Restoranų verslas 2006/3 (13)

restoranuverslas.lt
  • No tags were found...

Restoranų verslas 2006/3 (13)

Nr. 3/2006 (13)Leidinys vieðojo maitinimo irpramogø srities specialistamsMagazine for HoReCa andEntertainment ProfessionalsRESTAURANT BUSINESSInformacinis rëmëjas:VISOS LIETUVOS RESTORANAI,KAVINËS, BARAI, KLUBAI,PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,SPEC. PARDUOTUVËS,INFORMACIJA HORECA SEKTORIUIRINKOS NAUJIENOSÁDOMÛS EUROPOS RESTORANAI VAIKAMSGASTRONOMIJOS PRODUKTØ PJAUSTYKLËSVAISIAI IR UOGOSUNIKALIOJI GRAPAISSN 1822-3168www.menu.lt - all restaurants, cafes, bars and clubs of LithuaniaÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / PRODUKTAI / KONSULTACIJOS


4CRESTORANØ VERSLAS3/2006


ÒÓÊÇÃÊBRANGÛS SKAITYTOJAI,Dþiaugiamës jums pristatydami naujà, jautreèià šðiais metais, leidinio „Restoranø verslas“numerá. Uþ lango karðšta vasara, taèiauleidinyje nenagrinëjame vien vasariðkø temø.Raðome apie tai, kas aktualu visus metus. Tadjei ðá leidiná gausite tik po atostogø, pavartykitejá, dauguma informacijos dar nebus pasenusi.Њiame leidinio „Restoranø verslas“numeryje kelis straipsnius skiriame vaikøuþimtumo maitinimo ámonëse klausimuispræsti. Pakalbinome keleto didesniørestoranø, sulaukianèiø daug ðeimø su vaikais,vadovus. Pristatome ir ádomiausius uþsieniorestoranus, skirtus vaikams. Produktø rubrikojenagrinëjame vaisø ir uogø laikymo sàlygø irkokybiniø rodikliø niuansus. Keli straipsniaiapie grapà padës daugiau suþinoti apie ðá,vis labiau populiarëjantá, italiðkà gërimà.Tæsdami straipsniø ciklà apie kavà, pasakojameapie kavos miðinio parinkimà irskrudinimà. Kaip visada, þurnale rasitenaujausiø ir aktualiausiø rinkos naujienø, surestoranais susijusiø asociacijø informacijos,ávairiø konsultaciniø straipsniø.Tikimës, kad darbø ákarðtyje ar poilsiaudamirasite laiko ir pasiskaitymams.Malonaus skaitymo!Nuošðirdþiai,„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvasRedaktorius: Vytautas Mickevièius,mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.ltÞurnalistë: Laura Kubilienë,mob. tel. 8 689 13816, el. p. naujienos@meniu.ltDizainas ir maketas: Vilija Diglienë,mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.ltStilius ir korektûra: Gintarë Jankauskaitë,mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.ltReklamos skyrius: Auksë Bakanienë,mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.ltAdomas Jablonskis,mob. tel. 8 656 67936, el. p. vilniusÉ@meniu.ltVaidas Pilkauskas,mob. tel. 8 652 07521, el. p. kaunas@meniu.ltRinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.ltLeidinio bendraautoriai: Èeslovas Èepkauskas,Gintarë Jankauskaitë, Galina Sidorenko, JolitaVitkauskaitë, dr. Pranas Viðkelis, dr. Gintautë ÞibënienëBiuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919Redakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.ltPrenumerata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimaiskreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,el. p. prenumerata@meniu.ltISSN 1822-3168. Tiraþas 3000.Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.Nuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:Meniu.lt archyvas, LRVVKA, „FoodService Europe & MiddleEast“, www.sxc.huUþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø beipaðnekovø nuomone.Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas beiseminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø sritiesspecialistams.Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys irstilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø projektøvystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø. Norintnaudoti medþiagà ið leidinio, bûtinà gauti leidëjoraðtiðkà sutikimà.© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2006Leidiniopartneriai:NAUJIENOSNaujos maitinimo ástaigos / 7Rinkos naujienos / 8INTERVIUKà savo maitinimo ámonëje galite pasiûlyti vaikui? / 10KONCEPCIJOSÁdomûs Europos restoranai vaikams / 12Amerikoje – mësainiai, o Lietuvoje – kebabai? / 16KONSULTACIJOSMaisto saugos sistemø vidiniai auditai / 17ÁRENGIMAIGastronomijos produktø pjaustymo maðinos / 18PRODUKTAIVaisiai ir uogos. Laikymo sàlygos / 20Vaisiai ir uogos. Kokybës rodikliai / 21GËRIMAITradiciðkiausia Italijos grapa / 23Unikalioji grapa / 24Þingsniai link tobulos espresso kavos (3) / 26SPRENDIMAINaudingi „R-Keeper“ sprendimai boulingo ir biliardocentrams / 28Protingos apðvietimo sistemos / 30INFORMACIJALBA informacija / 31LRVVKA informacija / 32LBKA informacija / 33HORECA rinkos naujienos / 34Tarptautinës parodos / 37Meniu.lt ámoniø rodyklë / 38ÃÜÓ ÙPRENUMERUOKITE „RESTORANØ VERSLÀ”!www.meniu.ltwww.sangaida.ltTURINYSPasirûpinkite, kad leidiná „Restoranø verslas“ Jums pristatytø laiku ir patogiai – tiesiai áJûsø maitinimo ar pramogø ástaigà ar net namus. Bûtinai já uþsisakykite, kad ðis leidinysnuolatos bûtø ðalia ir padëtø siekti uþsibrëþtø tikslø Jûsø veikloje.Kad leidinys bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia sumokëti pristatymo iðlaidas –20,00 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà, pradedant nuo bet kuriopageidaujamo numerio (uþsakymo kortelæ rasite leidinyje bei internete http://kuponas.meniu.lt). Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“ numeriai.Leidiná galite uþsisakyti telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, o taip pat interneto portaluosewww.meniu.lt bei www.prenumerata.lt.„Restoranø verslà“ galite nemokamai pasiimti UAB „Sangaida” prekybos salonuose:Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40 ir Klaipëdoje, Daukanto g. 13 beileidinio redakcijose Kaune ir Vilniuje.Daugiau informacijos apie „Restoranø verslà” galite suþinoti redakcijoje Kaune, tel.(8 37) 705627, pagrindiniame biure Vilniuje, tel. (8 5) 2735919 bei elektroniniu pašðtuprenumerata@meniu.lt.www.cafe-future.netRedakcijos skiltis5RESTORANØ VERSLAS 3/2006


6English summaryENDear Readers,Hot summer is outside the windows and we are veryglad to introduce you a new edition of “RestaurantBusiness”, the 3 rd already this year. We hope that youwill get interested in various articles and that you shallfind time for reading in the thick of work. In this editionwe shall not analyze only summer topics. We try to writesuch topics which are relevant all-year-round. Therefore,if you get this edition only after the holidays, browsethrough it, most of information shall not really be outof-date.As always there is a list of places to eat that openedin May-June. The most interesting ones are described inmore detail (page 7.)Here we introduce you to the news of the market ofrestaurants and hotels, and new products that justappeared to the market (pages 8-9.)The key topic of this edition is the occupation ofchildren in catering institutions. We asked directors ofseveral larger restaurants, how they occupy families withchildren (page 10.)Continuing the cycle of articles “InterestingRestaurants”, this time we write about interesting foreigncatering institutions for children (page 12.)In the conception rubric we look at the activity ofkebab stands – is their popularity the reason ofhamburgers to be unfashionable in Lithuania? (page 16.)The equipment rubric analyzes gastronomic productslicers providing their supply table (page 18.)In the product rubric we provide an article aboutstorage conditions of fruit, berries and vegetables andfruit quality rates (page 20.)Italian grappa is described in the beverage heading.We also share our impressions about the visit to “Nardini”grappa factory in Italy (page 23.)In the chapter about coffee we talk about shadingsof bean selection and roasting (page 26.)In the rubrics of consultation we present novelties ofaccounting systems, and smart restaurant interior lightingsystem (pages 29-30.)As always we present accomplished work of theAssociation of Chefs, Cooks, and Bartenders, operatingin Lithuania and the annual events planned (pages 31-33.)There is a short overview of the novelties andchanges in the market of restaurants and hotels ofLithuaniaOn the last pages of the magazine there is a list ofexhibitions planned all around the world for the monthsof September-October and an index of companiesservicing HoReCa sector in Lithuania (page 37).Sincerely, “Restoranu verslas”ENRESTAURANT BUSINESS is the professionalmagazine for restaurant owners, handlers, chiefs andemployees. It is specialized in various actualities of restaurantand hospitality. It is free payable for all restaurants,bars and clubs of Lithuania. Also it is the effectivemarketing tool for HoReCa companies and suppliers.Periodicity – 6 times per annum.WWW.MENU.LT – the biggest internet portal inLithuania about all restaurants, cafés, bars, pubs, clubs,catering service. All restaurants, cafés, bars, clubs ofLithuania are presented in special catalog, divided bycities, categories and other filters.There is the catalog of all HoReCa companies andsuppliers in Lithuania and other information for restaurantowners, handlers, cooks and employees too.Here companies can present products and services forrestaurant business.For advertisements questions and offers pleasecontact us:“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSCHead office:Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania,tel./fax.: +370 5 2735919,e-mail: vilnius@menu.ltEditorial:Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, Lithuania,tel.: +370 37 705627, e-mail.: kaunas@menu.ltTAPKITE MENIU.LT KLIENTU IR NAUDOKITËSVIENA EFEKTYVIAUSIØ REKLAMOS FORMØMeniu.lt – tai didþiausias ir labiausiailankomas specializuotas interneto portalas,kuriame yra visos Lietuvos maitinimo beipramogø ástaigos. Portale Meniu.lt pateikiamaaktuali informacija tiek maitinimo irpramogø ástaigø lankytojams, tiek darbuotojamsbei savininkams. Puslapisatnaujinamas kasdien, todël daugumarestoranø, kaviniø ir klubø lankytojøinformacijos ieðko bûtent Meniu.lt portale.Meniu.lt portalas – tai:• Didelis tiksliniø lankytojø skaièius –Meniu.lt sulaukia viršð 10 000 lankytojø perdienà, kurie paþiûri virðš 30 000 puslapiø, iðjø – ir Jûsø ástaigos pristatymà!Ñ• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema(ástaigos pasirinkimas pagal miestà, tipà,virtuvæ; paiešðka valgiaraðèiuose, naujienosebei recenzijose).• Meniu.lt vardas ir interneto adresasnuolatos reklamuojami ávairiuose leidiniuose,internete, specializuotø parodø metu.• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionalikomanda, kuri leidþia þurnalà„Restoranø verslas”, leidiná „Meniu.lt kelyje2006“.Be anksèiau iðvardintø privalumø,Meniu.lt klientams skirta:• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigøsàraðše.• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas,nuotraukos bei maitinimo ástaigos valgiaraðštis,kuris nuolatos atnaujinamas).• Profesionalaus þurnalisto paraðyta(arba Jûsø pateikta) recenzija apie ástaigà.• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigospasiûlymø publikavimas Meniu.lt portalonaujienø bei renginiø rubrikose, dienos pietørubrika.Ñ• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymøpristatymas specialiose ðventinëse rubrikose,pasiûlymai vaikams.• Pobûviø uþsakymø nukreipimas maitinimoástaigoms per automatinæ pobûviøpaieðkos sistemà.• Jûsø ástaigos rekomendavimas Meniu.ltlankytojams, kurie, ieðkodami pobûviamsvietos, kreipiasi á redakcijà tiesiogiai.• Pageidaujant, reklaminis skydelis (banner– angl.) Meniu.lt portale (apmokestinamaspapildomai, pagal atskirà sutartá).Meniu.lt informacijaRESTORANØ VERSLAS3/2006


NAUJOS IR ATNAUJINTOS ÁSTAIGOS (2006 geguþë-birþelis)„AJ ŠÐOKOLADO SOSTINË”Trakuose duris pravërë net ir sostinëje dar nematytasšðokolado ir desertø restoranas „AJ ðokolado sostinë“. Jisásikûrë senojoje Lietuvos sostinëje, Vytauto g. 4, ðaliaVytauto Didþiojo baþnyèios. Atidaryti ðokolado restoranàðiame miestelyje paskatino vis kylantis Trakø, kaip kurorto,populiarumas ir didëjantis apsilankanèiøjø skaièius. Árestoranà uþsukti vilioja ne tik originali iðkaba, bet irbelgiðko ðokolado kvapas. Kiekvieno uþsukusiojo akápatraukia patogûs odiniai krëslai, ðiltomis spalvomisoriginaliai dekoruotos sienos, garbingoje vietojebesipuikuojantis „AJ ðokolado“ logotipas. Jaukiojeaplinkoje siûloma paskanauti puikaus ðokolado ir rankødarbo saldainiø. Be ðio restorano bendrovei priklauso irspecializuotos parduotuvës Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje,ámonës ðokolado gaminiai parduodami ir Rygos,Klaipëdos, Panevëþio prekybos centruose. Anot bendrovëssavininko A. Jablonsko, jei atsiras pasiûlymø, veiklàplanuojama plësti ne tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje, kurbendrovës savininkas ir sëmësi idëjø ðiam „saldþiam“verslui.„COMBO”Po dviejø metø pertraukos naujose patalpose, Nemunoprieplaukoje, Kaune, atsidarë klubas-restoranas „Combo“.Patraukli dël Nemuno ir Neries santakos, graþios senamiesèiopanoramos ir nedidelio atstumo nuo miesto centro, naujojivieta puikiai atitinka klubo poreikius: vasaros metu èia bussiûlomos vandens pramogos, vyks koncertai lauko estradoje,veiks lauko barai. Naujojo ir dienà, ir vakare veiksianèio kluborestoranotikslas bus suteikti lankytojui kuo kokybiðkesnespramogas ir galimybæ maloniai praleisti laisvalaiká.Kruopðèiai apgalvotas erdviø iðplanavimas, interjeras,atskiros banketinës salës leis rengti aukðtesnio lygiorenginius bei pasiûlyti geresná aptarnavimà.Antrajame klubo aukðte yra dvi pagrindinës erdvës.VIP salë, talpinanti iki 100 þmoniø, skirta uþdariemsrenginiams, jubiliejams, ar maþoms ðventëms. Pagrindinëklubo salë, skirta pagrindiniams klubo renginiams, taèiaudël stumdomø sienø ir ji gali bûti padalinta á dvi dalis:pietø zonà tamsaus stiklo verandoje su nuostabiais vaizdaisá Nemunà, ir konferencijoms skirtà zonà prie scenos. Iðšviso klube telpa iki 1 200 þmoniø.„GERAS VYNO RÛSYS“Geguþës pradþioje Kaune (Laisvës al. 75) durispravërë „Geras vyno rûsys“. Besidomintys vyno kultûrarestorane galës ne tik iðgerti gero vyno tauræ, bet ir lankytivyno paskaitas. Gelsvos spalvos interjeras bei rami muzikakuria ðiltà ir draugiðkà atmosferà, puikiai tinkanèiàlinksmam paðnekesiui apie vynà. Uþsukusieji á „Gerà vynorûsá“ ras beveik visø ðaliø ir rûðiø vyno, kuris atveþamas áLietuvà. Vyno kortoje, kuri buvo sudaryta talkininkaujant„Vyno klubui“, dominuoja Prancûzijos, Italijos, Ispanijos,Europoje itin populiarûs Vokietijos vynai, ypaè vasaraitinkantis gaivusis „Riesling” vynuogiø veislës vynas.Restorane galësite paragauti ir Portugalijos, Èilës,Argentinos, Urugvajaus, Vengrijos ir kitø ðaliø vynø.Restorano valgiaraðštyje – Europos virtuvës patiekalai,puikiai derantys prie vyno: jûrø gërybiø fondiu, sviestþuvësu greipfrutu, laðiða, putpelë ar verðienos patiekalai. Benevieninteliai Lietuvoje ðio restorano virëjai gamina jaunøaðtuonkojø karpaèio. Daugumos valgiø gamybojenaudojamas vynas.„ZOE‘S BAR AND GRILL”Paèiame Vilniaus centre, Odminiø g. 3, prie Katedrosaikðtës, atidarytas baras „Zoe‘s bar and grill”. Visaspastatas, kuriame ásikûræs baras, yra rekonstruojamas,todël áëjimas á barà dar uþdengtas tinklais, taèiau patekæsá vidø tai pamirðti – viduje jauku, ádomu, erdvu. Barointerjeras paprastas ir tuo genialus. Kita vertus, viena iðsienø, su besikeièianèiu apðvietimu ir „Bacardi”þenkliuku, barui suteikia intrigos ir išðsklaido rimtumo beisterilumo áspûdá. Iki trijø valandø nakties dirbanèio barovirtuvë – amerikietiðka. „Atsiverèiau „Vilnius in yourpocket“ ir neradau ten amerikietiðkos virtuvës, todël jàpasirinkau, nors èia bus ir „thai“, ir ðvediðkø patiekalø”, –pasakoja ðio baro ákûrëjas Jurgen Weis. Kokteiliø meniusudarë barmenas iðš ŠÐvedijos. Anot jo, daugumoje Vilniausbarø ir klubø vis dar nëra naujø kokteiliø, dauguma jøyra maþdaug dvideðimties metø senumo, o „Zoe‘s barand grill“ vaišðins kokteiliais, kurie buvo sukurti vëliausiaiprieð 5 metus.KAVINËS-BARAI„EL GAUCHO SANO“ – kavinë; adresas: Pilies g. 10,Vilnius; virtuvë: miðri.„ZOE‘S BAR AND GRILL“ – baras; adresas: Odminiøg. 3, Vilnius; virtuvë: Europos.„ÐARDIVAN“ – kavinë; adresas: Gynëjø g. 2, Vilnius;virtuvë: lietuviø, karaimø.„ORIENT XPRESS“ – kavinë; adresas: Didþioji g. 40,Vilnius; virtuvë: Europos.„ÞALGIRIO SODAS“ – kavinë; adresas: Þalgirio g. 90,Vilnius; virtuvë: miðri.„VENTER“ – kavinë; adresas: Keleiviø terminalas, Orouostas, Karmëlava; virtuvë: miðri.„TËVIÐKËLË“ – kavinë; adresas: Vasario 16-osios g. 2,Ignalina; virtuvë: lietuviø.„CENTRO BARAS” – kavinë-baras, adresas: Totoriø g.5-22, Vilnius; virtuvë: miðri.PRAMOGØ CENTRAI„VASARA“ – naktinis klubas „Honolulu“, alausrestoranas „Livonia“, restoranas „Vivalavita“, kokteiliø baras;adresas: S. Neries g. 39, Palanga; virtuvë: miðri.PICERIJOS„ÈILI PICA“ – picerija; adresas: Laisvës a. 5,Panevëþys; virtuvë: miðri.„KATPËDËLË PICA“ – picerija; adresas: Didþioji g. 98,Vaiðvydava, Kaunas; virtuvë: miðri.SPECIALIZUOTOS PARDUOTUVËS„GERO VYNO PARDUOTUVË“ – vyno parduotuvë;adresas: Subaèiaus g. 2, Vilnius; virtuvë: vynai.„SORENTINA“ – vyninë; adresas: Uþupio g. 30,Vilnius; virtuvë: italø.„MIESTO KEPËJAS“ – kepiniø parduotuvë; adresas:J. Kubiliaus g. 16, Vilnius; virtuvë: bandelës.RESTORANAI„JU BAO LOU“ – restoranas; adresas: H. Manto g. 13/ S. Daukanto g. 10, Klaipëda; virtuvë: kinø.„BAJORØ GÛÞTA“ – restoranas; adresas: Mokyklos g.24, Rûdaièiai, Kretingos r.; virtuvë: miðri.„GERAS VYNO RÛSYS“ – restoranas; adresas:Laisvës al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas; virtuvë: Europos.„FLOROS SIMFONIJA“ – restoranas; adresas:Birutës al. 28, Palanga; virtuvë: miðri.„AJ ÐOKOLADO SOSTINË“ – restoranas; adresas:Vytauto g. 4, Trakai; virtuvë: ðokoladiniai desertai.„DVARKIEMIS“ – restoranas; adresas: Uþukampio k.,Trakø r.; virtuvë: miðri.„LIVONIA“ – alaus restoranas; adresas: S. Neries g.39, Palanga.„VIVALAVITA“ – restoranas-baras; adresas: S. Neries g.39, Palanga; virtuvë: egzotiðki patiekalai.„KETURIOS SOSTINËS” – restoranas; adresas:Elektrënø sav., Vievio sen., Balceriðkiø k. (greitkelio Vilnius-Kaunas 35 km); virtuvë: miðri.KLUBAI„COMBO“ – klubas-restoranas; adresas: Raudondvariopl. 107, Kaunas; virtuvë: miðri.„DE CUBA“ – klubas; adresas: J. Basanavièiaus g.28, Palanga; virtuvë: Europos.„HONOLULU“ – klubas; adresas: S. Nëries g. 39,Palanga.BOULINGO KLUBAI„APOLLO BOULINGAS“ – këglinë; adresas: Taikos pr.61, Klaipëda; virtuvë: miðri.NAUJØ RESTORANØVADOVØ DËMESIUI!Informuokite mus apie naujai atidarytà ar renovuotà savomaitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes nemokamaiapie jàpaskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle“.Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø ástaigosatidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt portalo naujienøsuþinos visa Lietuva.Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po miestøsàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir uþpildykite. Tuometuþpildytà anketà persiøskite mums el. paðštu info@meniu.lt.Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune (8 37)705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, raðšykiteelektroniniu paðštu info@meniu.lt.Naujienos7RESTORANØ VERSLAS 3/2006


8NaujienosNAUJI PRODUKTAINeseniai ðalia Trakø atidaryto „Dvarkiemio“savininkas G. Remeika tikisi, kad darbas restorane vykssparèiai, o lankytojai bus nepriekaiðtingai aptarnauti.Naujame restorane ádiegta UAB „UCS Baltic“ aukðtoskokybës, profesionali automatizavimo sistema sudelniniais kompiuteriais „R-Keeper“ palengvinsdarbà ne tik personalo darbuotojams, bet ir sutaupysklientø laikà. Kiekvienas padavëjas turi delninákompiuterá, kuriame yra talpinami visi duomenys:uþsakymai, ataskaitos bei kita reikalinga informacija.Automatizavimo sistema su delniniaiskompiuteriais jau yra ádiegta bei sëkmingai veikiarestoranuose „De Cuba“ ir „Floros simfonija“,Palangoje, sostinës senamiesèio „Èili kaimo“ laukokavinëje bei kitose maitinimo ir pramogø ámonëse.UAB „Rasos laðas“ Lietuvoje pristato naujàproduktà, kuris tinka ne tik restoranams ir kavinëms,bet ir eiliniams vartotojams – tai kepsninë „Cobb“.Kepant ðioje kepsninëje nereikia naudoti riebalø, todëlkepsniai atitinka sveikam maistui keliamusreikalavimus. Kepsninë „Cobb“ sukurta naudojantmoderniausias XXI amþiaus technologijas iraukðèiausios kokybës medþiagas. Didþiausiaskepsninës privalumas – mobilumas: ji lengva irkompaktiðka, todël jà galima neðtis bet kur. Á ardelá(talpa kurui) tereikia ádëti vos keletà anglies briketø. Iðkepsniø iðsiskyræ riebalai patenka ne ant þarijø, o áspecialø griovelá, einantá indo vidine sienele, todëliðvengiama „riebaus dûmo“, gadinanèio kepsniøaromatà. Kepsninëje galima kepti ne tik „sausai“, betir garuose, á specialø griovelá ápylus vandens, vyno aralaus. Kepsninë „Cobb“ yra saugi – ið iðorës smarkiaineákaista, jà galima dëti ant bet kokio pavirðiaus.Vykstant Pasaulio futbolo èempionatui, artëjantPasaulio krepðinio èempionatui, daugelis sportoaistruoliø stebëti varþybø renkasi á barus, restoranus,klubus. Daþniausiai jie renkasi tas vietas, kurtransliacijos rodomos dideliuose ekranuose.Korporacija „NEC“, garsëjanti projektoriais,atvaizduojanèiais labai ryðkø vaizdà, pristato naujienà– vaizdo projektoriø „NEC“ NP2000, garantuojantápuikø skaitmeniná vaizdà. Ðis naujas vaizdo projektoriusyra puikus produktas besiþavintiems skaitmeninëmistechnologijomis ir þengiantiems koja kojon suprogresu. Tyrimai rodo, kad „NEC“ projektoriaiatvaizduoja geriausià vaizdà. Uþ kokybiðkà produkcijàkorporacija yra pelniusi ne vienà apdovanojimà. Suðiuo projektoriumi Jûsø restorane, bare ar klube vaizdomedþiaga gali bûti transliuojama labai kokybiðkai.Vaizdo projektoriaus „NEC“ NP2000 apytikslëkaina Lietuvoje – apie 14 000 Lt. Atstovas Lietuvoje –UAB „Audiotonas“.MENIU.LT PORTALE –NAUJI IR PATOGÛSRENGINIØ KALENDORIAIRENGINIAI – renginiø kalendorius, skirtasrestoranø, kaviniø, barø ir klubø lankytojams.Renginiø kalendoriuje skelbiami muzikiniaivakarai, èempionatai, naujø valgiaraðèiøpristatymai ir kiti proginiai renginiai, vykstantysmaitinimo ir pramogø ástaigose. Ið ankstoatsiøskite informacijà apie Jûsø restorane,klube ar kavinëje vyksiantá tiesiogiai su maistu,gërimais ir kt. susijusá renginá, ir mes ðiàinformacijà patalpinsime renginiø kalendoriuje.Tiesiogiai: http://renginiai.meniu.ltHORECA RENGINIAI – maitinimo irpramogø verslo profesionalams skirtaskalendorius, pavadintas „HORECA renginiai“,yra melsvos spalvos, jis matomas profesionalamsskirtoje dalyje. Jame galësite rastiplanuojamas parodas, seminarus bei kitus„ARAVEN“ DËÞUTËS MAISTUIUAB „Sangaida“, maitinimo ámonëmstiekianti profesionalius virtuvës, baro bei staloserviravimo árankius ir indus, pristato specialiaimaitinimo ámonëms pritaikytas plastmasines„Araven“ dëþutes.„Araven“ dëþutës – profesionali pagalbaHORECA specialistams. Jos palengvinakasdiená darbà, nes leidþia patogiai, higieniðkaiir talpiai organizuoti reikalingøproduktø saugojimà ir transportavimà.Daugkartinio naudojimo plastmasiniø dëþuèiømatmenys atitinka gastronorminius (GN)standartus, jø dangteliai itin sandarûs, gali bûtipaþymëti viena ið keturiø spalvø. Daugkartinionaudojimo etiketëje patogu áraðyti laikomoprodukto pavadinimà, jo pagaminimo irgaliojimo laikà.renginius, skirtus visuomeninio maitinimo irpramogø srities profesionalams. Ið ankstoatsiuntæ informacijà galësite bûti tikri, kad apieJûsø planuojamà profesionalams skirtàrenginá bus informuoti daugelis maitinimo irpramogø sferos vadovø, technologø irdarbuotojø.Abu naujieji renginiø kalendoriai yra ypaèpatogûs ir funkcionalûs – juose galimapaskelbti ne tik rytdienos ar savaitës, bet irtolimoje ateityje numatytus renginius!Informacijà apie renginius siøskite el.paðtu info@meniu.lt. Pasiûlymas galioja iki2006 m. rugsëjo 15 d. Informacija skelbiamanemokamai.Meniu.lt informacija2/2006 3/2006RESTORANØ VERSLAS


NAUJAS BÛDAS IÐLAIKYTI REIKIAMÀ VYNOTEMPERATÛRÀPrieð metus „vyno skeptras“,iðlaikantis reikiamà vyno temperatûrà,buvo naujiena visamepasaulyje, o ðiandien já galimaásigyti ir Lietuvoje.Daugelyje restoranø ir kaviniøvyno butelis, kuris turi bûtiatðaldytas, patiekiamas ledo kibirëliuose.Taèiau „vyno skeptras“puiki alternatyva – jis palaikysatvësinto vyno temperatûrà irneleis suðlapti rankø pilant vynàið butelio, kuris buvo ðaldomaskibirëlyje su ledu.„Vyno skeptrà“ sudaro metalinisdëkliukas ir ið grûdintoneutralaus metalo padarytasvamzdelis su kamðèiu-piltuvëliu,dedamas á atidaryto vyno butelá ir jame palaikantis reikiamà vynotemperatûrà. Gaminys pasiþymi puikiu dizainu. „Vyno skeptras“praktiðkas ir todël, kad metalinio korpuso virðuje esantys specialûssandarinimo þiedai puikiai prisitaiko prie skirtingo skersmens buteliøkakleliø, be to, pilant vynà per „vyno skeptrà“, jis nelaða.Prieð naudojant, „vyno skeptrà” su dëklu reikia maþiausiai poravalandø palaikyti ðaldiklyje, -18 laipsniø temperatûroje.Po to atðaldyto vyno ápilti ið butelio á tauræ, kad butelyje tilptø„vyno skeptras“, dëti „skeptrà“ á butelá ir vynà pilstyti á likusias tauresarba laikyti ant stalo.Naudojant ðá gaminá, net ðiltoje patalpoje stovintis atidarytas vynobutelis per valandà suðils vos keletà laipsniø.Gaminio dekoruota virðutinë dalis pasisuka á ðonà 360 laipsniøkampu, todël vyno butelá galima laikyti atidarytà ir uþdarytà. Paprastamvartotojui „vyno skeptras“ galëtø bûti puiki dovana, o Prancûzijossomeljë ðá daiktà rekomenduoja visiems restoranams irkavinëms.„Vyno skeptro“ kainos:1. Su standartine dëþute – 413 litø.2. Su lininiu audiniu aptraukta dëþute – 448 litai.3. Su prabangia dëþute – 625 litai.4. Be dëþutës – 383 litai.Atstovas Lietuvoje – UAB „Preda“ ir Ko, Fabijoniðkiø g. 2-159,Vilnius.Naujienos9PATOGIOS NUOLAIDØ KORTELËSNUOLATINIAMS RESTORANØ LANKYTOJAMSNe paslaptis, kad vis daugiau maitinimo ámoniø turi savo nuolaidøkorteles, kurias dovanoja nuolatiniams klientams. Turëdamas restoranokortelæ, lankytojas jauèiasi pagerbtas – èia já jau paþásta ir visadalaukia. Tuo tarpu restorano personalas turi galimybæ kaupti informacijàapie savo klientà: þino jo pomëgius, apsilankymo daþnumà ariðleidþiamø pinigø kieká.UAB „UCS Baltic“ gaminamos magnetinës kortelës yra praktiðkos,patogios ir patvarios. Jos yra gera reklamos priemonë, bûdas iðlaikytibei didinti pastoviø lankytojø ratà pritaikant nuolaidas, lojalumosistemà.Pagal kliento norus ámonë gali pagaminti ávairiø spalvø korteles(kortelës gali bûti spalvotos ir ið vienos, ir ið abiejø pusiø), opageidaujantiems individualaus sprendimo, siûlomos dizaineriopaslaugos. Visos kortelës gaminamos atsiþvelgiant á specifiniusporeikius, dizainà, funkcijà – UAB „UCS Baltic“ jas gamina nuo keliø,iki keliolikos tûkstanèiø vienetø.Kortelës gali bûti pagamintos naudojant ðiuos gamybos bûdus:• ofsetiná – tinka dideliems tiraþams;• skaitmeniná – vidutiniams tiraþams;• termografiná – maþiems tiraþams (ypaè patogu personalizuotomskortelëms spausdinti).Ámonë siekia uþtikrinti kuo optimalesná kainos bei kokybës santykáir tinkamai ávykdyti bet kokius klientø reikalavimus.RESTORANØ VERSLAS 3/2006


10InterviuKÀ SAVO MAITINIMO ÁMONËJE GALITE PASIÛLYTIVAIKUI?Jolita VitkauskaitëMaitinimo ámoniø ðeimininkai kaip ámanydami stengiasi iðpildytisavo sveèiø norus ir pageidavimus, nes jiems svarbu, kad klientasne tik bûtø patenkintas, bet ir dar kartà apsilankytø. Ðá kartàdomëjomës, kà restoranø, kaviniø ðeimininkai bei renginiøorganizatoriai gali pasiûlyti jaunajam lankytojui – vaikui, atëjusiamsu tëveliais praleisti popietës ar norinèiam linksmai atðvæsti savogimtadiená.Vidaus þaidimø zonos – puikus sprendimas nenuoramai vaikuiir pailsëti norintiems tëveliamsApie vaikams siûlomas pramogas papraðëme papasakoti pramogøcentro „Bajorkiemis“ ir restorano „Berneliø uþeiga“ projektø vadovësJolantos Kubolienës. Pasak jos, tinklo restoranuose vaikams skiriamadaug dëmesio: „Bajorkiemyje“ ir „Berneliø uþeigoje“ ákurtos „AnûkëlësGiedrutës“ uþeigëlës, kuriose vaikai linksmai leisti laikà gali atskirai nuotëveliø. „Lankytojams nereikia baimintis dël vaiko saugumo, nesrestoranuose þaidþianèius vaikus tëvai mato ekranuose, be to, juospriþiûri moèiutë, kuri èia mezga, siuvinëja ir vaikus moko rankdarbiø“,– pasakoja J. Kubolienë. Vaikø kambarius restoranø ðeimininkai „pavertë“namukais, kuriø interjeras atspindi „Berneliø uþeigos“ dvasià.Restoranuose vaikai kvieèiami ðvæsti visas kalendorines ir tradicineslietuviø ðventes, jiems rengiama speciali programa, konkursai,þaidimai. Visus metus populiariomis iðlieka „Sekmadienio popietës“,per kurias vaikai 1,5 val. þaidþia, bendrauja, ðvenèia gimtadienius,dalyvauja loterijose“. Tokiø popieèiø metu, pasak J. Kubolienës, 80proc. lankytojø sudaro ðeimos su vaikais.Pramogø centre „Bajorkiemis“ ir restorane „Berneliø uþeiga“ vaikamsyra sudarytas specialus valgiaraðtis, kuriame siûlomi lietuviðki ir europietiðkivalgiai. Patiekalø porcijø dydá nustatë ir iðskirtinai patiekti sugalvojo virtuvësvyr. virëjas. Kad vaikams bûtø dar ádomiau ir skaniau valgyti, patiekalaipavadinti specialiais pavadinimais:„Saldþiø svajoniøbokðtas“, „Sumuðtinis Pûstaþandis“ir pan.J. Kubolienës teigimu,vaikø þaidimø kambarius irlauko zonas ðeimininkaiárengë savo nuoþiûra, vaikamsskirti nameliai taip patbuvo gaminami ðeimininkørankomis, nes, pasak projektøvadovës, „tuomet darnebuvo grieþtø reikalavimø,kaip tinkamai árengti vaikøþaidimø zonas“.Atëjus ðiltajam sezonui,„Bajorkiemyje“ vaikai galilinksmintis ir lauke: èiaárengtos stacionarios sûpynës,batutai, manieþai, galima pasigroþëti fazanais, oþkomis, arkliaisir kitais gyvûnais.Ponia Kubilienë pripaþásta, kad darbas su vaikais atima daugiaulaiko: tenka gaminti nedideles porcijas, ðventës, gimtadieniai,konkursai taip pat turi bûti rengiami ypaè dëmesingai, taèiau viskàatperka vaikø ir tëveliø ðypsenos. „Jie sugráþta, nes þino, kad vaikaibus ne tik gerai pavalgæ, bet ir linksmai praleidæ laikà“, – pabrëþia J.Kubolienë. Investicijos á gerà vaikø þaidimø aikðtelæ ar vidaus zonàvisada atsipirks – vis daugiau ðeimø po darbo ar savaitgaliais ateinapapietauti kartu, vaikai vis daþniau savo gimtadienius ðvenèia nenamuose, kartais net rengiamos darþeliø iðleistuvës.Restorano „Laikinoji sostinë“, ásikûrusio Vilniuje, ðeimininkaivaikams gali pasiûlyti 12 kv. m þaidimo kampelá, kuris, kaip ir visorestorano interjeras, atspindi tarpukario laikotarpá. Maþiesiems èiasiûloma mediniø þaislø, pieðtukø, spalvinimo knygeliø. Ðeimininkaiþino, kad labiausiai vaikus traukia naujausi ir patys moderniausi þaislai,taèiau restorane jiems siûlo þaisti su tokiais, su kuriais þaidë jø tëveliai.Svarbiausia reikia pagalvoti, ar þaislas vaikui nekels pavojaus, ar jisgalës saugiai þaisti – þaislai turi atitikti vaiko amþiø. „Daþniausiai atvykævaikai mëgsta þaisti patys, – pasakoja rinkodaros direktorë R.Lapienienë, – jie greitai susiranda bendraminèiø ar mëgstamàuþsiëmimà, todël restorane juos priþiûrinèios auklës nëra, o ir tëveliaigerai mato savo atþalas“.Restorane daþnai rengiamos vaikø ðventës: gimtadieniai,krikðtynos, todël jø organizatoriai stengiasi iðpildyti visus vaikø ir tëveliøpageidavimus.„Laikinosios sostinës“ virtuvës meistrai vaikams siûlo specialøvalgiaraðtá, kuriame yra koðiø, vaikø pamëgtø skrudintø bulvyèiø „Fri“,bulviø kroketëliø ar net vaikiðkø ðaðlykø. Restorane patiemsmaþiausiems skirtos specialios këdutës, kad jie patogiai jaustøsi priebendro stalo su suaugusiais. „Savaitgaliais pas mus restorane 90 proc.sveèiø yra ðeimos“, – dþiaugiasi R. Lapienienë, todël investicijos vaikøþaidimo zonai tikrai atsipirko.Maþøjø lankytojø nepamirðo ir UAB „Èilija“ ðeimininkai.Rinkodaros skyriaus vadovas Mindaugas Gumauskas pasakoja, kad„Èili picos“ picerijose bei restoranuose „Èili kaimas“ vaikams siûlomivaikiðki valgiaraðèiai, kuriuose – þaismingi ir originalûs patiekalai,pavyzdþiui, veiduko formos kotletas, figûrinës bulvytës ir kt. Vaikamsuþ suvalgytus patiekalus skiriami taðkai, kuriuos kiekvieno mënesiogale galima iðsikeisti á prizus. Restoranuose ir picerijose taip pat árengtosspecialios þaidimø zonos, kuriose galima linksmai praleisti laikà. „Vaikøzonose vienu metu gali þaisti iki 5 vaikø, – pasakoja M. Gumauskas,– jose maþieji pramogauja dëliodami „Lego“ kaladëles, þaisdamiþaislais, bendraudami vieni su kitais“.„Èili kaime“ vaikams itin daug dþiaugsmo suteikia restoranegyvenantys gyvi gaidþiai, þuvys ir þalèiai – jiems labai patinka juosstebëti“, – pabrëþia M. Gumauskas. „Èili kaime“ vaikams skirtitradiciniai sekmadieniniai rytmetëliai, kuriuos veda vaikø teatro„Teatriukas“ personaþai Berniukas Strazdaniukas ir Panelë Fantazija.Rytmetëliuose vaikai stebi spektaklá, lavina savo fantazijà irkûrybiðkumà. „Èili pica“ picerijose Zuikis, Karvytë, Zuzana, virëjasTukas darbuojasi tuomet, kai ðvenèiami vaikø gimtadieniai. Paprastaiðventë trunka porà valandø, kurios metu maþieji þaidþia þaidimus,lipdo ið molio, susipaþásta su aplinka.M. Gumauskas pabrëþia, kad ðeimø daugiau apsilankosavaitgaliais – ypaè per jau minëtus rytmetëlius.Pasak ðeimininkø, þaislø mados tikrai egzistuoja, todël darbuotojaiatidþiai seka naujausias þaislø tendencijas ir á jas atsiþvelgia –ðiuolaikiniai vaikai yra iðties iðrankûs. M. Gumauskas prasitaria, jogkolektyvas pastebëjo, kad maþieji mëgsta naujausius kino filmøherojus, taip pat pliuðinius þaislus, mielai þaidþia ir su sportoinventoriumi. UAB „Èilija“ ðeimininkai ir kitiems pataria árengti þaidimozonø, nes vaikams reikia turëti savo kampelá, kuriame galëtøatsipalaiduoti, o tëvai savo ruoþtu ramiai iðgertø kavos ar uþkàstø.„Investicija á vaikø zonas greitai atsiperka patenkintø lankytojøðypsenomis – tuomet jie ir vël èia sugráþta“.Vaikø zonas ðeimininkai rengë vadovaudamiesi sveiku protu irlogika – stengësi, kad maþiesiems lankytojams bûtø jauku, patogu,saugu ir linksma.Lauko aikðtelësPramogø komplekse „HBH Juozo alus“ daugiausia pramogøvaikams siûloma lauke: sûpynës, èiuoþynës, judriems vaikams – iðvirviø sukonstruotos lipynës, hamakai, kojûkai, pripuèiami batutai,ðokdynës, maðinëlës, krepðinio aikðtelë, á miðkelá vedantissveikatingumo takas „Ðpuosø ir sveikatos taks“, þirgyne besiganantysponiai. Vasaros metu vaikams siûloma aplankyti paukðèiø parodà, odidesnius vilioja daþasvydþio aikðtelë.Blogu ar ðaltu oru vaikø laukia pramogos viduje árengtame 40RESTORANØ VERSLAS3/2006


kv. metrø ploto þaidimo kambaryje. Komplekso direktoriauspavaduotoja Dalia Auðrienë pasakoja, kad darbuotojai vaikus stengiasisupaþindinti su liaudies meistrø kûryba: senomis skryniomis, iðpieðtomisliaudiðkais ornamentais, pasakø tema droþtais paveikslais. Vaikø baldaiið medþio taip pat pagaminti liaudies meistrø. Maþieji gali þiûrëtivaizdajuostes, stebëti paukðtelius, triuðius, jûrø kiaulytes.„Rengiamø ðvenèiø madas diktuoja patys lankytojai: pagal jøpageidavimus serviruojami stalai, kvieèiami linksmi personaþai,rengiama karaokë“.Pramogø komplekse vaikø þaidimo kambariai árengti ðalianerûkomø zonø, taip pat yra patalpos kûdikiams pervystyti. Specialusvalgiaraðtis vaikams, pasak ðeimininkø, yra ne vienø metø darborezultatas – gerai apgalvota patiekalø iðvaizda, porcijos, sudëtis.Pasak D. Auðrienës, vaikø þaidimo zona – pelninga investicija. Jeiðeima jauèiasi gerai ir vaikui patiko, jie sugráð dar kartà. „Yra ðeimø,kurios nuolat èia pietauja, ðvenèia savo ðeimos ðventes“.Didþiausias klientø ratas – vaikaiVirginija Girulska, „McDonald’s“ rinkodaros vadovë Baltijos ðalims,pabrëþia, kad „McDonald’s“ restoranai pirmiausia skirti ðeimoms. Èianerûkoma, neprekiaujama alkoholiniais gërimais, darbuotojai siekiasukurti atmosferà, kurioje gerai jaustøsi ir suaugusieji, ir jaunimas, irvaikai. Pastariesiems skiriamas ypatingas dëmesys: dovanojami balionai,vëliavëlës, restoranuose ir ðalia jø veikia þaidimø erdvës, kuriose vaikuspriþiûri ir jø saugumu rûpinasi restorano darbuotojai. Be to, maþiesiemssiûlomi specialûs rinkiniai „Vaikø dþiaugsmas“, kuriuose – ne tikmaistas, bet ir þaislai, kuriuos maþieji mëgsta kolekcionuoti. V. Girulskasu dþiaugsmu pabrëþia, kad praëjusiais metais Lietuvoje buvo parduotadaugiau nei 260 tûkst. „Vaikø dþiaugsmo“ rinkiniø.Centriniame „McDonald‘s“ restorane, esanèiame VilniausGedimino prospekte, vaikø þaidimø erdvë yra ákurta restorano viduje.Èia veikia ir atskira salë, papuoðta „McDonald‘s“ personaþø atvaizdais.Kituose penkiuose Lietuvoje veikianèiuose restoranuose þaidimamsskirtos erdvës yra ne tik viduje, bet ir lauke. Vidiniuose þaidimøkambariuose vienu metu gali þaisti iki 8 vaikø – jiems siûloma irramiø pramogø, pavyzdþiui, pieðti, ir aktyvesniø, taèiau saugiø þaidimø.Restorano darbuotojai, rengdami vaikø gimtadienius ir kitasðventes, rûpinasi, kad jos bûtø smagios, ásimintinos ir saugios, per jasmaþuosius linksmina klounas Ronaldas Makdonaldas.Restoranuose yra galimybë pervystyti kûdiká – tualetuose árengtispecialûs stalai, todël daþni sveèiai yra ir tëveliai su paèiomismaþiausiomis atþalomis.„Þinome, kad vaikai mëgsta staigmenas ir naujienas, todël kasmënesá keièiame kartu su „Vaikø dþiaugsmo“ rinkiniais dovanojamusþaislus. Kiekvienà kolekcijà sudaro 5-8 þaislai, stengiamës, kad jiebûtø naudingi vaikø lavinimui. Laikomës nuostatos, kad vaikamssiûlomi þaislai turi bûti atpaþástami ir susijæ su jø mëgstamø animaciniøir meniniø filmø herojais“, – pasakoja V. Girulska. Tyrimai rodo, kad43 proc. „McDonald‘s“ sveèiø sudaro lankytojai su vaikais, todëlðeimininkai stengiasi kuo labiau jiems átikti.V. Girulska pabrëþia, kad visame pasaulyje „McDonald‘s“kiekvienais metais, lapkrièio mënesá, rengia pasaulinæ vaikø dienà,kurios metu renkamos lëðos vaikams skirtiems projektams. „Dideliovaikø susidomëjimo sulaukë pernai pirmà kartà rengta atvirø durødiena – galimybë visiems norintiems susipaþinti su restorano uþkulisiais,kur verda pagrindinis darbas, su virtuve“, – apie rengiamas iðskirtinesðventes vaikams pasakoja specialistë.Restorano-vaikø pramogø centro „Nykðtukø pasaulis“ savininkasAlgirdas Stasiûnas ðiame versle jau ketvirti metai. Kavinës interjerà,puoðtà pasakø motyvais, sukûrë dizaineris S. Maslovas. Ið pirmoþvilgsnio 250 kv. metrø kavinukë nedidelë, taèiau apaèioje vaikusvilioja net 600 kv. metrø ploto þaidimo aikðtelë ir ðvenèiø salë, kurioje– lipynës, oro patrankos ðaudanèios minkðtais kamuoliukais, þaidimøautomatai, ávairûs gyvûnai narveliuose. A. Stasiûnas teigia, kad„Nykðtukø pasaulis“ ne tik vaikø kavinë: vaikus atvedæ tëveliai taippat gali smagiai praleisti laikà, skaniai pavalgyti. Vienu metuðeimininkai gali surengti net 6 gimtadienius, salëje telpa iki 100 vaikø.Gimtadieniams ir kitoms ðventëms rengti kavinës darbuotojai ápagalbà kvieèiasi aktorius. „Per visus darbo metus dar në karto netekokreiptis á specialius ðvenèiø organizatorius,turime visko, ko reikia,kad vaikui bûtø linksma“, – sakoðeimininkas. Vaikui ðventë kainuoja25-30 Lt, o uþ 5-8 Lt galimaneribotà laikà þaisti. Vaikus visàlaikà priþiûri auklë.Þaidimø aikðtelë árengta iratrakcionai pirkti vadovaujantisvienu kriterijumi – kad vaikai turëtøkur iðlieti savo energijà. Valgiaraðtáðeimininkai kûrë patys: ledai,grietinëlë gaminami kavinëje,patiekalai visada ðvieþi, kruopðèiaipagaminti. „Patiekalai labai mëgstami,valgiaraðèio beveik nereikiakeisti, dauguma jø iðlikæ nuo kavinësatidarymo“. Net indus ðeimininkaiuþsakë specialiai su pasakø motyvais– ið jø skaniau ir linksmiau valgyti.„Nykðtukø pasaulis“ puiki vietaleisti laikà ir todël, kad kavinëje niekada nebuvo rûkoma. Þaidimo aikðtelëatitinka pagrindinius higienos, tvarkos, saugumo reikalavimus, árengtagera vëdinimo sistema.Ar sunku surengti ðventæ vaikui?Daþniausiai maitinimo ámoniø ðeimininkai vaikø ðventëms þadane tik didelá vaiðiø stalà, bet ir visà programà, linksmus veikëjus,dovanas, balionus ir staigmenas. Taèiau ne paslaptis, kad restoranø,kaviniø savininkai ne visada turi reikiamà árangà, dekoracijas,kostiumus. Tokiu atveju reikia kreiptis á renginiø organizatorius,galinèius pasiûlyti ne tik linksmà veikëjà, bet ir muilo burbulø maðinø,tikrø gyvûnø, fejerverkø. „Balionø ðalies“, organizuojanèios ðventesvaikams, rinkodaros direktorë Venesa Urbienë teigia, kad iðrankusðiuolaikinis vaikas per gimtadienio ðventæ gali gauti dovanø net cirkàar teatrà. Maþiausieji mëgsta ávairius veikëjus, klounus, taip patdþiaugiasi gyvûnais: triuðiukais, oþkytëmis. Ðias paslaugas ámonë galipasiûlyti ðvenèiantiems lauke. Uþdarose patalpose populiarûs helioar ilgi lankstomi balionai, ið kuriø galima padaryti ávairius gyvûnus,gëles. „Ðiandien vaikui galime atveþti ir visà cirkà, teatrà – viskaspriklauso nuo tëveliø skiriamos pinigø sumos“. Ponia Urbienë teigia,kad maþiausia ðventës kaina yra 500 Lt. „Neseniai 7 metø mergaiteisurengëme gimtadiená, kuriam tëveliai skyrë net 13 000 Lt“.Specialistø reikalavimaiVisuomenës sveikatos saugos ekspertizës skyriaus vedëja RolandaLingienë sako, kad specialiø reikalavimø, kaip árengti vaikø þaidimozonas ir aikðteles restoranuose, kavinëse, nëra, taèiau ðeimininkaiprivalo laikytis higienos taisykliø: patalpos turi bûti nuolat vëdinamos,visada ðvarios. Ðalia specialiø kambariø ar aikðteliø turi bûti árengtivaikø tualetai, spintelës rûbams, batams pasidëti. Vaikø þaislai turibûti nuolat priþiûrimi, valomi ir nesugadinti. Vaikus turi nuolat stebëtisuaugæs þmogus, o aikðtelës ar þaidimø zonos negali bûti atviros, kadvaikai nepabëgtø; joms rekomenduojamos uþdaros patalpos.Prognozuojama, kad ateityje restoranuose ir kavinëse vaikødaugës. Todël labai svarbu átikti ir maþiesiems lankytojams – bûsimiemslojaliems klientams. Tëveliai su atþalomis daþniausiai eina ten, kurpageidauja vaikas, o vaikus vilioja ádomûs þaislai, atrakcionai ir linksmipatiekalai.Interviu11RESTORANØ VERSLAS 3/2006


12KoncepcijosÁDOMÛSEUROPOSRESTORANAIVAIKAMSPagal „Food Service Europe & Middle East“ parengëGintarë JankauskaitëSpalvinimo knygutës, spalvoti pieðtukaiir specialûs vaikiðki patiekalai – tai jau seniainebe naujiena. Ðiandien visø tipø maitinimoástaigos – nuo greitojo aptarnavimo ikiprabangiø restoranø – teikia ypatingai daugdëmesio maþiesiems lankytojams: iðradingivalgiaraðèiai, ádomûs þaidimo zonøsprendimai, dovanëlës, galimybë iðsirinktinorimus produktus picai ar pabûti maþuojuvirëju skirti privilioti kuo daugiau ðeimø iriðsiskirti ið konkurentø. Originalumas neliekanepastebëtas, nes paprastai maitinimoástaigà, á kurià susiruoðia ðeima, iðsirenkavaikai.Ðvedijos baldø milþinas „Ikea“ ðiuo metuvaldo 224 parduotuves 33 ðalyse. Ðiosparduotuvës yra skirtos ðeimoms, todël labaistengiamasi, kad jos bûtø patrauklios irvaikams. Todël visose „Ikea“ parduotuvëse yraþaidimø kambariai su guminiø kamuoliø jûra,vaikø prieþiûros centrai, vaikiðki veþimëliai irtualetai su slaugos stalais (puikussprendimas!). Ástaigose esantys restoranai irkavinës aprûpinti aukðtomis këdëmis,vaikiðkais stalo árankiais ir mikrobangø krosnelëmisvaikø maistui ðildyti. Kai kuriuose restoranuosenetgi yra þaidimø zonos su árëmintomisþaidimø lentomis ir jaukiais kampaissu televizoriais, rodanèiais vaikiðkas programas.„Ikea“ „arkliukas“ – skanûs ir maistingi patiekalaiuþ prieinamas kainas. Kiekvienà dienàsiûlomas vaikiðkas makaronø patiekalas uþlabai nedidelæ kainà – vienà eurà. Po valgiovaikai papildomai gauna porcijà ledø. „Ikea“ðvediðkø ðeimos patiekalø (maisto kiekiaipanaðûs visuose skirtingø ðaliø „Ikea“restoranuose, taèiau ðiek tiek skiriasi pagalsudëtá ir kainà, priklausanèià nuo vietiniørinkø) porcijos labai gausios: jas sudarobeveik 40 mësos kukuliø su padaþu irbulvëmis. Á porcijà taip pat áeina ir ledai. Joskaina – 9 eurai.Interneto svetainë: www.ikea.comStokholme ásikûræs „Junibacken“ yravaikams skirtas pasakø namelis-muziejus.Pasakø namelyje vaikai susitinka su puikiaivisame pasaulyje þinomø Astridos Lindgrenpasakø veikëjais: Pepe Ilgakojine, Emiliu iðLionebergos ir daugeliu kitø. Pirmajamenamelio aukðte yra árengtas 180 vietørestoranas, kuriame barai nukloti sausainiaisir bandelëmis su cinamonu, kepamais tamepaèiame pastate esanèioje kepyklëlëje,kurioje taip pat gaminami pyragai, pyragëliaiir saldainiai. Ðalti ir karðti patiekalai, tinkamitiek tëveliams, tiek ir maþiesiems lankytojams,patiekiami bare. Vaikø patiekalai pavadintipasakø herojø vardais: Pepës blyneliai arbaKarlsono mësos kukuliai.„Junibacken“ daþnai rengiami vaikøgimtadieniø vakarëliai Pepës tema: pirmiausiakeliaujama pasakø traukinuku, po to þaidþiamaPepës namuose („Villa Villekulla“) irgaliausiai – valgoma ðventinë vakarienërestorane, kurios metu pyragà atneða pati Pepë,linksminanti vaikus ir ðokiais ant stalø. Vakarëlisbaigiamas þaidimu „paslëpk ir surask“saldainá. Po programëlës vaikai savarankiðkaigali uþsiimti paèia ávairiausia veikla.Interneto svetainë: www.junibacken.seOlandijoje, Ouderkerk mieste, ásikûrusiamerestorane „Praq“ vaikai ypatingailaukiami. „Praq“ yra ant upës Amstel kranto,netoli Amsterdamo, todël èia galima atplauktilaivu. Kasdien veikiantis nuo 12 iki 22 val.,ðis restoranas yra vienas mëgstamiausiø jaunøðeimø ið miesto pasisëdëjimo vietø. „Praq“ yra140 vietø baro tipo restoranas, kuriamesiûlomas sveikas maistas. Pavyzdþiui, verðienoskepsnys su kà tik iðkeptais bulviø ðiaudeliaisarba traðkios Cezario salotos yra gaminamitik ið natûraliø produktø. Kiek tolëliau, tojeRESTORANØ VERSLAS3/2006


paèioje patalpoje, yra árengtas specialus vaikørestoranas su maðinø formos stalais irmaþomis spalvotomis këdëmis, didþiulepieðimo lenta ir siena-dëlione, kur vaikaigali dûkti kiek tik nori, kol tëveliai pietauja.„Praq“ turi specialø vaikø valgiaraðtá,kuriame – autentiðkos picos, þuviespirðteliai, mësos kukuliai pomidorø padaþeir maltinukai, visi patiekiami suprancûziðkomis bulvytëmis, salotomis irobuoliø kompotu. Pagrindiniai patiekalaivaikams kainuoja nuo 6,50 iki 7,50, osuaugusiems – apie 19 eurø.Interneto svetainë: www.praq.nlKurortiniø vieðbuèiø tinklas „Sol Melia“savo jauniesiems lankytojams siûlo ne tiktokiuose vieðbuèiuose áprastus vaikø klubus(vaikø zonas), kur maþieji, priþiûrimi pro-Didþiausià Norvegijos picerijø tinklà„Peppes Pizza“ ðiuo metu sudaro 75maitinimo ástaigos. Planuojama, kad dvi„Peppes“ picerijos duris turëtø praverti irArtimuosiuose Rytuose bei viena Ðanchajuje,Kinijoje. Vienas ið tinklo rinkos taikiniø yravaikai. Tai árodo viena Oslo „Peppes“ picerija,kurioje yra árengtas specialus þaidimø kampasvaikams nuo 3 iki 10 metø. Picerijos vaikøvalgiaraðtyje maþieji gali rasti maþesnio dydþiopicø, mësainiø ar lazanijà, taip pat lengvøgërimø. Prie pasirinkto patiekalo kiekvienasmaþylis dovanø gauna ir DVD kompaktinæplokðtelæ, balionà ir spalvinimo knygelæ.Picerijoje labai daþnai rengiami vaikøgimtadieniai. Tuomet stalai ypatingai papuoðiami,o picose ásmeigiamos þvakutës.Personalas, dëvintis þaismingus kostiumus,jubiliatui sudainuoja „Su gimimo diena“. Pogërimas bei dovana-siurprizas, kuris kiekvienàmënesá bûna vis kitoks. Ðveicarijoje veikianèiuose„Marche“ restoranuose dirbantysþmonës supranta, kad vienas ið ðeðiø vaikøVokietijoje ir Ðveicarijoje turi antsvorioproblemø. Todël jø uþduotis – sudomintivaikus sveiku maistu dar vaikystëje. Dël ðiosprieþasties net vaikiðkos këdës ir ávairûsaksesuarai (pieðimo rinkiniai, balionai ir iðdalies laipiojimo kopëtëlës) yra ðios akcijosdalis. Patys maþiausi irgi nëra pamirðti: visuose„Marche“ ir „Movenpick“ greitkeliø restoranuoseveikia „Hipp“ kûdikiø aptarnavimopunktai („Marche“ ir „Movenpick“ privilegijuotaibendradarbiauja su „Hipp“ ir sumediniø þaislø kompanija „Brio“). Mikrobangøkrosnelës ir seilinukai, katiliukai,buteliukø ðildytuvai ir „Hipp baby“ maistostiklainiukai kelionæ su maþu vaiku padarodaug paprastesnæ.Interneto svetainë: www.moevenpickgastronomy.com/marcheKoncepcijos13fesionaliø darbuotojø, pagal amþiø sudarytosegrupëse gali aktyviai praleisti laisvalaiká.Devyni ðio tinklo vieðbuèiai turi savo teminius,vaikams skirtus restoranus. Ðeimos, besilankanèios„Sol Melia“ vieðbuèiuose, galiaktyvø laisvalaiká praleisti „Flinstounø ðalyje“,„Bromcoburger“ uþkandinëje, „Betës virtuvëje“.Þaisminga vaikø tema atsispindi netik valgiuose ir gërimuose, bet ir interjere beiaptarnavime. Taigi, vaikai spalvinguose irlinksmuose „Sol Melia“ vieðbuèiuose jauèiasitiesiog puikiai.Interneto svetainë: www.solmelia.comvaiðiø vaikai gali þaisti ávairius þaidimus irþiûrëti filmukus.Interneto svetainë: www.peppes.noSpecialaus valgiaraðèio vaikams „Marche“restoranuose, Ðveicarijoje, nëra, taèiaumaþieji gali rinktis neribotà kieká valgiø,pagamintø ið turguje pirktø paèiø ðvieþiausiøproduktø. Á savo specialias vaikiðkas „Picky“lëkðtutes vaikai gali prisidëti visko, ko tik nori– nuo naminiø makaronø ar dienos patiekaloiki salotø ar darþoviø rinkiniø. Prie specialausvaiko pasirinkto valgio pridedamas ir 0,3 lGroningene, Olandijoje, ásikûræs „DeApekooi“ duris pravërë 1998 metais. Tuometði ástaiga siûlë tik vaikø þaidimø paslaugas.Ðiandien „De Apekooi“ – vaikø þaidimø zona,kurioje tiekiamos ir maitinimo paslaugos. Èiagalima rasti didþiules kamuoliø barþas,áspûdingas, bet vaikams nepavojingas,laipiojimo konstrukcijas, virvines kopëtëles,èiuoþyklas. Veikianti kiekvienà dienà nuo 9.30val., þaidimø zona yra puiki vieta vaikøgimtadieniams ðvæsti. Pirmajame aukðte veikialinksmas baras, siûlantis áprastà patiekaløasortimentà. Visai neseniai antrajame aukðteNukelta á 14 psl.RESTORANØ VERSLAS 3/2006


14KoncepcijosAtkelta ið 13 psl.atsidarë dþiungliø stiliaus restoranas „Tarzan‘sTable“, kuriame yra tiekiami patys ávairiausivaikiðki patiekalai. Restorane, veikianèiame nuotreèiadienio iki sekmadienio, nuo 17 val. irturinèiame 150 sëdimø vietø, galima ant ákaitintøakmenø kepsninës iðsikepti mësainá, viðtienoskrûtinëlæ ar kepsná. Vaikiðkø patiekalø kainos –apie 4 eurus, patiekalai, kepti ant akmenø,suaugusiems – apie 17, vaikams – 10 eurø.Interneto svetainë: www.apekooi.nlIðlaikyti gerà vaikø nuotaikà, ypaè pilnoaptarnavimo restoranuose, pakankamaisudëtinga. Pavyzdþiui, „Iboo“, esantisMadride, mëgina tai padaryti átraukiant á vaikøvalgiaraðtá skirtingø spalvø makaronøpatiekalus, o „Pizzeria Pinocchio“ (taip patMadride) kartu su patiekalais dovanojaspalvinimo knygutes ir pieðtukus. Garsausrestoranø tinklo Barselonoje savininko duktersir dviejø vaikø mamos Ados Parellad restorane„Semproniana“ pastaruosius ðeðis metus veikiadirbtuvëlë (maisto ruoðimo cechas), praminta„Patacuchi“, kurioje plëtojama tema „vaikai irmaistas“. Kiekvienà ðeðtadiená (iðskyrus liepàir rugpjûtá) tarp 13.30 ir 15.30 val. keturiosgrupës, sudarytos ið penkiø „jaunøvaikiûkðèiø“, kuriø amþius tarp 4 ir 10 metø,èia darbuojasi kaip „tikri virëjai“ gamindamiávairiausius patiekalus. Gamybos procesà stebiprofesionalûs priþiûrëtojai. Kartais dirbtuvëlëjemaþieji gamina makaronus, kartais mësainius,kartais raidþiø sriubà ar bulviø koðæ, taèiauvisada visi po darbo susëda prie vieno stalo irvalgo savo ðedevrus. Dalyvio mokestisrestorano „Pizza AMano“ koziris – koncepcija„pasidaryk pats“. Na bent jau koziris vaikøatþvilgiu, kurie restorane patys gali susidëliotiið norimø produktø picà. Pilno aptarnavimorestorane „Pizza AMano“ siûlomas platuspasirinkimas uþkandþiø, salotø, picø ir desertø,taip pat pusryèiø ir kavos pertraukëliøpatiekalø bei uþkandþiø. Parkas „Infotainment“„Volkswagen“ fabrike buvo ákurtasspecialiai ðeimoms. Parke dominuoja vaikamsskirtos pramogos, mokanèios bei ugdanèiosjø vaizduotæ ir kûrybingumà. „Prie vaikamsskirtø pramogø natûralu buvo pasiûlyti irmaitinimo paslaugas“, – pasakoja ThorstenPitt, atsakingas uþ 8 „Autostadt“ restoranus,priklausanèius „Movenpick“ tinklui. Ið èiasiûlomø dviejø dydþiø picø, maþas, asistuojantrestorano personalui, vaikai gali pasigamintideðimèia skirtingø bûdø. Vaikø valgiaraðtyjegausu paveikslëliø, vaikams ádomios informacijosir þaidimø. 15 proc. „AMano“patiekalø yra uþsakoma ið vaikiðko valgiaraðèio.Priklausomai nuo lankytojøskaièiaus, kiekvienà dienà vaikai pasigaminanuo 50 iki 200 picø.Interneto svetainë: www.autostadt.deVaikø þaidimø zonø árengimas Anglijosuþeigose-restoranuose labai populiarus.Taèiau ástaigø savininkams neretai kylaklausimas, ar vaikø zonø árengimas kompensuospajamas, kurias bûtø galima gauti iðvietoj jø stovinèiø papildomø keliø staleliø ir arásiaudrinæ vaikai netrukdys suaugusiemsmëgautis maistu ir gërimais? Tony Hagdrupmano, kad galima rasti aukso vidurá. Restoranas„Blue Kangaroo“, kurá jis ákûrë prieð du metusLondone, King‘s Road gatvëje, dabar kiekvienàsavaitgalá yra „prikimðtas“. Restoranopopuliarumà lëmë sveikas ir skanus maistas beikasdienà èia vykstantys vakarëliai, kainuojantys15 svarø sterlingø vaikui. Tony Hagdrup tikisiðià koncepcijà pritaikyti ir kitose maitinimoástaigose. „Blue Kangaroo“ þaidimø zona sulaipiojimui skirtomis pakopomis, virvëmis irelastinga, ðokinëjimui skirta pilimi yra ákurtarûsyje. Tuo tarpu pirmame aukðte yra aukðtolygio restoranas. „Mes esame ne toks patrestoranas su þaidimo zona kaip daugeliskitø“, – teigia Hagdrup. Virtuvës vyr. virëjasgamina greitai paruoðiamus patiekalus su laðiða,natûraliomis deðrelëmis, ðvieþius kotletus, salotasir sriubas. Patalpoje árengta uþdara grandininëtelevizijos sistema su plazminiais televizoriaisleidþia tëvams arba priþiûrëtojams,pietaujantiems restorane, nenuleisti akiø nuosavo vaikø, þaidþianèiø rûsyje. Priklausomai nuovaiko amþiaus, pusantros valandos þaidimorûsyje (áëjimo mokesèio nëra) kainuoja 2,80-3,80 svarø sterlingø.Interneto svetainë: www.thebluekangaroo.co.ukRiccione miestelyje esantis vieðbutis„Dory“ yra vienas ið nedaugelio vieðbuèiøItalijoje, kuris turi specialiai maþiems vaikamsárengtà restoranà. Spalvingu interjeru, maþaisstalais ir këdëmis, þaislais ir þaismingaatmosfera restoranas „Fiorellino“ skirtas 30vaikø, kuriø amþius nuo 2 iki 9 metø. Vaikøvalgiaraðtis sudarytas atsiþvelgiant á dietologøpatarimus ir vaikø poreikius: jame gaususveikø ir patraukliø patiekalø, pagamintø iððvieþiø ingredientø. Tuo tarpu „Fiorellino“pagrindiniame restorane yra specialusvalgiaraðtis vaikams nuo 10 metø irvyresniems, popietinis baras, kuriame tiekiamiðvieþi vaisiai, ðvieþios sultys, pyragai irpyragaièiai, bei naktinis pieno ir sausainiøbaras.Interneto svetainë: www.hoteldory.it„Gaminimo ir valgymo dirbtuvëje“, áskaitantmaistà, gërimus ir maisto likuèius, kuriuos vaikaigali pasiimti namo, yra 16,10 eurø. Per metusðioje dirbtuvëje pasidarbuoja apie 1 000jaunøjø virtuvës meistrø. Skaièiai rodo, kadtai yra sëkmingas sprendimas.Vokietijos automobilizmo pramogø parke„Autostadt“, Wolfsburge, esanèio ðeimosGraikijos rinkos lyderiui greitojoaptarnavimo restoranø tinklui „Goody‘s“(tinklui priklauso 177 restoranai Graikijoje ir7 Kipre bei Bulgarijoje) svarbiausi lankytojai– vaikai. Dar 1992 metais tinklas rinkaipasiûlë naujà projektà „Junior Goody‘s“ –specialià vaikiðkø patiekalø su dovanëlëmislinijà. Projektas buvo rengiamasbendradarbiaujant su kompanijomis „WarnerBros“, „Playmobil“, „Cinegroup“ ir daugeliukitø. Tuo tarpu praëjusá rudelá „JuniorGoody‘s“ surengë specialià akcijà, pavadintà„Atgal á mokyklà“ („Back to school“), kuriRESTORANØ VERSLAS3/2006


sudomino tiek vaikus, tiek ir jø tëvelius. Ávertinæmokykliniams reikmenims reikalingà biudþetà,„Goody‘s“ nusprendë „padëti“ tëvams prieðnaujus mokslo metus ir maþyliams su maistudovanoti ne paprastus þaisliukus, o „mokslines“dovanëles. Akcijos metu „Junior Goody‘s“dovanëles prie maisto sudarë ávairûs raðtinësreikmenys, ið kuriø buvo galima susirinkti visàpilnà daiktø, reikalingø mokykloje, rinkiná. Beto, perkant keturis vaikiðkus patiekalus, buvogalima laimëti stipendijà pripaþintamekompiuteriniø ágûdþiø lavinimo centre,esanèiame Graikijoje („Technokids“), arba„Technokids“ specialiai iðleistà CD, skirtà lavintivaikø pagrindinio ir kûrybinio darbo kompiuteriuágûdþius. Kiekvienas vaikiðko maisto vartotojasdalyvavo ir didelëje loterijoje, kurioje buvogalima laimëti vienà ið 100 gerai Graikijojeþinomos baldø kompanijos „Neoset“ raðomojøstalø komplektø.Interneto svetainë: www.goodys.comPramogø centrai „Funworld Leisure“,kuriø pirmasis buvo atidarytas Ðkotijoje 2005metø rugpjûtá, ypatingai didelá dëmesá skiriavaikø aktyvaus þaidimo sugebëjimø lavinimui.Centre, uþimanèiame 1900 kv. metrø plotà,yra minkðtas þaidimø centras maþesniems nei5 metø vaikams, ir piratø laivas vyresniems.Vyresniems nei 5 metø vaikams áëjimo áþaidimø zonà mokestis yra 4,25 svaraisterlingai. Suaugusiems áëjimas nekainuoja,nes jie tuo metu gali mëgautis dideliupasirinkimu espresso kavos, uþkandþiø irkarðtøjø valgiø visà dienà veikianèioje 176vietø kavinëje. Centro direktorë SharonMurdoch lankytojams nori pasiûlyti kiekámanoma daugiau ðvieþiø patiekalø, patinkanèiøtiek vaikams, tiek ir jø tëveliams.Direktorë taip pat tiki, kad aktyvûs þaidimaiyra svarbi pasiûlos dalis, ypatingai Ðkotijoje,kuri Europoje pirmauja blogiausiais sveikatosrodikliais. „Daugelis tëvø, susirûpinusiø dëlvaikø nutukimo, stengiasi savo atþalas mokytisveikos mitybos ir mankðtinimosi áproèiø“, –teigia p. Murdoch. „Todël mes rengiame„FunFit“ pamokëles vaikams ir jø mamytëms.Abi paslaugos skirtos pateikti svarbiausiàinformacijà apie sveikà mitybà“.Interneto svetainë: www.funworldleisure.co.uk„Kids Town“ – specializuota parduotuvëcentrasvien tik vaikams, atidarytas Ciûriche2005 rugsëjá. Tai Ðveicarijos Franz Carl Weberþaislø kompanijos, neturinèios lygiø visojeEuropoje, projektas. Centre, kuris uþima apie2 200 kv. metrø ir yra iðsidëstæs 4 aukðtuose,siûlomas didþiausias þaislø pasirinkimas ðalyje.Èia esti ir drabuþiø, besipuikuojanèiø prekiniaisþenklais „Baby Dior“ ir „Burberry“, ir kitøproduktø parduotuvës, áskaitant vaikø kirpyklàir vaikams skirtà picø restoranà. Picø pristatymoá namus kompanija „Partner dieci“, valdanti 13ástaigø Ðveicarijoje, restoranà ðiame centreárengë „vaikiðkai“. Restorane „Dieci Coccolo“yra 25 sëdimos vietos (8 prie baro ir 17 prievaikiðkø staleliø). Sëdëdami prie baro, vaikai galistebëti, kaip dirba picø kepëjas. Didþiausiasdëmesys valgiaraðtyje sutelktas á picas irpatiekalus ið makaronø, kuriø sudedamàsiasdalis gali pasirinkti patys vaikai. Valgiaraðtyje taippat yra italiðki desertai bei tëveliams skirta kava,vynas ir salotos. Priklausomai nuo parduotuvëscentrodarbo valandø (dirba darbo dienomisnuo 9 iki 18.30, ketvirtadiená nuo 9 iki 20 val.,ðeðtadiená nuo 9 iki 16 val.), maþas restoranaskasdien aptarnauja apie 280 lankytojø.Vidutinë sàskaita restorane – 12 svarøsterlingø.Interneto svetainë: www.kids-town.chKoncepcijos15RESTORANØ VERSLAS 3/2006


AMERIKOJE – MËSAINIAI, O LIETUVOJE – KEBABAI?Vytautas Mickevièius16KoncepcijosPastaraisiais metais iðsivysèiusiose, turtingose ðalyse mësainiø irkito greitojo maisto populiarumas maþëjo. Þmonës stengiasi maitintissveikesniu ir kokybišðkesniu maistu. Taèiau pagal statistikà, greitojomaisto restoranø tinklai vis dar auga, ypaè maþiau iðsivysèiusiose ðalyse.Taigi visur, net ir Prancûzijoje, valgomi mësainiai, gruzdintos bulvytës.Tai ne tik reklamos átaka. Turbût daugeliui toks maistas priimtinas. TaèiauLietuvos gyventojai mësainiø nepamëgo. Kodël?Vietoj mësainiø – kebabai?Mësainiø ir kitos greito aptarnavimo maitinimo ástaigos daþniausiaiorientuotos á skubantá lankytojà, kuris nenori gaiðti laiko laukdamas, koljam atneð patiekalà, sàskaità ar gràþà. Tokiø ástaigø lankytojai nori greitaiiðsirinkti, sumokëti ið karto ir daþnai maistà iðsineðti su savimi.Prieð kurá laikà ðià greitojo maisto „rinkos niðà“ Lietuvoje uþëmëdegalinëse pradëti siûlyti deðrainiai bei supakuoti sumuðtiniai, ypaèmëgstami vairuotojø.Taip pat priešð kokius ketverius-penkerius metus atsirado ir pirmiejiturkiðkø kebabø kioskai. Patiekalai juose atrodë egzotiðški – nuo dideliomësos gabalo, uþmauto ant ieðmo, droþiama mësa, kuri kartu sudarþovëmis suvyniojama á teðlos blynà ar dedama á perpjautà bandelæ.Pasirinkimas kuklus – lankytojas gali rinktis tik padaþà arba porcijos dydá.Patys kioskai irgi nekëlë daug pasitikëjimo – daþniausiai tai buvo nameliaiant ratø, jau kurá laikà naudoti Vokietijoje, tad ir uþraðai daþnai dar iðlikævokiðški. Viduje – ne pati naujausia áranga ir daþnai neideali tvarka. Iððalies atrodë, kad tokiø kioskeliø dienos suskaièiuotos, taèiau kebabøkioskø daugëja, prie jø daþnai matome eilutes, kebabus perka ne tikjaunimas, bet ir vyresni þmonës.Tad kodël jie taip prigijo Lietuvoje, kur nepavyko ásitvirtinti visà pasauláuþkariavusiems mësainiams? Pirma – kebabas yra nebrangus, gana sotusir pakankamai skanus patiekalas. Netgi galima sakyti, kad tai tinkamaisubalansuotas ir sveikas maistas (jeigu šðvieþi visi ingredientai). Antra – jisgreitai paruoðšiamas ir já galima iðšsineðšti. Treèia – kebabø kioskai daþnaistovi judriose miestø vietose, kuriose nekyla automobiliø parkavimoproblemø, todël lankytojas sutaupo laiko. Ketvirta – dalis kebabø pirkëjø,ypaè jaunimas, kuriems teko padirbëti uþsienyje (Anglijoje, Vokietijoje,Skandinavijoje), yra pripratæ sveèiose ðalyse maitintis kebabais, nes toksmaistas ten tiesiog pigiausias.Kaune ðšiuo metu yra 64 kebabø pardavimo vietos, ið jø 3 stacionariosámonës, likæ – kioskai. Pernai ðšiame mieste buvo 48 kioskai. Vilniuje yraapie 50 kebabø kioskø, kuriø pirmieji atsirado prieðš 4-5 metus. Kasmetsostinëje jø padaugëdavo maþdaug po 10. Kitokia situacija Klaipëdoje– èia tëra tik 9 kebabinës ir 4 kioskai.Galima prognozuoti, kad kebabø kioskø skaièiaus augimas nebusilgalaikis ir uþsipildþius tam tikrai rinkos niðai, kebabiniø nebedaugës.Taèiau kiek ilgai augimas tæsis? Koks ðšio smulkaus verslo potencialas?Veikla prilyginama maitinimo ámonës veiklaiKaip ir áprastø maitinimo ámoniø, kebabø kioskø veiklà reglamentuojatie patys teisiniai aktai. Prieðš atidarant toká kioskà, reikës gauti maistotvarkymo subjekto patvirtinimo paþymëjimà, t. y. teks kreiptis á teritorinæValstybinæ maisto ir veterinarijos tarnybà su praðymu ir visais kitaisreikalingais dokumentais. Svarbesni jø – seniûnijos ar savivaldybësleidimas tam tikroje vietoje pastatyti kioskà ar treilerá, patalpø (kiosko) irárengimø iðdëstymo planas, maisto tvarkymo (gamybos proceso, gamybosapimties) apraðymas.Darbo metu, kaip ir visose maitinimo ástaigose, bûtina laikytis geroshigienos praktikos (GHP) taisykliø, stebëti temperatûras, pildyti lenteles.Darbuotojai turi bûti iðklausæ higienos þiniø kursus, turëti asmens medicinosknygeles. Jei á kioskelá tiekiamas vanduo, tai nors kartà per metus jotinkamumà reikës patikrinti laboratorijoje. Visos þaliavos ir naudojamiproduktai turi turëti savo atitikties dokumentus.Kebabø kioskø bûklë bûna ávairi. Tokius kioskus taip pat tikrinaValstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai. Pernai vasaràKaune buvo patikrinti visi kebabø gamintojai (ið viso 64), nustatyta virð30 ávairiø paþeidimø. 100-200 Lt baudomis buvo nubausti 5 kebabøkioskø ðeimininkai, 3 kioskai laikinai uþdaryti. Daþniausi paþeidimai –gamintojø nurodytø produktø laikymo sàlygø nepaisymas, temperatûriniøreþimø nesilaikymas, produktø þenklinimo neiðsaugojimas, kol produktasnesuvartotas. Daþnai naudojama neþenklinta tara, trûksta elementariostvarkos.Naudojami produktai ir árengimaiNors kebabui gaminti þaliavø naudojama nedaug, taèiau kioske jøpasiruošðti negalima, nes tam nëra reikiamø sàlygø. Daþniausiai viskàpristato tiekëjai. Taèiau, jei ámonë turi ir kavinës patalpas, jose galimaparuoðšti salotø ar iðsikepti kebabø bandeliø, suverti paruoðtà mësà antieðmo.Pagrindinis produktas – mësos pusgaminis ant iešðmo. Já galima pirktitik ið mësos perdirbimo ámoniø, turinèiø veterinariná numerá. Mësospusgaminiai tiekiami suðšaldyti. Jø sudëtis gali bûti ávairi, skirtingose ðalyseji skiriasi – priklauso nuo vietos tradicijø. Lietuvoje kebabø mësospusgaminiai daþniausiai daromi ið kiaulienos, reèiau iðš jautienos arpaukðštienos. Pusgaminiai ruoðšiami kûgio formos, malta mësa dedamasluoksniais, pakaitomis su nemalta mësa. Á gaminá primaiðoma ir kiauðiniø,dþiûvësëliø, kad jis iðlaikytø savo formà. Po to mësos pusgaminissuðšaldomas ðšaldiklyje ir transportuojamas á kebabø kioskus. Tiekëjaipagamina tokio svorio ir dydþio mësos pusgaminius, kokiø pageidaujauþsakovai. Kai kas importuoja tokius pusgaminius ir iðš Lenkijos, Vokietijos.Kebabø kioskuose árangos nedaug: mësos ant ieðšmo keptuvas (bûnainfraraudonøjø spinduliø, elektriniai ir dujiniai, pastarojo eksploatacijapigesnë), kontaktinë kepsninë („tosteris”) su rifliuotu pavirðšiumi, ðšaldytuvasar ðšaldymo vitrina, keletas stalø ir spinteliø. Svarbus yra ir mësos pjaustymopeilis – jis bûna specialus, labai ilgas.Kioske taip pat turi bûti plautuvë, šðaltas ir karðštas tekantis vanduo, naudotovandens ir atliekø surinkimas, ventiliacija. Jei ruoðite ir karðtus gërimus,prireiks elektrinio virdulio. Nesant vandens ávado, daþnai iðsiverèiama suspecialiai árengtu vandens rezervuaru, kuris papildomas geriamu vandeniuið didesnës talpos buteliø. Karðtam vandeniui ruoðšti, jei nëra karðto vandenstiekimo, naudojamas ðšildytuvas. Jo pakanka, nes kioske neplaunami indai,vanduo naudojamas tik tarai, árankiams ir rankoms plauti.RESTORANØ VERSLAS3/2006


MAISTO SAUGOS SISTEMØ VIDINIAI AUDITAIGalina SidorenkoDabartiniu metu daugelyje Lietuvos vieðojo maitinimo ir prekybosámoniø, kad bûtø uþtikrinta maisto sauga, yra ádiegtos geros higienospraktikos taisyklës (GHP), pagrástos rizikos veiksniø analizës svarbiøjøvaldymo taðkø (RVASVT) sistemos principais, arba pilna RVASVTsistema. Ne paslaptis, kad daugelis ámoniø vadovø, ásigijæ nemaþaikainuojanèias higienos praktikos taisykles (GHP knygà) ir ádiegæ maistokokybës sistemà, galvoja, jog ávykdë visas bûtinas sàlygas maistosaugai uþtikrinti. Taèiau tai dar ne viskas. Ámonës patikrinimàatliekanèios kontroliuojanèios tarnybos paprastai be visø procedûrøpraðo ir maisto saugos kokybës vidaus audito ataskaitos, apie kuriàatsakingas asmuo neretai nieko neþino.Geros higienos praktikos taisykliø knygos neuþtenka tik perskaityti.Reikia suprasti ir ásisavinti, kiek dar papildomø procedûrø ámonë, dirbantipagal GHP, turi numatyti, kad uþtikrintø maisto saugà. Viena ið tokiøprocedûrø – vidinis sistemos patikrinimas (auditas). Geros higienospraktikos taisyklëse, skirtose vieðojo maitinimo ámonëms, aiðkiai paraðyta:„Periodiðkai (maþiausiai vienà kartà per metus) kiekvienoje maisto tvarkymovietoje vidinio audito metu turi bûti kontroliuojama, ar buvo dirbama pagalhigienos reikalavimus, ar efektyviai vykdoma kontrolë ir ar buvo tinkamairegistruojami jos rezultatai“. Tai reiðkia, kad kiekvienà ðiø maisto saugossistemø reikia nuolatos tikrinti, kad bûtø ásitikinta, ar sistemos veiksmingos.Auditas (lot. audio – girdþiu) – oficialus finansinës ir ûkinës veiklospatikrinimas („Tarptautiniø þodþiø þodynas“, 1999). Lietuvos standarteLST EN ISO 19011 nurodomas toks audito apibrëþimas: auditas –sistemingas, nepriklausomas ir dokumentais áformintas procesas auditoárodymams (áraðai, fakto ar kitos informacijos patvirtinimai, kurie susijæsu audito kriterijais ir gali bûti patikrinti) surinkti ir objektyviai juos ávertinti,kad bûtø nustatytas audito kriterijø atitikties laipsnis.Audito rûðys ir tikslaiAuditai bûna keliø rûðiø:• Iðoriniai auditai. Iðoriná maitinimo ámonës audità atlieka maistoproduktø gamybos saugà kontroliuojanti institucija – regioninë Valstybinëmaisto ir veterinarijos tarnyba.• Vidiniai auditai. Vidinis auditas, siekiant gerinti maisto saugosvadybos sistemos rezultatyvumà, ámonëje atliekamas nuolat. Vidiniaiauditai bûna: a) pirmos ðalies – atlieka pati ámonë arba nepriklausomiauditoriai savo vidiniams tikslams; b) antros ðalies – inicijuoja suinteresuotaámonë (pvz., klientas tikrina tiekëjà, siekdamas ásitikinti, ar tiekëjas laikosimaisto saugos principø, dirba pagal GHP arba RVASVT sistemas ir tiekiaámonei Lietuvos ar ES standartø reikalavimus atitinkanèià maisto þaliavàarba produktus. Patikrintà ir teigiamà auditoriaus iðvadà gavusi ámonëágyja patikimos ámonës statusà).Audito tikslai:• nustatyti neatitikimus tarp maisto saugos sistemos dokumentuosenurodytø reikalavimø ir vykdomos veiklos;• nustatyti procesø efektyvumà;Ñ• suteikti galimybes tobulinimui. Visos sistemos nuolatos turi bûtiatnaujinamos ir tobulinamos.Audito eigaVidaus auditai turi bûti planuojami, organizuojami, atliekami iráforminami atitinkamuose dokumentuose.Kiekvieno vidaus audito procesas prasideda audito planavimu. Vienasar daugiau auditø suplanuojami tam tikram laikotarpiui ir yra skirti konkreèiomsuþduotims ágyvendinti. Plane pateikiama informacija apie vidaus audito objektà,audito tikslus ir uþdavinius, audito vykdytojus, atlikimo laikà, ataskaitos rengimolaikotarpá ir kita svarbi informacija. Siekiant uþtikrinti audito objektyvumà irbeðaliðkumà, auditoriai parenkami atsiþvelgiant á jø uþimamas pareigas irsàsajas su tikrinama sritimi. Taèiau ne kiekviena ámonë turi toká darbuotojøskaièiø, todël daþnai kvieèiami nepriklausomi auditoriai, kurie atliekapilnà ámonës audità bei pateikia ataskaità ir rekomendacijas.Auditai (patikrinimai) gali bûti planiniai ir neplaniniai.Planiniai auditai atliekami pagal metiná audito planà, kurá parengiaatsakingas asmuo, ávertindamas buvusiø auditø rezultatus, analizësataskaitas ir kità informacijà. Planinis auditas atliekamas pagal metøpradþioje sudaromà ir ámonës vadovo patvirtintà numatomà grafikà.Neplaninis auditas atliekamas esant daþnoms gamybos nesëkmëms,neatitinkantiems normø laboratoriniø tyrimø rezultatams, vartotojøskundams dël nekokybiðkø produktø, planinio audito rezultatamsreikalaujant dideliø korekciniø priemoniø, iðorës audito rezultatamsreikalaujant korekciniø priemoniø. Neplaniniams auditams atliktiiðleidþiamas ámonës vadovo ásakymas, kuriame nurodomas audito tikslas,vieta, laikas, audito vadovas. Esant poreikiui, vidinio audito atlikimui galibûti kvieèiami konsultantai ið kitø organizacijø ar konsultaciniø ámoniø.Audito nauda ámoneiAuditas, kaip ir kiekvienas veiksmas, turi savo naudà. Audito nauda tokia,kad jis ámonës vadovybei padeda iðsiaiðkinti silpnas ámonës darbo vietas arbapateikia árodymø, kad klientams tiekiami maisto produktai tikrai saugûs.Visi puikiai atsimename atvejá, kai vartotojas kreipësi á televizijà suskundu dël konditerijos gaminyje rasto paðalinio daikto ir ði problemabuvo nagrinëjama tiesioginiame eteryje. Ámonës atstovai pateikë visusdokumentus apie ádiegtà maisto saugos sistemà, teigë, kad sistemapastoviai kontroliuojama, nuolatos atliekami vidiniai maisto saugossistemos auditai, todël paðaliniai daiktai produkcijoje atsirasti negalëjo.Taip ámonë apgynë savo vardà.Su kiekvienais metais mûsø vartotojai kelia vis daugiau reikalavimøgeram aptarnavimui ir saugiam maistui. Vieðai paskelbtos maisto saugossistemos vidiniø auditø ataskaitos klientams suteikia pasitikëjimo tikrinta ámone.Lankytojai mielai sugráð á restoranà ar kavinæ, kuri deklaruoja savo darbokokybæ ir rûpestá lankytojø mityba, kur ðvaru, maistas skanus bei saugus.Apie vidinius auditus galima raðyti daug, bet geriausiø rezultatøpasieksite tik veikdami. Operatyviai aptiktos ir sprendþiamos su maistosauga susijusios problemos suteikia galimybæ maisto saugos sistemostobulinimui. Lietuvoje dauguma vieðojo maitinimo ámoniø yra smulkios arbavidutinës, vidaus audità tokiose ámonëse galima atlikti per vienà dienà. Jeiguámonës personalas bus apmokytas atlikti audità, vidinius patikrinimus busgalima atlikti daþniau ir tuo uþtikrinti geros higienos praktikos taisykliøvykdymà, jø efektyvumà ir saugø paèios ámonës darbà.Konsultacijos17RESTORANØ VERSLAS 3/2006


18ÁrengimaiGASTRONOMIJOSPRODUKTØPJAUSTYMO MAÐINOSVytautas MickevièiusReta maitinimo ámonë savo lankytojams nesiûlo jokiø gastronominiøproduktø. Ávairûs sûrio rinkiniai, vytinta jautiena prie alausyra kone kiekviename valgiaraðtyje. Pjaustyti virtos ar rûkytos mësosgaminiai, laðšiðša, deðšra ar skilandþiai siûlomi banketø ir furðetøsveèiams. Kaip ir bet kuriø kitø produktø, gerà vardà turinti ámonënepatieks bet kaip supjaustytø mësos gaminiø ar sûrio. Norintsupjaustyti riekelëmis, patogiausia naudoti elektrines gastronominiøproduktø pjaustymo maðinas – jomis galima pjaustyti ávairias deðras,virtos ar rûkytos mësos gaminius, vyniotinius, sûrius, duonosgaminius. Tokios pjaustyklës ne tik þymiai paspartina pjaustymoprocesà, bet ir sumaþina produktø iðeigà – plonai supjaustytiproduktai vizualiai lëkðtëje uþima daugiau vietos. Be to, vienodaisupjaustyti ir estetišðkai patiekti mësos ar sûrio gaminiai gali taptistalo puošðmena.Gastronomijos produktø pjaustykliø charakteristikosGastronomijos produktø pjaustymo maðšinos (angl. slicer) yra skirtosgastronomijos gaminiams – deðrai, sûriui, virtai, rûkytai ar þaliai mësai,duonos gaminiams ir kt. pjaustyti. Jomis galima pjaustyti ir þuvá, vaisiusar virtas darþoves.Pjaustyklës bûna universalios, su lygiø aðmenø plieniniais diskiniaispeiliais (pjaustanèios viskà), arba pritaikytos specialiai vienos rûðiesproduktams pjaustyti. Pavyzdþiui, sûriams pjaustyti skirtø pjaustykliø peiliaipadengti teflonu, kietiems produktams pjaustyti naudojami dantyti peiliai.Pagal automatizavimo lygá pjaustyklës gali bûti:• rankinio tipo (pjaustomi produktai, esantys ant produktøpadëklo, link besisukanèio peilio stumiami ranka, tam skirtos rankenospagalba);• automatinës (padëklas su pjaustomu produktu link besisukanèiopeilio juda automatiðkai, pjaustymo greitis reguliuojamas).Gastronomijos produktø pjaustymo maðšinos korpusas gali bûtivertikalaus tipo arba pasviræs. Pastarojoje supjaustyti produktai patyslengvai sukrenta ant darbinës plokðtës. Vertikalaus tipo pjaustyklespatogiau valyti. Tokios paprastai bûna pramoninës pjaustyklës,kuriomis pjaustoma be perstojo.Keliø tipø bûna ir varomieji mechanizmai – daþniausiai pjaustymoárenginys varomas dirþine pavara, bet didesniuose, pramoniniuosemodeliuose judesys gali bûti perduodamas ir krumpliaraèiais. Varikliaidaþniausiai bûna ventiliuojami, taèiau maþesniuose ir pigesniuosemodeliuose pasitaiko ir neventiliuojamø. Tokie ilgai nepertraukiamainaudojami árengimai gali perkaisti.Pjaustymo maðšina statoma ant stalo ar lygaus, tvirto pavirðiaus,ne maþesnio uþ maðinos pagrindà taip, kad bûtø patogu ir saugu jàeksploatuoti. Maþesni modeliai nëra sunkûs, juos á reikiamà vietàgalima lengvai perkelti. Didesni modeliai gali sverti 30-40 ar daugiaukilogramø, todël jiems tektø numatyti stacionarià vietà.Peiliø diametras bûna 220, 250, 275, 300, 330 mm ir kt. Nuopeilio diametro priklauso, kokio didþiausio skersmens ar dydþio galibûti pjaustyti ruoðiamas produktas. Pjaustomø grieþinëliø storá paprastaigalima reguliuoti nuo 0 iki 15 mm, bet yra modeliø, kurie gali pjaustytiir 30 mm storio grieþinëliais.Daþnai pjaustyklëse yra peilio galandimo átaisas. Jis gali bûtivaldomas rankiniu bûdu arba automatiðkai. Neteisingai, per daþnaiar per ilgai galandant, peilá galima sugadinti. Nepagalàstas peilisproduktus pjaustys blogai. Paprastesniuose modeliuose galandimoátaiso gali nebûti.Gastronomijos produktø pjaustykliø sandaraPjaustymo maðinà sudaro korpusas su kojelëmis, diskinis pjovimopeilis, produktø atraminë plokðtuma, peilio apsauginis gaubtas,produkto prie peilio pristûmimo plokðtuma, produkto prispaudiklis surankenële, galandimo átaisas, peilio aðmenø apsauginis gaubtelis,pjaustomø produktø gabaliukø storio reguliatorius, produktøpristûmimo plokðtumos prispaudimo rankenëlë, atpjautø produktøsurinkimo stalelis, elektrinë pavara, jungiklis.Tvirta ir stabili konstrukcija bûdinga visiems modeliams, todëlpjaustyklës gana saugios, jomis lengva naudotis. Dël guminiø kojeliø,maðinos darbo metu stovi tvirtai. Ðiø pjaustykliø konstrukcija vientisa,yra dugno plokðtë, todël jas lengva valyti. Skaidrus gaubtas virðprodukto padëklo skirtas dirbanèiam asmeniui nuo galimø pjaustomoprodukto atplaiðø apsaugoti. Korpusas ir pjaustymo loveliai gaminamiRESTORANØ VERSLAS3/2006


ið aliuminio ar nerûdijanèio plieno, peiliai – ið aukðtos kokybës grûdintonerûdijanèio plieno. Pjaustykliø valdymas nesudëtingas, nes jose tëravos keletas valdymo átaisø – paleidimo mygtukas ir grieþinëliø storioreguliavimo rankenëlë.EksploatavimasMaðina turi bûti áþeminta, korpusas ðvarus, peilis aðtrus.Draudþiama peilio aðtrumà tikrinti ranka. Tai daroma popieriausskiaute – braukiamas per peilio ašmenis, popierius turi bûti perpjautaslygiai. Grieþtai draudþiama pjaustomà produktà prie besisukanèiopeilio stumti ranka.Priešð darbà turi bûti patikrinta sanitarinë-higieninë ir techninëmaðinos bûklë. Maðina turi bûti ðvari, sausa, peilio dangtis ir apsauginisgaubtelis gerai pritvirtinti, galàstuvas apatinëje padëtyje, jungiklis irstorio reguliatorius techniškai tvarkingi.Produktø pristûmimo plokðtuma nustumiama á kairæ pusæ,pakeliama prispaudimo rankenëlë ir padedamas pjaustymui paruoðtasproduktas. Jis prispaudþiamas prispaudimo rankenële. Grieþinëliostoris nustatomas sukant reguliavimo rankenëlæ ties reikiamu skaièiumi.Sukant reguliavimo rankenëlæ, atraminë plokðtuma nuleidþiama arbapakeliama – reguliuojamas atstumas tarp peilio ir atraminësplokðštumos. Variklis ájungiamas mygtuko paspaudimu. Pristûmimoátaisas su produktu stumiamas prie besisukanèio peilio ir atpjaunamasgrieþinëlis, kurio storis priklauso nuo atstumo tarp peilio ir produktøatraminës plokðtumos. Judesys kartojamas, kol supjaustomasproduktas. Baigus darbà, variklis iðjungiamas, pjaustomo produktostorio reguliatorius pasukamas á nulinæ padëtá.Automatinëse gastronominiø produktø pjaustymo maðinoseproduktø padavimo lovelis prie peilio ir atgal juda automatišðkai, greitágalima reguliuoti (iki 55 grieþinëliø per minutæ, priklausomai nuomodelio). Lovelyje yra kreipiamasis átaisas, kuriuo pjaustomà produktàgalima nukreipti pjaustymui iðšilgai arba skersai.PrieþiûraPrieð valant bûtina ásitikinti, ar maðšina iðjungta ið elektros tinklo.Draudþiama valyti plovimo priemonëmis, kuriø sudëtyje yra abrazyviniøar toksiniø medþiagø. Plauti tekanèio vandens srove. Produktopristûmimo átaiso tvirtinimo rankenëlë valoma tik atsukta ir nuimta.Nuvalomas peilis. Iðvalius maðinà, peilis pagalandamas. Tuo metuvariklis turi bûti iðjungtas. Atsukus galandimo átaiso rankenëlæ, átaisaspakeliamas aukðštyn ir pasukamas 180° kampu taip, kad bûtølygiagreèiai virð peilio. Vienu metu ájungiamas maðinos variklis irpaspaudþiamas galandimo mygtukas. Galandama apie 30 sekundþiø.Galandimo metu susidariusios dulkës nuimamos specialiu ðaliaesanèiu akmeniu, nuspaudus dulkiø nuëmimo mygtukà galandimoátaise. Galandant peilá, dulkiø ðalinimo mygtukas laikomas nuspaustas2-3 sekundes, bet ne ilgiau. Pagalandus peilá maðina iðjungiama,galandimo átaisas pastatomas á pradinæ padëtá.Árengimai19KAI KURIØ ÁRANGOS TIEKËJØ GASTRONOMIJOS PRODUKTØ PJAUSTYKLIØ PASIÛLA LIETUVOJEGAMINTOJAS,KILMËS ÐALISMODELIOPAVADINIMASATSTOVASLIETUVOJEPEILIO DIAMETRAS,mmATPJAUTOS RIEKELËSSTORIS, mmGALINGUMAS, kWGABARITINIAIMATMENYS(plotis, aukštis,gylis), mmMASË, kgKAINA, Lt (su PVM)PRIVALUMAIAMB, ItalijaAGI 250 I„Baltic Master”2500-150,22630x480x445211 400Vientisa, stabili nerûdijanèio plieno konstrukcija,apsauga rankoms, galàstuvas. Patogi naudoti irvalyti.CELME, ItalijaFAP 250„Kompanija Vitrum”2501-150,15420x540x35014,51 289Peilis turi apsaugos dangtelá, pjausto tolygiai,lengvai valoma.CELME, ItalijaFAP 220„Kompanija Vitrum”2201-150,15360x460x35012,51 099Peilis turi apsaugos dangtelá, pjausto tolygiai,lengvai valoma.DEKO, Olandija 800 S„MBR parduotuviø irrestoranø áranga“3180-320,184690x425x43050-Pjaustyklë skirta daþnam naudojimui. Yragalàstuvas. Nerûdijanèio plieno korpusas,lengva prieþiûra. Chromuotas plieninis peilis.MITHO, ItalijaVS 250 1„Gastrolinija”2500-250,2420x495x380163 925Vertikali pjaustyklë, skirta ðaltø produktøpjaustymui.MITHO, ItalijaCS 300 1„Gastrolinija”3000-300,3580x620x480376 485Vertikali pjaustyklë, skirta ðvieþios mësospjaustymui.RGV, Italija22 GSLUSSO„Resvilë“2200-160,14448x363x335131045Korpusas lengvai valomas, pagamintas iðaliuminio lydinio. Peilis pagamintas ið atsparausdilimui legiruoto plieno. Pastovus peiliogalàstuvas.SIRMAN, ItalijaTOPAZ 250„Scobie&McIntosh”2500-130,125500x410x410141 400Galàstuvas, iðorinë variklio apsauga, apsaugarankoms.ItalijaFAP-300„Trys meistrai”3000-150,26470x580x430232 262Nerûdijanèio plieno peilis.Vokietija4531001„Hotel and Gastro”1950-120,1390x360x360-1 515Saugi, patogi naudoti. Maðšinos konstrukcijavientisa, yra dugno plokðtë, todël lengva išðvalyti.RESTORANØ VERSLAS 3/2006


VAISIAI IR UOGOS.LAIKYMO SÀLYGOSDr. Pranas Viškelis, Vytautas Mickevièius, dr. Gintautë Þibënienë20ProduktaiArtëja vaisiø, uogø sezonas, kurio metu norësime irpatys kuo ilgiau dþiaugtis, ir savo lankytojus dþiugintišðvieþiomis sodø gërybëmis. Taèiau vienusvaisius ar uogas galime iðšlaikyti ilgiau, o kitustrumpiau. Nuo ko tai priklauso? Ilgesnisšðvieþumo palaikymas priklauso nuo rûðies,veislës, auginimo sàlygø, brandos, taèiaulabiausiai – nuo tinkamos laikymotemperatûros, santykinës drëgmës ir net nuogreta laikomø vaisiø ar kitø produktø. Labaisvarbu ir tai, kokias pakavimo medþiagas, tarà naudosime irkaip gabensime.Vaisiø, uogø ir darþoviø laikymo sàlygosDalis vaisiø (ypaè tropiniø), uogø ir darþoviø yra labai jautrûs þemaitemperatûrai. Yra ir tokiø, kuriø negalima laikyti greta kitø rûðiø vaisiøir darþoviø, nes jie, dël laikymo metu iðskiriamo etileno, pagreitinaetilenui jautriø produktø nokimà. Jokiu bûdu vaisiø ir darþoviønegalima kartu laikyti ilgesná laikà.Visus vaisius, uogas ir darþoves galima skirstyti á:• Jautrius þemai laikymo temperatûrai ir nelabai jautrius.• Prinokstanèius laikymo metu ir neprinokstanèius.• Iðskirianèius etilenà ir neiðskirianèius.• Jautrius etilenui ir nejautrius.2 lentelë. Optimalios vaisiø ir uogø laikymo sàlygos.PAVADINIMASObuoliai, nejautrûsðalèiuiGranny SmithRed DeliciousSpartanObuoliai, jautrûsðalèiuiGolden DeliciousIdaredJonathanMcIntoshAbrikosaiAgrastaiAvietësBraðkësMëlynësVyðšniosTreðnësSerbentaiKriauðësConferenceJosephineJules GuyotSlyvosORO PARAMETRAITemperatûra, °C Santykinë drëgmë, %-1-00-10-0,51,5-23,5-4,53-3,53,5-4-1-0-0,5-0-0,5-0000-1-1-00-1-0,50-1-0,5-0,5-090-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-9590-95IÐSILAIKYMOTRUKMË3-8 mënesiai4-6 mënesiai5-8 mënesiai4-6 mënesiai5 mënesiai3-5 mënesiai4-6 mënesiai1-4 savaitës3-4 savaitës2-3 dienos5-7 dienos2-4 savaitës1-2 savaitës2-3 savaitës1-2 savaitës4-6 mënesiai5-6 mënesiai1-3 mënesiai2-5 savaitës1 lentelë. Temperatûros ir kaimynystëje laikomø vaisiø, darþoviø ir uogø átakaproduktams (vaisiams, darþovëms, uogoms)Þemai temperatûrai atsparûs produktai (laikymo temperatûra 0 °C,santykinë drëgmë 90-100 %)Iðšskiriantys etilenàJautrûs etilenuiNei jautrûs, neiiðskiriantys etilenàÞemai temperatûrai jautrûs produktai (laikymo temperatûra 7-10 °C,santykinë drëgmë 90-95 %)Iðšskiriantys etilenàJautrûs etilenuiNei jautrûs, neiiðskiriantys etilenàavokadai, sunokæ pomidorai, melionai, gvajavosagurkai, alyvuogës, cukinijos, saldþiosios paprikosèili pipirai, kinkanai, baklaþanai, þaliosios citrinos, apelsinai,mandarinai, arbûzaiTropiniai vaisiai ir darþovës (laikymo temperatûra 13 °C,santykinë drëgmë 85-95 %)Iðšskiriantys etilenàJautrûs etilenuiNei jautrûs, neiiðskiriantys etilenàobuoliai, abrikosai, kriauðës, nektarinai, slyvos, persikai, figosartiðokai, ðparagai, briuseliniai kopûstai, kopûstai, morkos,þiediniai kopûstai, salierai, endivijos, salotos, þalumynai,apelsinai, petraþolës, rabarbarai, braðkës, kiviaiburokëliai, vyðnios, vynuogës, kokoso rieðutai, lièiai, grybai,ridikai, persimonai, þirniaibananai, mangai, papajos, rambutanai, þali pomidoraisaldþios bulvës (topinambai), duonmedþio vaisiaigreipfrutai, citrinos, mangostanai, moliûgaiLaikymo metu prinokstantys vaisiai ir uogos (tame tarpe irvaisinës darþovës): abrikosai, avokadai, bananai, peruvinës anonos,figos, gvajavos, persimonai, kiviai, mangai, melionai, mëlynës,nektarinai, obuoliai, papajos (melionmedþio vaisiai), persikai,pomidorai, kriauðës, slyvos (priklausomai nuo veislës).Laikymo metu neprinokstantys vaisiai ir uogos (tame tarpe irvaisinës darþovës): ananasai, arbûzai, citrusiniai vaisiai, avietës,braðkës, gervuogës, treðnës, vynuogës, vyðnios, þemuogës.Vaisiø ir uogø þenklinimasPirkëjui ir vartotojui yra svarbu gauti kuo daugiau informacijosapie vartojamus vaisius ir uogas. Ði informacija pateikiama etiketëse.Ant kiekvienos pakuotës informacija turi bûti uþraðyta vienoje pusëje,aiðkiai, áskaitomai ir lengvai neišðtrinamai, turi aišðkiai matytis ið iðorës.Turi bûti pateikiama tokia informacija:• identifikacija (pakuotojas ir/arba siuntëjas, adresas arbaoficialiai išðduotas ar priimtas kodas);• produkto pavadinimas, jei tara nepermatoma, – kai kuriemsvaisiams bei uogoms ir veislës pavadinimas;• produkto kilmë;• komercinë specifikacija (pvz., abrikosams – kokybës klasë, dydis;bananams – kokybës klasë, grynasis svoris, dydis; arbûzams – kokybësklasë, dydis, grynasis svoris arba vienetø skaièius (pasirinktinai);citrusiniams vaisiams – kokybës klasë, vaisiø dydþio kodas).PatarimaiPerkant ar uþsakant vaisius, uogas ir darþoves, reikia atkreiptidëmesá á jø kokybës klasæ bei veislæ, ávertinti prekinæ iðvaizdà, apþiûrëti,ar nëra paþeidimø. Kol produktai nebus suvartoti, svarbu išðsaugotigamintojo etiketæ, kad bûtø iðlaikytas prekiø atsekamumas. Tonepadaræ, ámonës patikrinimo metu negalësite árodyti produkto kilmësir rizikuosite gauti baudà.Ruoðšiantis sandëliuoti ilgesná laikà, vertëtø atrinkti paþeistusproduktus (paþeistø produktø neturi bûti, jie gali atsirasti tiksandëliavimo metu). Tinkama laikymo temperatûra ir santykinë drëgmëyra labai svarbûs faktoriai, nulemiantys vaisiø ir uogø laikymo trukmæ.Svarbu nepamirðti reguliariai apþiûrëti laikomus vaisius, uogas irdarþoves. Pastebëjus pavieniø produktø gedimø, gendantá produktàreikia paðšalinti.RESTORANØ VERSLAS3/2006


VAISIAI IR UOGOS. KOKYBËS RODIKLIAIDr. Gintautë ÞibënienëAbrikosaiMinimalûs reikalavimai: abrikosai turi bûtinepaþeisti, sveiki, ðvarûs, be jokiø matomø svetimkûniø,nepaþeisti kenkëjø, be nenormalaus drëgmës, be jokiopaðalinio kvapo ir/arba skonio. Turi bûti gerai subrendæ irprinokæ tiek, kad nepakenktø transportavimas ir pristatymas.Abrikosai skirstomi á tris kokybës klases:„Ekstra” klasë – aukðèiausios kokybës. Vaisiø forma,branda ir spalva bûdingi veislei, auginamai tame regione.Turi bûti be defektø, išðskyrus labai menkus paviršðutiniusdefektus, jeigu jie nedaro átakos bendrai produkto iðvaizdai, kokybei, iðsilaikymui irpateikimui pakuotëje.I klasë – abrikosai geros kokybës, minkðtimas visiðkai sveikas. Leistini ðie nedidelidefektai (kurie nedaro átakos bendrai produkto iðvaizdai, kokybei, iðsilaikymui ir pateikimuipakuotëje): neþymus formos ar brandos defektas, neþymus spalvos defektas, neþymusnusitrynimas ar apdegimas saulëje; neþymûs odelës defektai. Pailgos formos defektai turibûti ne ilgesni kaip 1 cm, o kiti defektai turi bûti ne didesni kaip 0,5 cm 2 .II klasë – abrikosai, neatitinkantys aukštesnëms klasëms keliamø reikalavimø, taèiauatitinkantys minimalius (anksèiau nurodytus) reikalavimus. Odelës defektai galimi tuomet,jei vaisius atitinka pagrindinius kokybës reikalavimus, gerai iðsilaiko ir yra geros išðvaizdos.Pailgos formos defektai turi bûti ne ilgesni kaip 2 cm, visi kiti defektai – ne didesni kaip 1cm 2 .Persikai ir nektarinaiMinimalûs reikalavimai: persikai ir nektarinai turibûti sveiki, nesugedæ (puvimo ar gedimo paþeisti produktaivartojimui netinka), ðvarûs, be pašðaliniø medþiagø,nepaþeisti kenkëjø, neturintys perteklinës iðorinës drëgmësir jokio paðšalinio kvapo ir/ar skonio.Persikai ir nektarinai yra skirstomi á tris klases:„Ekstra“ klasë – aukðèiausios kokybës vaisiai.Atsiþvelgiant á auginimo rajonà, turi bûti veislei bûdingosformos, brandos ir spalvos. Juose neturi bûti jokiø defektø,iðskyrus labai neþymius pavirðšinius defektus, jeigu jienedaro átakos bendrai produkcijos iðvaizdai, jos kokybei,iðsilaikymui ir iðvaizdai pakuotëje.I klasë – geros kokybës vaisiai. Turi atitikti veisleibûdingus poþymius. Leidþiami nedideli formos, brandosar spalvos defektai (nedideli odelës defektai leidþiamituomet, jeigu jie neturi átakos bendrai produkcijos iðvaizdai,jos kokybei, iðsilaikymui bei iðvaizdai pakuotëje).II klasë – tie vaisiai, kurie netinka aukðtesnëmsklasëms. Minkðtime neturëtø bûti jokiø rimtø defektø.Vaisiai, skilæ toje vietoje, kur stiebelis jungiasi su vaisiumi, yra tinkami tik taikant leistinuosiuskokybës nuokrypius. Leidþiami tokie odelës defektai: iki 2 cm pailgos formos paþeidimai;iki 1,5 cm 2 bendro ploto, jei tai kiti defektai.BananaiMinimalûs reikalavimai: bananai turi bûti nepaþeisti,tvirti, sveiki (produktai, kurie dël puvimo arba gedimo yranetinkami vartoti, paðalinami), ðvarûs, be matomøpaðaliniø medþiagø, be kenkëjø, nepaþeisti kenkëjø, sunepaþeistu, nesulenktu, nepakenktu grybelio ir neiðdþiûvusiukotu, su paðalintomis piestelëmis. Vaisiai neturibûti blogai susiformavæ ar nenormaliai susirietæ, sumaigyti,pakenkti þemos temperatûros, per daug drëgni iðorëje, supaðaliniu kvapu ir (arba) skoniu. Be to, kekës ir jø dalys turi turëti: pakankamai normaliosspalvos vainikà, kuris bûtø sveikas ir neuþkrëstas grybelinëmis ligomis, ðvariai nupjautà,nenusklembtà ir nesudraskytà vainikà be stiebo liekanø. Leidþiami vaisiø trûkumai: formospakitimai, þievës trûkumai, atsiradæ dël ádrëskimø, trinties ar kitø prieþasèiø, jei ðiø trûkumøbendras plotas sudaro ne daugiau kaip 4 cm 2 vaisiaus pavirðiaus. Taèiau dël ðiø pavirðiaustrûkumø negali bûti paþeistas vaisiaus minkðtimas. Maþiausias leistinas bananø ilgis yra14 cm.Bananai skirstomi á tris klases:Aukðèiausia klasë – turi bûti ypaè geros kokybës. Turi veislei ir (arba) komercineirûðiai bûdingas savybes. Vaisiai turi bûti be trûkumø, iðskyrus nedidelius pavirðiauspaþeidimus, kuriø bendras plotas ne didesnis nei 1 cm 2 viso vaisiaus ploto ir nepakenktøkekiø arba jø daliø bendrai iðvaizdai, kokybei, iðsilaikymui arba pakuotës iðvaizdai.I klasë – bananai turi bûti geros kokybës, turëti veislei ir (arba) komercinei rûðiaibûdingas savybes. Atskiri bananai gali turëti nedideliø trûkumø: neþymiø formos pakitimø,neþymiø þievës trûkumø, atsiradusiø nuo trinties, arba kitø pavirðiaus paþeidimø, kuriøbendras plotas sudaro ne daugiau kaip 2 cm 2 vaisiaus pavirðiaus. Dël ðiø nedideliøpavirðiaus trûkumø negali bûti paþeistas vaisiaus minkðtimas.II klasë – bananai, kurie pagal savo kokybæ nepatenka á aukðtesnes klases, bet atitinkaminimalius pirmiau nurodytus reikalavimus. Jei bananai atitinka pagrindinius kokybës,iðsilaikymo ir pateikimo reikalavimus, leidþiami tokie atskirø vaisiø trûkumai: formospakitimai, þievës trûkumai, atsiradæ dël ádrëskimø, trinties ar kitø prieþasèiø, jei ðiø trûkumøbendras plotas sudaro ne daugiau kaip 4 cm 2 vaisiaus pavirðšiaus. Negali bûti paþeistasvaisiaus minkðtimas.MelionaiMinimalûs reikalavimai: melionai turi bûti nepaþeisti, nesugedæ, ðvarûs, faktiðkaineturintys jokiø pastebimø paðaliniø medþiagø, neturintys kenkëjø ir kenkëjø sukeltøpaþeidimø. Vaisiai neturi turëti nenormalios iðorinës drëgmës, paðaliná kvapà ir/arbaskoná. Puvimo ar gedimo paveikta ir dël to vartoti netinkama produkcija neleistina. Melionaituri bûti pakankamai iðsivystæ ir sunokæ.Melionai skirstomi á ðias klases:I klasë – geros kokybës, turi turëti tai veislei bûdingassavybes. Leistini ðie neþymûs defektai (jeigu jie nekenkiabendrai produkcijos iðvaizdai, kokybei, laikymosi kokybeiir pateikimui pakuotëje): neþymûs formos ir spalvos defektai(blyðki þievës spalva toje vietoje, kur vaisius lietë þemæaugdamas, nelaikoma defektu), dëmës þievëje, atsiradusiosdël trynimosi arba kraunant, neþymûs uþgijæ suskilimaiaplink vaiskotá, ne ilgesni kaip 2 cm, nepasiekiantysminkðštimo. Nepaþeistas turi bûti ir vaiskotis.II klasë – melionai, kurie neatitinka I klasei keliamø reikalavimø, taèiau atitinkaminimalius reikalavimus. Leistini ðie defektai: formos, spalvos defektai, neþymûs sumuðimai,áskilimai ar gilûs ábrëþimai, kurie nedaro poveikio minkðtimui ir yra sausi, dëmës þievëje,atsiradusios dël trynimosi ir kraunant.Obuoliai, kriauðësMinimalûs reikalavimai: obuoliai ir kriauðës turi bûtisveiki, nesugedæ, ðvarûs, faktiðkai neturintys jokiø pastebimøpaðaliniø medþiagø, kenkëjø, nepaþeisti kenkëjø, benenatûralios iðorinës drëgmës, be jokio paðalinio kvapo ir(arba) skonio. Puvimo ar gedimo paveikta ir dël to vartotinetinkama produkcija neleistina.Obuoliai ir kriauðës skirstomi á tris klases:Aukðèiausia klasë – obuoliai ir kriauðës turi bûtiaukðèiausios kokybës. Forma, dydis bei spalva – bûdingiatitinkamai veislei, turi turëti kotelá. Minkðtimas turi bûtiidealiai sveikas. Neturëtø bûti defektø, iðskyrus labai neþymius pavirðiaus defektus, jeigujie nekenkia bendrai produkcijos iðvaizdai, kokybei, kokybës iðlaikymui ir pateikimuipakuotëje. Kriauðës neturi bûti ðiurkðèios.I klasë – obuoliai ir kriauðës turi bûti geros kokybës. Forma, dydis bei spalva –bûdingi tai veislei. Minkšðtimas idealiai sveikas. Leistini neþymûs defektai ant atskirø vaisiø:formos, vystymosi, spalvos, odelës defektai (negali bûti didesni kaip 2 cm ilgio, jeigudefektai pailgos formos, 1 cm 2 viso pavirðiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, iðskyrusðaðligæ, kuri neturi apimti daugiau kaip 0,25 cm 2 bendro ploto, 1 cm 2 viso pavirðšiausploto, sudauþto, bet nepakeitusio minkðštimo spalvos). Obuoliø kotelio gali nebûti, jeigujis paðalintas ðvariai, o ðalia esanti odelë nepaþeista. Kriauðiø kotelis gali bûti ðiek tiekpaþeistas. Kriauðës turi bûti neðiurkðèios.II klasë – obuoliai ir kriauðës, kurie netinka aukðtesnëms klasëms, taèiau atitinkaminimalius reikalavimus. Minkðtimas turi bûti be didesniø defektø. Leistini defektai: formos,vystymosi, spalvos, odelës defektai (turi bûti ne didesni kaip 4 cm ilgio, jeigu defektai pailgosformos, 2,5 cm 2 viso pavirðiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, áskaitant spalvà ðiek tiekpakeitusius sudauþymus, iðskyrus ðaðligæ, kuri turi apimti ne daugiau kaip 1 cm 2 bendro ploto).SlyvosMinimalûs reikalavimai: slyvos turi bûti nepaþeistos,sveikos, ðšvarios, beveik be jokiø matomø pašðaliniømedþiagø, be kenkëjø, nesugadintos kenkëjø, be per didelioišðorinio drëgnumo, be pašðalinio kvapo ir (arba) skonio,turi bûti pakankamai gerai prinokusios.Slyvos klasifikuojamos á tris klases:Aukðèiausia klasë – slyvos turi bûti aukšèiausioskokybës. Turi bûti tai rûðiai bûdingos formos, dydþio irspalvos, beveik visos padengtos tai rûðiai bûdingaispûkeliais, jø minkðtimas – kietas. Slyvos turi bûti be defektø, iðšskyrus labai neþymiuspavirðšiaus defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išðvaizdai, kokybei, išðsilaikymui irproduktø pateikimui pakuotëje.I klasë – slyvos turi bûti geros kokybës ir turëti veislei bûdingas savybes. Leidþiamineþymûs formos, dydþio, spalvos defektai. Pailgos formos defektø odelëje ilgis neturi bûtididesnis kaip vienas treèdalis didþiausio vaisiaus diametro. Taip gali bûti leidþiami odelësdefektai, kuriø uþimamas bendras plotas neturi viršðyti vienos šðeðšioliktosios viso pavirðšiaus.II klasë – slyvos, kurios negali bûti priskiriamos aukðštesnëms klasëms, bet atitinkaminimalius reikalavimus.ArbûzaiMinimalûs reikalavimai: arbûzai, laikantis kiekvienairûðiai taikomø nuostatø ir leistinø nuokrypiø, turi bûtinepaþeisti, nesugedæ, ðvarûs, faktiðkai neturintys jokiøpastebimø paðaliniø medþiagø, kenkëjø, kenkëjø sukeltøpaþeidimø, nenormalios iðorinës drëgmës ir paðaliniokvapo ir/arba skonio. Puvimo ar gedimo paveikta ir dël tovartoti netinkama produkcija yra neleistina. Arbûzai turibûti pakankamai iðsivystæ ir sunokæ.Arbûzai bûna dviejø klasiø:I klasë – arbûzai turi bûti geros kokybës, geraisusiformavæ, su tai veislei bûdingais poþymiais, nesuskilæir nesumuðti (neþymûs pavirðiaus áskilimai nelaikomi defektais). Neþymus spalvos defektasleistinas blyðkiojoje arbûzo dalyje, kuri augimo metu lietësi su þeme. Arbûzo kotas turibûti ne ilgesnis kaip 5 cm.II klasë – arbûzai, kurie neatitinka I klasei keliamø reikalavimø, taèiau atitinkaminimalius reikalavimus. Gali bûti formos, spalvos (blyðki þievës spalva toje vietoje, kurvaisius lietë þemæ augdamas, nelaikoma defektu), neþymûs þievës spalvos defektai, neþymûssumuðimai ar pavirðšiaus defektai, atsiradæ dël mechaninio poveikio, ligø, kenkëjø.Nukelta á 22 psl.Produktai21RESTORANØ VERSLAS 3/2006


22ProduktaiAtkelta ið 21 psl.Citrusiniai vaisiaiMinimalûs reikalavimai: visø klasiø citrusiniai vaisiaituri bûti sveiki, nesudauþyti ir (arba) be dideliø uþgijusiøápjovimø, nesugedæ, ðvarûs, faktiðkai neturintys jokiøpastebimø paðaliniø medþiagø, kenkëjø, kenkëjø sukeltøpaþeidimø, vidinio dþiûvimo poþymiø, nepaþeisti þemostemperatûros ar ðalnø, be iðorinës drëgmës, paðaliniokvapo ir (arba) skonio. Puvimo ar gedimo paveikta ir dëlto vartoti netinkama produkcija neleistina. Optimalilaikymo temperatûra greipfrutams ir citrinoms yra 10-15°C, mandarinams 4-8 °C, apelsinams 1-5 °C, santykinë drëgmë visiems citrusiniamsvaisiams – 85-95 %.Citrusiniai vaisiai rûðiuojami á tris klases:Aukðèiausia klasë – vaisiai turi bûti aukðèiausios kokybës. Forma, iðorinë išðvaizda,iðšsivystymas ir spalva turi bûti bûdingi tai veislei ir (arba) komerciniam tipui. Privalo neturëtidefektø, iðskyrus labai neþymius iðorinius defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijosiðvaizdai, kokybei, laikymosi kokybei ir pateikimui pakuotëje.I klasë – turi bûti geros kokybës, bûdingi veislei ir (arba) komerciniam tipui. Leistinišðie neþymûs defektai: formos, spalvos, neþymûs odelës defektai, atsiradæ vaisiausformavimosi metu, pavyzdþiui, sidabriðkosios rauplës, parudavimai ir t. t., neþymûs uþgijædefektai, atsiradæ dël mechaniniø prieþasèiø (kruðšos padaryta þala, nutrynimai, paruoðšimometu padaryta þala ir t. t.).II klasë – vaisiai, kurie netinka aukðtesnëms klasëms, taèiau atitinka minimaliusreikalavimus. Leistini ðšie defektai (jeigu vaisiai išðlaiko pagrindines savo laikymo kokybësir pateikimo savybes): formos, spalvos defektai, grublëta odelë, odelës defektai, atsiradævaisiaus formavimosi metu, uþgijæ defektai, atsiradæ dël mechaniniø prieþasèiø, tokiøkaip kruðos padaryta þala, nutrynimai, paruoðimo metu padaryta þala ir t. t., pavirðiniaiuþgijusios odelës pakitimai, neþymus ir dalinis apelsinø perikarpio atsiskyrimas (kurisleidþiamas mandarinams).VyðšniosMinimalûs reikalavimai: vyðnios turi bûti nepaþeistos,ðvieþiai atrodanèios, sveikos, tvirtos (pagal veislæ), ðvarios,be jokiø matomø paðaliniø medþiagø, be kenkëjø irnepaþeistos kenkëjø, ne perdaug drëgnos iðorëje, bepaðalinio kvapo ir/ar skonio, su vaiskoèiu. Uogos, kuriosdël puvimo arba gedimo yra netinkamos vartoti, turi bûtipaðalinamos.Vyšðniø klasifikacija:Aukðèiausia klasë – vyðnios turi bûti ypaè geroskokybës: gerai subrendæ ir turëti visus savo veislei bûdinguspoþymius ir spalvà. Neturi bûti jokiø trûkumø, iðskyrus labai nedidelius pavirðinius odelëstrûkumus, jei jie nekenkia bendrai produkto iðvaizdai, kokybei, iðsilaikymo kokybei irpateikimui pakuotëje.I klasë – turi bûti geros kokybës, turëti savo veislei bûdingus poþymius. Gali turëtinedideliø formos, spalvø trûkumø. Turi bûti be nudegimø, átrûkimø, sumuðimø ar kritimosukeltø trûkumø.II klasë – vyðnios, kuriø negalima priskirti aukðtesnëms klasëms, bet jos tenkinaminimalius reikalavimus. Leistini ðie trûkumai: formos ir spalvos defektai (jei vyðšniosnepraranda savo veislei bûdingø poþymiø), maþi, uþgijæ pavirðšiniai randai, kurie negadinavyðniø iðvaizdos ar jø iðsilaikymo.VynuogësMinimalûs reikalavimai: uogos ir jø kekës turi bûtinesugedusios, ðvarios, faktiðkai neturinèios jokiø pastebimøpaðaliniø medþiagø, kenkëjø, kenkëjø sukeltø paþeidimø,nenormalios iðorinës drëgmës, jokio paðalinio kvapo ir(arba) skonio. Puvimo ar gedimo paveikta ir dël to vartotinetinkama produkcija neleistina. Uogos turi bûti sveikos,gerai susiformavæ, normaliai iðsivysèiusios. Pigmentacijanuo saulës nelaikoma defektu. Visø klasiø vynuogiøetiketëse bûtina nurodyti veislës pavadinimà.Valgomosios vynuogës rûðiuojamos á tris klases:Aukðèiausia klasë – turi bûti aukðèiausios kokybës. Forma, iðsivystymas ir spalva turibûti bûdingi veislei, uogos kietos, gerai prisitvirtinusios, vienodai pasiskirsèiusios iðilgaikotelio, jø „pûkelis” – nepaliestas.I klasë – turi bûti geros kokybës. Forma, iðsivystymas ir spalva turi bûti bûdingosatitinkamai veislei, uogos kietos, gerai prisitvirtinusios ir, kiek tai ámanoma, turëti nepaliestà„pûkelá“. Gali bûti ne taip vienodai pasiskirsèiusios iðilgai kotelio, kaip aukðèiausios klasësvynuogës. Leistini ðšie neþymûs defektai: formos, spalvos defektai, tik odelæ paveikænudegimai nuo saulës.II klasë – vynuogës, kurios netinka aukðtesnëms klasëms, taèiau atitinka minimaliusreikalavimus. Kekës gali turëti neþymiø formos, vystymosi ir spalvos defektø, jeigu jienepablogina pagrindiniø veislës savybiø (priklausomai nuo jø auginimo rajono). Uogosturi bûti pakankamai kietos ir prisitvirtinusios prie koteliø, jeigu ámanoma, iðlaikyti „pûkelá“.Jos gali bûti ne taip vienodai pasiskirsèiusios iðilgai kotelio, kaip I klasës vynuogës. Jeiguvalgomosios vynuogës iðlaiko pagrindines savo kokybës, laikymosi kokybës ir pateikimosavybes, leistini šðie defektai: formos, spalvos, neþymûs tik odelæ paveikæ nudegimai nuosaulës, neþymûs dauþimo, odelës defektai.Braðkës, þemuogësMinimalûs reikalavimai: braðkës ir þemuogës turibûti nepaþeistos, sveikos, negali bûti papuvusios ar kitaippaþeistos ir dël to netinkamos vartoti, šðvarios, be jokiømatomø svetimkûniø, ið paþiûros ðvieþios, bet neplautos,be kenkëjø, nepaþeistos kenkëjø, ne per daug drëgnos, bepaðaliniø kvapø ir (arba) paðalinio skonio. Turi turëti taurelæ(jei tai nëra miðko þemuogës), taurelë ir kotelis (jei jie yra)turi bûti ðvieþi ir þali.Braðkës ir þemuogës skirstomos á tris klases:„Ekstra” klasë – turi bûti aukðèiausios kokybës. Turiatitikti savo veislës savybes, bûti ryšðkios, atsiþvelgiant á veislës savybes, neþemëtos. Neturiturëti defektø, iðskyrus neþymius pavirðšiaus defektus, jei jie negadina bendros produktoiðšvaizdos, nekenkia kokybei, saugojimo trukmei ir prekinei išðvaizdai.I klasë – turi bûti geros kokybës. Spalva ir forma turi atitikti veislës savybes. Braðkësir þemuogës gali turëti ðiuos neþymius defektus (jei jie nedaro átakos bendrai produktoiðvaizdai, kokybei, saugojimo trukmei ir prekinei iðvaizdai): neþymius formos defektus,baltà dëmæ, dengianèià ne daugiau kaip vienà deðimtàjà uogos pavirðiaus, neþymiuspavirðiaus áspaudimus. Jos turi bûti beveik neþemëtos.II klasë – priskiriamos braðkës ir þemuogës, kuriø negalima priskirti aukðtesnei klasei,bet kurios atitinka minimalius reikalavimus. Braðkës ir þemuogës gali turëti ðiuos defektus:formos defektus, baltà dëmæ, dengianèià ne daugiau kaip vienà penktàjà uogos pavirðiaus,neþymø sausà ádauþimà, kuris neturëtø daugiau plisti, bûti ðiek tiek þemëtos.KAI KURIE TIEKËJAI, LIETUVOS MAITINIMOÁSTAIGOMS TIEKIANTYS ÐVIEÞIUS VAISIUSÁMONËSPAVADINIMASAUGMA(ir partneriai)CITMALITBANASAMSONASSMULKUSURMASAPTARNAUJAMIREGIONAIvisa Lietuvavisa LietuvaVilnius,Kaunas,Klaipëda,Palangavisa LietuvaVilniaus r.MINIMALUSUÞSAKYMOKIEKISapie 100 Ltnuo 1 kg1 000 Ltper mënesá10 kg / 50 Lt1 kg / 50 LtUÞSAKYMOÁVYKDYMOTERMINAI6-24 val.24 val.6-24 val.24 val.1-24 val.TIEKIAMØPRODUKTØASORTIMENTASVisi vaisiai ir darþovës(virð 200 rûðiø).Specialûs, egzotiniaiuþsakymai – per 3dienas.Ávairûs vaisiai,darþovës ið ávairiøðaliø. Neáprastiuþsakymai ávykdomiper 4 dienas.Apie 80 skirtingøvaisiø ir darþoviø iðávairiø ðaliø.Darþovës (Lietuva, ES),vaisiai (ES).Ávairûs vaisiai irdarþovës bei kitimaisto produktai.RESTORANØ VERSLAS3/2006


TRADICIŠÐKIAUSIA ITALIJOS GRAPAGintarë JankauskaitëNardini ðeimai, kuri grapos gamybos verslà pradëjo dar 1779metais, likimas buvo nuolankus. Maþas miestelis Bassano delGrappa, kuriame ir buvo ákurta pirmoji Nardini grapos daryklëlë„Grapperia Nardini”, ásikûræs paèiame Veneto regiono centre, netolinuo Venecijos (Vièencos provincija), ant Brenta upës krantø. Ði upëXVIII amþiaus pabaigoje buvo garsus prekybos kelias, kuriuo iðkitø ðaliø, o taip pat ir ið aplinkiniø provincijø bei regionø barþomisá Venecijà buvo plukdomos prekës.Kiekvienà dienà maþosdaryklëlës (kurioje tuo metutebuvo keli variniai distiliavimokatilai, pora stalø ir prekystalis)ðeimininkas ir verslo pradininkasBortolo Nardini pro langàþvelgë á šðalia garsaus Bassanodel Grappa miestelio tilto perupæ prisiðvartavusias ávairiausiøprekiø prikrautas barþas, stabtelëjusias atokvëpio prieð kelionæ áVenecijà. Per maþiau nei 20 metø praplaukianèiø prekeiviø tarpesusiformavo tradicija itin patogioje vietoje, prie tilto, ásikûrusioje„Grapperia Nardini” taurele grapos (Italijoje tradicinë grapos taurelëvadinama cicheto) nuplauti kelionës nuovargá ar paminëti sëkmingàprekybiná sandërá. Tuomet ir prasidëjo greitai sëkmingu tapæs Nardiniverslo „kelias”.Nuo pirmosios Nardini grapos daryklos ákûrimo praëjo daug metø,o laikas nuo tada, rodos, sustojo: Bassano del Grappa miestelisiðšsaugojo unikalias architektûros formas, gyventojai ypatingai vertinaXVIII amþiaus baldus. Naujovës niekada neþavëjo ir Nardini ðeimos,todël ir ðiandien jø gaminamà produkcijà puoðia XVIII a. kurtos etiketës,gërimai pilstomi á tokio pat dizaino butelius, nepasikeitë ámonëscentras, o svarbiausia, buvo išðsaugota 1779 metais nustatyta gamybostechnologija.Taèiau tai nereiðkia, kad tradicijos uþgoþë progresà. Priešðingai,nors darykla prie tilto išðliko nepakitusi, jau ne vienos ðeimos kartosvaldyta „Nardini“ kompanija ágijo pripaþinimà visame pasaulyje.Savitas pripaþinimo, išðskirtinumo, o svarbiausia – modernumoárodymas yra ir Nardini šðeimai priklausantys du distiliacijos procesàvaizduojantys „pasauliai”,prieð keletà metø suprojektuotigarsaus lietuviø kilmës italøarchitekto Massimiliano Fukso:„kabantysis“, kurá sudarodu permatomi elipsoido formos„burbulai” (juose árengtityrinëjimø centras-laboratorijair priëmimø salë) ir antrasis –„nugrimzdæs“ pasaulis – didþiulë,7 metrai po þemeárengta ir á dvi dalis padalinta erdvë (vienoje ið jø – 100 vietø auditorija).Joje ne tik sezono metu pristatoma „Nardini” gaminama grapa.Sëkmës garantas – puoselëjamos tradicijosЊiandien vienai ið tradiciðkiausiø Italijos grapos kompanijø„Nardini” priklauso itin moderni grapos iðšpilstymo gamykla ir dviVeneto regione esanèios daryklos: viena Bassano del Grappamiestelyje, Vièencos provincijoje, kita – Monastier, Trevizoprovincijoje. Moderniø technologijø ir iðsaugotø gamybos tradicijødëka „Nardini“ (priklausanti privilegijuotam tarptautiniam klubui„Les Henokiens“, kurá sudaro ávairios ðeimø kompanijos, kuriomsmaþiausiai 200 metø) yra viena garsiausiø Italijos kompanijø,gaminanti aukðtos kokybës grapà, kuriai priklauso 25 proc. Italijosgrapos rinkos. Kasmet „Nardini“ pagamina 4 mln. grapos buteliø,kuriø nemaþa dalis parduodama ir uþsienio rinkose (Australijoje, JAV,Japonijoje ir Kinijoje).Nuo pat ásikûrimo 1779 metais iki ðiandien „Nardini“ gamina trisaukðtos kokybës „Acquavite di Vinaccia“ grapas: jaunà (Bianca, alko-holio koncentracija – 50 proc.tûrio), brandintà (Riserva, 50proc.), kuri slovëniðko àþuolostatinëse iðlaikoma maþiausiaitris metus ir su rûtø ðakelëmis(Ruta, 43 proc.).„Acquavite di VinacciaBianca“ yra vienintelë balta, iðVeneto ir Friulio regionø kalnuoseir priekalnëse auganèiø„Pinot”, „Tocai” ir „Cabernet“ vynuogiø iðspaudø gaminama „Nardini”grapa. Tai kriðštolo skaidrumo, sodraus aromato ir tradicinio ryšðkausskonio grapa, distiliuojama tradiciniu bûdu.„Acquavite di Vinaccia Riserva 15 anni“ ir „Acquavite di VinacciaRiserva“ – klasikinës, iðlaikytos, tradiciniu bûdu distiliuojamos grapos.15 metø slovëniðko àþuolo statinëse brandinta „Acquavite di VinacciaRiserva 15 anni“ pasiþymi ðvelniu, taèiau ryðkiu, ilgai išðliekanèiu skoniu.Poskonyje jauèiami àþuolo ir tabako tonai. Ði grapa yra auksinësspalvos su gintaro atspalviu. Aromatas individualus, pilnas, pastovusir harmoningas, su ðšvelniais medþio ir sakø kvapais.Tuo tarpu ðiš „Pinot”, „Tocai” ir „Cabernet” vynuogiø iðspaudøtradiciniu bûdu distiliuota grapa „Acquavite di Vinaccia Riserva“ yraskaidri, ðviesiai geltonos spalvos su lengvu aukso atspalviu. Ði iðlaikytagrapa pasiþymi aromatingu, subtiliu, taèiau harmoningu kvapu,ðvelniu, taèiau intensyviu skoniu. Jà lengva atpaþinti ið ilgai iðliekanèiosubtilaus medþio poskonio, susiformavusio brandinant gërimàslovëniðko àþuolo statinëse. Tradicines išðlaikytas grapas rekomenduojamapatiekti su juodu ðšokoladu, o jaunas – vienas arba sukava po deserto.„Acquavite di Vinaccia“ linijos grapoms priskiriamas ir rûtø ðakeliøuþpilas „Acquavite di Vinaccia alla Ruta”, kuris gaminamas iðš vynuogiøiðspaudø brendþio ir rûtø ðakeliø. ŠÐi grapa yra skaidri, þalsvokoatspalvio. „Acquavite di Vinaccia alla Ruta” skonis ryðkus ir sausas,poskonyje jauèiamas aitrumas. Tipiðko rûtø kvapo.Be ðiø klasikiniø grapø „Nardini“, iðlaikydami savo prekiná þenklà,pagal 200 metø senumo technologijas gamina ir kitas Italijoje geraiþinomas grapas bei likerius, tokius kaip „Mandorla”, „Tagliatella”,„Acqua di Cerdo” ir „Ginepro”.Gamybos subtilybës„Nardini” grapos paprastai gaminamos iš Veneto ir Friulio regionøkalnuose ir priekalnëse auganèiø kokybiðkiausiø „Pinot”, „Tocai” ir„Cabernet“ vynuogiø iðspaudø. Grapos gamybai atrinktos tinkamiausiosišðspaudos rûsyje, sandariose statinëse, saugomos mënesá – nuo rugsëjoiki spalio. Spalio mënesá „Nardini” daryklose prasideda tikrasisdarbymetis – grapa 24 valandas per parà tiek Bassano del Grappa,tiek ir Monastier daryklose distiliuojama nuo spalio iki pat geguþësmënesio.„Nardini” daryklose gaminama jauna grapa po distiliacijosvienerius metus iðgyvena „valymo periodà“ nerûdijanèio plienorezervuaruose. Tuo tarpu iðlaikytagrapa slovëniðko àþuolo statinëseiðlaikoma maþiausiai tris metus. Poto gërimas perveþamas á Bassanodel Grappa miestelyje esantámodernø fabrikà, kur jai suteikiamagalutinë forma (sumaþinamasalkoholio procentas, šðaltaifiltruojama) ir iðpilstoma á butelius.Po grapos gamybos likæ vynuogiøiðspaudos neišðmetamos.Jos perveþamos á Monastier esanèiàdaryklà, kurioje yra dþiovinamos,kad bûtø galima atskirti sëklas nuoodeliø. Odelës parduodamosgyvuliø paðarø, o sëklos – vynuogiøsëklø aliejaus gamintojams.Gërimai23RESTORANØ VERSLAS 3/2006


UNIKALIOJI GRAPAGintarë Jankauskaitë24GërimaiNëra Europoje kito tokio tradicinio namø gamybos gërimo, kurisbûtø iðpopuliarëjæs taip, kaip grapa. Grapa – unikalus italiðkasgërimas, gaminamas iðš vynuogiø iðspaudø. Ji iðš šðiurkštaus gërimo,kuriuo ðšildydavosi Italijos Alpiø ûkininkai, virto klasikiniu alkoholiniugërimu moderniuose buteliuose, ðšiandien þinomu ir vertinamuvisame pasaulyje.Kada tiksliai pirmà kartà buvo pagaminta grapa niekas neþino.Viename ið daugybës pasakojimø teigiama, kad ðá tradiciná italø gërimàsukûræs Enrico iðš Friulio. Teigiama, kad 1451 metais testamente savopalikuonims jis nurodæs unikalaus alkoholinio gërimo, pavadintogrape, receptà. Terminas yra kildinamas ið þodþiø rapus ir rappe, kuriereišðkia „vynuoges”, arba iðš graspa – „spaustø vynuogiø“.Kelias link tobulybësGrapa yra gaminama iðš vynuogiø liekanø (it. vinaccia), kurios,norint pagaminti itin kokybiðkà gërimà, á daryklas turi bûti pristatytosið karto po sulèiø spaudimo. Surinktos vynuogiø iðspaudos sudedamosá statines ar kitus hermetiðškus indus, á kuriuos nepatenka oro. Laikomosinduose išðspaudos ágauna, gerà aromatà, pagerëja jø kokybë.Gaminant raudonà vynà, vynuogiø sultys paprastai fermentuojamosdrauge su odelëmis, todël raudonøjø vynuogiø iðšspaudoselieka tam tikras kiekis vyno. Dël ðios prieþasties iðspaudas laikanthermetiðkuose induose, lëtos fermentacijos metu likæs cukrus virstaalkoholiu. Tuo tarpu gaminant baltàjá vynà, iðšspaudos iðš kartoatskiriamos, todël skysèio (sulèiø) jose lieka maþiau, o cukraus daugiau.Prieð dedant á indus, baltøjø vynuogiø iðspaudos susmulkinamos,ápilama ðšilto vandens bei ádedama mieliø. Kad nebûtø sugadintasgalutinio produkto skonis, fermentacija turi vykti grieþtai nustatytà laikà.Po fermentacijos statiniø dugne lieka mieliø. Maþdaug 20 proc.jø gali bûti dedama á grapà. Iðš 100 kg ávairiø rûðiø vynuogiø iðspaudøpaprastai gaunami 4-8 litrai distiliato, kurio alkoholio koncentracijasiekia 60-80 proc. tûrio. Tuo tarpu grapoje alkoholio koncentracijapaprastai bûna 40-45 proc. tûrio.Du distiliavimo bûdaiGrapos gamybos metu gali bûti naudojami du distiliavimo bûdai:dalinis ir nepertraukiamas. Naudojant daliná distiliavimo metodà,distiliavimo statinës pripildomos vynuogiø iðspaudø ir kaitinama garaisarba karðšto vandens voniose. Kaitinimo metu iðgaravæs alkoholis irkitos lakiosios medþiagos kondensuojasi spiralinëje kondensavimotalpoje. Uþ distiliavimà atsakingas asmuo distiliavimo procesà turiišðmanyti puikiai, nes jis privalo neklysdamas atskirti pirmuosius irpaskutiniuosius distiliato lašðus, kuriuose esti nepageidaujamø alkoholiojunginiø ir kvapø bei nuodingø fuzeliø. Distiliacijos procesuipasibaigus, statinës iðštuðštinamos ir vël pripildomos naujomisiðšspaudomis. Њiuo distiliavimo metodu, kuriuo gali bûti perdirbamastik nedidelis iðspaudø kiekis, gaminama aukðèiausios kokybës grapa.Apie 1960 metus, kuomet grapos populiarumas dël gërimoskoniniø savybiø patobulinimo ir kokybës pagerëjimo ypatingai pradëjoaugti, buvo sukurtas iðtisinis distiliavimo metodas. Tokio distiliavimoprietaise vynuogiø iðšspaudos distiliuojamos tik garais, o distiliatoriusišðspaudomis pildomas nuolatos. Tokiu bûdu distiliavimas vyksta bepertraukø. Pirmieji ir paskutinieji distiliato laðšai atskiriami ne taipsubtiliai – juos atskiria integruotos vamzdeliø sistemos.Skirtingo išðlaikymo graposGrapos kokybë priklauso ne tik nuo distiliavimo bûdo, bet ir nuovynuogiø iðspaudø ir brandinimo laiko. Vynuogiø iðspaudos, kurios turibûti ne tik ðšvarios, bet ir turëti reikiamà sulèiø kieká, lemia galutiná graposskoná ir aromatà. Aromatas priklauso nuo vynuogiø rûðies arba graposgamyboje naudojamo vyno. Grapos skonis priklauso nuo kauliukø irkoteliø kiekio iðspaudose: kuo jø maþiau, tuo grapos skonis ðvelnesnis.Jauna (it. giovane) grapa po distiliavimo á ávairiø formø buteliusiðpilstoma ið karto arba neilgai palaikius stiklinëse ar nerûdijanèioplieno talpose.Iðšlaikyta grapa Italijoje vadinama vecchia. Iðšlaikymo metu, kuristrunka maþiausiai dvylika mënesiø (ðeðis ið jø – medinëse statinëse),gërimas subalansuojamas – grapa tampa šðvelni ir harmoninga.Riserva arba labai sena Stravecchia grapa medinëse statinëselaikoma nemaþiau 18 mënesiø. Laikoma àþuolo statinëse, grapaágauna gintariná atspalvá. Gërimas gali bûti brandinamas ir uosio,kašðtono bei vyðnios statinëse. Iðlaikyta daugiau nei porà metø, grapayra ypatingai vertinama.Grapos skirstymasGrapa yra skirstoma pagal gamybos regionus:• Grapa iðš Friulio-Venecijos-Dþulijos.• Grapa iðš Lombardijos.• Grapa iðš Pjemonto ir Aostos slënio.• Grapa ið Trentino ir Pietø Tirolio.• Grapa iðš Veneto.Kiek kitokios nei tradicinës grapos gaminamos Emilijos-Romanijos,Toskanos, Ligûrijos, Sardinijos ir Lacijaus regionuose. Grapa ið vienosvynuogiø rûðies iðspaudø (grappa di monovitigno) laikoma ypatingaikokybiðka, ji gaminama nedaugelyje grapos daryklø. Viena garsiausiøðios rûðies grapø yra „Grappa di Picolit”, gaminama iðš labaikoncentruotø, saldþiø vynuogiø, tokiø kaip Barolo, Verduzzo ir Moscato.Grapos ið ne vienos vynuogiø rûðies vadinamos polivitigno.Iðskiriama ir speciali aromatizuotø grapø grupë. Ðiai grupeipriskirtina „Grappa alla ruta”, grapa, su rûtø ðakelëmis butelyje. Ji,ko gero, yra viena þinomiausiø aromatizuotø grapø. Be rûtø ðakeliøgrapos gamyboje naudojamos ir kitokios þolelës, prieskoniai ir vaisiai,paávairinantys ðio italiðko alkoholinio gërimo kvapà ir skoná. Graposgaminamos su mëtomis, paprastuoju kieèiu, anyþiais, avietëmis,mëlynëmis, apelsinais, migdolais, medumi ir net kava.Grapos patiekimasItalijoje grapa paprastai geriama po valgio, nes yra manoma,kad ðis gërimas pagerina virðkinimà. Grapa turëtø bûti patiekiamanei ypatingai šðalta, nei ðilta. Jaunà grapà siûloma gerti aukðtose tulpësformos taurelëse, 8-10 laipsniø temperatûros. Iðlaikytos graposaromatas geriausiai atsiskleidþia vyno degustavimo arba brendþiotaurëse. Ji turëtø bûti patiekiama 16-18 laipsniø temperatûros. Prieðšdegustuojant, grapà taurelëje reikëtø lengvai pasukti, prieðš geriantpauostyti, ir tik tuomet maþais gurkšneliais ragauti.Italijoje grapà populiaru gerti su kava (pirma geriama kava, o poto grapa „uþmuðšamas” espresso skonis; toks gërimo bûdas vadinamas„Amazza Caffe“) arba ja pagardinti kavà (toks miðšinys vadinamas„Caffe Corretto”).Grapa gali bûti maiðoma ir su kitais alkoholiniais gërimais, tokiaiskaip sambuca, dþinas ar þoleliø likeriai. Kokteiliø maiðymuiRESTORANØ VERSLAS3/2006


tinkamiausios citrinø ar apelsinø sultys.Kokteilis „Grappa Gimlet“ („Grapos gràþtas“):1 dalis grapos, 2dalys dþino, 2 dalys þaliøjø citrinø sulèiø. Iðplakti ir supilti ant ledukø,sudëtø á aukðtà stiklinæ.Kiti gërimai ið vynuogiø iðspaudøIð vynuogiø iðspaudø gaminama ne tik grapa. Prancûzijoje ið jøgaminamas markas (marc), Gruzijoje èaèa, Portugalijoje bagaseiraPAVADINIMASKAI KURIØ ALKOHOLIO TIEKËJØ GRAPOS PASIÛLA LIETUVOS MAITINIMO IR PRAMOGØ ÁSTAIGOMSGAMINTOJASIMPORTUOTOJAS,PLATINTOJASGËRIMO STIPRUMAS(alk. %)BUTELIO TALPA, lKAINA RESTORANAMS(su PVM), Lt(bagaceira), Bulgarijoje rakia.Prancûziðkasis markas, pasiþymintis gëliø aromatais ir iðšraiðškinguskoniu, gaminamas Burgundijoje ir Ðampanëje. Ðiuose regionuosejis bûna lengvas ir ðvelnus, alkoholio koncentracija – nuo 40 iki 50proc. tûrio. Tuo tarpu gruzinai nacionaliná alkoholiná gërimà èaèa gaminarudená, kuomet baigiamas rinkti vynuogiø derlius. Èaèa gruzinai geriavalgio metu, kaip aperityvà arba po valgio, su ja maiðšomi kokteiliai, jigeriama su arbata, kava, prie cigarø, su ledais ir vaisiais.KILMËS REGIONASIÐLAIKYMAS ÀÞUOLOSTATINËJE, metaisGËRIMOIÐSKIRTINËSSAVYBËS,NAUDOJAMIINGREDIENTAIIR PAN.Gërimai25„Grappa Bianca”„Lazzaroni”„Eurokornus”400,565Venetas-Tradicinis italiðkas produktas, gaminamas ið ávairiørûðiø trintø vynuogiø þieveliø. Spalva – skaidrikriðtolinë, aromatas stiprus, skonis ðšvelnus.„GrappaChardonay”„Lazzaroni”„Eurokornus”400,575Venetas-Tradicinis italiðkas produktas, gaminamas ið„Chardonay“ rûðies vynuogiø iðšspaudø. Spalva –skaidri kriðtolinë. Ði grapa unikali dël savo aromato.„Grappa JuliaInvecchiata”„Stock S.p.A.”„Mineraliniaivandenys”400,748,40-2Ðis gintaro spalvos gërimas iðsiskiria kriðtoliniuskaidrumu bei verþliu, taèiau ðvelniu ir ilgai juntamuvaisiø skoniu.„Grappa NoninoCuvee 2002“„NoninoDistillatori”„Bennet distributors”400,770,84Friulis-Harmoningas keleto atskirai distiliuotø Monovitignograpø miðinys. Tai baltoji grapa, pasiþyminti ðvieþiøvaisiø aromatais bei itin elegantiðku, ðvelniu skoniu.„Grappa NoninoTradizione 41“„NoninoDistillatori”„Bennet distributors”410,752,99Friulis-Baltoji grapa, pagaminta ið rinktiniø baltøjø irraudonøjø vynuogiø iðspaudø. Pasiþymi iðraiðkingu,iðskirtinai elegantiðku charakteriu.„Grappa NoninoVuisinar”„NoninoDistillatori”„Bennet distributors”410,770,84Friulis3Auksinës spalvos, saldoko vaisiø aromato, ðvelnausskonio grapa. Iðlaikoma maþose laukiniø vyðniøvuisinar statinëse.„Luce della ViteGrappa”„Grappa Marcheside Frescobaldi/Robert Mondavi”„Eugesta”400,5130Toskana1-RESTORANØ VERSLAS 3/2006


ÞINGSNIAI LINK TOBULOS ESPRESSO KAVOS (3)Parengta pagal knygà „Italiðko espresso degustavimas“ (iðleistà Italijos nacionalinio espresso instituto)26GërimaiDaug yra pasakota ir raðyta apie tai, kaip paruoðti gerà ir skaniàkavà. Taèiau, kad galëtume atskirti, kuri kava yra gera, turimeiðmokti jà teisingai degustuoti. Taigi, tæsiame ðiø metø pirmajameleidinio „Restoranø verslas“ numeryje pradëtà straipsniø ciklà apieespresso kavos subtilybes.MIÐINIØ GAMINIMO IR SKRUDINIMO MENASKavamedisArabica ir Robusta kavos pupeliø aromatø skirtumai:Botaninë kavamedþio rûðis turi didelæ reikðmæ nustatant juslináprofilá:• þaliø Arabica pupeliø aromatas ir visi aromato pirminiai cheminiaijunginiai turi daug terpenø, taèiau maþai pirazinø ir furanø. Be to,jame yra daug cikliniø aromatiniø junginiø;• Robusta pupelëse yra daugiau fenoliø ir alkipiroliø, kofeino irkitø junginiø. Po skrudinimo ðios medþiagos lemia didelius aromatoir skonio skirtumus;• priklausomai nuo kavos rûðies, pradiniø cheminiø junginiø, tokiøkaip angliavandeniai, riebalai ir baltymai, kuriems bûdingos svarbiostransformacijos skrudinimo metu, kiekiai skiriasi. Apibendrinat galimapasakyti, jog ið Arabica pupeliø pagamintas gërimas yra aromatingas,ne toks kartus ir nesukelia tokio stipraus burnos dþiûvimo pojûèiokaip Robusta kava (Arabica kavoje yra 1,2-1,7 % kofeino, Robustakavoje – 1,6-3,2 % ir daugiau).Miðšinio gaminimasKaip ir visur, kavos pasaulyje „komandinis þaidimas” uþima labaisvarbià vietà. Nei ið vienos kavos rûðies negalima pagaminti visaisatþvilgiais tobulos espresso: harmoningo skonio, stipraus aromato irgeros konsistencijos. Dël ðios prieþasties reikia maiðyti kelias kavosrûðis, t. y. pagaminti miðiná.Gero miðinio paruoðimas primena futbolo komandos laimëjimostrategijos planavimà. Blogai suplanavus, galima sugadinti visàsezonà. Taip pat yra ir su miðinio gaminimu – 50 % espresso sëkmëspriklauso bûtent nuo jo.Kuris kavos miðšinio paruošðimo metodas yra geriausias? Vienas bûdasyra naudoti tas paèias kavos pupeliø rûðis ir iðlaikyti tas paèias procentineskiekvienos rûðies dalis miðinyje. Kitas bûdas yra nustatyti kavos, pagamintosið jûsø miðinio, ypatybes, o tuomet ragauti kavà ið kiekvienos, atskiraipirktos partijos, ir gautus rezultatus panaudoti kavos rûðiø kiekiø miðšinyjekeitimui. Tai vienintelis bûdas uþtikrinti gerà kavos kokybæ.Taip pat reikëtø aptarti, kada miðinys turëtø bûti gaminamas: prieðar po skrudinimo. Tai priklauso nuo pradinio kavos pupeliø pavidalo:jei naudojamos tokios paèios sudëties ir dydþio kavos pupelës, galimasumaiðyti prieð skrudinimà. Kitu atveju bûtina skirtingø rûðiø pupelesskrudinti atskirai arba sugrupuoti prieð skrudinimà tik panaðiø tipøpupeles. Tuomet pupelës sumaiðomos tik paskrudintos.Pateikiame savybes, kurios gali padëti atskirti kokybiðkà miðiná nuotokio, kuris paprastai naudojamas gaminti espresso bare:• didþiàjà jo dalá turi sudaryti Arabica arba tik Arabica;• jis turi bûti pagamintas ið 7-13 skirtingø kavos rûðiø;• ið kiekvieno jo kilogramo turi iðeiti bent 140 kavos puodeliø;• jis turi bûti skrudinamas ne maþiau nei 15 minuèiø;• didþiosios dalies kavos pupeliø grioveliuose turi matytis balta luobelë(tai rodo, kad didþiausià miðinio dalá sudaro gerai išðplauta kava).Skrudinimo istorijaYra legenda apie skrudinimo kilmæ. Pasakojama, kad kai ugnissunaikino Abisinijos miðkà, pasklido labai malonus kvapas, kurispatraukë gretimo kaimo gyventojø dëmesá. Sekdami kvapu kaimieèiaisuprato, kad já skleidþia skrudinti vaisiai. Tai buvo kavamedþio vaisiai.Tai tëra mitas. Pirmà kartà skrudinimas raðytiniuose šðaltiniuoseuþfiksuotas XIV amþiuje. Arabai kavà naudojo gerokai anksèiau, taèiauprieðš gërimo ruoðimà þalias kavos pupeles labai ilgai mirkydavovandenyje. Ir tik XIV a. pabaigoje jie iðrado skrudinimà, taippadidindami kavos paklausà. Netrukus ið Arabijos kava pateko ir áEuropà, kur labai greitai iðšpopuliarëjo.Vëliau pramoninës kavos kompanijos bei vartotojai pradëjonaudoti skrudinimo technikà. Ið pradþiø daugelis kavos mëgëjøpirkdavo þalias kavos pupeles ir skrudindavo patys. Bûdas „pasidarykpats“ paplito ne tik dël hedonistinio kavos mëgëjø poþiûrio, bet ir dëlto, kad skrudintà kavà buvo sunku konservuoti bei transportuoti. Taèiauskrudinti kavà nebuvo taip paprasta, todël ne visada bûdavo gaunamasnorimas rezultatas. Vëliau dël didelio darbo krûvio þmonës vis maþiaulaiko praleisdavo namuose, virtuvëje, todël skrudinimas namuose taponepopuliarus. Dël minëtø prieþasèiø ðiandien kavos namuose, turbût,neskrudina niekas.Њiais laikais kava daþniausiai skrudinama toje ðšalyje, kurioje yravartojama, o ne toje, kurioje renkama, kadangi laikas tarpskrudinimo ir pardavimo vis dar yra svarbus. Reikëtø paminëti, jogpupeliø skrudinimo laipsnis ávairiose ðalyse labai skiriasi. Jisparenkamas taip, kad atitiktø vartotojø skoná, kuris skirtinguoseregionuose yra kitoks.RESTORANØ VERSLAS3/2006


Kas yra skrudinimas?Galima sakyti, kad þalios kavos skrudinimas yra jos kaitinimas200-240° ºC temperatûroje, uþtikrinant tolygø jos skrudimà ir taipišðvengiant apdegimo.Sprendþiant, kaip skrudinti þalià kavà, didelæ átakà turi kultûriniaiskirtumai bei kavos auginimo metodai:• šðviesus arba lengvas (cinamono spalvos) skrudinimas yra tinkamasðvelnaus skonio kavai. Tokio skrudinimo metu sustiprëja gëliø ir vaisiøaromatai. Pupelës ágauna ðviesiai rudà spalvà ir yra sausos;• vidutinis arba amerikietiðškas skrudinimas taip pat tinkamas šðvelnaus,malonaus skonio, vidutinio tiršðtumo ir tikrai stipraus aromato kavai;• pilnas yra stipresnis, t. y. ilgiau trunkantis skrudinimas;• europinis skrudinimas yra tinkamas, kai reikia gauti stipraus irkartaus skonio kavà. Pupelës labai patamsëja, o á jø pavirðiøprasiskverbia riebalai;• itališðkas (espresso) skrudinimas yra itin sudëtingas, kadangi þaliakava skrudinama iki kritinës ribos, taèiau duoda puikius organoleptiniusrezultatus. Espresso pupelës pavirðius ágauna blizgesá irtamsiai rudà spalvà. Taip skrudintos pupelës yra tinkamos smulkiammalimui, kuris yra bûtinas gaminant espresso.Geografiniu poþiûriu, anglosaksiðkose ðalyse skrudinimas paprastaitrunka nuo penkiø iki septyniø minuèiø, o temperatûra niekada neviršðija200° ºC galutinëse stadijose. Tai reiðkia, kad galutinis rezultatas yranestipriai skrudinta, nedidelës konsistencijos, itin rûgðtaus skonio kava.Lotynø Amerikos šðalyse (nors ne tik ten) skrudinimas trunka 20 irdaugiau minuèiø, o aukðèiausia skrudinimo temperatûra siekia 240°ºC. Skrudinama besisukanèio bûgno skrudintuve. Tai vis dar geriausiasbûdas uþtikrinti aukðtà espresso kokybæ. Lotynø Amerikos ðalyse áprastapupeles skrudinti iki galutinës ribos ir tokiu bûdu gauti geraisubalansuotà kavà, turint galvoje jos konsistencijà, aromatà ir skoná.Skrudinant šðiuo metodu visada gaunamas produktas, tinkamas geraiespresso gaminti.Þalia pupelë skrudinimo metu virsta ruda ir tarsi ágauna naujà„gyvybæ”. Visø pirma pakinta fizinis pupelës pavidalas: ji iðsipuèia,tûris padidëja maþdaug 60 %, kadangi karštis išðstumia dujas (pagrindeanglies dioksidà). Pupelë praranda 10-15 % savo masës, kadanginetenka drëgmës ir kitø sudedamøjø daliø, kurios transformuojasiskrudinimo proceso metu. Be to, kavos pupelës tampa trapios,tinkamos malimui. Pakinta ir kavos pupeliø spalva: ið þalsvai mëlynøjos tampa rudos ar net tamsiai rusvos. Taip atsitinka dël cukrauskaramelizacijos ir pigmentø susidarymo.Kai kava baigiama skrudinti, atliekama galutinë kokybës kontrolë.Vertinamos kavos sausos liekanos, drëgmës laipsnis, procentinëkofeino dalis (ypaè, jei kava turi maþai kofeino), kitø sudedamøjødaliø kiekiai. Tikrinama, ar nëra þalingø medþiagø, o svarbiausia –vertinamas kavos juslinio profilio atitikimas.Skrudinimo metu vyksta kai kurie labai pastebimi cheminiai irorganoleptiniai pokyèiai:• vandens kiekis sumaþëja nuo 10 % iki 1 %;• riebalø kiekis padidëja nuo 12 % iki 16 %, kadangi pupelëspraranda dalá masës. Riebalai yra svarbûs: tinkamai iðgauti, jie suteikiavienodo tirðtumo pojûtá bei padeda iðlaikyti gërimo aromatà;• cukraus kiekis sumaþëja nuo 10 % iki 2 %;• chlorogeninës rûgðties sumaþëja nuo 7 % iki 4,5 %, ir tai sumaþinagërimo rûgðtingumà. Њtai kodël skrudinimas ir kavos rûgðtumas yraatvirkðèiai proporcingi;Skrudinimo metu vyksta visa eilë kitø cheminiø pokyèiø, kuriø, dëljø sudëtingumo, nevardinsime. Iki skrudinimo pabaigos naujai susidaræmedþiagos sudaro 30 % visos pupelës masës. Kiekio atþvilgiu patyssvarbiausi yra karamelë ir anglies dioksidas. Kokybës atþvilgiusvarbiausià vaidmená atlieka 700 skirtingø, naujai susiformavusiø,lakiø molekuliø. Didþioji jø dalis susidaro Maillard’o reakcijos metu,kuri prasideda esant 160° ºC ir tæsiasi iki skrudinimo proceso pabaigos,kai temperatûra pasiekia 230° ºC.Temperatûros pokyèiai pakeièia ne tik aromatø intensyvumà, betir kartumo bei rûgðtumo santyká: kuo aukðtesnë temperatûra, tuo daugiaukartumo ir maþiau rûgðtumo. Taigi, organoleptiniu poþiûriu, iðš to patieskavos pupeliø miðšinio galima gauti skirtingà espresso.Kavos skrudinimo technikaÞaliø pupeliø skrudinimui naudojami nepastoviai besisukanèio bûgnoskrudintuvai arba vandens srovës (ar nuolatinio srauto) skrudintuvai.Pirmasis veikia karðšto oro pagrindu. Pupelës suberiamos á bûgnà,kuriame temperatûra palaipsniui didinama. Po 10 ar 20 minuèiøpupeliø temperatûra gali siekti 200-230° ºC. Bûgnas sukamas tam,kad pupelës bûtø skrudinamos tolygiai. Tam tikrame taðke pupelësnustoja absorbuoti ðilumà ir pradeda jà atpalaiduoti, o tai sukeliasavaiminio uþsidegimo rizikà. Siekiant to iðvengti, naudojami ávairûselektroniniai davikliai arba pasitelkiamas kvalifikuoto skrudintojo„iðlavintas þvilgsnis”.Vandens srovës skrudintuve pupelës yra atakuojamos itin karðtavandens srove. Tai leidþia pupeles iðšlaikyti pakibusias ir tuo pat metuvos per kelias minutes paskrudinti.Nepaisant to, koks skrudinimo metodas naudojamas, pupelësákaista iki labai aukðtos temperatûros, o tai reiðkia, jog jos turi bûtinedelsiant atvësinamos. Atvësinti galima naudojant vandená arba orà,taèiau patartina vengti pupeliø drëkinimo, kadangi tai padidinadrëgmës kieká pupelëje ir sutrumpina jos kiauto gyvavimo laikà.Daugelis maþø ir vidutiniø kompanijø, gaminanèiø aukðtos kokybësespresso kavà, naudoja nepastoviai besisukanèio bûgno skrudintuvus.Lyginant juos su vandens srovës skrudintuvais, jais paskrudinamimaþesni kiekiai, o procesas yrabrangesnis. Taèiau jie uþtikrina daugiauaromatø ir tuo paèiu sumaþina kitømedþiagø, nemaloniø gomuriui irskrandþiui, kieká, pavyzdþiui, trigonelinoir chlorogeniniø rûgðèiø.Ðiuolaikiniai skrudinimo metodaiatspindi ðiandienos technologijas:maðina atlieka darbà, o þmogus tikpatikrina, ar viskas veikia tinkamai.Nepaisant to, kvalifikuotas skrudintojasvis dar atlieka svarbø vaidmená ðiameprocese. Bûtina þinoti skrudinamoskavos rûðá tam, kad bûtø galimatinkamai iðgauti aromatus. Bûtentkvalifikuoto skrudintojo ágûdþiai leidþiakiek ámanoma sustiprintipageidaujamas savybes ir sumaþintinepageidaujamas.Pagal kavos rûðá turi bûtisprendþiama, kaip reikia skrudinti.Arabica kavos skrudinimo procesas turibûti ilgesnis, bet atliekamas þemesnëjetemperatûroje, nes kitaip kiltø rizika prarasti jos rûgðtumà ir gëliø beivaisiø kvapus. Robusta kavos skrudinimo procesas turi bûti ilgesnis,kad bûtø paðalinta kiek ámanoma daugiau jos trûkumø. Ðiuo atvejukvalifikuotam skrudintojui nebereikia jaudintis dël prarandamorûgðtumo, kadangi jo visada bus pakankamai, kaip ir dël aromatopraradimo, kadangi jo Robusta kava beveik neturi.Skirtumas tarp þalios Arabica ir þalios Robusta kavos skrudinimoyra didelis. Arabica yra saldi, aromatinga ir lengviau virðškinama neiRobusta, kuri yra daug aitresnë, kartesnë, sukelia stipresná burnosdþiûvimo pojûtá, yra tirðtesnë ir turi daugiau kofeino. Prieð skrudinantreikia iðsiaiðkinti kiekvienos rûðies savybes, kad nekiltø rizika pagamintikaþkà negeriamo.Prieð skrudinimà labai svarbu suþinoti iðš kur kava yra kilusi.Centrinëje Amerikoje rinkta kava yra ðvieþia ir turi vaisiø aromatà,bet pernelyg jà paskrudinus, ðios savybës yra prarandamos. Taèiau stiprusskrudinimas idealiai tinka kavai ið Indonezijos, nes jis puikiai ðalina ðiaikavai bûdingà þolës kvapà, nors gaunamas rezultatas – labai karti,maþai aromatinga kava. Afrikietiškos þalios kavos pupelës paprastaiyra aromatingos ir pikantiðškos. Њios savybës turi bûti iðsaugotosskrudinimo proceso metu. Svarbu iðšlaikyti ir trokðtamas azijietiðkoskavos savybes, kurias ji ágauna po rinkimo. Norint, kad brazilišðkakava miðšiniui suteiktø tirðštumo, skrudinti jà reikëtø vidutinišðkai.PakuotëKavos pakavimas yra itin svarbus. Kava nëra „lengvas” produktas:jos organoleptinës savybës greitai prastëja, jei ji paliekama atvirameore. Taèiau dëka jungtiniø skrudintojø ir pakuotojø pastangø beiðiuolaikiniø technologijø, ðvieþià kavà ámanoma iðlaikyti iki dviejø metø.Skrudintoms ir maltoms pupelëms pagrindinis pavojus yraNukelta á 28 psl.Gërimai27RESTORANØ VERSLAS 3/2006


28GërimaiAtkelta ið 27 psl.oksidacija – deguonis yra didþiausias kavos prieðšas, kadangi jis veikiariebalines medþiagas, lemianèias gaiþumo skoná. Dël oksidacijospagreitëja gedimas. Kita problema yra drëgmë – po skrudinimo kavalengvai absorbuoja vandená, taip didindama savo masæ. Reikia pridurti,kad anglies dioksidas, kuris skrudinimo metu susidaro làsteliø viduje,atsipalaiduoja, kartu su savimi paðalindamas ið làstelës sandaros irkvapus. Þinoma, visi ðie trûkumai didëja bëgant laikui ir priklausonuo temperatûros, kurioje kava laikoma.Kas lemia pakuotës tipà? Pakuotës kriterijus apsprendþia komercinëpaklausa ir poreikiai. Jos dydis priklauso nuo to, ar pakuotë skirtaðeimai, ar komerciniams klientams. Pakuoèiø rinka siûlo ávairiø kiekiøpakuotes, o tai leidþia išðsirinkti tokià pakuotæ, kuri labiausiai atitinkavartotojo poreikius.Taèiau svarbiausi pakuotëms keliami reikalavimai yra stiprumas,lengvas transportavimas ir praktiðškas atidarymas bei uþdarymas (jei toreikia). Minkðtos pakuotës yra ekonomiðkiausios, nes jos labai tinka, jeiskrudintojas daþnai pristatinëja kavà vartotojui. Taèiau dël tokios pakuotësnehermetiðškumo dujos gali lengvai skverbtis á pakuotæ ir ið jos.Geresnis pakavimo metodas yra vakuumas. Taip supakuotà kavàgalima laikyti apytiksliai 2,5 mënesio. Taèiau ir ðis metodas turi trûkumà– kavos negalima pakuoti ið karto po skrudinimo, kadangi prieð tai iðjos turi pasiðšalinti visos dujos. Dël ðios prieþasties kava turi bûti laikomaspecialiose siloso duobëse, kad bûtø apsaugota nuo kontakto su oru.Tik po tam tikro laiko kava gali bûti pilama á beoræ tarà ir pakuojamavakuuminiu bûdu.Kitos pakuotës turi negráþtamuosius ventilius, kurie leidþia vidujesusidariusioms dujoms pasiðalinti, taèiau neleidþia iðorinëms dujomspatekti á vidø. Tai geras metodas, kadangi nereikia kavos laikyti silosoduobëse. Pakavimo trûkumas: iðleidus vidines dujas ir laikant ilgesnálaikà, kava praranda dalá aromato.KAVOS PAPLITIMASÁvairiø ðaliø vartotojai kavà renkasi skirtingai. Pasirinkimàdaþniausiai lemia kofeino kiekis: vieni mëgsta kavà su didesniu jokiekiu, kiti – su maþesniu. Robusta nëra populiari Skandinavijoje irŠÐveicarijoje, tuo tarpu Prancûzijoje ði kava nëra apmokestinta(mokesèiø politika remia buvusias Prancûzijos kolonijas, kurios jàgamina), todël èia Robusta kavos vartojimas stipriai skatinamas.Italijoje espresso paprastai gaminama iš Arabica ir Robusta kavømiðinio, nors kavos þinovai pirmenybæ teikia grynai Arabica kavai.Kiekvienais metais á viso pasaulio ðalis siunèiama apie 70 milijonøkavos maiðø. Tokiu bûdu kavos gamintojai patenkina skirtingus ávairiøðaliø, kuriose kava negali bûti auginama, vartotojø poreikius. Kavosrinka yra didþiulio màsto, tarptautinëje prekyboje ji uþima antrà vietà.Visos kavà gaminanèios ir beveik visos jà vartojanèios ðalyspriklauso Tarptautinei kavos organizacijai (International CoffeeOrganisation – ICO), kuri yra atsakinga uþ didþiuliø kavos pupeliøkiekiø judëjimà. ICO uþduotis – skatinti kavos vartojimà visamepasaulyje ir tvarkyti kavos rinkà. Kavos birþos veikia Niujorke, Londone,Paryþiuje ir Le Havre mieste (Prancûzijoje). Organizacijos tarpininkaisdaþnai yra prekybos ástaigos, kurios tarsi yra diplomatinës ðaliøgamintojø atstovybës.Daugiausiai kavos suvartojanèios ðalysItalija uþima ypatingà vietà kavos istorijoje ir kavos rinkoje.Kiekvienais metais á ðià ðalá importuojama apytiksliai 324 tûkstanèiaitonø þaliø kavos pupeliø, kuriø pusæ sudaro Arabica, o kità pusæ –Robusta. Dëka 750 Italijos skrudinimo firmø, 3 800 tonø kavos permetus yra eksportuojama. 70 % kavos Italijoje iðgeriama namuose,25 % – kavinëse ir baruose, o likusi dalis – biuruose. Kiekvienasitalas per metus suvartoja 4,9 kg kavos namuose, baruose ar biuruose.Baruose italai per metus iðgeria 14 milijardø espresso kavos puodeliø.Italai nemëgsta tirpios kavos, kuri sudaro maþiau nei 1 % rinkos.Ávertinus ðiuos skaièius, tampa akivaizdu, jog kava Italijoje, kaip irvisame pasaulyje, yra daugiau nei kultûrinis reiðkinys ar italø kulinarinëtradicija. Maþiausiai vienas milijonas italø dirba su kavos pupelëmis.Prancûzai per metus suvartoja apytiksliai 180 tûkstanèiø tonøkavos, taèiau jie pirmenybæ teikia silpnesnei kavai. Kavà prancûzaigamina ið vidutinio dydþio bei vidutiniðkai paskrudintø kavos pupeliø.Vokietijoje kava taip pat yra populiari. Ten kavà paprastai gaminaið lengvai paskrudintø, stambiai sumaltø kavos pupeliø. Tokia kavaatveþama iðš Kolumbijos ir Brazilijos. Espresso kavos vartojimasVokietijoje taip pat auga.Anglai teikia pirmenybæ arbatai, o jei geria kavà, tai paprastaitirpià. Apie 1960 metus kavos imta daugiau suvartoti ir Anglijoje. Pertaip vadinamà kultûrinæ revoliucijà jaunieji britai atsisakë savo tëvøáproèiø ir gyvenimo bûdo, o kartu ir arbatos. Vietoj jos pradëjo gertikavà, kuri buvo laikoma europinio gyvenimo bûdo simboliu.Kiekvienas suomis per metus suvartoja 12 kg þaliø kavos pupeliø,o tai reiškia, jog jie pirmauja pasaulyje pagal vieno þmogaussuvartojamà kavos kieká. Be to, suomiai ne tik mëgaujasi kava, betkreipia didelá dëmesá ir á jos kokybæ. Tirpi kava èia visiðkai nepopuliari.Suomiai kavà importuoja ið Kenijos, Kolumbijos, Brazilijos, Kosta Rikos,Gvatemalos, Nikaragvos ir Meksikos.Jungtinës Amerikos Valstijos kavà taip pat importuoja ið LotynøAmerikos. Dël didëjanèio espresso kavos populiarumo ekspertaiprognozuoja, kad kavos paklausa augs, ypaè dideliuose miestuose,kur gyvena daug jaunø verslininkø.Japonijoje kava yra labai brangi. Populiariausia rûðis ðalyje –„Jamaican Blue Mountain”. Japonai taip gerbia kavà, jog jai yra skyrævalstybinæ ðventæ, ðvenèiamà spalio 1 d. Paprastai jie geria nestipriai skrudintàkavà, taèiau negeria espresso, nors jos paklausa auga. Japonijoje ypaèpopuliarios á skardines iðpilstytos karðtos ir ðaltos kavos.RESTORANØ VERSLAS3/2006


NAUDINGI „R-KEEPER“ SPRENDIMAI BOULINGOIR BILIARDO CENTRAMSUAB „UCS Baltic“, lyderë maitinimo ámoniø automatizavimosrityje, nepamirðo ir boulingo bei biliardo klubø, kuriems buvospecialiai sukurta tarifikacijos sistema, leidþianti automatiðkaiapskaièiuoti suteiktø paslaugø kainà pagal galiojanèius tarifus. Ðisistema taip pat tinka soliariumø centrams, saunoms ar kitomspanaðias paslaugas teikianèioms ámonëms, kuriose reikalinga laikoapskaita.Ðiuo metu siûloma dviejø variantø tarifikacijos sistema:1. Tarifikacijos sistema funkcionuoja kaip restorano valdymosistemos „R-Keeper“ dalis. Ðiuo atveju visi reikalingi duomenyssuvedami á pagrindiná kompiuterá, o stalø valdymo funkcija vykdomakasose. Ðis variantas optimalus tose ámonëse, kuriose yra ádiegtas„R-Keeper“ programinis kompleksas.2. Tarifikacijos sistema „UCS PoolJet“ – atskira programa,nesusieta su kasos sistema. Ðiuo atveju á paprastà kompiuteráádiegiama programinë áranga, kurioje suvedami visi sistemaireikalingi duomenys. Taip pat visos funkcijos (stalø aptarnavimas,ataskaitø paruoðimas ir kt.) vykdomos tame paèiame kompiuteryje.Didþiausias ðios sistemos privalumas – galimybë dirbti su grafinesalës schema ir ádiegta lojalumo korteliø sistema. Naudojant ðiàprograminæ árangà, stalus galima aptarnauti ir ið neðiojamøterminalø „PocketPC“.Ðià sistemà lengva ádiegti, patogu naudotis. Sistemojesudaromas tarifø planas, t. y. nustatoma paslaugos minutës kaina,priklausomai nuo laiko, savaitës dienos ar konkreèios datos. Tokiubûdu sistema automatiðkai skaièiuos suteikiamas nuolaidas tamtikru paros metu ar savaitës dienomis. Taip pat yra galimybë sudarytiskirtingas tarifø grupes. Operatorius gali „atidaryti ir uþdaryti“biliardo stalus, boulingo takelius. Suma uþ paslaugà busautomatiðkai perkelta á lankytojo sàskaità.Ataskaita leidþia pamatyti detalià informacijà apie árenginiø(boulingo, biliardo ir pan.) apkrovimà bet kuriuo darbo metu:• Bendras árenginio naudojimo laikas pasirinktu periodu.• Vidutinis krûvio procentas per parà.• Vidutinis árenginio naudojimo laikas per parà.Kasoje yra numatyta galimybë valdyti virð biliardo stalø árengtàapðvietimà, todël klientai gali pradëti þaisti tik uþsisakæ paslaugà.Tarifikacijos sistema pasiþymi didelëmis administravimo,valdymo, apskaitos, ataskaitø rengimo galimybëmis, palengvinadarbà personalui ir pagerina aptarnavimo kokybæ.UAB „Delano“ finansø direktorius G. Balnis teigia esàspatenkintas Vilniuje ir Klaipëdoje „Apollo“ boulinguose ádiegtatarifikacijos sistema. „Visose mûsø maitinimo ámonëse ádiegta „R-Keeper“ sistema, todël pasirinkome bûtent ðià programà – patogu,kai visos ataskaitos yra vienoje sistemoje. Anksèiau biliardo staluskontroliavome skaitikliais, taèiau iðkilo piktnaudþiavimo problema“.Ávedus automatizavimo sistemà tokios problemos iðsprendþiamos,o personalo darbas pagreitëja.UAB „Timëjas“ direktorius A. Ðimaitis tokià sistemà ásidiegtipataria visiems boulingo ir biliardo klubams ar poilsio centrams.Su ðia sistema „Timëjas“ dirba jau 2,5 metø. Dël jos personalassutaupo savo laikà, iðvengia klaidø, vykdoma tiksli kontrolë. Poilsiokomplekse „Timëjas“ ðia sistema yra kontroliuojama pirtis, baseinas,biliardas. „Tik ájungus ðviesas, sistema pradeda skaièiuoti laikà, obaigus naudotis paslaugomis, atsiskaitymo sumà áskaièiuoja ábendrà klientø sàskaità“.Tokia sistema taip pat naudojama Ðiauliø kavinëje-bare„Dakaras“, Kauno boulingo klube „Straikas“, Këdainiø pramogøcentre „Vikonda“ ir kituose klubuose.UAB „UCS Baltic“ informacijaSprendimai29RESTORANØ VERSLAS 3/2006


„PROTINGOS“ APÐVIETIMO SISTEMOSÈeslovas Èepkauskas30SprendimaiÐiuolaikiniø visuomeninës paskirties objektø interjeras yra kuriamasnaudojant labai ávairias medþiagas bei pasitelkiant netikëtussprendimus, taèiau visi sprendimai yra derinami su apðvietimosistemomis. Ðviestuvø paskirtis yra ne tik reikiamu intensyvumuapðviesti patalpà, bet ir suteikti interjerui originalumo ar atliktispecifines funkcijas, skirtas pritraukti parduotuvës ar restorano lankytojødëmesá bei padidinti pardavimus.Ðiuo metu, intensyvëjant privaèiø bûstø statyboms, daþnai raðomaar televizijos laidose rodoma apie „protingo namo“ idëjas, kuomet,pasitelkiant kompiuterines technologijas, automatizuotai gali bûtivaldomos apðvietimo, ðildymo, ventiliacijos ir kitos namø sistemos.Yra juokaujama, kad tinginystë – progreso variklis, nes þmogustechnines gudrybes pasitelkia tam, kad reikëtø maþiau dirbti ar,pavyzdþiui, nepamirðtø iðjungti ðviesos vonioskambaryje. Jau yra áprasta naudoti elektroniniussprendimus reguliuojant ðilumos ir apðvietimo sistemas,siekiant ne tik komforto, bet ir taupant brangstanèiàenergijà.Kaip ðios idëjos gali bûti panaudotos paslaugøámonëse, siekiant pritraukti klientø, didinant ne tikpardavimus, bet ir taupant energijos sànaudas? Ðisaspektas tampa vis svarbesnis, nes daugelyjeparduotuviø ir restoranø dirbtinis apðvietimas yranaudojamas ne tik tamsiu paros metu, bet ir dienà,derinant já su natûraliu. Kartu su apðvietimo sistemomisyra naudojamos ir pavaromis valdomos langø þaliuzës,roletai ar uþuolaidos. Restoranø, parduotuviø ar vieðbuèiøinterjero dizaineriai vienoje patalpoje árengia ávairiusskirtingø rûðiø ðviestuvus, kurie atlieka skirtingas funkcijas.Vieni ðviestuvai naudojami bendrajam intensyviamapðvietimui, naudojamam valant patalpas, kiti –akcentuotam meniniam sienø ar vitrinø apðvietimui, treti– sukurti jaukø lokaliná restorano staliukø apðvietimà irpan. Taip pat tiek patalpø viduje, tiek ant fasadø yranaudojami ðvieèiantys reklaminiai ar informaciniaiskydai. Naktá yra ájungiamas budintis apðvietimas, o suveikussignalizacijai, gali ásijungti intensyvus bendrasis apðvietimas, kad vaizdostebëjimo sistemomis bûtø galima aiðkiai áraðyti pavojingus ávykiuspatalpoje. Tuo pat metu yra uþblokuojama bet kokia galimybë iðjungtiðviesà sienoje sumontuotais jungikliais. Visos ðios funkcijos neámanomosbe specializuotø apðvietimo valdymo sistemø ádiegimo. Kaip matome,ðios sistemos yra susietos ir su kitomis patalpø valdymo sistemomis,todël jos turi bûti ne tik paprastai valdomos, bet ir labai patikimos.Interaktyvus apðvietimas. Vienoje patalpoje yra árengta keletasðviestuvø grupiø, paskirstytø skirtingose zonose ir pagal funkcijas.Anksèiau áprastose sistemose kiekvienai grupei bûdavo sumontuojamiatskiri sieniniai jungikliai ir pagal poreiká tiesiog ájungiama viena arkelios ðviestuvø grupës. Ðiuolaikiniuose interjeruose grupiø bûnadaugiau nei keturios ar penkios, be to atskirø grupiø ðviestuvøðviesumas yra reguliuojamas. Atsiminti galimas kombinacijas bûnakeblu ir nepatogu. Integruotose sistemose visos galimos kombinacijosyra programuojamos á valdiklio atmintá ir reikiama funkcija, turintisavo pavadinimà, ájungiama vieno mygtuko paspaudimu. Pavyzdþiui,patalpos valytojai bus skirtas mygtukas „Bendras apðvietimas“ irmaksimaliu ðviesumu ásijungs visi ðviestuvai. Mygtuku „Rytas“administratorë, atëjusi prieð valandà iki restorano darbo pradþios,ájungs tik lokalø budintá apðvietimà, o valdiklis automatiðkai, prasidëjusdarbo dienai, ájungs salës ar baro meniná apðvietimà bei atrakins durislankytojams. Vakare vieno mygtuko „Pabaiga“ paspaudimu valdiklisperjungs patalpos apðvietimà á budintá reþimà ir kelioms ar keliolikaiminuèiø paliks ájungtas tarnybiniø patalpø ðviesas, kad personalasgalëtø saugiai iðeiti.Reguliuojamas apðvietimas. Anksèiau nesudëtingais sieniniaisreguliatoriais galëjo bûti keièiamas tik kaitriniø lempø ðviesosintensyvumas, o fluorescenciniai ðviestuvai negalëjo bûti valdomi.Dabartinëmis ðviesos valdymo sistemomis gali bûti reguliuojamas bet kokiotipo ðviestuvø ðviesumas – ar tai bûtø kaitrinës lempos, ar halogeninës,fluorescencinës, „þemavoltës“ su elektroniniais ar magnetiniaistransformatoriais, neoninës. Mygtuko paspaudimu uþprogramuota ðviesoskombinacija gali ásijungti ne ið karto, o palaipsniui keièiantis ðviesumui.Perjungiant ið vienos ðviesos grupës á kità, tolygiai besikeièiant ðviesumams,patalpos ðviesa keièiasi ðvelniai ir neákyriai. Ásijungimo ar iðsijungimo laikasgali bûti programuojamas kiekvienai grupei nuo momentinio iki keletosminuèiø ar valandos.Programuojamas apðvietimas. Ðviestuvø grupiø valdymas gali bûtiparuoðtas bei uþprogramuotas pagal paros laikà ar savaitës dienas irvaldikliø atmintyje. Pavyzdþiui, galima visai savaitei uþprogramuoti, kadðviestuvø grupë ar informacinis skydas ðviestø tik darbo dienomis ir netgiskirtingai tam tikromis valandomis, priklausomai nuo savaitës dienos.Yra sistemø, kuriose gali bûti uþprogramuotas visø metø astronominiskalendorius su saulës kilimo ir leidimosi laiku. Tokiu bûdu, priklausomainuo saulës padëties, galima sukurti automatiná apðvietimo valdymà visiemsmetams. Pavyzdþiui, restorane, kuris dienà per langus yra apðvieèiamasnatûraliu apðvietimu, galima automatiðkai palaipsniui, maþëjant natûraliamapðvietimui, ájungti ðviesas. Á restoranà atëjæs dienos metu, dëlbesikeièianèio apðvietimo, lankytojas gali ir nepastebëti, jog lauke jausutemo, todël uþtrukti ilgiau, manydamas, kad dar ne vakaras.Ekonomiðkas apðvietimas. Anksèiau aptartas programuojamasapðvietimas leidþia sutaupyti ir elektros energijos sànaudas, nesuþprogramavus apðvietimà pagal laikà, ðviestuvai be reikalo neðvies tuometu, kai tai nebûtina. Jums nereikës nuolatos rûpintis, kadnepamirðtumëte iðjungti ðviestuvø dienà ar naktá, ten kur nebûtina. Kaikuriose zonose maksimalus apðvietimas nëra bûtinas, todël sutaupyti bûtøgalima ir sumaþinus apðvietimo intensyvumà. Kai kuriø tipø lempos nërailgaamþës, taèiau jø tarnavimo laikà galima dvigubai ar daugiau pailgintinaudojant jas 10 proc. maþesniu ðviesumu – tai taip pat maþina iðlaidaseksploatacijai.Integruotas apðvietimas. Modernios apðvietimo valdymo sistemos,sujungtos su kitomis patalpø sistemomis, ágauna daugiau papildomønaudingø funkcijø. Pavyzdþiui, konferencijø salëse vieno mygtukopaspaudimu gali ásijungti vaizdo projektorius, nusileisti ekranas, oapðvietimas ðvelniai persijungti á kino reþimà. Restorane ði funkcija galibûti panaudota perjungiant apðvietimo sistemà á sporto varþybø perþiûrosreþimà vaizdo projektoriumi ar per TV ekranus. Programuojamos ðviesosvaldymo funkcijos gali kartu keisti ir foninës muzikos reþimus. Pavyzdþiui,mygtuku ájungus ðviesà lauko terasoje, kartu gali ásijungti ir muzika arfontanas. Panaðiai gali bûti sujungtos ir kai kurios ðildymo ar ventiliacijossistemø funkcijos. Pradþioje kalbëjome apie apðvietimo sistemos funkcijøautomatizuotà valdymà, susiejant su apsaugos ir vaizdo stebëjimosistemomis. Apðvietimo valdymo sistemos gali bûti integruotos kartu sulietimui jauriø ekranø (touch screen) automatizuoto valdymo sistemomis,administratoriaus kompiuteriu ar pastato bendràja valdymo sistema (BMS– angl. „Building Management System“). Pagal poreiká automatizuotoapðvietimo sistemos gali bûti papildytos valdymo mygtukais kitose patalposear valdomos nuotolinio ryðio pulteliais.Visos minëtos naudingos apðvietimo sistemø savybës gali bûtirealizuotos atliekant pradinius projektavimo darbus. Dalis funkcijø galibûti realizuotos ir vëliau, jau veikianèiame objekte, taèiau patartina prieðstatant numatyti kabeliø komunikacijas (kurios yra nebrangios), kad vëliaubûtø galima sumontuoti papildomus valdiklius pageidaujamomsapðvietimo funkcijoms atlikti. Þinoma, yra galimybë ádiegti „protingo“apðvietimo sistemas jau árengtose patalpose, taèiau tuomet naudojamaáranga su belaidþiu ryðiu yra þymiai brangesnë ir jos panaudojimo galimybiøyra maþiau.Daugiau apie automatizuoto apðvietimo valdymo sistemas galite suþinoti svetainëjewww.lutron.comRESTORANØ VERSLAS3/2006


LIETUVOS BARMENØ ASOCIACIJOSINFORMACIJALBA organizuoja seminarus-degustacijas „Mënesio gërimas“Lietuvos barmenø asociacija (LBA) nuo ðiø metø kovo mënesiosavo interneto svetainëje www.barmenai.lt pradëjo pristatinëti ávairiuspopuliarius ir maþiau þinomus alkoholinius ir nealkoholinius gërimus.Kiekvienà mënesá planuojama nagrinëti skirtingà gërimø kategorijà.Ávairiø gërimø kategorijos apþvelgiamos ir pristatomos plaèiau: nuogërimø atsiradimo istorijos, þaliavø, ið kuriø susideda, gamybosprocesø, iki iðpilstymo á butelius, talpø niuansø.LBA taip pat pristato ir ávairiø tiekëjø alkoholinius gërimus, organizuojaseminarus-degustacijas „Mënesio gërimas“. Dalyviams suteikiamagalimybë paragauti bei daugiau suþinoti apie tam tikrø gërimø grupes,gauti atsakymus á rûpimus klausimus tiesiai ið jø atstovø lûpø.Naujas LBA projektas „Mënesio kokteilis“LBA, siekdama kelti Lietuvos barmenø kvalifikacijà beikompetencijà, kvieèia barmenus prisijungti prie asociacijos nariø irkartu dalyvauti „Mënesio gërimo“ tema organizuojamame naujameprojekte „Mënesio kokteilis“. Kiekvienà mënesá bus skelbiamaskonkursas „Mënesio kokteilis“, kurio dalyviai konkursinius gërimusturës gaminti ið tà mënesá „Mënesio gërimo“ rubrikoje pristatomogërimo. Kiekvienas barmenas galës siøsti savo sukurtø ar netradiciniø,bet ádomiø, bei maþai þinomø kokteiliø receptus. Kiekvieno seminarodegustacijosmetu bus iðrinktas mënesio kokteilis, jo autorius busapdovanotas rëmëjø prizais bei jo sukurtas kokteilis pristatytastinklapyje www.barmenai.lt.Lietuvos barmenø asociacija (LBA) birþelio 6 d. „Gero vynoparduotuvëje“, esanèioje Subaèiaus g. 2, Vilniuje, surengë brendþioseminarà-degustacijà. Degustacijos metu taip pat buvo pristatytas irnaujas LBA projektas „Mënesio kokteilis“. Barmenai patys maiðë savosukurtus bei þinomus ádomius kokteilius, kuriuos vertino kompetentingakomisija. Komisijos nariai: UAB „Mineraliniai vandenys“ prekiniøþenklø atstovë Vaidutë Kriauèiûnaitë, „Gero vyno parduotuvës“ vedëjasRolandas Fokas, portalo Meniu.lt atstovai – direktorë Elena Pipiraitëir þurnalistë Laura Kubilienë bei leidinio „Restoranø verslas“ projektøvadovas Adomas Jablonskis. Komisija kokteilius vertino vadovaudamasitrimis pagrindiniais kriterijais: kokteilio (skysèio) iðvaizda,papuoðimu ir skoniu.Geguþës „Mënesio kokteilio“ konkurso nugalëtoju tapo ir pirmàjàvietà uþëmë LBA narys Darius Bielskis su kokteiliu „Roþinë pantera“,antràjà vietà uþëmë LBA narys Domas Balandis ir jo sukurtas kokteilis„Airiðko viskio flipas“, treèiàjà – LBA narys Darius Graþulis su kokteiliu„Oranþinis brendis“.LBA nariai dalyvavo èempionate „Lietuvos MONIN taurë 20062006 m. birþelio 11 d. Vilniaus naktiniame klube „Connect“ vykobarmenø èempionatas „Lietuvos MONIN taurë 2006“. Geriausibarmenai varþësi dvejose kategorijose: buteliø þongliravimo kategorijoje– „Flairing’e“ ir klasikiniø kokteiliø kategorijoje – „Fancydrink“.Kiekvienoje kategorijoje buvo iðrinkti penki geriausieji. Jie 2006m. birþelio 18 d. dalyvavo Rygoje vykusiame „MONIN Baltic Cup2006“ èempionate.Lietuvos barmenø asociacija padëjo pasiruoðti penkiemsbarmenams, dalyvavusiems èempionate, „Fancy drink“ kategorijoje:Nomedui Masalskui (pirma vieta), Edgarui Rainiui (antra vieta), DomuiBalandþiui (penkta vieta), Mariui Sinkevièiui (ðeðta vieta), DainiuiSirvydþiui (septinta vieta).LBA dëkoja padëjusiems organizuoti èempionatà: AB „Stumbras“,UAB „Mineraliniai vandenys“, AB „Þemaitijos pienas“, nuolatiniamsrëmëjams UAB „Strateginiø projektø vystymo grupë“ (portalas Meniu.lt,specializuotas leidinys „Restoranø verslas“), UAB „Sangaida“, UAB„UCS Baltic“, UAB „Baltijos aktima“.Informacija31LIETUVIAI PRIPAÞINTI VIKRIAUSIAIS BALTIJOS ÐALIØ BARMENAISÐiø metø birþelio 18 dienà Rygoje, klube „Nautilus”, vyko barmenøèempionatas „MONIN Baltic Cup“. Lietuviø barmenø, laimëjusiø„Lietuvos MONIN èempionate”, kelionæ á kaimyninæ ðalá organizavoUAB „Sangaida”. Baltijos ðaliø èempionate dalyvavo 33 barmenai,savo kokteilius pristatæ dviejose kategorijose – „Klasikos” ir„Flairing‘o”.Pirmojoje kategorijoje pirmosios vietos nugalëtoju tapo barmenasið Latvijos Raitis Akerblums. Uþ geriausià kokteilá, kuris vadinosi „JustMarried“, ðiam barmenui atiteko kelionë á Prancûzijà. Antrà ir treèiàvietas uþëmë Estijos atstovai – Helger Aava ir Kristo Tomingas,pagaminæ kokteilius „Fabulous Monin” bei „Diablo”.Tuo tarpu „Flairing‘o” kategorijoje karaliavo lietuviai, laimëjæ netdvi pirmàsias vietas. Pirmoji ir antroji vietos atiteko lietuviams ArtûruiGrigorjevui (kokteilis „Summer Dream“) ir Aurelijui Marudinui (kokteilis„In Her Eyes“). Treèiàjà vietà uþëmë vienintelis atstovas išð Kaliningrado– Sergej Vasiljev ir jo kokteilis „Caribbean screwdriver”.„Flairing‘o“ kategorijoje pasirodæs latvis Ivars Rutkovskis(pagaminæs kokteilá „Melion Barrel“) pelnë komisijos nariø ið Ukrainossimpatijas ir laimëjo jø ásteigtà specialø prizà. Visi likæ dalyviaiapdovanoti diplomais.„Restoranø verslo“ informacijaRESTORANØ VERSLAS 3/2006


LRVVKA INFORMACIJA32InformacijaÁvyko treèiasis Lietuvosgrilio èempionatasSkatindami kepimo antgroteliø ágûdþius ir meistriðkumà, ð. m.geguþës 11-13 dienomis parodø centre„Litexpo“ Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjøir konditeriø asociacija (LRVVKA) surengë jautreèiàjá Lietuvos grilio èempionatà, kuriamevarþësi 8 komandos ið visos Lietuvos:Druskininkø, Klaipëdos, Ðiauliø ir Vilniaus. Trisdienas trukusiame Grilio èempionate savojëgas iðbandë ir sugebëjimus demonstravoprofesionalûs virtuvës meistrai bei profesinëspatirties ið kolegø sëmësi paprasti virëjai.Kiekviena komanda siekë iðsiskirti ið kitøpasirinkdama kuo ðmaikðtesná pavadinimà beiartistiðkai apsirengdama. Komandø dalyviaiiðradingumu stebino susirinkusius smalsuolius,kurie nekantraudami laukë ant þarijø kaitrosiðkeptø konkursiniø patiekalø.Grilio èempionato patiekalø iðvaizdà,produktø suderinamumà ir skonines savybesvertino nepriklausoma penkiø teisëjø komisija.Komandø dalyviai kulinarines fantazijaságyvendino gamindami kuprës filë, viðtienos,ërienos kepsnius bei desertà. Èempionatekiekviena komanda galëjo naudoti savokepsninæ, taèiau dauguma virëjø dirbo sunaujosiomis kepsninëmis „Lokomotyvas“,susidedanèiomis ið kamino, skirto rûkymui, irgaro katilø, kurie naudojami kepimui.I-osios vietos laimëtoja paskelbta „GrillUnited“ komanda, surinkusi net 887 taðkus:Vilma Saulienë, Gintaras Abaravièius irVirginijus Brakauskas. Nugalëtojams LRVVKasociacija áteikë pakvietimus á VIII-àjá Pasaulinágrilio èempionatà, kuris vyks ð. m. liepos 21-23 d. Vroclave, Lenkijoje. II-àjà vietà uþëmë„Atgal á ateitá“: Danutë Lenkeviè, RuslanBolgov ir Irina Eespere, atsilikæ nuo laimëtojø28 taðkais. Treti liko „Neringos restoranas“komandos dalyviai: Darius Dabrovolskas,Marija Karalkevièienë ir Lidija Danileviè,surinkæ 815 taðkø.Èempionato metu atskirai buvo renkamasgeriausias þuvies, viðtienos, ërienos patiekalasir desertas. Originaliausiu þuvies patiekaluiðrinktas „Atgal á ateitá“ komandos patiekalas„Kuprë su darþoviø suktinukais, keptomisbulvytëmis ir anèiuviø sviestu“. Geriausioviðtienos patiekalo laimëtojai taip patkomanda „Atgal á ateitá“, pagaminæ „Viðtienoskrûtinëlæ su vaisiø piramide ir brukniøpadaþu“. Ërienos patiekalo laimëtoja iðrinkta„Grill United“ komanda, gaminusi „Ërienoskepsnelius su èiobreliø ir rozmarinø marinatais,ëriukø kaulø smegenëliø plutele bei vynopadaþu“. Iðradingiausiai desertà „Trijø rûðiømarinatais pagardinti kepti vaisiai, patiekiamisu von ton teðla ir braðkiø bei medauspadaþais“ paruoðë „Grill United“ komanda.Po apdovanojimø laimëtojai turëjo árodyti,ar verti nugalëtojø vardo. Jiems per trumpàlaikà ið sunkiai suderinamø produktø reikëjoparuoðti „grilio“ patiekalà. Ðá kartànugalëtojus vertino þurnalistas AlgimantasÈekuolis. Ðioje nominacijoje nenuginèijamaislyderiais pripaþinta „Atgal á ateitá“ komanda.KAIP TAPTI LIETUVOS SOMELJË ASOCIACIJOSNARIULietuvos someljë asociacija laukia naujønariø. Norintys tapti Someljë asociacijos nariais,nebûtinai turi dirbti someljë. Pakanka uþsiimtiveikla, susijusia su vynu. Nariais gali tapti:• barmenai, padavëjai, vieðbuèiø administratoriai,restoranø vadybininkai, vynoparduotuviø konsultantai;• aukðèiau iðvardintø profesijø studentai;• vyno importuotojai, platintojai, pardavëjai;• profesionalûs vynø ekspertai ir de-gustuotojai, dëstytojai;• þurnalistai, raðantys apie vynà arba su juosusijusiomis temomis;• vyndariai, enologai, vynø pirkliai, kolekcininkai;• kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys taptiAsociacijos nariais.Someljë asociacijos narystë nesuteikia teisësvadintis someljë. Tapus Asociacijos nariu, atsiversgalimybë daugiau þinoti ir aktyviau dalyvauti vynoversle bei daryti átakà jo padëèiai Lietuvoje. Taippat taptø paprastesnis kontaktø, reikalingøprofesinëje veikloje, suradimas ir palaikymas, bûtøsudarytos palankesnës sàlygos dalyvauti Asociacijosorganizuojamose degustacijose, parodose,konkursuose, iðkilminguose renginiuose,susitikimuose su vyndariais.Daugiau informacijos:el. paðtu info@ somelje.lt arba tel./faks. (85) 2159438.HORECA NAUJIENOS – maitinimo,apgyvendinimo ir pramogø verslo profesionalamsskirtos naujienos, kuriose publikuojamosHORECA sektoriaus naujovës,ástatymø ir norminiø aktø pakeitimai, naujøproduktø, renginiø pristatymai ir kita naudingaoperatyvi informacija. Tiesioginë nuoroda:http://horeca.meniu.ltÁMONIØ KATALOGAS – dar patogesnis irNAUJIENA MENIU.LT PORTALE – IÐSAMIINFORMACIJA PROFESIONALAMSiðsamesnis HORECA sektoriø aptarnaujanèiøámoniø katalogas, kuriame rasite tiksliausià iriðsamiausià informacijà Lietuvoje apie HORECAsrities tiekëjus bei aptarnaujanèias ámones.Tiesioginë nuoroda: http://imones.meniu.ltHORECA STRAIPSNIAI – iðsamûs beiinformatyvûs straipsniai maitinimo ir pramogøverslo profesionalams. Dalá informacijos sudaro„Restoranø versle“ publikuoti straipsniai.Tiesioginë nuoroda: http://verslui.meniu.ltSKELBIMAI – vis labiau populiarëjantispecializuotø skelbimø rubrika, kuriojemaitinimo ir pramogø rinkos atstovai galinemokamai paskelbti savo skelbimus. Ðiojedalyje skelbiasi ieðkantys darbo specialistai beidarbà siûlantys darbdaviai, yra gamybosárangos, patalpø, kitokiø skelbimø rubrikos.Tiesioginë nuoroda: http://skelbimai.meniu.ltRESTORANØ VERSLAS3/2006


LIETUVOS BARBEKIU KEPËJØ ASOCIACIJOSINFORMACIJAPasikeitë Nacionalinës grilio ir barbekiuasociacijos pavadinimasGeguþës 18 dienà oficialiai pakeistasNacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos(NGBA) pavadinimas. Nuo ðiol ji vadinsisLietuvos barbekiu kepëjø asociacija (LBKA).Pavadinimas buvo keièiamas dël to, kad,siekiant ástoti á Pasaulio barbekiu asociacijà,asociacijos pavadinime turi figûruoti ðaliespavadinimas. Asociacijos veikla, tikslai,vadovai lieka tie patys.Ávyko pirmasis „Atviras Lietuvos grilioèempionatas – 2006“Geguþës 26-27 d. Druskininkuose, miestoðventës metu, ávyko pirmasis Atviras Lietuvosgrilio èempionatas. Èempionatà organizavoLietuvos barbekiu kepëjø asociacija (LBKA).Èempionatas vyko pagal Pasaulinës barbekiuasociacijos patvirtintas taisykles.Ðiame èempionate vieðëjæ ir teisëjavæPasaulinës barbekiu asociacijos atstovai likopatenkinti ðventës organizavimu ir jonugalëtojà pakvietë dalyvauti Pasauliniamegrilio èempionate. Jo metu bus oficialiaipaskelbta apie LBKA priëmimà á Pasaulinæbarbekiu asociacijà.Renginys vyko Druskininkø kempinge.Èempionate dalyvavo 8 komandos –septynios ið Lietuvos ir viena ið Lenkijos.Komandos rinkosi èempionato iðvakarëse irdalyvavo penktadiená vykusiame Druskininkømiesto ðventës atidaryme – ðventinëjeeisenoje. Braziliðkà karnavalà primenantieisena Druskininkø gatvëmis dþiugino kurortogyventojus ir sveèius. Vakare kempinge vykooficialus èempionato atidarymas, komandøprisistatymai, buvo supaþindinta su èempionatotaisyklëmis, dalyviams iðdalinti maistoproduktai.Ðeðtadiená nuo pat ryto vyko komandøpasiruoðimas èempionatui, þiûrovams linksmintibuvo rengiamos ávairios atrakcijos irpasirodymai.Èempionato dalyviai lauko kepsninëseturëjo paruoðti po 5-ias kiekvieno patiekaloporcijas. Pirmiausia buvo ruoðiamas upëtakio,vëliau – kalakutienos, kiaulienos patiekalai,ir galiausiai – desertas. Komandos patiekalusruoðë ávairaus tipo kepsninëse, atvirose laukoaikðtelëse. Þiûrovai galëjo ið arti stebëti visàpatiekalø gamybos procesà, bendrauti suèempionato dalyviais.Ið viso teisëjavo 32 teisëjai. Jø tarpe buvopo vienà atstovà ið kiekvienos komandos, taippat asociacijø atstovai, sveèiai ið uþsienioasociacijø. Teisëjai pasikeisdami dalyvavokiekvienos komandos patiekalø degustacijoseir „akloje“ degustacijoje, kurios metuneþinojo, kokios komandos patiekalàdegustuoja. Taip kiekvienà patiekalà degustavoketuri nepriklausomi teisëjai.Patiekalai buvo vertinami pagal septyniskriterijus, deðimties balø sistema: bendraspatiekalo vaizdas, bendras patiekalo suderinamumas,pagrindinio patiekalo pateikimasir vaizdas, pagrindinio patiekaloiðkepimo laipsnis, pagrindinio ingrediento„pirmas kàsnis“, pagrindinio ingredientoskonis, kitø patiekalo sudedamøjø daliøskonis. Vienoje rungtyje daugiausiai buvogalima surinkti 260, ið viso – 1040 balø.Po atkaklios kovos, ávertinæ kiekvienoskomandos patiekalus, teisëjai paskelbëverdiktà. Nugalëtoja tapo komanda „Baltosvarnos“, sudaryta ið prekybos tinklo „RimiLietuva“ gamybos skyriaus darbuotojø. Ðikomanda ne tik iðsiskyrë profesionaliu maistoruoðimu, bet ir atsiveþë paèià didþiausià irtriukðmingiausià palaikymo komandà.Pirmosios vietos laimëtojams atiteko kelionëá Pasaulio grilio èempionatà (kuris vyks liepos22 d. Lenkijoje) ir barbekiu árankiø rinkiniai.Antràjà vietà laimëjo „Pirèiupio karèiamos“komanda, jai atiteko kepsninës „Weber“.Treèiosios vietos laimëtojams – „Apvalausstalo klubo“ komandai – kepsninës „Cobb“ irbarbekiu árankiø rinkiniai. Stilingiausia buvopripaþinta „Pirèiupo karèemos“ komanda –jai áteikti „Sangaidos“ dovanø kuponai.Galutinëje áskaitoje komandos iðsidëstëtokia tvarka:1. „Baltos varnos“ (prekybos tinklo „RimiLietuva“ gamybos skyrius, Vilnius) – 916 balø.2. „Pirèiupio karèiama“ (uþeiga „Pirèiupiokarèiama“, Varënos r.) – 848 balai.3. „Apvalaus stalo klubas“ (restoranas„Apvalaus stalo klubas“, Trakai) – 772 balai.4. „Teddy boys“ (Augustovo vieðbutis„Warsawa“, Lenkija) – 746 balai.5. „Rambyno miestelënai“ (restoranas„Rambynas“, Kaunas) – 743 balai.6. „Èili merginos“ (picerijø tinklas „Èili“,Vilnius) – 741 balas.7. „HBH gaspadinës“ (pramogøkompleksas HBH „Juozo alus“, Kretingos r.)– 698 balai.8. „Barbekliai“ (restoranø tinklas „Fortas“,Vilnius) – 642 balai.Kvietimas á Pasaulio barbekiuèempionatàLBKA organizuoja kelionæ á Vroclave(Lenkija) liepos 21-23 d. vyksiantá Pasauliobarbekiu èempionatà. Èempionatà organizuojaPasaulinë barbekiu asociacija(WBQA). Jame dalyvaus daug komandø iðávairiø pasaulio ðaliø, tame tarpe ir Lietuvoskomandos. Bendraminèiai ir rëmëjai kvieèiamivykti kartu.Daugiau informacijos tel. 8 615 43371.LBKA (NGBA) ir Meniu.lt informacijaInformacija33RESTORANØ VERSLAS 3/2006


HORECA RINKOS NAUJIENOS34InformacijaNUO 2007 M. BUS DRAUDÞIAMA RÛKYTIVIEÐOJO MAITINIMO ÁSTAIGOSEGeguþës 11 d. vykusiame Seimo posëdyje buvo priimtas Tabakokontrolës ástatymo 19, 26 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas,kuriuo nuo kitø metø sausio 1-osios bus draudþiama rûkyti restoranuose,kavinëse, baruose, kitose vieðojo maitinimo ástaigose, klubuose,diskotekose, iðskyrus specialiai árengtus cigarø ar pypkiø klubus.Uþ toká Tabako kontrolës ástatymo 19, 26 straipsniø pakeitimo irpapildymo ástatymo projektà po svarstymo balsavo 58 parlamentarai,prieð buvo 3, susilaikë 14 Seimo nariø.Juridiniams asmenims grës nuo 1 iki 5 tûkst. Lt bauda uþ draudimorûkyti nepaisymà.Cigarø ir pypkiø klubø steigimo tvarkà ir sàlygas turëtø nustatyti LietuvosRespublikos Vyriausybë ar jos ágaliota institucija. Jokiø Vyriausybëssprendimø dël Tabako kontrolës ástatymo papildymø ágyvendinimo kolkas nepriimta. Todël cigarø ir pypkiø klubø árengimo ir áregistravimo tvarkakol kas neaiðki.DËL ATSKIRØ TABAKO KONTROLËSÁSTATYMO NUOSTATØ ÁSIGALIOJIMOPrimename, kad nuo 2006 m. geguþës 1 d. ásigaliojo Tabakokontrolës ástatymo 26 str. 12 dalis, numatanti ekonominës sankcijostaikymà juridiniams asmenims uþ Tabako kontrolës ástatymo 19 str. 2dalies nustatyto reikalavimo árengti restoranuose, kavinëse, baruose irkitose þmoniø aptarnavimui skirtose patalpose, kuriose neuþdrausta rûkyti,atskiras patalpas (vietas) rûkantiems paþeidimà.Patalpos, kuriose neuþdrausta rûkyti, turi bûti árengtos taip, kad klientai(lankytojai) ir darbuotojai bûtø apsaugoti nuo tabako dûmø. Ðiø patalpø(vietø) árengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2004 m. geguþës 3 d. ásakymu patvirtintaLietuvos higienos norma HN 122:2004. Ar tinkamai árengta ventiliacijagali patikrinti Valstybinë visuomenës sveikatos prieþiûros tarnyba prieSveikatos apsaugos ministerijos.Bauda uþ ðio reikalavimo nepaisymà siekia nuo vieno iki penkiøtûkstanèiø litø. Uþ ðio Tabako kontrolës ástatymo reikalavimo paþeidimusbaudas skiria Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba (VTAKT).Per pirmàjá mënesá tarnyba taikë 1 tûkst. Lt ekonomines sankcijas 8juridiniams asmenims, kurie nepaisë ðio reikalavimo.MAÞMENINËS PREKYBOS ÁMONIØ APYVARTAIÐAUGO 15,1 PROCENTOStatistikos departamento atliekamo prekybos ir maitinimo ámoniøtyrimo iðankstiniais duomenimis, maþmeninës prekybos, varikliniøtransporto priemoniø ir motociklø, jø techninës prieþiûros ir remonto,automobiliø degalø maþmeninës prekybos ámoniø apyvarta (be PVM)2006 m. sausio-balandþio mën. sudarë 7629,1 mln. litø ir, palyginus sutuo paèiu 2005 m. laikotarpiu, padidëjo 15,1 procento palyginamosiomiskainomis.Restoranø, barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2006m. sausio-balandþio mën. sudarë 236,7 mln. litø ir, palyginus su tuopaèiu 2005 m. laikotarpiu, padidëjo 6,8 procento. Labiausiai augoámoniø, kuriose dirba 50 ir daugiau dirbanèiøjø, apyvarta – 32,6 procentopalyginamosiomis kainomis.2005 M. VYNO RINKA SPARÈIAI AUGORemiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, á Lietuvà2005 metais vyno áveþta 14 proc. daugiau nei 2004 m. ir importaspasiekë rekordiná 9,5 mln. litrø kieká. Didþiausià rinkos dalá uþimantys„Mineraliniai vandenys“ tais paèiais metais importavo 2,79 mln. litrøvyno, tai yra 7 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Vyno rinka Lietuvojesparèiausiai augo dël pigesnio vyno importo augimo. Nemaþà átakàaugimui turëjo ir 2005 m. suaktyvëjusi didþiøjø prekybos tinklø vynøimporto veikla. Jø dalis rinkoje augo bene sparèiausiai.Dël patrauklios kainos ir kokybës santykio Ispanijos vynai Lietuvojeiðlaiko pirmaujanèias pozicijas. Á mûsø ðalá praëjusiais metais buvoimportuota per 2,8 mln. litrø ðio kraðto vyno. 2005 metais ypaè augoItalijos vynø suvartojimas. Ðiø vynø suvartota 0,23 mln. litrø daugiau,palyginus su 2004 metais. Italiðkø vynø dalis nuo bendro importuojamøvynø kiekio sudarë 14 proc., t. y. 0,94 mln. litrø. Didesnius nei 40 proc.augimo tempus iðlaikë Vokietijos ir Èilës kraðto vynai, jø importas 2005metais atitinkamai siekë 0,98 ir 0,36 mln. litrø. Palyginus su 2004 metais,labiausiai smuktelëjo Bulgarijos vyno importas. Á ðalá ðio vyno 2005 m.importuota 0,55 mln. litrø maþiau, t. y. 1,7 mln. litrø. Bulgariðkø vynøimportas Lietuvoje sumaþëjo dël sauso vyno suvartojimo augimo beipigesnio Europos ir Naujojo pasaulio ðaliø vyno importo padidëjimo.Prognozuojama, kad ðiais metais bendra vyno rinka augs iki 15 proc.Tam átakos turës didëjanti vyno paklausa, naujø specializuotø vynoparduotuviø skaièiaus augimas, didëjantis vyno rûðiø pasirinkimas beikiek sumaþëjusi vyno kaina.ÁVYKO ANTROJI TARPTAUTINË VYNOPARODA „VYNO DIENOS. VILNIUS 2006“Geguþës 5-6 dienomis Vilniuje vyko antroji tarptautinë vyno paroda„Vyno dienos. Vilnius 2006“. Antrà kartà rengiamoje parodoje dalyvavoir savo nacionalinius stendus pristatë Prancûzijos, Austrijos, Kanados irGruzijos vyno gamintojai bei devynios vynà á Lietuvà importuojanèioskompanijos. Renginio dalyviai galëjo susipaþinti su rekordiniu skaièiumivyno rûðiø – 1 500 skirtingø rûðiø ið ávairiø pasaulio ðaliø.Dvi dienas vykusiame renginyje ðventës lankytojai galëjo ne tikdegustuoti ar ásigyti pasaulio vyno, bet ir, kaip teigia kultûros ekspertai,paþinti pasaulá per jo vynà. Lankytojai buvo kvieèiami klausytis paskaitøapie vynà ir menà. Informacijos apie vyno kultûrà, gamybos technologijas,vartojimo subtilumus buvo galima semtis ið dokumentiniø filmø. Ðiø metørenginio naujiena – kartu vykusi vynuogiø sodinukø paroda.Pagrindinis „Vyno dienø 2006“ rengëjas „Vyno klubas“ ir Lietuvossomeljë asociacija ðventës metu surengë pirmàjá Lietuvoje vynoèempionatà, kurio tikslas – iðrinkti geriausius Lietuvoje parduodamus vynus.Geriausiais vyno ekspertø pripaþinti vynai buvo apdovanoti bronzos,sidabro ir aukso medaliais, o geriausi ið geriausiøjø pelnë Grand Prixapdovanojimus. Su Lietuvos vyno èempionate nugalëjusiais ir prizuspelniusiais vynais galima susipaþinti Lietuvos someljë asociacijos tinklapyjewww.somelje.lt .DEBIUTAVO PIRMOJI LIETUVOJE MAISTOPRODUKTØ IR GËRIMØ PARODA „BAF“Geguþës 11-13 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodø centre„Litexpo“, sëkmingai debiutavo pirmoji tarptautinë maisto produktø irgërimø paroda „BaF“ („Baltic Food and Beverages Fair“). Ji lankytojuspakvietë susipaþinti su autentiðkomis gero skonio tradicijomis beinaujausiais gurmaniðkais atradimais.Lietuvos parodø centro „Litexpo“ direktoriaus pavaduotojosKristinos Pladienës teigimu, „BaF“, vienintelë aiðkiai specializuotaparoda Baltijos ðalyse, skirta tik maisto produktø ir gërimø gamintojamsbei jø vartotojams, gimë ið siekio puoselëti maisto kultûrà Lietuvoje.Be didþiausiø Lietuvos maisto ir gërimø pramonës bendroviø,parodoje „BaF“ dalyvavo ir atskiri ûkininkai, suvaþiavæ ið ávairiø ðaliesrajonø ir pateikæ lankytojams naminiø, rankø darbo sûriø, mësos irduonos gaminiø, „gyvo“ alaus. Natûraliø, ne masinës gamybosproduktø mëgëjams savo gaminius siûlë ir kulinarinio paveldotradicijas puoselëjanèios bendrovës.Parodos metu vyko „III Lietuvos grilio èempionatas“, kurio„rezultatø“ – ávairiø mësos kepsniø galëjo paragauti visi parodoslankytojai.Ið viso pirmojoje parodoje „BaF“ dalyvavo per 130 dalyviø, tarpjø – autentiðkà savo ðalies produkcijà pristatë maisto ir gërimøgamintojai ið Italijos, Èekijos, Lenkijos, Argentinos, Latvijos, Rusijos,Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Vengrijos, Vokietijos.LRV, STD, VTAKT, UAB „Mineraliniai vandenys“, Meniu.lt ir „Restoranø verslo“informacijaRESTORANØ VERSLAS3/2006


ELEKTRONINËSVIEÐBUÈIO SPYNOS –NAUJAS ÁVAIZDIS IRPUIKI INVESTICIJAUAB „BHD“ nuo 2004 metø po maþà þingsnelá, bet atkakliai iruþtikrintai, uþkariauja vis daugiau vieðbuèiø árangos ir paslaugø rinkosne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninëse Pabaltijo ðalyse. Po beveik trejøámonës gyvavimo metø galime pasiûlyti labai platø aukðtos kokybësproduktø asortimentà, reikalingà kiekvienam naujai savo durisatverianèiam ar po rekonstrukcijos nauju veidu atgimstanèiamvieðbuèiui, pramogø centrui, sanatorijai ar SPA paslaugas teikianèiaisveikatingumo oazei. Paskutiniai elektroniniø spynø diegimo darbaibuvo atlikti Druskininkuose, vieðbutyje „Puðynas“, Kaliningrado srityje,keturiø þvaigþduèiø vieðbutyje „Rosija“, vieðbutyje „Hotel Centra“,Rygoje. Per ðiø metø birþelio bei liepos mënesius elektronines spynasplanuojama ádiegti dar trijuose þinomuose Lietuvos vieðbuèiuose.Kodël verta rinktis mus? UAB „BHD“ darbuotojai visada stengiasiklientui pasiûlyti optimaliausià sprendimà renkantis vieðbuèiø árangà.Visas iðkilusias problemas sprendþiame greitai ir uþtikrintai, nes daugdëmesio skiriame spynø garantiniam ir pogarantiniam aptarnavimui.Didþiuosiuose Lietuvos miestuose turime verslo partneriø, kurieuþtikrina stabilø ir nepriekaiðtingà elektroniniø spynø darbà.UAB „BHD“ atstovaujama kompanija „Adellock“ pasiþyminovatoriðkumu bei funkcionaliø ir kokybiðkø spynø pasiûla. Spynøatrakinimui naudojamos visos populiariausios ðiø dienø technologijos:• magnetinës kortelës (kortelës su magnetine juosta);• lustinës kortelës (kortelëse ámontuotos mikroschemos);• „Dalaso raktas“ (durys atidaromos prilieèiant monetos dydþiopakabukà prie spynoje esanèios akutës);• RF kortelës (speciali kortelë tiesiog prilieèiama prie atitinkamosspynos vietos ir spyna atsirakina dël skleidþiamo radijo daþnio).„Adellock“ kompanijos pranaðumas – kambario ir vonios spynødizaino suderinimas. Vienodo dizaino ir spalvos mechaninës vonioskambario spynos leis iðlaikyti norimà interjero stiliø bei suteiks kambariuijaukumo.Mechaninis raktas-visraktis, naudojamas avariniam durøatidarymui, – tai dar vienas svarbus, vieðbuèiø versle praverèiantisUAB „BHD“ siûlomas produktas. Turëdami toká visraktá galësitenebesaugoti gausybës raktø bei sutaupysite brangaus laiko, nes, iðkiluskritinei situacijai, vieðbuèio administratorius atitinkamø veiksmø,sprendþiant esamà problemà, galës imtis nedelsiant.Daugeliui gali pasirodyti, kad vieðbuèiø elektroninës spynos yra brangiir abejotina investicija. Tai netiesa. Vieðbutyje ádiegus elektronines spynas,padidëja darbo naðumas, pagerëja teikiamø paslaugø kokybë, labiaupatenkinti bûna sveèiai. Be abejo, ðios „protingos“ spynos uþkerta keliàpersonalo piktnaudþiavimui – tinkamai panaudojus ðià technologijà,neámanoma apgyvendinti sveèiø jø neuþregistravus. Visi ðie privalumaiturëtø palengvinti vieðbuèiø savininkø apsisprendimà.Susisiekite su mumis ir mes suteiksime Jums iðsamià informacijàbei pasiûlysime sprendimà, atitinkantá Jûsø poreikius.Informacija35UAB „BHD“ informacijaRESTORANØ VERSLAS 3/2006


Informacija


TARPTAUTINËS PARODOSPlatesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.ltRUGSËJISFEDOBA – ðokolado, konditerijos gaminiø paroda-mugë. Vieta: Belgija, Briuselis.Data: 2006 rugsëjo 2-5 d.Internete: http://www.fedoba.com/SPECIALITY & FINE FOOD FAIR – kasdienio ir ámantraus maisto renginys. Vieta:Anglija, Londonas. Data: 2006 rugsëjo 3-5 d.Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/SPALISINWEHOT – tarptautinë specializuoja kaviniø, restoranø, naktiniø klubø ir kazinoárangos paroda. Vieta: Rusija, Sankt Peterburgas. Data: 2006 spalio 3-5 d.Internete: http://www.restec.ru/calendar.en.htmlTRADE EQUIPMENT – tarptautinë specializuota parduotuviø, kaviniø, barø, restoranø irvieðbuèiø baldø, árengimø ir árankiø paroda. Vieta: Ukraina, Odesa. Data: 2006 spalio 4-6 d.Internete: http://www.expohome.com.uaInformacija37FOOD & DRINK RIGA – tarptautinë vieðbuèiø, barø, restoranø árangos, maisto irgërimø paroda. Vieta: Latvija, Ryga. Data: 2006 rugsëjo 6-9 d.Internete: http://www.prima.lv/PIR – vieðbuèiø interjero ir dizaino, árangos ir paslaugø, kulinarijos, gërimø ir maistopriedø paroda. Vieta: Rusija, Maskva. Data: 2006 spalio 4-7 d.Internete: http://www.pir.ru/RIGA FOOD – tarptautinë maisto, maisto gamybos ir pakuoèiø, vieðbuèiø irrestoranø paslaugø paroda-mugë. Vieta: Latvija, Ryga. Data: 2006 rugsëjo 6-9 d.Internete: http://www.bt1.lv/rigafood/GASTROSET – tarptautinë restoranø árangos paroda. Vieta: Èekija, Praha. Data:2006 spalio 5-7 d.Internete: http://www.igastroset.cz/IFHS – INTERNATIONAL FOOD & HOSPITALITY SHOW – tarptautinë vieðbuèiø,vieðojo maitinimo, maisto ir gërimø paroda. Vieta: Tailandas, Bankokas. Data: 2006rugsëjo 6-9 d.Internete: http://www.besallworld.com/foodFLORIDA RESTAURANT SHOW – maitinimo rinkos paroda-mugë. Vieta: JAV,Orlandas. Data: 2006 rugsëjo 8-10 d.Internete: http://www.fraexpo.com/FINE WINE AND SPIRITS – aukðtos kokybës vyno ir stipriøjø gërimø paroda. Vieta:Australija, Melburnas. Data: 2006 rugsëjo 11-13 d.Internete: http://www.wineandspirits.com.au/FINE FOOD AUSTRALIA, HOTEL AUSTRALIA – tarptautinë Australijos maisto,gërimø ir vieðbuèiø, restoranø árangos paroda. Vieta: Australija, Melburnas. Data: 2006rugsëjo 11-14 d.Internete: http://www.foodaustralia.com.au/EXPO FOOD & DRINKS YEREVAN – maisto ir gërimø paroda. Vieta: Armënija,Jerevanas. Data: 2006 rugsëjo 14-17 d.Internete: http://www.expo.am/POLAGRA-FOOD – tarptautinë maitinimo rinkos paroda-mugë. Vieta: Lenkija,Poznanë. Data: 2006 rugsëjo 16-20 d.Internete: http://www.polagra-food.pl/HD BOUTIQUE – speciali vaiðingumo rinkos dizaino paroda. Vieta: JAV, Majamis.Data: 2006 rugsëjo 18-19 d.Internete: http://www.hdexpo.com/hdexpo/3570/index.jspRESTAURANT SHOW – maisto ir vieðojo maitinimo paslaugø paroda. Vieta: Anglija,Londonas. Data: 2006 rugsëjo 18-20 d.Internete: http://www.therestaurantshow.co.uk/EUROPEAN FOODSERVICE SUMMIT – Europos restoranø rinkos lyderiø kongresas.Vieta: Ðveicarija, Ciûrichas. Data: 2006 rugsëjo 18-20 d.Internete: http://www.efss.chHOTEL – tarptautinë vieðbuèiø ir turizmo paslaugø paroda. Vieta: Slovakija, BanskaBystrica. Data: 2006 rugsëjo 20-22 d.Internete: http://www.bbexpo.sk/COFFEE SHOW CHINA – tarptautinë Kinijos aukðtos kokybës kavos ir arbatosparoda. Vieta: Kinija, Ðanchajus. Data: 2006 rugsëjo 20-24 d.Internete: http://www.sdcn.com.cn/en/zhlist.aspDECOREX INTERNATIONAL + HOTEL@DECOREX – tarptautinë profesionalausinterjero dizaino paroda, skirta keturiø ir penkiø þvaigþduèiø vieðbuèiø sektoriaus architektams,dizaineriams, vadovams. Vieta: Anglija, Londonas. Data: 2006 rugsëjo 24-27 d.Internete: http://www.decorex.com/HOGATEC, INTERCOOL, INTERMEAT, INTERMOPRO – tarptautinë vieðbuèiø,kulinarijos ir vieðojo maitinimo paroda, ðaldyto maisto, ledø, ðaldymo árangos, mësos,kasdieniø produktø mugës. Vieta: Vokietija, Duseldorfas. Data: 2006 rugsëjo 24-27 d.Internete: http://www.hogatec.de/TEA & COFFEE WORLD CUP – tarptautinis arbatos ir kavos gamintojø irprekybininkø suvaþiavimas, arbatos ir kavos paroda. Vieta: Kinija, Ðanchajus. Data:2006 rugsëjo 26-28 d.Internete: http://www.tcworldcup.net/WINE FESTIVAL – vynuogiø augintojø ir vyno gamintojø paradas. Produkcijospristatymai ir degustacijos. Vieta: Moldavija, Kiðiniovas. Data: 2006 spalio 7-8 d.Internete: http://www.wine-festival.moldexpo.mdPROXIMA RESTAURATION – maitinimo paslaugas teikianèiø ámoniø atstovø verslosusitikimas. Vieta: Prancûzija, Paryþius. Data: 2006 spalio 11-12 d.Internete: http://www.proximumgroup.com/SIHRE – tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø árangos paroda. Vieta: Bulgarija, Sofija.Data: 2006 spalio 12-15 d.Internete: http://www.bulgarreklama.com/PA.BO.GEL. – restoranø ir maisto paroda. Vieta: Italija, Roma. Data: 2006 spalio 14-17 d.Internete: http://www.dmpubbliespo.it/home_eng.htmlGASTRONOMY SHOW – gastronomijos paroda. Tuo paèiu metu vyks paroda„Romhotel“ (tarptautinë architektûros, árangos, medþiagø ir baldø vieðbuèiams,restoranams, kazino paroda, turizmo reikmenys ir paslaugos.) Vieta: Rumunija,Bukareðtas. Data: 2006 spalio 19-22 d.Internete: http://www.romhotel.ro/HOTELEX – tarptautinë Kinijos vieðbuèiø árangos ir reikmenø, baldø paroda. Vieta:Kinija, Dalian. Data: 2006 spalio 20-22 d.Internete: http://www.sinoexhibition.com/eweb/zhanlan/SIAL – tarptautinë restoranø ir maitinimo rinkos paroda. Vieta: Prancûzija, Paryþius.Data: 2006 spalio 23-25 d.Internete: http://www.sial.fr/INTERBEV – ávairiø gërimø paroda-mugë. Vieta: JAV, Las Vegasas. Data: 2006spalio 23-25 d.Internete: http://www.interbev.com/HOTEL BOLZANO – tarptautinë paroda-mugë, skirta vieðbuèiø, barø ir restoranøverslo atstovams. Vieta: Italija, Bolzano. Data: 2006 spalio 23-26 d.Internete: http://www.fierabolzano.it/hotel2006/GASTRO-INVEST-HOTEL – vieðbuèiø ir vieðojo maitinimo rinkø produktø ir paslaugøparoda. Vieta: Lenkija, Poznanë. Data: 2006 spalio 25-28 d.Internete: http://invest-hotel.mtp.pl/en/TALLINN FOODFEST – maisto paroda-mugë. Vieta: Estija, Talinas. Data: 2006spalio 26-28 d.Internete: http://www.profexpo.ee/foodfest/HOSTELCO – tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø árangos paroda. Vieta: Ispanija,Barselona. Data: 2006 spalio 26-30 d.Internete: http://www.hostelco.com/SALONE DEL GUSTO – kokybiðkø maisto produktø ir „lëto maisto“ (slow food)paroda. Vieta: Italija, Turinas. Data: 2006 spalio 26-30 d.Internete: http://www.salonedelgusto.it/AAGE – EXPO D‘AUTUNNO – amatai, kulinarija ir vynas. Vieta: Italija, Biella.Data: 2006 spalio 28-lapkrièio 5 d.Internete: http://www.biellafiere.com/aage.htmlBASLER WEINMESSE – Basle vyno paroda-mugë. Vieta: Ðveicarija, Basle. Data:2006 spalio 28-lapkrièio 5 d.Internete: http://www.weinweb.ch/ca/bt/kg/WORLD FOOD MOSCOW – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta: Rusija,Maskva. Data: 2006 rugsëjo 26-29 d.Internete: www.world-food.ru/FOOD CIRCUS – iðvaþiuojamojo maitinimo paroda-mugë. Vieta: Vokietija,Dortmundas. Data: 2006 spalio 30-31 d.Internete: http://www.westfalenhallen.de/english/1143.phpITBA – tarptautinë vieðbuèiø, sveikatingumo centrø, atostogø planavimo paroda.Vieta: Ukraina, Kijevas. Data: 2006 rugsëjo 28-30 d.Internete: http://www.cep.com.ua/rus/1/5WORLD FOOD UKRAINE – tarptautinë maisto ir gërimø technologijø paroda. Vieta:Ukraina, Kijevas. Data: 2006 spalio 31-lapkrièio 3 d.Internete: www.worldfood-ukraine.com/RESTORANØ VERSLAS 3/2006


MENIU.LT ÁMONIØ RODYKLË38InformacijaMAISTO PRODUKTAI„Almarûnas” UAB (taip pat prieskoniai)Sietyno g. 8, Vilnius,tel.: (8 5) 2706669, 2169648„Danisco Sugar Panevëþys” AB (realizacijos skyrius)Ámoniø g. 22, Panevëþys,tel. (8 45) 503661„Litbana” BÁ UAB (vaisiai ir darþovës)Kirtimø g. 57D, Vilnius,tel. (8 5) 2601933„Margiris” UAB (taip pat árengimai deðrainiams)A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas,tel. (8 37) 225278„Ogmios prekyba” UAB (prieskoniai ir priedai)M. Ðleþevièiaus g. 7, Vilnius,tel. (8 5) 2484101„Steikvila” UAB (ðvieþia mësa ir mësos gaminiai)Dûmø g. 3, Vilnius,tel. (8 5) 2606864„Struèiø genetikos centras” ÞÛK (strutienos produktai)Europos pr. 124, Kaunas,tel. (8 37) 337910„Vilkë” UAB (mësa ir mësos gaminiai)Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës apsk.,tel. (8 46) 390222ALKOHOLINIAI GËRIMAI„Vyno slënis“ UAB (vynai ir konjakas)Savanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2138469„Ðiauliø tara“ UAB (vynai ir konjakas)Liejyklos g. 4, Ðiauliai,tel. (8 41) 450388„Vilkmergës alus“ UAB (alus)Antakalnio III k., Ukmergës r.,tel. (8 340) 63770KAVA, ARBATA„Esida” UABÞirniø g. 10, Vilnius,tel. (8 5) 2152237„Eurokornus” UAB(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)V. Putvinskio g. 72, Kaunas,tel. (8 37) 407130„Gurmelitas” UAB (taip pat áranga)Aludariø g. 2, Vilnius,tel. (8 800) 22212„Kavinukas” UABAteities g. 10, Vilnius,tel. (8 5) 2796741„Ogmios prekyba” UABM. Ðleþevièiaus g. 7, Vilnius,tel. (8 5) 2484101„Paulig Baltic” AS atstovybë (taip pat prieskoniai)Laisvës pr. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2479611„Ðvieþia kava” UABSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. (8 5) 2332782VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA„Arvitra Baltic” UAB(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)S. Þukausko g. 49, Vilnius,tel. (8 5) 2102227„E. Vyðniauskaitës” IÁPaneriø g. 51, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„Gastrolinija” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)Kàstyèio g. 16, Palanga,tel. 8 675 02690„Hotel and Gastro” UABKalvarijø g. 125, Vilnius,tel. (8 5) 2306480„Árangos detaliø sistema” UAB (servisas)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660667„Kompanija Vitrum” UAB(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, staloindai ir árankiai)S. Þukausko g. 1, Vilnius,tel. (8 5) 2788022„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB(taip pat baldai ir barai)Kirtimø g. 49B, Vilnius,tel. (8 5) 2660008„Rolvika” UABKirtimø g. 59, Vilnius,tel. (8 5) 2602088„Spekas” ir Ko UAB(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)Laisvës pr. 125A, Vilnius,tel. (8 5) 2740380„Vendor Lietuva” UAB (taip pat kava)Sporto g. 11, Vilnius,tel. (8 5) 2611242INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS„Arkietë” UABKonstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,tel. (8 5) 2711818„Balticdecor” UABÐvitrigailos g. 40A, Vilnius,tel. (8 5) 2333037„Mantvilë” UABTaikos g. 100C, Kaunas,tel. (8 37) 353323;Dubysos g. 37, Klaipëda,tel. (8 46) 300592„Puodeliai.lt” IÁ (taip pat iðkabos, reklama)Popieriaus g. 106-12, Vilnius,tel. (8 5) 2353008„Sangaida” UAB(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)Paneriø g. 20A, Vilnius (filialai: Klaipëdoje, Kaune)tel. (8 5) 2161223„Scilis” UABA. Mickevièiaus g. 2, Vilnius,tel. (8 5) 2724411BALDAI IR BARAI„Baldø sistemos” UABDariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,tel. (8 5) 2164306„Dalios baldai” UAB (taip pat indai ir ðviestuvai)Þirmûnø g. 70, Vilnius,tel. (8 5) 2775748„Ekspozicijø sistemos” UABDariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,tel. (8 5) 2164306„Lauksva” UABP. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,tel. (8 345) 60538PROJEKTAVIMAS, ÁRENGIMAS„Prustitas” UAB (daþai interjerui ir eksterjerui)Linkmenø g. 28-307, Vilnius,tel. 8 687 89994MUZIKA, VAIZDAS, APÐVIETIMAS„Audiotonas” UABNeries krantinë 14, Kaunas,tel. (8 37) 750505„Megaomas” UABTaikos pr. 15 (PC „Avitela“), Klaipëda,tel. (8 46) 381917APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA„UCS Baltic” UABMindaugo g.14B, Vilnius,tel. (8 5) 2107247Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje„Baltic Hotel and Restaurant Systems”Gedimino pr. 50, Vilniustel. 8 699 90398, 8 699 18722„Brio Enginering”Gertrûdes iela 88, Riga, Latviatel./faks (+371) 7365848ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS„BHD” UABMetalo g. 2A/7-204, Vilnius,tel. (8 5) 2306148DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË„Korlëja ir Ko” UABGerovës g. 29, Vilnius,tel. (8 5) 2677252„Preda” ir Ko UAB(taip pat stovai bei aksesuarai vynui, ávairûs termometrai)Fabijoniðkiø g. 2-159, Vilnius,tel. (8 5) 2768714IÐKABOS, REKLAMA„Strateginiø projektø vystymo grupë” UABKonstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel. (8 5) 2735919„Vaizdinë dizaino idëja” UABÐv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,tel. (8 5) 2121490RENGINIØ ORGANIZAVIMAS„O-Trys” teatrasKONSULTACIJOSKæstuèio g. 59-39, Kaunas,tel. (8 37) 225571, 8 676 07501„VR-Trading” UAB(kokybës sistemos, auditas, personalo mokymai)K. Petrausko g. 26-307, Kaunas,tel. (8 37) 333045KITALRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø irkonditeriø asociacijaP. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,svetainë: www.lrvvk.ltLBA – Lietuvos barmenø asociacijaLaikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2735919, info@barmenai.lt,svetainë: www.barmenai.ltLBKA – Lietuvos barbekiu kepëjø asociacijaS. Konarskio g. 32-28, Vilnius,svetainë: www.grilis.comLVRA – Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijaJasinskio g. 16, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,el. p. info@lvra.ltVKI – Valstybinë kalbos inspekcijaÞvejø g. 14, Vilnius,tel. (8 5) 2723380, faksas 2723327,el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.ltVMVT – Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnybaSiesikø g. 19, Vilnius,tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.ltVTAKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnybaKonstitucijos pr. 23, Vilnius,tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.ltLSA – Lietuvos someljë asociacijaSavanoriø pr. 22, Vilnius,tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,svetainë: www.somelje.ltDël reklamos leidinyje kreiptisVilniuje tel. (8 5) 2735919,Kaune tel. (8 37) 7056273/2006RESTORANØ VERSLAS

More magazines by this user
Similar magazines