Lietuvos totoriai Nr. 109-110 - Tautinių bendrijų namai

tbn.lt
  • No tags were found...

Lietuvos totoriai Nr. 109-110 - Tautinių bendrijų namai

L i e t u v o s t o t o r i ų l a i k r a š t i s ♦ L e i d ž i a m a s n u o 1 9 9 5 m .„Litva tatarlary“Nr. 9–10 (109110) 2007 m. rugsėjis-spalis ISSN 1822–2072Ką pasakytųVytautas Didysis?AUŠRA ŽVINAKEVIČIŪTĖSpalio 12-oji buvo reikšminga dienaAlytaus rajone gyvenantiems Lietuvostotoriams. Dvejose Raižių apylinkėseesančiose senosiose totorių kapinėse maldapalaiminti jas paženklinę paminkliniaiakmenys. Dabar jie žymės jau šešeriasšiame krašte esančias senąsias totorių kapines.Pasak šios prasmingos iniciatyvoskaltininkų alytiškių brolių Motiejaus irSimo Jakubauskų, netrukus tai bus padarytair kitose kapinėse. Iš viso Raižiųapylinkėse yra 13 totorių kapinių, iš kuriųdvejos – veikiančios.(Nukelta į 2-ą psl.)Konferencija „610-osios totorių ir karaimųįsikūrimo Lietuvos Didžiojojekunigaikštystėje metinės“VU doc. dr. GALINA MIŠKINIENĖ,TATJANA AKSIONOVA2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniausuniversitete įvyko tarptautinė mokslinėkonferencija „610-osios totorių irkaraimų įsikūrimo Lietuvos DidžiojojeKunigaikštystėje metinės“. Konferencijąrengė Vilniaus universiteto Istorijosfakulteto Kultūrinių bendrijų studijųcentras, Lietuvos totorių bendruomeniųsąjunga ir Lietuvos karaimų bendruomenė.Konferenciją parėmė Lietuvostūkstantmečio minėjimo direkcija prieLR Prezidento kanceliarijos, LietuvosRespublikos kultūros ir sporto rėmimofondas, Tautinių mažumų ir išeivijosdepartamentas prie LR Vyriausybės,Vilniaus miesto savivaldybės administracijosKultūros, švietimo ir sportodepartamentas ir Turkijos Respublikosambasada Lietuvoje. Konferencijojedalyvavo Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos,Rusijos (Orenburgo srities ir TatarstanoRespublikos), Suomijos, Ukrainosmokslininkai. Darbas vyko dviejosesekcijose: totorių ir karaimų. Buvo išklausyti34 pranešimai.Pirmasis Pasaulinis totorių mokslininkųforumas KazanėjeRugsėjo 19–21 d. Kazanėje įvyko Pirmasistotorių mokslininkų kongresas.Renginio organizatoriai – Pasauliniototorių kongreso Vykdomasis komitetasir Tatarstano Respublikos Mokslų akademija.Pagrindinis forumo tikslas – suvienytitautinius intelektinius resursus,apsikeisti informacija ir mokslo beitechnikos laimėjimais. Pagrindinė užduotis– efektyviai išnaudoti mokslinestechnines tautiečių galimybes, siekiantaukšto totorių tautos socialinio, ekonominioir kultūrinio vystymosi lygio. Įšį renginį atvyko daugiau nei 300 Rusijosir užsienio mokslininkų. Dar apie200 dalyvių buvo Tatarstano aukštųjųmokyklų mokslininkai. Forumas dirbodviejose sekcijose: humanitariniųbei tiksliųjų ir technikos mokslų. Jamedalyvavo Rumunijos ambasadoriusTurkmėnijoje T. Džemilis, Rusijos Federacijosužsienio reikalų ministerijos,Maskvos valstybinio tarptautiniųsantykių instituto Europos ir Europosšalių istorijos katedros profesorius A.Achtamzianas, M. Planko draugijosAstrofizikos instituto direktorius, RusijosMokslų Akademijos akademikasR. Siuniajevas, Rusijos Mokslų AkademijosOkeanologijos mokslinių tyrimųinstituto direktorius A. Nigmatulinas,profesorius, humanitarinių mokslųdaktaras, G. Tukajaus centro Uralskevadovas R. Abuziarovas. Pranešimusskaitė mokslininkai iš Rusijos, Kinijos,Kazachstano, JAV.(Nukelta į 3-ią psl.)Lietuvos totorių mokslininkams forumeatstovavo dr. Adas Jakubauskas, dr.Jonas Ridzvanavičius, dr. Galina Miškinienė,filosofijos mokslų kandidatasGalimas Sitdykovas.(Nukelta į 19-ą psl.)Prieš forumo posėdį (iš kairės) J. Ridzvanavičius, G. Miškinienė, G. Sitdykovas


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis Apie Aktualijos mus rašoKą pasakytų Vytautas Didysis?(Atkelta iš 1-o psl.)Šviesiems, aktyviems Raižių totoriamsseniai rūpėjo deramai pagerbti savo tautiečiųamžinojo poilsio vietas. Juolab kadkai kurie senkapiai jau seniai užžėlė žole...Gal būtų pamažu išnykę ir iš žmoniųatminties.Prieš dvejus metus Motiejus Jakubauskas,Rozalija Radlinskaitė ir Alytaus apskritiestotorių bendruomenės pirmininkasIpolitas Makulavičius ėmėsi konkrečiosveiklos siekdami pažymėti senkapius.Tikėdamiesi gauti paramą iš EuroposSąjungos struktūrinių fondų, jie parengėprojekto paraišką. Deja, entuziastus pasiekėinformacija, kad tokiems reikalamslėšų iš struktūrinių fondų neskiriama.Tuomet broliai Motiejus ir Simas nutarėasmeniniu indėliu duoti pradžią tam, kadpagal esamas topografines nuotraukasbūtų pastatyti riboženkliai, ženklinantyssenųjų kapinių teritoriją. Broliai Jakubauskaitiki, kad paminklinių akmenųpastatymas senosiose kapinėse „padėsjudėti į priekį”.Iškilmės rytą prasidėjo pamaldomisRaižių mečetėje. Po jų Alytaus apskritiestotorių bendruomenės nariai, iškilmingosceremonijos svečiai patraukė į Beliavščyznossenąsias kapines, kuriose yra darlankomų kapų.Totorių bendruomenei svarbaus aktoliudininkais tapo į Raižius atvykę Lietuvostotorių bendruomenių sąjungos pirmininkasdr. Adas Jakubauskas, Tautiniųmažumų ir išeivijos departamento prieLR Vyriausybės Integracijos programųposkyrio vyresnioji specialistė NadeždaPetrauskienė, Alytaus apskrities viršininkasEugenijus Palavinskas, jo pavaduotojaOna Balevičiūtė, Kultūros paveldodepartamento prie Kultūros ministerijosAlytaus teritorinio padalinio specialistai,Etninės kultūros globos tarybos prie LRSeimo sekretoriato darbuotojas ArvydasŠvirmickas, Raižių totoriai, Butrimoniųir Punios seniūnai Algirdas Jusas ir GintautasLaukaitis. Neatvyko tik tikrai lauktiAlytaus rajono savivaldybės vadovai...Dr. A. Jakubauskas priminė Lietuvostotorius mūsų žemėje gyvenant jau per600 metų, o Raižių apylinkėse tikriausiaine mažiau kaip 500 metų. Išsamiaupasidomėjus paaiškėjo, kad Lietuvojeyra daug totorių senųjų kapinių, apie kuriasjau nebėra jokių žinių arba šios labaimenkos – tik vienas kitas senolis darparodytų, kur anksčiau plytėjo kapinės.Dėkodamas už gražią iniciatyvą Motiejuiir Simui Jakubauskams, A. Jakubauskassakė: „Tai iš tiesų dvasinis aktas, atspindintispasiaukojimą savo tautai. Šis darbaslabai reikalingas ir reikšmingas. Ačiūjums, gerbiamieji, už jūsų didelę širdį.Galbūt valstybė ar privatūs asmenyspratęs šią gerą iniciatyvą ir kitose Lietuvosvietovėse. Norėčiau paprašytisavivaldos institucijų atstovų atkreipti dėmesį,kad šalia, Alytaus rajone, gyvena irtotorių bendruomenė – tokie pat Lietuvospiliečiai, mokesčių mokėtojai kaip ir visikiti. Galbūt Alytaus rajono savivaldybėgalėtų pagalvoti, kaip pasirūpinti totoriųkapinėmis. Reikėtų paskirti kapinių prižiūrėtojus,kaip ir priklauso.“Kultūros paveldo departamento Alytausteritorinio padalinio vedėjas VytautasKolesnikovas sako, jog jam rūpi,kad su derama pagarba būtų žiūrima įįvairių tautų atstovų kapines. Tačiau, paveldosaugininkonuomone, totorių bendruomenė,daug šimtmečių gyvenantipetys į petį su lietuvių tauta, yra viena išlabiausiai nusipelniusių pagarbos, geranoriškesniopožiūrio į jos rūpesčius, lūkesčius,norus. Pasak V. Kolesnikovo, visosAlytaus rajone esančios senosios totoriųkapinės saugomos kaip kultūros paveldoobjektai ir „šitiems reikalams turėtųbūti skiriama gerokai daugiau pinigų.Pavyzdžiui, kultūros paveldui per metusskiriama apie 18 milijonų, o vadinamajaiMotiejus ir Simas Jakubauskai,paminklų pastatymo senosiose totoriųkapinėse iniciatoriaipasaulinei žemdirbių šventei Kaune skirtaapie 22 milijonai – kelioms dienoms“.„Priimkite mūsų atvykimą kaip Lietuvosvykdomosios valdžios vienos išinstitucijų pagarbos ženklą jūsų tautosdaliai, kuri savo gyvenimą susiejo su mūsųvalstybės bendra istorija, kaip pagarbąuž jūsų bendruomenės aiškią poziciją pervisą Lietuvos valstybingumo raidą, kaippagarbą jūsų tradicijoms“, – sakė apskritiesviršininkas E. Palavinskas.Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavęsKauno mečetės imamas Romas Jakubauskasir vienose, ir kitose kapinėse pakvietėtautiečius pastatytus paminklinius akmenispalaiminti bendra malda, perskaitėištrauką iš Korano.I. Makulavičius, priminęs, kad senųjųkapinių teritorijos šienavimo, priežiūrosproblemos sovietmečiu kaip ir nebūta, darkartą kreipėsi į vietos valdžios atstovus,kviesdamas nebūti abejingus totorių tautosatminimo vietoms, prisidėti prie bendrotikslo, rasti galimybių deramai tvarkytisenkapių teritoriją, nutiesti kelius prie darveikiančių kapinių. Ponas Ipolitas turėjopriekaištų ir paveldosaugininkams – kad ikišiol tinkamai nepaženklintos senųjų kapiniųteritorijos. Šie tvirtino, jog ši problema jaupradėta spręsti...I. Makulavičius, dėkodamas visiems,per lietų dalyvavusiems iškilmėse, vylėsi– „galbūt šis lietus prabudins, praplaussmegenis, padės suvokti, kad reikia dirbti– visų bendram tikslui“.Prasmingo renginio dalyviai sušilti, pasivaišintiarbata, kava, nacionaliniu totoriųskanėstu – šimtalapiu pyragu – buvo pakviestiį Raižių bendruomenės namus. Čiatrumpai, bet, matyt, dalykiškai pabendravęsu E. Palavinsku, aktyvūs bendruomenėsnariai su apskrities viršininku atsisveikinošypsodamiesi: spalio 15 d. jis jiems paskyręsaudienciją, kurios metu tikimasi aptartiir mėginti spręsti Dzūkijoje gyvenantiemstotoriams aktualiausias problemas.Straipsnis perspausdintasiš laikraščio „Alytaus naujienos“


AktualijosNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis Konferencija „610-osios totorių ir karaimų įsikūrimoLietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje metinės“(Atkelta iš 1-o psl.)Konferencijos dalyviaiKonferencija turėjo ir praktinę dalį: lieposmėnesį Trakuose buvo organizuotakaraimų kalbos mokykla. Rugsėjo 15 d.įvyko ekskursija Vilnius-Trakai-Kaunas-Raižiai-Subartonys-Vilnius, kurios metukonferencijos dalyviai Trakuose aplankėkaraimų etnokultūrinį buities muziejų,Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų,Alytaus apskrities totorių bendruomenėsnamus ir mečetę Raižių kaime bei Varėnosrajone, Subartonių kaime, neseniai įkurtątotorių etnokultūrinį buities muziejų. Šiosekskursijos metu jie galėjo susipažinti netik su totorių ir karaimų kultūriniu palikimu,bet ir pabendrauti su abiejų bendruomeniųnariais. Taip pat konferencijosdalyviai, vykę į šią ekskursiją, turėjo galimybęparagauti totorių ir karaimų tradiciniųtautinių patiekalų: totoriškų koldūnų,šimtalapio – Raižiuose bei karaimiškų kibinųir vestuvinio pyrago – Trakuose.Akivaizdu, kad LDK totorių palikuonims,gyvenantiems trijose valstybėse (Lietuvoje,Lenkijoje ir Baltarusijoje), o LDK karaimųpalikuonims – Lietuvoje, Lenkijoje ir Kryme,aktualu reguliariai rengti tarptautineskonferencijas, kuriose būtų pristatomi įvairiųsričių specialistų atlikti naujausių moksliniųtyrimų rezultatai.Konferencijoje buvo aptarta aktualiausiaabiem bendruomenėms problema– kultūrinio ir istorinio paveldoišsaugojimas ir pristatymas plačiajai visuomenei.Susidomėjimas šia tema sparčiaiauga. Apie totorius ir karaimus rašone tik artimiausių kaimyninių – Baltarusijos,Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, bettaip pat ir Anglijos, JAV, Suomijos, Švedijos,Šveicarijos šalių tyrinėtojai. Paskutiniumetu į šias mokslininkų gretasįsiliejo istorikai, etnografai ir filologaiiš Turkijos. Proginės tarptautinės konferencijosparengimas padėjo apžvelgtiir pristatyti specialistams ir plačiajai visuomenei,kokie tyrimai yra atlikti perpaskutinį dešimtmetį Lietuvoje ir kitoseanksčiau minėtose valstybėse, kuriostyrinėjimų sritys sulaukia daugiausiadėmesio, o kurios dar turi plačią dirvąnaujiems tyrinėjimams.Konferencijos metu pastebėta, ir tuo galimapasidžiaugti, jog atsirado jaunų mokslininkų,drąsiai pradėjusių tyrinėti sudėtingiausiasrankraštinio totorių palikimo problemas, nebijančiųgvildenti abiejų bendruomenių, tiektotorių, tiek karaimų, asimiliacijos ir integracijostemas. Tyrinėjami ne tik senieji rankraščiai,bet taip pat katalogizuojami naujai atrastiLietuvos totorių rankraščiai, surašyti arabųrašmenimis. Žengta lyginamųjų studijų keliuir diachroninių, ir sinchroninių tyrinėjimų as-Konferencijos prezidiumas (iš kairės):LTBS pirmininkas dr. Adas Jakubauskas,ambasadorė, karaimų bendruomenėsnarė doc. dr. Halina Kobeckaitė, VilniausUniversiteto prorektorius prof. JuozasVidmantis Vaitkuspektu. Pristatytuose prof. T. Bairašauskaitės„Totorių ir karaimų bendruomenės XIX a.:demografiniu aspektu“ ir L. Graczyko „VirtualiOrda. Virtualus Džamiatas. Karaimų irtotorių bendruomenės internetinėje erdvėje“pranešimuose buvo bandoma patyrinėti totoriųir karaimų bendruomenes kartu. S. Ebubekirovoir dr. A. Jakubausko tyrinėjimaiatvėrė žymių totorių veikėjų, kaip antai MustafosDavidovičiaus ir Olgierdo Kričinskio,nežinomus gyvenimo puslapius.Neliko nepaliesta nė viena totorių beikaraimų istorinio, kultūrinio ir visuomeniniogyvenimo sritis, pradedant nuo seniaižinomo Keturiasdešimt totorių kaimopavadinimo, kuris iš tikrųjų istoriškai galėjovadintis ir kitaip (prof. H. Jankovskiopranešimas), ir iki karaimų vaikų kūrybos(N. Zajančkovskajos pranešimas).Itin sėkmingai praėjusi konferencija,apie ką byloja šilti jos dalyvių atsiliepimai,nuteikia jos organizatorius optimistiškai,leidžia galvoti ir apie tolimesniusdarbus šioje srityje. Visų pirma, konferencijosorganizatoriai tikisi surasti galimybęišleisti praėjusios konferencijos medžiagą.Konferencijos pranešimų pagrindu paruoštimoksliniai straipsniai įneštų svarųindėlį į turtingų rytietiškos kultūros klodųkryptingą tyrinėjimą. Juk ne kiekviena šioEuropos regiono šalis gali pasigirti tokiupalikimu, tokia kultūrine įvairove, kuriyra Lietuvoje. Tad reikėtų visa tai saugoti,puoselėti ir neleisti nugrimzti praeities šešėliuos.Tik kryptingai tyrinėdami, tik viešindami,publikuodami tyrimų medžiagągalime išsaugoti šį Lietuvos paveldą.Konferencijos dalyvių šilti atsiliepimaiapie konferenciją byloja, jog šis renginysbuvo vestas ir organizuotas ištiessėkmingai. Jų elektroniniu paštu atsiųstiatsiliepimai ar tiesiog išsakyti padėkosžodžiai priverčia tuo patikėti. Štai keletasiš jų: Baltarusijos valstybinio universitetodocentas, filologijos mokslų kandidatasMichail Tarelko (Михаил Тарелко) paskutinękonferencijos dieną, po ekskursijospasakė, jog ši konferencija buvo labaiaukšto lygio, kad nebuvo jokių nesusipratimųar techninių problemų, o tai jam labaipatiko. Helsinkio universiteto profesoriusTapani Harviainen savo elektroniniamelaiške, kurį atsiuntė organizatoriams pokonferencijos, parašė, jog jam liko malonūsprisiminimai apie konferenciją ir visąjos organizuotumą. Adomo Mickevičiausuniversiteto Poznanėje doktorantė MariolaAbkowicz taip pat elektroniniame laiškepadėkojo „už labai malonų laiką, praleistąVilniuje“. Labai šiltai apie konferenciją atsiliepėTorūnės Mikalojaus Koperniko universitetoprofesorius Czesław Łapicz.Todėl drąsiai galima teigti, jog konferencijapavyko ir visi dalyviai liko patenkintija, dėkojo organizatoriams už galimybęjoje dalyvauti.


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis Apie Konferencija mus rašoLietuvos totorių bendruomenėvakar ir šiandienPranešimas, perskaitytas tarptautinėje konferencijoje„610-osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje metinės“Dr. ADAS JAKUBAUSKASKiekviena tauta ar bendruomenė, kuriaivadovauja inteligentija, nukreipdama, kuriuokeliu tautai eiti, gyvena tol, kol prisimenasavo istoriją, laikosi religijos normų.Svarbus ir kalbos faktorius, bet Lietuvostotoriai gimtąją kalbą prarado dar XVII a.antroje pusėje, todėl tautos išlikimui žymiaisvarbesnė buvo Islamo religija. Nemažiau svarbu, kad tautos palikimu domėtųsimokslininkai, supažindintų akademinębendruomenę su savo tyrinėjimais irtokiu būdu pristatytų tautą pasauliui.Be jokios abejonės, didžiausią savo indėlįtotoriai įnešė kovodami Žalgirio mūšyje,tarnaudami savo gentinėse vėliavose,o vėliau Priešakinės sargybos daliniuoseLDK ir Abiejų Tautų Respublikos kariuomenėssudėtyje, dalyvaudami visuose beišimties karuose iki Abiejų Tautų Respublikospadalijimų. Ketverių metų Seimolaikotarpiu plačiai buvo žinomi generoloJuzefo Bielako, pulkininkų Jokūbo Azulevičiaus,Mustafos Baranovskio, poručikoAleksandro Achmatovičiaus, pasiaukojamaikovojusių LDK saulėlydžio laikotarpiuir Kosciuškos sukilimo metu, vardai.Totoriai dalyvauja ir lemiamose kautynėseginant Varšuvos Prahą 1794 m.lapkričio 4 d. Šiose kautynėse dalyvavoPriešakinės sargybos antrasis, trečiasis,ketvirtasis ir penktasis pulkai. Daugumatotorių buvo Jokūbo Jasinskio dispozicijoje.Šis pralaimėjimas lėmė Respublikos,o drauge ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystėsžlugimą.Totoriai karo istorijai davė ulonų kavaleriją.XVIII a. šis pavadinimas atsiradonuo totoriaus pulkininko AleksandroUlano pavardės. Ulonai sutinkami ne tikLietuvos ir Lenkijos, bet ir Saksonijos,Napoleono, carinės Rusijos, o vėliau irkitose kariuomenėse.Lietuvos totoriai karininkai pasižymėjoaukštomis moralinėmis savybėmis, todėljiems buvo patikimos dalinių iždininkų,intendantų, karininkų garbės teismų nariųbei pirmininkų pareigos. Karo tarnybaijie buvo ruošiami nuo pat vaikystės.Iš mažos totorių bendruomenės, kuriosnariai dabar gyvena Lietuvoje, Lenkijojeir Baltarusijoje, XIX a. pabaigoje – XX a.pradžioje kilo 25 generolai. Žinomiausiiš jų: infanterijos generolas Chalilis (Ipolitas)Januševskis, generolai leitenantaiChalilis Bazarevskis, Aleksandras Tuhan-Mirza Baranovskis, Konstantinas Kričinskis,Suleimanas (Maciejus) Sulkevičius,generolai majorai Antonis-LonginasBaranovskis, Tamerlanas Bielakas, AleksandrasMaliušickis–Ulanas, SamuilasKričinskis, Aleksandras Romanovičius,Davidas Sulkievičius, Josifas Sulkievičius,Iskanderas Talkovskis ir kiti.Vienasjų – generolas leitenantas Suleimanas(Maciejus) Sulkevičius 1918 m. dalyvavokuriant Krymo Demokratinę Respublikąir buvo jos ministras pirmininkas. Tačiauši valstybė gyvavo tik kiek ilgiau neguseptyniasdešimt dienų. Po jos žlugimo S.Sulkievičius prisidėjo prie AzerbaidžanoDemokratinės Respublikos kariuomenėskūrimo 1919–1920 m. Deja, 1920 m. buvosuimtas ir sušaudytas.Tarpukario laikotarpiu ne vienas totoriusstojo į besikuriančios Lietuvos kariuomenę.Paminėtini savanoriai Jonas irStasys Chaleckiai, pulkininkas leitenantasAleksandras Makulavičius, broliai Kalinos– Juozas ir Romualdas – pulkininkasir pulkininkas leitenantas.Dauguma Lietuvos totorių jaunimo tarpukarioLietuvoje tarnavo 2-ajame LietuvosDidžiosios kunigaikštienės Birutėsulonų pulke Alytuje.Ir šiandien nepamiršta ši graži tradicija– Lietuvos kariuomenėje tarnauja keletasLietuvos totorių karininkų.XX a. pradžioje, be karybos, totoriųinteligentija pradeda rinktis kitas profesijas:atsiranda totorių gydytojų, advokatų,mokslininkų, valstybės tarnautojų. Tuotarpu paprasti žmonės tradiciškai vertėsidaržininkyste, odų dirbimu, vėžėjavimu.Šis totorių verslas buvo net monopoliniuvirtęs, trukęs iki geležinkelio atsiradimo.Totoriai vežėjai nuo seno gabendavo kroviniusdideliais atstumais – pasiekdavoKrokuvą, Poznanę, net Krymą. Štai kąapie Naugarduko totorius vežėjus rašopoeto Adomo Mickevičiaus brolis Pranciškus:„Pas visus galima priskaičiuoti2000 arklių, visuomet paruoštų kinkyti,bet ir tuos dažnai sunku pasamdyti važiuoti,kai ateina laikas kontraktams Dubne,Kijeve, Vilniuje, Minske ir kitur [...].Jų arkliai maži, stiprūs, įpratinti bėgti, kadir tolimiausioje kelių savaičių kelionėje[...].Garsėja sąžiningumu, kiekvienas, kadir vargingiausias totorius, pasiųstas ar sudidele grynųjų pinigų suma, ar su kokiomisvertybėmis, ar svarbiais slaptais popieriais,niekuomet neapvils pasitikėjimo.Nepasitaikydavo, kad totorių teistų užkriminalinį nusikaltimą, piktadarystę“.Totoriai odminiai nuo seno garsėjo išdirbtųodų kokybe, jų dirbtos odos buvo minkštosir patvarios. Deja, šis amatas baigia nunykti,tačiau ir šiandien dar yra žmonių, žinančiųodininkystės ir kailiadirbystės paslapčių.Todėl šį senąjį totoriškąjį amatą vertėtų išsaugotikaip Lietuvos materialiojo paveldoobjektą. Ne mažiau garsūs buvo ir totoriųdaržininkai, parduodavę savo produkcijąKauno, Alytaus ir Vilniaus turguose.Totorių kultūra sužydo įvairiomis spalvomistarpukario Vilniuje, kuomet šismiestas tapo pagrindiniu totorių kultūroscentru. XX amžiaus pradžioje Sankt Peterburgeveikė totorių studentų ratelis, o jopagrindiniai veikėjai apsigyveno Vilniuje,kai po revoliucijos Rusijoje bandė padėtisavo kraujo ar tikėjimo broliams įkurti nepriklausomasvalstybes Kryme ir Azerbaidžane.Deja, nesėkmingai. Būtent buvusiųstudentų dėka susikūrė galingas totoriųkultūrinio ir religinio atgimimo Sąjūdis, iriš Vilniaus buvo siunčiami stiprūs totoriųbendruomenės atgimimo impulsai į visastotorių bendruomenes. Čia pirmiausiaipaminėtini broliai Leonas ir OlgierdasKryčinskiai, šio judėjimo iniciatoriai. Į atgimstantįkultūrinį ir religinį gyvenimą įsijungėbūrys totorių inteligentų: teisininkų,literatų, karininkų, dvarininkų. Leono irOlgierdo Kryčinskių pastangomis Vilniujepradėti leisti fundamentalūs ir šiandiensavo svarbos nepraradę totorių metraščiai.Pirmasis tomas pasaulį išvydo1932m. Tiesa, kiti du išleisti jau ne Vilniuje:antrasis – 1935 m. Zamosciuje, trečiasis– 1938 m.Varšuvoje. Trečiame leidinio tomeStanislavas Kryčinskis spausdina savogarsųjį veikalą „Tatarzy Litewscy. Probamonografii“ („Lietuvos totoriai. Monografijosbandymas“). Buvo parengtas irketvirtasis tomas, bet dėl prasidėjusioAntrojo pasaulinio karo nebuvo išleistas.


KonferencijaNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis Vilniuje įkuriamas totorių muziejus, archyvasir biblioteka, išrenkamas muftis,kuriuo tampa žinomas orientalistas, Berlynouniversiteto daktaras Jokūbas Šinkevičius,įkuriama Lenkijos totorių kultūrosir švietimo sąjunga, kurios pirmininkuišrenkamas Olgierdas Kryčinskis. Tenkaapgailestauti, kad dėl to meto Lenkijosir Lietuvos įtemptų santykių ryšiai tarptautiečių, gyvenančių dviejose valstybėse,nebuvo visaverčiai.Nors Nepriklausomos Lietuvos totoriųbendruomenėje ir nebuvo tokių iškiliųintelektualų kaip Vilniuje, vietos totoriųbendruomenė taip pat išgyveno pakilimą.Pirmiausiai tai pasakytina apie Raižius,tradiciškai vadinamus Lietuvos totoriųMeka. Tarpukario Lietuvoje šis ir gretaesantys kaimai sudarė labai didelį totoriųgyvenamą arealą, siekiantį keletą kvadratiniųkilometrų. Čia labai stipriai buvokultivuojama totorių tradicija. Ilgus dešimtmečiusvietos parapijos imamas buvoAdomas Chaleckas, atmintis apie kurį iršiandien gyva tarp parapijiečių. Kaimąjuosia 14 senkapių, o tai byloja apie jogarbų amžių. Raižių mečetėje stovintismumberas (sakykla), 1889 m. išgelbėtasiš sudegusios Bazorų mečetės, yraseniausias musulmoniškojo materialiojosakraliojo meno paminklas Lietuvoje. Jametotoriaus dailidės ranka išraižyta 1684metų data. Tai labai brangi relikvija. Prieškarą Raižių apylinkėse gyveno daugiaukaip 120 gyventojų totorių.Intensyvus totorių gyvenimas vystėsiir laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune.Dar XX a. pradžioje totoriaus mecenatochadži Aleksandro Iljasevičiaus Kaunototorių bendruomenei dovanotoje žemėjebuvo nuspręsta pastatyti mečetę. Ją buvoplanuojama atidaryti 1930 metais, minintVytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines,tačiau dėl lėšų stygiaus mečetė durisatvėrė 1933 metų liepos 15 d., 523-iųjųŽalgirio mūšio metinių dieną. Ji buvopastatyta pulkininko Chalilio Janušauskoir jo suburto komiteto rūpesčiu. Mečetėsstatyba vyko trejus metus. Simboliška,kad, įvertinusi totorių nuopelnus Lietuvosvalstybei, mečetės statybai pinigus skyrėtautininko Augustino Voldemaro vyriausybė...Imamo (dvasininko) pareigasmečetėje nuo 1937 m. iki 1944 m. atlikoMustafa Chaleckas. Tačiau nepavydėtinasmečetės likimas: pirmą kartą ji buvo uždaryta1941 metais prieš karo pradžią. Jautuomet ji buvo išgrobstyta: išdaužti vitražiniailangai, pavogti kilimai, išneštas senovinisrankraštinis Koranas, baldai, nuominareto nuluptas skulptoriaus P. Rimšosdarbo kunigaikščio Vytauto Didžiojobareljefas. Mečetė veikė karo ir pokariometais. Tačiau 1947 metais vėl buvo uždaryta.Pradžioje jos patalpose įrengtaarchyvo fondų saugykla, apie 1950 m. jiatiduota mėgėjiškam cirkui. Vėliau mečetėjeįrengta skaitykla. Galiausiai, 1986metais ji buvo perduota M. K. Čiurlioniodailės muziejui, kuris tam tikrą laiką panaudojoją kaip savo eksponatų saugyklą.Kauno mečetė bendruomenei buvo grąžintair lankytojams duris atvėrė tik 1991m. liepos 5 d., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.Kalbant apie žinomas totorių gyvenvietes,negalima nepaminėti Keturiasdešimttotorių kaimo, kuris įdomus tuo, kad ikimūsų dienų yra išlaikęs totorių kaimui išskirtinusbruožus: jame yra daug gatvelių,keliukų, jiems būdingi statūs susikirtimai.Kaimo tyrinėtojo J. Jurginio nuomone, šigyvenvietė yra unikali Vilniaus krašte. Jomanymu, daugiakelio kaimo forma buvopaveldėta iš stepių. Keturiasdešimt totoriųkaime stovinti mečetė yra viena seniausiųLietuvoje. Įdomus praeities faktas – jojebuvo kabinamos totorių pulkų vėliavos.Dar ir šiandien mečetėje galime pamatytitotorių vėliavos, su kuria jie dalyvavoKosciuškos sukilime, kotą.Ne mažiau žinomas ir Nemėžio kaimas,esantis šalia Vilniaus. Kaimas garsus tuo,kad greta jo buvo Didžiojo Lietuvos kunigaikščioVytauto vasaros rezidencija.Kukli šio kaimo mečetė statyta kunigaikščiųKričinskių, kurių šeimos nekropolisyra senojoje kapinių dalyje, lėšomis.Šiose kapinėse palaidota nemažai žymiųžmonių, vienas jų – aukščiau paminėtaschadži Aleksandras Iljasevičius, 1913 m.atlikęs kelionę į Meką. Tarp totorių jis garsustuo, kad didžiąją savo turto dalį skyrėmečetėms, religijos reikalams ir vargšamsremti.Pokaryje dar veikė Vilniaus Lukiškiųmečetė. Pastaroji medinė mečetė besiplečiantVilniui atsidūrė miesto centre. Jibuvo uždaryta, o 1968 m. nugriauta, josvietoje pastatyti Lietuvos TSR MokslųAkademijos institutai. Mizaras (kapinės)taip pat buvo sunaikintas.Tarybinis laikmetis, deja, atnešė visiškąbendruomenės sustabarėjimą. Geriausijos žmonės žuvo karo metu arba bijodamirepresijų buvo priversti emigruoti. Komandinė–administracinėir kolūkinė sistemasugriovė per amžius nusistovėjusias bendruomeniniogyvenimo tradicijas. Buvobaiminamasi, kad jeigu sistema išliks darbent 50 metų, tuomet totorių bendruomenėLietuvoje išnyks. Dėkui Dievui, taipneatsitiko. Nors nūnai turime neribojamąsaviraiškos teisę, tačiau ir šiandien egzistuojane mažiau pavojų nutautėti, negu jųbuvo anuomet.Šiandien Lietuvos totorių bendruomenępalietė tie patys faktoriai kaip ir visos Lietuvosvisuomenę: nemažai bendruomenėsnarių išvažiavo ieškoti skalsesnės duonos įAiriją, Didžiąją Britaniją, Jungtines AmerikosValstijas ir abejotina, ar išvykusiejisugrįš į Lietuvą. Statistikos skaičiai kelianerimą. Pagal 1989 m. surašymą totoriųLietuvoje gyveno 5100, tačiau paskutinisvisuotinis gyventojų surašymas, atliktas2001 m., pateikia kiek niūresnį vaizdą:Lietuvoje gyveno 3225 totorių tautybėsžmonės. Kviesčiau bendruomenės lyderiuskartu su mokslininkais, išmanančiaisLietuvos totorių problematiką, susėsti prieapskritojo stalo ir padiskutuoti Lietuvostotorių bendruomenės išlikimo klausimais,aptarti Lietuvos totorių bendruomenėsvystymosi kelius ir surasti prioritetusartimiausiai ateičiai. Tai galėtų būti kitomūsų susitikimo tema.Paradoksas: nors tarybiniais metais tautiškumasir religija nebuvo toleruojami,tačiau tais laikais per metines musulmonųšventes vienintelė veikusi Raižių mečetėbūdavo sausakimša. Dabar, kuomet niekamnetrukdoma laisvai išpažinti religiją,mečetėse žmonių ženkliai sumažėjo.Praradimus, kuriuos Lietuvos totoriųbendruomenė patyrė, galėčiau iliustruotitokiu pavyzdžiu. Šiandien šalia Vilniaus žinomosdvi totorių gyvenvietės – Keturiasdešimttotorių ir Nemėžio kaimai, o ne taipseniai jų buvo žymiai daugiau: Kozaklarai,Kolnolarai, Merešlėnai, Melekonys, Liudvinavas,Kazbėjai, Afindzėvičiai, VilniausLukiškės. Šiandien šių mano paminėtų kaimųjau nebėra. Ne visi jie buvo gausiai gyvenami,bet jie buvo, juose gyveno totoriai.Toks pat likimas ištiko Vinkšnupių kaimąVilkaviškio rajone bei Bazorų kaimą Alytausrajone ir dar keletą kitų. Dabar apiejuos byloja tik į žemę susmigę seni kapiniųakmenys.Savo pranešime norėčiau iškelti vieną,mano galva, svarbų klausimą. Mažos istorinėsLietuvos bendruomenės yra pasmerktosvegetacijai ir lėtai asimiliacijai.Mano giliu įsitikinimu, tokias bendruomeneskaip totorių ir karaimų, kurios,čia gyvendamos šimtmečiais, tapo neatsiejamaLietuvos istorijos ir kultūros dalimi,valstybė turėtų paimti savo globon.Čia vertėtų prisiminti prieškario LietuvosRespublikos ir Lenkijos Respublikos gražiąpatirtį, kuomet iš valstybės iždo buvoskiriamos dotacijos šių bendruomenių religiniamir kultūriniam gyvenimui palaikyti.Skirtingai nuo Katalikų bažnyčios,kuri turi didelį tikinčiųjų skaičių ir galipati save išlaikyti, mes esame per maži,kad išsiverstumėme be pastovios valstybėsparamos. Kitokiu atveju mums gresiaprarasti dvasinę šerdį – religiją, o kartu irtautinę kultūrą, nes nebus norinčių atsidėtireliginiam darbui, kadangi iš jo neįmanomapragyventi. Tuomet apie faktą,kad Lietuvoje gyveno totoriai, ateinančioskartos sužinos tik iš knygų...Bet nesinori kalbėti vien tik apie liūdnusdalykus. Po penkių tarybinės santvarkos dešimtmečiųLietuvos totorių bendruomenėatsikūrė 1988 m. rugsėjo mėnesį. Tuometvisi buvo pagauti euforijos, salėse netilpdavodraugėn burtis norintys tautiečiai. Perdevyniolika metų nuveikta nemažai: sure-(Nukelta į 6-tą psl.)


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis(Atkelta iš 5-to psl.)montuotos sandėliais paverstos mečetės, suburtosorganizacijos, vienijančios Lietuvostotorius. Raižiuose vietos bendruomenė, vadovaujamaIpolito Makulavičiaus, pasistatėbendruomenės namus.Daug darbų dar laukia savo eilės:vis dar neaiškus mečetės atstatymoVilniaus mieste reikalas, būtina statytibendruomenės namus Nemėžio ir Keturiasdešimttotorių kaimuose bei kultūroscentrą Kaune. Pagarbos nusipelnopirmieji atkurtos Lietuvos totorių draugijoslyderiai – žurnalistas MensaidasBairaševskis bei šviesios atminties Kaunotechnologijos universiteto docentas,daktaras Romualdas Makaveckas, kurioiniciatyva 1996 m. buvo įkurta Lietuvostotorių bendruomenių sąjunga,didžiausia Lietuvos totorius jungiantiorganizacija. Šios organizacijos pirmininkuRomualdas Makaveckas išbuvotrejus metus. Kuo gi ypatingi tie metai?Pirmiausiai tuo, kad buvo pasidalintakompetencija. Pirmininkas visuomeninįdarbą pradėjo dirbti su vietinių bendruomeniųpirmininkais ir tartis su jais.Buvo organizuojami vietinių bendruomeniųsusirinkimai, sprendžiami einamiejireikalai, bendraujama su atskiraisbendruomenės nariais. Kokie gi tuo laikotarpiubuvo sprendžiami strateginiaiklausimai? Jų keletas: pirmiausiai – totoriųbendruomenės laikraščio įkūrimas.1995 m. sausio mėn. pradėtas leisti laikraštis„Lietuvos totoriai“. Šis leidinysbendruomenės narius informuoja apiebūsimus ar įvykusius renginius, jamespausdinami aktualūs visai bendruomeneiskelbimai. Jis fiksuoja totorių bendruomenėsistoriją, rašo apie atskirusžmones. Dar viena laikraštyje keliamųklausimų dalis – tai etnogenezės ir Islamoreligijos klausimai. Laikraščio„Lietuvos totoriai“ populiarumą liudijafaktas, kad pradžioje į jį rašė tik du – trysžmonės, o dabar rašančiųjų būrys žymiaiišsiplėtė. Laikraštis bendruomenėsnarių yra laukiamas ir mielai skaitomas.Nuo pat pirmojo numerio dvylika metųjam vadovauja dr. Galimas Sitdykovas.Neseniai išleidome šimtąjį laikraščionumerį. Kažkas paskaičiavo, kad sudėjusvisus laikraščio „Lietuvos totoriai“numerius į vieną komplektą, susidarytųper 1000 puslapių A4 formato knyga…R. Makavecko vadovavimo metais atkurtiryšiai su Lenkijos ir Baltarusijos totoriais.Reali proga užmegzti glaudžius ryšius nevien tik su tų šalių totorių bendruomenių vadovais,bet ir su jų nariais atsirado tuomet, kaibuvo pradėtos rengti mokslinės–praktinėskonferencijos su pramogų elementais, pavadintos„Orientais“. Pirmasis toks „Orientas“buvo organizuotas 1997 metų birželiomėnesį, kuomet Lietuvoje buvo minimosKonferencijaLietuvos totorių bendruomenė vakar ir šiandien600-osios totorių ir karaimų įsikūrimo LDKmetinės. Iš viso 1997 m. „Oriente“ dalyvavoapie 500 Lietuvos totorių. Trijose šalysegyvena apie 9 tūkstančiai tautiečių, vadinasi,šventėje dalyvavo kas 18-tas LDK totorius.Iki 2004 m. įvyko trys tokie renginiai.R. Makavecko iniciatyva 1997 m. buvoįkurta vieninga religinė organizacija.Tuomet, sukvietus regioninių religiniųbendruomenių susirinkimą, įkurta Lietuvosmusulmonų religinė bendruomenė,po metų – muftiatas.Labai daug savo laiko ir sugebėjimųbendruomenei atidavė KTU docentas,daktaras Jonas Ridzvanavičius, kuris Lietuvostotorių bendruomenių sąjungai vadovavo1998–2003 m.Džiugu yra tai, kad Lietuvos totoriųbendruomenėje atgimsta inteligentija,ypač jaunoji. Šiandien turime aštuonismokslų daktarus, o įgijusių aukštąjį išsilavinimąLietuvos totorių vidurkis yra panašuskaip ir visoje Lietuvoje ar net šiektiek aukštesnis. Kone pirmoji atgimusiojeLietuvoje tyrinėti Lietuvos totorių istorijąėmėsi habilituota daktarė, profesorėTamara Bairašauskaitė. Iš lenkų kalbos jiišvertė jau minėto Stanislavo Kryčinskioveikalą „Lietuvos totoriai“, parašė labaireikšmingą knygą „Lietuvos totoriai XIXamžiuje“ ir daugybę straipsnių minėtatematika. Malonu pažymėti, kad vienaiš mūsų bendruomenės vadovių daktarėGalina Miškinienė, tyrinėjanti seniausiusLietuvos totorių rankraščius, laikomaviena geriausių kitabistikos specialisčių.Ji išleido metodinę mokymo priemonę„Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai(Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstųstruktūra ir turinys)“ bei kartu su bendraautorėmis– „Lietuvos totorių arabų rašmenimisrašytų rankraščių katalogą“.Paminėsiu keletą paskutinių reikšmingųbendruomenei įvykių: sukurtas dokumentinisfilmas apie Lietuvos totorių bendruomenę„Murzų ainiai Lietuvos žemėje“, kurisPirmajame musulmoniškojo kino festivalyjeKazanėje 2005 m. laimėjo pagrindinįprizą dokumentinio kino kategorijoje užgeriausią scenarijų. Filmą sukūrė žinomasLietuvos televizijos režisierius LeonidasGlušajevas. Pernai Trakų istorijos muziejujeatidaryta pastovi ekspozicija, skirta Lietuvostotoriams, šiemet pavasarį Kauno VytautoDidžiojo karo muziejuje atidaryta paroda„Lietuvos totoriai – kariai“, šių metų vasarąSubartonių kaime, šalia Lietuvos literatūrosklasiko Vinco Krėvės–Mickevičiaus gimtinės,duris atvėrė pirmasis Lietuvos totoriųbuities muziejus, bendruomenėje vykstanemažai kultūrinių renginių. Sutvirtėjo patiBendruomenių sąjunga, kuri dabar jungiaVilniaus, Kauno, Alytaus apskričių, Klaipėdosir Panevėžio miestų ir Varėnos rajonototorių organizacijas.Labai esame dėkingi Lietuvos televizijoslaidai „Labas“, kuri nuoširdžiai pasakojaapie Lietuvos totorių bendruomenėsrenginius ir tapo mūsų metraštininke.Deja, dar yra labai daug pasyvumožmonėse, kurį reikia nugalėti.Likimo taip buvo lemta, kad Lietuvostotorių bendruomenė gyvena Lietuvoje,Lenkijoje ir Baltarusijoje. Mes esame vienųšaknų, turime giminaičių visose trijosešalyse, todėl natūralu, kad bandysime įkurtibendrą trijų šalių totorių bendruomeniųveiklą koordinuojantį organą. Mumsbūtina rinktis į bendrus suvažiavimus irkonferencijas, vežti jaunimą į stovyklas.Atsivėrus sienai su Lenkija, totorių tarpusaviobendravimas suaktyvėjo. Tačiau dėlįvesto vizų režimo su Baltarusija kontaktųžymiai sumažėjo.Paskutiniu metu mes bendradarbiaujamesu Pasauliniu Totorių KongresuKazanėje bei Krymo totorių Medžlisu.Mes laikomės nuomonės, kad būtinakeistis patirtimi ir ją diegti savo krašte.Be jokios abejonės, šiandieną Lietuvostotorių bendruomenė gyvena kitokiomissąlygomis negu dar visai neseniai– tarpukario Lietuvoje. Tuomet viskasbuvo paprasčiau, archajiškiau. Kaimuoseegzistavo stiprios bendruomenės,pagrindiniai autoritetai juose buvo imamai(musulmonių dvasininkai) ar šiaippamaldūs žmonės, į kurių žodžius buvoįsiklausoma. Žiemomis, laisvu nuo darbometu, vietos mokytojai hodžos mokėvaikus skaityti Šventąją knygą – Koraną,todėl pradinis religinis išsilavinimasbuvo pakankamas. Religijos mokymaspaprastai trukdavo keletą žiemų ir jįbaigę mokiniai galėjo laisvai atlikti religinesapeigas. Totorių bendruomenėsereliginis ir pasaulietinis gyvenimasnebuvo griežtai atribotas, kaip, beje, irkitose negausiose bendruomenėse.Kitas kelias burti bendruomenę buvovakaronės, kuriose jaunimas susipažindavo,o tai skatino rastis totoriškas šeimas.Dabar jaunoji karta nelabai paisosenolių tradicijų, globalėjantis pasaulisniveliuoja netgi dideles tautas, nekalbantjau apie mažas. Todėl pirmiausiabendruomenės vadovybės pareiga – skatintijaunąją kartą burtis kartu. Todėl jaudvejus metus iš eilės, pernai ir šiemet,suorganizavome jaunimo sąskrydžiusprie Melkio ežero Vilniaus rajone. Linkėčiau,kad jie taptų tradiciniais ir gyvuotųdaugelį metų.Atrodo, visai neseniai šventėme totoriųir karaimų įsikūrimo LDK 600-ąsiasmetines, o nuo to laiko jau prabėgo 10metų. Išaugo nauja Lietuvos totorių karta.Labai norėtųsi tikėti, kad Lietuvos totoriųbendruomenė, nors ir veikiama išorės irvidaus veiksnių, galės išlikti Lietuvos žemėjeir pratęsti gražias tradicijas, kuriaspuoselėjo ne viena jos protėvių karta.


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis «Tатары Литвы»1-й ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ТАТАРСКИХ УЧЕНЫХ СОСТОЯЛСЯ В КАЗАНИ19–21 сентября в Казани состоялся 1-й Форум татарских ученых. Устроители – Исполком Всемирного конгресса татари Академия наук Республики Татарстан поставили целью форума консолидацию национальных интеллектуальных сил,возможность найти организационные формы обмена информацией научно-техническими достижениями. Задача сводитсяк следующему: эффективно использовать научно-технический потенциал соотечественников для социально-экономическогои культурного развития народа. На данное мероприятие в Казань приехало более 300 ученых из России и зарубежья.Всего в дебатах вместе с представителями татарстанской научной общественности приняло участие примерно 500 человек.Работа форума прошла в двух секциях: гуманитарных наук и естественных и технических наук. В форуме приняли участие- посол Румынии в Туркменистане Т.Джемил, профессор кафедры истории стран Европы и Америки Московского ГосударственногоИнститута Международных Отношений МИД РФ А.Ахтамзян, директор Института астрофизики обществаим.М.Планка, академик Российской Академии Наук Р.Сюняев, директор Научно Исследовальского Института океанологииРАН А.Нигматуллин, профессор, доктор педагогических наук, руководитель Центра Г.Тукая в Уральске Р.Абузяров. Сдокладами выступили ученые из России, Китая, Казахстана, США.От ученых-татар Литовской Республики в работе форуме приняли участие др. Адас Якубаускас, др. Йонас Ридзванавичюс,др. Галина Мишкинене, к.ф.н. Галим Ситдыков.Пленарное заседание открыл ПредседательГоссовета Татарстана ФаридМухаметшин, который обратился сприветствием к татарским деятелямнауки от имени Президента РТ, ГоссоветаРТ, Правительства РТ.«В условиях нарастающей глобализации,стирания национальных иязыковых границ ученые несут особеннуюответственность в сохраненииродной культуры, идентичностисвоего народа», – отметил в началесвоего выступления глава татарстанскогопарламента. По его мнению,символично, что именно в тысячелетнейКазани, которая на протяжениимногих веков выступает центром духовногопритяжения татарского народа,собрались сегодня ученые-татарысо всех концов России и зарубежья.«Это еще раз доказывает, что в Татарстанесо всей ответственностьюотносятся к проблеме сохранения самоидентичностинации, родного языкаи поддержки национальной культуры»,– сказал Фарид Мухаметшин.Он отметил, что наука не имеет национальности.«Тем не менее, именнопредставители духовной элиты какникто другой знают и помнят культурусвоего народа, истоки своей семьи,беспокоятся за судьбу родного языкаи этноса в целом. В этой связи инициативаученых Татарстана видится мневесьма своевременной», – подчеркнулФ.Мухаметшин.Председатель Госсовета РТ короткоГалим Ситдыков и Адас Якубаускас с профессором Казахскогоуниверситета им. аль-Фараби Марой Губайдуллинойрассказал об основных достиженияхреспублики за последнее время. «Республикаразвивается в созидательномрежиме», – отметил он.Говоря об татарской науке, для которойпоследние 15 лет были полнысерьезных испытаний, Фарид Мухаметшиннапомнил, что именно дляученых.С приветственным словом выступилна форуме председатель ИсполкомаВсемирного конгресса татарР.З.Закиров: «В настоящее время вжизни татарских общин происходитмного позитивных перемен. – Это касаетсявсех слоев национальной сферысохранения научного потенциала– молодежных движений, обще-республики в 1991 году ПрезидентомРТ было принято решение о созданииАкадемии наук Татарстана.Председатель Госсовета РТ зачиталприсутствующим приветствиеПрезидента Республики ТатарстанМ.Шаймиева в адрес участников IМеждународного форума татарскихственных организаций, религиозныхдеятелей, бизнесменов».С докладами на пленарном заседаниивыступили заместитель министраэкономики Алевтина Кудрявцева, познакомившаяученое собрание с состо-(Перенос на 12 стр.)


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalisАктуалииРоль татарского языка в современной России и за рубежомРУСТЕМ ГАЙНЕТДИНОВкандидат исторических наук,начальник отдела по работе сзарубежными соотечественникамиИсполкома Всемирного конгрессататарРоссия - многонациональное государство,и она богата своим многоязычием,мультикультурностью. Принцип равноправиянародов, заложенный в КонституцииРоссийской Федерации и принятойот имени ее многонациональногонарода, требует уважительного отношенияк языковым правам народов. ПрезидентомРоссийской Федерации 2007 годобъявлен Годом русского языка. Цельюэтой акции, бесспорно, является привлечениешироких масс и специалистов кпроблемам русского языка, осознанию исбережению его языковых и культурныхтрадиций. Несомненно, русский языксегодня требует защиты. Я. как татарин,с 6 лет общавшийся на своей улице преимущественнос русскими сверстниками,учившийся в русской школе и окончившийрусский вуз, читавший в год до250 книг на русском языке, служивший23 года в структуре, где языком делопроизводстваи общения был русский язык,с болью в душе наблюдаю, в какое состояниепривела сегодня глобализация этотодин из богатейших и красивейших языковна планете.Однако, следуя озвученной выше логике,следующим шагом российскогоруководства должно быть объявление2008 года годом национальных языковРоссии, чтобы и их спасать не только отгубительного влияния и засорения, нои вообще, от исчезновения. Но, к сожалению,о таком внимании РоссийскойФедерации к родным языкам народовРоссии в местах компактного их проживанияза пределами титульных национально-государственныхобразованийговорить сегодня не приходится.Мониторинг о реализации 14 статьиКонституции Республики Татарстан иЗакона Республики Татарстан «О языкахнародов Республики Татарстан», предусматривающего«оказание татарскомунаселению других регионов разнообразнойпомощи в сохранении и развитииего родного языка, культуры, традиций иобычаев, необходимых для гармоничногодуховного развития» осуществляют около400 татарских национально-культурныхорганизаций, входящих в состав Международногосоюза общественных объединений«Всемирный конгресс татар».Практически на каждом съезде, собрании,встрече с татарской общественностью влюбом регионе страны или в зарубежьеобязательно звучат вопросы о сохранениии развитии татарского языка, создании егоматериальной базы, учебного книгообеспечения,обеспечения государственныхгарантий и условий изучения детьми родноготатарского языка и культуры. Этимцелям был посвящен и IV Всероссийскийсъезд учителей татарского языка и работниковучреждений образования с этнокультурнымкомпонентом, состоявшийся27-30 марта 2006 года, и целый ряд научно-практическихконференций, проведенныхв 2004-2006 годах Исполкомом ВКТсовместно с Министерством образованийи науки республики. Исполком Всемирногоконгресса татар налаживает тесноесотрудничество с властями регионов,где проживают татары. Систематическипроводятся деловые встречи представителейисполнительной и законодательнойвласти Республики Татарстан и общественныхорганизаций с руководителямивластных структур регионов РоссийскойФедерации, на которых обсуждаются вопросыобеспечения конституционных правтатарского населения в области национальногообразования и культуры, заключаютсядоговора между министерствами,в которых определяются механизмы поддержкинациональных общин.Следует сказать, что такая целенаправленнаяработа в большинстве случаевприносит положительные плоды.Приведу лишь один пример.По нашей настойчивости, с целью реализациигосударственной политики всфере национального образования в 1990году в Министерстве образования УдмуртскойРеспублики был создан отделнационального образования и введенаспециальная штатная единица для работыс татарскими образовательными учреждениями.Государственное внимание к проблеметатарского языка в соседней республикепривело к тому, что число школ сизучением татарского языка выросло с 5 в1990–1991 до 24 в 2005–2006 учебном году.В республике 16 дошкольных образовательныхучреждений с татарским этнокультурнымкомпонентом, создана такжесеть непрерывного образования. Кадрыдля образовательных учреждений с татарскимэтнокультурным компонентомготовятся в Удмуртском государственномуниверситете и в Ижевском педколледже.Здесь открыты специальные татарские отделения.Гордость Удмуртской Республики– татарская гимназия № 6 г.Ижевска. За8 лет своей работы она прошла нелегкийпуть: были здесь проблемы с кадрами, ис материально-техническим оснащением,но благодаря совместным усилиям татарскойобщественности и государственныхобразовательных учреждений многиепроблемы были решены. Вот уже третийгод здесь проводится республиканскаяконференция учащихся «Языковое образованиев полиэтническом регионе».Гимназисты являются постоянными ведущимидетской телепередачи на татарскомязыке «Кунелле кынгырау», внештатнымикорреспондентами специальнойдетской страницы газеты «Янарыш», чтосамо собой говорит о хорошем показателетворческой одаренности учащихсяэтой школы. Выпускники гимназии поступаютбез проблем на этнокультурныеспециальности татарстанских вузов.При активной поддержке ИсполкомаВсемирного конгресса татар за последниегоды были открыты татарскиегимназии в городе ДимитровградеУльяновской области и в г.Ульяновске.Есть реальные основания открыть такиешколы в Челябинске и Екатеринбурге.Совсем недавно у ПредседателяИсполкома Всемирного конгрессататар Р.З.Закирова состоялись важныевстречи с руководством Тюменскойобласти и города Нижневартовска, гдесамым серьезным образом поставленвопрос об открытии татарских школ сэтих центрах татарского расселения вЗападной Сибири. Нужно сказать, чтоздесь найдено необходимое взаимопониманиеместных властей. Мы будемпродолжать эту важную работу и вдругих местах компактного проживаниятатар.К сожалению, примеры обратного порядкав некоторых других регионах. Яимею ввиду соседнюю Республику Башкортостан.По данным, которые имеютсяу нас, после 2000-2001 учебного года в РБсокращено обучение на татарском языкеили переведено обучение на башкирскомязыке 230 школах. Мы уже давно говоримо том, что изучение татарского языкав Республике Башкортостан превратилсяв вопрос политический, и сегодня его однимжеланием не решишь.Имеющиеся в распоряжении ИсполкомаВсемирного конгресса татар цифрыпоказывают, что и в других субъектахРоссийской Федерации сокращаетсяизучение татарского языка. Особенноострым встал этот вопрос в условияхоптимизации так называемых малокомплектныхшкол, что, в первую очередь,бьет по статусу национальных школ, ине только татарских. Как сохранить малочисленныенациональные школы иклассы, если наполняемость таких классовна уровне РФ остается 25 человек, ав сельской местности средняя наполняемостьклассов 10–12 учащихся? Готовогорецепта здесь, пожалуй, на сегоднянет. На наш взгляд, более активно должнавестись координация федеральной ирегиональной этнокультурной политикив сфере образования. Полномочия по утверждениюстатуса национальной школыделегируется субъектам РоссийскойФедерации.(Окончание в след. номере)


Духовная жизньNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!Стремление к жизни праведной –высшая цель и благо для мусульманина(Окончание, начало в 105–106 ном.)МУСТАФА ГЕМБИЦКИЙЗнание – это богатство. О знании естьмного хадисов. В одном из них пророк,да будет доволен им Аллах, говорит,что получивший знание должен расходоватьего на пути Аллаха. Человекумирает, и вся его земная деятельностьпрекращается, но если он передал своизнания, то, получивший будет пользоватьсяими, а передавшему знания будетзасчитываться садака.В одном из интервью для газеты«Летувос тоторяй» я, будучи ещёстудентом, получил вопрос от редактораГалима Ситдыкова: «Для чего яучусь?» Я ответил: «Верой и правдойслужить своему народу, своим соотечественникам».Пусть читатель неподумает, что я приобретал знаниядля богатства, славы или положения вобществе. Мне уже 65 лет и всё вышеупомянутое - ненужный багаж,который с собой не заберёшь. Человекнагим приходит на этот свет и нагимуходит. Уносит с собой только духовныйбагаж, который заработал для души.Порой человек, приобретая материальныеценности, забывает о душеи вспоминает о ней только тогда, когдаприходит время покинуть этот мир.Уважаемый читатель, я уже упомянулв начале своей статьи, что меня беспокоит.Давайте вместе совершим путешествиепо общинам и ознакомимся сих духовной жизнью.Начнём с общины г.Вильнюса. Имамомздесь долгие годы был МикасХаляцкас. М. Халяцкас ныне в преклонномвозрасте – ему 80 лет, исполнятьобязанности имама он не может.В свою очередь Турция командируетсвоего имама на 4 года в Вильнюс,чтобы помогал мусульманам Литвы.В настоящее время у нас уже четвёртыйимам, за что можно выразитьблагодарность Турецкому правительству.На признательность заслуживаюттакже все бывшие имамы Турции.Благодаря им, в Вильнюсе регулярнопроводятся пятничные, праздничныеи таравих намазы в священном месяцеРамадан.Во время богослужения обязанностимуэдзина исполняет кто-нибудь из насили граждан Турции. Хочу заметить,что при муфтияте действует воскреснаяшкола, которая занимается обучениемрелигии и изучением турецкогоязыка. Хотя школа действует уже многолет, однако, умеющих читать Коранне прибавилось.В чем же дело? Берусь ответить наэтот вопрос. Из наших татар приходятна пятничный намаз 5–6 человек, в товремя как иностранных граждан в 5 разбольше. При создавшемся положениихочу спросить: нужна ли нам мечеть вВильнюсе, строительство которой являетсяфантазией некоторых лиц? Нелучшее положение и в Каунасской общине.Там положение лучше тем, чтоесть прекрасная мечеть, которая сейчасремонтируется. Да поможет Аллах,в этом благодарном деле. Нельзяне отметить стараний имама РомасаЯкубаускаса. Он не только хорошийимам, но и прекрасный человек, которыйвзял под своё ведение мечеть вдеревне Райжяй Алитусского района.Там практически никого не осталось,один Дзенаявичюс преклонного возрастас его слабым здоровьем. В мечетиг. Каунаса регулярно проводятсянамазы, но наших соотечественниковтам также мало. На намаз приходят восновном студенты из арабских стран,которые обучаются в вузах Каунаса.Далее мы отправляемся в деревнюСорок татар, что находится в Вильнюсскомрайоне. Мечеть здесь являетсяисторическим памятником. С получениемЛитвой независимости онабыла реставрирована. А как же деларелигиозные, как духовность?Если сравнить с положением в другихобщинах, то положение здесьболее или менее терпимо, хотя пятничныенамазы не проводятся и ежедневные,таравих намазы в месяц Рамаданне читаются, за исключениемначала, половины поста и Кадр ночи всвященный месяц Рамадан. Мечеть вдеревне Сорок татар находится в ведениимуфтия Рамазана Криницкого, помогаетему Люциан Милькаманович,которому тоже за 70 лет.А теперь мы переместимся ещё ближек Вильнюсу и посетим посёлокНемежис, где компактно проживаютнаши соотечественники. Мечеть расположенана территории мизара (кладбища),где находится историческое захоронениетатарской интеллигенциитого времени: это князья Кричинскиеи их семьи, видные военнослужащие,генералы, полковники царской армии,о чём свидетельствуют надписина памятниках. В своей статье я постараюсьохватить период с моментавозврата мечети верующим и по сегодняшнийдень и затронуть вопросы,волнующие не только меня.К моменту возврата мечети имамомбыл Ибрагим Вильчинский. Нужнозаметить, что это был потомственныйимам: его дед и отец были имамами.Он не долго вёл духовную деятельность,так как заболел, был парализовани не мог отправлять духовные потребностисвоих соотечественников.Встал вопрос, где искать имама? Итогда председатель общины Адам Якубовскийпригласил исполнять обязанностиимама Сулеймана Рафаловичаиз Республики Беларусь. Он приезжалтолько на годовые праздники, его такжевызывали на проведение тех илииных ритуальных услуг. По истечении2-х или 3-х лет, приезд С.Рафаловичастал невозможным – помехой сталигосударственные границы.Опять встал вопрос, где взять имама.Хочу заметить, что в это времяна пенсию вышел Микас Халяцкас.Ранее он проживал в Райжяй, а в последствиипереселился в г. Вильнюс.Он также потомственный имам, егоотец был имамом в деревне Райжяй.Я уже ранее в своей статье упомянуло Микасе Халяцкасе. В Немежисе напосту имама Халяцкас отбыл довольнодолго, где-то около 15 лет.Читатель в праве спросить: каковадуховная жизнь в Немежисе? Я вкратцепостараюсь обобщить. Обязанностиимама пробовал взять на себя ЯхьяВильчинский - сын Ибрагима Вильчинского,но из-за слабой подготовки несмог справиться с ними. На выручкупришел муфтий Рамазан Криницкий,который уже в 2006 году после проведениянамаза по случаю Ураза байрама вдеревне Сорок татар поспешил в Немежис.Так же было и на Курбан байрам.Читатель в праве спросить: а почему жея, окончивший Исламский университет,теолог ислама не могу исполнять обязанностиимама?Я думаю, что Муфтий Рамазан Криницкийдаст ответ на этот вопрос и надругие вопросы на страницах нашейгазеты. В своей статье я коснулся духовнойжизни и обобщил её только втех пяти общинах, где есть мечети.Думаю, что во всех общинах есть люди,которые неравнодушны к Исламуи они напишут в нашу газету о своихпроблемах.Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!Хвала Аллаху! Мы воздаём Ему хвалу,просим Его о помощи и прощениии прибегаем к Аллаху от зла нашихдуш и наших дурных поступков. КогоАллах выводит на правильный путь,того никто не введёт в заблуждение,а кого он сбивает с него, того никтоне поведёт верным путём. Свидетельствую,что нет Бога, кроме АллахаЕдиного, у которого нет сотоварища,и свидетельствую, что Мухаммад -Его раб и Его посланник.


Nr. 9–10 (109110)10 2007 m. rugsėjis–spalis Духовная жизньМетрические книги немежской мечети 1923–1925ДАНИЕЛЬ ЧАХОРОВСКИДанная работа представляет собойодин из источников общественной историитатар Второй Речи Посполитой.Метрические книги мусульманскойгмины немежской 1923–1925 годов являютсяединственными доступными изпохожих групп документами межвоенногопериода (к части книг нет доступаиз-за закона о защите личных данных).Комплект книг всех татарских приходовЛитвы, исследование которых позволилобы демографически проанализироватьданную группу населения, будетрассекречен до 2014 года. Далее помещаюсводку содержания фонда 1816ап. 1 из Государственного историческогоархива Литвы (Lietuvos ValstybėsIstorijos Archyvas) в Вильнюсе:Ф. 1816 ап. 1 “Мусулмону бяндромянес”:1 – каунасская мечеть; рождения, бракосочетания,разводы, смерти и присоединенияк гмине; года 1915–39; языки– русский, литовский, татарский;2 – немежская мечеть; рождения,бракосочетания и смерти; года 1923-25;язык - польский;3 – райжяйская мечеть; рождения,бракосочетания и смерти; года 1918-38;язык - литовский;4 – вильнюсская мечеть; рождения,бракосочетания, разводы и смерти; года1922-39; язык - польский;5 – винкшнупяйская мечеть; рождения,бракосочетания, разводы и смерти;года 1024-38; язык - литовский.Интересующие меня книги (немежскиеметрики) находятся в одной сшитойпапке, которая поделена на подкниги вследующем порядке: I часть о рождённых(год 1923 и год 1924); IV часть обумерших (года 1923-24); II часть о новобрачных(год 1925); I часть о рождённых(год 1925); IV часть об умерших(год 1925). Нумерация подсоставовв сравнении со списком документовкаунасской мечети указывает на недостатокIII части о разводах и V части оприсоединениях к гмине. Однако, учитываятакое малое количество записей,кажется, что эти разделы остались пустымии поэтому включены в целое.Формуляр записи напечатан, помещёнв таблицах, согласно следующейсхеме, в колоннах (арабские цифры) иподколоннах (буквами). Записи введенына польском языке, однако совершеннобезграмотно, в связи с чем я усовершенствовалоригинальный текст:• рождения: 1) порядковый номер; а)женского пола; b) мужского пола; 2) ктосовершил обряд; 3) год, месяц и день;а) рождения; b) совершения обряда; 4)место рождения; 5) имена и фамилииотца и матери; 6) имя ребёнка; 7) кто икогда сообщил (подпись);• бракосочетания: 1) порядковый номер;2) возраст; а) невесты; b) жениха;3) кто совершил обряд помолвки и никаха(бракосочетания); 4) год, месяц идень; 5) место никаха; 6) самые важныедокументы и обязательства супругов;фамилии свидетелей; 7) имена и фамилииродителей супругов; 8) подписьжениха; 9) подпись невесты;• смерти: 1) порядковый номер; a)женского пола; b) мужского пола; 2)место смерти и захоронения; 3) год,месяц и день смерти; 4) причина смерти;5) кто и когда сообщил; 6) данныеумершего и имена родителей.В конце каждой части подводитсяитог, осуществляется контроль книги,проводимый в магистрате города НоваВилейка. Данный отчёт заключаетв себя опись количества и качествазаписей. Чаще всего замечания касаются:неточных записей, недостатканумерации и подписей, слабого знанияграмматики и правописания польскогоязыка. Но, не смотря на это, служащиепризнали, что метрики соответствуюттребованиям. Более того, после последнейкниги 1924 года находим записьвильнюсского служащего от 1923 года:Данная метрическая книга состоит из32 прошнурованных карт. Даты и указанноеколичество (при фактических22 картах, в общем до 1925 года) могутподтвердить недостаток пустых книгпри архивизации и несоблюдение хронологиипри складывании папок.В книгах содержится 11 записей орождениях, 9 о браках и 5 о похоронах.Все, кроме последней, ведутся однимподчерком, кажется, что самим имамомВильчыньским (последняя им подписана).Далее помещаю выписку изметрик, которая для облегчения чтенияпредставлена согласно очередным пунктамуказанных выше схем. Написаниеосовременено. Знак: ”-” обозначает недостатоккакой-либо записи в рубрике.Скобки ”{}” обозначают, что этот текстперечёркнут, а квадратные скобки ”[]”– фрагмент, который невозможно прочитатьиз-за повреждения книги или текстпросто невозможно прочитать. Подчёркнутыеместа обозначают дописанныйкарандашом текст (остальная часть написаначернилами). Скорее всего, такимобразом, имам пометил правильную записьвместо ошибочной.Рождения:1. 1); a) пор. номер 1; b) -; 2) религиозныйобряд исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 3); a) 10 мая 1923;b) 20 мая; 4) околица Немеж; 5) Якубсын Стефана Якубовского, Альмирадочь Бронислава Якубовского; 6) Хелена;7) отец;2. 1); a) пор. номер 2; b) -; 2) см. выше;3); a) 11 мая 1923; b) 30 мая; 4) околицаНемеж; 5) Якуб сын Стефана Щасновича,Розалия дочь Стефана Вильчыньского;6) Марья; 7) отец Щаснович;3. 1); a) пор. номер 3; b) -; 2) см. выше;3); a) {20} 8 августа; b) {1} 28 августа{сентября}; 4) {в г. Вильне, ул.Вонвозна дом 6} по. Г. Даниловичи виленскойземли; 5) граждане Азуль сынАдама Майшутовича, Амилия дочьЮзефа Вильчыньского; 6) Хелена; 7)отец Майшутович;4. 1); a) -; b) пор. номер 4; 2) см. выше;3); a) 20 августа 1923; b) 1 сентября;4) г. Вильно, ул. Вонвозна дом 6; 5)граждане Мацей сын Ромуальда Сельмовича,Зофия из семьи Макулапичей;6) Леон; 7) отец Сельмович;5. 1); a) -; b) пор. номер 5; 2) см. выше;3); a) 6 ноября июля 1923; b) 20 ноябряиюля; 4) г. Кукойни; 5) гражданеАлександэр сын Адама Майшутовича,Зофия дочь Стефана Генбицкого; 6)Адам; 7) отец Майшытович;6. 1); a) пор. номер 1; b) -; 2) религиозныйобряд исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 3); a) 2 января1924; b) 7 января; 4) г. Нова Вилейка; 5)Стефан сын Хасеня Генбицкого, Эльжбетадочь Селима Александровича; 6)Эльмира; 7) отец Стефан Генбицки;7. 1); a) -; b) пор. номер 2; 2) религиозныйобряд исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 3); a) 1 августа1924; b) 9 августа; 4) деревня Мекуны;5) Абрахам сын Александра Якубовского,Халима дочь Стефана Генбицкого;6) Стефан; 7) отец Абрахам Якубовски;8. 1); a) -; b) пор. номер 3; 2) см. выше;3); a) {14 ноября} 2 сентября 1924;b) {21 ноября} 11 сентября; 4) г. Грудеквилейского повета; 5) Ян сын СтефанаВильчыньского, Зофия дочь СтефанаМилкамановича; 6) Стефан; 7) ЯкубЩаснович;9. 1); a) -; b) пор. номер 4; 2) см. выше;3); a) 14 ноября 1924; b) 21 ноября;4) околица Немеж; 5) Мацей Канарски,Мария дочь Александра Шахидевича;6) Якуб; 7) отец Мацей Канарски;10. 1); a) пор. номер 5; b) -; 2) религиозныйобряд исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 3); a) 20 ноября1924; b) 28 ноября; 4) околица Немеж;5) Ромуальд сын Александра Шахиде-


Духовная жизньNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 11вича, Эльжбета дочь Яна Кейжевского;6) Эва; 7) Ромуальд Кейжевски;11. 1); a) -; b) пор. номер 1; 2) религиозныйобряд исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечети ЮзефВильчыньски; 3); a) 2 октября 1925; b)15 октября; 4) околица Немеж; 5) ЯкубЩенснович, Розалия из дома Вильчыньска;6) Ян; 7) отец Я. Щенснович.Новобрачные:1. 1) пор. номер 1; 2); a) 18; b) 20; 3)помолвил Якуб Щаснович, обряд бракосочетанияисполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 18 мая 1923;5) г. Грудек, вилейски повет, грудскаягмина; 6) никиаху Ян Вильчыньскиобязан заплатить своей жене Зофии 50российских рублей золотом; свидетели:Якуб Щаснович и Адам Вильчыньски;7) Стефан Вильчыньски и СтефанМилькаманович; 8) Ян сын СтефанаВильчыньского; 9) Зофия дочь СтефанаМилькамановича;2. 1) пор. номер 2; 2); a) 34; b) 37; 3)помолвил Ромуальд Крыницки, обрядбракосочетания исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 30 августа 1923;5) околица Сандыковщизна, лидскийповет, василишкская гмина; 6) никиахуМацей Вильчыньски обязан заплатитьсвоей жене Эльжбете частью хозяйства;свидетели: Ромуальд Крыницки и СамуэльКрыницки; 7) Ян Вильчыньскии Аладдин Крыницки; 8) Мацей Вильчыньски;9) Эльжбета Крыницка;3. 1) пор. номер 3; 2); a) 28; b) 36; 3)помолвил Самуэль Крыницки, обрядбракосочетания исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 28 октября 1923;5) околица Сандыковщизна, лидскийповет, василишкская гмина; 6) никиахуСамуэль Вильчыньски обязан заплатитьсвоей жене Анне 100 российских рублейзолотом; свидетели: Самуэль Крыницкии Ромуальд Крыницки; 7) Ян Вильчыньскии Васыль Губоров; 8) Самуэль Вильчыньски;9) Анна Губурова;4. 1) пор. номер 4; 2); a) 33; b) 20; 3)помолвил Рамазан Крыницки, обрядбракосочетания исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 30 августа 1923;5) околица Сандыковщизна, лидскийповет, василишкская гмина; 6) никиахуАлександр Крыницки обязан заплатитьсвоей жене Эльжбете всем своим имуществом,свидетели: Рамазан Крыницкии Самуэль Крыницки; 7) Аладин Крыницкии Ян Вильчыньски; 8) АлександэрКрыницки; 9) Эльжбета Вильчыньска;5. 1) пор. номер 5; 2); a) 24; b) 23; 3)помолвил Стефан Гембицки, обряд бракосочетанияисполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 2 ноября 1923; 5)г. Мицкуны, виленьская земля, мицкунскаягмина; 6) никиаху Бронислав Якубовскиобязан заплатить своей женеХалине 100 российских рублей золотом;свидетели: Бронислав Александровичи Стефан Генбицки; 7) Александр Якубовскии Стефан Генбицки; 8) БрониславЯкубовски; 9) Халёна Генбицка;6. 1) пор. номер 1; 2); a) 25; b) 35; 3) помолвилЯкуб Щаснович, обряд бракосочетанияисполнил имам немежской мусульманскойприходской мечети ЮзефВильчыньски; 4) 15 мая 1924; 5) околицаНемеж, рудоминская гмина; 6) никиахув случае разлуки обязан заплатить своейжене Эльжбете 500 российских рублейзолотом; свидетели: Бронислав Александровичи Якуб Щонснович; 7) СтефанКанарски и Юзеф Вильчыньски;8) Даниель Канарски безграмотный; 9)Эльжбета Вильчыньска безграмотная;7. 1) пор. номер 2; 2); a) 22; b) 32; 3)помолвил Давид Канарски, обряд бракосочетанияисполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 20 мая 1924; 5)околица Немеж, рудоминская гмина; 6)никиаху в случае разлуки обязан заплатитсвоей жене 200 польских злотых;свидетели: Адам Учыньски и ДавидКанарски; 7) Хасень Генбицки и СелимАлександрович; 8) Стефан Генбицки;9) Эльжбета Александрович;8. 1) пор. номер 3; 2); a) 19; b) 23; 3)помолвил Ромуальд Шахидевич, обрядбракосочетания исполнил имам немежскоймусульманской приходской мечетиЮзеф Вильчыньски; 4) 30 августа 1924;5) околица Афиндзевичи, рудоминскаягмина; 6) никиаху в случае разлуки обязанзаплатит своей жене 100 польскихзлотых; свидетели: Мацей Канарски иРомуальд Шахидевич; 7) Ян Щуцки иАлександр Мэлех; 8) Александр Щуцки;9) Эльмерия Мэлех;9. 1) пор. номер 1; 2); a) 26; b) 29; 3)обряд бракосочетания исполнил имамнемежской мусульманской приходскоймечети Юзеф Вильчыньски; 4) 31 августа1925; 5) Немеж; 6) документ личностивыдан Прав. Ком. Г. Вильна от дня 13марта 1924, нор. 3829/39993 на имя СтефанаМаковецкого; копия метрическойкниги […]еревского Рим.-кат. Костёлаот дня 21 мая 1899 года о крестинах МарииЖебровской; свидетели: СулейманБохданович, Зенон Крычыньски и ЭдвардРэгульски; 7) Мацей и Эльжбета издома Юшинска, Станислав и Людвикаиз дома Це[…]ер; 8) Стефан Маковецки;9) Мария Жебровска.Захоронения:1. 1); a) пор. номер 1; b) -; 2) г. Вильно,госпиталь св. Якуба, захоронена нанемежском мусульманском кладбище;обряд исполнил имам немежской мусульманскойприходской мечети ЮзефВильчыньски; 3) 13 марта 1923; 4) задушенаизвозчиками; 5) мусульманкаЭльмира Якубовска дня 11 марта; 6)мусульманка, вдова Марья Роткевичоваиз дома Щуцка;2. 1); a) -; b) пор. номер 2; 2) г. Вильно,4 ок. полиции, Солтанишки, ул.Шишкиньска дом 10, кв. 5, захороненна немежском мусульманском кладбище;обряд 7 января исполнил имамнемежской мусульманской приходскоймечети Юзеф Вильчыньски; 3) 5 января1924; 4) -; 5) дочь Барановска; 6) полковникв отставке Абрахам сын Юзефаи Эльжбеты Талковский, после себяоставил двоих дочерей: Марию по мужуРоманович и Зофию по мужу ТуганМирза Барановска, после себя оставил15 десятин земли расположенной в околицыНемежи, рудоминская гмина, виленскийповет;3. 1); a) -; b) пор. номер 1; 2) околицаНемеж, захоронен на немежском мусульманскомкладбище; обряд исполнилимам немежской мусульманскойприходской мечети Юзеф Вильчыньски;3) 10 июля 1924; 4) умер от водянки;5) Захариаш Кенски; 6) Ян сын Стефанаи Эвы Вильчыньски; после себяоставил жену Зофию и мать Эву;4. 1); a) пор. номер 1; b) -; 2) НоваВилейка, захоронена на немежском мусульманскомкладбище; обряд исполнилимам немежской мусульманскойприходской мечети Юзеф Вильчыньски;3) 15 февраля 1925 … 16 февраля;4) от старости; 5) -; 6) Зофия дочь СтефанаАсановича; после себя оставиладочь Марию Якубовску;5. 1); a) пор. номер 2; b) -; 2) г. Вильно,госпиталь, захоронена на немежскоммусульманском кладбище; обряд исполнилимам немежской мусульманскойприходской мечети Юзеф Вильчыньски;3) 15 апреля 1925, 16 апреля; 4) от дифтерии;5) -; 6) Розалия дочь Адама (?) иХалины Радкевич из города Дукшты.Сие малое количество метрик, иногдасомнительного качества может являтьсялишь скромным началом дальнейшихрасследований. К сожалению,значительное количество ошибок взаписях, особенно заметных в неизменённойтогдашней форме (которуюпри необходимости могу предоставить)не позволяет стопроцентно идентифицироватьлиц, если только при помощидругих источников. Однако даётопределённую возможность увидетьобразование татар (грамматика книг иупоминания о безграмотности). Лишьобзор и исследование всех литовскихкниг даст шанс заполнить все пробелыв демографических исследованиях нашегопрошлого.


Nr. 9–10 (109110)12 2007 m. rugsėjis–spalis Apie mus rašo1-й ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ТАТАРСКИХ УЧЕНЫХ СОСТОЯЛСЯ В КАЗАНИВо время беседы с известным писателем Туфаном Миннуллиным(Окончание, нач. на 7 стр.)янием и перспективами развития экономикиРТ, президент Академии НаукТатарстана Ахмет Мазгаров, рассказавшийо роли АНТ в консолидацииусилий ученых для инновационногоразвития республики. В планах АкадемииНаук - создание банка данныхоб ученых-татарах (о гуманитарияхсведения уже собраны), банка исследовательскихидей и технологий,которые будут реализовываться посредствоминвестиционно-венчурногофонда и технопарков. А.Мазгаровпредложил направлять талантливыхдетей из татарских диаспор в лагерядля одаренных детей, организованныеАкадемией Наук Татарстана. Пословам президента Академии Наук,планируются исследования о ролиученых-татар в науке, он предложилНа экскурсии по Казанскому кремлюученым собратьям подключиться ксбору и возвращению на родину историческихдокументов и источников.Большой интерес вызвал доклад поастрономии, который сделал директорИнститута астрофизики обществаимени Макса Планка (Гаршинг, Германия),академик Российской АкадемииНаук, почетный член АНТ РашитСюняев. Его живой рассказ заставилв прямом смысле слова поднять глазаот земных хлопот к Небу. Достижениясовременных астрофизиков поражают:они могут видеть 10 млрд. галактик,за последние 10 лет открыты245 планет около далеких звезд, а несколькомесяцев назад была открытапланета, условия на которой весьманапоминают земные. Не исключено,что там есть жизнь. Рассказал РашидАлеевич и о роли звезд в возникновениимногих необходимых веществ.“Нас бы не было без звезд!”- сказалон. Это высказывание можно трактоватьи аллегорически, от этого ононе становится менее точным. Именнопотому, что мы никогда не устаемлюбоваться звездами, не такимуж страшным показалось сообщениеученого о том, что через 3 млрд. летсоединятся Млечный путь и ТуманностьАндромеды, и нашей Земле отэтого не поздоровится.21 сентября в Национальном КультурномЦентре «Казань» прошел второйдень работы I Всемирного форумататарских ученых. Ученые продолжилисвою работу по двум секциям:секция гуманитарных наук и секцияестественных и технических наук.Подводя итоги работы форума, директорНИИ океанологии РАН, академикРАН Р.И.Нигматуллин отметил:«Деятельность и работа нашего форумабыла успешной. Замечу, что когда собираютсялюди одной национальности, ая бывал на разных важных собраниях,и, к сожалению, часто люди начинаютмежду собой ругаться. В таких случаяхвсегда надо применять давление. И, несмотряна возникшие волнения, ученыетатары без всякого давления сумеливыйти из этого положения и культурно,не обижая друг друга, не ругая, моглиобсудить очень важные и актуальныепроблемы. Мы на одну ступеньку поднялись».Была принята резолюция форумаи Положение о Координационномсовете татарских ученых при Академиинаук Республики Татарстан. В Координационныйсовт, состоящий из 11 членов,был избран представитель Литвы– доктор гуманитарных наук Адас Якубаускас.Также, было принято решение, чтоподобные форумы татарских ученыхбудут проводиться раз в 3 года.участники выступили за развитиенаучного сообщества татарских ученых,проживающих в разных уголкахмира, содействовие воспитания у татарскоймолодежи национального самосознания.Было принято решениеспособствовать формированию единогонаучно-исследовательского и образовательногопространства для татарскихученых, а также создать банкинновационных идей и оказывать содействиеих дальнейшей реализациив экономике Республики Татарстан.По материалам Информационногоагенства «Татар-информ»подготовил Галим СИТДЫКОВ.


Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 13“Tatarzy litewscy”Pierwsze pokongresowe posiedzenieNajwyższego KolegiumMUSA CZACHOROWSKIDwie tegoroczne sesje XVI ZwyczajnegoWszechpolskiego Kongresu MuzułmańskiegoZwiązku Religijnego wRzeczypospolitej Polskiej (27-29.04. i26.05.2007 r.) otworzyły kolejny etap wdziałalności najstarszej i najliczniejszejorganizacji polskich wyznawców islamu.Delegaci jednoznacznie opowiedzielisię za coraz sprawniejszym, coraz przejrzystszymfunkcjonowaniem MZR, któryz jednej strony winien podtrzymywaćwielowiekowe tradycje muzułmanów-Tatarów, wrośniętych w glebę Rzeczypospolitej,z drugiej zaś – mądrze wpisywaćsię w otaczającą nas rzeczywistość. Temusłużyć ma m.in. nowa ustawa o stosunkachmiędzy Państwem a MuzułmańskimZwiązkiem Religijnym w RP. Dotychczasowapochodzi bowiem z roku 1936 i wwielu miejscach jest już dawno zdeaktualizowana.Polscy muzułmanie, żyjący od setek latw środku Europy – wśród wyznawcówwielu religii: katolików, protestantów, prawosławnychi żydów – stali się naturalną iharmonijną częścią tutejszego krajobrazu.Meczety w Bohonikach i Kruszynianachsą tu równie swojskie, co przydrożne kapliczki.Tatarzy bez najmniejszej przesadymogą powiedzieć: jesteśmy u siebie,co potwierdzamy przelaną dla tej ziemikrwią i potem. MZR, uznana i zarejestrowanaponad osiemdziesięciu lat temuorganizacja wyznaniowa, reprezentujemuzułmańską wspólnotę wobec państwai społeczeństwa. Ze swoją tradycją orazdorobkiem, z ludźmi, umiejącymi i gotowymido działania – może odegrać naderistotną rolę w kontaktach z innymi muzułmańskiminacjami, a także prezentowaćzachodniej Europie wizerunek wyznawcówislamu, którzy od stuleci obecni są wcentrum kontynentu.Wciąż splatają się w nas tatarskość imuzułmańskość, głęboko osadzone wpolskości; nie chcemy rezygnować z ni-czego, a raczej wszystko równomierniewzbogacać. Delegaci XVI ZwyczajnegoWszechpolskiego Kongresu MZR przyjęliwiele istotnych uchwał, które mają służyćnaszej wspólnocie. Teraz trzeba sukcesywniewprowadzać je w życie. Czuwaćnad tym będzie nowo wybrane NajwyższeKolegium, pod przewodnictwem muftiegoTomasza Miśkiewicza. Już 2 czerwca br.zebrało się ono w Białymstoku na swympierwszym posiedzeniu. Program spotkaniaobejmował m.in. podział obowiązkówpomiędzy poszczególnych członków, analizędotychczasowych regulaminów ceremonii,kwestie statutowe oraz inne sprawyorganizacyjne.Obecny skład Najwyższego KolegiumMZR przedstawia się następująco:• przewodniczący – mufti Tomasz Miśkiewicz• zastępca (sprawy majatkowe, wakufy,remonty, inwestycje) – Adam Świerblewski• sekretarz – Rozalia Bogdanowicz• skarbnik – Mierjema Chalecka-Giembicka• członek ds. programowych, koordynacjiprojektów, promocji oraz Szlaku Tatarskiego– Stefan Jasiński• członek ds. kulturalno-oświatowych imłodzieżowych – Maciej Jakubowski• członek ds. prasowych, wydawniczychi informacyjnych – rzecznik prasowy– Musa CzachorowskiPowodzenie w działaniu zapewnia zaangażowaniejak największej ilości członkówzwiązku. Dlatego też, NajwyższeKolegium będzie starało się możliwieszybko informować wszystkie gminywyznaniowe o podejmowanych przedsięwzięciach.Ważną rolę mają tu do odegraniaprzewodniczący gmin i imamowie: ichdoświadczenie i umiejętności w naturalnysposób winny wspierać pracę NK. Osiągnąćcokolwiek dobrego można jedyniezgodnym, wspólnym wysiłkiem. Wszystkowięc zależy od nas.Zmiany w ZwiązkuTatarów RPMUSA CZACHOROWSKIPonad 15 lat liczy sobie historia ZwiązkuTatarów Rzeczpospolitej Polskiej, organizacjinawiązującej działalnością i tradycjamido przedwojennego Związku Kulturalno-OświatowegoTatarów RP. W ostatnichlatach Radą Centralną ZTRP, skupiającegoTatarów z terenu całej Polski, kierowałprof. Selim Chazbijewicz, politolog, publicysta,poeta. Istotnymi osiągnięciami minionegookresu było m.in. publikowaniecenionego powszechnie Rocznika TatarówPolskich oraz wydawnictw towarzyszących,jak chociażby Herbarz Rodzin TatarskichWielkiego Księstwa Litewskiegoautorstwa prof. Stanisława Dumina z Moskwy,powstanie Centrum Kultury TatarówPolskich w Gdańsku, a także wiele przedsięwzięćspołeczno-kulturalnych. Środowiskotatarskie, po okresie PRL-owskiegouśpienia, aktywnie zaistniało w szerokiejświadomości społecznej. Nadszedł jednakczas na zmiany.10 listopada 2007 r. w Gdańsku odbyłsię IV Nadzwyczajny Zjazd DelegatówZwiązku Tatarów RP, w którym uczestniczyliprzedstawiciele środowiska tatarskiegoz Białegostoku, Warszawy, Gdańska,Pruszcza Gdańskiego, Bohonik, Wrocławia.Swoje oddziały reprezentowali m.in.Halina Szahidewicz, Grzegorz Bohdanowicz,Omar Asanowicz, Mirosława Korycka,Aleksander Bohdanowicz, MaciejSzczęsnowicz, Musa Czachorowski, AdamMurman. Przewodniczącym zjazdu wybranojednogłośnie Tamerlana Półtorzyckiego,sekretarzował zaś Musa Czachorowski. Postwierdzeniu przez komisję mandatowoskrutacyjnąważności zjazdu i zdolnościpodejmowania przezeń prawomocnych decyzji,prezes Selim Chazbijewicz przedstawiłsprawozdanie za okres 2004-2007.Efektem późniejszej dyskusji, pytań iwyjaśnień, było udzielenie przez zebranychabsolutorium ustępującej RadzieCentralnej oraz przyjęcie rezygnacji SelimaChazbijewicza ze stanowiska prezesa. Jegoosoba i działania na trwałe zapisały się whistorii Związku Tatarów RP, którego był(Przeniesiono na str. 18)


Nr. 9–10 (109110)14 2007 m. rugsėjis–spalis Apie Konferencja mus rašoMiędzynarodowa konferencja poświęcona 610-ej rocznicy osiedlenia Tatarów i Karaimów w Wielkim Księstwie LitewskimWczoraj i dziś gminy tatarskiej na LitwiePrzemówienie na posiedzeniu plenarnymDr. ADAS JAKUBAUSKASKażdy naród czy wspólnota żyją doczasu, póki pamiętają swoją historię,trzymają się norm religijnych, a przewodzinimi inteligencja, wskazująca kierunkirozwoju. Równie ważny jest czynnikjęzyka, jednak Tatarzy litewscy utracilijego znajomość jeszcze w drugiej połowieXVII w. Dlatego znacznie ważniejszą rolęodniósł wśród nich islam. Znaczącym jesttakże zainteresowanie uczonych, którzyzaznajamiając środowisko akademickiez wynikami badań nad spuścizną narodu,przedstawiają je całemu światu.Tatarzy litewscy mają bogatą historię,z której mogą być nadzwyczaj dumni. Wciągu długich sześciu stuleci Litwa stałasię ich drugą ojczyzną.Bez wątpliwości, największy wkładTatarzy wnieśli uczestnicząc w bitwiepod Grunwaldem, służąc pod sztandaramiswych rodów, a później w straży przedniejwojsk Wielkiego Księstwa i w składziearmii Rzeczypospolitej ObojgaNarodów, biorąc udział we wszystkichwojnach aż do upadku Państwa. W czasieSejmu Czteroletniego szeroko znanebyły imiona: gen. Józefa Bielaka, pułkownikaJakuba Azulewicza, MustafyBaranowskiego, porucznika AleksandraAchmatowicza, ofiarnie walczących uschyłku Wielkiego Księstwa i w czasiepowstania kościuszkowskiego.Tatarzy brali udział w walkach przyobronie Warszawy-Pragi 4 listopada 1794roku. Walczyły tam drugi, trzeci, czwartyi piąty pułki straży przedniej. WiększośćTatarów była w dyspozycji JakubaJasińskiego. Klęska przyczyniła się doostatecznego upadku Rzeczypospolitej, awraz z nim i Księstwa Litewskiego.Tatarzy podarowali historii wojskowościkawalerię ułańską. Nazwa ta pojawiłasię w XVIII w., a wzięła początek odnazwiska pułkownika Aleksandra Ułana.Oddziały te spotykamy nie tylko warmiach polskiej i litewskiej, lecz takżew saskiej, napoleońskiej, carskiej Rosji iinnych.Tatarscy wojskowi odznaczali sięwysoką moralnością, dlatego częstodowierzano im stanowiska skarbowe,intendentów, członków honorowychi przewodniczących oddziałów. Oddziecięctwa przygotowywano ich do służbywojskowej. Z maleńkiej wspólnotytatarskiej, potomkowie której żyją dziśw Litwie, Polsce i Białorusi, w końcuXIX w. – początku XX w., wyszło 25generałów. Najsłynniejsi z nich to: generałinfanterii Chalil (Hipolit) Januszewski;generałowie lejtnanci Chalil Bazarewski,Aleksander Tuhan-Mirza Baronowski,Konstanty Kryczyński, Sulejman (Maciej)Sulkiewicz; generałowie majorowieAntoni-Longin Baronowski, TamerlanBielak, Aleksander Maluszycki-Ułan,Samuel Kryczyński, Aleksander Romanowicz,Dawid Sulkiewicz, Józef Sulkiewicz,Iskander Talkowski i inni.Jeden z nich – generał lejtnant Sulejman(Maciej) Sulkiewicz, brał udział wtworzeniu Demokratycznej RepublikiKrymu w 1918 r. i był jej premierem.Jednak twór ten przetrwał niewieledłużej niż siedemdziesiąt dni. Po jejupadku, Sulkiewicz pomagał tworzyćarmię Azerbejdżańskiej RepublikiDemokratycznej. Niestety w roku 1920został zatrzymany i rozstrzelany przezbolszewików.W latach międzywojennych wieluTatarów wstępowało do formującejsię armii niepodległej Litwy. Wartowspomnieć ochotników Jonasa i StasisaChadeckich, pułkownika lejtnantaAleksandra Makułowicza (Makulavičiusa),braci Kalinów: Juozasa i Romualdasa– pułkownika i pułkownika lejtnanta.Większość z tatarskiej młodzieży Litwyokresu międzywojnia służyło w 2 PułkuUłańskim im. Wielkiej Księżnej Birute,stacjonującym w Olicie (Alitusie).Tej pięknej tradycji nie zapomnianoi w nasze dni – we współczesnej ArmiiLitewskiej służy dziś kilku przedstawicieliTatarów.Na początku XX wieku, inteligencjatatarska zaczyna wybierać i drugie profesjeoprócz wojennych. Pojawiają się Tatarzy- lekarze, adwokaci, uczeni, urzędnicypaństwowi. W tym czasie prości ludziezajmują się tradycyjnie sadownictwem,rzemiosłem skórnym, powożeniem.Transport wozami stał się nawet tatarskimmonopolem i trwał do pojawienia siękolei żelaznej. Od zamierzchłych czasówtatarscy woźnice dostawiali ładunki nadalekie dystanse – do Krakowa, Poznania,a nawet Krymu. O tatarskich furmanachz Nowogródka pisał brat AdamaMickiewicza Franciszek: „Wszystkichmożna doliczyć się 2000 koni, zawszegotowych do zaprzęgu, jednakże, gdynadchodzi czas do kontraktów z Dubnem,Kijowem, Wilnem, Minskiem i innymimiejscami, często i tych koni trudno nająć[…]. Konie mają małe, mocne, przyuczonedo biegu nawet w dalekich podróżach,ciągnących się po kilka tygodni […]. Słynnisą ze swej uczciwości, każdy, nawetnajbiedniejszy Tatarzyn, posłany czy toz dużą sumą pieniędzy, czy też z jakimiśkosztownościami, czy ważnymi tajnymidokumentami, nigdy nie zawiedzie. Niebyło przypadku, by sądzili Tatarzyna zajakieś przestępstwo kryminalne, złodziejstwo.”Tatarzy – garbarze, od dawien dawnasłynęli z jakości swych wyrobów, miękkieji trwałej skóry. Niestety, dawne rzemiosłopraktycznie zanikło, jednak i dziś żyjąludzie znający sekrety skórnictwa. Dlategoteż, dawne tatarskie rzemiosło należałobyzachować jako część materialnej spuściznyLitwy. Nie mniej słynni byli tatarscyogrodnicy, handlujący swoją produkcją narynkach Kowna, Olity i Wilna.W Wilnie, głównym międzywojennymcentrum Tatarów, ich kultura rozkwitłanajbardziej. Osiedlili się tam najwięksiprzedstawiciele działającego napoczątku XX stulecia w Petersburgutatarskiego koła studenckiego, członkowiektórego po wybuchu rewolucji wRosji, służyli pomocą swoim braciomw wierze czy narodowości w tworzeniuniezależnych państw na Krymie i wAzerbejdżanie. Dzięki nim powstałsilny Ruch Kulturowego i ReligijnegoOdrodzenia Tatarów, oddziaływujący zWilna na inne gminy. Wspomnieć należytu przede wszystkim inicjatorów Ruchu:braci Leona i Olgierda Kryczyńskich.Z czasem do tego ruchu dołączyła sięinteligencja i szlachta tatarska: adwokaci,literaci, oficerowie, ziemianie. StaraniamiKryczyńskich w Wilnie zaczęto wydawaćnie tracące swojej ważności i dziś, RocznikiTatarskie. Tom pierwszy, wyszedł w roku1932. Dwa kolejne, wydane zostały już,niestety, nie w Wilnie, a mianowicie:drugi, z roku 1935, w Zamościu, a tomtrzeci, z roku 1938, w Warszawie. Wostatnim z nich, Stanisław Kryczyńskizamieścił swoją świetną rozprawę„Tatarzy Litewscy. Próba Monografii”.Przygotowany do druku był i tom czwarty,jego publikacja przerwana została jednakprzez wybuch wojny. W Wilnie utworzonotatarskie muzeum, archiwum i bibliotekę;wybrany został mufti, znany orientalista,doktor Uniwersytetu Berlińskiego JakubSzynkiewicz. Utworzono ZwiązekKulturalno – Oświatowy TatarówPolskich, przewodniczącym Rady Centralnejktórego został Olgierd Kryczyński.Żal tylko, że ze względu na wrogie stosunkiPolski i Litwy, osłabiona była więźmiędzy Tatarami obu krajów.Choć wśród Tatarów niepodległej Litwynie było tak wybitnych przedstawicieliinteligencji i tak przeżyła ona rozkwit.Przede wszystkim w Rejżach, w tradycjinazywanej Mekką Tatarów litewskich.W międzywojniu areał tej wsii ją otaczających stanowił kilkanaście


Nr. 9–10 (109110)Apie Konferencja mus rašo 2007 m. rugsėjis–spalis 15kilometrów kwadratowych, gęstozasiedlonych przez Tatarów. Długiedziesięciolecia miejscowym imamem byłAdam Chadecki, o którym pamięć dodziś żyje wśród parafian. Wieś okrąża 14starych mogilników, świadczących o jejchwalebnym wieku. Stojący w rejżewskimmeczecie mumber (ambona), uratowanyze spalonego w 1889 roku meczetu wBazarach, jest najstarszym zabytkiemmaterialnej i sakralnej muzułmańskiejkultury w Litwie, a także i drogą relikwią.Wyryta na nim ręką tatarskiego stolarzadata przedstawia rok 1684. Przed wojną wRejżach i okolicach żyło 120 mieszkańcówtatarskich.Intensywne życie tatarskie rozwijałosię i w czasowej stolicy Litwy - Kownie.Jeszcze w początkach XX wieku postanowionowybudować meczet na ziemi podarowanejgminie przez mecenata hadżiegoAleksandra Iliasewicza. Otwarcie obiektuplanowano na rok 1930, w 500 rocznicęśmierci Witolda Wielkiego, ze względujednak na brak środków, meczet odkrytodopiero 15 lipca 1933 r., w 523 rocznicęjubileuszu bitwy grunwaldzkiej. Budowabyła możliwa dzięki staraniom pułkownikaChalila Januszewskiego i utworzonegoprzezeń komitetu. Co symboliczne,doceniwszy zasługi Tatarów wobec Litwy,część pieniędzy na przedsięwzięciewydzieliło państwo, rządzone przez narodowcaAugustinasa Woldemarasa. Od1937 do 1944 godność imama zajmowałMustafa Chalecki. Los meczetu był jednaknie do pozazdroszczenia: pierwszy razzostał zamknięty przed wybuchem wojnyw 1940 roku. Już wtedy został rozgrabiony:wybito witraże, ukradziono dywany,meble, stary rękopis Koranu. Z minaretuzdarto barelief księcia Witolda autorstwaP. Rimszy. Meczet działał w czasie wojnyi wkrótce po jej zakończeniu. Ponowniezamknięty został w 1947 r. Z początku wewnętrzach utworzono magazyn fondówarchiwalnych, około roku 1950 meczetzajął cyrk amatorski, a następnie czytelnia.W końcu, w 1986 budynek oddano namagazyn muzuem sztuki im. M. K. Cziurlionisa.Meczet został zwrócony wspólnocie kowieńskieji otworzył swe drzwi dopiero poodzyskaniu przez Litwę niepodległości 5lipca 1991 roku.Mówiąc o znanych ośrodkach osadnictwatatarskiego nie można zapomnieć owsi Sorok Tatary (Keturiasdesimt totorių),interesującą tym, że do dziś dnia zachowałaspecyficzne cechy wsi tatarskiej:wiele uliczek, dróżek, charakterystyczneich skrzyżowania. Według badacza J. Jurginisa,dana wieś jest unikalna na wileńszczyźnie.Przypuszcza on, że forma wsi zwielością dróg odzwierciedlała step. Meczetw Sorok Tatarach jest jednym z najstarszychw Litwie. W przeszłości w nimrozwieszano proporce pułków tatarskich.Do dziś można tam zobaczyć drzewce odproporca, z którym Tatarzy brali udział wpowstaniu kościuszkowskim.Znana jest także wieś Niemież, położonaniedaleko Wilna. W pobliżu znajdowałasię letnia rezydencja WielkiegoKsięcia Litewskiego Witolda. Skromnymeczet we wsi wybudowano ze środkówksiążąt Kryczyńskich, nekropolia którychznajduje się w starej części cmentarza.Pochowano tu niemało osobistości, wśródnich wspomniany wyżej hadżi AleksanderIliasewicz, który wypełnił hadżdż w roku1913. Znany był pośród Tatarów z tego,że dużą część swego majątku przeznaczałna budowę meczetów, potrzeby religijne iwspomaganie biednych.Do czasów powojennych istniał jeszczemeczet na wileńskich Łukiszkach. Wraz zrozszerzeniem miasta, meczet ten okazałsię w centrum Wilna. Został zamknięty, aw roku 1968 zburzony. Na jego miejscuzbudowano instytuty Akademii Nauk LitewskiejSRR. Podobnie zniszczono i łukiskimizar.Okres socjalizmu, przyniósł niestetypełny zastój gminy. Najwybitniejsi przedstawicieleodeszli w czasie wojny, lub,obawiając się represji, zmuszeni byli emigrować.System administracyjno – kołchozowyzniszczył trwające wiele stulecitradycje wspólnoty. Były obawy, że jeśliwładza radziecka przetrwa jeszcze choć50 lat, to Tatarzy na Litwie znikną całkowicie.Z bożą pomocą tak się nie stało.Choć mamy teraz pełne prawo swobodywyrażania się i dziś istnieje niemało możliwościutracić narodową odrębność.Dzisiejszą gminę tatarską na Litwie dotykająte same problemy, co i cały kraj:wielu z jej członków wyjechało w poszukiwaniachlepszego życia do Irlandii,Wielkiej Brytanii, USA, a powrót wszystkichjest mało wiarygodny. Dane statystycznealarmują: według spisu z 1989 roku,w Litwie żyło 5100 Tatarów, jednakżeostatni spis z roku 2001 smutno objawiatylko 3225 obywateli tatarskiej narodowości.Wzywam liderów wspólnoty, wraz zuczonymi, znającymi problematykę TatarówLitewskich, zasiąść za okrągły stół ipodyskutować o zagadnieniach zachowaniagminy tatarskiej, omówić drogi rozwojuwspólnoty i wydzielić priorytety nanajbliższą przyszłość. Mogło by to stać siętematem naszego następnego spotkania.Paradoks: choć w czasach radzieckichpojęcia narodowości i religii nie były tolerowane,jednak wtedy w coroczne świętamuzułmańskie, jedyny działający meczetw Rejżach był pełen wiernych. Dziś, gdynie ma już żadnych przeszkód dla wyznania,ilość ludzi w meczetach znaczącozmniejszyła się.Straty, których doświadczyła na sobiewspólnota tatarska na Litwie, mógłbymzilustrować następującym przykładem:dziś w pobliżu Wilna znane są tylko dwiezamieszkałe przez Tatarów miejscowości:wsi Sorok Tatary (Keturiasdešimt Totorių)i Niemież; a jeszcze nie tak dawno byłoich o wiele więcej: Kozaklary, Kolnolary,Mereszlany, Melechowce, Ludwinowo,Chazbijewicze, Afindziewicze, wileńskieŁukiszki. Dziś wszystkie wymienione wsijuż nie istnieją. Nie były one licznie zamieszkałe,ale były i to tatarskie. Taki samlos spotkał wsi: Winksznupie w rejoniewilkowiskim, Bazary rejonu olickiego iparę innych. Dziś świadczą o ich istnieniutylko kamienie starych mogił.W swym komunikacie chciałbym poruszyćjeszcze jeden, według mnie bardzoistotny problem. Małe, historycznewspólnoty Litwy skazane są na wegetacjęi powolną asymilację. Jestem głębokoprzekonany, że takie mniejszości jak Tatarzyi Karaimowie, żyjący tu przez wielestuleci i będący nieodłączną częścią historiii kultury Litwy, powinni zostać wzięcipod opiekę państwa. Mówiąc o tym, należywspomnieć piękne doświadczeniaprzedwojennych Litwy i Polski, gdy zpaństwowego skarbu były wydzielane dotacjena religijne i kulturalne życie gmin.W przeciwnym razie grozi nam utrata duchowegordzenia - religii, a tym samym ikultury narodu, gdyż nie będzie już chętnychspełniać obowiązki religijne. I wtedyo fakcie, że na Litwie żyli kiedyś Tatarzy,następne pokolenia dowiedzą się tylko zpodręczników historii...Jednakże nie chce się mówić tylkosmutnych rzeczach. Wspólnota tatarskana Litwie po pięciu dziesięcioleciach socjalizmuodrodziła się we wrześniu 1988roku. W ten czas wszyscy byli w euforii,sale nie mieściły chętnych. W przeciąguosiemnastu lat zrobiono niemało: odremontowanozamienione w magazyny meczety,utworzono organizacje jednocząceTatarów Litewskich. W Rejżach miejscowagmina, którą przewodzi Ipolitas Makulavičius,zbudowała dom wspólnotowy(parafialny).Jednak większość prac czeka jeszczena swoją kolej: ciągle nie jasnym jestproblem odbudowy meczetu w Wilnie;należy utworzyć domy wspólnotowe wewsiach Niemież i Sorok Tatary, a takżecentrum kultury w Kownie. Na specjalnącześć zasługują pierwsi lidery odrodzonejWspólnoty Tatarów Litwy - dziennikarzMensaid Bajraszewski i świętej pamięcidocent Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego,doktor Romualdas Makaveckas,z inicjatywy którego w 1996 roku,utworzono Związek Wspólnot TatarówLitewskich, największą organizację jednoczącąTatarów litewskich. Przez pięć latbył on przewodniczącym tej organizacji. Icóż osiągnięto w tym czasie? Po pierwsze,(Przeniesiono na str. 16)


Nr. 9–10 (109110)16 2007 m. rugsėjis–spalis KonferencjaWczoraj i dziś gminy tatarskiej na Litwie(Przeniesiono ze str. 15)podzielono kompetencje. Przewodniczącywypełniał prace wspólnotowe, naradzającsię z przewodniczącymi rejonowymi. Organizowanozebrania gmin rejonowych ispotkania z indywidualnymi członkami,rozwiązywano pojawiające się problemy.Jakież w tym czasie były główne zadania?Po pierwsze: stworzenie gazety wspólnotytatarskiej. W styczniu 1995 zaczętowydawać gazetę „Lietuvos totoriai”. Wydawnictwoto informuje członków gminyo przeszłych i oczekiwanych świętach,ukazują się aktualne zawiadomienia.Gazeta zapisuje historię wspólnoty, jak iposzczególnych jej członków. Kolejnymzagadnieniem podnoszonym w wydawnictwiesą kwestie etnogenezy narodu tatarskiegoi islamu. O popularności „Lietuvostotoriai” świadczy fakt, że w początkachjej działalności nad wydaniem pracowałozaledwie dwóch - trzech ludzi, teraz krągten znacząco się rozszerzył. Członkowiewspólnoty z niecierpieniem oczekują nakażdy kolejny numer gazety. Od pierwszegowydania przez długich dwanaścielat gazetą przewodził dr Galim Sitdykow.Niedawno wydrukowano setny numer, aktoś policzył, że jeśli by złożyć wszystkienumery, to wyszła by tysiąckartkowa księgaformatu A4...W czasie pełnienia obowiązków przewodniczącegoWspólnoty przez R. Makaveckasaodnowiono związki z Tatarami zPolski i Białorusi. Realne możliwości nawiązywaćścisłe kontakty nie tylko z kierownictwemgmin tatarskich tych państw,pojawiły się, gdy zaczęto organizowaćkonferencje naukowo-praktyczne z elementamirozrywkowymi, nazwane mianem„Orientów”. Pierwsza z nich zostałazorganizowana w czerwcu 1997 roku, gdyna Litwie świętowano 600-lecie osiedleniaTatarów i Karaimów w Wielkim KsięstwieLitewskim. W imprezie wzięło wtedyudział około 500 Tatarów litewskich.We wszystkich trzech krajach wówczasżyło około 9 tysięcy rodaków, więc wtym święcie uczestniczył co 18 Tatar byłejRzeczypospolitej. Do roku 2004 odbyłysię trzy takie imprezy.W 1997, z inicjatywy Makaveckasa,utworzono jedyną organizację religijną.W tym samym czasie, zorganizowanozebranie gmin regionalnych i założonoWspólnotę Religijną Muzułmanów Litwy,a rok później - muftiat.Wiele swojego czasu i zdolności oddałgminie doktor Jonas Ridzvanaviczius,przewodniczący Związku Wspólnot w latach1998-2003.Dziś gmina choć powoli, to jednakodradza się. Utraciwszy w czasie wojnyswoją inteligencję, po trochu krzepnie, coraz częściej piszą o niej w prasie. Cieszyi to, że odradza się i inteligencja, szczególniewśród młodzieży. Na dziś dzieńmamy ośmiu doktorów, a procent Tatarówz wyższym wykształceniem jest podobnydo średniej litewskiej, lub nawet odrobinęwyższy. Jedna z pierwszych w niepodległejLitwie zajmującą się badaniem historiiTatarów litewskich była doktor habilitowana,profesor Tamara Bairašauskaitė.Przetłumaczyła z polskiego wspomnianąjuż monografię Stanisława Kryczyńskiego„Tatarzy litewscy” („Lietuvostotoriai”), napisała wielkiego znaczeniaksiążkę „Tatarzy litewscy w XIX w.”(„Lietuvos totoriai XIX amžiuje”), a takżewiele pomniejszych prac z wspomnianejtematyki. Przyjemnie jest zaznaczyć, żejedna z kierownictwa naszej wspólnoty,doktor Galina Miškinienė, badająca dawnerękopisy Tatarów litewskich, zostałauznana za jednego z najlepszych specjalistówkitabistyki. Wydała metodykęnauczania: „Najstarsze rękopisy Tatarówlitewskich. (Grafika. Transliteracja. Tłumaczenie.Struktura i zawartość tekstów).(«Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai(Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstųstruktūra ir turinys»); i wraz z innymi autorami:„Katalog rękopisów Tatarów litewskich,napisanych w alfabecie arabskim”(«Lietuvos totorių arabų rašmenimisrašytų rankraščių katalogas»).Chcę wspomnieć kilka ważnych ostatniozdarzeń dla wspólnoty: wyprodukowanodokumentalny film o gminieTatarów litewskich „Jam potomek murztatarskich...”, który w 2005 roku, naPierwszym Muzułmańskim festiwalu filmowymw Kazaniu zdobył główną nagrodęza najlepszy scenariusz w kategoriifilmu dokumentalnego. Film wyreżyserowałznany reżyser telewizji litewskiejLeonid Gluszajew. W zeszłym roku wtrockim Muzeum Historycznym odkrytostałą ekspozycję poświęconą Tataromlitewskim, wiosną tego roku w kowieńskimMuzeum Wojennym im. WitoldaWielkiego otwarto wystawę: „LitewscyTatarzy - wojownicy”. Latem tego rokuwe wsi Subartonys, niedaleko rodzinnychmiejsc klasyka litewskiej literatury VincasaKrėvė – Mickevičiusa, otworzył drzwipierwszy skansen tatarski. Wzmocnił sięi sam Związek Wspólnot, który na dziśdzień jednoczy tatarskie organizacje okręgów:wileńskiego, kowieńskiego i olickiego;miast Kłajpedy i Poniewieża; rejonuwareńskiego.Jesteśmy bardzo wdzięczni redakcjiprogramu Litewskiej Telewizji „Labas”,prawdziwie opowiadającej o wydarzeniachw naszej wspólnocie, i także będącejnaszym pamiętnikarzem.Niestety, ludzie są zbyt pasywni i towłaśnie należy w nich zwalczyć.Los sprawił, że wspólnota Tatarów litewskichżyje dziś w Litwie, Polsce i Białorusi.Mamy wspólne korzenie, mamyrodzinę w trzech państwach, dlatego teżbędziemy się starać utworzyć wspólnyorgan dla koordynacji działalności gmin.Musimy organizować wspólne zjazdy ikonferencje, obozy dla dzieci i młodzieży.Po otwarciu granicy z Polską, współpracaTatarów stała się bardziej aktywna. Wielkimjednak utrudnieniem jest reżym wizowyz Białorusią.Od niedawna współpracujemy z WszechświatowymKongresem Tatarów w Kazaniui Medżlisem Tatarów Krymskich.Uważamy, że należy wymieniać się doświadczeniami,a nabyte - wprowadzać usiebie.Dzisiejsza gmina tatarska na Litwie żyjew całkiem innych warunkach niż przedwojną. Wtedy wszystko było prostsze,bardziej archaiczne. We wsiach istniałysilne gminy, głównymi autorytetami byliimamowie, czy też po prostu głęboko wierzącyludzie, słów których uważnie słuchano.Zimą, w czasie wolnym od pracy,miejscowi nauczycielowie (hodży) uczylidzieci czytać Święty Koran, co sprawiało,że podstawowe wykształcenie religijnebyło dostatecznym. Nauka zazwyczajtrwała kilka zim, a ukończywszy je mogliswobodnie wypełniać obrzędy religijne.W gminach tatarskich życie świeckie ireligijne nie było wyraźnie rozgraniczone,jak zresztą i w innych niewielkich gminachwyznaniowych.Inną drogą jednoczenia się gminy tatarskiejbyły wspólne wieczorne spotkania,w czas których ludzie mogli się zaznajamiać,co sprzyjało pojawianiu się nowychrodzin. Dzisiejsze młode pokolenie słabotrzyma się tradycji przodków, globalizacjaniweluje nawet wielkie narody, nie mówiącjuż o małych. Dlatego priorytetemdla kierownictwa Związku Wspólnot TatarówLitewskich - wzbudzać wśród młodychchęć trzymania się razem. Dlategoteż w ciągu dwóch ostatnich lat, organizowaliśmyzlot młodzieżowy koło jezioraMelkys w rejonie wileńskim. Bardzo bymchciał, by stały się one tradycyjnymi.Wydaje się, że całkiem niedawno obchodziliśmy600 rocznicę osiedlenia Tatarówi Karaimów w Wielkim KsięstwieLitewskim. Minęło już jednak 10 lat.Wyrosło nowe pokolenie Tatarów litewskich.Chciałoby się wierzyć, że gminatatarska, choć targana wewnętrznymi izewnętrznymi problemami, będzie trwałana litewskiej ziemi, kontynując pięknetradycje, piastowane przez wiele pokoleńjej przodków.


Duchowa życieNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 17W imię Allacha Miłosiernego, Litościwego!Dążenie ku życiu według praw bożych – najwyższy cel dlamuzułmanina(Kontynuacja, początek w numerze 107– 108)MUSTAFA GEMBICKIJPrzyswojenie wiedzyChwała Allahowi, który nauczył człowiekawładać piórem (kalemem) i szczodrze obsypałgo swoimi darami. Który naprawił ludzi właściwądrogą i obdarzywszy ich wiedzą, sprawił, żemuzułmanie są najlepszym narodem!Wraz z otrzymaniem podręcznika, poczułem,że w końcu coś popchnęło mnie w stronę światawiedzy, ku któremu tak dążyłem. Nie przypadkowoprzecież jedna z sur w świętym Koraniegłosi: „Czytaj w imię Pana twojego, który Cięstworzył”. Przeszły miesiące i lata ciężkiego trudu,gdy trzeba było wykarmić też i siebie i rodzinę,nie tylko chlebem powszednim, ale i wszystkimtym, czego człowiek potrzebuje. W jednymz hadisów Prorok (niech Allah będzie z niegozadowolony) mówi: „Kto wstąpił na drogę zdobywaniawiedzy w imię Allaha, temu Allah okazujewszechstronną pomoc, a anioły rozciągająnad nim skrzydła, by ochronić go od wszelakichniebezpieczeństw”. Czasem było mi trudno, robiłemwtedy przerwy na odpoczynek, po czymze zdwojoną energią siadałem przy robocie. Niebyło u kogo uzyskać pomocy czy konsultacji. Cize starszych ludzi, którzy czytali Koran, zapomnielijuż metodyki nauczania podstawowego.Przeszły trzy ciężkie lata, i chwała Allahowi, zJego pomocą zacząłem po trochu czytać Korani wyuczyłem na pamięć niektóre z ajatów. Dotego czasu, umiejących czytać Świętą Księgęzostało jeszcze mniej. Można ich było policzyćna palcach jednej ręki. Wielu było już w innymświecie. Ci, którzy pozostali, zaczęli odczuwaćbrak ludzi mogących czytać Koran. Zaczętozapraszać mnie do udziału w takich czy innychreligijnych obrzędach czy rytuałach. Było to dlamnie świetną praktyką i pogłębianiem wiedzy.W tym czasie wiele się wydarzyło – Litwa odzyskałaniepodległość. W związku z tym objawiłysię w kraju gminy religijne, zwarto zamieszkałeprzez moich współbraci Tatarów. W posiadaniegmin zostały przekazane meczety, wymagającerestauracji albo remontu. Każda gmina składałasię z dwóch równolegle kierujących systemów– religijnego i świeckiego. Religijny składałsię z imama i muezzina, świecki – z przewodniczącegoi rady gminy. Taka struktura byłaich organizacyjną podstawą. Zadaniami wspólnotbyło wspierać: duchowe i kulturowe życieparafian oraz porządkować meczety i mizary.Została wybrana rada, jako instytucja nadrzędna,kierownicza i koordynująca, mająca też zazadanie pomagać rozwiązywać przeróżne kwestiew gminach. W sprawach religijnych trzebabyło ustanowić Muftiat, jednak z braku ludzi zjakimkolwiek wykształceniem w tym kierunku,problem ten odłożono na później. Jednakże czasnie stał w miejscu i pojawiały się pytania, któreczekały rozwiązania. Na jednym z zebrań zostałemwybrany czasowym przewodniczącym MuzułmańskiegoReligijnego Zjednoczenia Litwy,sekretarzem którego została Farida Korsakienie.Na to stanowisko polecił mnie przewodniczącyZwiązku Wspólnot Tatarów Litwy RomualdasMakaveckas. Skłaniam nisko swą siwą głowęprzed tymi ludźmi, których nie ma już wśródnas. To byli wspaniali ludzie, wnieśli ogromnywkład w rozwój duchowy i kulturowy TatarówLitwy.Niedługo byłem przewodniczącym ZjednoczeniaReligijnego, przez ambicje niektórychzostałem zwolniony – jakoby nie byłem odpowiednimdla tego stanowiska. Chcę napomniećczytelnikom, że na naukę do Ufy (Baszkiria),posłano już wtedy Ramazana Krynickiego.Wszyscy czekali na jego powrót, myśląc o utworzeniuMuftiatu. Sprawami religijnymi zajęła sięrada, która czasem nie wiedziała jak rozwiązywaćproblemy. Chcę wspomnieć, że w Wilnie,przy ul. Wiwulskiego 3, dostaliśmy w arendępomieszczenie, które służy nam do dzisiaj. Oteraźniejszej działalności wspólnoty wspomnępóźniej. Nie pamiętam, w którym roku powróciłRamazan Krynicki, jednak namówiono godo kontynuacji nauki w Turcji. W tym czasiew Litwie było już poselstwo tureckie, może towłaśnie ono pomogło w rozwiązaniu tej sprawy.Jednakże był on w Turcji niedługo, dokładnie niewiem ile, może około roku lub trochę dłużej. Nieznam też przyczyny powrotu. Po jego przyjeździe,odkryto kwestię wyboru muftego i utworzeniaMuftiatu. Chcę zaznaczyć, że nie byłemzaproszony na to zebranie i nie zostałem przez toczłonkiem Muftiatu, dlatego też nie mogę podaćdokładnych dat tych wydarzeń. Otrzymawszykierowniczą buławę, Ramazan Krynicki zacząłwprowadzać reformy, w pierwszej kolejnościzwolnił księgowego Mikasa Chaleckasa, a najego miejsce wprowadził zupełnie obcego człowieka.W ten sposób w Muftiacie pojawił sięAminow, persona z zaplamioną reputacją. Miałświetne wyczucie, gdzie znaleźć łatwe pieniądze.Wydarzenia te położyły cień na dobre imięimama. Mikas Chaleckas, pełniący jednocześnieobowiązki księgowego i Adomas Asanawicziusprzygotowali odezwę do współwyznawców odziałaniach Ramazana Krynickiego, które miałybyć niezgodne z jego godnością i hańbiły całąwspólnotę. Zwołano nadzwyczajne zebranie,na które przybyli przedstawiciele wszystkichwspólnot regionalnych. Postawiono pytanieo zasadność zajmowania stanowiska muftegoprzez Ramazana Krynickiego. Delegaci rozbilisię na dwa obozy. Jeden wspierał muftego,drugi zajął pozycję przeciwną. Chcę zaznaczyć,że w tym czasie z Libanu wrócił Romas Jakubauskas,posłany tam na nauki przez wspólnotękowieńską. Mógł być poważnym konkurentemRamazana. Zebranie nie przyjęło żadnych konkretnychpostanowień, dało jednak do zrozumienia,że trzeba liczyć się ze zdaniem starszychwe wspólnocie, choćby nie zawsze mieli rację.Proszę czytelników o wybaczenie, że na trochęodszedłem od głównego wątku. Na pogrzebachlub stypach pojawiał się czasem młodzieniec zGrygiszek – Kostia Selimowicz. Bardzo zdolny,szybko nauczył się czytać Koran i przejawiałduże nadzieje na przyszłość. Spotykając się przytakich okazjach, Ramazan Krynicki namawiałKostię do kontynuacji nauki w Ufie, gdzie uczyłsię przecież sam. Ponieważ Selimowicz był jeszczeniepełnoletni, zgłosiłem się na jego opiekunaw podróży. Mufti powiedział mi o możliwościotrzymania w Ufie wykształcenia zaocznego, cobardzo mnie zainteresowało. I tak, otrzymawszyod muftego listowne rekomendacje i zrobiwszy unotariusza pełnomocnictwo dla Kostii, wyjechaliśmydo Baszkirii. Gdy przybyliśmy, zostaliśmyprzyjęci przez Najwyższego Muftiego Rosji TalgataTadżutdina. Uważnie przeczytał list, popatrzyłna nas i powiedział: „Z nim wszystko jasne,a pan też chce się uczyć?”. Odpowiedziałem, żetak. Wtedy zapytał: „A czyta pan Koran?”. Potwierdziłem.Wtedy mufti nakazał nakarmić nasi odwieźć do instytutu, który znajdował się przynowym meczecie Lyalya Tyulpan. Byliśmy bardzomiło przyjęci przez rektora Renata Rajewa,który przeprowadził z nami wnikliwą rozmowę.Sytuacja była zrozumiała wobec Kostii – jestmłody, a ja byłem już w starszym wieku, w tymczasie miałem 59 lat. Gdy wspomniałem o tymniedostatku, rektor odpowiedział, że: „Jeśli przytakich latach postanowił pan zapełnić bagaż wiedzy,to Allah wydłuży pana życie o drugie tyle”.I tak zostaliśmy studentami islamskiego instytutuimienia Rizaetdina ibn Fachretdina, znakomitegouczonego islamu. Ponieważ byliśmyprzedstawicielami innego państwa i mając nauwadze nasze duże wydatki na wizy i przejazdy,władze uczelni poszły nam na rękę, zwalniającod opłaty za naukę. W rezultacie przeszliśmyna studia zaoczne, co w pełni mi odpowiadało,a Kostia miał też możliwość przejść na naukę wsystemie dziennym, gdzie otrzymałby jeszczepełniejsze wykształcenie. Chyba w takim wiekuźle wpływa na człowieka oderwanie od domui smutno spogląda on wtedy w przyszłość. A isama kwestia wykształcenia za granicą wymagapostanowień na poziomie międzynarodowym. Itak ruszyły lata ciężkiej pracy. Zaoczni studencispotykali się dwa razy w roku, na jesienneji wiosennej sesjach, na których należało zdaćwchodzące do programu nauki przedmioty.Przejazdy i wizy wymagały niemałych środkówfinansowych, nie mówiąc już o tym, że trzebateż od czasu do czasu coś jeść. Sława Allahowi,do maja 2004 roku zdałem już wszystkie egzaminyi zostałem dopuszczony do obrony dyplomu.Chcę zaznaczyć, że do tej pory została zmienionanazwa instytutu na Państwowy IslamskiUniwersytet, wraz z otrzymaniem odpowiedniejlicencji. Otrzymałem tytuł licencjata specjalistyteologaislamu. Drodzy współwyznawcy, macieoczywiście prawo zapytać mnie: a co z KostiąSelimowiczem? Parę lat jeździliśmy razem doBaszkirii, jednak później nasze drogi rozeszłysię. Nie potrzebował już mojej opieki, stał siędorosły i odpowiadał za siebie. W którymś momenciezostał z tyłu, mnie trzeba było się spieszyć,a on dopiero zaczynał samodzielne życie.Także nie wiem do dziś czy młodzieniec ten zakończyłuniwersytet.(Kontynuacja nastąpi)Tłumaczyła Tatjana Czachorowska


Nr. 9–10 (109110)18 2007 m. rugsėjis–spalis ZdarzeniaTURNIEJ BYSTRYCH SZACHÓW, POŚWIĘCONY PAMIĘCI HONOROWE-GO PREZYDENTA KOWIEŃSKIEJ FEDERACJI SZACHÓW ROMUALDA-SA MAKAWIACKASA ODBYŁ SIĘ W DZIEŃ PAŃSTWA LITEWSKIEGOJONAS RIDZVANAWICZIUSRomualdas Makawiackas aktywnie uczestniczyłw szachowym życiu Kowna i całej Litwy,a także przyczynił się do jego rozwoju.Mniej więcej od 1970 roku był kierownikiemszachowej drużyny Kowieńskiego InstytutuPolitechniki (teraz KUT), później zaśzostał prezydentem Kowieńskiej FederacjiSzachowej. Dzięki staraniom RomualdasaMakawiackasa, Kowieński Klub Szachowyotrzymał znakomite pomieszczenie podtrybunami Stadionu im. Dariusa i Girenasa,gdzie otwarto dziecięcą szkołę szachową.Za socjalizmu, dzięki osobistym kontaktom,Romualdas pomógł litewskim szachistomwyjść na arenę międzynarodową,uczestniczyć w międzynarodowych turniejachoraz wypełnić normatywy mistrzowskiewielu członkom. Podobne wymaganiabyłyby niemożliwe do wypełnienia przywsparciu tylko dalekiej Moskwy. W tensposób, znany litewski szachista AlgimantasButnorius, już w przeszłej, radzieckiejepoce, został szachowym mistrzem na skalęmiędzynarodową. Sam Romualdas przezdługi czas opiekował się innym młodymszachistą, mistrzem sportu Petrasem Ragialisem,jak i innymi utalentowanymi szachistami,często organizował różne turnieje,był w nich sędzią.Później, w podziękowaniu za starania,Romualdas Makawiackas był mianowanyPrezydentem Honorowym KowieńskiejFederacji Szachów.W roku bieżącym, aby uczcić pamięćRomualdasa Makawiackasa, KowieńskaFederacja Szachów po raz pierwszy zdecydowałasię zorganizować turniej szachówbłyskawicznych. Do przedsięwzięcia ochoczodołączył Związek Wspólnot TatarówLitwy (ZWTL), z przewodniczącym AdasemJakubauskasem.Turniej, w którym udział wzięło 38 szachistówz różnych miast Litwy, odbył się 6lipca w Kownie w kawiarni „Wasaros Olimpas”.Oprócz samych szachistów w turniejupartycypowało czynnie czy też bacznie śledzącjego bieg przedstawiciele wspólnotytatarskiej: przewodniczący ZWTL Adas Jakubauskas,Jonas Ridzwanawiczius, którywraz z synem Jonasem był sędzią, GalimSitdykow, Maryte Milkamanawicziene, LiliaAsanawicziene, Radik Mażitow z synemAlbertem, członkowie rodziny RomualdasaMakawiackasa – żona Felicja, córka Farada,wnukowie Danielius oraz Kamile.Przed turniejem odbył się krótki mityng,na którym przemawiali Jonas Ridzwanawiczius,mistrz międzynarodowy AlgimantasButnorius, przewodniczący ZWTL AdasJakubauskas, przewodniczący KowieńskiejFederacji Szachowej Donatas Pilinkus,esperantystka Natalia Iwanowiene.Jonas Ridzwanawiczius zapoznał uczestnikówturnieju z ciekawymi faktami z biografiiRomualdasa, zaznaczył, iż należałon do mniejszości narodowych Litwy, oszlacheckim pochodzeniu, opowiedział ozasługach jego przodków. A. Butnoriusopowiedział o zasługach Romualdasa wkowieńskim oraz litewskim życiu szachowym,o jego działalności za socjalizmu,która sprawiła, iż litewscy szachiści pojawilisię na arenie międzynarodowej. A. Butnoriusopowiedział o swych wrażeniach, którepozostały po znajomości z Romualdasem.A. Jakubauskas powinszował zebranychszachistów ze świętem, opowiedział o działalnościRomualdasa na rzecz wspólnotylitewskich Tatarów oraz życzył sukcesówuczestnikom turnieju.N. Iwanowiene oraz M. Milkamanawiczienepodzieliły się wspomnieniami o Romualdasie,wysoko oceniwszy jego ludzkiepodejście w kontaktach z innymi. N. Iwanowienewspomniała o zainteresowaniuRomualdasa językiem esperanto.Turniej odbył się według dziewięcioetapowegosystemu szwajcarskiego, gdziekażdy uczestnik miał 15 minut na rozegraniepartii. Turniej trwał 5 godzin. Trzebapowiedzieć, że wziął w nim udział mocnyskład osobowy szachistów z wielu miastLitwy: Kowna, Wilna, Kłajpedy, Olity, Rasejniai,Jonawy, Kedainiai, Szakiai. Wśróduczestników był też świetny szachista zNiemiec.Pierwsze miejsce w turnieju podzielili:student Uniwersytetu im. Witolda WielkiegoAleksandr Jegorow oraz mistrz międzynarodowyz Jonawy Aidas Łabuckas.Według dopełniającego systemu Bugolcazwycięzcą został Aleksandr Jegorow. Jemuwręczono puchar przechodni oraz nagrodęzwycięzcy.Trzecie i czwarte miejsca zajęli odpowiednio:członek narodowej drużyny szachowejLitwy mistrz sportu Airidas Sawickasoraz uczeń gimnazjum „Warpas” DomantasKlimcziauskas z Kowna.Piąte i szóste miejsca zajęli mistrzowiesportu Witautas Waznonis oraz KestutisKaunas.Wszyscy zostali wyróżnieni odpowiedniminagrodami.Oprócz głównych laurów wręczono takżedodatkowe wyróżnienia, które otrzymali:najlepsze szachistki-kobiety Salomea Zalsaiteoraz Kristina Apanawicziute z Wilna;najlepszy senior – trener kowieńskiej szkołyszachowej Gintautas Petraitis; najlepszymłody szachista do lat 18 – uczeń z KownaTomas Tamosziunas. Jeszcze jedną nagrodę– sukcesu – otrzymał szachista z NiemiecDaniel Berg.Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicyturnieju mogli poczęstować się tatarskim„szimtalapisem” oraz żagareliu, kanapkami,przyrządzonymi na miejscu przezuprzejme panie.Podczas bankietu, w przyjacielskiej atmosferze,swymi wspomnieniami o RomualdasieMakawiackasie podzielili się KestutisKaunas oraz Witautas Gailiunas.Organizatorzy umówili się na organizowaniecorocznych turniejów szachowych,poświęconych pamięci Romualdasa Makawiackasa,które miały by odbywać się wczasie majowych Dni Kowna.Zmiany w Związku Tatarów RP(Przeniesiono ze str. 13)współtwórcą i któremu tyle lat przewodził.Nowym prezesem Rady Centralnej ZwiązkuTatarów Rzeczypospolitej Polskiej wybranyzostał Stefan Korycki ze Sztabina naPodlasiu, dobrze znany i szanowany działacz.W skład Rady Centralnej powołano:Dżidżisa Szahuniewicza, Aleksandra Bohdanowicza,Stefana Aleksandrowicza i MaciejaSzczęsnowicza. Wybrano następnieCentralną Komisję Rewizyjną w składzie:Ajsza Miśkiewicz (przewodnicząca), AjszaSzabanowicz (zastępczyni), Eugenia Radkiewicz(sekretarz). Powołano także SądKoleżeński, do którego zostali wybrani:Tamerlan Półtorzycki (przewodniczący),Musa Czachorowski (zastępca), AlraszydMilkamanowicz (sekretarz).W efekcie zmian personalnych, siedzibęRady Centralnej przeniesiono do Bohonik.Jednogłośnie podjęto bardzo istotnąuchwałę w sprawie wprowadzenia zmiando statutu Związku Tatarów RP (m.in. odnośniestruktury związku i składek członkowskich).Postulowano zaktywizowaniedziałalności Centrum Kultury Tatarów Polskich,jako ważnej placówki służącej całejtatarskiej społeczności, reaktywowaniestrony internetowej ZTRP oraz propagowanieidei związku wszędzie tam, gdzie pojawiająsię tatarskie ślady. Z powodu ważnościporuszanej tematyki i jej znaczenia dlanaszego środowiska, żałować należy, iż nazjazd nie przybyli przedstawiciele wszystkichjednostek terenowych. Tylko jedność,tylko wspólne działania ponad podziałamimoże zapewnić sukces, co w konsekwencjiprzekłada się na dobro nas wszystkich.Oby nowo wybranym władzom ZwiązkuTatarów RP oraz pozostałym działaczomnie zabrakło tej świadomości.


Apie mus rašoNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 19Pirmasis Pasaulinis totorių mokslininkų forumas KazanėjeG. Miškinienė, Z. Kanapackaja, G. Sitdykovas su Kazanės valstybinio universitetoprofesore D. Usmanova ekskursijos į universitetą metu(Atkelta iš 1-o psl.)Plenarinį posėdį atidarė TatarstanoValstybės Tarybos pirmininkas FaridasMuchametšinas, Tatarstano RespublikosPrezidento, Tatarstano Respublikos ValstybėsTarybos, Tatarstano RespublikosVyriausybės vardu pasveikinęs susirinkusiustotorių mokslo darbuotojus. „Globalizacijossąlygomis, nykstant tautų irkalbų barjerams, mokslininkai atsakingiuž savo gimtosios kultūros, identiteto irtautos išsaugojimą“, – savo kalbos pradžiojepažymėjo Tatarstano parlamentovadovas. Jo nuomone, simboliška, kadbūtent Kazanėje, neseniai atšventusiojetūkstantmetį ir tapusioje totorių tautosdvasinės traukos centru, šiandien susirinkototorių mokslininkai iš įvairiųpasaulio ir Rusijos kampelių. „Tai darkartą įrodo, kad Tatarstanas atsalingasuž totorių tautinės savimonės, kalbosišsaugojimą, nacionalinės kultūros išlaikymą“,– sakė Faridas Muchametšinas.Jis pabrėžė, kad mokslas neturi tautybės.„Bet dvasinio elito atstovai geriausiai išmanosavo tautos kultūrą, šeimos šaknis,nerimauja dėl savo gimtosios kalbos iretnoso likimo. Todėl Tatarstano mokslininkųiniciatyvą vienytis diktuoja patslaikas“, – pabrėžė F. Muchametšinas.Kalbėdamas apie 15 metų vystomąTatarstano mokslą, Faridas Muchametšinaspriminė, kad, siekdamas suburtiRespublikos mokslinį potencialą, 1991m. Prezidentas M. Šaimijevas priėmėsprendimą įkurti Tatarstano Mokslų Akademiją.„Tatarstano Respublikos MokslųAkademijos veikla padėjo mūsų mokslininkamssumažinti pereinamojo laikotarpiosunkumus, išsaugoti ir užtikrintižinomų Kazanės mokslo įstaigų vystymąsi“,– sakė Parlamento pirmininkas.Tatarstano Respublikos Valstybės Tarybospirmininkas susirinkusiesiemsperskaitė Tatarstano Respublikos PrezidentoM. Šaimijevo sveikinimą 1-ojotarptautinio totorių mokslininkų forumodalyviams.„Gerbiami tautiečiai!Širdingai sveikinu Jus, susirinkusiusTatarstano žemėje – garbingus totoriųtautos sūnus ir dukteris, įnešančius svarųindėlį į savo tautos ir pasaulio moksloplėtrą.Mūsų tautos istorijos puslapiai susijęsu žymių švietėjų ir mokslininkų – KulGari, Muchamedjaro Kursavi, Mardžani,Kamajaus, Muštari ir daugelio kitųvardais. Išskirtinis totorių tautos bruožasbuvo žinių troškimas, tiesos ieškojimas,švietimo ir tikėjimo poreikis.Deja, lemtingais istorijos posūkiaisdaugelis mūsų tautos inteligentijos atstovųatsidurdavo už tėvynės ribų. Iremigracijoje mūsų tautos šviesuoliai– Jusufas Akčura, Sadri Maksudi, BariBattal–Taimas, Achmed Timer ir kiti pasiekėmokslo aukštumas ir išgarsino savovardą. Šiuo metu Rusijoje ir užsieniošalyse triūsia tūkstančiai totorių mokslininkų,plečiančių beribius mokslinio pažinimohorizontus.Su pasididžiavimu tariame šiuolaikiniųtėvynainių mokslininkų – Roaldo Sagdejevo,Rašido Siuniajevo, Kamilio Valejevo,Aišos Rorlich, Nadiro Davleto, GanelioPultaro ir daugelio kitų vardus. Džiaugiuosi,kad daugelis garsių mokslininkų pagerbėKazanę ir šiandien yra čia.Šiuolaikinis Tatarstanas – vienasgreičiausiai besivystančių Rusijos Federacijosregionų, turintis didžiules socialines–ekonominesgalimybes. ŠiandienRespublikoje vykdoma daugybė inovaciniųprojektų, paremtų Tatarstano moksloįstaigų laimėjimais.Nuoširdžiai linkiu forumo dalyviamsvaisingo darbo Tėvynės ir pasaulio mokslolabui, sėkmės, sveikatos ir gerovės!”Sveikinamąjį žodį forume tarė Pasauliniototorių kongreso Vykdomojokomiteto pirmininkas Rinatas Zakirovas.„Šiuo metu totorių bendruomeniųgyvenime vyksta daug teigiamų permainų,“– sakė Kongreso pirmininkas.Jo žodžiais, paskutiniu metu pastebimostotorių pastangos susivienyti dvasinegimtine laikomoje Tatarstano sostinėje,džiaugtis jos laimėjimais ir nerimauti dėlsunkumų. Pasaulinio totorių kongresospecialistai surinko duomenis apie 800totorių mokslininkų, gyvenančių Rusijoje,mokslinius darbus bei apie 150 užsienyjegyvenančių jų kolegų.Nemažo susidomėjimo sulaukė pranešimas,kurį skaitė Makso Planko (Garšingas,Vokietija) instituto Astronominėsfizikos draugijos direktorius, RusijosMokslų Akademijos akademikas, TMAgarbės narys Rašidas Siuniajevas. Jo įdomuspasakojimas privertė atitraukti dėmesįnuo žemiškų rūpesčių ir pakelti akisį dangų. Šių dienų astrofizikų galimybėsstulbina: jie gali matyti 10 milijardų galaktikų,per paskutinius 10 metų atrastos245 planetos aplink tolimas žvaigždes, oprieš kelis mėnesius buvo atrasta planeta,panaši į Žemę. Gali būti, kad ten yra gyvybė.Rašidas Alejevičius pasakojo apiežvaigždžių vaidmenį daugeliui gamtosreiškinių. „Be žvaigždžių nebūtų mūsų“,– sakė jis. Tai ir alegorija, ir mokslinisfaktas. Mokslininko pranešimas, kad po3 mlrd. metų susijungs Paukščių takasir Andromedos rūkas ir tai mūsų Žemeiturės neigiamos įtakos, buvo įdomus visiemsForumo dalyviams.Rugsėjo 21 d. tautiniame kultūros centre„Kazanė“ vyko antroji 1-ojo Pasauliniototorių mokslininkų forumo darbo diena. Mokslininkaitęsė darbą dviejose – humanitariniųbei techninių ir tiksliųjų mokslų – sekcijose.Rusijos Mokslų Akademijos Okeanologijosmokslinių tyrimų instituto direktorius, RusijosMokslų Akademijos akademikas R. Nigmatulinas,apibendrindamas forumo darbo rezultatus,pažymėjo: „Mūsų forumo darbas buvosėkmingas. Mokslininkai rado bendrą kalbą,sugebėjo išspręsti labai svarbias ir aktualiasproblemas. Mes pakilome vienu laipteliu“.Buvo priimta forumo rezoliucija ir nuostataidėl totorių mokslininkų Koordinacinės tarybosprie Tatarstano Respublikos MokslųAkademijos steigimo. Iš 11 narių sudarytaKoordinacinė taryba, į kurią išrinktas ir Lietuvostotorių atstovas – socialinių mokslų daktarasAdas Jakubauskas. Priimtas sprendimaskitą totorių mokslininkų forumą sukviesti potrejų metų.Pasibaigus Pasauliniam totorių mokslininkųforumui, priimta rezoliucija. Pritartatotorių mokslininkų, gyvenančių įvairiosepasaulio šalyse, moksliniam bendradarbiavimui.Pasiūlyta įkurti Koordinacinętarybą prie Tatarstano Respublikos MokslųAkademijos pasaulio totorių mokslininkųveiklai suvienyti. Nutarta sukurti totoriųmokslininkų inovacinių idėjų banką, kurisdarytų įtaką Tatarstano Respublikos ekonomikosir kultūros plėtrai.Pagal informacinės agentūros„Tatar inform“ medžiagą parengėGalimas SITDYKOVAS


Nr. 9–10 (109110)20 2007 m. rugsėjis–spalis Iš praeitiesJOKŪBO DZIENAJEVIČIAUS DIENORAŠTIS(Tęsinys, pradžia 2006 m. Nr. 11–12(99–100), 2007 m. Nr.1–2 (101–102),3–4 (103–104), 5–6 (105–106)Susikūrus Varėnos apskričiai, buvopradėtas leisti laikraštis „Tarybinis balsas“.Redaktore buvo paskirta JaninaPaukštytė. Išleido ji tik vieną laikraščionumerį. Po jos redaktoriumi dirbo kilęsnuo Rusijos Ignas Steponavičius, kurisvėliau tapo dėstytoju Žemės ūkio akademijoje.Apskrities spaudoje pradėjauaktyviai bendradarbiauti ir aš. Rašiaupublicistinius straipsnius, informacijasapie vykdomojo komiteto priimamussprendimus, apie apskrities įstaigų darbąbei gyvenimą ir kt. Mano rašinių būdavobeveik kiekviename laikraščio numeryje,dažnai po kelis. Todėl pasirašydavauir pavarde, ir slapyvardžiu – D. Jakubėnas,J. Daunys, J. Daugėla, J. Štukauskasir pan. Pradėjau rašyti ir į „Tiesos“bei „Czerwony Sztandar“ laikraščius.O vėliau ir į srities laikraštį „Raudonojižvaigždė“. Susikūrus Druskininkų rajonuibuvo pradėtas leisti rajono laikraštis„Po Spalio vėliava“, jo redaktoriumipaskyrė V. Savčenką. Redakcijos kadraibuvo nesukomplektuoti. Laikraštis buvoišleidžiamas du kartus per savaitę. Permėnesį turėjo išeiti 24 numeriai, o išėjotik 8, ir tie ne visi reikiamo formato– vietoje keturių puslapių – tik po dupuslapius. Aš Druskininkuose jau buvauišdirbęs 11 mėnesių ir išėjau atostogauti.Tuo metu man buvo pasiūlyta eiti laikraščioredaktoriaus pareigas.Turėjau važiuoti į Vilnių ir užeiti į kadrųskyrių. Užėjau, o ten sėdi totoriškoveido vyras, lyg ir matytas. Tai buvoSelimas Aleksandravičius. Jo tėvai kadaisegyveno Raižiuose, paskui persikėlėį Vievį. Aleksandras pasižiūrėjo į manodokumentus, į mane ir paklausė :– Ar ne iš Raižių būsi?Atsakiau teigiamai.– A, prisimenu, – nusijuokė jis. Jukabu vaikščiojom pas hodžą mokytis Koranąskaityti.Grįžau į Druskininkus jau „iškeptas“redaktorius. Vėliau į Druskininkuspirmuoju partijos rajono komiteto sekretoriumiatvažiavo tas pats Aleksandravičius.Redakcijoje aš radau vieną sukrypusįstalą ir porą kėdžių su trimis kojomis.Reikėjo pirmiausia apsirūpinti baldais.Jų miesto parduotuvėje buvo šiek tiek,bet įstaigoms jų pagal banko pervedimus1927 m. žurnalo „Žvaigždutė“ redaktorius Tijūnaitis, dovanojęs nuotraukąJokūbui su užrašu „mielam Žvaigždutės bendradarbiui totoriui JokūbuiDzienajevičiui Raižiuose Butrimonių val.“nepardavinėjo. Tada Druskininkuose darnebuvo valstybinės prekybos, o tik kooperatinėsparduotuvės. Rajkoopsąjungospirmininkas Barysas išrašė redakcijaisąskaitą įvairioms prekėms, kurias bankasleisdavo įsigyti pavedimais, o vietojtų prekių paėmiau baldus. Apgavystė?Bet ką padarysi, reikėjo ieškoti išeities,norint bent kiek žmoniškiau dirbti. Okaip redaguoti laikraštį, kai nesi niekaddirbęs redakcijoje, kai tavo išsilavinimastik 8 klasės ir kai tavo bendradarbiai neką raštingesni? Sunkino darbą ir tai, kadjį reikėjo derinti su dažnais išvykimais įkaimą ir su mokymusi vakarinėje mokyklojebei visuomenine veikla.Iš pradžių Druskininkuose nebuvoir spaustuvės, tad laikraštį veždavomespausdinti į Varėną. Čia pasisėmiau žinių,kaip laužyti laikraštį, ką kur spausdinti,iš Varėnos rajono laikraščio redaktoriausBroniaus Daktariūno. Korektoriumi išpradžių pas mus dirbo Druskininkų vidurinėsmokyklos lietuvių kalbos ir literatūrosmokytojas Bronius Akstinas.Būdavo, randa rašinyje kokią klaidą,pasideda ant stalo rašinį, vaikšto aplinkir juokiasi už pilvo susiėmęs. Juk ir pirmasisredakcijos sekretorius HenrikasNedzveckas, nors ir baigęs vidurinę mokyklą,lietuvių kalbą, kaip lenkų tautybėsžmogus, nelabai mokėjo. Daug keblumųsudarydavo ir cenzūra – „Glavlitas“.Glavlito atstovai rajonuose buvo partijoskomitetų propagandos ir agitacijos skyriųvedėjai. Be jų parašo negalima buvospausdinti laikraščio. Jų pareiga buvosekti, kad nebūtų laikraštyje skelbiamosvalstybinės paslaptys. Ypač apie kariniųdalinių dislokavimą. Buvo nemažas sąrašasdraudžiamų spausdinti dalykų. MūsųGlavlito atstovas Arkadijus Kovalenkovasskaitydavo visą laikraščio tekstą irkartais braukydavo ir leistinus žodžiusbei sakinius. Tekdavo ginčytis, įrodinėti,kad jis klysta. Dėl to dažnai vėluodavomeišleisti laikraštį. Po kurio laiko tątikrinimą ir pasirašymą rajono laikraščiuosepanaikino. Tiesiog už paslapčiųišdavimą buvo atsakingi redaktoriai.Grupei rajoninių laikraščių redaktorių1951 metų pabaigoje surengė mėnesiniuskursus „Tiesos“ redakcijoje, kur irgavau pirmuosius redagavimo įgūdžiusir kt. Čia pirmą kartą susipažinau su tadadar mažai žinomu, o vėliau pagarsėjusiupoetu Pauliumi Širviu, dirbusiu Rokiškiorajono laikraščio redaktoriumi. Būdavo,mes miegame bendrabutyje, o Paulius,atsigulęs lovoje ant pilvo, kuria. O dieną,paskaitų metu, įlindęs į kampą snaudžia.Po kurio laiko Paulius Širvys atvykoį Druskininkų rajoną. Vedė jis, berods,rajono spaustuvės darbuotoją. PauliusŠirvys buvo paskirtas Merkinės MTSdu kartus per savaitę ėjusio laikraščioredaktoriumi. Laikraštis buvo spausdinamasrajono spaustuvėje Druskininkuose,tad su Pauliumi tekdavo dažnai susitikti.Susitikdavome dažnai ir man jau dirbantVarėnoje.1952 metais grupei redaktorių buvo organizuotitrijų mėnesių kursai Vilniuje.Gyvenome Basanavičiaus gatvės nameprie kolūkiečių turgaus. Mokėjo mumsvisą atlyginimą plius stipendiją – po 15rublių. Auditorija buvo įvairi – vieni turėjonebaigtą aukštąjį išsilavinimą, kiti


Iš praeitiesNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 211929 m. Jokūbas Dzienajevičius, Senuta ir Adomas Kerevičius-Kerentis –pasakėčių kūrėjas, visi trys žurnalo „Žvaigždutė“ bendradarbiai Butrimonyse– baigę vidurinę mokyklą, treti, kaip iraš – su nebaigtu viduriniu išsilavinimu.Tais pačiais 1952 metais gruodžio mėnesįbuvau komandiruotas atlikti mėnesinępraktiką Vilniaus srities laikraščio„Raudonoji žvaigždė“ redakcijoje. Laikraštįtada redagavo Petras Griškevičius.Praktikos metu teko apsilankyti Vito kailiųfabrike, „Lelijos“ siuvimo fabrike irparašyti iš šių įmonių reportažus, taip patišvykti į savo Druskininkų rajoną ir iš tenparvežti medžiagą laikraščiui. Redakcijoslaiškų skyriuje man buvo duodamaapdoroti ir paruošti spaudai skaitytojųlaiškus.O 1953 metų vasarą vėl mėnesiniaikursai Vilniuje, 1954 metų žiemą organizuotisavaitiniai kursai rajonų laikraščiųredaktoriams Kaune. Šių kursų metumus nuvežė į jau pradėjusią veikti Kėdainiųmineralinių trąšų gamyklą ir statomąJonavos amoniako gamyklą, supažindinosu Kauno „Pergalės“ gamykla, kurituo metu gamino garo turbinas. Didelįįspūdį paliko tada jau statoma dirbtiniošilko gamykla.Siekiant mažinti išlaidas administraciniamaparatui išlaikyti buvo panaikintosLietuvoje sritys, pradėta stambinti rajonusir apylinkes, o vėliau ir kolūkius.Druskininkai buvo paskelbti sąjunginėsreikšmės kurortu, kuriam rajono tipoadministracinis centras trukdytų dėl bereikalingojudėjimo. Druskininkai buvopaskelbti respublikinės reikšmės miestu,nepriklausomu nuo rajono valdžios. 1955metų pradžioje pasklido gandai, jog buspanaikintas Druskininkų rajonas.Į Druskininkus atvyko likvidacinė komisija,kurios pirmininkas buvo Varėnosrajono Tarybos vykdomojo komitetopirmininkas Pilipavičius. Vežė į Varėnąbaldus, tvarkė dokumentus. Mūsų redakcijosbaldus pasiėmė Varėnos redakcija.Tada net nenumačiau, kad už savo stalovėl atsisėsiu, žinoma, jau Varėnoje.Atvykęs į Druskininkus, Pilipavičiusman pareiškė:– Girdėjau, kad nenori važiuoti į naująpaskyrimo vietą. Žinau, kad buvai Varėnosapskrities vykdomojo komiteto sekretorius.O man reikalingas vykdomojokomiteto sekretorius. Važiuok pas musį Varėną. Ir žmoną įdarbinsim, ir butuaprūpinsim, persikėlimo išlaidas apmokėsim...Po devynių mėnesių Varėnos rajonolaikraščio „Tarybinis balsas“ redaktoriusKazys Laužikas išvyko dirbti „Naujukeliu“ (P. Cvirkos) kolūkio pirmininkuį Tolkūnus. Tada pasiūlė man dirbti laikraščioredaktoriumi. Aš su mielu norusutikau. Taip 1956 metų gegužės mėnesįaš tapau Varėnos rajono laikraščio „Tarybinisbalsas“ redaktoriumi. Kolektyvasredakcijoje buvo susiformavęs neblogas.Prie redakcijos subūrėme jaunųjų literatųbūrelį, laikraštyje įvedėme savaitinį literatūrinįpuslapį. Laikraštis, paįvairintasnuotraukomis iš rajono gyvenimo, literatūriniaiskūrinėliais, tapo patrauklesnis.Jo tiražas žymiai išaugo.Kiek vėliau mes užmezgėme pažintį suBaltarusijos kaimyninių rajonų Ščiučinoir Voronovo laikraščių redakcijomis,pradėjome keistis laikraštine medžiaga,puslapiais.Buvo tik sunkoka dėl ankštų darbopatalpų. Redakcija talpinosi kartu suspaustuve dviejuose kambarėliuose. Tikpo metų gavome šiek tiek didesnes patalpasbuvusiame kelių valdybos name. Jau1962 metais, kai laikraštis pradėtas leistitris kartus per savaitę ir padidėjo redakcijosdarbuotojų skaičius, mes gavomevisą namelį. Rajono vykdomasis komitetasleido redakcijai nusipirkti motociklą„MK“ su priekaba. Mes galėjome laisvaiir dažniau nuvykti į kaimą, paruošti medžiagąspaudai.Reformuojant spaudos organų darbą,laikraščiai buvo pradėti leisti tris kartusper savaitę. Laikraščių redakcijoms buvopadidinti etatai ir darbuotojų atlyginimai,įsteigti nauji skyriai. Bet buvo iškeltas vienasreikalavimas – laikraščio redaktoriumituri būti asmuo, baigęs aukštąjį moksląarba besimokąs aukštojoje mokykloje.Prie Varėnos gamybinės žemės ūkiovaldybos iš pradžių buvo prijungtasEišiškių rajonas, tai mūsų laikraščiuibuvo duotas naujas pavadinimas „Raudonojivėliava“ (buvęs Eišiškių rajonolaikraščio pavadinimas), nes „Tarybiniobalso“ pavadinimų buvo ir daugiau.Kadangi turėjau tik vidurinį išsilavinimą,laikraščio redaktoriumi buvopaskirtas Domas Jankauskas. Aš tapauredaktoriaus pavaduotoju, nes tokiospareigos naujuose redakcijų etatuose atsirado.Kartu aš tapau ir redakcijos žemės ūkioskyriaus vadovu.Pagal dokumentus aš buvau jau peržengęspensinį amžių, į pensiją išėjau1971 m. rugsėjo mėnesį, kai man tikraisukako 60 metų. Taip mano aktyvus darbasbaigėsi, tačiau aš nesiruošiau ilsėtis.Gyvenimas pragyventas. Kiek sutiktažmonių, dirbta su jais, bendradarbiauta.Ir daugelio jų jau nėra tarp gyvųjų – irvyresnių už mane (tai natūralu), ir daugjaunesnių (kas skaudžiausia). Apie kaikuriuos iš jų rašiau, nors ir prabėgomis.Tačiau norėčiau juos dar kartą paminėti,prisiminti kai kuriuos jų gyvenimo epizodus.Savo senelių iš motinos ir iš tėvo pusėsneprisimenu, nes jų nebuvo, kai ašgimiau. Ir pasakojimų apie juos girdėjaumažai. Prisimenu tik kai kurias nuotrupasapie senelį Jokūbą Dzienajevičių,mano tėvo tėvą. Sako, buvo šveplas, neištardavoraidės „r“, vietoj jos tarė „n“.Kartą senelis grįžo iš Kauno turgaus,pardavęs daržoves, jau naktį. Kelyje jįsustabdė plėšikai, reikalaudami pinigų.Senelis neišsigando, sumojo, kaip išsisuktinuo plėšikų – ištraukė iš kišenėspypkę su ilgu cibuku ir atstatė į plėšikuslyg pistoletą. Plėšikai išsigando ir pabėgo,o senelis laimingai grįžo namo.Motinos paveikslas, be abejo, paliekašviesiausią prisiminimą žmogaus širdy-(Nukelta į 22-ą psl.)


Nr. 9–10 (109110)22 2007 m. rugsėjis–spalis Iš praeitiesJOKŪBO DZIENAJEVIČIAUS DIENORAŠTIS(Atkelta iš 21-o psl.)je. Apie ją nemažai rašiau. Tik pridursiu,kad jos tėvo kailiadirbio AleksandroŠčucko, gyvenusio Aukštadvaryje, šeimojebuvo keturios dukros ir vienas sūnus.Taip pat tai, kad mama, būdama 1,5metų amžiaus, vos nenuskendo. Jos motinaravėjo daržus prie pat ežero, paguldžiusimiegančią dukrelę Zosytę lysviųgalugalyje prie ežero kranto. Toji, pabudusiiš miego, nuropojo prie vandens ir,norėdama sugauti pasirodžiusią žuvytę,įkrito į vandenį. Motina, tik išgirdusižiopčiojimą, pakėlė galvą, pamatė beskęstančiądukrą ir ištraukė ją. Mamavos nenuskendo ir kitą kartą, jau būdamapaauglė. Maudėsi ji su drauge Aukštadvarioežere „Zameček“ (Pilaitė). Abinusprendė perplaukti ežerą skersai.– Priplaukiame mudvi ežero vidurį,– pasakojo mama, – o ten vanduo juodas,šaltas (nes šis ežeras labai gilus), irišsigandome. Iš išgąsčio netekome jėgų,bet, drąsindamos viena kitą, vis dėltoperplaukėme šį ežerą.Mama buvo labai gabi ir išmoninga.Mokėdavo ji suverpti ploniausius siūlus,išausti gražiausius audimus. Audė naminėmisstaklėmis dvinyčius, keturnyčiusir net šešioliknyčius audinius įvairiaisraštais – rankšluosčius, paklodes irantklodes. Puošdavo kambarį iš šiaudųpagamintais „pajonkais“ (vorais), iškirptaisiš popieriaus ornamentais.Mano tėvas turėjo tris brolius. Tėvobrolį Abrahamą Dzienajevičių pažinojautik iš fotonuotraukos, nes jis buvoišvykęs į Ameriką. Ten jis aukso kalnųnerado. Buvo vedęs, turėjo du sūnus,bet buvo silpnos sveikatos, gyveno nepasiturinčiai.Kai aš mokiausi Alytuje irnusiunčiau jam laišką su savo nuotrauka,jis man atsiuntė penkis dolerius. Pokelių metų, kai iš Amerikos atvažiavopasisvečiuoti mano mamos tikybinė sesuo,arabiškai vadinama „achroc“, per jądėdė dar atsiuntė man penkis dolerius, osesutei Ninai atraižą suknelei. Amerikojedėdė ir mirė.Tėvo brolį, dėdę Joną Dzienajevičiųprisimenu nuo 1918 metų, kai jis demobilizavosiiš kariuomenės ir atvykopas mus į Smolenską ir kartu grįžomeį tėviškę. Jau rašiau, kad jis vedė našlęZofiją Aleksandravičiūtę, kuri buvoAlberto Jakubausko žmona, likusi suketuriais vaikais – Aleksandru, Jokūbu,Felicija ir Maryte. Dėdė Jonas susilaukėdar septynių vaikų – dviejų sūnų irpenkių dukrų. Viena iš jo dukrų – Rožytė– baigė medicinos mokyklą, įsigijoakušerės specialybę. Dėdė Jonas mirė,sulaukęs apie 90 metų.Jauniausias tėvo brolis Selimas Dzienajevičiusgimė nesveikas, jis gyvenomūsų šeimoje, o kai dėdė Jonas vedė,Selimas perėjo gyventi pas jį, padėjo jošeimai dirbti. Selimas buvo pramokęsskaityti ir rašyti rusiškai, buvo paimtasį Lietuvos kariuomenę, iš ten rašydavolaiškus. Jis turėjo ir gerų, ir blogų polinkių– labai mėgdavo sodinti medelius irvisur jų prisodino. Kai Raižiuose įkūrėkolūkį, jis ganė arklius, vėliau persišaldėir buvo suparalyžiuotas. Dėdė Selimasmirė, turėdamas gal 60–70 metų.1947 m. Jokūbas, jo žmona Felė, vaikai Sonė ir Stepas VarėnojeVienintelį mamos brolį Ščucką (berods,Salichu vadinamą) mačiau tikvieną kartą pas mus atvažiavusį ir antrąkartą, kai atvežė jį laidoti.Kiek daugiau žinau apie mamos seseris.Vyriausioji jų Helia (Elena) buvoištekėjusi už mūsų bendrapavardžio(nors ir ne giminaičio) Dzienajevičiausiš Nemėžio kaimo, turėjo sūnų Silvestrą.Tetos aš nepažinojau iki vokiečiųokupacijos metų, kai teko pirmą kartąnuvažiuoti į Nemėžį. O su jos sūnumipusbroliu Silvestru buvau susipažinęsanksčiau. Kai 1919–1920 metais vykokovos tarp Lietuvos ir Lenkijos dėlVilniaus krašto, Silvestras buvo atvykęspas mus į Raižius svečiuosna. Greit lenkųŽeligovskio armija užgrobė Vilnių irVilniaus kraštą. Buvo nustatyta demarkacinėlinija (laikinoji siena tarp Lietuvosir Lenkijos). Siena buvo uždaryta. Irtik po metų pusbrolis grįžo namo, slaptaiperėjęs sieną Onuškio apylinkėse. Tuometu tetos Helios vyras Dzienajevičiusjau buvo miręs. Teta pradėjo gyventi sutotoriumi Muravskiu, su kuriuo sugyvenodvi dukras – Ziunią ir Ievą. Teta Heliabuvo nuoširdi moteriškė, ji pergyveno irantrą savo vyrą, ir savo seserį – manomamą, nors buvo vyresnė už ją.Antroji mamos sesuo pagal amžiųbuvo Ieva, o penktoji – Emilija. Jasprisimenu nuo pat vaikystės. Abi jos,dar netekėjusios, prasidėjus Pirmajampasauliniam karui, atvyko pas mus išAukštadvario į Raižius ir kartu su mumiskeliavo į Rusiją kaip karo pabėgėlės.Tetos mane labai mylėjo, lepino.Kai atvykome į Rusiją, teta Ieva greitišvyko į Jelnią ir įsidarbino vienoje žydųšeimoje aukle. Vėliau į Jelnią išvažiavoir teta Emilija. Teta Ieva iš TarybųSąjungos grįžo tik 1922 metais ir atsivežėmaišą carinių pinigų (nikolajevkųir katerinkų), kurie jau neturėjo jokiosvertės nei Rusijoje, nei Lietuvoje. TetaEmilija, ištekėjusi už ruso Goloveškino,liko Tarybų Sąjungoje. Antrojo pasauliniokaro metu jos vyras žuvo, ir tetaEmilija su dviem jau suaugusiomis dukromisgrįžo į tėviškę tik po karo. Vienajos dukra, ištekėjusi jau pas mus už ruso,išvyko kažkur į Rytus, o kita – Zinaištekėjo už lietuvio Zamblausko, dirbusiotuomet Butrimonių kolūkyje. TetaEmilija iki pensijos dirbo Alovės ryšiųskyriaus viršininke. Ji mirė pas dukrąZiną Alovėje.Teta Ieva, grįžusi iš Tarybų Sąjungos,


Iš praeitiesNr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalis 23dar ilgokai gyveno pas mus. Ji mėgokompaniją, buvo jaunimo „pravadyrium“šokiuose ir žaidimuose, bet taipir neištekėjo. Nemėžyje ji turėjo palikimą– vieną ar du hektarus žemės. Jipersikėlė ten gyventi, slaptai perėjusiLietuvos–Lenkijos sieną kartu su seserėnuSilvestru Dzienajevičiumi – manopusbroliu. Ten, Nemėžyje, teta ir mirė.Trečioji pagal amžių mamos sesuo Marijabuvo ištekėjusi už kailiadirbio Milkamanavičiaus,gyveno gal Semeliškėse,o gal Vievyje. Turėjo su juo du vaikus.Pirmasis pasaulinis karas nubloškė juosnet į Penzą. Teko jos vyrą Milkamanavičiųmatyti, kai jis iš Penzos atvyko pasmus į Jesenoką svečiuosna. Penzoje mirėabu tetos Marijos vaikai ir vyras. Grįžo jiį tėviškę vėliau negu mes, viena. Gyvenokurį laiką pas mus. Ji, kaip ir mama,buvo prasilavinusi, išmokė mane rusiškaiskaityti ir rašyti bei pirmųjų aritmetikosįgūdžių. Su teta Marija man teko daugiausiabendrauti. Jai pasipiršo jos pirmojovyro jaunesnysis brolis Bernardas Milkamanavičius.Jie susituokė ir išvažiavo įMaizelionių kaimą už trijų kilometrų nuoAlytaus Merkinės link. Ten įsikūrė pasūkininką Holochvoščių ir pradėjo gyventipertvarkytoje jo pirtyje ir dirbti kailius.Pusę ar trečdalį uždarbio atiduodavo šeimininkuiuž kampą. Milkamanavičiai poporos metų prasigyveno. Nupirko iš žydoNemunaičio miestelyje namą ir ten pradėjodirbti kailius. Ten teko lankytis kasmetar po kelis kartus per metus. Kiekvienaismetais teta kviesdavo mane atvažiuoti kokiaisavaitei ar daugiau sugiedoti jasieniųuž mirusius gimines, už šeimos sveikatą irt. t. Turėdamas laisvesnio laiko, bandžiaupadėti tetos vyrui darbuose. „Kriukavau“,t. y. minkštinau jau išraugintus kailius sutokiu geležiniu kriuku. Darbas su kailiaisbuvo sunkus. Sulenkdavo kailį pusiau vilnaį vidų, o vidinę kailio pusę ištepdavoruginių miltų tešla, prieš tai dalge nuskutęant kailio pasilikusius mėsgalius, ir dėdavoeilėmis į platų kubilą rauginti. Po nustatytolaiko kailius išimdavo ir pakabindavoant kartelių džiūti. Toks išdžiūvęs avikailisbūna susitraukęs, kietas, todėl jis buvominkštinamas ir kartu ištempiamas jaumano minėtu kriuku. Kailis buvo iš vienogalo specialia kilpa pritvirtinamas priekabančios po lubomis virvės. Minkštintojaskaire ranka paimdavo kailį iš apačiosuž vilnos. Dešinėje rankoje jis laikydavokriuką už koto, įstatydavo dešinę koją įpritaisytą apačioje koto kilpą ir braukydavobuku peiliu išilgai kailio iš viršaus į apačią.Tie veiksmai buvo kartojami, apatinę1953 m. Druskininkų laikraščio„Po spalio vėliava“ ir spaustuvėsdarbuotojaikailio dalį pritvirtinus viršuje, o viršutinędalį nuleidus žemyn. Kailis pasidarydavominkštas, bet nuo jo paviršiaus dar reikėdavonuimti mėzdras... Tam reikalui buvopadaromas specialus ožys ar varstotas – otikriau viena pusė perskelto rąsto, kurioapvalioji pusė (gerai išlyginta) būdavo viršuje,o plokščia – apačioje. Vienas to pusračiogalas atsiremdavo į grindis, o kitasbūdavo pakeliamas ant dvikojės atramos.Ant šio ožio padeda kailį vilna apačion, iržmogus, atsistojęs prie pakelto ožio galo,gerai išaštrinto dalgio ašmenimis braukiaper kailį iš viršaus apačion, keisdamaskailio padėtį, kad jo paviršius būtų lygiainuskustas nuo vidurio iki kraštų. Kad būtųlengviau skusti, kailį vis ištrindavo dideliaiskreidos gabalais. Kailis pasidarydavominkštas, švelnus, tačiau dar reikėdavoapdirbti ir kitą jo pusę – iššukuoti vilną,o kartais ir pakirpti, kai per daug ilga. Šukuodavospecialiai padarytomis šukomis.Prišukuotą vilną parduodavo ir turėdavopapildomų pajamų. Tik po šukavimokailiai buvo dažomi – juodai, rudai arpaliekami balti. Po dažymo kailis dar kartąminkštinamas, patempiamas. TetėnasMilkamanavičius buvo geras savo darbomeistras. Jo kailiai būdavo tinkamai išrauginti,nesukietėdavo ir nudažyti geraisdažais nenublukdavo. Todėl jis garsėjotolimiausiuose kaimuose, jam atveždavodaug darbo. Jis jo atlikti pats nespėdavo,todėl samdydavo padėjėjus. Milkamanavičiusuž vieno kailio išdirbimą gaudavopinigus ir priedo po 1 kg rugių ar ruginiųmiltų, jei nesunaudodavo rauginimui. Prisišukuodavonemažai vilnos. Be kailių, jisvertėsi ir žaliuoju galvijų odos išdirbimu,vadinamu „syroviec“. Oda nebuvo raugiama,o tik pašalinamos vidinėje pusėjemėzdros, o kitoje pusėje – plaukai. Paskuitokia oda buvo ištepama skystu tepalu,vadinamu „varvoliu“, susukama kaipvamzdelis ir dedama į specialų prietaisąminkštinti. Šis procesas kartojamas keliskartus. Sunkus tas odos sukimas, bet odapersisunkia tepalu, suminkštėja ir niekadanesukietėja. Tokia oda buvo naudojamaarklių pakinktams gaminti. Dėdė supjaustydavotokią odą gabalais ar diržais irparduodavo. Kad nesumaišytų atvežtųapdirbti odų, jis atpjaudavo piršto ilgio irstorio pagaliuką, vieną šoną nudroždavo,kad būtų plokščias, ir toje plokštėje peiliuįrėždavo skersai atitinkamus rėvelius.Jeigu žmogus atvežė vieną kailį – vienasrėželis, jei du – du rėželiai ir t. t. Tai buvovadinamos „birkos“. Tokią birką perskeldavopusiau, vieną pusę atiduodavo davusiamišdirbti kailį, o kitą pusę pririšdavoprie vieno kailio. Jei yra daugiau kailių, taijie surišami į vieną paką, birka pririšamaprie vieno kailio, o kituose pako kailiuoseišduriama pakraštyje tiek taškų, kiek kailiųyra pake. Į bendrą skirtų apdirbti kailiųpartiją stengdavosi nedėti pakų su vienodukailių skaičiumi. Pagal tas žymes kailiusvėl surišdavo į atskirus pakus. Ateinaklientas atsiimti kailių, paduoda savo birkospuselę, o kailiadirbys prideda ją priesavo puselės, pririštos prie kailio, – josturėdavo atitikti viena kitą. Buvo sunkiau,jei žmogus pamesdavo savo birkos puselę,tada reikėdavo laukti, kol iš tos partijosatsiims savo kailius kiti, o pametusiam –kas pasiliko.Antras tetos Marijos gyvenimo etapasprasidėjo, kai šeima iš amatininkų tapožemdirbiais. Milkamanavičius sutaupėnemažą sumą pinigų ir nupirko Butrimoniųmiestelyje prie pat žydų kapinių11 ar 15 ha žemės, mokėdamas ganaaukštą tais laikais kainą – po 1000 litųuž hektarą. Pasistatė dviejų galų gyvenamąjįnamą, tvartą, kluoną, nusipirkoporą arklių, keletą karvių, ūkio padargus.Namą pirko Nemaniūnuose tiesBirštonu jau suręstą, bet dar neįrengtą,su pagamintais langais ir durimis, betdar neįstatytais. Apžiūrėti šį namą irsulygti kainą buvo pavesta man, dėl todviračiu važinėjau į Nemaniūnus, o paskuidalyvavau talkoje, parvežant namą įButrimonis.(Bus daugiau)


24Nr. 9–10 (109110)2007 m. rugsėjis–spalisInformacijaSveikiname Emiliją Jakubauskienęsu gražiu 65 metų jubiliejumi.Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys, tuo, kuo praturtinam kitus,mokėdami save dalinti. Tad likite visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam, sušypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!Vyras Juozas, sūnūs Eugenijus ir Adas JakubauskaiLietuvos totorių bendruomenių sąjungaSveikiname Rozaliją Makulavičienę,sulaukusią gražaus 85 metų jubiliejaus.Linkime, kad Jūsų akys skausmo nematytų ir lūpas puoštų šypsena gera,o jei skaidrus lašelis skruostu kartais nusiristų, kad būtų tai tik džiaugsmo ašara tyra.Dukros Emilija Jakubauskienė ir Zina Šagunevičienė, sūnus Aleksas MakulavičiusLietuvos totorių bendruomenių sąjungaPrie Alytaus apskrities totoriųbendruomenės įsteigtas Senjorųklubas.Jo planai – suaktyvinti garbiusAlytaus miesto ir rajono senjorus,paskatinti juos turiningai leistilaisvalaikį, kartu švęsti šventes,gimtadienius, jubiliejus, rengtibendrus renginius su kitais Lietuvostotorių bendruomenės Senjorųklubais.Bendraukime, mielieji tautiečiai.Prašome kreiptis į EmilijąJakubauskienę, tel. 868287934.Aktorius Charlesas BronsonasAmerikiečių aktoriaus Charleso Bronsono(Karolio Bučinskio) (1921–2003)tėvas prieš Pirmąjį pasaulinį karą bėgonuo caro armijos į Ameriką. Tai buvotvirtai suręstas vyras nuo Druskininkųsu totoriško kraujo priemaišomis. JAVbūsimojo Bronsono tėvas vedė lietuvaitęMariją Valinskaitę, su kuria turėjodaug vaikų. Charlesas buvo devintas išeilės vaikas šeimoje.Iš tėvo lietuvio, turinčio totoriškokraujo, Charlesas paveldėjo įkypas akis,atsikišusius skruostikaulius ir juodusplaukus.Charleso aktorinis debiutas buvo tragiškainesėkmingas. Išgirdęs jaunojoCh. Bučinskio tartį režisierius išmetėjį iš studijos su temperamentinga tirada:„Tu nemokša! Tu niekada, niekadanebūsi aktorius!“ Jo tartis tikrai nebuvotobula. Šeimoje kalbėta lietuviškai,angliškai pramoko tik pradėjęs lankytimokyklą.Tačiau piktas režisierius jaunojoCharleso nesustabdė, jis vis dėlto tapoaktoriumi. Vaidino iš pradžių charakteringusvaidmenis – žydus, meksikiečius,indėnus, rusus, kalinius, mafijosatstovus. Tam padėjo totoriški skruostikauliai,kiek įkypos akys ir nelemtojitartis. Vaidmenų vis daugėjo. Mes tarybiniaislaikais matėme Ch. Bronsoną filme„Šaunioji septyniukė“, o pastaruojulaiku daugelyje filmų-vesternų, rodytųper Lietuvos televiziją. Kieto vyrukoįvaizdis vertė keisti pavardę. Bučinskistapo Bronsonu.Nuo 1968 metų jis išgarsėjo, iš pradžiųEuropoje vaidindamas su AlenuDelonu. Čia jis buvo lyginamas su ŽanuBelmondu, Yvu Montanu. Nuo 1974metų susilaukė šlovės ir Holivude.Nuotraukose: Charlesas Bronsonas(K. Bučinskis) 1943 m. gyvenime ir1994 m. filme „Mirties troškimas“. Arnepanašus į mūsų totorių?„LT“ informacijaLeidžiamas nuo 1995 m. sausio mėn.ISSN 1822–2072Adresas:R. Kalantos g. 10–17,LT–52498 KaunasEl. paštas: jonridz@ktu.ltAutorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.Steigėjai: Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas JakubauskasLeidėjas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjungaVyriausiasis redaktorius: Galimas Sitdykovas (8 37) 76 08 16,el. p. g.sitdykov@ubig.ltRedaktorius: Adas Jakubauskas 8 682 72 328Atsakingasis sekretorius: Jonas Ridzvanavičius (8 37) 73 68 02Lietuvių kalbos redaktorė: Jūratė Čirūnaitė (8 37) 22 73 26Tikėjimo klausimai: Romas Jakubauskas 8 674 17 710Kultūros paveldas: Galina Miškinienė 8 615 10 166Vertėjai: Ernestas Jakubauskas 8 618 28 986Tatjana Čachorovska 8 680 76 115Spausdino: KTU spaustuvė, užsakymo Nr. 185. Tiražas – 800 egz.

More magazines by this user
Similar magazines