2013-02 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

2013-02 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2013Nr. 2VILNIUS, 2013


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2AKTUALIJOSLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTOTECHNIKOS KOMITETØ PIRMININKØ SUSITIKIMASBaigiantis 2012 metams Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) direktoriusBrunonas Ðièkus sukvietë Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetø (LST TK) pirmininkusá metiná susitikimà aptarti standartizacijos metinës veiklos rezultatø bei su ja susijusiø problemø, pasidalytiper ðiuos metus sukaupta patirtimi, apsvarstyti ateinanèiø metø standartizacijos vizijà ir kitus aktualiusklausimus. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos ûkio ministerijos Pramonës, paslaugø ir prekybosdepartamento direktoriaus pavaduotojas Kæstutis Murauskas bei ðio departamento Pramonës politikosskyriaus vedëjas Vitalius Skarþinskas. Departamento direktorius B. Ðièkus, kalbëdamas apie standartizacijossrityje nuveiktus darbus, apþvelgë metinæ veiklà, pasiekimus ir problemas, supaþindino su kitø metøprioritetinëmis veiklos kryptimis, padëkojo komitetø pirmininkams bei ekspertams uþ nuveiktus darbus irpalinkëjo sëkmingø ateinanèiø metø, naujø idëjø ir puikaus bendradarbiavimo. „Visø Jûsø geranoriðkumastik stiprina standartizacijà, kuri yra konkurencingumo didinimo pasaulinëje rinkoje ir pramonës bei valdþiosinstitucijø poreikiø tenkinimo garantas”, – sakë B. Ðièkus.Informacijà apie 2012 metø spalio mënesá Europos Parlamento ir Tarybos priimtà Reglamentà dëlEuropos standartizacijos pateikë Departamento direktoriaus patarëjas Mindaugas Balèiauskas. Jis paaiðkinoðio Reglamento ypatumus, ágyvendinimo aspektus nacionalinëse standartizacijos institucijose ir kitusaktualius klausimus, susijusius su ðiuo dokumentu, ir atkreipë dëmesá á tai, kad Reglamente ypaèakcentuojamas Europos standartizacijos vaidmuo, didinant ámoniø konkurencingumà, palengvinant laisvàprekiø ir paslaugø judëjimà, skatinant technologijø plëtrà bei inovacijas, ir Europos pramonëskonkurencingumo pasauliniu mastu stiprinimas, bendradarbiaujant su tarptautinëmis standartizacijosorganizacijomis.Standartizacijos skyriaus vedëja Ramunë Rukðënienë labai iðsamiai pristatë ðio skyriaus 2012 m. veiklosaspektus: tai su technikos komitetø struktûra susijæ pasikeitimai ir naujovës, ekspertø dalyvavimas rengiantEuropos ir tarptautiniø standartø projektus, balsavimo dël standartø projektø vieðosios apklausos metuanalizë ir kt. Praneðëja pasidþiaugë, kad suinteresuotosios ðalys pradeda domëtis naujomis veiklos sritimis:Europos standartizacijos komiteto (CEN) projekto rengimo komiteto CEN/PC 419 Forensic science services(Teismo ekspertizës paslaugos) veikla – Valstybinë teismo medicinos tarnyba prie LR teisingumo ministerijos,Tarptautinës standartizacijos organizacijos (ISO) naujai sudaromo technikos komiteto Biotechnology(Biotechnologija) veikla – Lietuvos biotechnologø asociacija ir kt. Tai rodo, kad institucijos pradeda sparèiauSusitikimo dalyviaiB. Ðièkus áteikia apdovanojimà LST TK 31 Akustikapirmininkui dr. Aleksandrui Jagniatinskiui5


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISApie standartizacijà kalba Ûkio ministerijos Pramonës irprekybos departamento Pramonës politikos skyriausvedëjas Vitalius SkarþinskasApdovanojamas LST TK 40 Nafta ir naftos produktaiekspertas Justinas Ðeðtakauskasreaguoti á gyvenimo pokyèius ir supranta, kokià naudà duoda dalyvavimas standartizacijos procesuose.„Tik tenka apgailestauti, kad kol kas yra nepakankamas finansavimas Lietuvos standartø lietuviðkosiomsversijoms rengti, o standartø taikytojø poreikis joms yra nemaþas”, – pabrëþë R. Rukðënienë. Ji taip patpateikë informacijà apie 2013 m. numatytus CEN, ISO ir Tarptautinës elektrotechnikos komisijos (IEC)technikos komitetø renginius Lietuvoje: tai geguþës mënesá vyksiantys CEN/TC 230 Water analysis (Vandensanalizë) technikos komiteto ir darbo grupiø susirinkimai bei birþelio mënesá vyksiantis ISO/IEC JTC 1 Informationtechnology (Informacinës technologijos) jungtinio technikos komiteto SC 2 Coded character sets (Koduotøjøþenklø rinkiniai) pakomiteèio WG 2 darbo grupës susirinkimas.Renginyje kalbëta ir apie tai, kaip Departamentas vykdo standartizacijos veiklos propagavimo funkcijas.Buvo paþymëta, kad standartizacijos veiklos propagavimas, informavimas apie jà ir mokymai, susijæ suEuropos standartø rengimu bei taikymu, átraukiant á standartizacijos procesà kuo daugiau suinteresuotøjøðaliø, yra vienas ið Europos standartizacijos principø, kuriø laikytis turi ir nacionalinës standartizacijosorganizacijos. Susitikimo dalyviai buvo supaþindinti su standartizacijos veiklos propagavimo gera praktika,kurià bûtø galima taikyti plaèiau propaguojant ávairias standartizacijos veiklos sritis Lietuvos regionuose.Ðios praktikos pavyzdys – iðplëstinis LST TK 59 Geotechnika posëdis, surengtas specifiniame LietuvosÐiaurës regione. Jame dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos specialistai ir Birþø bei Pasvalio kraðtoprojektuotojai, statybininkai ir savivaldybës atstovai, kuriems aktualûs klausimai, susijæ su ðio technikoskomiteto veikla ir geologiniø tyrimø rezultatais bei prognozëmis.Apdovanojama LST TK 36 Aplinkos apsauga ekspertëdoc. dr. Vida Judita ÐukytëApdovanojamas LST TK 66 Neardomieji bandymaipirmininkas doc. dr. Reimondas Ðliteris6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2Susitikimo metu vyko diskusijos, kalbëjo Ûkio ministerijos atstovas Vitalius Skarþinskas, komitetøpirmininkai. Departamento direktorius B. Ðièkus áteikë Nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojoGarbës þenklus technikos komitetø pirmininkams ir ekspertams LST TK 31 Akustika pirmininkui dr. AleksandruiJagniatinskiui, LST TK 66 Neardomieji bandymai pirmininkui doc. dr. Reimondui Ðliteriui, LST TK 36 Aplinkosapsauga ekspertei doc. dr. Vidai Juditai Ðukytei, LST TK 40 Nafta ir naftos produktai ekspertui JustinuiÐeðtakauskui bei Departamento Standartizacijos skyriaus 1-ojo poskyrio vedëjai Marijanai Simutienei, kuriepasidþiaugë standartizacijos srityje nuveiktais darbais ir padëkojo uþ ávertintà savo triûsà.Tokie Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetø pirmininkø susitikimai organizuojamikasmet. Tai yra puiki proga baigiantis metams pasidalyti patirtimi, aptarti problemas ir paþvelgti ástandartizacijos ateitá. Ðiuo metu yra sudaryti 86 technikos komitetai, kuriø veikloje dalyvauja apie1000 ekspertø, atstovaujanèiø ávairioms verslo organizacijoms, mokslo institucijoms, vartotojams ir kitomssuinteresuotoms ðalims. Atsiþvelgiant á tai, kad diskutuotinø klausimø buvo daug ir ávairiø, tokius susitikimusbûtø tikslinga rengti du kartus per metus.Parengë Lilijana BalèiauskienëTARPTAUTINIS SEMINARAS „ISO 50001 –ENERGIJOS VADYBOS SISTEMOS“ VILNIUJEÐ. m. kovo 4–6 d. Vilniuje, vieðbuèio „Holiday Inn“ konferencijø salëje Tarptautinë standartizacijosorganizacija (ISO) ir Lietuvos standartizacijos departamentas (LST) organizuoja regioniná seminarà„ISO 50001 – energijos vadybos sistemos“. Ðio tarptautinio renginio tikslas – didinti valstybës valdymoinstitucijø, pramonës ámoniø bei akademinio pasaulio informuotumà apie energijos vadybos ir energijosnaudojimo efektyvumo standartus, supaþindinti su geriausia jø taikymo praktika, aptarti standarto ISO 50001„Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ galimà poveiká bei jo ypatumus,sudaryti galimybæ kartu su renginio dalyviais ið Centrinës ir Rytø Europos pasidalyti patirtimi ir aptarti aktualiusklausimus dël ðios srities standartø taikymo. Programoje numatyta, kad praneðimus skaitys lektoriai iðAirijos, Austrijos, taip pat ir Lietuvos.Parengë Mindaugas Balèiauskas7


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISSTANDARTIZACIJAATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA(PARENGTA 2013 M. SAUSÁ)Lietuvos standartø programà sudaro ðios dalys:pirmojoje dalyje pateikiami originaliøjø Lietuvos standartø projektai;antrojoje dalyje – ne vertimo bûdu perimami Europos bei tarptautiniai standartai ir kiti leidiniai (tam tikrodarbo statuso suteikimas tam tikriems Europos ir tarptautiniø standartizacijos organizacijø darbams,kurie yra ðiø organizacijø darbø programose);treèiojoje dalyje – Lietuvos standartø lietuviðkøjø versijø projektai, kuriuos numatoma parengti iðvertus álietuviø kalbà tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautiniø ir Europos standartizacijosinstitucijø leidinius;ketvirtojoje dalyje – nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. sausio 14 d. perimti Lietuvos standartai ir kitileidiniai.Susipaþinti su programa galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, 315 kab.) arba Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje skyriaus Veikla poskyryjeLietuvos standartø programa. Telefonas pasiteirauti (8~5) 270 93 66.Parengë Vilma MasalskytëINFORMACIJA APIE VIEÐAJAI APKLAUSAITEIKIAMUS EUROPOS IR LIETUVOS STANDARTØBEI KITØ LEIDINIØ PROJEKTUSLietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje skyriaus Veikla poskyryje Standartø projektai (Europosstandartø projektai, Lietuvos standartø projektai) skelbiama informacija apie vieðajai apklausai teikiamus Europosstandartizacijos organizacijø CEN, CENELEC ir ETSI standartø bei kitø leidiniø projektus ir Lietuvosstandartizacijos departamento technikos komitetø (LST TK) arba laikinøjø darbo grupiø (LDG) parengusLietuvos standartø bei kitø leidiniø projektus.Susipaþinti su Europos standartø projektais ir Lietuvos standartø projektais galima Departamentobibliotekoje (315 kab., tel. (8 ~ 5) 279 1142), o juos ásigyti – Finansø ir administravimo skyriuje (306 kab.,tel. (8~5) 270 9343). Projektø kaina – 50 % didþiausios Lietuvos standartø kainos.8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 50109-2-2:2001/AC:2013 enRankiniai apspaudimo árankiai. Þemadaþniø ir radijo daþniøelektros kabeliø bei laidø galiniø movø apspaudimo árankiai.2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami radijo daþniøjungtims ir bendraaðiams kontaktams. Spaustuvai sunuimamomis ir keièiamomis galvutëmis; matmenys nuo A ikiG, nuo Q iki T, V ir WLST EN 50411-3-1:2013 enSkaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudotinos skaidulinëseoptinëse ryðiø sistemose. Gaminio techniniai reikalavimai.3-1 dalis. C ir G kategorijos skaidulø tvarkymo sistema,sandûrø sieninës dëþutësP (65 Lt)LST EN 60294:2013 enCilindriniø komponentø su aðiniais iðvadais matmenømatavimas (IEC 60294:2012)F (35 Lt)LST EN 60301:2013 enRekomenduotini kondensatoriø ir varþø vieliniø iðvadøskersmenys (IEC 60301:2012)Nuo 2015-08-17 pakeièia LST HD 349 S1:2002C (25 Lt)LST EN 60440:2013 enVarþø netiesiðkumo matavimo metodas (IEC 60440:2012)H (43 Lt)LST EN 60512-24-1:2013 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.24-1 dalis. Magnetiniø trukdþiø bandymai. 24a bandymas.Liekamasis magnetizmas (IEC 60512-24-1:2010)B (23 Lt)LST EN 60728-3-1:2013 enKabeliniai televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiøpaslaugø tinklai. 3-1 dalis. Visiðkos skaitmeninës kanaloapkrovos su DVB-C signalais netiesiðkumo matavimo metodai(IEC 60728-3-1:2012)H (43 Lt)LST EN 60876-1:2013 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Erdviniai skaiduliniai optiniai perjungikliai.1 dalis. Bendrinë specifikacija (IEC 60876-1:2012)Nuo 2013-08-17 pakeièia LST EN 60876-1:2002P (65 Lt)LST EN 60917-2-5:2013 enElektroninei árangai skirtø mechaniniø dariniø modulinioparengimo tvarka. 2-5 dalis. Atskiroji specifikacija. Sietuvøsuderinimo matmenys, skirti 25 mm árangai. Ávairiai árangaiskirtø spintø sietuvø matmenys (IEC 60917-2-5:2012)K (51 Lt)LST EN 61169-47:2013 enRadijo daþniø jungtys. 47 dalis. Bendraaðiø radijo daþniøjungèiø su verþikliu (greitaveikiø F tipo), paprastai naudotinø75 omø kabeliniuose tinkluose, atskiroji specifikacija(IEC 61169-47:2012)K (51 Lt)LST EN 61240:2013 enPjezoelektriniai átaisai. Pavirðiuje montuojamø átaisø, skirtødaþniui reguliuoti ir atrinkti, gabaritiniø brëþiniø rengimas.Bendrosios taisyklës (IEC 61240:2012)Nuo 2015-08-29 pakeièia LST EN 61240:2001J (47 Lt)LST EN 61300-2-33:2013 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimøprocedûros. 2-33 dalis. Bandymai. Skaiduliniø optiniømechaniniø sandûrø, skaidulø tvarkymo sistemø ir apgaubømontavimas ir iðardymas (IEC 61300-2-33:2012)Nuo 2013-08-28 pakeièia LST EN 61300-2-33:2007F (35 Lt)LST EN 61788-13:2013 enSuperlaidumas. 13 dalis. Kintamosios srovës nuostoliømatavimas. Magnetometriniai superlaidþiøjø daugiaskaiduliøkompozitø histerezës nuostoliø matavimo metodai(IEC 61788-13:2012)Nuo 2015-08-29 pakeièia LST EN 61788-13:2004L (55 Lt)LST EN 61987-11:2013 enTechnologiniø procesø matavimas ir valdymas. Duomenødariniai ir elementai, naudojami technologinës árangoskataloguose. 11 dalis. Elektroniniø duomenø mainø matavimoárangos savybiø sàraðas. Bendrinës struktûros(IEC 61987-11:2012)U (83 Lt)LST EN 62132-8:2013 enIntegriniai grandynai. Elektromagnetinio atsparumomatavimas. 8 dalis. Atsparumo skleidþiamai spinduliuoteimatavimas. Integrinës juostelinës linijos metodas(IEC 62132-8:2012)L (55 Lt)LST EN 62150-3:2013 enSkaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Bandymoir matavimo procedûros. 3 dalis. Optinës galios kitimas, kurásukelia mechaniniai optiniø imtuvø ir siøstuvø sietuvø trikdþiai(IEC 62150-3:2012)K (51 Lt)LST EN 62439-3:2013 enPramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimotinklai. 3 dalis. Lygiagreèiojo rezervavimo protokolas (PRP) irdidelës parengties vaiskusis rezervavimas (HSR)(IEC 62439-3:2012)Nuo 2015-08-09 pakeièia LST EN 62439-3:2010X (105 Lt)LST EN 62541-7:2013 enOPC unifikuotoji architektûra. 7 dalis. Profiliai(IEC 62541-7:2012)V (91 Lt)LST EN 62541-9:2013 enOPC unifikuotoji architektûra. 9 dalis. Pavojaus signalai irbûsenos (IEC 62541-9:2012)X (105 Lt)LST EN 62541-10:2013 enOPC unifikuotoji architektûra. 10 dalis. Programos(IEC 62541-10:2012)T (80 Lt)LST EN 62575-2:2013 enÁvertintos kokybës radijo daþniø (RF) diapazono tûriniøakustiniø bangø (TAB) filtrai. 2 dalis. Naudojimo gairës(IEC 62575-2:2012)L (55 Lt)LST EN 62585:2013 enElektroakustika. Pataisø, reikalingø garso lygio matuoklioatsakui laisvajame lauke gauti, nustatymo metodai(IEC 62585:2012)R (71 Lt)9


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 62628:2013 enNurodymai dël programinës árangos patikimumo aspektø(IEC 62628:2012)V (91 Lt)LST EN 62729:2013 enJûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos. Laivoáranga, skirta tolimajam atpaþinimui ir vietos sekimui (LRIT).Eksploataciniø charakteristikø reikalavimai (IEC 62729:2012)L (55 Lt)TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST ISO/TS 11869:2013 enFermentuotas pienas. Titruojamojo rûgðtingumo nustatymas.Potenciometrinis metodas (tapatus ISO/TS 11869:2012)Pakeièia LST ISO 11869:2003D (29 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 50293:2013 enKeliø eismo signalinës sistemos. Elektromagnetinis suderinamumasNuo 2015-05-11 pakeièia LST EN 50293:2002G (38 Lt)LST EN 60317-0-8:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 0-8 dalis.Bendrieji reikalavimai. Derva arba laku impregnuotu arbaneimpregnuotu poliesterio ir stiklo pluoðtu apipintasneizoliuotasis arba emaliuotasis staèiakampio skerspjûviovarinis laidas (IEC 60317-0-8:2012)M (58 Lt)LST EN 60317-2:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 2 dalis.130 klasës lituojamasis poliuretanu emaliuotas apvaliojoskerspjûvio varinis laidas su lipniuoju sluoksniu(IEC 60317-2:2012)Nuo 2015-08-16 pakeièia LST EN 60317-2+A1:1999,LST EN 60317-2+A1:1999/A2:2000F (35 Lt)LST EN 60317-48:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 48 dalis.Derva arba laku impregnuotu stiklo pluoðtu apipintasneizoliuotasis arba emaliuotasis apvaliojo skerspjûvio varinislaidas, kurio temperatûros indeksas 155 (IEC 60317-48:2012)Nuo 2015-08-13 pakeièia LST EN 60317-48:2002E (31 Lt)LST EN 60317-49:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 49 dalis.Aukðtatemperatûre derva arba laku impregnuotu pluoðtuapipintas neizoliuotasis arba emaliuotasis apvaliojoskerspjûvio varinis laidas, kurio temperatûros indeksas 180(IEC 60317-49:2012)Nuo 2015-08-13 pakeièia LST EN 60317-49:2002E (31 Lt)LST EN 60317-50:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 50 dalis.Silikonine derva arba laku impregnuotu stiklo pluoðtuapipintas neizoliuotasis arba emaliuotasis apvaliojoskerspjûvio varinis laidas, kurio temperatûros indeksas 200(IEC 60317-50:2012)Nuo 2015-08-13 pakeièia LST EN 60317-50:2002E (31 Lt)LST EN 60317-60:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 60 dalis.Derva arba laku, kurio maþiausia klasë 155, impregnuotu arbaneimpregnuotu poliesterio ir stiklo pluoðtu apipintasneizoliuotasis arba emaliuotasis staèiakampio skerspjûvio varinislaidas, kurio temperatûros indeksas 155 (IEC 60317-60:2012)E (31 Lt)10LST EN 60317-61:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 61 dalis.Derva arba laku, kurio maþiausia klasë 180, impregnuotupoliesterio ir stiklo pluoðtu apipintas neizoliuotasis arbaemaliuotasis staèiakampio skerspjûvio varinis laidas, kuriotemperatûros indeksas 180 (IEC 60317-61:2012)E (31 Lt)LST EN 60317-62:2013 enKai kuriø tipø apvijiniø laidø techniniai reikalavimai. 62 dalis.Derva arba laku, kurio maþiausia klasë 200, impregnuotupoliesterio ir stiklo pluoðtu apipintas neizoliuotasis arbaemaliuotasis staèiakampio skerspjûvio varinis laidas, kuriotemperatûros indeksas 200 (IEC 60317-62:2012)E (31 Lt)LST EN 60544-2:2013 enElektros izoliacinës medþiagos. Jonizuojanèiosiosspinduliuotës poveikio izoliacinëms medþiagoms nustatymas.2 dalis. Ðvitinimo ir bandymo procedûros (IEC 60544-2:2012)L (55 Lt)LST EN 60734:2013 enBuitiniai elektriniai prietaisai. Eksploatacinës charakteristikos.Bandymø vanduo (IEC 60734:2012)Nuo 2015-08-01 pakeièia LST EN 60734:2003G (38 Lt)LST EN 60893-3-1:2013 enIzoliacinës medþiagos. Elektrotechniniai pramoniniai standiejisluoksniniai lakðtai termoreaktyviøjø dervø pagrindu.3-1 dalis. Atskirø medþiagø techniniai reikalavimai.Pramoniniø standþiøjø sluoksniniø lakðtø tipai(IEC 60893-3-1:2012)Nuo 2015-08-28 pakeièia LST EN 60893-3-1:2004E (31 Lt)LST EN 61008-1:2004/A13:2012/AC:2013 enBuitiniai ir panaðios paskirties liekamàja srove valdomijungtuvai be integruotos apsaugos nuo virðsroviø (LSVJ).1 dalis. Bendrosios taisyklësLST EN 61009-1:2004/A14:2012/AC:2013 enBuitiniai ir panaðios paskirties liekamàja srove valdomijungtuvai su integruota apsauga nuo virðsroviø (LSJA).1 dalis. Bendrosios taisyklësLST EN 61056-1:2013 enBendrosios paskirties ðvino akumuliatoriø (su reguliavimovoþtuvais) baterijos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir funkcinëscharakteristikos. Bandymo metodai (IEC 61056-1:2012)Nuo 2015-03-28 pakeièia LST EN 61056-1:2003K (51 Lt)LST EN 61056-2:2013 enBendrosios paskirties ðvino akumuliatoriø (su reguliavimovoþtuvais) baterijos. 2 dalis. Matmenys, gnybtai ir þenklinimas(IEC 61056-2:2012 + 2012 m. spalio mën. pataisa)Nuo 2015-03-28 pakeièia LST EN 61056-2:2003F (35 Lt)LST EN 62035:2001/A2:2013 enIðlydþio lempos (iðskyrus liuminescencines lempas). Saugostechniniai reikalavimai (IEC 62035:1999/A2:2012)F (35 Lt)LST EN 62282-6-200:2013 enKuro elementø technologijos. 6-200 dalis. Maitinimo sistemossu miniatiûriniais kuro elementais. Eksploataciniøcharakteristikø bandymo metodai (IEC 62282-6-200:2012)Nuo 2015-08-28 pakeièiaLST EN 62282-6-200:2008H (43 Lt)LST EN 82079-1:2013 enNaudojimo instrukcijø parengimas. Sandara, turinys irpateikimas. 1 dalis. Bendrieji principai ir iðsamûs reikalavimai(IEC 82079-1:2012)Nuo 2015-09-12 pakeièia LST EN 62079:2002U (83 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2TK 7 DANGOSLST EN 13900-6:2013 enPigmentai ir uþpildai. Dispergavimo metodai irdisperguojamumo plastikuose ávertinimas. 6 dalis.Nustatymas taikant plëvelës bandymàG (38 Lt)LST EN 16222:2013 enKatodinë laivø korpusø apsauga nuo korozijosT (80 Lt)LST EN ISO 15184:2013 enDaþai ir lakai. Plëvelës kietumo nustatymas bandant pieðtuku(ISO 15184:2012)E (31 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55032:2012/AC:2013 enElektromagnetinis multimedijos árangos suderinamumas.Spinduliavimo reikalavimai (CISPR 32:2012)LST EN 61000-4-4:2013 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis.Bandymo ir matavimo bûdai. Atsparumo elektriniamsparèiajam pereinamajam vyksmui arba impulsø voraibandymas (IEC 61000-4-4:2012)Nuo 2015-06-04 pakeièia LST EN 61000-4-4:2005,LST EN 61000-4-4:2005/P:2007,LST EN 61000-4-4:2005/A1:2010,LST EN 61000-4-4:2007S (74 Lt)LST EN 1870-7:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 7 dalis. Mechanizuotos stalinës pastûmos, rankiniouþdëjimo ir (arba) nuëmimo vienapjûklës ràstø pjaustymostaklësPakeièia LST EN 1870-7:2002+A1:2010V (91 Lt)LST EN 1870-15:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 15 dalis. Mechanizuotos pastûmos rankinio uþdëjimoir (arba) nuëmimo diskinës daugiapjûklës skersiniopjaustymo staklësPakeièia LST EN 1870-15:2005+A1:2010T (80 Lt)LST EN 1870-16:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 16 dalis. Dvigubo ástriþojo V formos pjaustymostaklësPakeièia LST EN 1870-16:2005+A1:2010T (80 Lt)LST EN 1870-17:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 17 dalis. Rankinës horizontaliosios skersiniopjaustymo staklës su vienu pjovimo bloku (rankiniai radialiejipjûklai)Pakeièia LST EN 1870-17:2007+A2:2010T (80 Lt)LST EN 13739-2:2012/AC:2013 enÞemës ûkio maðinos. Iðcentrinës ir juostinës kietøjø tràðøbarstomosios. Aplinkos apsauga. 2 dalis. Bandymo metodaiPakeièia LST EN 13739-2:2012/AC:2012TK 9 BALDAILST EN 1730:2013 enBaldai. Stalai. Bandymo metodai taikomi stabilumui, stiprumuiir ilgalaikiðkumui nustatytiPakeièia LST EN 1730:2000N (60 Lt)LST EN 1957:2013 enBaldai. Lovos ir matracai. Bandymo metodai funkcinëmscharakteristikoms nustatyti ir ávertinimo kriterijaiPakeièia LST EN 1957:2000G (38 Lt)TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,DUONA, PAÐARAILST 1492:2013 ltDuona ir pyrago kepiniai. Drëgmës kiekio nustatymometodaiPakeièia LST 1492:1997B (23 Lt)LST 1944:2003/1K:2013 ltMiltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai. Riebalø kiekionustatymo metodai (AOAC 922.06, AOAC 963.15)XZ (7 Lt)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 691-1:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. 1 dalis. BendriejireikalavimaiU (83 Lt)LST EN 786+AC:2000+A2:2010 ltSodo áranga. Elektrinës stumdomosios bei rankinësvejapjovës ir pakraðèiø þoliapjovës. Mechaninë saugaQ (67 Lt)LST EN 786+AC:2000+A2:2010/P:2013 enSodo áranga. Elektrinës stumdomosios bei rankinësvejapjovës ir pakraðèiø þoliapjovës. Mechaninë saugaLST EN 848-3:2013 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Vienpusio frezavimostaklës su sukiuoju árankiu. 3 dalis. Skaitmeninës græþimo irfasoninio frezavimo staklësPakeièia LST EN 848-3:2007+A2:2010X (105 Lt)TK 16 CHEMINË ANALIZËLST EN ISO 6556:2013 enLaboratoriniai stikliniai indai. Filtravimo kolbos(ISO 6556:2012)TK 17 MEDIENAF (35 Lt)LST EN 117:2013 enMedienos konservantai. Toksiðkumo Reticulitermes rûðims(Europiniai termitai) verèiø nustatymas (laboratorinismetodas)Pakeièia LST EN 117:2005L (55 Lt)LST EN 1316-1:2013 enApvalioji lapuoèiø mediena. Klasifikavimas pagal kokybæ.1 dalis. Àþuolas ir bukasPakeièia LST EN 1316-1:2002E (31 Lt)11


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 1316-2:2013 enApvalioji lapuoèiø mediena. Klasifikavimas pagal kokybæ.2 dalis. TuopaPakeièia LST EN 1316-2:1999C (25 Lt)TK 21 TEKSTILËLST CEN/TR 16422:2013 enTermoreguliaciniø savybiø klasifikavimasTK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGAP (65 Lt)LST EN 1365-1:2013 enLaikanèiøjø elementø atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis.SienosPakeièia LST EN 1365-1:2000M (58 Lt)TK 23 KERAMINËS PLYTELËS, MÛRASIR GAMTINIS AKMUOLST EN 14411:2013 enKeraminës plytelës. Apibrëþtys, klasifikavimas,charakteristikos, atitikties ávertinimas ir þenklinimasNuo 2014-07-31 pakeièia LST EN 14411:2007W (97 Lt)LST EN 14891:2012/AC:2013 enSkystosios vandeniui nelaidþios medþiagos, naudojamosklijuotiniam keraminiø plyteliø klojimui. Reikalavimai,bandymo metodai, atitikties ávertinimas, klasifikavimas irþymëjimasLST EN 14315-1:2013 enStatybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuotiuþpurkðti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR)putø gaminiai. 1 dalis. Specifikacija, skirta kietosiomsuþpurkðtø putø sistemoms iki jø árengimoV (91 Lt)LST EN 14315-2:2013 enStatybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuotiuþpurkðti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR)putø gaminiai. 2 dalis. Árengtø izoliaciniø gaminiø specifikacijaH (43 Lt)LST EN 14706:2013 enPastatø árangos ir pramoniniø árenginiø termoizoliaciniaigaminiai. Didþiausiosios eksploatavimo temperatûrosnustatymasPakeièia LST EN 14706:2006,LST EN 14706:2006/P:2007L (55 Lt)LST EN 14707:2013 enPastatø árangos ir pramonës árenginiø termoizoliaciniaigaminiai. Gamyklinës vamzdþiø izoliacijos didþiausiosioseksploatavimo temperatûros nustatymasPakeièia LST EN 14707+A1:2007K (51 Lt)LST EN 15732:2013 enLengvøjø uþpildø ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojamistatybos darbuose. Lengvøjø keramzitiniø uþpildø gaminiai(LWA)R (71 Lt)LST EN ISO 12631:2013 enApdariniø sienø ðiluminës charakteristikos. Ðilumosperdavimo koeficiento skaièiavimas (ISO 12631:2012)Pakeièia LST EN 13947:2007U (83 Lt)TK 28 DUJØ SISTEMOSTK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMASLST EN 15221-7:2013 enKompleksiniø paslaugø valdymas. 7 dalis. Eksploataciniøcharakteristikø lyginamosios analizës gairësV (91 Lt)TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS, GIPSAS IR GIPSO GAMINIAILST EN 197-1:2011/P:2013 ltCementas. 1 dalis. Áprastiniø cementø sudëtis, techniniaireikalavimai ir atitikties kriterijaiTK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOSLST EN 13469:2013 enPastatø árangos ir pramonës árenginiø termoizoliaciniaigaminiai. Gamyklinës vamzdþiø izoliacijos garo praleidimosavybiø nustatymasPakeièia LST EN 13469:2002G (38 Lt)LST EN 13472:2013 enPastatø árangos ir pramonës árenginiø termoizoliaciniaigaminiai. Gamyklinës vamzdþiø izoliacijos trumpalaikio ámirkioið dalies panardinant á vandená nustatymasPakeièia LST EN 13472:2002G (38 Lt)LST EN 15502-2-1:2013 enDujiniai centrinio ðildymo katilai. 2-1 dalis. Specialusisstandartas, skirtas ne didesnës kaip 1000 kW vardinëstiekiamosios ðiluminës galios C ir B2, B3 bei B5 tipøprietaisamsNuo 2015-10-31 pakeièia LST EN 483+A2:2002,LST EN 483+A2:2002/AC:2006,LST EN 483+A2:2002/A4:2008,LST EN 15420:2011X (105 Lt)LST EN ISO 6974-1:2012/AC:2013 enGamtinës dujos. Dujø sudëties ir susijusios neapibrëþtiesnustatymas dujø chromatografijos metodu. 1 dalis.Bendrosios gairës ir sudëties skaièiavimas. 1 techninëpataisa (ISO 6974-1:2012/Cor.1:2012)TK 29 VANDENTVARKALST EN 232:2013 enVonios. Prijungimo matmenysPakeièia LST EN 232:2003F (35 Lt)LST EN 251:2013 enDuðo dugninës. Prijungimo matmenysPakeièia LST EN 251:2003F (35 Lt)LST EN 12173:2013 enChemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. NatriofluoridasPakeièia LST EN 12173:2005J (47 Lt)12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2LST EN 12386:2013 enChemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Vario sulfatasPakeièia LST EN 12386:2005L (55 Lt)LST EN 12905:2013 enGaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. PûstasisaliumosilikatasPakeièia LST EN 12905:2006F (35 Lt)LST EN 12906:2013 enGaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. PemzaPakeièia LST EN 12906:2006F (35 Lt)LST EN 12914:2013 enGaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Perlito milteliaiPakeièia LST EN 12914:2006F (35 Lt)LST EN 13508-1:2013 enIðorinio drenaþo ir nuotakyno sistemø tyrimas ir ávertinimas.1 dalis. Bendrieji reikalavimaiPakeièia LST EN 13508-1:2004Q (67 Lt)TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 28927-12:2013 enNeðiojamieji rankiniai varikliniai árankiai. Bandymø metodaivibracijø spinduliuotei ávertinti. 12 dalis. Árankiø ðlifuotuvai(ISO 28927-12:2012)Pakeièia LST EN ISO 8662-13:2000,LST EN ISO 8662-13:2000/AC:2008M (58 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN 16280:2013 enIðkvepiamo alkoholio matuokliai, skirti plaèiajai visuomenei.Reikalavimai ir bandymo metodaiL (55 Lt)LST EN ISO 11608-3:2013 enMedicininës adatinës injekavimo sistemos. Reikalavimai irbandymo metodai. 3 dalis. Gatavos talpyklës(ISO 11608-3:2012)Pakeièia LST EN ISO 11608-3:2002G (38 Lt)LST EN ISO 11608-5:2013 enMedicininës adatinës injekavimo sistemos. Reikalavimai irbandymo metodai. 5 dalis. Automatizuotosios funkcijos(ISO 11608-5:2012)K (51 Lt)LST EN ISO 13397-2:2005/A1:2013 enOdontologija. Periodonto kiuretës, odontologiniai skaleriai irekskavatoriai. 2 dalis. Gr tipo periodonto kiuretës. 1 keitinys.Spalvø kodai (ISO 13397-2:2005/Amd.1:2012)XZ (7 Lt)LST EN ISO 13606-1:2013 enSveikatos informatika. Elektroniniø sveikatos áraðøperdavimas. 1 dalis. Pamatinis modelis (ISO 13606-1:2008)Pakeièia LST EN 13606-1:2007X (105 Lt)LST EN ISO 80601-2-56:2013 enElektrinë medicinos áranga. 2-56 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami medicininiø termometrø, skirtø kûnotemperatûrai matuoti, bûtinajai saugai ir esminëmseksploatacinëms charakteristikoms (ISO 80601-2-56:2009)Nuo 2015-10-31 pakeièia LST EN 12470-5:2004,LST EN 12470-3:2001+A1:2009,LST EN 12470-4:2002+A1:2009U (83 Lt)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 5436-2:2013 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Pavirðiaustekstûra. Profilio metodas. Etalonai. 2 dalis. Programinësárangos etalonai (ISO 5436-2:2012)Pakeièia LST EN ISO 5436-2:2002,LST EN ISO 5436-2:2002/AC:2008K (51 Lt)LST EN ISO 17450-2:2013 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Bendrosiossàvokos. 2 dalis. Pagrindiniai principai, techniniaireikalavimai, operatoriai, neapibrëþtys irnevienareikðmiðkumas (ISO 17450-2:2012)L (55 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN ISO 13287:2013 enAsmeninë apsauginë áranga. Avalynë. Bandymo metodasatsparumui slydimui nustatyti (ISO 13287:2012)Pakeièia LST EN ISO 13287:2008M (58 Lt)LST EN ISO 13849-2:2013 enMaðinø sauga. Valdymo sistemø dalys, susijusios su sauga.2 dalis. Áteisinimas (ISO 13849-2:2012)Pakeièia LST EN ISO 13849-2:2008X (105 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 16101:2013 enVandens kokybë. Tarplaboratoriniø lyginamøjø tyrimøvadovas, skirtas ekologiniam vertinimuiJ (47 Lt)LST EN 16260:2013 enVandens kokybë. Vizualusis jûros dugno tyrimas, naudojantper nuotolá valdomà ir (arba) velkamà stebëjimo árenginá,skirtà aplinkos duomenims rinktiL (55 Lt)LST EN ISO 6341:2013 enVandens kokybë. Daphnia magna Straus (Cladocera,Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ûminiotoksiðkumo tyrimas (ISO 6341:2012)Pakeièia LST EN ISO 6341+AC:2000,LST EN ISO 6341+AC:2001M (58 Lt)LST EN ISO 13199:2013 enStacionariøjø ðaltiniø iðmetalai. Visuminio lakiøjø organiniøjunginiø, esanèiø nedegimo metu susidariusiose atliekødujose, kiekio nustatymas. Nedispersinis infraraudonosiosspinduliuotës analizatorius su kataliziniu keitikliu(ISO 13199:2012)Q (67 Lt)LST ISO 14066:2013 enÐiltnamio efektà sukelianèios dujos. Reikalavimai, keliamiðiltnamio efektà sukelianèiø dujø patvirtinimà ir tikrinimàatliekanèiø grupiø kompetencijai (tapatus ISO 14066:2011)M (58 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1090-1:2009+A1:2012 ltDarbø, susijusiø su plieninëmis ir aliumininëmiskonstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukciniø elementøatitikties ávertinimo reikalavimaiR (71 Lt)13


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 1090-1:2009+A1:2012/P:2013 enDarbø, susijusiø su plieninëmis ir aliumininëmiskonstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukciniø elementøatitikties ávertinimo reikalavimaiLST EN 1991-1-2:2004/AC:2013 enEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendriejipoveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijomsLST EN 1991-1-6:2005/AC:2013 enEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendriejipoveikiai. Poveikiai vykdymo metuLST EN 1999-1-3:2007/A1:2011 ltEurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas.1-3 dalis. Nuovargiui jautrios konstrukcijosJ (47 Lt)TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN 228:2013 enAutomobiliniai degalai. Beðvinis benzinas. Reikalavimai irtyrimo metodaiPakeièia LST EN 228:2008,LST EN 228:2008/P:2008H (43 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST CEN/TR 14599:2013 de, en, frSuvirinimo terminai ir apibrëþtys, susijæ su EN 1792XC (128 Lt)LST EN ISO 8205-3:2013 enKontaktinio suvirinimo vandeniu auðinami antriniai jungiamiejikabeliai. 3 dalis. Bandymo reikalavimai (ISO 8205-3:2012)Pakeièia LST EN ISO 8205-3:2000E (31 Lt)TK 42 PAKAVIMASLST EN ISO 13127:2013 enPakuotës. Vaikø sunkiai atidaromos pakuotës. Darinëjamøjøvaikø sunkiai atidaromø pakuoèiø sistemø mechaniniobandymo metodai (ISO 13127:2012)L (55 Lt)LST EN ISO 13127:2013/AC:2013 enPakuotës. Vaikø sunkiai atidaromos pakuotës. Darinëjamøjøvaikø sunkiai atidaromø pakuoèiø sistemø mechaniniobandymo metodai. 1 techninë pataisa(ISO 13127:2012/Cor.1:2012)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13104:2009+A2:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Varanèiosios aðys. Projektavimo metodasPakeièia LST EN 13104:2009+A1:2011T (80 Lt)LST EN 15528:2008+A1:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio linijø kategorijos, skirtosriedmenø apkrovø ribiniø verèiø ir geleþinkelio infrastruktûrossàsajai valdytiPakeièia LST EN 15528:2008U (83 Lt)LST EN 15734-2:2011/AC:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Greitøjø traukiniø stabdymosistemos. 2 dalis. Bandymo metodaiLST EN 15839:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio transporto priemoniøeismo charakteristikø priimamieji bandymai. Krovininiaivagonai. Eismo saugos bandymai veikiant iðilginëmsgniuþdymo jëgomsM (58 Lt)LST EN 16272-1:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Bëgiø kelias. Triukðmo uþtvaros irsusijæ átaisai, sulaikantys ore sklindantá garsà. Bandymometodas akustinëms charakteristikoms nustatyti. 1 dalis.Savosios charakteristikos. Garso sugerties nustatymaslaboratorijoje iðsklaidyto garso laukeG (38 Lt)LST EN 16272-2:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Bëgiø kelias. Triukðmo uþtvaros irsusijæ átaisai, sulaikantys ore sklindantá garsà. Bandymometodas akustinëms charakteristikoms nustatyti. 2 dalis.Savosios charakteristikos. Ore sklindanèio garso izoliacijosnustatymas laboratorijoje iðsklaidyto garso laukeF (35 Lt)LST EN 16272-3-1:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Bëgiø kelias. Triukðmo uþtvaros irsusijæ átaisai, sulaikantys ore sklindantá garsà. Bandymometodas akustinëms charakteristikoms nustatyti. 3-1 dalis.Standartizuotas geleþinkelio triukðmo spektras irvienparametriai áverèiai, taikomi iðsklaidytajame garso laukeE (31 Lt)LST EN 50122-1:2011/AC:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Stacionarieji árenginiai. Apsauga nuoelektros, áþeminimas ir gráþtamoji grandinë. 1 dalis. Apsaugosnuo elektros smûgio priemonësLST EN 50239:2001/AC:2013 enGeleþinkelio taikmenys. Prekiniø traukiniø eismo nuotoliniovaldymo radijo ryðio priemonëmis sistemaLST EN 61375-1:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).1 dalis. Bendroji architektûra (IEC 61375-1:2012)T (80 Lt)LST EN 61375-2-1:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).2-1 dalis. Laidinë traukinio magistralë (WTB)(IEC 61375-2-1:2012)XJ (185 Lt)LST EN 61375-2-2:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).2-2 dalis. Laidinës traukinio magistralës atitikties bandymai(IEC 61375-2-2:2012)XA (112 Lt)LST EN 61375-3-1:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).3-1 dalis. Daugiafunkcë vagono magistralë (MVB)(IEC 61375-3-1:2012)XB (120 Lt)LST EN 61375-3-2:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).3-2 dalis. Daugiafunkcës vagono magistralës (MVB) atitiktiesbandymai (IEC 61375-3-2:2012)X (105 Lt)LST EN 61375-3-3:2013 enElektroninë geleþinkelio áranga. Traukinio ryðio tinklas (TCN).3-3 dalis. Sàstato CANopen tinklas (CCN)(IEC 61375-3-3:2012)XA (112 Lt)14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 60076-18:2013 enGalios transformatoriai. 18 dalis. Daþninës charakteristikosmatavimas (IEC 60076-18:2012)S (74 Lt)LST EN 62477-1:2013 enSaugos reikalavimai, keliami elektroniniø galios keitikliøsistemoms ir árangai. 1 dalis. Bendrieji dalykai(IEC 62477-1:2012)XD (138 Lt)TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJALST EN 492:2013 enFibrocementinis ðiferis ir jungiamosios detalës. Gaminiotechniniai reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 492:2005,LST EN 492:2005/A1:2005,LST EN 492:2005/A2:2007T (80 Lt)LST EN 494:2013 enProfiliuotieji fibrocementiniai lakðtai ir jungiamosios detalës.Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 494+A3:2007V (91 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 1254-6:2013 enVaris ir jo lydiniai. Santechninës jungiamosios detalës.6 dalis. Jungiamosios detalës glaudþiai suleidþiamais galaisT (80 Lt)LST EN 1254-8:2013 enVaris ir jo lydiniai. Santechninës jungiamosios detalës.8 dalis. Plastikiniø ir daugiasluoksniø vamzdþiø jungiamosiosdetalës su apspaudþiamaisiais galaisM (58 Lt)LST EN 1369:2013 enLiejininkystë. Kontrolë magnetinëmis dalelëmisPakeièia LST EN 1369:2000M (58 Lt)LST EN 1976:2013 enVaris ir vario lydiniai. Lieti neapdirbti vario gaminiaiPakeièia LST EN 1976:2000L (55 Lt)LST EN 10071:2013 enJuodøjø metalø cheminë analizë. Mangano kiekio pliene irketuje nustatymas. Elektrometrinio titravimo metodasPakeièia LST EN 10071:2000D (29 Lt)LST EN 10200:2013 enJuodøjø metalø cheminë analizë. Boro kiekio plienenustatymas. Spektrofotometrinis metodasH (43 Lt)TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 12599:2013 enPastatø vëdinimas. Atiduodamø naudoti oro kondicionavimoir vëdinimo sistemø bandymo procedûros ir matavimometodaiPakeièia LST EN 12599:2001,LST EN 12599:2001/AC:2005X (105 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN ISO/TS 13136:2013 enMaisto ir paðarø mikrobiologija. Tikralaike polimerazësgrandinine reakcija (PCR) pagrástas metodas maistopatogenams aptikti. Bendrasis ðiga toksinà gaminanèiøEscherichia coli (STEC) O157, O111, O26, O103 irO145 serogrupiø aptikimo bei nustatymo metodas(ISO/TS 13136:2012)M (58 Lt)TK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN ISO 9394:2013 enOftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûrospriemonës. Biologinio suderinamumo nustatymas akiøtyrimais, naudojant triuðio akis (ISO 9394:2012)Pakeièia LST EN ISO 9394:2000H (43 Lt)LST EN ISO 11979-4:2009/A1:2013 enOftalmologiniai implantai. Intraokuliniai læðiai. 4 dalis.Þenklinimas ir informacija. Keitinys 1(ISO 11979-4:2008/Amd.1:2012)XZ (7 Lt)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN 13336:2013 enOda. Apmuðalinës odos charakteristikos. Baldø odosparinkimo vadovasPakeièia LST EN 13336:2004D (29 Lt)LST EN ISO 16177:2013 enAvalynë. Atsparumas plyðiø atsiradimui ir jø didëjimui. Dirþolenkimo metodas (ISO 16177:2012)F (35 Lt)LST EN ISO 20433:2013 enOda. Bandymai spalvos atsparumui nustatyti. Spalvosatsparumas valymui trinant (ISO 20433:2012)D (29 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 14116:2013 enTalpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Skaitmeninisskystøjø naftos produktø atpaþintuvo sietuvasPakeièia LST EN 14116:2007+A2:2011S (74 Lt)LST EN 16257:2013 enTalpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Eksploatavimoáranga. Dugniniai voþtuvai, kuriø vardinis skersmuo kitoks nei100 mmJ (47 Lt)LST EN 16297-1:2013 enSiurbliai. Dinaminiai siurbliai. Beriebokðliai cirkuliatoriai.1 dalis. Bandymø ir energinio naðumo rodiklio (EEI)skaièiavimo bendrieji reikalavimai bei procedûrosPakeièia LST EN 1151-1:2006,LST EN 1151-1:2006/AC:2007L (55 Lt)LST EN 16297-2:2013 enSiurbliai. Dinaminiai siurbliai. Beriebokðliai cirkuliatoriai.2 dalis. Autonominiø cirkuliatoriø energinio naðumo rodiklio(EEI) skaièiavimasPakeièia LST EN 1151-1:2006/AC:2007,LST EN 1151-1:2006D (29 Lt)15


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 16297-3:2013 enSiurbliai. Dinaminiai siurbliai. Beriebokðliai cirkuliatoriai. 3 dalis.Ámontuotø á gaminius cirkuliatoriø energinio naðumo rodiklis (EEI)D (29 Lt)TK 57 TRÀÐOSLST CEN/TS 16170:2013 enDumblas, apdorotos bioatliekos ir dirvoþemis. Elementønustatymas taikant induktyviai susietos plazmos optinæemisinæ spektrometrijà (ICP-OES)L (55 Lt)LST CEN/TS 16171:2013 enDumblas, apdorotos bioatliekos ir dirvoþemis. Elementønustatymas, taikant induktyviai susietos plazmos masiøspektrometrijà (ICP-MS)H (43 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN 13100-4:2013 enNeardomasis termoplastikiniø pusgaminiø suvirintøjø jungèiøbandymas. 4 dalis. Bandymas aukðtàja átampaE (31 Lt)LST EN 16296:2013 enTermoplastikiniø suvirintøjø jungèiø defektai. Kokybës lygiaiJ (47 Lt)TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 5270:2013 enPlauðiena. Laboratoriniai lakðtai. Fizikiniø savybiø nustatymas(ISO 5270:2012)Pakeièia LST EN ISO 5270:2001F (35 Lt)TK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 12320:2013 enStatybiniai apkaustai. Kabamosios spynos ir jø jungiamosiosdetalës. Reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 12320:2002N (60 Lt)LST EN 15684:2013 enStatybiniai apkaustai. Mechatroninës spynø ðerdys.Reikalavimai ir bandymo metodaiS (74 Lt)LST EN 16005:2013 enMechanizuotos áeinamøjø durø sàrankos. Naudojimo sauga.Reikalavimai ir bandymo metodaiU (83 Lt)TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN ISO 9080:2013 enPlastikiniø vamzdynø ir kanalø sistemos. Vamzdiniøtermoplastiniø medþiagø ilgalaikio hidrostatinio patvarumonustatymas ekstrapoliuojant (ISO 9080:2012)Pakeièia LST EN ISO 9080:2003P (65 Lt)TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN ISO 13088:2013 enDujø balionai. Acetileno balionø paketai. Pripildymo sàlygosir kontrolë (ISO 13088:2011)Pakeièia LST EN 12755:2002K (51 Lt)TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 15535:2013 enAntropometriniø duomenø baziø kûrimo bendrieji reikalavimai(ISO 15535:2012)Pakeièia LST EN ISO 15535:2007M (58 Lt)TK 67 PAÐTO PASLAUGOSLST EN 13850:2013 enPaðto paslaugos. Paslaugø kokybë. Pavieniø pirmenybiniøsiuntø suminës siuntimo trukmës nustatymasPakeièia LST EN 13850+A1:2007,LST EN 13850+A1:2007/P:2008XA (112 Lt)TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË,KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST EN 15357:2011 ltKietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrëþtys ir apraðymaiN (60 Lt)TK 73 NANOTECHNOLOGIJOSLST CEN ISO/TR 11811:2013 enNanotechnologijos. Nurodymai dël nanotribologiniø irmikrotribologiniø matavimø metodø (ISO/TR 11811:2012)H (43 Lt)TK 74 KONVEJERIAILST EN ISO 1120:2013 enKonvejerio juostos. Mechaniniø tvirtikliø stiprio nustatymas.Statinio bandymo metodas (ISO 1120:2012)Pakeièia LST EN ISO 1120:2003E (31 Lt)TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROSLST EN 13237:2013 enPotencialiai sprogios atmosferos. Árangos ir apsauginiøsistemø, naudotinø potencialiai sprogiose atmosferose,terminai ir apibrëþtysPakeièia LST EN 13237:2003,LST EN 13237:2003/P:2005, LST EN 13237:2005N (60 Lt)LST EN 60079-0:2013 enSprogiosios atmosferos. 0 dalis. Áranga. Bendriejireikalavimai (IEC 60079-0:2011, modifikuotas)Nuo 2015-04-02 pakeièia LST EN 60079-0:2009XA (112 Lt)TK 77 LIFTAILST EN 115-1:2008+A1:2010 ltEskalatoriø ir judamøjø takø sauga. 1 dalis. Konstravimas irárengimasX (105 Lt)LST EN ISO 25745-1:2013 enEnergetinës liftø, eskalatoriø ir judamøjø takøcharakteristikos. 1 dalis. Energijos matavimas ir jossunaudojimo tikrinimas (ISO 25745-1:2012)J (47 Lt)16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAILST EN ISO 10380:2013 enVamzdynai. Gofruotosios metalinës þarnos ir jø sàrankos(ISO 10380:2012)Pakeièia LST EN ISO 10380:2003R (71 Lt)TK 82 NEBËGINIØ ANTÞEMINIØ TRANSPORTO PRIEMONIØ SAUGALST EN 15997:2012/AC:2013 enVisureigiai (ATV keturraèiai). Saugos reikalavimai ir bandymometodaiTK 83 CHEMINIØ IR BIOLOGINIØ VEIKSNIØ DARBO VIETOJEVERTINIMASLST EN 1540:2012 lt, de, en, frEkspozicija darbo vietoje. TerminijaLST EN 1540:2012/P:2013 enEkspozicija darbo vietoje. TerminijaV (91 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 12952-7:2013 enVandens vamzdþiø katilai ir pagalbiniai árenginiai. 7 dalis.Reikalavimai, keliami katilo árangaiPakeièia LST EN 12952-7:2003S (74 Lt)LST EN 12952-18:2013 enVandens vamzdþiø katilai ir pagalbiniai árenginiai. 18 dalis.Eksploatavimo instrukcijosF (35 Lt)LST EN 15814:2011+A1:2013 enHidroizoliacinës polimerais modifikuotos storosios bituminësdangos. Apibrëþtys ir reikalavimaiPakeièia LST EN 15814:2011M (58 Lt)LST EN ISO 13297:2013 enMaþieji laivai. Elektrinës sistemos. Kintamosios srovësárenginiai (ISO 13297:2012)Pakeièia LST EN ISO 13297:2002N (60 Lt)LST ISO 26000:2010 ltSocialinës atsakomybës gairës (tapatus ISO 26000:2010)X (105 Lt)LST ISO 26000:2010/P:2013 enSocialinës atsakomybës gairës (tapatus ISO 26000:2010)Parengë Dalia ReginienëNETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAINetekæs galios Lietuvos standartas ar kitas leidinys Vietoj jo galiojaTK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST ISO 11869:2003 Jogurtas. Titruojamojo rûgðtingumo nustatymas. Potenciometrinis metodas LST ISO/TS 11869:2013(tapatus ISO 11869:1997)TK 9 BALDAILST EN 1730:2000 Buities baldai. Stalai. Stiprumo, ilgaamþiðkumo ir pastovumo nustatymo LST EN 1730:2013bandymø metodaiLST EN 1957:2000 Buities baldai. Lovos ir matracai. Funkciniø charakteristikø nustatymo LST EN 1957:2013bandymo metodaiTK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 848-3:2007+A2:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Vienpusio frezavimo staklës LST EN 848-3:2013su sukiuoju árankiu. 3 dalis. Skaitmeninës græþimo ir fasoninio frezavimo staklësLST EN 1870-7:2002+A1:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymo staklës. LST EN 1870-7:20137 dalis. Mechanizuotosios pastûmos, rankinio uþdëjimo ir (arba) nuëmimo vienapjûklës ràstøpjaustymo staklësLST EN 1870-15:2005+A1:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymo staklës. LST EN 1870-15:201315 dalis. Automatinës pastûmos, rankinio uþdëjimo ir (arba) nuëmimo, diskinës, daugiapjûklësskersinio pjaustymo staklës17


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas ar kitas leidinys Vietoj jo galiojaLST EN 1870-16:2005+A1:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymo staklës. LST EN 1870-16:201316 dalis. Dvigubo ástriþojo V formos pjaustymo staklësLST EN 1870-17:2007+A2:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymo staklës. LST EN 1870-17:201317 dalis. Rankinës horizontaliosios skersinio pjaustymo staklës su vienu pjovimo bloku(rankiniai radialieji pjûklai)LST EN 13739-2:2012/AC:2012 Þemës ûkio maðinos. Iðcentrinës ir juostinës kietøjø tràðø LST EN 13739-2:2012/AC:2013barstomosios. Aplinkos apsauga. 2 dalis. Bandymo metodaiTK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAILST 1492:1997 Duona ir pyrago kepiniai. Drëgmës kiekio nustatymo metodai LST 1492:2013TK 17 MEDIENALST EN 117:2005 Medienos konservantai. Toksiðkumo Reticulitermes rûðims (Europos LST EN 117:2013termitai) verèiø nustatymas (laboratorinis metodas)LST EN 1316-1:2002 Apvalioji lapuoèiø mediena. Kokybës klasifikavimas. 1 dalis. LST EN 1316-1:2013Àþuolas ir bukasLST EN 1316-2:1999 Apvalioji lapuoèiø mediena. Kokybës klasifikavimas. 2 dalis. Tuopa LST EN 1316-2:2013TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 1365-1:2000 Laikanèiøjø elementø atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Sienos LST EN 1365-1:2013TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOSLST EN 13469:2002 Termoizoliaciniai gaminiai pastatø árenginiams ir pramonës árangai. LST EN 13469:2013Suformuotos vamzdynø izoliacijos pralaidumo vandens garams savybiø nustatymasLST EN 13472:2002 Termoizoliaciniai gaminiai pastatø árenginiams ir pramonës árangai. LST EN 13472:2013Suformuotos vamzdynø izoliacijos trumpalaikio ámirkio ið dalies panardinant á vandenánustatymasLST EN 13947:2007 Apdariniø sienø ðiluminës charakteristikos. Ðilumos perdavimo LST EN ISO 12631:2013koeficiento skaièiavimasLST EN 14706:2006, LST EN 14706:2006/P:2007 Pastatø árangos ir pramonës árenginiø LST EN 14706:2013termoizoliaciniai gaminiai. Didþiausiosios eksploatavimo temperatûros nustatymasLST EN 14707+A1:2007 Pastatø árangos ir pramonës árenginiø termoizoliaciniai gaminiai. LST EN 14707:2013Gamyklinës vamzdþiø izoliacijos didþiausiosios eksploatavimo temperatûros nustatymasTK 29 VANDENTVARKALST EN 232:2003 Vonios. Prijungimo matmenys LST EN 232:2013LST EN 251:2003 Duðo dugninës. Prijungimo matmenys LST EN 251:2013LST EN 295-3+A1:2000 Glazûruotieji keraminiai nuotakyno vamzdþiai, jungliai ir vamzdþiø LST EN 295-3:2012jungtys. 3 dalis. Bandymo metodaiLST EN 12173:2005 Chemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Natrio fluoridas LST EN 12173:2013LST EN 12386:2005 Chemikalai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Vario sulfatas LST EN 12386:2013LST EN 12905:2006 Gaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Pûstasis aliumosilikatas LST EN 12905:2013LST EN 12906:2006 Gaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Pemza LST EN 12906:2013LST EN 12914:2006 Gaminiai þmoniø vartojamam vandeniui ruoðti. Perlito milteliai LST EN 12914:2013LST EN 13508-1:2004 Lauko nuotakyno bûklë. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN 13508-1:2013TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 8662-13:2000, LST EN ISO 8662-13:2000/AC:2008 Neðiojamieji rankiniai LST EN ISO 28927-12:2013varikliniai átaisai. Rankenos vibracijø matavimas. 13 dalis. Glûdintuvai (ISO 8662-13:1997)TK 32 SVEIKATALST EN 13606-1:2007 Sveikatos informatika. Elektroniniø sveikatos prieþiûros áraðø LST EN ISO 13606-1:2013perdavimas. 1 dalis. Pamatinis modelis18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2Netekæs galios Lietuvos standartas ar kitas leidinys Vietoj jo galiojaLST EN ISO 11608-3:2002 Medicininiai plunksnakotiniai injektoriai. 3 dalis. Paruoðtos LST EN ISO 11608-3:2013kasetës. Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 11608-3:2000)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 5436-2:2002, LST EN ISO 5436-2:2002/AC:2008 Geometrinës produkto LST EN ISO 5436-2:2013specifikacijos (GPS). Pavirðiaus tekstûra. Profilio metodas. Etalonai. 2 dalis. Programinësárangos etalonai (ISO 5436-2:2001)TK 35 DARBØ SAUGALST EN ISO 13287:2008 Asmeninë apsauginë áranga. Avalynë. Bandymo metodas nustatyti LST EN ISO 13287:2013atsparumà slydimui (ISO 13287:2006)LST EN ISO 13849-2:2008 Maðinø sauga. Valdymo sistemø dalys, susijusios su sauga. 2 dalis. LST EN ISO 13849-2:2013Áteisinimas (ISO 13849-2:2003)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN ISO 6341+AC:2000 en, LST EN ISO 6341+AC:2001 lt Vandens kokybë. Dafnijos LST EN ISO 6341:2013Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ûminiotoksinio poveikio tyrimas (ISO 6341:1996)TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN 228:2008, LST EN 228:2008/P:2008 Automobiliniai degalai. Beðvinis benzinas. LST EN 228:2013Reikalavimai ir bandymo metodaiTK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN ISO 8205-3:2000 Kontaktinio suvirinimo vandeniu auðinami antriniai jungiamieji LST EN ISO 8205-3:2013kabeliai. 3 dalis. Bandymo reikalavimai (ISO 8205-3:1993)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13104:2009+A1:2011 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Varanèiosios aðys. Projektavimo metodasLST EN 15528:2008 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio linijø kategorijos, skirtosriedmenø kroviniø ribiniø masiø ir geleþinkelio infrastruktûros sàsajai valdytiLST EN 13104:2009+A2:2013LST EN 15528:2008+A1:2013TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJALST EN 492:2005, LST EN 492:2005/A1:2005, LST EN 492:2005/A2:2007 Fibrocementinis LST EN 492:2013ðiferis ir jungiamosios detalës. Gaminiø techniniai reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN 494+A3:2007 Profiliuotieji fibrocementiniai lakðtai ir jungiamosios detalës. Gaminiø LST EN 494:2013techniniai reikalavimai ir bandymo metodaiTK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10071:2000 Juodøjø metalø cheminë analizë. Mangano kiekio pliene ir geleþyje LST EN 10071:2013nustatymas. Elektrometrinio titravimo metodasLST EN 1369:2000 Liejininkystë. Kontrolë magnetinëmis dalelëmis LST EN 1369:2013LST EN 1976:2000 Varis ir vario lydiniai. Lieti nedeformuojamieji vario gaminiai LST EN 1976:2013TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 12599:2001, LST EN 12599:2001/AC:2005 Pastatø vëdinimas. Atiduodamø naudoti LST EN 12599:2013sumontuotø vëdinimo ir oro kondicionavimo sistemø bandymo metodikos ir matavimo metodai19


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas ar kitas leidinys Vietoj jo galiojaTK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN ISO 9394:2000 Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros priemonës. LST EN ISO 9394:2013Biologinio suderinamumo nustatymas akiø tyrimais, naudojant triuðio akis (ISO 9394:1998)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN 13336:2004 Oda. Apmuðaliniø odø charakteristikos. Baldiniø odø atrankos vadovas LST EN 13336:2013TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 1151-1:2006, LST EN 1151-1:2006/AC:2007 Siurbliai. Dinaminiai siurbliai. Ne didesnës LST EN 16297-1:2013kaip 200 W efektyviosios elektrinës galios apytakiniai siurbliai, skirti ðildymo ir buitiniams LST EN 16297-2:2013karðtojo vandens árenginiams. 1 dalis. Neautomatiniai apytakiniai siurbliai, reikalavimai,bandymai, þenklinimasLST EN 14116:2007+A2:2011 Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Skaitmeninis LST EN 14116:2013produkto atpaþintuvo sietuvasTK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 12320:2002 Statybiniai apkaustai. Uþraktai ir jungiamosios uþraktø detalës. LST EN 12320:2013Reikalavimai ir bandymo metodaiTK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN ISO 9080:2003 Plastikiniø vamzdynø ir kanalø sistemos. Vamzdþio formos LST EN ISO 9080:2013termoplastiniø medþiagø ilgalaikio hidrostatinio atsparumo nustatymas ekstrapoliuojant(ISO 9080:2003)TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN 12755:2002 Gabenamieji dujø balionai. Acetileno balionø paketø pildymo sàlygos LST EN ISO 13088:2013TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 15535:2007 Antropometriniø duomenø baziø kûrimo bendrieji reikalavimai LST EN ISO 15535:2013(ISO 15535:2006)TK 67 PAÐTO PASLAUGOSLST EN 13850+A1:2007, LST EN 13850+A1:2007/P:2008 Paðto paslaugos. Paslaugø kokybë. LST EN 13850:2013Pavieniø pirmenybiniø siuntø suminës siuntimo trukmës nustatymasTK 68 PLASTIKAILST EN ISO 294-4:2003/AC:2012 Plastikai. Termoplastiniø medþiagø bandiniø liejimas slegiant. –4 dalis. Susitraukimo liejant nustatymas. 1 techninë pataisa (ISO 294-4:2001/Cor.1:2007)TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 5270:2001 Plauðiena. Laboratoriniai lakðtai. Fizikiniø savybiø nustatymas LST EN ISO 5270:2013(ISO 5270:1998)TK 74 KONVEJERIAILST EN ISO 1120:2003 Konvejerio juostos. Mechaniniø tvirtikliø stiprio nustatymas. Statinio LST EN ISO 1120:2013bandymo metodas (ISO 1120:2002)20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2Netekæs galios Lietuvos standartas ar kitas leidinys Vietoj jo galiojaTK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROSLST EN 13237:2003 en, LST EN 13237:2003/P:2005 en, LST EN 13237:2005 lt Potencialiai LST EN 13237:2013sprogios atmosferos. Árenginiø ir apsaugos sistemø, naudotinø potencialiai sprogioseatmosferose, terminai ir apibrëþtysTK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAILST EN ISO 10380:2003 Vamzdynai. Gofruotosios metalinës þarnos ir jø sàrankos LST EN ISO 10380:2013(ISO 10380:2003)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 12952-7:2003 Vandens vamzdþiø katilai ir pagalbinë áranga. 7 dalis. Katilo LST EN 12952-7:2013árenginiams keliami reikalavimaiLST EN 15814:2011 Hidroizoliacinës, polimerais modifikuotos, storos bituminës dangos. LST EN 15814:2011+A1:2013Apibrëþtys ir reikalavimaiLST EN ISO 13297:2002 Maþieji laivai. Elektros sistemos. Kintamosios srovës árenginiai LST EN ISO 13297:2013(ISO 13297:2000)Parengë Dalia ReginienëNETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAIIR KITI LEIDINIAILietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2013 m. sausio 25 d. posëdþio protokolasNr. TKP-5) nuo 2013 m. kovo 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis leidinys:LST CEN/TS 15176:2006 Atitikties stacionariøjø gaisro gesinimo sistemø standartams ávertinimas.* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2013 m. vasario 1 d. posëdþio protokolasNr. TKP-6) nuo 2013 m. balandþio 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas:LST ISO 7193:2002 Neágaliøjø veþimëliai. Didþiausi gabaritiniai matmenys (tapatus ISO 7193:1985).* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2013 m. vasario 8 d. posëdþio protokolasNr. TKP-7) nuo 2013 m. balandþio 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas:LST EN ISO 15103-1:2005 Plastikai. Polifenileneterio (PPE) liejimo ir ekstruzijos medþiagos. 1 dalis. Þymëjimosistema ir apraðø pagrindas (ISO 15103-1:2000).21


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEIORGANIZACIJØ STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËNESÁTARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAIISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-6:2013Information technology - Radio frequency identificationfor item management - Part 6: Parameters for airinterface communications at 860 MHz to 960 MHzGeneralISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-63:2013Information technology - Radio frequency identificationfor item management - Part 63: Parameters for airinterface communications at 860 MHz to 960 MHzType CISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 20944-1:2013Information technology - Metadata RegistriesInteroperability and Bindings (MDR-IB) - Part 1:Framework, common vocabulary, and commonprovisions for conformanceISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 20944-2:2013Information technology - Metadata RegistriesInteroperability and Bindings (MDR-IB) - Part 2:Coding bindingsISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 20944-3:2013Information technology - Metadata RegistriesInteroperability and Bindings (MDR-IB) - Part 3:API bindingsISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 20944-4:2013Information technology - Metadata RegistriesInteroperability and Bindings (MDR-IB) - Part 4:Protocol bindingsISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 20944-5:2013Information technology - Metadata RegistriesInteroperability and Bindings (MDR-IB) - Part 5:ProfilesISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 15897:2011/Cor 1:2013Information technology - User interfaces - Proceduresfor the registration of cultural elements - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 2/SC 11 ISO 898-1:2013Mechanical properties of fasteners made of carbonsteel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studswith specified property classes - Coarse thread andfine pitch threadISO/TC 6 ISO 11093-8:2012/Cor 1:2013Paper and board - Testing of cores - Part 8:Determination of natural frequency and flexuralmodulus by experimental modal analysis - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 8/SC 8 ISO 16145-4:2013Ships and marine technology - Protective coatingsand inspection method - Part 4: Automated measuringmethod for the total amount of water-soluble saltsISO/TC 17/SC 3 ISO 7452:2013Hot-rolled steel plates - Tolerances on dimensions andshapeISO/TC 17/SC 17 ISO 13270:2013Steel fibres for concrete - Definitions and specificationsISO/TC 22/SC 12 ISO/TR 12353-3:2013Road vehicles - Traffic accident analysis - Part 3:Guidelines for the interpretation of recorded crashpulse data to determine impact severityISO/TC 22/SC 12 ISO/TR 13330:2013Road vehicles - Calculation processes for the neckinjury criteria in rear impactISO/TC 22/SC 21 ISO 23274-1:2013Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions andfuel consumption measurements - Part 1:Non-externally chargeable vehiclesISO/TC 23/SC 18 ISO 13693-1:2013Irrigation equipment - Safety devices for chemigation- Part 1: Small plastics valves for chemigationISO/TC 33 ISO 5017:2013Dense shaped refractory products - Determination ofbulk density, apparent porosity and true porosityISO/TC 34/SC 17 ISO/TS 22002-2:2013Prerequisite programmes on food safety - Part 2:CateringISO/TC 35/SC 9 ISO 3233-1:2013Paints and varnishes - Determination of the percentagevolume of non-volatile matter - Part 1: Method using acoated test panel to determine non-volatile matter andto determine dry film density by the ArchimedesprincipleISO/TC 37/SC 3 ISO 22274:2013Systems to manage terminology, knowledge andcontent - Concept-related aspects for developing andinternationalizing classification systemsISO/TC 44/SC 5 ISO 17636-1:2013Non-destructive testing of welds - Radiographic testing- Part 1: X- and gamma-ray techniques with filmISO/TC 44/SC 5 ISO 17636-2:2013Non-destructive testing of welds - Radiographic testing- Part 2: X- and gamma-ray techniques with digitaldetectorsISO/TC 58/SC 4 ISO 19078:2013Gas cylinders - Inspection of the cylinder installation,and requalification of high pressure cylinders for theon-board storage of natural gas as a fuel forautomotive vehiclesISO/TC 59/SC 15 ISO 15928-5:2013Houses - Description of performance - Part 5:Operating energyISO/TC 87 ISO 16419:2013Cork - Visual anomalies of cork stoppers for still winesISO/TC 87 ISO 16420:2013Cork - Cork stoppers for still wines - Mechanical andphysical specificationsISO/TC 107 ISO 13826:2013Metallic and other inorganic coatings - Determinationof thermal diffusivity of thermally sprayed ceramiccoatings by laser flash method22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ISO/TC 122 ISO 17351:2013Packaging - Braille on packaging for medicinalproductsISO/TC 127/SC 4 ISO 6747:2013Earth-moving machinery - Dozers - Terminology andcommercial specificationsISO/TC 150/SC 6 ISO 14708-7:2013Implants for surgery - Active implantable medicaldevices - Part 7: Particular requirements for cochlearimplant systemsISO/TC 154 ISO 17369:2013Statistical data and metadata exchange (SDMX)ISO/TC 204 ISO/TS 18234-3:2013Intelligent transport systems - Traffic and travelinformation via transport protocol experts group,generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3:Service and network information (TPEG1-SNI)ISO/TC 204 ISO/TS 18234-11:2013Intelligent transport systems - Traffic and TravelInformation (TTI) via transport protocol experts group,generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11:Location Referencing Container (TPEG1-LRC)ISO/TC 210 ISO/TS 19218-1:2011/Amd 1:2013Medical devices - Hierarchical coding structure foradverse events - Part 1: Event-type codes -Amendment 1TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAITC 1TC 10TC 22TC 23TC 26TC 26TC 29TC 32TC 46TC 46TC 46TC 46IEC/PAS 62825 ed.1.0:2013Methods of measurement and limits for radiateddisturbances from plasma display panel TVs in thefrequency range 150 kHz to 30 MHzIEC 60422 ed.4.0:2013Mineral insulating oils in electrical equipment -Supervision and maintenance guidanceIEC 62040-1 ed.1.1:2013Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Generaland safety requirements for UPSIEC 60934 ed.3.2:2013Circuit-breakers for equipment (CBE)IEC 60974-2 ed.3.0:2013Arc welding equiment - Part 2: Liquid cooling systemsIEC 60974-7 ed.3.0:2013Arc welding equipment - Part 7: TorchesIEC/TR 62809 ed.1.0:2013Summary of requirements and tests to products inthe scope of IEC 60601-2-66IEC 60269-3 ed.4.1:2013Low-voltage fuses - Part 3: Supplementaryrequirements for fuses for use by unskilled persons(fuses mainly for household or similar applications) -Examples of standardized systems of fuses A to FIEC 62037-5 ed.1.0:2013Passive RF and microwave devices, intermodulationlevel measurement - Part 5: Measurement of passiveintermodulation in filtersIEC 62037-6 ed.1.0:2013Passive RF and microwave devices, intermodulationlevel measurement - Part 6: Measurement of passiveintermodulation in antennasIEC 61169-26 ed.1.0:2013Radio-frequency connectors - Part 26: Sectionalspecification for TNCA series RF coaxial connectorsIEC 61169-42 ed.1.0:2013Radio-frequency connectors - Part 42: Sectionalspecification for CQN series quick lock RF coaxialconnectorsTC 57TC 62TC 86TC 86TC 87TC 90TC 90TC 91TC 100TC 115IEC 62843 ed.1.0:2013Standard for N times 64 kilobit per second opticalfiber interfaces between teleprotection and multiplexerequipmentIEC 60601-2-11 ed.3.0:2013Medical electrical equipment - Part 2-11: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of gamma beam therapy equipmentIEC 60793-1-42 ed.3.0:2013Optical fibres - Part 1-42: Measurement methods andtest procedures - Chromatic dispersionIEC/TR 61282-10 ed.1.0:2013Fibre optic communication system design guides -Part 10: Characterization of the quality of optical vectormodulatedsignals with the error vector magnitudeIEC 61157 ed.2.1:2013Standard means for the reporting of the acousticoutput of medical diagnostic ultrasonic equipmentIEC 61788-16 ed.1.0:2013Superconductivity - Part 16: Electronic characteristicmeasurements - Power-dependent surface resistanceof superconductors at microwave frequenciesIEC 61788-17 ed.1.0:2013Superconductivity - Part 17: Electronic characteristicmeasurements - Local critical current density and itsdistribution in large-area superconducting filmsIEC 61193-3 ed.1.0:2013Quality assessment systems - Part 3: Selection anduse of sampling plans for printed board and laminateend-product and in-process auditingIEC 62731 ed.1.0:2013Text-to-speech for television - General requirementsIEC/TS 62344 ed.1.0:2013Design of earth electrode stations for high-voltagedirect current (HVDC) links - General guidelines23


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ASD-STAN EN 9115:2013Quality Management Systems - Requirements forAviation, Space and Defense Organizations -Deliverable Software (Supplement to EN 9100)CEN/SS C01 EN 16466-1:2013Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid andwater - Part 1: 2H-NMR analysis of acetic acidCEN/SS C01 EN 16466-2:2013Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid andwater - Part 2: 13C-IRMS analysis of acetic acidCEN/SS C01 EN 16466-3:2013Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid andwater - Part 3: 18O-IRMS analysis of water inwine vinegarCEN/TC 10 EN ISO 14798:2013Lifts (elevators), escalators and moving walks -Risk assessment and reduction methodology(ISO 14798:2009)CEN/TC 33 EN 1527:2013Building hardware - Hardware for sliding doorsand folding doors - Requirements and testmethodsCEN/TC 55 CEN/TR 16386:2013Dentistry - Guidelines for handling methacrylatebasedmaterials in the dental laboratoryCEN/TC 58 EN 161:2011+A3:2013Automatic shut-off valves for gas burners andgas appliancesCEN/TC 74 EN 1092-1:2007+A1:2013Flanges and their joints - Circular flanges forpipes, valves, fittings and accessories,PN designated - Part 1: Steel flangesCEN/TC 88 EN 14318-1:2013Thermal insulating products for buildings - In-situformed dispensed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate (PIR) foam products - Part 1:Specification for the rigid foam dispensed systembefore installationCEN/TC 88 EN 14318-2:2013Thermal insulating products for buildings - In-situformed dispensed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate (PIR) foam products - Part 2:Specification for the installed insulation productsCEN/TC 88 EN 14319-1:2013Thermal insulating products for buildingequipment and industrial installations - In-situformed dispensed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1:Specification for the rigid foam dispensed systembefore installationCEN/TC 88 EN 14319-2:2013Thermal insulating products for buildingequipment and industrial installations - In-situformed dispensed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2:Specification for the installed insulation productsCEN/TC 88 EN 14320-1:2013Thermal insulating products for buildingequipment and industrial installations - In-situformed sprayed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1:Specification for the rigid foam spray systembefore installationCEN/TC 88 EN 14320-2:2013Thermal insulating products for buildingequipment and industrial installations - In-situformed sprayed rigid polyurethane (PUR) andpolyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2:Specification for the installed insulation productsCEN/TC 121 EN ISO 17636-1:2013Non-destructive testing of welds - Radiographictesting - Part 1: X- and gamma-ray techniqueswith film (ISO 17636-1:2013)CEN/TC 121 EN ISO 17636-2:2013Non-destructive testing of welds - Radiographictesting - Part 2: X- and gamma-ray techniqueswith digital detectors (ISO 17636-2:2013)CEN/TC 133 EN 1977:2013Copper and copper alloys - Copper drawingstock (wire rod)CEN/TC 139 EN ISO 3233-1:2013Paints and varnishes - Determination of thepercentage volume of non-volatile matter -Part 1: Method using a coated test panel todetermine non-volatile matter and to determinedry film density by the Archimedes principle(ISO 3233-1:2013)CEN/TC 150 EN 16307-1:2013Industrial trucks - Safety requirements andverification - Part 1: Supplementary requirementsfor self-propelled industrial trucks, other thandriverless trucks, variable-reach trucks andburden-carrier trucksCEN/TC 153 EN 13289:2001+A1:2013Pasta processing plants - Dryers and coolers -Safety and hygiene requirementsCEN/TC 153 EN 13378:2001+A1:2013Pasta processing plants - Pasta presses - Safetyand hygiene requirementsCEN/TC 153 EN 13379:2001+A1:2013Pasta processing plants - Spreader, strippingand cutting machine, stick return conveyor, stickmagazine - Safety and hygiene requirementsCEN/TC 160 CEN/TS 16415:2013Personal fall protection equipment - Anchordevices - Recommendations for anchor devicesfor use by more than one person simultaneouslyCEN/TC 162 EN 1621-4:2013Motorcyclists’ protective clothing againstmechanical impact - Part 4: Motorcyclists’inflatable protectors - Requirements and testmethodsCEN/TC 165 EN 14654-2:2013Management and control of operational activitiesin drain and sewer systems outside buildings -Part 2: RehabilitationCEN/TC 169 EN 16237:2013Classification of non-electrical sources ofincoherent optical radiationCEN/TC 169 EN 16268:2013Perfomance of reflecting surfaces for luminairesCEN/TC 169 EN 16276:2013Evacuation Lighting in Road TunnelsCEN/TC 185 EN ISO 898-1:2013Mechanical properties of fasteners made ofcarbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screwsand studs with specified property classes -Coarse thread and fine pitch thread(ISO 898-1:2013)CEN/TC 193 EN 828:2013Adhesives - Wettability - Determination bymeasurement of contact angle and surface freeenergy of solid surfaceCEN/TC 207 EN 716-1:2008+A1:2013Furniture - Children’s cots and folding cots fordomestic use - Part 1: Safety requirements25


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ETSI TS 123 041 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 123 041 V8.11.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 123 041 V9.11.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 9.11.0 Release 9)ETSI TS 123 060 V10.10.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 10.10.0Release 10)ETSI TS 123 060 V11.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 11.4.0Release 11)ETSI TS 123 060 V8.16.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.16.0Release 8)ETSI TS 123 060 V9.13.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 9.13.0Release 9)ETSI TS 123 122 V11.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Non-Access-Stratum (NAS) functions related to MobileStation (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 123 139 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system - fixed broadband access networkinterworking; Stage 2 (3GPP TS 23.139 version 11.3.0Release 11)ETSI TS 123 167 V10.7.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 10.7.0 Release 10)ETSI TS 123 167 V11.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 11.6.0 Release 11)ETSI TS 123 167 V9.10.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 9.10.0 Release 9)ETSI TS 123 203 V11.8.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 11.8.0 Release 11)ETSI TS 123 204 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of Short Message Service (SMS) overgeneric 3GPP Internet Protocol (IP) access; Stage 2(3GPP TS 23.204 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 123 216 V10.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 216 V11.7.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 11.7.0 Release 11)ETSI TS 123 218 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model;Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 123 221 V10.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 123 221 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 123 221 V8.9.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 123 221 V9.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 228 V11.7.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2(3GPP TS 23.228 version 11.7.0 Release 11)ETSI TS 123 237 V10.10.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 10.10.0 Release 10)ETSI TS 123 237 V11.6.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 11.6.0 Release 11)ETSI TS 123 237 V9.10.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.10.0 Release 9)ETSI TS 123 251 V10.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 10.5.0Release 10)ETSI TS 123 251 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 11.4.0Release 11)31


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 123 251 V8.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 123 251 V9.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 271 V10.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 271 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 123 271 V9.7.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 123 272 V10.9.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 10.9.0Release 10)ETSI TS 123 272 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 11.3.0Release 11)ETSI TS 123 272 V9.13.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.13.0Release 9)ETSI TS 123 284 V10.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Local Call Local Switch (LCLS); Stage 2(3GPP TS 23.284 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 284 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Local Call Local Switch (LCLS); Stage 2(3GPP TS 23.284 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 123 333 V10.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia Resource Function Controller (MRFC)- Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mpinterface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.333version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 334 V10.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application LevelGateway (IMS-ALG) – IMS Access Gateway(IMS-AGW) interface: Procedures descriptions(3GPP TS 23.334 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 334 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) ApplicationLevel Gateway (IMS-ALG) – IMS Access Gateway (IMS-AGW) interface: Procedures descriptions(3GPP TS 23.334 version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 123 380 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Restoration Procedures (3GPP TS 23.380version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 123 401 V10.9.0 (2013-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 10.9.0Release 10)ETSI TS 123 401 V11.4.0 (2013-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 11.4.0Release 11)ETSI TS 123 401 V8.17.0 (2013-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancements forEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.17.0Release 8)ETSI TS 123 401 V9.14.0 (2013-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.14.0Release 9)ETSI TS 123 682 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements to facilitatecommunications with packet data networks andapplications (3GPP TS 23.682 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 124 008 V10.9.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 10.9.0 Release 10)ETSI TS 124 008 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 124 109 V11.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Bootstrapping interface (Ub) and networkapplication function interface (Ua); Protocol details(3GPP TS 24.109 version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 124 139 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system - fixed broadband access networkinterworking; Stage 3 (3GPP TS 24.139 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 167 V11.0.1 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 11.0.1 Release 11)ETSI TS 124 173 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Multimedia telephony communication serviceand supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 124 216 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Continuity Management Object(MO) (3GPP TS 24.216 version 11.1.0 Release 11)32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ETSI TS 124 229 V10.10.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 10.10.0 Release 10)ETSI TS 124 229 V11.6.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 11.6.0 Release 11)ETSI TS 124 229 V7.30.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 7.30.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V822.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 8.22.0 Release 8)ETSI TS 124 237 V10.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 10.9.0 Release 10)ETSI TS 124 237 V11.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 124 237 V8.12.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 124 237 V9.13.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.13.0 Release 9)ETSI TS 124 238 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Session Initiation Protocol (SIP) based userconfiguration; Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 247 V10.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 124 247 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 124 247 V8.11.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 124 247 V9.8.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 124 259 V10.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3(3GPP TS 24.259 version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 124 259 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3(3GPP TS 24.259 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 124 259 V9.7.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3(3GPP TS 24.259 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 124 292 V10.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 10.9.0 Release 10)ETSI TS 124 292 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 124 292 V8.15.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 8.15.0 Release 8)ETSI TS 124 292 V9.13.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 9.13.0 Release 9)ETSI TS 124 301 V10.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 10.9.0 Release 10)ETSI TS 124 301 V11.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 124 302 V11.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)via non-3GPP access networks; Stage 3(3GPP TS 24.302 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 124 312 V11.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access Network Discovery and Selection Function(ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 124 315 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Operator Determined Barring(3GPP TS 24.315 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 124 337 V10.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) inter-UE transfer;Stage 3 (3GPP TS 24.337 version 10.6.0 Release 10)33


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 124 337 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) inter-UE transfer;Stage 3 (3GPP TS 24.337 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 124 341 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3(3GPP TS 24.341 version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 124 390 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Unstructured Supplementary Service Data (USSD)using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIMS; Stage 3 (3GPP TS 24.390 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 410 V8.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; NGN Signalling Control Protocol;Communication HOLD (HOLD) PSTN/ISDN simulationservices;ETSI TS 124 503 V8.14.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol basedon Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229(Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.14.0Release 8)ETSI TS 124 505 V8.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:Conference (CONF); Protocol specification(3GPP TS 24.505 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 528 V8.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; Common Basic Communicationprocedures; Protocol specification (3GPP TS 24.528version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 529 V8.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services: ExplicitCommunication Transfer (ECT); Protocol specification(3GPP TS 24.529 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 604 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Diversion (CDIV) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 11.5.0Release 11)ETSI TS 124 605 V10.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.605 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 124 605 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.605 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 124 605 V8.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.605 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 124 605 V9.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.605 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 607 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Originating Identification Presentation (OIP) andOriginating Identification Restriction (OIR) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.607 version 11.2.0Release 11)ETSI TS 124 610 V10.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.610 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 124 610 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.610 version 11.2.0Release 11)ETSI TS 124 610 V8.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.610 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 610 V9.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.610 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 616 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Malicious Communication Identification (MCID)using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 623 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Extensible Markup Language (XML) ConfigurationAccess Protocol (XCAP) over the Ut interface forManipulating Supplementary Services(3GPP TS 24.623 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 124 628 V10.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common Basic Communication procedures usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 10.4.0Release 10)34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ETSI TS 124 628 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common Basic Communication procedures usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 628 V8.6.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common Basic Communication procedures usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 124 628 V9.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common Basic Communication procedures usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 124 629 V10.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 124 629 V11.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 124 629 V8.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 124 629 V9.1.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 124 642 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber(CCBS) and Completion of Communications by NoReply (CCNR) using IP Multimedia (IM) Core Network(CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.642 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 125 201 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer - general description (3GPP TS 25.201version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 211 V11.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 125 212 V10.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (FDD)(3GPP TS 25.212 version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 125 212 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (FDD)(3GPP TS 25.212 version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 125 213 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 125 214 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 125 224 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 302 V11.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Services provided by the physical layer(3GPP TS 25.302 version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 125 304 V10.7.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 10.7.0 Release 10)ETSI TS 125 304 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 306 V10.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 10.9.0 Release 10)ETSI TS 125 306 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 125 306 V9.10.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 9.10.0 Release 9)ETSI TS 125 307 V10.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 125 307 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 307 V4.20.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 4.20.0 Release 4)ETSI TS 125 307 V5.19.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 5.19.0 Release 5)ETSI TS 125 307 V6.16.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 6.16.0 Release 6)35


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 125 307 V7.12.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 7.12.0 Release 7)ETSI TS 125 307 V8.10.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 125 307 V9.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 308 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 11.3.0Release 11)ETSI TS 125 319 V11.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2(3GPP TS 25.319 version 11.6.0 Release 11)ETSI TS 125 321 V10.8.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 10.8.0 Release 10)ETSI TS 125 321 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 125 321 V8.17.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 8.17.0 Release 8)ETSI TS 125 321 V9.10.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 9.10.0 Release 9)ETSI TS 125 322 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification(3GPP TS 25.322 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 401 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN overall description (3GPP TS 25.401version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 413 V10.8.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access NetworkApplication Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413version 10.8.0 Release 10)ETSI TS 125 413 V11.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 125 423 V11.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 125 425 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.425version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 435 V10.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.435version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 125 435 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.435version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 461 V11.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 125 466 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Application part(3GPP TS 25.466 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 125 467 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 468 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA)signalling (3GPP TS 25.468 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 469 V10.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) ApplicationPart (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 469 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) ApplicationPart (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 125 471 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iurh interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) User Adaption (RNA)signalling (3GPP TS 25.471 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 126 131 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony;Requirements (3GPP TS 26.131 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 126 132 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Speech and video telephony terminal acoustictest specification (3GPP TS 26.132 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 126 237 V10.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based PacketSwitch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols(3GPP TS 26.237 version 10.6.0 Release 10)ETSI TS 126 237 V9.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based PacketSwitch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols(3GPP TS 26.237 version 9.9.0 Release 9)ETSI TS 126 247 V11.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end Packet-switchedStreaming Service (PSS); Progressive Download andDynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH)(3GPP TS 26.247 version 11.1.0 Release 11)36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ETSI TS 126 346 V10.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 10.6.0Release 10)ETSI TS 126 346 V11.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 11.3.0Release 11)ETSI TS 126 346 V9.9.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 9.9.0Release 9)ETSI TS 127 007 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; AT command set for User Equipment (UE)(3GPP TS 27.007 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 128 621 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Requirements (3GPP TS 28.621 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 622 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.622version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 623 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.623version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 624 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; StateManagement Data Definition Integration Reference Point(IRP); Requirements (3GPP TS 28.624 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 625 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; StateManagement Data Definition Integration Reference Point(IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.625version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 626 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; StateManagement Data Definition Integration Reference Point(IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.626version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 627 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON) Policy Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.627 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 628 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON) Policy Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); InformationService (IS) (3GPP TS 28.628 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 629 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON) Policy Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set(SS) definitions (3GPP TS 28.629 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 631 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.631 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 632 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 28.632 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 633 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; InventoryManagement (IM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS)definitions (3GPP TS 28.633 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 651 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; UniversalTerrestrial Radio Access Network (UTRAN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Requirements (3GPP TS 28.651 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 652 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; UniversalTerrestrial Radio Access Network (UTRAN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.652version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 653 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; UniversalTerrestrial Radio Access Network (UTRAN) NetworkResource Model (NRM) Integration Reference Point(IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.653version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 659 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)Network Resource Model (NRM) Integration ReferencePoint (IRP); Solution Set (SS) definitions(3GPP TS 28.659 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 661 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic RadioAccess Network (RAN) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.661 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 662 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic RadioAccess Network (RAN) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); InformationService (IS) (3GPP TS 28.662 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 663 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic RadioAccess Network (RAN) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set(SS) definitions (3GPP TS 28.663 version 11.0.0Release 11)37


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 128 671 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.671 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 672 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); InformationService (IS) (3GPP TS 28.672 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 673 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set(SS) definitions (3GPP TS 28.673 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 674 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network ResourceModel (NRM) Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 28.674 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 675 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network ResourceModel (NRM) Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 28.675 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 128 704 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.704 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 705 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 28.705 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 706 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS)definitions (3GPP TS 28.706 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 707 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.707version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 708 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP); Information Service (IS)(3GPP TS 28.708 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 709 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Evolved PacketCore (EPC) Network Resource Model (NRM) IntegrationReference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions(3GPP TS 28.709 version 11.0.0 Release 11)38ETSI TS 128 731 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TransportNetwork (TN) interface Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Requirements(3GPP TS 28.731 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 732 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TransportNetwork (TN) interface Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 28.732 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 733 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TransportNetwork (TN) interface Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS)definitions (3GPP TS 28.733 version 11.0.0 Release 11)ETSI TS 128 734 V11.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SignallingTransport Network (STN) interface Network ResourceModel (NRM) Integration Reference Point (IRP);Requirements (3GPP TS 28.734 version 11.0.0Release 11)ETSI TS 129 018 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); ServingGPRS Support Node (SGSN) - Visitors LocationRegister (VLR); Gs interface layer 3 specification(3GPP TS 29.018 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 129 060 V10.7.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface(3GPP TS 29.060 version 10.7.0 Release 10)ETSI TS 129 060 V11.5.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface(3GPP TS 29.060 version 11.5.0 Release 11)ETSI TS 129 061 V10.8.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 10.8.0 Release 10)ETSI TS 129 061 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 129 061 V8.11.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 129 061 V9.11.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the Public Land MobileNetwork (PLMN) supporting packet based servicesand Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061version 9.11.0 Release 9)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2ETSI TS 129 078 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customised Applications for Mobile network EnhancedLogic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part(CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 11.2.0Release 11)ETSI TS 129 079 V10.4.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimal media routeing within the IP MultimediaSubsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 129 079 V11.2.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Optimal media routeing within the IP MultimediaSubsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079version 11.2.0 Release 11)ETSI TS 129 109 V10.1.1 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh andZn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3(3GPP TS 29.109 version 10.1.1 Release 10)ETSI TS 129 109 V11.2.1 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh andZn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3(3GPP TS 29.109 version 11.2.1 Release 11)ETSI TS 129 109 V8.5.1 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh andZn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3(3GPP TS 29.109 version 8.5.1 Release 8)ETSI TS 129 109 V9.3.1 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh andZn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3(3GPP TS 29.109 version 9.3.1 Release 9)ETSI TS 132 405 V11.1.1 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements;ETSI TS 134 114 V11.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; User Equipment (UE) / Mobile Station (MS) OverThe Air (OTA) antenna performance; Conformancetesting (3GPP TS 34.114 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 134 121-2 V10.5.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 2:Implementation Conformance Statement (ICS)(3GPP TS 34.121-2 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 134 123-2 V10.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 2: Implementation conformance statement (ICS)proforma specification (3GPP TS 34.123-2version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 134 229-1 V10.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 34.229-1version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 134 229-1 V9.11.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 34.229-1version 9.11.0 Release 9)ETSI TS 134 229-2 V10.0.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification(3GPP TS 34.229-2 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 134 229-2 V9.11.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification(3GPP TS 34.229-2 version 9.11.0 Release 9)ETSI TS 134 229-3 V9.6.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 3: Abstract testsuite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 101 V9.13.1 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 9.13.1 Release 9)ETSI TS 136 401 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 136 421 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 layer 1 (3GPP TS 36.421 version 11.1.0Release 11)ETSI TS 136 423 V11.3.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)(3GPP TS 36.423 version 11.3.0 Release 11)ETSI TS 136 440 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); General aspects and principles forinterfaces supporting Multimedia Broadcast MulticastService (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.440version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 136 443 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)(3GPP TS 36.443 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 136 444 V10.4.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)(3GPP TS 36.444 version 10.4.0 Release 10)39


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 136 444 V11.4.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)(3GPP TS 36.444 version 11.4.0 Release 11)ETSI TS 136 455 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 136 521-2 V10.4.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 136 523-2 V10.3.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) proforma specification(3GPP TS 36.523-2 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 136 523-2 V11.1.0 (2013-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) proforma specification(3GPP TS 36.523-2 version 11.1.0 Release 11)ETSI TS 137 571-1 V10.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 1: Conformance testspecification (3GPP TS 37.571-1 version 10.2.0Release 10)ETSI TS 137 571-1 V9.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 1: Conformance testspecification (3GPP TS 37.571-1 version 9.3.0Release 9)ETSI TS 137 571-2 V9.3.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 2: Protocol conformance(3GPP TS 37.571-2 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 137 571-3 V9.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 3: Implementation ConformanceStatement (ICS) (3GPP TS 37.571-3 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 137 571-4 V9.1.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 4: Test suites (3GPP TS 37.571-4version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 137 571-5 V10.2.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 5: Test scenarios and assistancedata (3GPP TS 37.571-5 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 137 571-5 V9.4.0 (2013-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC); User Equipment (UE) conformance specificationfor UE positioning; Part 5: Test scenarios and assistancedata (3GPP TS 37.571-5 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 151 010-2 V10.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 151 010-5 V10.3.0 (2013-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN/UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)(3GPP TS 51.010-5 version 10.3.0 Release 10)Parengë Lyda Maþeikienë40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2013 Nr. 2Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Direktoriaus patarëjas ......................................................................................................................................... 270 9358Faksas 212 6252TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 279 1143Personalo klausimai ................................................................................................................................................. 279 1140Informacijos teikimas visuomenei bei þiniasklaidai ir renginiø organizavimas ..................................................... 279 1135Dokumentø tvarkyba ............................................................................................................................................... 270 9360203 kab.206 kab.204 kab.207 kab.309 kab.401 kab.205 kab.STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361 319 kab.1-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë .................. 279 1131 310 kab.Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134 318 kab.Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno produktai ............................................................................. 270 9365 311 kab.Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos, grûdø produktai, paðarai ........................ 270 9365 311 kab.2-asis poskyrisPoskyrio vedëjas ................................................................................................................................................... 234 8399 302 kab.Sveikata, pakavimas, akiø optika, priemonës neágaliesiems ................................................................................. 234 8396 303 kab.Mechanika, metalai, suvirinimas, elektromobiliø sauga ......................................................................................... 234 8396 303 kab.Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai, baldai, neardomieji bandymai, ergonomika ........... 234 8397 304 kab.Konvejeriai, nanotechnologijos, darbø sauga ........................................................................................................ 234 8397 304 kab.Elektronika, elektros energetika, prieðgaisrinë sauga ............................................................................................. 279 1151 216 kab.3-iasis poskyrisPoskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, geotechnika, metrologija,bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas ....................................... 279 1150 312 kab.Mediena, keramika, mûro gaminiai, ðildymo ir vëdinimo sistemos, automobiliø keliø tiesyba irmedþiagos, ugniai atsparios medþiagos ................................................................................................................ 270 9341 317 kab.Akustika, betono gaminiai, langai ir durys, vandentvarka ..................................................................................... 270 9341 317 kab.Informacinës ir ryðiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, turto apsauga ..................... 270 9349 216 kab.Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151 216 kab.PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab................................................................................................................................................................................... 279 11 53 217 kab.Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab................................................................................................................................................................................... 270 1138 202 kab.INFORMACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362 218 kab.Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364 213 kab.Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.Notifikavimo ir informacijos poskyrisPoskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347 214 kab.Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347 214 kab.Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364 213 kab.Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 270 9342 213 kab.Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142 315 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja. Finansiniai klausimai ................................................................................................................................. 270 9346 201 kab.Departamento administravimo klausimai ............................................................................................................... 270 9355 200 kab.Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................................. 270 9348 307 kab.Lietuvos standartø ir Departamento leidiniø platinimas ......................................................................................... 270 9343 306 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356Faksas 270 935641


2013 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos Respublikos Vyriausybësinstitucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir organizacijomisLietuvos Respublikos Vyriausybës politikà standartizacijossrityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.;Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narysnuo 1996 m.42

More magazines by this user
Similar magazines