turintis prieskoniø ir aromatø (flavoured and spiced) – ácukranendriø sultis, melasà arba fermentacijos metu yrapridedama prieskoniø (cinamonas), aromatø (kokosø, bananø,mango, citrusiniø vaisiø). Daþniausiai patiekiamas sumaiðytassu apelsinø sultimis.Aitrusis, deginantis (wedderburn and plummer) – sunkus,turintis lengvai juntamà degintos kavos skoná. Galima uþuostiir medþio aromatà. Plaèiai naudojamas Jamaikoje tamsiamromui maiðyti, taip pat tinka pilti á punðà su ðiltomisfermentuotomis palmiø sultimis.Kaðasa (cachaca, tariamas „kah-shah-sah”) – Pietø Amerikoscukranendriø stiprusis gërimas. Gaminamas ið melasos,cukranendriø sulèiø, arba ið jø miðinio. Tai pagrindinë caipirinha(„kai-per-ree-nya”) kokteilio sudedamoji dalis, á já darpridedama sutrinto laimo vaisiaus, cukraus, ir grûsto ledo.Romo atsiradimasÞodá „romas” vartojo angliðkai kalbantys Karibø baseinogyventojai. Pirmà kartà romas pagamintas septynioliktameamþiuje, Karibuose, kai Kolumbas nupirko pirmàsiascukranendres ið vakarø Indijos. Manoma, kad pirmasis romaspagamintas 1655 metais. Palaipsniui romo gamyba ir prekybatapo pagrindiniu verslu Amerikos kolonijose ir Europoje.Daugelis þodá romas apibûdindavo kaip „uþmuðti velnià“,„Barbadoso vanduo“ ar „Nelsono kraujas“. Romo atsiradimoistorija ir dvasia tapatinama su jûros plëðikais – piratais iraudringa jûra. Viduramþiø Anglijoje ðis þodis reiðkë „keistas”,„átartinas”. Ið tikrøjø, kaip gërimui nebûti keistam, jei norintsuteikti jam ypatingà skoná ir aromatà virð statinës, kur buvobrandinamas romas, kabindavo þibintà, kad priviliotø vietinæ16 RESTORANØ VERSLAS


1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Gërimaiskrendanèià faunà. Tiesa, laikuibëgant ðis aitrus gërimas keitësi,tobulëjo gamybos procesas,jo skonis tapo minkðtesnisir lengvesnis. Taigi romàpamëgo ne tik turintys „nerûdijanèius“skrandþius „jûrosvilkai”, bet ir civilizuoti pilieèiai.Ið romo galime pagamintigausybæ nuostabiø kokteiliø.Populiariausi yra ðie geraipasaulyje þinomi kokteiliai:Mojito, Malibu, Cuba libre, Daiquiri, Pina colada. Jis taip patnaudojamas ir virtuvëje patiekalams ir padaþams paskaninti.Ádomu, kad 20 ml, 54 % stiprumo rome yra 74 kcal,energetinë vertë 310 kJ. Baltojo romo 20 ml., kurio stiprumas38 %, yra 50 kcal (209 kJ). O 80 % stiprumo rome yra 134 kcal(561 kJ).Autorë Vidmantë Volkaitë123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Its Majesty Rum12345678901234567890123456789012123456789012345678Rum is becoming more and more popular among Lithuanian alcohol12345678901234567890123456789012123456789012345678consumers. Not everyone knows what exactly rum is, so we thought it 12345678901234567890123456789012123456789012345678 would12345678901234567890123456789012123456789012345678be interesting to read about its history, types, the way it is 12345678901234567890123456789012123456789012345678made and, ofcourse, to learn some most popular recipes of cocktails with it – Mojito,1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Cuba Libre, Daiquiri and, of course, Pina Colada.Romo pavadinimasTalpa, l % alc. Sàvybës Kilmës ðalis / iðpilstytaDidm. kainasu PVMImportuotojasBacardi Black0,540TamsusBahamai / Vokietija37.99 LtBennet DistributorsBacardi Black0,737TamsusBahamai / Vokietija49.99 LtBennet DistributorsBacardi Light0,0537ÐviesusBahamai / Italija6.96 LtBennet DistributorsBacardi Light0,37537ÐviesusBahamai / Vokietija44.96 LtBennet DistributorsBacardi Light0,540ÐviesusBahamai / Vokietija37.99 LtBennet DistributorsBacardi Light0,737ÐviesusBahamai / Vokietija49.99 LtBennet DistributorsBacardi Limon0,735ÐviesusBahamai / Vokietija49.99 LtBennet DistributorsCaribbean White0,737,5ÐviesusnenurodytanenurodytaSanitexCaribbean Dark0,737,5TamsusnenurodytanenurodytaSanitexHavana Club Anejo Blanco0,740ÐviesiKubanenurodytaFilipopolisHavana Club Anejo Reserva0,740Gintaro spalvosKubanenurodytaFilipopolisCaptain Morgan Black Label Rum0,540TamsusJamaika42,50Mineraliniai vandenysCaptain Morgan Black Label Rum0,740TamsusJamaika57,50Mineraliniai vandenysEl Dorado Superior White Rum0,737,5ÐviesusGuyana/Didþioji Britanija45,80Mineraliniai vandenysEl Dorado Dark Rum.0,737,5TamsusGuyana/Didþioji Britanija45,80Mineraliniai vandenysOld Captain Extra Dry0,7-ÐviesusBarbadosas/Olandija44,6L.I.O.N. GërimaiOld Captain Well Matured0,7-ÐviesusBarbadosas/Olandija44,6L.I.O.N. GërimaiRESTORANØ VERSLAS 17


1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678IstorijaPRANCÛZIÐKO KONJAKOISTORIJATarp visø alkoholiniø gërimø pats þinomiausias yrakonjakas. Prekës pavadinimas ,,Cognac“ (konjakas) tarpgërimø yra bene pats populiariausias pasaulyje.Sakoma, kad jo prasmæ supranta visi – net eskimai.Ðio tauraus gërimo gamybos prioritetà 1909 metais patvirtinoPrancûzija specialiu dekretu, kuriame nurodyta teritorija(Charente ir Charente-Maritime provincijos), kur pagamintas iðvynuogiø spirito gërimas gali bûti vadinamas konjaku. Ðarantësprovincija, atsiþvelgiant á unikalias dirvoþemio ir klimatoypatybes, dar skirstoma á 6 regionus: Grande Champagne, PetiteChampagne, Borderies, Fin Bois, Bon Bois ir Bois Ordinares etBois Communes. Ði teritorija yra Prancûzijos vakarinëjepakrantëje nuo Þirondos iki Biskajos álankos. Jos centre yraCognac miestelis, kurio vardu pavadintas gërimas.Vynuogës ðiame rajone pradëtos auginti III amþiuje, kaiRomos imperatorius Probus leido galams auginti vynuogynus irgaminti vynà. XII amþiuje Gaijienës hercogo Gijomo X ir grafoPuatje dëka ðalia La Roðelës augo didelis vynuogynas, vadintasPuatje vynuogynu. XIII amþiuje ðiame vynuogyne pagamintà vynàolandø ir skandinavø pirkliai veþë á ðalis, esanèias prie Ðiaurësjûros. Viduramþiais ðios vietovës gyventojams susidarë palankiossàlygos prekiauti su kitomis Europos ðalimis, tada prekyba vynupo prekybos druska buvo antroje vietoje. Vynas buvo parduodamasupinës ir jûrinës laivininkystës uoste Tonne-Charente.Ðarante upëje buvo daugybë uostø ir vienas ið jø vadinosi Cognac,kur dar XI amþiuje buvo druskos sandeliai. Á Cognac miesteláolandø pirkliai atplaukdavo pirkti garsaus Champagne ir Borderivyno.Bet jau XVI amþiuje vyno buvo pagaminama tiek daug, kadbuvo sunku já parduoti. Be to pablogëjo vyno kokybë. Rûgðtus irturintis maþai alkoholio vynas gabenant já jûra greitai gedo.Vynas gedo ne tik veþant, bet ir prekybininkø rûsiuose, be toveþiojimas statinëse buvo sunkus ir nenaudingas ekonomiðkai.Apie 1630 metus kilo mintis pritaikyti pramoninëmis apimtimisvaistininkø ir alchemikø naudojamà distiliacijà.Ðarantës provincijos iðradëjai 1641 metais sukûrë vynodistiliavimo aparatà, skirtà pagrindinës konjako þaliavos vynospirito gamybai. Po distiliacijos buvo pagamintas visiðkai naujasgërimas (brendis), kurá buvo galima bet kur veþioti ir jo kokybëplukdant nekito. XVII amþiaus pabaigoje olandø ir anglø pirkliaiiðsiveþdavo paprastà spiritiná gërimà, kuris buvo maþesnio tûrioir pigesnis. Ðis praskiestas vandeniu gërimas buvo vadinamas„degintu vynu“ (oland. brandewijn).Kaip kiekvienas ypatingas produktas, konjakas siejamas sulegendiniais personaþais. Legenda pasakoja apie ið Bordo miestokilusá „ðevalje“ (bajorà) de la Trua-Marone, kuris po karinëstarnybos apsigyveno ðalia Segonzako ir pamëgo vyno distiliacijà.Jis tiek priprato prie pirmosios distiliacijos nedidelio stiprumospirito, kad jam prasidëjo haliucinacijos. Vienà kartà jis susapnavobaisø sapnà: kad gautø jo sielà, velnias ámetë já á verdantá vandená,bet nepasiekæs savo tikslo norëjo pakartoti „ðevalje“ plikinimà,bet kaip tik tuo momentu garbusis ponas pabudo. Pabudæs„ðevalje“ Trua-Marone susijaudinæs tuojau pat nuëjo prie savodistiliavimo aparato sakydamas: „Jeigu velnias norëjo paimtiþmogaus sielà po antrojo virinimo, tai jis pamëgins paimti ið savovyno sielà (spiritus vini*) antrà kartà já perdistiliuodamas“.Taèiau, kokios bebûtø konjako sukûrimo legendos ir istorijos,jau XVII amþiaus pabaigoje konjakas buvo gaminamasPrancûzijos Cognac miestelyje ir jam pritapo ðis pavadinimas.XVIII amþiaus pradþioje prasidëjæs karas tarp Prancûzijos irAnglijos dël Ispanijos sosto paveldëjimo ir dël to kilusi konjakoprekybos krizë padëjo iðryðkinti naujà savybæ - konjako kokybëlaikant àþuolinëse statinëse ne blogëja, o atvirkðèiai gerëja. Matkaro metu Prancûzija buvo uþblokuota Anglijos laivyno irkonjako negalima buvo iðveþti. Pastebëta, kad ilgai laikant spiritààþuolinëse statinëse, jo skonis þymiai pagerëja. Tada prekybininkaispecialiai pradëjo ilgai laikyti spirità statinëse, kartutobulindami gërimo kupaþavimo** technologijà.Pagaliau po 12 metø, 1713-aisiais, karas pasibaigë. Tuo metubuvo sukurta tobula konjako gamybos technologija. Jau XVII irXVIII amþiuje Cognac miestelyje susikûrë pirmosios prekiaujanèioskonjaku firmos, kurios veikia dar ir dabar. Aiðku, konjako gamybair vëliau buvo tobulinama. Pavyzdþiui, 1801 metais spirituigryninti buvo pradëtos naudoti rektifikacijos kolonos. Napoleonokarai labai iðpopuliarino prancûziðkus gërimus ypaè konjakà irðampanà. Tais laikais konjakas buvo perveþamas statinëse irgamintojo vardas nebuvo þinomas. Tik 1860 metais konjakàpradëjo pardavinëti originaliuose buteliuose su etiketëmis.Susikûrë stiklinës taros, dëþiø, kamðèiø ir etikeèiø fabrikai.1890 metais vynuogynus sunaikino filokseros epidemija ir tikpraëjusio amþiaus pradþioje konjako gamyba pradëjo atsigauti.Ðiuo metu prekyba konjaku klesti ir Prancûzija yra visøpripaþinta kaip ðio puikaus gërimo lyderë. Konjako pagaminamaapie 200 milijonø buteliø ir 95 % jo eksportuojama á kitas ðalis.Pagrindiniai jo pirkëjai yra JAV, Anglija, Vokietija, Honkongas,Japonija.*Spiritus vini (lot.) – vyno dvasia.**Kupaþavimas – alkoholiniø gërimø bei vaisvandeniø jusliniø (skoniniø)savybiø derinimas. Paprastai vykdomas sumaiðant atskiros gamybos (statiniø,derliø) gërimus.Edvardas Mickevièius123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678History of French CognacCognac is truly the most popular 12345678901234567890123456789012123456789012345678alcoholic beverage in the world. Its12345678901234567890123456789012123456789012345678name history dates back to 1909 in a town named Cognac in west coast 12345678901234567890123456789012123456789012345678 of12345678901234567890123456789012123456789012345678France. Grapes (the component of cognac) started to be grown 12345678901234567890123456789012123456789012345678in this regionin 3 rd century already, and only wine was made from them up to 17 th century,123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678when distillation started to be used.As every special product, 12345678901234567890123456789012123456789012345678cognac is related to historic figures, for12345678901234567890123456789012123456789012345678example, chevalier 12345678901234567890123456789012123456789012345678de la Trua-Marone, who distilled alcohol two times inorder to make 12345678901234567890123456789012123456789012345678it less strong.12345678901234567890123456789012123456789012345678France 12345678901234567890123456789012123456789012345678is and has been the leader of selling cognac. About 200 millionbottles are produced and 95% of them exported per year.18 RESTORANØ VERSLAS


Naujos idëjosPARODA „TENDENCE LIFESTYLE“Mados keièiasi kasmet – ateina ir praeina, vëlsugráþta. Þmonës domisi naujovëmis, trokðta paþintinaujausias mados, gyvenimo bûdo tendencijas.Þinodami jas, galite bûti vienu þingsniu priekyje.Pasisëmæ naujø idëjø galite pasiûlyti savo sveèiams,klientams ir lankytojams tai, ko jie dar nematë irneþino. Jie apie tokias naujoves suþinos bûtent ið Jûsø.Bûtent tokius lankytojus kvieèia paroda „Tendence lifestyle2004“, ávyksianti „Messe Frankfurt“ parodø rûmuose (Vokietija,Frankfurtas prie Maino) rugpjûèio 27-31d.Parodos pavadinimas iðvertus reiðkia „gyvenimo bûdotendencijos“. Ji skirta tiems, kas domisi gyvenimo bûdo irinterjero naujovëmis, buities dizainu ir dekoracijomis, staloindø ir árankiø mada, biþuterija, dovanëlëmis ir panaðiaismielais ðirdþiai ir akiai dalykais.Paroda truks 5 dienas. Tikimasi, kad joje dalyvaus apie 3500dalyviø ne tik ið Europos, bet ir ið viso pasaulio. Parodos dalyviai17-oje saliø uþims iki 140 000 m 2 ploto. Kiekvienais metaisvykstanèioje parodoje apsilanko apie 100 000 lankytojø iðdaugiau nei 100-o ðaliø. Ði paroda – tai puiki galimybëuþmegzti naujus verslo ryðius, sudaryti naujus kontraktus – á jàkasmet suvaþiuoja daugelio ámoniø vadovai ir savininkai.Pagal dalyviø specializacijà paroda skirstoma á 4 dalis –Modern living, Emotion, Joy, Function.Modern livingRafinuotas gyvenimo stilius atsispindi kiekvienoje detalëje...Ði parodos dalis skirtaviskam, kas susijæ su moderniugyvenimo bûdu.Uþims 4-ias sales, kuriøkiekviena bus skirtingospaskirties:Interior Design – rafinuotasnamø stilius. Naujausibaldø, ðviestuvø, veidrodþiøir kitø namø aksesuarødizaino pasiûlymai.Young & Trendy – langas á rytojaus gyvenimo stiliø. Dizainopavyzdþiai, stilingi daiktai, skirti dovanoms ir kitoms progoms.Cook & Eat – malonumas visiems pojûèiams. Porceliano,stiklo ir keraminiai indai, stalo árankiai, virtuvës, baro, vynoaksesuarai, tekstiliniai ir plastiko gaminiai stalui papuoðti,dovanëlës gurmanams.Modern Crafts – naujoviðkai pateikiami klasikiniai rankødarbo gaminiai.EmotionElegancija yra nesenstanti, ji sujungia skirtingus þmones,skirtingas kultûras...Ðioje parodos dalyjepristatomi ávairûs namø beisodo árankiai ir aksesuarai.3-ose salëse bus demonstruojama:Bel Etage – elegancija irstilius sugráþo! Mëgstantysklasikiná stiliø èia ras tradiciniusbaldus, ðviestuvus,veidrodþius, tekstilës gaminius bei prie jø priderintuspaveikslus, jø rëmelius, ðviestuvus, stalo bei kambariodekoracijas.Country Home – kaimiðko stiliaus namø interjeras. Èia busdemonstruojami kaimiðko stiliaus, ávairiø ðaliø bei ávairiøkultûrø baldai ir aksesuarai, lauko baldø tendencijos ir viskas,kas susijæ su vasarnamiais ir þiemos sodais.JoySpalvos ir dizainas verèia dþiaugtis gyvenimu...6-iose salëse pristatomos ávairios dekoracijos, dovanos,rankø darbo gaminiai:Gifts Unlimited – dovanostampa vis ávairesnës.Pristatomos ávairios dovanëlës,jø pakuotës, lëlës,mediniai þaislai, folkloriniaidirbiniai. Taip pat ávairûsaksesuarai, skirti rûkantiems– nuo pypkiø iki þiebtuvëlio.Carat / Carat Creativ –madingi, klasikiniai ir vienetiniai pasaulinio garso meistrøjuvelyriniai dirbiniai. Aukso, sidabro, gintaro gaminiai,briliantai, perlai, brangakmeniai, laikrodþiai, skulptûrëlës,egzotinë biþuterija.Manufakturen & Collectables – ámantriø dovanø, vienetiniøgaminiø, kolekcijø ir rankø darbo gaminiø pristatymas.Season – ávairûs sezoniniam papuoðimui skirti gaminiai irdekoracijos. Èia rasite dekoracijø Kalëdø, Naujøjø metø,Velykø, Halloweeno ðventëms, karnavalams ir vakarëliams.Senses – groþio ir sveikatos prieþiûros priemonës. Èia busdemonstruojama kosmetika, kvepalai, kûno ir plaukøprieþiûros, higienos, skutimosi priemonës.FunctionSmagu bûti apsuptam „protingø“ daiktø...Gyvenimui darantis vis labiau sudëtingesniam, populiarëjafunkcionalûs, lengvai naudojami, kuo paprastesni daiktai. Ðiojeparodos dalyje, 4-iose salëse, bus pristatomi ávairûs funkcionalûsbuities, virtuvës,stalo indai irárankiai.Table top – áþymiøindø gamintojønaujovës, serviravimas.Èia demonstruojamostaurës irstiklinës; porcelianiniai,metaliniai irkeramikiniai indai;sidabro ir virtuvësárankiai bei ávairiosstalo dekoracijos.Kitchen & Houseware– nepakeièiamivirtuvës reikmenys:peiliai, ðaukðtai,samèiai, puodai,keptuvës ir kiti virtuvësrakandai; baruiir gërimams skirtiárankiai ir priedai,stalo tekstilë ir aksesuarai.Ávairûs matavimoprietaisai.Taip pat – namø ûkiobaldai ir daiktai.Passage Table &Kitchen – stalo beivirtuvës indus irárankius pristatys dideliaiskiekiais gaminantysgamintojaiNukelta á 21 psl.RESTORANØ VERSLAS 19


KonsultacijosERGONOMIÐKAI SUPLANUOTAS BARAS - PADIDËJUSIOSAPYVARTOS GARANTASBaras – tai pagrindinis restorano iþdo „papildytojas”!Daþniausiai jo apyvarta yra didesnë, nei restoranovirtuvës, o kà jau kalbëti apie klubus ir kavines. Ganadaug dëmesio skiriama baro interjerui, dydþiui,apðvietimui ir apdailos medþiagoms. Daþnai baro vietapritaikoma prie esamø arba pastato architekto suprojektuotøkomunikacijø (vandentiekio ar elektrosávadø), o tai ne visada atitinka barui keliamus reikalavimus.Vidaus planavimui skiriami pinigai nusprendþiabaro árengimo lygá. Daugiausia pinigø kol kasinvestuojama á virtuvës árangà ir visos ástaigos interjerà.naudinga visiems – klientas liktø patenkintas, barmenas turëtøprogà atskleisti savo profesionalumà, o savininkas daugiauuþdirbtø. Svarbu þinoti, kad tiek áëjusiam lankytojui, tiek jausëdinèiam prie staliuko, kiti restorano ar klubo sveèiai turineuþstoti baro ir jame dirbanèio barmeno. Baras turi bûti pirmalankytojo þvilgsnio „kliûtis“.Reikia atkreipti dëmesá ir á baro konfigûracijà. Idealiausia,kai aplink barà gali prisësti kuo daugiau lankytojø, kad juosvisus galëtø pakalbinti ir lengvai aptarnauti vienas barmenas.Patogiausi dirbti yra ovalo arba rusiðkos „P“ raidës („U”) formosbarai.Paklausæ bet kurio barmeno apie baro dizainà, atsakymàgausime toká: „graþus” arba „neblogas”, o jei pradësimekalbëti apie iðplanavimà ir ergonomikà – suþinosime labai daugsmulkmenø, ir svarbiausia – tai bus pastabos, kurios labiausiaiatitinka realybæ.Kas nutinka, jei barmenas dirba nepatogiame bare? Jis,visøpirma, yra nepatenkintas savo darbo vieta (nebûtinai paèiaástaiga), pvz.: já vargina nuolat bëgioti po ilgà barà paimti taiðio, tai ano. Barmenas per vienà vakarà blogai suprojektuotamebare gali nubëgti iki 5000 metrø. Per vakarà taiplakstydamas jis priverstas sugaiðti beveik pusantros valandos.Todël neatlieka pagrindinio savo darbo ir neuþdirba barui irsau pinigø. Blogai, kai barmenas yra priverstas atsukti nugaràklientui pildamas gërimà ar ruoðdamas kavà, arba, kai jamtenka paimti áðilusá nuo ðviestuvø gërimà, kuris turi bûti ðaltas.Nepatogi barmeno darbo vieta daþnai kelia nepasitenkinimàne tik barmenams. Taip gali atsirasti nepatenkintø klientø,ilgokai laukianèiø prie baro, kol barmenas negali priimti jouþsakymo arba tiesiog pasikalbëti.Baro vieta taip pat turi svarbià psichologinæ reikðmæ. Jeiklientai atëjæ á restoranà, klubà ar kavinæ turi „brautis“ linkbaro per uþsëstus staliukus, labiausiai tikëtina, kad jie pasuksprie arèiausiai stovinèio staliuko ir jau tada labai atidþiaiþiûrëdami á kainas rinksis patiekalus ið meniu ir kviesis tikpadavëjà. O juk barmenas juos pakalbinæs pasiûlytø ne tikádomesná ar skanesná, bet ir brangesná gërimà. Tai bûtøPatarimai savininkams:· ideali barmeno darbo zona neturi virðyti 2,5-3 metrø, todël,jei norite ilgo baro, nuspræskite, kiek þmoniø baras galësaptarnauti ir, kiek barmenø darbo vietø reikës ásteigti.Matuoti galima ir taip: iðtiestomis á ðalis rankomis þenkitevienà þingsná á deðinæ, vienà á kairæ (tai yra ásivaizduojamabarmeno laisvø judesiø zona); pamatuokite kraðtiniustaðkus – ðioje zonoje tiek ið priekio, tiek ið nugaros turi bûtisumontuota visa barmenui reikalinga áranga. Baro vidujedarbinë erdvë turi bûti 0, 9-1, 1 m;· barmeno darbo vieta turi bûti paaukðtinta – t.y., jis turidirbti ant 15-20 cm pakylos, kad viskà matytø ir pats bûtøvisø matomas;VASAROS KOKTEILIAI20 RESTORANØ VERSLAS


1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678· Baro vieta ir konfigûracija turi itin svarbià reikðmæ – jis turibûti lengvai prieinamas ir tik atëjusiems klientams, irsëdintiesiems prie staliukø;· Norëdami, kad Jûsø barmenas greitai ir gerai aptarnautøklientus, sudarykite kuo palankesnes sàlygas jam gaiðti kuomaþiau laiko ruoðiant gërimus – nupirkite reikiamà ir geràárangà (pvz.: reikëtø ne rankinio, bet elektrinio ledosmulkintuvo). Visada tarkitës su juo dël konkreèiø árengimø;· Nemanykite, kad du barmenai, dirbantys uþ minimaløatlyginimà, bet neturintys reikiamos patirties ir kompetencijos,aptarnaus daugiau klientø, nei vienasprofesionalus barmenas. Tinkamai árengtame bare patyræsbarmenas dirbs daug geriau, ilgiau ir pelningiau.Restoranuose patiekalø kainos auga, o alkoholio –nesikeièia, gali net sumaþëti. Taigi vis daugiau laikorestoranuose ir kavinëse bus leidþiama ne pietø ar vakarienësmetu, o gurkðnojant lengvus gërimus ir kokteilius. Tai rodoVakarø Europos patirtis – karðto patiekalo, vidutinio kraðtovyno butelio ir kokteiliø kainø santykis:EuroposðalyseLietuvojeVidutinëkarðtopatiekalokaina,EuraisVidutinëkraðtovyno buteliokaina,EuraisVidutinëklasikiniokokteiliokaina,EuraisVidutinëkarðtopatiekalokaina,LitaisVidutinëkraðtovyno buteliokaina,LitaisVidutinëklasikiniokokteiliokaina,Litais15,00-25,00 10,00-25,00 3,00-10,00 50,00-85,00 35,00-85,00 10,00-35,007,00-15,00 12,00-25,00 4,00-15,00 25,00-50,00 40,00-85,00 14,00-50,00* Parinkti aukðtesnës klasës arba brangesni restoranai Vilniuje– „La Pergola”, „Freskos”, „Lokys”, „Conti” ir kiti, bei brangesnimuzikiniai-naktiniai klubai – „New Orleans”, „Pabo Latino”,„Helios Club” ir kiti.Paprastesniuose restoranuose, kavinëse ir greito maistorestoranuose vidutinë karðto patiekalo kaina daþniausiai netnevirðija 15,00 Lt (Meniu.lt informacija).Atkelta ið 19 psl.ið viso pasaulio. Èia pamatysitekriðtolo ir stiklo tauriø,porcelianiniø ir keramikiniøindø, sidabro irmetalo árankiø, sidabruotøstalo aksesuarø, stalo dekoracijø.Taip pat èia bus irvirtuvei skirtø indø, árankiø,virtuviniø prietaisø ir nedideliøárengimø; peiliø, staltiesiø,pakavimo, valymopriemoniø ir kitø virtuvëjear prie stalo reikalingødaiktø.Passage Gift & Home –èia stambûs gamintojai ið ávairiø ðaliø pristatys prekes, skirtasdovanoms, buièiai ir namø ûkiui. Tai ávairûs þaislai, lëlës,suvenyrai, odos dirbiniai ir aksesuarai, liaudiðki gaminiai.Nedideli baldai, namø aksesuarai, namø puoðimo elementai,lauko ir sodo aksesuarai.Parodos metu taip pat vyks ávairûs ðou ir pasirodymaiaktualiomis ðiai parodai temomis. Garsûs dizaineriaidemonstruos naujas interjero ir baldø dizaino, stalo puoðimo,ðvenèiø dekoracijø idëjas. Bus teikiami Vokietijos nacionaliniaidizaino apdovanojimai – „Dizaino Oskarai“.UAB „SDC“ – „Messe Frankfurt“ atstovai Baltijos ðalyse irBaltarusijoje.Vytautas MickevièiusArtûras Neèejauskas123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678 „TENDENCE LIFESTYLE 2004“ (August 27th-31st, Frankfurt am Main,123456789012345678901234567890121234567890123456781234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678Ergonomical Bar - Guarantee of Bigger TurnoverGermany) invites visitors interested 12345678901234567890123456789012123456789012345678in new tendences of 12345678901234567890123456789012123456789012345678lifestyle and fashion.The article is about 12345678901234567890123456789012123456789012345678the importance of good 12345678901234567890123456789012123456789012345678ergonomic design of the They will 12345678901234567890123456789012123456789012345678be able to be one step in front 12345678901234567890123456789012123456789012345678of others after exploring them,bartender‘s working place – the bar. The advices are oriented to the owners, and transmit their 12345678901234567890123456789012123456789012345678knowledge 12345678901234567890123456789012123456789012345678to their own clients and visitors, creating anas they usually decide how much money should be spent 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678on the installation of1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678the bar. It does not only have to be 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678original and beautiful, but also comfortablefor work, so that the bartender would be happy and could 12345678901234567890123456789012123456789012345678easily commu-imageof themselves as modern and future-aimed persons.1234567890123456789012345678901212345678901234567812345678901234567890123456789012123456789012345678nicate with clients sitting around. Clients have to be remembered also – they12345678901234567890123456789012123456789012345678must see the bar clearly right after entering and be able to reach it easily.12345678901234567890123456789012123456789012345678RESTORANØ VERSLAS 21


SprendimaiTIKSLI IÐPILSTOMO ALAUS APSKAITABeveik visuose Lietuvos restoranuose, klubuosear baruose bene daugiausia parduodamaalaus. Tai vienas populiariausiø gërimø, kuriopardavimo dalis siekia net iki 50 proc. visøalkoholiniø gërimø apyvartos.UAB „UCS Baltic” ir UAB „Baltijos aktima”pasiûlë ádomø bei iki ðiol nenaudotà Lietuvoje irBaltijos ðalyse produktà – tikslià pilstomo alausapskaità realiu laiku. Tai sistema kurià sudaro „R-Keeper” programinë áranga, sujungta su mechaniniaisUAB „Baltijos aktima” alaus skaitikliais.Abi ámonës atlieka montavimo darbus beiprograminës dalies diegimà. Programinë alausapskaitos áranga nemokama!Restoranui tai naudinga, nes:• naudojant ðià apskaitos árangà galimatiksliai kontroliuoti alaus iðpilstymà irtiksliai suþinoti, kiek pinigø yra ávesta á kasà;• pateikiami duomenys apie tam tikru metuiðpilstyto alaus kieká arba neatitikimus tarpparduoto alaus ir gauto pinigø kiekio;• þinomas tikslus produkto likutis sandëlyje;• keièiantis pamainoms arba inventorizacijosmetu informacija apie bare likusius gërimusgaunama vos vienu klaviðo paspaudimu.Juos galima sulyginti su sandëlyje esanèiugërimø kiekiu. Taip taupomas personalolaikas, jëgos ir iðvengiama klaidø.Alaus apskaita bare garantuoja minimaløalaus praradimà. Taip apsisaugoma nuo nesàþiningoarba nedëmesingo personalo. „R-Keeper” informuos apie iðpilstyto alaus kieká beipateiks duomenø apie pinigus kasoje. Ðis sprendimasgarantuoja, kad darbuotojai nepiktnaudþiausir nesisavins pinigø, todël galimatikëtis, kad tokias tikslias sistemas diegs visdaugiau restoranø ir klubø. UAB „UCS Baltic” irUAB „Baltijos aktima” rekomenduoja ðià alaus apskaitossistemà kaip patikimà ir iðbandytà produktà.Ádiegti restorane „R-Keeper” programà ne tiksolidu, bet ekonomiðka, patogu ir patikima. „R-Keeper” jau pamëgo daugelis Rytø Europosspecializuotø programø pardavëjø. UAB „UCSBaltic” nuolat siûlo ávairiø naujoviø bei pirmojipateikia aktualiø, gerai apgalvotø bei iðbandytøsprendimø restoranø verslo atstovams.UAB „Baltijos aktima” yra alaus pilstymoárangos rinkos lyderë Baltijos ðalyse. Viena iðiðskirtiniø ámonës veiklos rûðiø yra alaus iðpilstymobokðtø aludariams projektavimas ir gamyba.Ámonë atstovauja garsiausius Europos alauspilstymo árangos gamintojus, o jos klientai yravisos stambiosios Lietuvos alaus daryklos irdaugelis smulkiøjø Lietuvos bei dauguma Baltijosðaliø aludariø.Savitarna pilstant aløPadavëjos ir barmenai sugaiðta daugiausiailaiko tiekdami alø lankytojams. Todël naudingataupyti darbuotojø laikà ir suteikti daugiauteigiamø áspûdþiø klientams leidþiant ásipilti alauspatiems! Pilstomo alaus kontrolës sistema „R-Keeper” restorano ar baro lankytojams galisuteikti naujø áspûdþiø tradicinius produktus,atitinkanèius Jûsø klientø pomëgius ir áproèius,pateikiant netikëtu ir nauju aspektu!Toks sprendimas ágyvendintas Kaune, alausrestorane „Rambynas”. Tai autonomiðkas alausbokðtelis „banketinio” stalo viduryje, kurnedidelë kompanija, gali ásipilti sau alaus kadatik nori!Klientams tai patinka, nes:• vakarëlio metu nereikia laukti, kol padavëjospriims uþsakymà, atneð alaus,papildys bokalus – baro klientai gali ásipiltisau tiek alaus, kiek nori ir kada nori;• tai bus malonumà teikianti atrakcija ir Jûsøbaro sveèias vël norës èia gráþti!Tuo tarpu restorane taupomas personalolaikas ir jëgos. Alaus pardavimas yra visiðkaikontroliuojamas net, jei klientai padaugino arbaneatsiskaito. O taip pat padidëja ir pilstomo alausapyvarta.NAUJAS, PRISILIETIMAMSJAUTRUS, KASOS STOÈIØSTANDARTASJautraus ekrano (sensoriniai) kasos monitoriaijau tapo áprasta ir patogia darbo priemone.Iki ðiol tam buvo skirti 10, 4 ir 12, 1 coliøástriþainës lieèiami pirðtu virtualios klaviatûrosmonitoriai, kuriø rezoliucija yra 800 x 600 taðkø.UAB „UCS Baltic“ pritaikë „R-Keeper”sistemà didesnës ástriþainës monitoriams. Tai 15coliø ástriþainës monitoriai, kuriø rezoliucija yranet 1024x768 taðkø. Sistemos vartotojui (barmenuiar padavëjui) dabar yra dar patogiauvaldyti ðià sistemà ir ja naudotis.Prisilietimams jautriø kasos stoèiøprivalumai:• didesniame ekrane su geresne rezoliucija yradidesniø matmenø virtualûs mygtukai, kuriaisnaudojantis galima pasirinkti, teksto spalvàir dydá (pvz. jautienos patiekalø grupæpaþymëti ruda, o kiaulienos patiekalus –raudona spalva);• ant didesniø virtualiø mygtukø galima uþdëtipageidaujamo patiekalo ar patiekalø grupësnuotraukà arba piktogramà;• naudojantis ðia sistema galima iðdëstytipatiekalus ar jø grupes ekrane norima tvarka,• patiekalus lengva perkelti á pagrindiná patiekaløgrupiø pasirinkimo langà. Tai darlabiau paspartina patiekalø uþsakymà ávirtuvæ ir jø patiekimà klientams!• specialiaisiais efektais galima sukurti trimatávirtualøjá mygtukà, o tai teikia dar daugiaukomforto naudojantis didesniu prisilietimamsjautriu („touchscreen“- angl.) ekranu.UAB „UCS Baltic” informacija22 RESTORANØ VERSLAS


SprendimaiLENGVESNË, GREITESNË IR TIKSLESNË INVENTORIZACIJAAugantys klientø aptarnavimo kokybësreikalavimai trumpina personalo atokvëpá darbometu. O materialinë atsakomybë tampa restoranoar klubo darbuotojø naðta. Savininkø bei vadovørûpestis – ne tik galvoti, kaip uþdirbti pinigø, betir gerinti darbo sàlygas savo darbuotojams. Maitinimoir pramogø ástaigose darbo grafikusrekomenduojama suskirstyti taip, kad kiekvienapamaina dirbtø kelias dienas arba visà savaitæ, ovëliau turëtø laisvø dienø. Iðskirtinë diena, kaipaprastai dirba abi pamainos – tai inventorizacijosdiena. Baigiantis kalendoriniam mënesiui skaièiuojamosmaisto ar gërimø sànaudos, suraðomasjø likutis, kuris privalo bûti inventorizuojamastam, kad nebûtø nuostoliø dël klaidø arbasàmoningo personalo sukèiavimo. Atlikti baroarba sandëlio inventorizacijà – kruopðtumo iratidos reikalaujantis darbas!UAB „UCS Baltic“ iðsprendë ðià problemà „R-Keeper” programiniu kompleksu. Á pagrindinæ„R-Keeper“ programà yra átrauktas baro prekiøinventorizacijos modulis, pakeitæs restoranodarbuotojø poþiûrá á inventorizacijos problemas,o, tiksliau tariant, ið esmës jas iðsprendæs! Ðiuometu tai standartinis „R-Keeper” komplektomodulis, kuris papildomai nekainuoja, o ásenesnes versijas já galima instaliuoti. „R-Keeper“baro prekiø inventorizacija gerokai palengvina,pagreitina ir patikslina atliekamà baro prekiøinventorizacijà.Kaip veikia „R-Keeper” baro prekiø inventorizacijosprograma?1. „R-Keeper” programoje atidaromas specialusinventorizacijos blankas.2. Darbuotojas, atlikdamas inventorizacijàbare, pildo faktinius duomenis. Yra net trys bûdai,kaip juos ávesti:a) duomenys ávedami ranka, surenkantprekiø pavadinimus arba kodus;b) skenuojama laikinai prijungtu brûkðniniøkodø skeneriu;c) gërimai ir kitos prekës sveriamos ant laikinaiprijungtø svarstykliø ir papildomai skenuojantbrûkðniniø kodø skeneriu – tai labai patogusbûdas, nes svarstyklës pasveria, brûkðniniø kodøskeneris nuskenuoja prekës pavadinimà, o „R-Keeper” programa ið karto paskaièiuoja kieká,atsiþvelgdama á taros svorá.3. Inventorizacijai pasibaigus elektroninisdokumentas patenka á sandëlio apskaitos programàir sulygina duomenis bei pateikia ataskaità, kuriojematomi duomenø pokyèiai.„R-Keeper” programos privalumai:1. Darbuotojai, kurie inventorizuoja prekes,taupo laikà ávesdami duomenis tiesiai á sistemà (ypaètada, kai prekëms ið anksto suteiktas kodas, arbaávesdami duomenis naudoja brûkðniniø kodøskenerá ir svarstykles).2. Apskaitininkei ar buhalterei nebereikia vëlið uþpildytø lapø vesti duomenø á sistemà – tokiubûdu vël taupomas Jûsø darbuotojø laikas.3. Naudodami ðià programà darbuotojailengviau iðvengia klaidø vesdami duomenisinventorizacijos metu, ir tada, kai duomenis ávedabuhalterë arba apskaitininkë.Vadovams: Jei personalas vesdamas duomenispamirð ávesti arba nepastebës kokiø nors prekiø,bet kada bus galima atidaryti naujà inventorizacijosblankà ir, suvesti trûkstamus duomenisbei papildyti jau iðsiøstà inventorizacijos aktà. Taipgalima pildyti pagrindinæ ataskaità daugybækartø, taèiau tada reikëtø atkreipti dëmesá, ar Jûsødarbuotojas gerai dirba!Barmenams: Reikalaukite, kad savininkai irvadovai sudarytø Jums sàlygas optimaliai iðnaudotidarbo laikà. Daugiausia laiko turite skirti klientamsaptarnauti taip uþdirbdami pinigø ástaigai irsau.ÁËJIMO-ATSISKAITYMO KORTELË - PATOGI NAUJOVË NAKTINIUOSE KLUBUOSENaujame klube „Indigo”, atidarytameKlaipëdoje 2004 geguþës 28 d., ádiegta nemaþainovatoriðkø sprendimø. Pramoginës paskirtiesklube vienu metu gali tilpti apie 400 lankytojø,o nuo kitø Klaipëdos naktiniø klubø „Indigo”skiriasi kitokiu garso aparatûros iðdëstymu irmodernia áëjimo-atsiskaitymo korteliø sistema.Kurdami ir atnaujindami klubo aplinkàðeimininkai buvusias patalpas kiek pakeitë. Èiaárengtas balkonas, ið kurio galima stebëti veiksmàapaèioje, ir kurá galima atskirti, paverèiant jáatskira pasilinksminimø vieta. Klube árengti dubarai, kuriø valgiaraðèiai skiriasi. Vienas jø –kokteiliø baras, o kitas skirtas áprastiems uþsakymamsvykdyti. Vakarëliø sveèiai, áeidami á klubàgauna áëjimo-atsiskaitymo korteles, kuriose kaupiamainformacija apie klube iðleistus pinigus, oatsiskaitoma iðeinant ið klubo.Áëjimo-atsiskaitymo korteliø pranaðumai„R-Keeper“ áëjimo-atsiskaitymo korteliø sistemapritaikyta ir yra naudingiausia didesniems klubams,turintiems daugiau nei vienà barà. Tai labaipopuliaru Europoje. Áeinantiems á klubà sveèiamsduodama plastikinë kortelë, kuria atsiskaitomavisuose klubo baruose. Turintis kortelæ klientas galinevarþomai vaikðèioti po skirtingas klubo sales,aukðtus, barus ir uþsisakinëti tik pateikdamaskortelæ. Didþiausias sistemos pranaðumas – klubeneatsiskaitoma grynaisiais pinigais. Todël nërapavojaus suklysti ar pamesti pinigus. Tai gerai tieksavininkams, tiek darbuotojams, tiek klientams.Savininkai gali lengviau kontroliuoti darbuotojus,kurie kartais neatsispiria pagundai apmulkintiklientà arba tiesiog suklysta. Barmenams nereikiagaiðti laiko imant pinigus ir atiduodant gràþà, oklientas yra greièiau aptarnaujamas. Be to,padavëjams ir barmenams nereikia rûpintis dëlklientø, mëgstanèiø iðeiti nesusimokëjus! Naudojantkorteliø sistemà, padidëja klubo apyvarta,paspartëja klientø aptarnavimas. Savininkai turikontroliuoti tik prekiø likuèius.Savininkams ir barmenamsNegalëdami darbo metu uþsidirbti arbatpinigiø,barmenai yra priversti siûlyti klientamsdaugiau gërimø ar patiekalø, nes tai vienintelëiðeitis gauti didesná atlyginimà. Be abejo,savininkai turi sàþiningai su barmenais susitartidël fiksuoto atlyginimo ir procentø, nes klubuose,kuriuose atsiskaitoma kortelëmis, atlyginimaidarbuotojams yra mokami atsiþvelgiant á baroapyvartà.RESTORANØ VERSLAS 23


Firmø rodyklëLeidëjas: UAB “Strateginiø projektø vystymo grupë”Konstitucijos pr. 23A-121, Vilnius, tel. (5) 2735919Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, tel. (37) 705627Internete: http://www.meniu.ltReklamos klausimais kreiptis: +370 652 07521,daiva@meniu.ltPageidaujantys prenumeruoti leidiná kreipkitës:Tel.: (5) 273 59 19, el.p. indre@meniu.ltLeidinyje nemokamai skelbiame apie parodas beiseminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogøsrities specialistams. Kvieèiame architektus pristatytinaujus kaviniø, klubø, restoranø interjerus.

More magazines by this user
Similar magazines