Europass kalbų pasas

ldb.lt
  • No tags were found...

Europass kalbų pasas

Europass kalbų pasasEuropos Tarybos parengto Europos kalbų aplanko dalisVARDAS(-AI) PAVARDĖ(-ĖS)Vardenis PAVARDENISGimimo data * 1979 01 03Gimtoji kalba(-os)Kita kalba(-os)LietuviųPrancūzų, anglų, rusų, norvegųPRANCŪZŲKalbos mokėjimo įsivertinimas **Supratimas Kalbėjimas RašymasInformacijos pateikimasKlausymas Skaitymas Bendravimas žodžiužodžiuC2 (Įgudęs vartotojas) C2 (Įgudęs vartotojas) C2 (Įgudęs vartotojas) C2 (Įgudęs vartotojas) C2 (Įgudęs vartotojas)Diplomai ar pažymėjimai *Diplomo ar pažymėjimo pavadinimas Išdavusioji institucija Metai Europos lygmuo ***Magistro diplomas Vilniaus universitetas 2003 C2ANGLŲKalbos mokėjimo įsivertinimas **Supratimas Kalbėjimas RašymasInformacijos pateikimasKlausymas Skaitymas Bendravimas žodžiužodžiuB2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojasDiplomai ar pažymėjimai *Diplomo ar pažymėjimo pavadinimas Išdavusioji institucija Metai Europos lygmuo ***Pažymėjimas Soros International House- MBA Center 2005 B2RUSŲKalbos mokėjimo įsivertinimas **Supratimas Kalbėjimas RašymasInformacijos pateikimasKlausymas Skaitymas Bendravimas žodžiužodžiuB1 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojasPaaiškinimaiEuropass kalbų pasas yra Europos kalbų aplanko, kurį parengė Europos Taryba, dalis. Siekiant kalbinius gebėjimus apibūdinti standartine forma,naudojama 6 europinių lygių skalė, kuri yra pateikta dokumente „Bendrieji Europos kalbų metmenys“ .Daugiau informacijos apie Europass kalbų pasą pateikiama adresu http://europass.cedefop.eu.int . Daugiau informacijos apie Europos kalbų aplankąpateikiama adresu: www.coe.int/portfolioEuropass kalbų paso formą galima nemokamai atsisiųsti iš minėtų tinklalapių.© 2004 Europos Taryba ir Europos Bendrijos


Europass kalbų pasasEuropos Tarybos parengto Europos kalbų aplanko dalisNORVEGŲKalbos mokėjimo įsivertinimas **Supratimas Kalbėjimas RašymasInformacijos pateikimasKlausymas Skaitymas Bendravimas žodžiužodžiuA2 (Pradedantysisvartotojas)A2 (Pradedantysisvartotojas)A2 (Pradedantysisvartotojas)Bendravimo patirtis *A2 (Pradedantysisvartotojas)A2 (Pradedantysisvartotojas)Apibūdinimas Nuo IkiVasaros darbai viešbutyje 2000.06 2000.08* Informacija žvaigždute * pažymėtose eilutėse yra neprivaloma. ** Žr. Įsivertinimo lentelę kitame puslapyje.*** Lygis pagal „Bendruosius Europos kalbų metmenis“ (angl. Common European Framework of Reference for Languages, CEF), jeigu nurodyta pažymėjime arba diplomooriginale.PaaiškinimaiEuropass kalbų pasas yra Europos kalbų aplanko, kurį parengė Europos Taryba, dalis. Siekiant kalbinius gebėjimus apibūdinti standartine forma,naudojama 6 europinių lygių skalė, kuri yra pateikta dokumente „Bendrieji Europos kalbų metmenys“ .Daugiau informacijos apie Europass kalbų pasą pateikiama adresu http://europass.cedefop.eu.int . Daugiau informacijos apie Europos kalbų aplankąpateikiama adresu: www.coe.int/portfolioEuropass kalbų paso formą galima nemokamai atsisiųsti iš minėtų tinklalapių.© 2004 Europos Taryba ir Europos Bendrijos


SUPRATIMASKALBĖJIMASRAŠYMASKlausymasSkaitymasBendravimasžodžiuInformacijospateikimasžodžiuRašymasEUROPOS LYGMENYS – ĮSIVERTINIMO LENTELĖA1 A2 B1 B2 C1 C2Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačiasbendriausias frazes apie save, šeimąbei artimiausią aplinką, jeigu žmonėskalba lėtai ir aiškiai.Gebu suprasti įprastinius pavadinimus,žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz.,iš skelbimų, plakatų ar katalogų.Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigupašnekovas pasirengęs pakartoti arperfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėtisuformuluoti mintį. Gebu klausti iratsakyti į paprastus klausimus apiebūtiniausius poreikius arba geraižinomus dalykus.Gebu vartoti paprastas frazes ir sakiniusgyvenamajai vietai ir pažįstamiemsžmonėms apibūdinti.Gebu užrašyti paprastą, trumpą tekstąant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą.Gebu į nustatytos formos dokumentusįrašyti asmens duomenis, pvz.,viešbučio registracijos lapelyje įrašytisavo pavardę, tautybę, adresą.Gebu suprasti frazes ir dažniausiaivartojamus žodžius, susijusius subūtiniausiomis reikmėmis, pvz.:paprastą informaciją apie asmenį iršeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą,įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių irpaprastų žinučių bei skelbimų prasmę.Gebu skaityti labai trumpus, paprastustekstus. Gebu rasti specifinę, numatomąinformaciją paprastuose kasdieniuosetekstuose: skelbimuose, reklaminiuoselapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose, irgebu suprasti trumpus, paprastusasmeninius laiškus.Gebu bendrauti atlikdamas (-a)įprastines nesudėtingas užduotis, kaireikia tiesiogiai pasikeisti informacijagerai žinomomis temomis. Gebu kalbėtitrumpais sakiniais buitinėmis temomis,nors ne visada suprantu tiek, kadgalėčiau palaikyti pokalbį.Gebu vartoti paprastų frazių ir sakiniųrinkinį apibūdindamas (-a) savo šeimą irkitus žmones, gyvenimo sąlygas, savoišsilavinimą ir dabartinį arba buvusįdarbą.Gebu rašyti trumpas, paprastaspastabas ar žinutes. Gebu parašyti labaipaprastą asmeninį laišką, pvz., kamnors už ką nors padėkoti.Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbamabendrine kalba gerai žinomomistemomis, kuriomis tenka bendrautidarbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan.Gebu suprasti daugelio radijo irtelevizijos laidų apie kasdienius dalykus,asmeninėmis ar profesinėmis temomisesmę, kai kalbėjimo tempas santykinailėtas, o tarimas aiškus.Gebu suprasti tekstus, kuriuose daugdažnai vartojamų žodžių ir gramatiniųformų bei konstrukcijų, susijusių sukasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebusuprasti įvykių, jausmų ir norųaprašymus asmeniniuose laiškuose.Gebu bendrauti daugelyje situacijų, įkurias galiu patekti keliaudamas po šalį,kurioje kalbama ta kalba. Gebunepasirengęs įsitraukti į pokalbįžinomomis, dominančiomis arbakasdienio gyvenimo temomis, pvz., apiešeimą, pomėgius, darbą, keliones irnaujausius įvykius.Gebu paprastai sieti frazes, kadapibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones,viltis ir siekius. Gebu trumpai pateiktinuomonių ir planų priežastis irpaaiškinimus. Gebu pasakoti arbaatpasakoti knygos ar filmo siužetą,išreikšti savo požiūrį.Gebu parašyti paprastą rišlų tekstągerai žinomomis ar dominančiomistemomis. Gebu rašyti asmeniniuslaiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.Gebu suprasti išplėtotą kalbą irpaskaitas bei sekti net sudėtingąsamprotavimą, jeigu tema neblogaižinoma. Gebu suprasti daugumą TVžinių ir laidų apie kasdienius dalykus.Gebu suprasti daugumą filmų bendrinekalba.Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus,kuriuose keliamos šiuolaikinėsproblemos, reiškiamas tam tikrasrašytojo požiūris ir nuomonė. Gebusuprasti šiuolaikinę prozą.Gebu gana laisvai ir spontaniškaibendrauti, todėl galiu normaliaibendrauti su asmenimis, kuriems takalba yra gimtoji. Gebu aktyviaidalyvauti diskusijose, kurių kontekstasgerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savonuomonę.Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daugdalykų, susijusių su savo interesų sfera.Gebu paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį,pateikti įvairių nuomonių privalumus irtrūkumus.Gebu parašyti aiškų detalų tekstądaugeliu temų, susijusių su manointeresais. Gebu parašyti rašinį arataskaitą ir pateikti duomenis arpriežastis, kurios paremia ar paneigiatam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus irpabrėžti įvykių ir patirties svarbą man.Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei josstruktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tiknumanomi, bet nepateikiamiakivaizdžiai. Gebu be didelių pastangųsuprasti televizijos programas ir filmus.Gebu suprasti ilgus ir sudėtingusinformacinius ar grožinės literatūrostekstus, suvokti stilių skirtumus. Gebusuprasti specializuotus straipsnius irilgesnes technines instrukcijas, net jeijie nesusiję su mano veiklos sritimi.Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškaibeveik neieškodamas (-a) posakių.Gebu veiksmingai ir lanksčiai vartotikalbą socialiniais ir profesiniais tikslais.Gebu tiksliai formuluoti idėjas irnuomones, sumaniai susieti savo irpašnekovų nuomones.Gebu aiškiai, detaliai apibūdintisudėtingus reiškinius, sujungtismulkesnes temas, išskirti specifiniusaspektus bei apibendrinti, pateikdamasatitinkamas išvadas.Gebu išreikšti savo mintis aiškiais irgerai struktūrizuotais tekstais bei ganaišsamiai apibūdinti savo požiūrį. Geburašyti apie sudėtingus dalykuslaiškuose, rašiniuose ir ataskaitose,pabrėžti, mano nuomone, svarbiausiusdalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus,atsižvelgdamas (-a) į skaitytoją.Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinėskalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai,tiek transliuojamą, net kai kalbamanatūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiektiek laiko priprasti prie akcento.Gebu lengvai skaityti beveik visųrašytinės kalbos atmainų tekstus:santraukas, struktūriškai ar kalbosatžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.:vadovėlius, specialybės straipsnius argrožinės literatūros tekstus.Gebu be pastangų dalyvauti betkuriame pokalbyje ir diskutuotivartodamas (-a) idiomas ir šnekamosioskalbos posakius. Gebu laisvai reikštimintis, tiksliai perteikti reikšmiųatspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebupradėti iš naujo ir lengvai persakytikitaip, kad pašnekovas net nepastebėtųsutrikimo.Gebu aiškiai ir sklandžiai apibūdinti arargumentuoti, pasirinkdamas stilių, kurisatitinka situaciją ir tinkamą, logiškąstruktūrą, todėl pašnekovas galipastebėti ir įsiminti svarbiausiusdalykus.Gebu parašyti aiškų, sklandų tinkamostiliaus tekstą. Gebu rašyti sudėtinguslaiškus, ataskaitas ar straipsnius,kuriuose aiškiai išdėstyta tema, jie yratinkamos, logiškos struktūros, todėlskaitytojas gali pastebėti ir įsimintisvarbiausius dalykus. Gebu rašytispecialybės ar grožinės literatūrostekstų santraukas ir apžvalgas.© Council of Europe: Common European Framework of Reference for Languages (CEF) - Europos Taryba: “ Bendrieji Europos kalbų metmenys ”