Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28Saugos duomenų lapaspagal 1907/2006/EB, 31 straipsnisPuslapis 2/7Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 3Peržiūrėta: 07.12.2012Prekybos ženklas: PASTOMATIC(Puslapio 1 tęsinys)GHS07Eye Irrit. 2H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EBXi; DirginantiR41: Gali smarkiai pažeisti akis.· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodosProduktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.· Klasifikavimo sistema:Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.· 2.2 Ženklinimo elementai· Ženklinimas pagal ES direktyvas:Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:Xi Dirginanti· Rizikos (R) frazės:41 Gali smarkiai pažeisti akis.· Saugos (S) frazės:2 Saugoti nuo vaikų.25 Vengti patekimo į akis.26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai· PBT: Nevartotina.· vPvB: Nevartotina.3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· Pavojingos sudedamosios medžiagos :CAS: 13870-28-5EINECS: 237-623-4CAS: 497-19-8EINECS: 207-838-8CAS: 15630-89-4EINECS: 239-707-6CAS: 7733-02-0EINECS: 231-793-3disodium disilicateXn R22Acute Tox. 4, H302natrio karbonatasXi R36Eye Irrit. 2, H319disodium carbonate, compound with hydrogenperoxide (2:3)Xn R22Xi R36/37/38O R8Ox. Liq. 2, H272Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335cinko sulfatasXn R22Xi R41N R50/53Eye Dam. 1, H318Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410Acute Tox. 4, H30210-25%5-10%5-10%0,1-1%(Tęsinys 3 psl.)LT

More magazines by this user
Similar magazines