Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 1/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012* 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas· 1.1 Produkto identifikatorius· Prekybos ženklas: PASTOMATIC· Gaminio numeris: EU22108· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai· Naudojimo sektoriusSU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietoseSU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)· Medžiagos / mišinio panaudojimas Indų ploviklis indaplovei· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją· Gamintojas / tiekėjasZEP Eesti OÜPunane 6 Tallinn13619 EstoniaTel: +372 5030 592ZEP Industries BVVierlinghweg 304612 PN Bergen op ZoomThe NetherlandsTel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117Fax:(NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395@: sales@zepbenelux.comZEP Italy s.r.l.Via Netunese Km. 25.000IT-040111 Aprilia (LT)Tel: +39.06926691Fax: +39.06.92747061Sito: www.zepeurope.comZEP UK; Forward Chemicals LimitedP.O. Box 12Tanhouse LaneWidnes CheshireWA8 ORDsalesandservice@forwardchem.comTel: 0151-422 1000Fax:0151-422 1011· Informacijos šaltinis:klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· 1.4 Pagalbos telefono numeris:klientų aptarnavimasLithuania: Tel: 112EE: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 10112 Galimi pavojai· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008GHS05 korozijaSkin Corr. 1C H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.(Tęsinys 2 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 2/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATIC(Puslapio 1 tęsinys)GHS07Eye Irrit. 2H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EBXi; DirginantiR41: Gali smarkiai pažeisti akis.· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodosProduktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.· Klasifikavimo sistema:Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.· 2.2 Ženklinimo elementai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:Xi Dirginanti· Rizikos (R) frazės:41 Gali smarkiai pažeisti akis.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.25 Vengti patekimo į akis.26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· Pavojingos sudedamosios medžiagos :CAS: 13870-28-5EINECS: 237-623-4CAS: 497-19-8EINECS: 207-838-8CAS: 15630-89-4EINECS: 239-707-6CAS: 7733-02-0EINECS: 231-793-3disodium disilicateXn R22Acute Tox. 4, H302natrio karbonatasXi R36Eye Irrit. 2, H319disodium carbonate, compound with hydrogenperoxide (2:3)Xn R22Xi R36/37/38O R8Ox. Liq. 2, H272Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335cinko sulfatasXn R22Xi R41N R50/53Eye Dam. 1, H318Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410Acute Tox. 4, H30210-25%5-10%5-10%0,1-1%(Tęsinys 3 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 3/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATIC(Puslapio 2 tęsinys)· Papildomos nuorodosNurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.Caustics 15 - 30%4 Pirmosios pagalbos priemonės· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas· Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.· Po kontakto su oda:Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumąNėra jokių kitų svarbių informacijų.5 Priešgaisrinės priemonės· 5.1 Gesinimo priemonės· Tinkamos gesinimo medžiagos:CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 5.3 Patarimai gaisrininkams· Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos.6 Avarijų likvidavimo priemonės· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalaujama.· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Surinkti mechaniniu būdu.· 6.4 Nuoroda į kitus skirsniusInformacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.7 Naudojimas ir sandėliavimas· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus· Sandėliavimas:· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.· Kitos sandėliavimo nuorodos: Jokių.· 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.8 Poveikio prevencija/asmens apsauga· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.· 8.1 Kontrolės parametrai· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.· 8.2 Poveikio kontrolė· Asmens saugos priemonės:· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.(Tęsinys 4 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 4/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATICNedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.Vengti kontakto su akimis.· Kvepavimo takų apsauga: Nereikalaujama.· Rankų apsauga:Guminės pirštinės(Puslapio 3 tęsinys)Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.· Pirštinių medžiagaTinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvienogamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būtiapskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.Guminės pirštinės· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpisTikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.EN 374 III dalyje pateiktas susidėvėjimo laikas nebandomas praktiškai. Todėl rekomenduojama dėvėti daugiausiai 50%susidėvėjimo laiko.· Netinka pirštinės iš šių medžiagų: Pirštinės iš storos medžiagos· Akių apsauga:Tampriai prisispaudžiantys akiniai9 Fizinės ir cheminės savybės· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes· Bendra informacija· Išvaizda:Forma:Tvirta(s)Spalva:Balta(s)· Kvapas: Būdinga(s)· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.· pH vertė esant 20°C: 12· Sudėties pakeitimasTirpimo taškas / Tirpimo sritis:NenustatytaVirimo taškas / Virimo sritis: > 250°C· Užsidegimo taškas: Nevartotina.· Degumas (kietas, dujinis): Nenustatyta.· Uždegimo temperatūra:Suirimo temperatūra:Nenustatyta.· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.· Sprogimo riba :Žemutinė:ViršutinėNenustatyta.Nenustatyta.· Garų slėgis: Nevartotina.· Tankis esant 20°C: 1,5 g/cm³· Reliatyvus tankis Nenustatyta.· Garų tankis Nevartotina.· Garavimo greitis Nevartotina.· Tirpumas / Maišymas suvandeniu:Pilnai maišytina(s).(Tęsinys 5 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 5/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATIC· Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.· Viskoziškumas:Dinaminis:Kinematinis:Nevartotina.Nevartotina.· Tirpiklių sudėtis:Organiniai tirpikliai: 0,0 %Kietųjų dalelių kiekis: 60,7 %· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.(Puslapio 4 tęsinys)10 Stabilumas ir reaktingumas· 10.1 Reaktingumas· 10.2 Cheminis stabilumas· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.11 Toksikologinė informacija· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį· Ūmus toksiškumas:· Pirminis perštėjimo efektas:· prie odos: Jokio perštėjimo.· prie akies: Stiprus perštėjimo poveikis, galintis padaryti sunkią žalą akims.· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.· Papildomos toksikologinės nuorodos:Produktas yra pavojingas pagal šiuos kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatųredakcijoje:Perštintis12 Ekologinė informacija· 12.1 Toksiškumas· Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· Kitos nuorodos: Produktas biologiškai degraduoja.· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.· Kitos ekologinės nuorodos:· Bendrosios nuorodos:Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenįNeleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net irmenkais kiekiais.Pagal skalbimo ir valymo priemonių įstatymo taikymo normatyvus vidutiniškai mažiausiai 90% tensidų turi būti biologiškaidegraduojantys.Didesnių kiekių išpylimas į kanalizaciją arba aplinkos vandenis gali įtakoti pH vertės pakilimą. Aukšta pH vertė kenkia vandensorganizmams. Atskiedus naudotą koncentraciją, žymiai sumažėja pH vertė, todėl po produkto panaudojimo į kanalizacijąpatenkančios nuotėkos gali tik silpnai pakenkti vandeniui.· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.13 Atliekų tvarkymas· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.(Tęsinys 6 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 6/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATIC(Puslapio 5 tęsinys)· Europos atliekų katalogas15 00 00 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IRAPSAUGINIAI DRABUŽIAI15 01 00 pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas)15 01 02 plastikinės pakuotės· Nevalytos pakuotės:· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.14 Informacija apie gabenimą· 14.1 UN numeris· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)· ADR, ADN, IMDG, IATA· klasė atkrenta· 14.4 Įpakavimo grupė· ADR, IMDG, IATA atkrenta· 14.5 Pavojus aplinkai:· Marine pollutant: Ne· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 IIpriedą ir IBC kodeksąNevartotina.· UN "Model Regulation": -15 Informacija apie reglamentavimą· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:Xi Dirginanti· Rizikos (R) frazės:41 Gali smarkiai pažeisti akis.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.25 Vengti patekimo į akis.26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.16 Kita informacijaDuomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindassutartiniams teisiniams santykiams.· Svarbios frazėsH272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.H302 Kenksminga prarijus.H315 Dirgina odą.(Tęsinys 7 psl.)LT


35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 7/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATICH318H319H335H400H410Smarkiai pažeidžia akis.Sukelia smarkų akių dirginimą.Gali dirginti kvėpavimo takus.Labai toksiška vandens organizmams.Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.R22 Kenksminga prarijus.R36 Dirgina akis.R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.R41 Gali smarkiai pažeisti akis.R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.R8 Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.(Puslapio 6 tęsinys)· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· Asmuo kontaktams :klientų aptarnavimas:Estonia: Tel: +372 5030 592NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011· Santrumpos ir akronimai:ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goodsby Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenysLT

More magazines by this user
Similar magazines