Veiklos planas

lsd.lt

Veiklos planas

2006 m. per 11 mėn. iš Lietuvos mėsos ir jos gaminių buvo išvežta 38,4 tūkst. t. arba, palygintisu tuo pačiu 2005 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 14 proc.Dešrų ir panašių produktų importas ir eksportas 2004-2007 m.,kiekiai tūkst. tLyginant 2007.7/2006.7Eksportas +18 proc.Importas+31 proc.Mėsos gaminių importas 2007 m., tt2.500,02.000,01.500,01.000,0500,00,0Sau Vas Kovas Bal Geg Bir Lie2007 m.Mėsos gaminių importast.t. iš LenkijosEksportas2. LAUKIAMA LST TK 3 VEIKLOS NAUDALST TK 3 parengti analizės metodų standartai taikomi mėsos ir mėsos gaminių kokybėsrodikliams nustatyti.PASTABA. Lietuvos standartus, kuriuose pateikiami mėsos ir mėsos gaminių mėginių paruošimo analizei beianalizės metodai (mikrobinei taršai, maisto priedų kiekiams, teršalų koncentracijų lygiams nustatyti), rengiaLST TK 51 Maisto analizė.3


A priedasŠiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, susiję su LST TK 3 veiklaES teisės aktai1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas(EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybospaukštiena standartų (su pakeitimais)Lietuvos teisės aktaiIštrauka„VIa PRIEDASBENDRO VANDENS KIEKIO NAMINIŲPAUKŠČIŲ SKERDENŲ GABALUOSENUSTATYMAS...3. PrincipasVandens ir baltymų kiekis nustatomas pagalpripažintus ISO (Tarptautinėsstandartizacijos organizacijos) metodus arbakitus Tarybos patvirtintus analizės metodus.“2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas(EB) Nr. 2004/2002 dėl mėsos ir riebalųkiekio tam tikruose kiaulienos produktuosenustatymo tvarkosPateikta nuorodos į ISO 1442:1997 irISO 936:1998.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2003 m. gruodžio 29 d. įsakymasNr. 3D-560 Dėl mėsos gaminių kokybėsreglamentavimo (Žin., 2003, Nr. 124-5651)LST 1919:2003 paskelbtas privalomojotaikymo.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 422 Dėlmėsos ir paukštienos šviežumo įvertinimotechninio reglamento patvirtinimo(Žin., 2002, Nr. 106-4772)Pateikta nuoroda į LST ISO 2917.5


B priedasDalyvavimas tarptautinėje standartizacijojeLST nustatyta tvarka LST TK 3 atstovauja Lietuvai Tarptautinės standartizacijosorganizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 34 Food products (Maisto produktai) pakomitetyjeSC 6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai ir jųproduktai) nario stebėtojo teisėmis. Šiuo metu ISO/TC 34/SC 6 dėl neaktyvaus šalių nariųdalyvavimo aktyvios veiklos nevykdo, jo darbų programoje nėra numatytų darbų.6

More magazines by this user
Similar magazines