Saugos duomenų lapas 1 Cheminės medžiagos ... - Heraeus

heraeus.venus.com

Saugos duomenų lapas 1 Cheminės medžiagos ... - Heraeus

DRSaugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 3/4Spausdinimo data: 05.11.2009 Peržiūrėta: 05.11.2009Prekybos ženklas: VENUS Diamond flow· Tankis esant 20°C: 1,9 g/cm³· Tirpumas / Maišymas su· vandeniu: Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).(Puslapio 2 tęsinys)10 Stabilumas ir reaktingumas· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra tinkamai sandėliuojant ir vartojant.· Pavojingos reakcijos Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.· Pavojingi irimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.· Kitos nuorodos: -11 Toksikologinė informacija· Ūmus toksiškumas:· Pirminis perštėjimo efektas:· prie odos: Jokio perštėjimo.· prie akies: Jokio perštėjimo.· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.· Papildomos toksikologinės nuorodos:Pagal kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatųredakcijoje, produktą ženklinti neprivaloma.Remiantis mūsų patirtimi bei turima informacija, naudojant kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukciją,produktas nesukelia sveikatai pavojingų reiškinių.12 Ekologinė informacija· Bendrosios nuorodos: Reikia vengti patekimo į aplinką.13 Atliekų tvarkymas· Produktas:· Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.· Nevalytos pakuotės:· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.14 Informacija apie gabenimą· Žemės transportas ADR/RID ir pavojingų krovinių gabenimo keliais ir geležinkeliaisnuostatos (tarptautinis/vietinis)· ADR/RID- pavojingų krovinių gabenimokeliais ir geležinkeliais nuostatos/E klasė -· Jūrų krovinys IMDG :· IMDG klasė: -· Marine pollutant: Ne· Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:· ICAO/IATA klasė: -(Tęsinys 4 psl.)LT


DRSaugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 4/4Spausdinimo data: 05.11.2009 Peržiūrėta: 05.11.2009Prekybos ženklas: VENUS Diamond flow· Transportavimas/kitos nuorodos: -(Puslapio 3 tęsinys)* 15 Informacija apie reglamentavimą· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktą pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį ženklinti neprivaloma.Pagal aktualią "ES bendrosios mišinių klasifikavimo direktyvos" redakciją produkto ženklinimasneprivalomas.16 Kita informacijaDuomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybiųgarantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Aplinkos apsaugos skyrius.· Asmuo kontaktams :Dr. Thiele Tel.: (+49) 6181 35-3012email: ruediger.thiele@heraeus.comFrau Kampe 07621 907-233· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenysLT

More magazines by this user
Similar magazines