ketvirtas - Lietuvos darbo birža

ldb.lt

ketvirtas - Lietuvos darbo birža

_______ KLAIPĖDOS TERITORINĖ DARBO BIRŽA ______(institucijos pavadinimas)TVIRTINUDirektoriusMindaugas Skritulskas2012-09-06ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS2012-09-06 Nr._APA-4___(data)______Klaipėda________(sudarymo vieta)Eil. PavadinimasNr.1. Administracinėspaslaugos kodas2. Administracinėspaslaugos versija3. Administracinėspaslaugospavadinimas4. AdministracinėspaslaugosapibūdinimasProfesinis konsultavimasAprašymo turinys-1Profesinio konsultavimo paslaugos - pagalba darbo ieškantiemsasmenims įvertinti savo gebėjimus ir asmenines savybes,motyvavimas mokytis, dirbti ar dalyvauti socialinės ir profesinėsreabilitacijos priemonėse, pasirenkant tam tikrą profesiją arpersikvalifikuojant.Paslaugos poreikis nustatomas individualiai pagal įregistruotoKlaipėdos teritorinėje darbo biržoje (toliau – Darbo birža)asmens motyvaciją, galimybes konkuruoti darbo rinkoje.Priimtiniausią paslaugų teikimo būdą pirmo susitikimo metuaptaria ir padeda pasirinkti Darbo biržos specialistas.Profesinio konsultavimo paslaugos teikimo metu Darbo biržosspecialistas darbo ieškančiam asmeniui:1. padeda pasirinkti priimtiniausią darbo rinkos paslaugųteikimo būdą (individualiai ar grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniubūdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.);2. padeda išsiaiškinti individualias darbo ieškančio asmensgalimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotąsprendimą dėl užimtumo tikslų;3. konsultuoja profesijos pasirinkimo, įgijimo,persikvalifikavimo klausimais apie mokymo programas beimokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas;4. konsultuoja aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir darborinkos paslaugų pasirinkimo klausimais;5. pildo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus


2nustatytos formos darbo ieškančio asmens darbo rinkos paslaugųstebėsenos lapą, kuriame nurodomi tiksliniai darbo biržosveiksmai, pasiūlytos, sutartos priemonės, kita informacija;6. išsiaiškinęs, kad darbo ieškančiam asmeniui reikalingospsichologinio konsultavimo paslaugos, siunčia konsultuotis passpecialistą, teikiantį psichologinio konsultavimo paslaugas.Profesinio konsultavimo paslaugos gali būti teikiamosindividualiai ar grupėms:1. paslaugos individualiai teikiamos darbo ieškantiemsasmenims, negalintiems konkuruoti darbo rinkoje, t.y.neturintiems profesijos, darbo praktikos, praradusiemsprofesinius įgūdžius, nemotyvuotiems darbui ar profesijai įsigyti;2. paslaugos grupėms teikiamos darbo ieškantiems asmenimspagal dalyvių poreikius ir konkurencinių galimybių panašumus:2.1. darbo paieškos įgūdžių lavinimo – siekiant padėti pasirengtisavarankiškai darbo paieškai ir išmokyti naudotis darbo biržosinformavimo priemonėmis;2.2. darbinės motyvacijos didinimo - siekiant motyvuotaidalyvauti kvalifikacijos kėlimo, profesijos įsigijimo priemonėse;2.3. profesinio apsisprendimo – siekiant padėti apsispręsti įsigytipaklausią darbo rinkoje profesiją;2.4. savarankiško užimtumo skatinimo - siekiant padėtiapsispręsti dėl savarankiškos veiklos organizavimo,supažindinant su verslo pradžios sąlygomis ir galimybėmis.Profesinio konsultavimo paslauga gali būti teikiama tiesiogiai,telefonu, paštu, elektroniniu paštu.Profesinio konsultavimo paslaugos nuotoliniu būdu teikiamostais atvejais, kai yra ribotas darbo ieškančio asmens judumas arbasiekiama didesnio lankstumo profesijos pasirinkimo, įgijimo,persikvalifikavimo klausimais apie mokymo programas beimokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas.5. Teisės aktai,reguliuojantysadministracinėspaslaugos teikimąJaunimui profesinio konsultavimo paslaugas teikia Jaunimodarbo centrai – Darbo biržos padaliniai, padedantys jaunimuiorientuotis socialinėje aplinkoje ir darbo rinkoje, savarankiškaispręsti savo užimtumo problemas.Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006,Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638);Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997,Nr. 98-2478, 2007, Nr. 43-1627);Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugosįstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojoadministravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojoadministravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos


36. Informacija irdokumentai, kuriuosturi pateikti asmuo7. Informacija irdokumentai, kuriuosturi gauti institucija(prašymą nagrinėjantistarnautojas)8. Administracinėspaslaugos teikėjasRespublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas,patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476 (Žin., 2009,Nr. 95-4045; 2010, Nr. 117-5983);Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintasLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir LietuvosRespublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos4 d. įsakymu Nr. V-1090/ A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284);Darbo biržos nuostatai, patvirtinti Lietuvos darbo biržosdirektoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-248.Darbo ieškantis asmuo, registruotas Darbo biržoje, turi pateikti:1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;2. registracijos Darbo biržoje metu išduotą Lietuvos darbo biržosdirektoriaus nustatytos formos individualią Darbo ieškančioasmens atmintinę.Informacija ir dokumentais, reikalingais teikiant bendrojokonsultavimo paslaugą, disponuoja Lietuvos darbo birža ir Darbobiržos struktūriniai padaliniai.Profesinį konsultavimą vykdo:Klaipėdos skyriuje:Darbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė Inga Dėringienė,(8 46) 40 43 01, inga.deringiene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė KristinaRazmienė, (8 46) 40 43 01, kristina.razmiene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė VaidaUrbonienė, (8 46) 40 43 11, vaida.urboniene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė VidaZmajauskienė, (8 46) 40 43 10, vida.zmajauskiene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė JadvygaLukienė, (8 46) 40 43 01, jadvyga.lukiene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė Rima Petraitienė,(8 46) 40 43 10, rima.petraitiene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė ArletaDvarionienė, (8 46) 40 43 14, arleta.dvarioniene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė OksanaBrenciuvienė, (8 46) 40 43 14, oksana.brenciuviene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė VioletaMažonienė, (8 46) 40 43 06, violeta.mazoniene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė RomutėPetrulienė, (8 46) 40 43 06, romute.petruliene@ldb.ltDarbo rinkos paslaugų poskyrio vyr. specialistė Dalia Petraitienė,(8 46) 40 43 06, dalia.petraitiene@ldb.ltJaunimo užimtumo poskyrio vyr. specialistė Laura Pimpė, (8 46)39 07 77, laura.pimpe@ldb.ltJaunimo užimtumo poskyrio vyr. specialistė Irma Pareigytė, (846) 39 07 77, irma.pareigyte@ldb.ltJaunimo užimtumo poskyrio vyr. specialistė Lina Urbonė, (8 46)


49. Administracinėspaslaugos vadovas31 01 43, lina.urbone@ldb.ltJaunimo užimtumo poskyrio vyr. specialistė Jurgita Valiulienė,(8 46) 31 49 54, jurgita.valiuliene@ldb.ltAktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimoposkyrio vyr. specialistė Edita Gustauskienė, (8 46) 47 60 01,edita.gustauskiene@ldb.ltGargždų poskyrio vyr. specialistė Danutė Adomaitienė, (8 46) 4706 60, danute.adomaitiene@ldb.ltGargždų poskyrio vyr. specialistė Regina Rimkienė, (8 46) 47 0605, regina.rimkiene@ldb.ltGargždų poskyrio vyr. specialistė Jolita Lygnugarienė, (8 46) 4706 60, jolita.lygnugariene@ldb.lt;Šilutės skyriuje:Vyr. specialistė Kristina Normantienė ,tel. 8-441-78045, el.p.Kristina.normantiene@ldb.lt;Palangos skyriuje:Vyr. specialistas Tomas Višinskis, (8-460) 48 450,tomas.visinskis@ldb.lt;Vyr.specialistė Lina Šleiniūtė, (8-460) 490114,lina.sleiniute@ldb.ltKretingos skyriuje:Vyr. specialistas Rokas Venckus Rokas.Venckus@ldb.lt tel. (8445) 51017Vyr. specialistė Edita Ūbienė Edita.ubiene@ldb.lt tel. (8 445)51005Vyr. specialistė Vilda Petkuvienė Vilda.Petkuviene@ldb.lt tel. (8445) 51005Vyr. specialistė Virginija DomeikienėVirginija.Domeikiene@ldb.lt tel. (8 445) 51026Vyr. specialistė Nijolė Mockuvienė Nijole.Mockuviene@ldb.lttel. 8 445 51026Vyr. specialistas Ema Kibelkienė Ema.kibelkiene@ldb.lt tel. (8445) 51026Vyr. specialistas Jonas Žilinskas Jonas.zilinskas@ldb.lt tel. (8445) 51002Vyr. specialistas Alma Bladžiūvienė Alma.Bladziuviene@ldb.lttel. (8 445) 51028;Skuodo skyriuje:Skuodo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Alseikienė, (8 440)73 417, dalia.alseikiene@ldb.lt.Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus L. e.Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėjo pareigas BeataUmbražūnienė, (8 46) 40 23 98, beata.umbrazuniene@ldb.ltKlaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus Jaunimoužimtumo poskyrio vedėja Diana Monkevičiūtė, (8 46) 40 43 13,diana.monkeviciute@ldb.ltKlaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus Aktyviosdarbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėjaSalomėja Širmulienė, (8 46) 39 07 83,salomeja.sirmuliene@ldb.ltKlaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus Gargždų


510. Administracinėspaslaugos suteikimotrukmė11. Administracinėspaslaugos suteikimokaina (jei paslaugateikiama atlygintinai)12. Prašymo forma,pildymo pavyzdys irprašymo turinys13. Informacinės ir ryšiųtechnologijos,naudojamos teikiantadministracinępaslaugą14. Administraciniųpaslaugų teikimoypatumai15. Administraciniųpaslaugų teikimoaprašymų įtraukimas įdokumentų apskaitąposkyrio vedėja Regina Buivydienė, (8 46) 44 68 11,regina.buivydiene@ldb.lt;Šilutės skyriaus vedėjas Andrius Šašilkinas tel. 8-441-76506,el.p.andrius.sasilkinas@ldb.lt;Palangos skyriaus vedėja Rita Kivytaitė, (8 460) 49 057,rita.kivytaite@ldb.lt;Kretingos skyriaus vedėja Virginija Naudžienė, (8 445) 510 21,el. p. Virginija.naudziene@ldb.lt; Skuodo skyriaus vedėja IrenaMonika Urbonienė, (8 440) 73 414, irena.urboniene@ldb.lt.Profesinio konsultavimo paslauga teikiama tuoj pat, asmensapsilankymo Darbo biržoje metu.Paslauga teikiama neatlygintinai.Registruotam Darbo biržoje asmeniui profesinio konsultavimopaslaugas suteikia aptarnaujantis specialistas apsilankymo Darbobiržoje metu, neteikiant prašymo.Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – 1.Informacija apie paslaugą pateikiama interneto svetainėje.Suteiktų paslaugų turinys atsispindi Lietuvos darbo biržosdirektoriaus nustatytos formos Darbo ieškančio asmens darborinkos paslaugų stebėsenos lape, informacinėje duomenų bazėje.Administracinių paslaugų teikimo aprašymai yra tvirtinamiDarbo biržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu irregistruojami Administracinių paslaugų aprašymų APA registre.Darbo išteklių skyriaus vedėjas ________________ Egidijus Palevičius(parašas)


6BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PROFESINIO KONSULTAVIMO PASLAUGĄ, SEKOSJaunimo darbocentrasJaunimo darbo centrospecialistas, teikiantisprofesinio konsultavimopaslaugasDarbo ieškantisasmuoTeritorinės darbobiržos klientusaptarnaujantisskyriusTeritorinės darbo biržosklientus aptarnaujančioskyriaus specialistas,teikiantis profesiniokonsultavimo paslaugasDarbo ieškantis asmuoapsisprendžia dėlprofesijos įsigijimo arkvalifikacijos tobulinimoSCHEMA