Teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi testo klausimai asmenims ...

ldb.lt
  • No tags were found...

Teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi testo klausimai asmenims ...

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOSTEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ NUOSTATŲ SUDAROMI TESTO KLAUSIMAI ASMENIMS,DALYVAUJANTIEMS KONKURSE KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO A LYGIO12 KATEGORIJOS LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IRDARBO MINISTERIJOS UŽIMTUMO RĖMIMO SKYRIAUS EUROPOS SĄJUNGOSPARAMOS VALDYMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS,SĄRAŠAS 12013-06-05 Nr._____VilniusI. TEISĖS AKTAI, IŠ KURIŲ NUOSTATŲ SUDAROMI IR VALSTYBĖS TARNYBOSVALDYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE SKELBIAMI TESTO KLAUSIMAI1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;5. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas;6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas;7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;8. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigųįstatymas;9. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas;10. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;13. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.14. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;15. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybėsnutarimu;16. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie LietuvosRespublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu.II. TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU PAREIGYBĖS, DĖL KURIOS VYKSTA KONKURSAS,FUNKCIJOMIS1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;3. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;4. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas;5. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;6. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas;7. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimu;1Sąraše pateikiamos nuorodos į teisės aktus, nenurodant jų vėlesnių pakeitimų. Klausimai bus sudaromi iš šiuo metugaliojančių teisės aktų redakcijų


29. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos LietuvosRespublikos Vyriausybės nutarimu;10. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimu;11. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramospanaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimoreikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;12. Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normątaisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu;13. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;14. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas,patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;15. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas,patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;16. Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas, patvirtintasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;17. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės, patvirtintosLietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;18. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsiasnuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo beipanaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999;19. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantisTarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninėsplėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir Europos Parlamento bei Tarybosreglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles;20. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999;21. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999;Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtintoLietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2003,Nr. 112-5006; 2006, Nr. 73-2784; 2011, Nr. 125-5965), 41 punktu, Lietuvos darbo birža prie Socialinėsapsaugos ir darbo ministerijos parengs 50 klausimų, sudarytų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėlkurios vyksta konkursas, funkcijomis.Aukščiau nurodytų teisės aktų galite ieškoti tinklalapiuose:1) www.lrs.lt;2) http://www.ldb.lt/Informacija/Teisine_informacija/Puslapiai/teises_aktai.aspx._______________________