Veiklos planas

lsd.lt

Veiklos planas

PATVIRTINTALietuvos standartizacijos departamentoprie Lietuvos Respublikos aplinkosministerijos direktoriaus2008 m. balandžio 22 d.įsakymu Nr. V-48LST TK 76 Sprogiosios atmosferos VEIKLOS PLANAS1. LST TK 76 VEIKLOS APLINKA1.1. Veiklos aplinkos aprašymasSprogiosios atmosferos susidaro įvairiose vietose, kur tik yra naudojamos liepsniosios medžiagos:dulkės, skysčiai, garai arba dujos. Reikia specialiai projektuoti įrenginius arba taikyti specialią apsaugospriemonių sistemą, norint išvengti sprogimo arba bent jau riboti sprogimo pasekmių dydį.Galima įvardyti du pagrindinius sprogimų tipus pramoniniuose pastatuose – tai dulkių ir dujųsprogimai. Degimo intensyvumas taip pat būna skirtingas: užsidegus dujų ar dullllkių oro mišiniui, ugniesplitimo greitis gali svyruoti nuo kelių m/s iki kelių šimtų (sprogimas) ar net kelių tūkstančių m/s (detonacija).Sprogimo bangos sukeltas slėgis taip pat svyruoja nuo kelių kPa iki kelių tūkstančių kPa.Sprogimo stiprumas priklauso nuo daugelio veiksnių: dulkių (dujų) medžiagos degumo (degimo metuišsiskiriančios energijos kiekio), dulkių (dujų) ir oro mišinio debesies dydžio ir tolygumo, patalpos dydžio irformos, dulkių (dujų) koncentracijos ore, uždegimo šaltinio stiprumo ir padėties, patalpos sandarumo ir t. t.Kad būtų išvengta sprogimo, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 2 dalyje, ir nuo joapsisaugota, darbdavys privalo imtis darbo pobūdį atitinkančių techninių ir (arba) organizacinių priemonių,laikydamasis šių pagrindinių principų:– neleisti susidaryti sprogiai aplinkai;– neleisti išvengti sprogios aplinkos užsiliepsnojimo;– sumažinti galimus sprogimo padarinius, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir apsaugota jųsveikata.Vienas iš būdų sumažinti sprogimo poveikį pastatui yra papildomos atitvaros – savotiški vožtuvai,neleidžiantys susidaryti kritiniam slėgiui. Jos yra analogiškos apsauginiams vožtuvams slėginiuose induose.Įvykus sprogimui, papildomos atitvaros dėl padidėjusio slėgio apkrovos turi atsiskirti nuo karkaso iratsivėrusi ertmė leidžia pašalinti slėgio perteklių į išorę. Taip laikančiosios konstrukcijos apsaugomos nuosuardymo.Pagal Lietuvos standartų (LST EN 1991-2-7) reikalavimus visos pastato laikančiosios konstrukcijosturi atlaikyti sprogimo sukelto slėgio skaičiuojamąją apkrovą pd=20 kN/m 2 .1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugosnuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe keliami reikalavimai dėl liepsniųjų medžiagųsprogumo charakteristikų yra nustatyti ir atitinkamuose standartuose. Ši direktyva Lietuvoje perimta kaipDarbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai.Mašinos, kuriose gali kilti gaisras ar sprogimas, turi tenkinti šiuos standartuose apibrėžtus EuroposParlamento ir Tarybos direktyvos 98/37/EEB Mašinų sauga reikalavimus:– mašinos turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad būtų išvengta bet kokio sprogimopavojaus;


– mašinos, kiek tik įmanoma, turi būti pagamintos iš nedegių medžiagų;– turi būti imtasi priemonių, užkertančių galimybę kauptis pavojingiems elektrostatiniams krūviams;– mašinose ir aplink jas turi būti palaikoma saugi degiųjų garų, dujų, dulkių mišinio koncentracija,t.y. mišinio koncentracijos riba aplinkoje turi būti ne didesnė kaip 1/4 nuo šių mišinių žemiausiossprogimo ribos;– dulkių ir dujų užsidegimo galimybė turi būti pašalinama naudojant atitinkamas priemones (pvz.,efektyvią ventiliaciją, elektrostatinius iškroviklius, naudojant nekibirkščiuojančius įrankius ir kt.);– sklendės ir vožtuvai turi būti įrengiami taip, kad juos atidarant nebūtų galima susižeisti.Rizika tiek dėl mechaninių judesių, tiek dėl karštų, toksiškų, kenksmingų medžiagų ar preparatųgalimo išmetimo turi būti minimali;– priešgaisrinė įranga turi būti lengvai prieinama ir išdėstyta tam tikrose vietose šalia mašinų;– esant reikalui, mašinos gali būti aprūpintos automatinėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Kai šiųpriemonių veikimo zonoje gali būti žmonių, ji turi pradėti veikti tik po įspėjamųjų (garsinių beišviesos) signalų;– sprogioje aplinkoje mašinos turi būti įrengiamos, atsižvelgiant į galiojančius specialiųjų teisėsaktų reikalavimus.Svarbiausios susijusios standartizacijoje dalyvaujančios šalys yra pramonės atstovai, įrenginių, apsaugossistemų, naudojamų potencialiai sprogiose atmosferose, gamintojai ir naudotojai, valstybės institucijos,draudimo institucijos, bandymų laboratorijos bei tikrinimo institucijos:– Ūkio ministerija;– Kauno technologijos universitetas;– Valstybinė darbo inspekcija;– Vilniaus Gedimino technikos universitetas;– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;– AB „Achema“;– AB „Klaipėdos nafta“;– AB „Mažeikių nafta“;– Naftos produktų terminalai ir degalinės.1.2. Kiekybiniai veiklos aplinkos rodikliaiLST TK 76 dalyvauja rengiant visus Europos standartus ir perimant juos kaip Lietuvos standartus, teikdamasinformaciją CEN/TC 305, kai:– parengti Europos standartai yra nurodomi Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kaip darniejinaujojo požiūrio direktyvos ATEX standartai (pranc. atmosfere explosive – Sprogiosiosatmosferos). Taip vadinama Europos Komisijos direktyva 94/9/EB Įranga ir saugumo priemonės,skirtos naudoti sprogių atmosferų aplinkoje. Joje apibrėžiami esminiai reikalavimai keliamiįrangai, naudojamai įmonėse, kurių teritorijoje yra sprogiosios atmosferos. Direktyva apima didelįsąrašą įrangos, kuri potencialiai gali būti naudojama naftos ir jos produktų perdirbimo beitransportavimo įmonėse, chemijos pramonės įmonėse, grūdų malūnuose, cukraus gamyklose irkitose įmonėse, kuriose yra tikimybė susidaryti sprogiosioms atmosferoms).Lygiagrečiai su ATEX taikoma kita direktyva – 1999/92/EB, nurodanti minimalius reikalavimus,keliamus darbų saugos ir sveikatos apsaugos priemonėms, skirtoms apsaugoti darbuotojus,dirbančius potencialiai sprogių atmosferų zonose. Darbdaviai prisiima atsakomybę už direktyvų,perimtų kaip Lietuvos teisės aktai, reikalavimų laikymąsi;– Europos standartai yra pateikiami kaip norminės nuorodos kituose Europos standartuose, kuriuosrengia kiti komitetai.


2. LAUKIAMA LST TK 76 VEIKLOS NAUDALST TK 76 veiklos nauda:– naujausia informacija apie esminių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų standartus,nurodytus atitinkamuose Lietuvos teisės aktuose;– rekomendacijos projektuotojams, gamintojams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims apieapsaugos sistemas, naudojamas įrenginiams, kurie skirti darbui sprogiosiose atmosferose;– kaupia informaciją, teikiamą įvairių vartotojų grupių, apie galimybes toliau plėtoti apsaugos nuosprogimų prevenciją ir rizikos vertinimą;– sudaro techninių prekybos kliūčių šalinimo ir atviros rinkos visoje Europoje sąlygas;– skatina apsaugos technologijų tobulinimą;– mažina sužeidimų darbe riziką.3. LST TK 76 TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA3.1.TikslaiLST TK 76 numato tokius tikslus:– dalyvauti įgyvendinant Lietuvos teisės aktų, susijusių su naujojo požiūrio direktyvomis 98/37/EB(2006/42/EB) ir 94/9/EB, reikalavimus;– apsaugoti žmonių bei gyvūnų sveikatą, gyvybę, aplinką, materialines gėrybes;– apsaugoti vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugą;– sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui;– gerinti gaminių ir paslaugų kokybę, siekiant jų konkurencingumo vidaus ir užsienio rinkose;– atstovauti nacionalinės ekonomikos interesams tarptautinėje ir Europos standartizacijoje;– sudaryti sąlygas efektyviam išteklių naudojimui ir taupymui.3.2. StrategijaLST TK 76 naudoja tokią tikslų įgyvendinimo strategiją:– bendradarbiauja su CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres – Explosion prevention andprotection (Potencialiai sprogios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo);– teikia pastabas dėl Europos standartų ir kitų leidinių projektų anglų kalba;– palaiko ryšius su šiais technikos komitetais:– LST TK 35 Darbų sauga;– LST TK 36 Aplinkos apsauga;– LST TK 40 Nafta ir naftos produktai;– LST TK 56 Naftos pramonės įrenginiai;– LST TK 63 Dujų balionai ir kriogeniniai indai;– palaiko ryšius su šiomis valstybės institucijomis:– Ūkio ministerija;– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;– Aplinkos ministerija;– Valstybine darbo inspekcija;– Technikos priežiūros tarnyba.


– vadovaujasi:– LST EN 1127-1 Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis.Pagrindinės sąvokos ir metodika;– LST EN 13237 Potencialiai sprogios atmosferos. Įrenginių ir apsaugos sistemų, naudotinųpotencialiai sprogiose atmosferose, terminai ir apibrėžtys;– LST EN 13463-1 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose.1 dalis. Pamatinis metodas ir reikalavimai.LST TK 76 dirba pagal Lietuvos standartų programą, pateiktą Lietuvos standartizacijos departamentotinklalapyje.3.3. Finansavimo šaltiniaiLST TK 76 finansavimo šaltiniai gali būti šie:– finansavimas iš valstybės biudžeto;– finansavimas iš valstybės institucijų;– finansavimas iš pramonės įmonių;– LST TK narių dalinis finansavimas;– anksčiau išvardytų šaltinių dalinis finansavimas.4. VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ LST TK 76 LIETUVOS STANDARTŲ PROGRAMOSĮVYKDYMUILST TK 76 numato, kad sprogiųjų atmosferų standartai bus reikalingi įgyvendinant teisės aktus, ypačsveikatos, saugos, aplinkos apsaugos srityse, todėl šio komiteto veiklos programą turėtų stebėti ir josįgyvendinimą finansiškai remti valstybės institucijos. Jos turėtų užtikrinti Lietuvos ekspertų dalyvavimąCEN/TC 305 veikloje bei mokslo tiriamuosiuose darbuose.Veiksniai, kurie gali nepalankiai paveikti LST TK 76 Lietuvos standartų programos įvykdymą arsukliudyti verslo partneriams tokius standartus taikyti, gali būti šie:– ekspertų trūkumas;– žinių apie naujas technologijas stoka;– nepakankamas ekspertų finansavimas.


A priedasLIETUVOJE GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU LST TK 76 VEIKLAES teisės aktaiDirektyva 1999/92/EB Dėl darbuotojų saugosir sveikatos potencialiai sprogioje aplinkojeLietuvos teisės aktaiĮrangos ir apsaugos sistemų, naudojamųpotencialiai sprogioje aplinkoje, techninisreglamentas (nauja redakcija), patvirtintasLietuvos Respublikos ūkio ministro2002-05-31 įsakymu Nr. 184 (Žin. 2002,Nr. 56-2279).Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogiojeaplinkoje, saugos nuostatai, patvirtintas LietuvosRespublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2000-12-27 įsakymu Nr. 110Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingųįrenginių priežiūros įstatymas, patvirtintasLietuvos Respublikos Seimo 2000-10-03nutarimu Nr.VII-1972 (Žin., 2000, Nr. 89-2742).Potencialiai pavojingų įrenginių valstybėsregistro nuostatai, patvirtinti LietuvosRespublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d.nutarimu Nr. 645 (Lietuvos RespublikosVyriausybės 2006 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 70redakcija) (Žin., 2002, Nr. 48-1844).Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registreregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių(nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro 2004-11-09 įsakymu Nr.A1-246 (Žin.,2004, Nr.166-6070).Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registreregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių(nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintasLietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-12-21įsakymu Nr.4-457 (Žin., 2004, Nr.184-6801).Potencialiai pavojingų įrenginių valstybėsregistro duomenų saugos nuostatai, patvirtintiLietuvos Respublikos vyriausiojo valstybiniodarbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d.įsakymu Nr. 1-180 (Žin., 2006, Nr.87-3439).


Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių,nurodant jų parametrus, sąrašas-klasifikatorius,patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojovalstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio1 d. įsakymu Nr. 1-178 (Žin., 2006, Nr.87-3438).Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybiniodarbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybėsregistro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimo(Žin., 2002, Nr.56-2287).Direktyva 98/24/EB Dėl darbuotojų saugos irsveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios sucheminiais veiksniais darbeEuropos Parlamento ir Tarybos direktyva98/37/EEB Dėl valstybių narių įstatymų,susijusių su mašinomis, suderinimoDarbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksniųdarbe nuostatai bei Darbuotojų apsaugos nuokancerogenų ir mutagenų poveikio darbenuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministro ir LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro2001-07-24 įsakymu, Nr.97/406 (Žin., 2001,Nr.65-23).Techninis reglamentas Mašinų sauga ,patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos ir darbo ministro 2000-03-06 įsakymuA1-350 (Žin., 2007, Nr.129-5249).Profesinės rizikos vertinimo nuostatai, patvirtintiLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministrės ir Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro 2003-10-16 įsakymu Nr.A1-159/V-612 (Žin., 2003, Nr.100-4504).Kiti teisės aktai yra pateikti Valstybinės darbo inspekcijos tinklalapyje (www.vdi.lt).


B priedasDALYVAVIMAS EUROPOS IR TARPTAUTINĖJE STANDARTIZACIJOJELietuva turi teisę siųsti savo delegacijas į CEN technikos komiteto posėdžius ir savo ekspertus į darbogrupes nustatyta tvarka, atsižvelgiant į narystės šiuose komitetuose statusą.Norintieji dalyvauti LST TK 76 Sprogiosios atmosferos veikloje turi kreiptis į Lietuvos standartizacijosdepartamentą.LST TK 76 Sprogiosios atmosferos narių sąrašas yra pateiktas Lietuvos standartizacijos departamentotinklalapyje.LST TK 76 atitiktiniai Europos standartizacijos komiteto technikos komitetaiCENCEN/TC 305CLC/TC 31CLC/TC 216CLC/SR 31CLC/SC 31-1CLC/SC 31-8CLC/SC 31-9CLC/SR 31GCLC/SR 31JCLC/SR 31MIEC/SC 31GIEC/SC 31JIEC/SC 31MIEC/TC 31PAVADINIMASPotentially explosive atmospheres – Explosion prevention and protection(Potencialiai sprogios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuojo)Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres (Elektriniaiaparatai, skirti naudoti potencialiai sprogiose atmosferose)Gas detectors (Dujų aptiktuvai)Equipment for explosive atmospheres (Įrenginiai, skirti naudotipotencialiai sprogiose atmosferose)Installation rules (Įrengimo taisyklės)Electrostatic painting and finishing equipment (Elektrostatinio dažymo irapdailinimo įranga)Electrical apparatus for the detection and measurement of combustiblegases to be used in industrial and commercial potentially explosiveatmospheres (Degiųjų dujų aptikimo ir matavimo elektriniai aparatai,naudotini pramoninėse ir komercinėse potencialiai sprogioseatmosferose)Intrinsically-safe aparatus (Savisaugiai aparatai)Classification of hazardous areas and installation requirements(Pavojingųjų zonų klasifikavimas ir įrengimo reikalavimai)Non-electrical equipment and protective systems for explosiveatmospheres (Neelektrinė įranga ir apsauginės sistemos, naudojamossprogiose atmosferose)Intrinsically-safe aparatus (Savisaugiai aparatai)Classification of hazardous areas and installationrequirements(Pavojingųjų zonų klasifikavimas ir įrengimo reikalavimai)Non-electrical equipment and protective systems for explosiveatmospheres (Neelektrinė įranga ir apsauginės sistemos, naudojamossprogiose atmosferose)Equipment for explosive atmospheres (Įranga, skirta sprogiosiomsatmosferoms)

More magazines by this user
Similar magazines