Komercinio NT rinkos komentaras 2009 m. III ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt
  • No tags were found...

Komercinio NT rinkos komentaras 2009 m. III ketv. - Ober-Haus

5 5 0 . 0 0 05 0 0 . 0 0 04 5 0 . 0 0 04 0 0 . 0 0 03 5 0 . 0 0 03 0 0 . 0 0 02 5 0 . 0 0 02 0 0 . 0 0 01 5 0 . 0 0 01 0 0 . 0 0 05 0 . 0 0 004 5 0 . 0 0 04 0 0 . 0 0 03 5 0 . 0 0 03 0 0 . 0 0 02 5 0 . 0 0 02 0 0 . 0 0 01 5 0 . 0 0 01 0 0 . 0 0 05 0 . 0 0 00Komercinio nekilnojamojo turto2009 III ketv.RINKOS KOMENTARAS2009 m. III ketvirtį Lietuvos komercinių patalpų sektoriuje,palyginti su pra÷jusiu ketvirčiu, didesnių pokyčių neužfiksuota.Rinkoje išliko tos pačios, dar nuo 2008-ųjų metų viduriovyravusios tendencijos – maž÷jančios kainos ir toliau did÷jantislaisvų patalpų plotas.2009 m. III ketvirtį pasteb÷tas modernių biuro patalpų nuomoskainų maž÷jimas nebuvo toks ženklus kaip ankstesniais šiųmetų ketvirčiais. Per šį laikotarpį A ir B klas÷s biuro patalpųnuomos kainos Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje vidutiniškaisumaž÷jo dar 5-7%, o nuo 2009 m. pradžios biuro patalpųnuomos kainos iš viso nukrito 40-45%. Dabartinis moderniųbiuro patalpų nuomos kainų lygis išlieka žemiausias per visą šiosektoriaus vystymosi laikotarpį, t.y. nuo 1998 metų. Šiuo metuA ir B klas÷s biurų nuomos kainos Vilniuje yra 22-42 Lt/m 2 ,Kaune 12-37 Lt/m 2 , Klaip÷doje 15-38 Lt/m 2 .Biuro patalpų užimtumo rodikliai, palyginti su ankstesniais šiųmetų ketvirčiais, beveik nekito. Per 2009 m. III ketvirtį Vilniujemodernių biuro patalpų vakansijos lygis išaugo nuo 18,0% iki18,4%, Kaune nuo 14,9% iki 15,0%, Klaip÷doje nuo15,9% iki 16,1%. Tokiems mažiems biuro patalpų užimtumopokyčiams daugiausia įtakos tur÷jo tai, kad 2009 m. III ketvirtįnebuvo atidaryta naujų verslo centrų. Be to, esamos nuomosverslo centruose kainos atrodo itin patrauklios įmon÷ms, kuriosplanuoja įsikurti ar pratęsti nuomos sutartis tokiose patalpose.Planuojama, kad Vilniuje 2009 m. IV ketvirtį dešiniajame Nerieskrante bus atidaryti du dideli biurų pastatai: „Green Hall“ verslocentras ir „Swedbank“ administracinis pastatas. Nors šiepastatai Vilniaus modernių biurų pasiūlą padidins beveik 8%,prognozuojama, kad tai netur÷s didesn÷s įtakos biurų užimtumorodikliams.2009 m. III ketvirtį atidarius du naujus „Ogmios“ grup÷sprojektus („Vilija“ ir „Airport Business Park“ II etapas),modernių sand÷liavimo patalpų pasiūla Vilniuje išaugo beveik12% ir šiuo metu siekia 334.400 m 2 nuomojamo ploto. Tačiaunaujieji projektai nepadidino pasiūlos pertekliaus Vilniausrinkoje. Abiejų projektų patalpos jau visiškai išnuomotos pagal išanksto sudarytas nuomos sutartis. Vis d÷lto ir toliau fiksuojamasir naujos, ir senos statybos sand÷liavimo patalpų nuomos kainųmaž÷jimas. Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje sand÷liavimo patalpųkainos nuo metų pradžios vidutiniškai sumaž÷jo jau 20-25%, odabartinis nuomos kainų lygis sugrįžo į 2003 metus. Šiuo metunaujų sand÷lių nuomos kainos Vilniuje, Kaune ir Klaip÷dojeyra panašios ir siekia 9-17 Lt/m 2 , senos statybos - 4-8 Lt/m 2 .Prekybinių patalpų sektoriuje tarp savininkų ir nuomininkųtebesitęsia derybos d÷l nuomos kainų mažinimo ar net sutarčiųnutraukimo. Nemažos dalies prekybos centrų nuomininkųnegelbsti net ir anksčiau sumažintos prekybinių patalpų nuomoskainos, nes jų veiklos rodikliai ir toliau blog÷ja.20%16%12%8%4%0%55453525155120010008006004002000Modernių biurų pasiūla ir neužimtumo lygis4234396.700Modernių biurų nuomos kainos be PVM(Lt/m 2 /m÷n.)395.1003022372018123824Vilnius Kaunas Klaip÷daA klas÷183.900B klas÷Prekybos centrų pasiūla (virš 5.000 m 2nuomojamo ploto, virš 10 nuomininkų)120.500 121.200221548.000Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žysPrekybos plotas (kv.m)73.90055.300Vilnius Kaunas Klaip÷daBiurų plotas (kv.m)Šaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Šaltinis: „Ober-Haus“Patalpų neužimtumas (skal÷ kair÷je)Duomenys: 2009 III ketv.Duomenys: 2009 III ketv.Plotas 1000-iui gyv. (skal÷ kair÷je, kv.m)Duomenys: 2009 III ketv.www.ober-haus.lt 1

More magazines by this user
Similar magazines