12.07.2015 Views

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2008Nr. 06VILNIUS, 2008


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 50289-4-4:2008 enRyðiø kabeliai. Bandymo metodø reikalavimai. 4–4 dalis.Aplinkos poveikio bandymø metodai. Atsparumas tirpikliamsir skystiesiems terðalamsC (21 Lt)LST EN 50289-4-5:2008 enRyðiø kabeliai. Bandymo metodø reikalavimai. 4–5 dalis.Aplinkos poveikio bandymø metodai. Klimatiniø poveikiø sekaD (25 Lt)LST EN 50289-4-7:2008 enRyðiø kabeliai. Bandymo metodø reikalavimai. 4–7 dalis.Aplinkos poveikio bandymø metodai. Nuostovioji sausosiosðilumos bûsenaC (21 Lt)LST EN 50346:2003/A1:2008 enInformacijos technologija. Kabeliø tinklo árengimas. Árengtokabeliø tinklo tikrinimasM (49 Lt)LST EN 50377-11-1:2008 enJungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojamiskaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminioreikalavimai. 11–1 dalis. C kategorijos MF jungtis, prijungtaprie B1.1 ir B1.3 kategorijos vienmodës skaidulos,atitinkanèios IEC 60793-2-50R (60 Lt)LST EN 50411-2-3:2008 enSkaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamosskaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninëscharakteristikos. 2–3 dalis. S ir A kategorijos 1-ojo tiposandarintosios linijinës skaidulø sandûrø dëþutësQ (57 Lt)LST EN 50482:2008 enMatavimo transformatoriai. Trifaziai induktyvieji átampostransformatoriai, kuriø Um maþesnë kaip 52 kVNuo 2010-09-01 pakeièia LST 1746:2001L (46 Lt)LST EN 60300-3-4:2008 enVeikimo patikimumo valdymas. 3–4 dalis. Taikymo vadovas.Veikimo patikimumo reikalavimø vadovas (IEC 60300-3-4:2007)R (60 Lt)LST EN 60584-3:2008 enTermoporos. 3 dalis. Ilginamieji ir kompensavimo kabeliai.Leidþiamosios nuokrypos ir identifikavimo sistema(IEC 60584-3:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST HD 446.3 S1:2002E (27 Lt)LST EN 60730-2-3:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vamzdiniøliuminescenciniø lempø balastø ðiluminiams apsauginiamsátaisams (IEC 60730-2-3:2006, modifikuotas)Nuo 2010-09-01 pakeièia LST EN 60730-2-3+A1:1999,LST EN 60730-2-3+A1:1999/A2:2002,LST EN 60730-2-3+A1:1999/A11:2005H (36 Lt)LST EN 60730-2-4:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2–4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami hermetiðkø irpusiau hermetiðkø varikliniø kompresoriø varikliø ðiluminiamsapsauginiams átaisams (IEC 60730-2-4:2006, modifikuotas)Nuo 2010-09-01 pakeièiaLST EN 60730-2-4+A1:1999,LST EN 60730-2-4+A1:1999/A2:2004L (46 Lt)LST EN 60730-2-10:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2–10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliøpaleidimo relëms (IEC 60730-2-10:2006)Nuo 2010-09-01 pakeièiaLST EN 60730-2-10+A1+AC:1999,LST EN 60730-2-10+A1+AC:1999/A2:2002E (27 Lt)LST EN 60730-2-11:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2–11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami energijosreguliatoriams (IEC 60730-2-11:2006)Nuo 2010-10-01 pakeièiaLST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999,LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999/A11:2005F (30 Lt)LST EN 60730-2-13:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2–13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drëgmeijautriems valdymo átaisams (IEC 60730-2-13:2006, modifikuotas)Nuo 2010-10-01 pakeièiaLST EN 60730-2-13+A1+AC:2000,LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A2:2002,LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A11:2005H (36 Lt)LST EN 60904-9:2008 enFotovoltiniai átaisai. 9 dalis. Saulës spinduliuotës imitatoriøeksploataciniø charakteristikø reikalavimai(IEC 60904-9:2007)G (33 Lt)LST EN 61188-5-3:2008 enSpausdintinës plokðtës ir jø sàrankos. Konstravimas irnaudojimas. 5–3 dalis. Prijungimo (kontaktiniø aikðteliø irjungèiø) ypatumai. Komponentai su kiro sparno pavidaloiðvadais ið dviejø pusiø (IEC 61188-5-3:2007)N (51 Lt)LST EN 61188-5-4:2008 enSpausdintinës plokðtës ir jø sàrankos. Konstravimas irnaudojimas. 5–4 dalis. Prijungimo (kontaktiniø aikðteliø irjungèiø) ypatumai. Komponentai su J iðvadais ið dviejø pusiø(IEC 61188-5-4:2007)H (36 Lt)LST EN 61188-5-5:2008 enSpausdintinës plokðtës ir jø sàrankos. Konstravimas irnaudojimas. 5–5 dalis. Prijungimo (kontaktiniø aikðteliø irjungèiø) ypatumai. Komponentai su kiro sparno pavidaloiðvadais ið keturiø pusiø (IEC 61188-5-5:2007)S (63 Lt)LST EN 61189-3:2008 enElektriniø medþiagø, spausdintiniø plokðèiø ir kitokiøsujungiamøjø dariniø bei sàrankø bandymo metodai. 3 dalis.Sujungiamøjø dariniø (spausdintiniø plokðèiø) bandymometodai (IEC 61189-3:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièiaLST EN 61189-3+A1:2001XA (95 Lt)LST EN 61193-2:2008 enKokybës ávertinimo sistemos. 2 dalis. Bandiniø ëmimo planøparinkimas ir naudojimas elektroniniø komponentø ir korpusøkontrolei atlikti (IEC 61193-2:2007)J (39 Lt)LST EN 61274-1:2008 enOptiniø skaidulø jungèiø siejikliai. 1 dalis. Bendrasis rûðinisapraðas (IEC 61274-1:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 61274-1:2001N (51 Lt)7


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 61290-10-2:2008 enOptiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 10–2 dalis.Daugiakanaliai parametrai. Impulsinis metodas, naudojantstroboskopiná optiná spektro analizatoriø(IEC 61290-10-2:2007)Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 61290-10-2:2004H (36 Lt)LST EN 61753-1:2008 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 1 dalis. Bendriejidalykai ir eksploataciniø charakteristikø standartø vadovas(IEC 61753-1:2007)Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 61753-1-1:2002S (63 Lt)LST EN 61753-021-6:2008 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 021–6 dalis.O kategorijos B/2 klasës vienmodës skaidulinës optinësjungtys. Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-021-6:2007)L (46 Lt)LST EN 61753-062-6:2008 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 062–6 dalis.O kategorijos lankstieji bejungèiai vienmodës skaidulinësoptikos atsiejikliai. Nekontroliuojamoji aplinka ir nuoseklusisbandymas (IEC 61753-062-6:2007)H (36 Lt)LST EN 61753-092-6:2008 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 092–6 dalis.O kategorijos bejungèiai vienmodþiai cirkuliatoriai.Nekontroliuojamoji aplinka ir nuoseklusis bandymas(IEC 61753-092-6:2007)H (36 Lt)LST EN 61753-092-6:2008/AC:2008 enSkaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentøeksploataciniø charakteristikø standartas. 092–6 dalis.O kategorijos bejungèiai vienmodþiai cirkuliatoriai.Nekontroliuojamoji aplinka ir nuoseklusis bandymas(IEC 61753-092-6:2007)LST EN 61966-2-5:2008 enÁvairialypës terpës sistemos ir áranga. Spalvø matavimas irvaldymas. 2–5 dalis. Spalvø valdymas. Pasirinktinë RGBspalvø erdvë – opRGB (IEC 61966-2-5:2007)L (46 Lt)LST EN 140100:2008 enAtskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji maþos galios plëveliniai varþaiNuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 140100:2001,LST EN 140100:2001/A1:2002N (51 Lt)TK 3 MËSA IR MËSOS PRODUKTAILST 1430:2008 ltTriuðiena. Bendrieji reikalavimaiPakeièia LST 1430:2003, LST 1430:2003/1K:2004C (21 Lt)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST ISO/IEC 14888-3:2007/AC1:2008 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Skaitmeniniaiparaðai su priedu. 3 dalis. Diskreèiuoju logaritmu pagrástimechanizmai. 1 techninë pataisa(ISO/IEC 14888-3:2006/Cor.1:2007)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST CLC/TS 50457-1:2008 enLaidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. 1 dalis.Ákrovimo nuolatine srove stotisPakeièia LST L ENV 50275-2-3:2001J (39 Lt)LST CLC/TS 50457-2:2008 enLaidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. 2 dalis.Ryðio tarp iðorinio ákroviklio ir elektrinës transporto priemonësprotokolasPakeièia LST L ENV 50275-2-4:2001L (46 Lt)LST EN 50425:2008 enBuitiniø ir panaðios paskirties stacionariøjø elektriniø árenginiøjungikliai. Gretutinis standartas. Iðoriniø ir vidiniø þenklø irðviestuvø prieðgaisriniai jungikliaiK (42 Lt)LST EN 50428:2005/A1:2008 enBuitinës ir panaðios paskirties stacionariøjø elektriniø árenginiøjungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susijæpagalbiniai átaisai, naudojami namø ûkio ir pastatøelektroninëse sistemoseD (25 Lt)LST EN 60034-2-1:2008 enSukiosios elektros maðinos. 2–1 dalis. Standartiniai nuostoliøir naudingumo koeficiento nustatymo, remiantis bandymørezultatais, metodai (iðskyrus traukos transporto priemoniømaðinas) (IEC 60034-2-1:2007)Nuo 2010-11-01 ið dalies pakeièiaLST EN 60034-2+A1+A2:2000W (83 Lt)LST EN 60064:2001/A11:2008 enBuitinës ir panaðios paskirties bendrojo apðvietimo volframolempos. Eksploataciniø parametrø reikalavimaiXZ (6 Lt)LST EN 60064:2001/A4:2008 enBuitinës ir panaðios paskirties bendrojo apðvietimo volframolempos. Eksploataciniø parametrø reikalavimai(IEC 60064:1993/A4:2007, modifikuotas)L (46 Lt)LST EN 60085:2008 enElektrinë izoliacija. Ðiluminis ávertinimas ir þymëjimas(IEC 60085:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièiaLST EN 60085:2004, LST EN 62114:2003D (25 Lt)LST EN 60086-4:2008 enPirminës baterijos. 4 dalis. Lièio baterijø sauga(IEC 60086-4:2007)Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 60086-4:2003Q (57 Lt)LST EN 60335-2-9:2003/A12:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2–9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams,skrudintuvams ir panaðiems kilnojamiesiems kepimoprietaisamsD (25 Lt)LST EN 60335-2-76:2005/A11:2008 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2–76 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniø tvorømaitinimo árenginiamsXZ (6 Lt)LST EN 60404-5:2008 enMagnetinës medþiagos. 5 dalis. Nuolatiniø magnetø(magnetiðkai kietos) medþiagos. Magnetiniø savybiømatavimo metodai (IEC 60404-5:1993+A1:2007)Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 10332:2004K (42 Lt)8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06LST EN 60404-13:2008 enMagnetinës medþiagos. 13 dalis. Elektrotechninio plienolakðtø ir juostø tankio, savitosios varþos ir ðerdies uþpildosfaktoriaus matavimo metodai (IEC 60404-13:1995)J (39 Lt)LST EN 60641-1:2008 enElektrotechninio presuotojo kartono ir popieriaus techniniaireikalavimai. 1 dalis. Apibrëþtys ir bendrieji reikalavimai(IEC 60641-1:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 60641-1:2001D (25 Lt)LST EN 60974-3:2008 enLankinio suvirinimo árenginiai. 3 dalis. Lanko uþdegimo irstabilizavimo átaisai (IEC 60974-3:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 60974-3:2004K (42 Lt)LST EN 60974-4:2007 ltLankinio suvirinimo árenginiai. 4 dalis. Eksploatacinis tikrinimasir bandymai (IEC 60974-4:2006)J (39 Lt)LST EN 60974-4:2007/P:2008 enLankinio suvirinimo árenginiai. 4 dalis. Eksploatacinistikrinimas ir bandymai (IEC 60974-4:2006)LST EN 60974-8:2004 ltLankinio suvirinimo árenginiai. 8 dalis. Suvirinimo ir plazminiopjaustymo sistemø dujø pultai (IEC 60974-8:2004)K (42 Lt)LST EN 60974-8:2004/P:2008 enLankinio suvirinimo árenginiai. 8 dalis. Suvirinimo ir plazminiopjaustymo sistemø dujø pultai (IEC 60974-8:2004)LST EN 60974-10:2008 enLankinio suvirinimo árenginiai. 10 dalis. Elektromagnetiniosuderinamumo (EMS) reikalavimai (IEC 60974-10:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 60974-10:2003M (49 Lt)LST EN 61058-1:2003/A2:2008 enPrietaisø jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(IEC 61058-1:2000/A2:2007)S (63 Lt)LST EN 61138:2008 enNeðiojamøjø áþeminimo ir trumpojo jungimo árenginiø kabeliai(IEC 61138:2007, modifikuotas)Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 61138:2001,LST EN 61138:2001/A11:2004N (51 Lt)LST EN 61310-1:2008 enMaðinø sauga. Rodymas, þenklinimas ir paleidimas. 1 dalis.Reikalavimai, keliami regimiesiems, girdimiesiems irlytimiesiems signalams (IEC 61310-1:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 61310-1:1999,LST EN 61310-1:2000L (46 Lt)LST EN 61310-2:2008 enMaðinø sauga. Rodymas, þenklinimas ir paleidimas. 2 dalis.Þenklinimo reikalavimai (IEC 61310-2:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 61310-2:1999,LST EN 61310-2:2000H (36 Lt)LST EN 61310-3:2008 enMaðinø sauga. Rodymas, þenklinimas ir paleidimas. 3 dalis.Vykdytuvø iðdëstymo ir veikimo reikalavimai(IEC 61310-3:2007)Nuo 2010-12-01 pakeièia LST EN 61310-3:2000G (33 Lt)LST HD 631.1 S2:2008 enElektros kabeliai. Pagalbiniai reikmenys. Medþiagøapibûdinimas. 1 dalis. Dervingøjø kompaundø savybiøtyrimai ir tipo bandymaiNuo 2010-09-01 pakeièia LST 1772.1:2001M (49 Lt)LST HD 631.2 S1:2008 enElektros kabeliai. Pagalbiniai reikmenys. Medþiagøapibûdinimas. 2 dalis. Þemojoje átampoje naudojamø karðtyjesusitraukianèiø komponentø savybiø tyrimai ir tipo bandymaiH (36 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 3251:2008 enDaþai, lakai ir plastikai. Nelakiøjø medþiagø kiekionustatymas (ISO 3251:2008)Pakeièia LST EN ISO 3251:2004E (27 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55022:2007/A1:2008 enInformacijos apdorojimo árenginiai. Radijo trikdþiøcharakteristikos. Ribinës vertës ir jø matavimo metodai(CISPR 22:2005/A1:2005)XZ (6 Lt)TK 9 BALDAILST EN 15372:2008 enBaldai. Stiprumas, ilgalaikiðkumas ir sauga. Nebuitiniø staløreikalavimaiF (30 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST CEN/TS 15325:2008 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Nulinës ðlijimo spartos klamposnustatymas, naudojant liestinio átempio reometrà, veikiantávalkðnumo veikaH (36 Lt)LST EN 12697-1:2006 ltBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.1 dalis. Tirpiojo riðiklio kiekisU (70 Lt)LST EN 12697-22+A1:2007 ltBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.22 dalis. Rato riedëjimo vëþëP (55 Lt)LST EN 12697-22+A1:2007/P:2008 enBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.22 dalis. Rato riedëjimo vëþëLST EN 12697-34+A1:2007 ltBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.34 dalis. Marðalo bandymasG (33 Lt)LST EN 13588:2008 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Bituminiø riðikliø kohezijosnustatymas bandant ðvytuoklePakeièia LST EN 13588:2004J (39 Lt)LST EN 13589:2008 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Modifikuoto bitumo tempiamøjøsavybiø nustatymas tàsumo priklausomybës nuo jëgos metoduPakeièia LST EN 13589:2004E (27 Lt)TK 17 MEDIENALST CEN/TS 839:2008 enMedienos konservantai. Apsaugos nuo medienà ardanèiøbazidiomicetø efektyvumo nustatymas. PavirðiausapdorojimasPakeièia LST L ENV 839:2002N (51 Lt)9


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST CEN/TS 12169:2008 enPjautinës medienos partijos atitikties ávertinimo kriterijaiPakeièia LST L ENV 12169:2000,LST L ENV 12169:2001E (27 Lt)LST EN 1927-1:2008 enApvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagalkokybæ. 1 dalis. Eglës ir këniaiPakeièia LST L ENV 1927-1:2001E (27 Lt)LST EN 1927-2:2008 enApvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagalkokybæ. 2 dalis. PuðysPakeièia LST L ENV 1927-2:2001E (27 Lt)LST EN 1927-3:2008 enApvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagalkokybæ. 3 dalis. Maumedþiai ir Duglaso pocûgësPakeièia LST L ENV 1927-3:1999E (27 Lt)LST EN 14762:2006 ltMedinës grindys. Ëminiø ëmimo procedûros atitikèiai ávertintiE (27 Lt)LST EN 14951:2006 ltMasyviosios lapuoèiø medienos skydinë apkala ir apkaladailylentëmis. Apdirbtøjø profiliø elementaiM (49 Lt)LST EN 14951:2006/P:2008 enMasyviosios lapuoèiø medienos skydinë apkala ir apkaladailylentëmis. Apdirbtøjø profiliø elementaiLST EN 15146:2007 ltMasyviosios spygliuoèiø medienos skydinë apkala ir apkaladailylentëmis. Apdirbti profiliai be álaido ir iðdroþosK (42 Lt)TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 1097-4:2008 enUþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai.4 dalis. Sausø sutankintø mikrouþpildø tuðtymëtumonustatymasPakeièia LST EN 1097-4:2000F (30 Lt)LST EN 1097-5:2008 enUþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai.5 dalis. Vandens kiekio nustatymas dþiovinant ventiliuojamojekrosnyjePakeièia LST EN 1097-5:2003F (30 Lt)LST EN 1097-7:2008 enUþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai.7 dalis. Mikrouþpildo daleliø tankio nustatymas. PiknometrinismetodasPakeièia LST EN 1097-7:2002, LST EN 1097-7:2004G (33 Lt)LST EN 1168:2005+A1:2008 enGamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymëtosios plokðtësPakeièia LST EN 1168:2005V (77 Lt)LST EN 1367-4:2008 enUþpildø ðiluminiø savybiø ir atsparumo atmosferospoveikiams nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimodþiûstant nustatymasPakeièia LST EN 1367-4:2000, LST EN 1367-4:2001G (33 Lt)LST EN 15422:2008 enGamykliniai betoniniai gaminiai. Cementui ir betonui armuotiskirtø stiklo pluoðtø techniniai reikalavimaiD (25 Lt)TK 21 TEKSTILËLST EN ISO 3759:2008 enTekstilë. Medþiagø bandiniø ir bandomøjø drabuþiøparuoðimas, þenklinimas ir matavimas, nustatant matmenøpokyèius (ISO 3759:2007)Pakeièia LST EN ISO 3759:1996,LST EN ISO 3759:1996/AC:2002D (25 Lt)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 1366-9:2008 enInþineriniø tinklø árenginiø atsparumo ugniai bandymai. 9dalis. Atskiros patalpos dûmø iðtraukimo kanalaiS (63 Lt)LST EN 1568-1:2008 enGaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 1 dalis.Vidutinio putumo putø koncentratø, naudojamønesimaiðanèiø su vandeniu skysèiø pavirðiams padengti,techniniai reikalavimaiPakeièia LST EN 1568-1:2002Q (57 Lt)LST EN 1568-2:2008 enGaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 2 dalis.Didelio putumo putø koncentratø, naudojamø nesimaiðanèiøsu vandeniu skysèiø pavirðiams padengti, techniniaireikalavimaiPakeièia LST EN 1568-2:2002P (55 Lt)LST EN 1568-3:2008 enGaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 3 dalis. Maþoputumo putø koncentratø, naudojamø nesimaiðanèiø suvandeniu skysèiø pavirðiams padengti, techniniai reikalavimaiPakeièia LST EN 1568-3:2002T (67 Lt)LST EN 1568-4:2008 enGaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 4 dalis. Maþoputumo putø koncentratø, naudojamø susimaiðanèiø suvandeniu skysèiø pavirðiams padengti, techniniai reikalavimaiPakeièia LST EN 1568-4:2002S (63 Lt)LST EN 15254-4:2008 enIðplëstinis atsparumo ugniai bandymø rezultatø taikymas.Nelaikanèiosios sienos. 4 dalis. Ástiklintos konstrukcijosR (60 Lt)TK 23 KERAMIKALST EN 1052-3:2003/A1:2007 ltMûro bandymo metodai. 3 dalis. Pradinio kerpamojo stiprionustatymasD (25 Lt)LST EN 1308:2007 ltPlyteliø klijai. Slysmo nustatymasD (25 Lt)LST EN 1323:2007 ltPlyteliø klijai. Betoninës bandymø plokðtësD (25 Lt)LST EN 1346:2007 ltPlyteliø klijai. Atvirosios pauzës nustatymasD (25 Lt)LST EN 1348:2007 ltPlyteliø klijai. Cementiniø klijø priekibos tempiamojo stiprionustatymasD (25 Lt)10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06LST EN 12004:2007 ltPlyteliø klijai. Reikalavimai, atitikties ávertinimas, klasifikavimasir þymëjimasN (51 Lt)LST EN 12059:2008 enGamtinio akmens gaminiai. Taðytas akmuo. ReikalavimaiJ (39 Lt)LST EN 15285:2008 enAglomeruotasis akmuo. Modulinës (vidaus ir iðorës) grindø irlaiptø plytelësM (49 Lt)LST EN 15388:2008 enAglomeruotasis akmuo. Plokðtës ir tam tikrø matmenøsupjaustyti gaminiai, skirti tualetiniams staliukams ir virtuvësbaldø darbavirðiamsF (30 Lt)TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAIDIRBINIAILST EN 196-7:2008 ltCemento bandymø metodai. 7 dalis. Cemento ëminiø ëmimoir paruoðimo metodaiJ (39 Lt)LST EN 196-7:2008/P:2008 enCemento bandymø metodai. 7 dalis. Cemento ëminiø ëmimoir paruoðimo metodaiLST EN 845-1:2003+A1:2008 enPagalbiniø mûro komponentø techniniai reikalavimai. 1 dalis.Sienos inkarai, tvirtinimo apkabos, atramos ir gembësPakeièia LST EN 845-1:2003U (70 Lt)LST EN 845-3:2003+A1:2008 enPagalbiniø mûro komponentø techniniai reikalavimai. 3 dalis.Horizontaliøjø mûro siûliø armatûra ið plieninio tinkloPakeièia LST EN 845-3:2003N (51 Lt)LST EN 15283-1:2008 enPluoðtu sustiprintos gipsinës plokðtës. Apibrëþtys,reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Audiniu sustiprintosgipsinës plokðtësR (60 Lt)LST EN 15283-2:2008 enPluoðtu sustiprintos gipsinës plokðtës. Apibrëþtys, reikalavimaiir bandymo metodai. 2 dalis. Gipso plauðø plokðtësR (60 Lt)LST EN 15304:2007 ltAutoklavinio akytojo betono atsparumo ðalèiui nustatymasH (36 Lt)TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOSLST EN ISO 23993:2008 enPastato árangos ir pramonës árenginiø termoizoliaciniaigaminiai. Projektinio savitojo ðiluminio laidþio nustatymas(ISO 23993:2008)Q (57 Lt)TK 28 DUJOSLST EN 15069:2008 enMetaliniø þarnø sàrankø, naudojamø buitiniams dujiniamsprietaisams prijungti prie dujotiekio, saugaus prijungimosklendësV (77 Lt)TK 29 VANDENTVARKALST EN 263:2008 enSantechnikos átaisai. Lieti tinkliniai akriliniai buitiniø voniø irduðo dugniniø lakðtaiPakeièia LST EN 263:2003E (27 Lt)LST EN 1112:2008 enSantechnikos átaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimosistemø santechnikos átaisø duðø èiaupai. Bendrieji techniniaireikalavimaiPakeièia LST EN 1112:2000, LST EN 13904:2004L (46 Lt)LST EN 1113:2008 enSantechnikos átaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimosistemø santechnikos átaisø duðø þarnos. Bendrieji techniniaireikalavimaiPakeièia LST EN 1113:2000, LST EN 13905:2004L (46 Lt)LST EN 12764:2005+A1:2008 enSantechnikos átaisai. Techniniai sûkuriniø voniø reikalavimaiNuo 2009-10-31 pakeièia LST EN 12764:2005J (39 Lt)LST EN 14428:2005+A1:2008 enDuðo gaubtai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodaiNuo 2009-10-31 pakeièia LST EN 14428:2005R (60 Lt)LST EN 15032:2006+A1:2008 enChemikalai plaukyklø vandeniui ruoðti. Trichlorizocianuro rûgðtisPakeièia LST EN 15032:2006F (30 Lt)LST EN 15072:2006+A1:2008 enChemikalai plaukyklø vandeniui ruoðti. Bevandenis natriodichlorizocianuratasPakeièia LST EN 15072:2006F (30 Lt)LST EN 15073:2006+A1:2008 enChemikalai plaukyklø vandeniui ruoðti. Bevandenis natriodichlorizocianuratasPakeièia LST EN 15073:2006F (30 Lt)TK 31 AKUSTIKALST ISO 1996-2:2008 enAkustika. Aplinkos triukðmo apibûdinimas, matavimas irávertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukðmo lygiø nustatymas(tapatus ISO 1996-2:2007)Pakeièia LST ISO 1996-2+A1:2004,LST ISO 1996-3:1993R (60 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN 13606-3:2008 enSveikatos informatika. Elektroniniø sveikatos prieþiûros áraðøperdavimas. 3 dalis. Pamatiniai archetipai ir terminø sàraðasPakeièia LST L ENV 13606-3:2002T (67 Lt)LST EN 13795-1:2004 ltPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiaiapklotai, drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaipmedicinos priemonës. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliamigamintojams, paruoðëjams ir gaminiamsH (36 Lt)LST EN 13795-1:2004/P:2008 enPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiaiapklotai, drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaipmedicinos priemonës. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliamigamintojams, paruoðëjams ir gaminiams11


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 13795-2:2005 ltPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiaiapklotai, drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaipmedicinos priemonës. 2 dalis. Tyrimo metodaiE (27 Lt)LST EN 13795-2:2005/P:2008 enPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiaiapklotai, drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaipmedicinos priemonës. 2 dalis. Tyrimo metodaiLST EN 13795-3:2006 ltPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai apklotai,drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaip medicinospriemonës. 3 dalis. Veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiaiF (30 Lt)LST EN 13795-3:2006/P:2008 enPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai apklotai,drabuþiai ir ðvaraus oro apranga, naudojami kaip medicinospriemonës. 3 dalis. Veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiaiLST EN 14683:2006 ltChirurginës kaukës. Reikalavimai ir tyrimo metodaiLST EN 14683:2006/P:2008 enChirurginës kaukës. Reikalavimai ir tyrimo metodaiJ (39 Lt)LST EN 45502-2-2:2008 enAktyvieji implantuojami medicinos átaisai. 2–2 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami aktyviesiems implantuojamiems medicinosátaisams, naudojamiems tachiaritmijai gydyti (áskaitantimplantuojamuosius defibriliatorius)Nuo 2010-05-01 ið dalies pakeièiaLST EN 50061+A1:2002XA (95 Lt)LST EN 60601-2-37:2008 enElektrinë medicinos áranga. 2–37 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami ultragarsinei medicinos diagnostikos ir stebësenosárangai (IEC 60601-2-37:2007)Nuo 2010-10-01 pakeièia LST EN 60601-2-37:2002,LST EN 60601-2-37:2002/A1:2005,LST EN 60601-2-37:2002/A2:2006S (63 Lt)LST EN 60976:2008 enElektrinë medicinos áranga. Medicininiai elektronøgreitintuvai. Funkcinës eksploatacinës charakteristikos(IEC 60976:2007)Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 60976+A1:2001X (89 Lt)LST EN 62353:2008 enElektrinë medicinos áranga. Kartotiniai bandymai ir sutaisytoselektrinës medicinos árangos bandymai (IEC 62353:2007)U (70 Lt)LST EN 62366:2008 enMedicinos priemonës. Panaudojamumo inþinerijos taikymasmedicinos priemonëms (IEC 62366:2007)X (89 Lt)LST EN ISO 3630-1:2008 enOdontologija. Danties ðaknies kanalo instrumentai. 1 dalis.Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 3630-1:2008)Pakeièia LST EN ISO 3630-1:2004L (46 Lt)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 14978:2006/AC:2008 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). GGS matavimoárangos bendrosios sàvokos ir reikalavimai(ISO 14978:2006/Cor.1:2008)LST ISO/TR 12767:2008 enFluido tekëjimo matavimas skirtuminio slëgio átaisais.Nuokrypio nuo techniniø reikalavimø ir eksploataciniø sàlygø,pateiktø ISO 5167-1, poveikio ávertinimo gairës (tapatusISO/TR 12767:2007)Pakeièia LST ISO/TR 12767:2002Q (57 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 443:2008 enÐalmai, skirti gaisrui gesinti pastatuose ir kituosestatiniuosePakeièia LST EN 443:2000, LST EN 443:2003R (60 Lt)LST EN 1114-2:2000 ltGumos ir plastikø perdirbimo maðinos. Ekstruderiai ir ekstruzijoslinijos. 2 dalis. Ekstruderiø granuliuotuvø saugos reikalavimaiM (49 Lt)LST EN 1114-2:2000/P:2008 enGumos ir plastikø perdirbimo maðinos. Ekstruderiai ir ekstruzijoslinijos. 2 dalis. Ekstruderiø granuliuotuvø saugos reikalavimaiLST EN 14886:2008 enGumos ir plastikø perdirbimo maðinos. Putplasèio blokøjuostinës pjaustymo maðinos. Saugos reikalavimaiX (89 Lt)LST EN ISO 13857:2008 enMaðinø sauga. Saugûs atstumai, trukdantys virðutinëmis irapatinëmis galûnëmis pasiekti pavojingas zonas(ISO 13857:2008)Pakeièia LST EN 811:1999, LST EN 294:1997,LST EN 294:1997/AC:2008L (46 Lt)LST EN ISO 14121-1:2007 lt, enMaðinø sauga. Rizikos vertinimas. 1 dalis. Principai(ISO 14121-1:2007)V (77 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 1501-3:2008 enÐiukðliaveþiai ir jø keliamieji árenginiai. Bendrieji ir saugosreikalavimai. 3 dalis. Per prieká pakraunami ðiukðliaveþiaiV (77 Lt)LST EN 15308:2008 enAtliekø apibûdinimas. Kietosiose atliekose atrinktøpolichlorbifenilø (PCB) nustatymas naudojant kapiliarinæ dujøchromatografijà su elektronø pagava arba spektrometriniumasës aptikimuR (60 Lt)LST EN ISO 11731-2:2008 enVandens kokybë. Legioneliø aptikimas ir skaièiavimas. 2 dalis.Tiesioginio membraninio fitravimo metodas, taikomas vandeniui,kuriame yra maþas bakterijø skaièius (ISO 11731-2:2004)G (33 Lt)LST ISO 4226:2008 ltOro kokybë. Bendrieji aspektai. Matavimo vienetai (tapatusISO 4226:2007)Pakeièia LST ISO 4226:1998B (19 Lt)LST ISO 6058:1998 ltVandens kokybë. Kalcio kiekio nustatymas. EDTA titrimetrinismetodas (tapatus ISO 6058:1984)C (21 Lt)LST ISO 6058:1998/P:2008 enVandens kokybë. Kalcio kiekio nustatymas. EDTA titrimetrinismetodas (tapatus ISO 6058:1984)12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06LST ISO 9096:2008+AC1:2008 ltStacionariøjø ðaltiniø iðmetamieji terðalai. Kietøjø daleliømasës koncentracijos nustatymas rankiniu bûdu (tapatusISO 9096:2003 kartu su technine pataisaISO 9096:2003/Cor.1:2006)T (67 Lt)LST ISO 11338-1:2008 ltStacionariøjø ðaltiniø iðmetamieji terðalai. Dujinës ir kietosiosfaziø policikliniø aromatiniø angliavandeniliø nustatymas.1 dalis. Ëminiø ëmimas (tapatus ISO 11338-1:2003)N (51 Lt)LST ISO 11338-2:2008 ltStacionariøjø ðaltiniø iðmetamieji terðalai. Dujinës ir kietosiosfaziø policikliniø aromatiniø angliavandeniliø nustatymas.2 dalis. Ëminiø ruoðimas, valymas ir nustatymas(tapatus ISO 11338-2:2003)M (49 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1993-1-11:2007 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1–11 dalis.Konstrukcijø su tempiamaisiais komponentais projektavimasT (67 Lt)LST EN 1993-1-11:2007/P:2008 enEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1–11 dalis.Konstrukcijø su tempiamaisiais komponentais projektavimasLST EN 1993-3-2:2007 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3–2 dalis.Bokðtai, stiebai ir kaminai. KaminaiR (60 Lt)LST EN 1993-3-2:2007/P:2008 enEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3–2 dalis.Bokðtai, stiebai ir kaminai. KaminaiTK 39 APSAUGALST EN 1047-1:2005/P:2008 enPatikimo saugojimo árenginiai. Atsparumo ugniai klasifikacijair bandymo metodai. 1 dalis. Duomenø laikmenø saugojimospintos ir diskeliø dëklaiPakeièia LST EN 1047-1:2005/P:2007LST EN 1047-2:2001 ltPatikimo saugojimo árenginiai. Atsparumo ugniai klasifikacijair bandymo metodai. 2 dalis. Duomenø laikmenø saugyklos irtalpyklosL (46 Lt)LST EN 1047-2:2001/P:2008 enPatikimo saugojimo árenginiai. Atsparumo ugniai klasifikacijair bandymo metodai. 2 dalis. Duomenø laikmenø saugyklos irtalpyklosTK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN 12662:2008 enSkystieji naftos produktai. Vidutiniø distiliatø terðalønustatymasPakeièia LST EN 12662:1999TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRAF (30 Lt)LST EN 10253-4:2008 enSandûriniu kontaktiniu bûdu suvirinamø vamzdþiø jungiamosiosdetalës. 4 dalis. Specialiai kontroliuojami nerûdijantiejiaustenitiniai ir austenitiniai feritiniai (dupleksiniai) plienaiX (89 Lt)LST EN 13445-3:2002/A10:2008 enNekaitinamieji slëginiai indai. 3 dalis. ProjektavimasV (77 Lt)LST EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 enMetalø suvirinimo procedûrø apraðas ir patvirtinimas.Suvirinimo procedûros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis irdujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniø lankinis suvirinimas.1 keitinys (ISO 15614-1:2004/Amd.1:2008)D (25 Lt)TK 42 PAKAVIMASLST EN 15543:2008 enStiklinës pakuotës. Buteliø graiþai. Srieginiai negazuotøskysèiø buteliø graiþaiH (36 Lt)LST EN 15593:2008 enPakuotës. Higienos vadyba gaminant maisto produktøpakuotes. ReikalavimaiH (36 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13848-5:2008 enGeleþinkelio taikmenys. Bëgiø kelias. Geometrinë bëgiø keliokokybë. 5 dalis. Geometrinës kokybës lygmenysL (46 Lt)LST EN 15302:2008 enGeleþinkelio taikmenys. Ekvivalenèiojo kûgiðkumo nustatymometodasXA (95 Lt)LST EN 15528:2008 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio linijø kategorijos, skirtosriedmenø kroviniø ribiniø masiø ir geleþinkelio infrastruktûrossàsajai valdytiT (67 Lt)TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IRAUGALINIAI RIEBALAI BEI ALIEJUSLST EN ISO 8420:2002/AC:2008 enGyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Poliniø junginiø kiekionustatymas (ISO 8420:2002/Cor.1:2004)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 50438:2008 enMikrogeneratoriø jungimo lygiagreèiai su bendraisiaisskirstomaisiais þemosios átampos tinklais reikalavimaiU (70 Lt)LST EN 60079-2:2008 enSprogiosios atmosferos. 2 dalis. Árangos apsauga, naudojantslëginá „p“ gaubtà (IEC 60079-2:2007)Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 60079-2:2004,LST EN 60079-2:2004/AC:2006U (70 Lt)LST EN 60079-5:2008 enSprogiosios atmosferos. 5 dalis. Árangos apsauga, uþpildant„q“ milteliais (IEC 60079-5:2007)Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 50017:2000L (46 Lt)LST EN 60947-5-2:2008 enÞemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.5–2 dalis. Valdymo grandiniø átaisai ir perjungimo elementai.Arèio jungikliai (IEC 60947-5-2:2007)Nuo 2010-11-01 pakeièiaLST EN 60947-5-2+A1:2000,LST EN 60947-5-2+A1:2000/A2:2004XA (95 Lt)13


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 61915-1:2008 enÞemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. Átaisoprofiliai, skirti á tinklà ájungtiems pramoniniams átaisams.dalis. Átaiso profiliø plëtotës bendrosios taisyklës(IEC 61915-1:2007)X (89 Lt)LST EN 62246-2:2008 enÁtaisai su sandariaisiais magnetiniais kontaktais 2 dalis.Sunkaus reþimo sandarieji magnetiniai jungikliai(IEC 62246-2:2007)Q (57 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10277-1:2008 enÐviesiojo plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. 1 dalis.Bendrieji dalykaiPakeièia LST EN 10277-1:2000J (39 Lt)LST EN 10277-2:2008 enÐviesiojo plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. 2 dalis.Bendrøjø techniniø reikmiø plienaiPakeièia LST EN 10277-2:2000,LST EN 10277-2:2000/AC:2004E (27 Lt)LST EN 10277-3:2008 enÐviesiojo plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. 3 dalis.Automatø plienaiPakeièia LST EN 10277-3:2000E (27 Lt)LST EN 10277-4:2008 enÐviesiojo plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. 4 dalis.Cementuojamieji plienaiPakeièia LST EN 10277-4:2000E (27 Lt)LST EN 10277-5:2008 enÐviesiojo plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. 5 dalis.Grûdinamieji ir atleidþiamieji plienaiPakeièia LST EN 10277-5:2000F (30 Lt)LST EN 10302:2008 enValkðnumui atsparûs plienai, nikelio ir kobalto lydiniaiPakeièia LST EN 10302:2003,LST EN 10302:2003/AC:2005T (67 Lt)LST EN 12020-1:2008 enAliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji tikslieji profiliuoèiai iðEN AW-6060 ir EN AW-6063 lydiniø. 1 dalis. Kontrolës irtiekimo techninës sàlygosPakeièia LST EN 12020-1:2002F (30 Lt)LST EN 12020-2:2008 enAliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji tikslieji profiliuoèiai iðEN AW-6060 ir EN AW-6063 lydiniø. 2 dalis. Matmenø irformos parametrø leidþiamosios nuokryposPakeièia LST EN 12020-2:2002H (36 Lt)TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN ISO 16484-5:2008 enPastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 5 dalis.Duomenø perdavimo protokolas (ISO 16484-5:2007)Pakeièia LST EN ISO 16484-5:2004XM (197 Lt)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 4044:2008 enOda. Cheminiai tyrimai. Bandiniø paruoðimas cheminiamstyrimams (ISO 4044:2008)Pakeièia LST EN ISO 4044:2001C (21 Lt)14LST EN ISO 4045:2008 enOda. Cheminiai tyrimai. pH nustatymas (ISO 4045:2008)Pakeièia LST EN ISO 4045:2001C (21 Lt)LST EN ISO 4048:2008 enOda. Cheminiai tyrimai. Dichlormetane tirpios medþiagos irlaisvosios riebalø rûgðties kiekio nustatymas (ISO 4048:2008)Pakeièia LST EN ISO 4048:2001,LST EN ISO 4048:2002E (27 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 1439:2008 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaireikmenys. SND balionø tikrinimo procedûra, taikoma prieðpildymà, pildant ir po pripildymoPakeièia LST EN 1439:2005, LST EN 14763:2005,LST EN 14794:2005, LST EN 14913:2006P (55 Lt)LST EN 1440:2008 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaireikmenys. Gabenamøjø daugkartiniø SND balionøperiodinis patikrinimasPakeièia LST EN 1440:2006,LST EN 1440:2006/P:2007, LST EN 14795:2006,LST EN 14914:2006, LST EN 14767:2006R (60 Lt)LST EN 12252:2006+A1:2008 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaireikmenys. SND automobiliniø cisternø árangaPakeièia LST EN 12252:2006N (51 Lt)LST EN 12493:2008 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaireikmenys. Suvirintosios plieninës suskystintø naftos dujøtalpyklos. Automobiliniø cisternø projektavimas ir gamybaPakeièia LST EN 12493:2002V (77 Lt)LST EN 15542:2008 enKaliojo ketaus vamzdþiai, jungiamosios detalës ir pagalbiniaireikmenys. Iðorinës vamzdþiø dangos ið cemento skiedinio.Reikalavimai ir bandymo metodaiL (46 Lt)LST EN ISO 23251:2007/AC:2008 enNaftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Slëgiomaþinimo ir apsaugos nuo virðslëgiø sistemos(ISO 23251:2006/Cor.1:2007)TK 57 TRÀÐOSLST EN 12945:2008 enKalkinimo medþiagos. Neutralizavimo vertës nustatymas.Titrimetriniai metodaiPakeièia LST EN 12945:2002,LST EN 12945:2002/P:2006, LST EN 12945:2006E (27 Lt)LST EN 13971:2008 enKarbonatinës kalkinimo medþiagos. Reaktyvumo nustatymas.Potenciometrinio titravimo druskos rûgðtimi metodasPakeièia LST EN 13971:2003G (33 Lt)TK 62 KLIJAILST EN 301:2006 ltFenoliniai ir aminoplastiniai laikanèiøjø mediniø statyboskonstrukcijø klijai. Klasifikavimas ir eksploataciniøcharakteristikø reikalavimaiD (25 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06LST EN 301:2006/P:2008 enFenoliniai ir aminoplastiniai laikanèiøjø mediniø statyboskonstrukcijø klijai. Klasifikavimas ir eksploataciniøcharakteristikø reikalavimaiLST EN 1903:2008 enKlijai. Grindø ir sienø plastikiniø arba guminiø dangø klijøbandymo metodas. Matmenø pokyèiø nustatymas popagreitinto sendinimoPakeièia LST EN 1903:2000E (27 Lt)LST EN 1942:2008 enLipniosios juostos. Storio matavimasPakeièia LST EN 1942:2003D (25 Lt)LST EN 15425:2008 enKlijai. Laikanèiøjø mediniø konstrukcijø vienkomponenèiaipoliuretaniniai klijai. Klasifikavimas ir paruoðimo reikalavimaiE (27 Lt)TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 9241-410:2008 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 410 dalis. Fiziniøávesties átaisø projektavimo kriterijai (ISO 9241-410:2008)XA (95 Lt)TK 65 TURIZMO PASLAUGOSLST EN 15565:2008 enTurizmo paslaugos. Turistø gidø profesinio rengimo iratestavimo programø reikalavimaiJ (39 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 62:2008 enPlastikai. Vandens sugerties nustatymas (ISO 62:2008)J (39 Lt)LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008 enPlastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 3 dalis. Plëveliø irlakðtø bandymø sàlygos (ISO 527-3:1995/Cor.2:2001)LST EN ISO 1798:2008 enLanksèios akytosios polimerinës medþiagos. Tempiamojostiprio ir trûkstamojo pailgëjimo nustatymas (ISO 1798:2008)Pakeièia LST EN ISO 1798:2001G (33 Lt)LST EN ISO 7326:2008 enGuminës ir plastikinës þarnos. Atsparumo ozonui statinëmissàlygomis ávertinimas (ISO 7326:2006)Pakeièia LST EN 27326:2001E (27 Lt)LST EN ISO 9994:2006/A1:2008 enÞiebtuvëliai. Saugos reikalavimai. 1 keitinys. Struktûriniøreikalavimø patikslinimas (ISO 9994:2006/Amd.1:2008)XZ (6 Lt)LST EN ISO 22088-2:2007 ltPlastikai. Atsparumo skilinëjimui nuo aplinkos sukeliamoátempio nustatymas. 2 dalis. Pastovaus tempimo metodas(ISO 22088-2:2006)F (30 Lt)TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASISATGAUTASIS KURASLST CEN/TS 14775:2005 ltKietasis biokuras. Peleningumo nustatymo metodasLST CEN/TS 15150:2005 ltKietasis biokuras. Daleliø tankio nustatymo metodaiLST CEN/TS 15290:2007 ltKietasis biokuras. Pagrindiniø elementø nustatymasE (27 Lt)G (33 Lt)F (30 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 363:2008 enAsmeninë apsaugos nuo kritimo ið aukðèio áranga. Asmeninësapsaugos nuo kritimo ið aukðèio sistemosPakeièia LST EN 363:2003J (39 Lt)LST EN 378-1:2008 enÐaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos iraplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai,apibrëþtys, klasifikavimas ir atrankos kriterijaiPakeièia LST EN 378-1:2000, LST EN 378-1:2000/A1:2004V (77 Lt)LST EN 378-2:2008 enÐaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos iraplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas,gamyba, bandymai, þenklinimas ir dokumentaiPakeièia LST EN 378-2:2000V (77 Lt)LST EN 378-3:2008 enÐaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiaireikalavimai. 3 dalis. Árengimo vieta ir þmoniø apsaugaPakeièia LST EN 378-3:2000,LST EN 378-3:2000/A1:2004K (42 Lt)LST EN 378-4:2008 enÐaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos iraplinkosauginiai reikalavimai. 4 dalis. Veikimas, techninëprieþiûra, taisymas ir atstatymasPakeièia LST EN 378-4:2000/A1:2004,LST EN 378-4:2000M (49 Lt)LST EN 746-1:2000 ltPramoninë terminio apdorojimo áranga. 1 dalis. Bendriejisaugos reikalavimai, keliami pramoninei terminio apdorojimoárangaiU (70 Lt)LST EN 746-1:2000/P:2008 enPramoninë terminio apdorojimo áranga. 1 dalis. Bendriejisaugos reikalavimai, keliami pramoninei terminio apdorojimoárangaiLST EN 746-2:2000 ltPramoninë terminio apdorojimo áranga. 2 dalis. Saugosreikalavimai, keliami degimo ir kuro tiekimo bei skirstymosistemomsW (83 Lt)LST EN 746-2:2000/P:2008 enPramoninë terminio apdorojimo áranga. 2 dalis. Saugosreikalavimai, keliami degimo ir kuro tiekimo bei skirstymosistemomsLST EN 746-3:2000 ltPramoninë terminio apdorojimo áranga. 3 dalis. Terpës dujøgamybos ir naudojimo saugos reikalavimaiU (70 Lt)15


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 746-3:2000/P:2008 enPramoninë terminio apdorojimo áranga. 3 dalis. Terpës dujøgamybos ir naudojimo saugos reikalavimaiLST EN 1857:2003+A1:2008 enDûmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dûmtakio pamuðalaiPakeièia LST EN 1857:2003,LST EN 1857:2003/AC:2007,LST EN 1857:2003/AC:2007/P:2008T (67 Lt)LST EN 13035-1:2008 enPlokðèiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo maðinosir árenginiai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Sandëliavimo,paruoðimo iðsiuntimui ir transportavimo gamykloje árangaT (67 Lt)LST EN 13035-2:2008 enPlokðèiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo maðinosir árenginiai. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Sandëliavimo,paruoðimo iðsiuntimui ir transportavimo uþ gamyklos ribøárangaM (49 Lt)LST EN 14255-3:2008 enAsmenø apðvitos nekoherentine optine spinduliuotematavimas ir ávertinimas. 3 dalis. Saulës skleidþiamaultravioletinë spinduliuotëP (55 Lt)LST EN 14765:2006+A1:2008 enVaikiðki dviraèiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 14765:2006,LST EN 14765:2006/AC:2006,LST EN 14765+AC:2007T (67 Lt)LST EN 15272-3:2008 deUpiø laivai. Lyno kreipiamosios áranga. 3 dalis. Ritininiai kliuzaiJ (39 Lt)LST EN 15287-2:2008 enDûmtraukiai. Dûmtraukiø projektavimas, árengimas irperdavimas eksploatuoti. 2 dalis. Izoliuotøjø prietaisødûmtraukiaiX (89 Lt)LST EN ISO 10239:2008 enMaþieji laivai. Suskystintø naftos dujø árenginiai (ISO10239:2008)Pakeièia LST EN ISO 10239+AC:2002K (42 Lt)LST ISO 6059:1998 ltVandens kokybë. Suminio kalcio ir magnio kiekio nustatymas.EDTA titrimetrinis metodas (tapatus ISO 6059:1984)D (25 Lt)LST ISO 6059:1998/P:2008 enVandens kokybë. Suminio kalcio ir magnio kiekionustatymas. EDTA titrimetrinis metodas (tapatusISO 6059:1984Parengë Dalia ReginienëNETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 3 MËSA IR MËSOS PRODUKTAILST 1430:2003 Triuðiena LST 1430:2008LST 1430:2003/1K:2004 Triuðiena LST 1430:2008TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST EN 12403:2001 Brûkðninis kodavimas. Struktûriniø duomenø failai –LST EN 1571:2001 Brûkðninis kodavimas. Duomenø identifikatoriai –LST EN 1572:2001 Brûkðninis kodavimas. Unikalusis transportuojamøjø vienetø –identifikatoriusLST EN 796:2001 Brûkðninis kodavimas. Simbolikø identifikatoriai –LST EN 797+AC:1998 Brûkðniniai kodai. Techniniai simbolikø reikalavimai. –“EAN/UPC”LST EN 799:2001 Brûkðninis kodavimas. Simbolikø specifikacijos. Kodas “Code 128” –LST EN 800:2001 Brûkðninis kodavimas. Simbolikø specifikacijos. Kodas “Code 39” –LST EN 801:1999 Brûkðniniai kodai. Techniniai simbolikø reikalavimai. “Interleaved 2 of 5” –LST L ENV 12647:2001 Brûkðninis kodavimas. Brûkðniniø kodø tikrinimo árenginiø –bandymø apraðaiLST L ENV 1973:2001 Informacijos technologija. Europai skirti ISO/IEC 10646-1 poaibiai –TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 60034-3:2000 Sukiosios elektros maðinos. 3 dalis. Specialieji reikalavimai LST EN 60034-3:2005turbininëms sinchroninëms maðinoms (IEC 60034-3:1988)16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST EN 60254-1:2001 Ðvino rûgðtinës traukos baterijos. 1 dalis. Bendrieji LST EN 60254-1:2005reikalavimai ir bandymø metodai (IEC 60254-1:1997)LST EN 60695-6-1:2002 Gaisrinio pavojingumo bandymai. 6–1 dalis. Dûmø LST EN 60695-6-1:2005neskaidrumas. Bendrieji nurodymai (IEC 60695-6-1:2001)LST EN 60920+A1+A2:1999, LST EN 60920+A1+A2:1999/A11:2002, LST EN 61347-2-8:2002,Vamzdiniø fluorescenciniø lempø balastai. Bendrieji saugos reikalavimai LST EN 61347-1:2002,LST EN 61347-2-11+AC:2002LST EN 60922:2000 Pagalbiniai lempø reikmenys. Balastinio iðlydþio lempø átaisai LST EN 61347-2-9:2002,(iðskyrus vamzdines liuminescencines lempas). Bendrieji ir saugos reikalavimai LST EN 61347-1:2002(IEC 60922:1997)LST EN 60924+A1:1999 Nuolatine srove maitinami elektriniai vamzdiniø LST EN 61347-1:2002fluorescenciniø lempø balastai. Bendrieji saugos reikalavimai (IEC 60924:1990)LST EN 60926:1999, LST EN 60926:1999/A1:2002 Lempø reikmenys. Paleidimo LST EN 61347-2-1:2002átaisai (iðskyrus ðvytinèiuosius paleidiklius). Bendrieji saugos reikalavimai LST EN 61347-1:2002(IEC 60926:1995/A1:1999)LST EN 60928:2000, LST EN 60928:2000/A1:2002 Pagalbiniai lempø reikmenys. LST EN 61347-2-3:2002Vamzdiniø liuminescenciniø lempø kintamosios srovës elektroniniai balastiniai átaisai. LST EN 61347-1:2002Bendrieji ir saugos reikalavimai (IEC 60928:1995/A1:1999)LST EN 61046+A1:2000 Nuolatine arba kintamàja srove maitinami elektroniniai LST EN 61347-2-2:2002þeminamieji kaitinamøjø lempø keitikliai. Bendrieji ir saugos reikalavimai LST EN 61347-1:2002(IEC 61046:1993+A1:1995)LST EN 61215:2001 Antþeminiai fotovoltiniai (PV) moduliai ið kristalinio silicio. LST EN 61215:2005Projektavimo ávertinimas ir tipo patvirtinimas (IEC 61215:1993)LST L ENV 50275-2-3:2001 Laidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. LST CLC/TS 50457-1:20082–3 dalis. Ákrovimo nuolatine srove stotisLST L ENV 50275-2-4:2001 Laidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. LST CLC/TS 50457-2:20082–4 dalis. Ryðio tarp iðorinio ákroviklio ir elektrinës transporto priemonës protokolasTK 7 DANGOSLST EN ISO 3251:2004 Daþai, lakai ir plastikai. Nelakiøjø medþiagø kiekio LST EN ISO 3251:2008nustatymas (ISO 3251:2003)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 13588:2004 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Bituminiø riðikliø kohezijos LST EN 13588:2008nustatymas bandant ðvytuokleLST EN 13589:2004 en Bitumas ir bituminiai riðikliai. Modifikuoto bitumo tàsumo LST EN 13589:2008savybiø nustatymas tamprumo jëgos metoduLST EN 13589: 2004 lt Bitumas ir bituminiai riðikliai. Modifikuoto bitumo tàsumo LST EN 13589:2008savybiø nustatymas tamprumo jëgos metoduTK 17 MEDIENALST L ENV 12169:2000 en, LST L ENV 12169:2001 lt Pjautinës medienos partijos LST CEN/TS 12169:2008atitikties ávertinimo kriterijaiLST L ENV 1927-1:2001 Apvaliosios spygliuoèiø medienos kokybës klasifikavimas. LST EN 1927-1:20081 dalis. Eglës ir këniaiLST L ENV 1927-2:2001 Apvaliosios spygliuoèiø medienos kokybës klasifikavimas. LST EN 1927-2:20082 dalis. PuðysLST L ENV 1927-3:1999 Apvaliosios spygliuoèiø medienos kokybës klasifikavimas. LST EN 1927-3:20083 dalis. Maumedþiai ir Duglaso pocûgësLST L ENV 839:2002 Medienos konservantai. Apsaugos nuo medienà ardanèiø LST CEN/TS 839:2008bazidiomicetø efektyvumo nustatymas. Pavirðiaus apdorojimasTK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 1097-4:2000 Uþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai. LST EN 1097-4:20084 dalis. Sausø sutankintø mikrouþpildø tuðtymëtumo nustatymasLST EN 1097-5:2003 Uþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai. LST EN 1097-5:20085 dalis. Drëgnio nustatymas dþiovinant ventiliuojamoje krosnyjeLST EN 1097-7:2002 en, LST EN 1097-7:2004 lt Uþpildø mechaniniø ir fizikiniø LST EN 1097-7:2008savybiø nustatymo metodai. 7 dalis. Mikrouþpildø daleliø tankio nustatymas.Piknometrinis metodasLST EN 1168:2005 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymëtosios plokðtësLST EN 1168:2005+A1:2008LST EN 1367-4:2000 en, LST EN 1367-4:2001 lt Uþpildø ðiluminiø savybiø ir LST EN 1367-4:2008atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimodþiûstant nustatymas17


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 21 TEKSTILËLST 1366:1995, LST 1366:1995/P:2003 Pluoðtiniai linai. Terminai ir apibrëþimai –LST 1499:1998, LST 1499:1998/K1:2004 Tekstilës gaminiai. Prieþiûros bûdø ir –simboliø parinkimasLST EN ISO 3759:1996, LST EN ISO 3759:1996/AC:2002 Tekstilës medþiagos. LST EN ISO 3759:2008Medþiagø ir drabuþiø bandiniø paruoðimas, þenklinimas, matavimas, nustatantmatmenø pokyèius (ISO 3759:1994)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 1568-1:2002 Gaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 1 dalis. LST EN 1568-1:2008Vidutinio suputojamumo putø koncentratø, naudojamø padengti nesimaiðanèiøsu vandeniu skysèiø pavirðiams, specifikacijaLST EN 1568-2:2002 Gaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 2 dalis. LST EN 1568-2:2008Didelio suputojamumo putø koncentratø, naudojamø padengti nesimaiðanèiøsu vandeniu skysèiø pavirðiams, specifikacijaLST EN 1568-3:2002 Gaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 3 dalis. LST EN 1568-3:2008Maþo suputojamumo putø koncentratø, naudojamø padengti nesimaiðanèiø suvandeniu skysèiø pavirðiams, specifikacijaLST EN 1568-4:2002 Gaisro gesinimo medþiagos. Putø koncentratai. 4 dalis. LST EN 1568-4:2008Maþo suputojamumo putø koncentratø, naudojamø padengti susimaiðanèiø suvandeniu skysèiø pavirðiams, specifikacijaTK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAILST EN 845-1:2003 Pagalbiniø mûro komponentø techniniai reikalavimai. 1 dalis.Ryðiø sistemos, sutvirtinimo juostos (sàvarþos), perdangos ir gembësLST EN 845-3:2003 Pagalbiniø mûro komponentø techniniai reikalavimai. 3 dalis.Horizontaliøjø mûro siûliø armatûra ið plieninio tinkloLST EN 845-1:2003+A1:2008LST EN 845-3:2003+A1:2008TK 29 VANDENTVARKALST EN 1112:2000 Santechnikos átaisai. Duðø èiaupai (PN 10) LST EN 1112:2008LST EN 1113:2000 Santechnikos átaisai. Duðø þarnos (PN 10) LST EN 1113:2008LST EN 13904:2004 Santechnikos átaisai. Maþo pasiprieðinimo duðø èiaupai LST EN 1112:2008LST EN 13905:2004 Santechnikos átaisai. Maþo pasiprieðinimo duðø þarnos LST EN 1113:2008LST EN 15032:2006 Chemikalai plaukimo baseinø vandeniui ruoðti.LST EN 15032:2006+A1:2008Trichlorizocianuro rûgðtisLST EN 15072:2006 Chemikalai plaukimo baseinø vandeniui ruoðti. Bevandenis LST EN 15072:2006+A1:2008natrio dichloroizocianuratasLST EN 15073:2006 Chemikalai plaukimo baseinø vandeniui ruoðti. Bevandenis LST EN 15073:2006+A1:2008natrio dichloroizocianuratasLST EN 263:2003 Lietos akrilinës buitiniø voniø ir duðo dugniniø plokðtës LST EN 263:2008TK 31 AKUSTIKALST ISO 1996-2+A1:2004 Akustika. Aplinkos triukðmo apibûdinimas ir matavimas. LST ISO 1996-2:20082 dalis. Su þemënauda susijusiø duomenø gavimas (tpt ISO 1996-2:1987 kartusu keitiniu ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998)LST ISO 1996-3:1993 Akustika. Aplinkos triukðmo apraðymas ir matavimas. LST ISO 1996-2:20083 dalis. Taikymas leidþiamiems triukðmo lygiamsTK 32 SVEIKATALST EN ISO 3630-1:2004 Danties ðaknies kanalo instrumentai. 1 dalis. LST EN ISO 3630-1:2008Platinamosios dildës, sukiosios dildës, spygliuotieji pulpekstraktoriai, spygliuotosiosdildës, pastos spiralës, zondai ir vatos adatëlës (ISO 3630-1:1992)LST L ENV 13606-3:2002 Sveikatos informatika. Elektroninis sveikatos prieþiûros LST EN 13606-3:2008duomenø perdavimas. 3 dalis. Paskirstymo taisyklësTK 33 ÞUVININKYSTËLST 1381:1995, LST 1381:1995/K1:1998 Þuvis ir þuvies produktai. Terminai ir –apibrëþimaiLST 1382:1995 Þvejybos produktø konservai, prezervai. Terminai ir apibrëþimai –18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 34 METROLOGIJALST ISO/TR 12767:2002 Skysèiø ir dujø tekëjimo matavimas skirtuminio slëgio LST ISO/TR 12767:2008átaisais. Nuokrypio nuo techniniø reikalavimø ir eksploataciniø sàlygø, pateiktøISO 5167-1, poveikio ávertinimo gairës (tapatus ISO/TR 12767:1998)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 294:1997, LST EN 294:1997/AC:2008 Maðinø sauga. Saugûs atstumai LST EN ISO 13857:2008iki rankomis pasiekiamø pavojingø zonøLST EN 414:2000 Maðinø sauga. Saugos standartø parengimo ir pateikimo taisyklës –LST EN 443:2000 en, LST EN 443:2003 lt Ugniagesiø ðalmai LST EN 443:2008LST EN 811:1999 Maðinø sauga. Saugûs atstumai iki kojomis pasiekiamø LST EN ISO 13857:2008pavojingø zonøTK 36 APLINKOS APSAUGALST ISO 4226:1998 Oro kokybë. Bendrieji aspektai. Matavimo vienetai LST ISO 4226:2008TK 39 APSAUGALST EN 1047-1:2005/P:2007 Patikimo saugojimo árenginiai. Klasifikacija iratsparumo ugniai bandymo metodai. 1 dalis. Duomenø laikmenø saugojimospintos ir diskeliø dëklaiLST EN 1047-1:2005/P:2008TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST 1904:2002, LST 1904:2002/P:2003 Dyzelinis krosniø kuras. Reikalavimai ir –tyrimo metodaiLST 1905:2002 Dyzelinis krosniø kuras ir dyzelinas. Raudonojo daþiklio ir –2-ojo þymiklio kiekio nustatymas spektrofotometriniu metoduLST EN 12662:1999 Skystieji naftos produktai. Vidutiniø distiliatø uþterðtumo LST EN 12662:2008nustatymasLST EN 57:2001 Naftos produktai. Pliûpsnio temperatûros nustatymas. Abelio ir LST EN ISO 13736:2001Pensky’o prietaisas su uþdaru tigliu LST EN ISO 2719:2003TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10277-1:2000 Ðviesaus plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. LST EN 10277-1:20081 dalis. Bendrosios nuostatosLST EN 10277-2:2000, LST EN 10277-2:2000/AC:2004 Ðviesaus plieno gaminiai. LST EN 10277-2:2008Techninës tiekimo sàlygos. 2 dalis. Bendrøjø techniniø reikmiø plienaiLST EN 10277-3:2000 Ðviesaus plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. LST EN 10277-3:20083 dalis. Automatø plienaiLST EN 10277-4:2000 Ðviesaus plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. LST EN 10277-4:20084 dalis. Cementuojamieji plienaiLST EN 10277-5:2000 Ðviesaus plieno gaminiai. Techninës tiekimo sàlygos. LST EN 10277-5:20085 dalis. Grûdinamieji ir atleidþiamieji plienaiLST EN 10302:2003, LST EN 10302:2003/AC:2005 Valkðnumui atsparûs plienai, LST EN 10302:2008nikelio ir kobalto lydiniaiLST EN 12020-1:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji EN AW-6060 ir LST EN 12020-1:2008EN AW-6063 lydiniø tikslûs profiliai. 1 dalis. Techninës kontrolës ir tiekimo sàlygosLST EN 12020-2:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji EN AW-6060 ir LST EN 12020-2:2008EN AW-6063 lydiniø tikslûs profiliai. 2 dalis. Matmenø ir formos tolerancijosTK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN ISO 16484-5:2004 Pastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. LST EN ISO 16484-5:20085 dalis. Duomenø perdavimo protokolas (ISO 16484-5:2003)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN 31253:2000 Lazeriai ir su lazeriais susijusi áranga. Lazerinis átaisas. –Mechaniniai sietuvai (ISO 11253:1993)LST EN ISO 11149:2000 Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinë áranga. –Skaidulinës optikos jungtys, naudojamos netelekomunikacinëje lazerinëjeárangoje (ISO 11149:1997)LST EN ISO 13230:2000 Oftalmologinë optika. Brûkðninio kodo reikalavimai –(ISO 13230:1999)19


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST EN ISO 8597:2000 Optika ir optiniai prietaisai. Regos aðtrumo bandymas. –Optotipø koreliacijos metodas (ISO 8597:1994 su technine pataisa 1:1995)LST EN ISO 9340:2000 Optika ir optiniai prietaisai. Kontaktiniai læðiai. Kietøjø –kontaktiniø læðiø deformacijø nustatymas (ISO 9340:1996)LST EN ISO 9363-1:2000 Optika ir optiniai prietaisai. Kontaktiniai læðiai. Kontaktiniø –læðiø medþiagos citotoksiðkumo nustatymas. 1 dalis. Agaro sluoksnio bandymas iraugimo inhibavimo bandymas (ISO 9363-1:1994)LST L ENV 14027:2002 Dëvëjimo modeliavimo metodas nikelio iðsiskyrimo ið –metaliniø ir kombinuotøjø akiniø rëmeliø pradþiai aptiktiTK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 4044:2001 Oda. Ëminiø paruoðimas cheminei analizei (ISO 4044:1977) LST EN ISO 4044:2008LST EN ISO 4045:2001 Oda. pH nustatymas (ISO 4045:1977) LST EN ISO 4045:2008LST EN ISO 4048:2001 en, LST EN ISO 4048:2002 Oda. Dichlormetane tirpios LST EN ISO 4048:2008medþiagos nustatymas (ISO 4048:1977)TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS ASMENIMS SU NEGALIALST EN 12183:2006 Rankiniai neágaliøjø veþimëliai. Reikalavimai ir bandymo metodai –LST EN 12184:2006 Elektra varomi neágaliøjø veþimëliai, skuteriai ir jø ákrovikliai. –Reikalavimai ir bandymø metodaiTK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 12252:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 12252:2006+A1:2008SND automobiliniø cisternø árangaLST EN 12493:2002 Virintinës plieninës suskystintø naftos dujø (SND) talpyklos. LST EN 12493:2008Automobilinës cisternos. Projektavimas ir gamybaLST EN 1439:2005 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 1439:2008Gabenamieji daugkartiniai suvirintieji plieniniai suskystintø naftos dujø (SND) balionai.Tikrinimo procedûra, taikoma prieð pildymà, pildant ir po pripildymoLST EN 1440:2006 en, LST EN 1440:2006/P:2007 en, LST EN 1440:2006 lt LST EN 1440:2008Suskystintø naftos dujø (SND) áranga irpagalbiniai reikmenys. Gabenamiejidaugkartiniai suvirinamieji ir lituojamieji plieniniai SND balionai. Periodinë kontrolëLST EN 14763:2005 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 1439:2008Gabenamieji daugkartiniai kompozitiniai SND balionai. Tikrinimo procedûra,taikoma prieð pripildymà, pildant ir po pripildymoLST EN 14767:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai LST EN 1440:2008reikmenys. Gabenamieji daugkartiniai kompozitiniai SND balionai.Periodinë kontrolëLST EN 14794:2005 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 1439:2008Gabenamieji daugkartiniai aliumininiai suskystintø naftos dujø (SND) balionai.Tikrinimo procedûra, taikoma prieð pildymà, pildant ir po pripildymoLST EN 14795:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 1440:2008Gabenamieji daugkartiniai aliuminiai SND balionai. Periodinë kontrolëLST EN 14913:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) árenginiai ir pagalbiniai LST EN 1439:2008reikmenys. Gabenamieji daugkartiniai suvirintieji plieniniai SND balionai.Alternatyvusis projektavimas ir konstravimas. Tikrinimo procedûra, taikomaprieð pildymà, pildant ir po pripildymoLST EN 14914:2006 Suskystintø naftos dujø (SND) árenginiai ir pagalbiniai reikmenys. LST EN 1440:2008Gabenamieji daugkartiniai suvirintieji plieniniai SND balionai. Alternatyvusisprojektavimas ir konstravimas. Periodinë kontrolëTK 57 TRÀÐOSLST EN 12945:2002, LST EN 12945:2002/P:2006 Kalkinimo medþiagos. LST EN 12945:2008Neutralizavimo vertës nustatymas. Titravimo metodaiLST EN 12945:2006 Kalkinimo medþiagos. Neutralizavimo vertës nustatymas. LST EN 12945:2008Titravimo metodaiLST EN 13971:2003 Karbonatinës kalkinimo medþiagos. Reaktyvumo nustatymas. LST EN 13971:2008Potenciometrinio titravimo druskos rûgðtimi metodas20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 62 KLIJAILST EN 1903:2000 Klijai. Grindø ir sienø plastikiniø ir guminiø dangø klijø bandymo LST EN 1903:2008metodai. Matmenø pokyèio nustatymas po pagreitinto sendinimoLST EN 1942:2003 Lipniosios juostos. Storio matavimas LST EN 1942:2008TK 68 PLASTIKAILST EN 27326:2001 Guminës ir plastikinës þarnos. Atsparumo ozonui statinëmis LST EN ISO 7326:2008sàlygomis ávertinimas (ISO 7326:1991)LST EN ISO 1798:2001 Lanksèios akytosios polimerinës medþiagos. Atsparumo LST EN ISO 1798:2008tempimui ir pailgëjimo nutrûkstant nustatymas (ISO 1798:1997)LST EN ISO 62:2002 Plastikai. Vandens ágerties nustatymas (ISO 62:1999) LST EN ISO 62:2008LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 14765:2006 en, LST EN 14765:2006/AC:2006 en, LST EN 14765+AC:2007 lt LST EN 14765:2006+A1:2008Vaikiðki dviraèiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodaiLST EN 1857:2003, LST EN 1857:2003/AC:2007, LST EN 1857:2003/AC:2007/P:2008 LST EN 1857:2003+A1:2008Dûmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dûmtakio pamuðalaiLST EN 24565:2001 Maþieji laivai. Inkaro grandinës (ISO 4565:1986) –LST EN 26184-1:2000 Apsaugos nuo sprogimo sistemos. 1 dalis. Degiøjø dulkiø –sprogumo ore rodikliø nustatymas (ISO 6184-1:1985)LST EN 26184-2:2000 Apsaugos nuo sprogimo sistemos. 2 dalis. Degiøjø dujø –sprogumo ore rodikliø nustatymas (ISO 6184-2:1985)LST EN 26184-3:2000 Apsaugos nuo sprogimo sistemos. 3 dalis. Degalø ir oro –miðiniø, iðskyrus dulkiø ir oro bei dujø ir oro miðinius, sprogumo rodikliønustatymas (ISO 6184-3:1985)LST EN 26184-4:2000 Apsaugos nuo sprogimo sistemos. 4 dalis. Sprogimo slopinimo –sistemø veiksmingumo nustatymas (ISO 6184-4:1985)LST EN 363:2003 Asmeninë apsauginë áranga apsaugai nuo kritimo ið aukðèio. LST EN 363:2008Kritimà stabdanèios sistemosLST EN 378-1:2000, LST EN 378-1:2000/A1:2004 Ðaldymo sistemos ir ðilumos LST EN 378-1:2008siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai,klasifikavimas ir atrankos kriterijaiLST EN 378-2:2000 Ðaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos ir LST EN 378-2:2008aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, konstrukcija, bandymai,þenklinimas ir dokumentaiLST EN 378-3:2000, LST EN 378-3:2000/A1:2004 Ðaldymo sistemos ir ðilumos LST EN 378-3:2008siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 3 dalis. Árengimo vieta ir þmoniøapsaugaLST EN 378-4:2000, LST EN 378-4:2000/A1:2004 Ðaldymo sistemos ir ðilumos LST EN 378-4:2008siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 4 dalis. Veikimas, techninëprieþiûra, taisymas ir atstatymasLST EN 60068-2-47+AC:2001 Aplinkos poveikio bandymai. 2–47 dalis. Bandymø LST EN 60068-2-47:2005metodai. Komponentø, árangos ir kitokiø gaminiø montavimas darant vibracinius,smûginius ir panaðius dinaminius bandymus (IEC 60068-2-47:1999)LST EN ISO 10239+AC:2002 Maþieji laivai. Suskystintø naftos dujø (SND) sistemos LST EN ISO 10239:2008(ISO 10239:2000+ ISO 10239:2000/Cor.1:2001)Parengë Dalia Reginienë21


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-05-09 posëdþio protokolasNr. TKP-12) nuo 2008 m. liepos 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai:Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 32 SVEIKATALST EN ISO 1559:2002 Odontologinës medþiagos. Lydiniai odontologinëms –amalgamoms (ISO 1559:1995 su technine pataisa 1:1997)LST EN ISO 1561:2002 Odontologinis liejamasis vaðkas (ISO 1561:1995) –LST EN ISO 7490:2002 Odontologinës gipsu suriðamos formavimo medþiagos –(ISO 7490:2000)LST EN ISO 9694:2002 Odontologinës fosfatu suriðamos formavimo medþiagos –(ISO 9694:1996)LST EN ISO 11244:2002 Odontologinës kietojo litavimo medþiagos (ISO 11244:1998) –LST EN ISO 11245:2002 Dantø restauravimas. Fosfatu suriðamos, kaitinimui atsparios –modelio medþiagos (ISO 11245:1999)LST EN ISO 11246:2002 Odontologinës etilo silikatu suriðamos formavimo medþiagos –(ISO 11246:1996)Parengë Vida Julë Jocienë* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-05-16 posëdþio protokolasNr. TKP-13) nuo 2008 m. liepos 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai:Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI IR PAÐARAILST 1251:2004 Mieþiø kruoposLST 1548:2004 Manø kruoposLST 1497:1997 Maistiniai ir paðariniai grûdai bei jø produktai.Bendrojo baltymø kiekio nustatymasPrivalomieji grûdø, miltø ir kruopø kokybësreikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikosþemës ûkio ministro 2001 m. kovo 8 d. ásakymuNr. 52 (Þin., 2001, Nr. 22-746)Rekomenduojama taikytiLST EN ISO 20483:2007 Varpiniø ir ankðtiniøjavø grûdai. Azoto kiekio nustatymas ir þaliobaltymo kiekio apskaièiavimas. Kjeldaliometodas (ISO 20483:2006)LST TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN 25264-3:2001 Plauðiena. Laboratorinis smulkinimas. 3 dalis. –Jokro malimo metodas (ISO 5264-3:1979)Parengë Ramunë Rukðënienë* * *Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 41 LIEJININKYSTËLST EN 13195-1:2003(en) Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamieji –ir lieti gaminiai, naudojami jûrininkystëje (laivø statyba, jûros ir pakrantësárenginiai). 1 dalis. Techniniai reikalavimaiParengë Violeta Peèiukënaitë* * *22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST ISO/IEC TR 13335-5:2002 Informacijos technologija. Informacijos –technologijø saugumo valdymo gairës. 5 dalis. Tinklo saugumo valdymopatarimai (tapatus ISO/IEC TR 13335-5:2001)LST ISO/IEC 15946-1:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. ISO/IEC 15946-1:2008Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 1 dalis.Bendrieji dalykai (tapatus ISO/IEC 15946-1:2002)LST ISO/IEC 15946-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. ISO/IEC 15946-1:2008,Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 2 dalis. LST ISO/IEC 15946-3:2007Skaitmeniniai paraðai (tapatus ISO/IEC 15946-2:2002)LST ISO/IEC 15946-4:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. ISO/IEC 15946-1:2008,Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 4 dalis. LST ISO/IEC 15946-3:2007Skaitmeniniai paraðai, atkuriantys praneðimà (tapatus ISO/IEC 15946-4:2004)Parengë Valteris Mûþas* * *Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST IEC 1029-1:1996 Kilnojamøjø elektriniø árankiø su LST EN 61029-1:2001varikliu sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiParengë Laimutë Graþienë* * *Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN 50147-2:2001 Beaidës kameros. 2 dalis. Alternatyviosios bandymo –aikðtelës tinkamumas atsiþvelgiant á aikðtelës silpninimàLST EN 61300-2-16:2007 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji –komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-16 dalis.Bandymai. Pelësiø susidarymas (IEC 61300-2-16:2006)LST EN 61300-2-39:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji –komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-39 dalis.Bandymai. Jautrumas iðoriniams magnetiniams laukams (IEC 61300-2-39:1997)LST EN 61721:2001 Fotoelektriniø moduliø jautrumas atsitiktinio smûgio –sukeliamam paþeidimui (atsparumas smûgio bandymui) (IEC 61721:1995)Parengë Kornelija Kirvaitienë* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-05-23 posëdþio protokolasNr. TKP-14) nuo 2008 m. liepos 1 d. skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas:Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN ISO 15187:2003 Valdomieji pramoniniai robotai. Robotø –programavimo bei valdymo ir naudotojo grafinës sàsajos (GUI-R)(ISO 15187:2000)Parengë Arvydas Samalavièius23


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZA CIJØ STANDARTAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GEGUÞËS MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/TMB IWA 6:2008Guidelines for the management of drinking waterutilities under crisis conditionsJTC 1 ISO/IEC 7811-6:2008Identification cards - Recording technique - Part 6:Magnetic stripe - High coercivityJTC 1 ISO/IEC 7811-9:2008Identification cards - Recording technique - Part 9:Tactile identifier markJTC 1 ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 4:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 2: Visual - Amendment 4: Simple profile level 6JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 21:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - Amendment 21:Geometry and shadow conformanceJTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 24:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - Amendment 24: Fileformat conformanceJTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 25:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - Amendment 25: LASeRand SAF conformanceJTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 28:2008Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - Amendment 28:Conformance extensions for simple profile level 6JTC 1 ISO/IEC 15444-9:2005/Amd 2:2008Information technology - JPEG 2000 image codingsystem: Interactivity tools, APIs and protocols - Part 9:- Amendment 2: JPIP extensionsJTC 1 ISO/IEC 16512-2:2008Information technology - Relayed multicast protocol:Specification for simplex group applications - Part 2:JTC 1 ISO/IEC 18013-2:2008Information technology - Personal identification -ISO-compliant driving licence - Part 2: MachinereadabletechnologiesJTC 1 ISO/IEC 21000-18:2007/Amd 1:2008Information technology - Multimedia framework(MPEG-21) - Part 18: Digital Item Streaming -Amendment 1: Simple fragmentation ruleJTC 1 ISO/IEC 23002-2:2008Information technology - MPEG video technologies -Part 2: Fixed-point 8 × 8 inverse discrete cosinetransform and discrete cosine transformJTC 1 ISO/IEC 29116-1:2008Information technology - Supplemental mediatechnologies - Part 1: Media streaming applicationformat protocolsJTC 1 ISO/IEC 29881:2008Information technology - Software and systemsengineering - FiSMA 1.1 functional size measurementmethod24JTC 11 ISO/IEC TR 24720:2008Information technology - Automatic identification anddata capture techniques - Guidelines for direct partmarking (DPM)JTC 12 ISO/IEC 15944-5:2008Information technology - Business Operational View -Part 5: Identification and referencing of requirementsof jurisdictional domains as sources of externalconstraintsJTC 17 ISO/IEC 24713-2:2008Information technology - Biometric profiles forinteroperability and data interchange - Part 2: Physicalaccess control for employees at airportsTC 6 ISO 5269-3:2008Pulps - Preparation of laboratory sheets for physicaltesting - Part 3: Conventional and Rapid-Köthen sheetformers using a closed water systemTC 22 ISO 9129:2008Motorcycles - Measurement methods for moments ofinertiaTC 22 ISO 26021-1:2008Road vehicles - End-of-life activation of on-boardpyrotechnic devices - Part 1: General information anduse case definitionsTC 23 ISO 10998:2008Agricultural tractors - Requirements for steeringTC 23 ISO 21244:2008Agricultural equipment - Mechanical connectionsbetween towed and towing vehicles - Implement hitchrings and attachment to tractor drawbarsTC 23 ISO 26402:2008Agricultural vehicles - Steering systems for agriculturaltrailers - Interface for articulated steering device ofsemi-mounted trailersTC 23 ISO 6535:2008Portable chain-saws - Chain brake performanceTC 27 ISO 23499:2008Coal - Determination of bulk densityTC 30 ISO/TR 9464:2008Guidelines for the use of ISO 5167:2003TC 31 ISO/TR 29846:2008Tyres, valves and tubes - kPa/psi equivalencies forinflation pressuresTC 34 ISO 1003:2008Spices - Ginger (Zingiber officinale Roscoe) -SpecificationTC 34 ISO 27971:2008Cereals and cereal products - Common wheat(Triticum aestivum L.) - Determination of alveographproperties of dough at constant hydration fromcommercial or test flours and test milling methodologyTC 34 ISO 664:2008Oilseeds - Reduction of laboratory sample to testsample


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06TC 61 IEC 60335-2-47-am1:2008Amendment 1 - Household and similar electricalappliances - Safety - Part 2-47: Particular requirementsfor commercial electric boiling pansTC 61 IEC 60745-2-21-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-21: Particular requirements fordrain cleanersTC 61 IEC 60745-2-20-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-20: Particular requirements forband sawsTC 61 IEC 60745-2-12-am1:2008Amendment 1- Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-12: Particular requirements forconcrete vibratorsTC 61 IEC 60745-2-11-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-11: Particular requirements forreciprocating saws (jig and sabre saws)TC 61 IEC 60745-2-8-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-8: Particular requirements forshears and nibblersTC 61 IEC 60745-2-6-am2:2008Amendment 2 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-6: Particular requirements forhammersTC 61 IEC 60745-2-4-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-4: Particular requirements forsanders and polishers other than disk typeTC 61 IEC 60745-2-2-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-2: Particular requirements forscrewdrivers and impact wrenchesTC 61 IEC 60745-2-1-am1:2008Amendment 1 - Hand-held motor-operated electrictools - Safety - Part 2-1: Particular requirements fordrills and impact drillsTC 65 IEC 62439:2008High availability automation networksTC 68 IEC 60404-8-7:2008Magnetic materials - Part 8-7: Specifications forindividual materials - Cold-rolled grain-orientedelectrical steel strip and sheet delivered in the fullyprocessedstateTC 82 IEC 61646:2008Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Designqualification and type approvalTC 86 IEC 60793-2-50:2008Optical fibres - Part 2-50: Product specifications -Sectional specification for class B single-mode fibresTC 86 IEC 61753-082-2:2008Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents performance standard - Part 082-2:Pigtailed single-mode fibre optic 1,31/1,55 µm WWDMdevices for category C - Controlled environmentTC 89 IEC/TR 60695-1-21:2008Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessingthe fire hazard of electrotechnical products - Ignitability- Summary and relevance of test methodsTC 91 IEC 61189-5:2008Test methods for electrical materials, interconnectionstructures and assemblies - Part 5: Test methods forprinted board assembliesTC 91 IEC 61190-1-3:2008Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3:Requirements for electronic grade solder alloys andfluxed and non-fluxed solid solders for electronicsoldering applicationsTC 91 IEC 61190-1-2:2008Attachment materials for electronic assembly - Part 1-2:Requirements for soldering pastes for high-qualityinterconnects in electronics assemblyTC 100 IEC 62002-1:2008Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 1:Interface specificationTC 100 IEC 62002-2:2008Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 2:Interface conformance testingTC 100 IEC 62480:2008Multimedia home network - Network interfaces fornetwork adapterTC 104 IEC 60068-2-31:2008Environmental testing - Part 2-31: Tests - Test Ec:Rough handling shocks, primarily for equipment-typespecimensTC 112 IEC/TS 61251:2008Electrical insulating materials - A.C. voltage enduranceevaluation – Introduction27


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jie neperimti kaipLietuvos standartai.TC 3 EN 980:2008Symbols for use in the labelling of medical devicesTC 19 EN 15199-3:2008Petroleum products - Determination of boiling rangedistribution by gas chromatography method - Part 3:Crude oilTC 33 EN 14500:2008Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Testand calculation methodsTC 38 TS 15119-2:2008Durability of wood and wood-based products -Determination of emissions from preservative treatedwood to the environment - Part 2: Wooden commoditiesexposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground,fresh water or sea water) - Laboratory methodTC 69 EN 15389:2008Industrial valves - Performance characteristics ofthermoplastic valves when used as constructionproductsTC 88 EN 13172:2008Thermal insulating products - Evaluation of conformityTC 104 TR 15677:2008Fly ash obtained from co-combustion - A report onthe situation in EuropeTC 106 EN 203-1:2005+A1:2008Gas heated catering equipment - Part 1: Generalsafety rulesTC 121 EN ISO 636:2008Welding consumables - Rods, wires and deposits fortungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grainsteels - Classification (ISO 636:2004)TC 121 EN ISO 3580:2008Welding consumables - Covered electrodes formanual metal arc welding of creep-resisting steels -Classification (ISO 3580:2004)TC 121 EN ISO 13918:2008Welding - Studs and ceramic ferrules for arc studwelding (ISO 13918:2008)TC 121 EN ISO 14341:2008Welding consumables - Wire electrodes and depositsfor gas shielded metal arc welding of non alloy andfine grain steels - Classification (ISO 14341:2002)TC 121 EN ISO 15792-1:2008Welding consumables - Test methods - Part 1: Testmethods for all-weld metal test specimens in steel,nickel and nickel alloys (ISO 15792-1:2000)TC 121 EN ISO 15792-2:2008Welding consumables - Test methods - Part 2:Preparation of single-run and two-run technique testspecimens in steel (ISO 15792-2:2000)TC 121 EN ISO 15792-3:2008Welding consumables - Test methods - Part 3:Classification testing of positional capacity and rootpenetration of welding consumables in a fillet weld(ISO 15792-3:2000 including Cor 1:2006)TC 121 EN ISO 17632:2008Welding consumables - Tubular cored electrodes forgas shielded and non-gas shielded metal arc weldingof non-alloy and fine grain steels - Classification(ISO 17632:2004)28TC 122 EN ISO 9241-151:2008Ergonomics of human-system interaction - Part 151:Guidance on World Wide Web user interfaces(ISO 9241-151:2008)TC 134 EN 1307:2008Textile floor coverings - Classification of pile carpetsTC 139 EN ISO 15181-5:2008Paints and varnishes - Determination of release rate ofbiocides from antifouling paints - Part 5: Calculationof the tolylfluanid and dichlofluanid release rate bydetermination of the concentration of dimethyltolylsulfamide(DMST) and dimethylphenylsulfamide(DMSA) in the extract (ISO 15181-5:2008)TC 151 EN 15162:2008Machines and plants for mining and tooling of naturalstone - Safety requirements for gang sawsTC 151 EN 15163:2008Machines and installations for the exploitation andprocessing of natural stone - Safety - Requirementsfor diamond wire sawsTC 151 EN 15164:2008Machines and plants for mining and tooling of naturalstone - Safety - Requirements for chain- and beltslottingmachinesTC 151 EN 15573:2008Earth-moving machinery - Design requirements forcirculation on the roadTC 156 EN 13141-9:2008Ventilation for buildings - Performance testing ofcomponents/products for residential ventilation -Part 9: Externally mounted humidity controlled airtransfer deviceTC 156 EN 13141-10:2008Ventilation for buildings - Performance testing ofcomponents/products for residential ventilation -Part 10: Humidity controlled extract air terminal deviceTC 156 EN 15423:2008Ventilation for buildings - Fire precautions for airdistribution systems in buildingsTC 187 EN ISO 16282:2008Methods of test for dense shaped refractory products- Determination of resistance to abrasion at ambienttemperature (ISO 16282:2007)TC 207 EN 14434:2004/AC:2008Writing boards for educational institutions - Ergonomic,technical and safety requirements and their test methodsTC 207 EN 15570:2008Hardware for furniture - Strength and durability ofhinges and their components - Hinges pivoting on avertical axisTC 216 EN 1650:2008Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitativesuspension test for the evaluation of fungicidal oryeasticidal activity of chemical disinfectants andantiseptics used in food, industrial, domestic andinstitutional areas - Test method and requirements(phase 2, step 1)TC 229 TR 15728:2008Design and Use of Inserts for Lifting and Handling ofPrecast Concrete - Elements


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06TC 248 EN ISO 9073-15:2008Textiles - Test methods for nonwovens - Part 15:Determination of air permeability (ISO 9073-15:2007)TC 248 EN ISO 9073-17:2008Textiles - Test methods for nonwovens - Part 17:Determination of water penetration (spray impact)(ISO 9073-17:2008)TC 248 EN ISO 9073-18:2008Textiles - Test methods for nonwovens - Part 18:Determination of breaking strength and elongation ofnonwoven materials using the grab tensile test(ISO 9073-18:2007)TC 252 EN 12221-1:2008Changing units for domestic use- Part 1: SafetyrequirementsTC 252 EN 12221-2:2008Changing units for domestic use - Part 2: Test methodsTC 257 EN 980:2008Symbols for use in the labelling of medical devicesTC 276 EN 15608:2008Surface active agents - Quantitative determination offree fatty acid in alkylamidopropylbetaines - GaschromatographicmethodTC 296 EN 14025:2008Tanks for the transport of dangerous goods - Metallicpressure tanks - Design and ConstructionTC 298 EN ISO 10601:2008Micaceous iron oxide pigments for paints -Specifications and test methods (ISO 10601:2007)TC 338 EN ISO 27971:2008Cereals and cereal products - Common wheat(Triticum aestivum L.) - Determination of alveographproperties of dough at constant hydration fromcommercial or test flours and test milling methodology(ISO 27971:2008)29


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETOSTANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jie neperimtikaip Lietuvos standartai.CENELEC CLC/TR 50455:2008List of interpretations on the EN 60730 series“Automatic electrical controls for household andsimilar use”CENELEC EN 50121-1:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 1: GeneralCENELEC EN 50121-2:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 2: Emission of the whole railway system to theoutside worldCENELEC EN 50121-3-1:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicleCENELEC EN 50121-3-2:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 3-2: Rolling stock - ApparatusCENELEC EN 50121-4:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 4: Emission and immunity of the signallingand telecommunications apparatusCENELEC EN 50121-5:2006/Cor.:2008Railway applications - Electromagnetic compatibility- Part 5: Emission and immunity of fixed powersupply installations and apparatusCENELEC EN 50402:2005/A1:2008Electrical apparatus for the detection andmeasurement of combustible or toxic gases orvapours or of oxygen - Requirements on thefunctional safety of fixed gas detection systemsCENELEC EN 60539-1:2008Directly heated negative temperature coefficientthermistors - Part 1: Generic specificationCENELEC EN 60598-2-22:1998/A2:2008Luminaires - Part 2-22: Particular requirements -Luminaires for emergency lightingCENELEC EN 60601-1-9:2008Medical electrical equipment - Part 1-9: Generalrequirements for basic safety and essentialperformance - Collateral Standard: Requirementsfor environmentally conscious designCENELEC EN 60728-1:2008Cable networks for television signals, sound signalsand interactive services - Part 1: Systemperformance of forward pathsCENELEC EN 60728-4:2008Cable networks for television signals, sound signalsand interactive services - Part 4: Passive widebandequipment for coaxial cable networksCENELEC EN 60728-5:2008Cable networks for television signals, sound signalsand interactive services - Part 5: HeadendequipmentCENELEC EN 60738-1-1:2008Thermistors - Directly heated positive step-functiontemperature coefficient - Part 1-1: Blank detailspecification - Current limiting application -Assessment level EZ CLC/SR 40 2008-04-29CENELEC EN 60738-1-2:2008Thermistors - Directly heated positive step-functiontemperature coefficient - Part 1-2: Blank detailspecification - Heating element application -Assessment level EZ CLC/SR 40 2008-04-29CENELEC EN 60738-1-3:2008Thermistors - Directly heated positive step-functiontemperature coefficient - Part 1-3: Blank detailspecification - Inrush current application -Assessment level EZ CLC/SR 40 2008-04-29CENELEC EN 60738-1-4:2008Thermistors - Directly heated positive step-functiontemperature coefficient - Part 1-4: Blank detailspecification - Sensing application - Assessmentlevel EZCENELEC EN 60745-2-9:2003Hand-held motor-operated electric tools - Safety -Part 2-9: Particular requirements for tappersCENELEC EN 60793-2-60:2008Optical fibres - Part 2-60: Product specifications -Sectional specification for category C single-modeintraconnection fibresCENELEC EN 60794-2-40:2008Optical fibre cables - Part 2-40: Indoor optical fibrecables - Family specification for A4 fibre cablesCENELEC EN 60958-4:2003/A1:2008Digital audio interface - Part 4: ProfessionalapplicationsCENELEC EN 61300-2-15:2008Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 2-15: Tests - Torque strength ofcoupling mechanismCENELEC EN 61300-3-42:2008Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 3-42: Examinations andmeasurements - Attenuation of single modealignment sleeves and or adaptors with resilientalignment sleevesCENELEC EN 62024-1:2008High frequency inductive components - Electricalcharacteristics and measuring methods - Part 1:Nanohenry range chip inductorCENELEC EN 62271-205:2008High-voltage switchgear and controlgear - Part 205:Compact switchgear assemblies for rated voltagesabove 52 kV30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 06RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso, jei jie neperimtikaip Lietuvos standartai.ETSI EN 301 908-12 V3.1.1 (2008-04)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and UserEquipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellularnetworks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMAMulti-Carrier (cdma2000) (Repeaters) coveringessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirectiveETSI ES 202 391-1 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 1: Common (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-2 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 2: Third Party Call (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-3 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 3: Call Notification (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-4 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 4: Short Messaging (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-5 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 5: Multimedia Messaging (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-6 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 6: Payment (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-7 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 7: Account Management (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-8 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 8: Terminal Status (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-9 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 9: Terminal Location (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-10 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 10: Call Handling (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-11 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 11: Audio Call (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-12 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 12: Multimedia Conference (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-13 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 13: Address List Management (Parlay X 2)ETSI ES 202 391-14 V1.3.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 14: Presence (Parlay X 2)ETSI ES 202 504-1 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 1: Common (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-2 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 2: Third Party Call (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-3 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 3: Call Notification (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-4 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 4: Short Messaging (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-5 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 5: Multimedia Messaging (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-6 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 6: Payment (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-7 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 7: Account Management (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-8 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 8: Terminal Status (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-9 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 9: Terminal Location (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-10 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 10: Call Handling (Parlay X 3);ETSI ES 202 504-11 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 11: Audio Call (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-12 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 12: Multimedia Conference (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-13 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 13: Address List Management (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-14 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 14: Presence (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-15 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 15: Message Broadcast (Parlay X3)ETSI ES 202 504-16 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 16: Geocoding (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-17 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 17: Application-driven Quality of Service (QoS);(Parlay X 3)ETSI ES 202 504-18 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 18: Device Capabilities and Configuration (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-19 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 19: Multimedia Streaming Control (Parlay X 3)ETSI ES 202 504-20 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Parlay X Web Services;Part 20: Multimedia Multicast Session Management(Parlay X 3)ETSI ES 204 915-1 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 1: Overview (Parlay 6)ETSI ES 204 915-2 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 2: Common Data Definitions(Parlay 6)31


2008 Nr. 06 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI ES 204 915-3 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 3: Framework (Parlay 6)ETSI ES 204 915-4-1 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 1: CallControl Common Definitions (Parlay 6)ETSI ES 204 915-4-2 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 2: GenericCall Control SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-4-3 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 3: Multi-Party Call Control SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-4-4 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 4: Multi-Media Call Control SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-4-5 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 4: Call Control; Sub-part 5:Conference Call Control SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-5 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 5: User Interaction SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-6 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 6: Mobility SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-7 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 7: Terminal Capabilities SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-8 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 8: Data Session Control SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-9 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 9: Generic Messaging SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-10 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 10: Connectivity Manager SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-11 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 11: Account Management SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-12 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 12: Charging SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-13 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 13: Policy Management SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-14 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 14: Presence and AvailabilityManagement SCF (Parlay 6)ETSI ES 204 915-15 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 15: Multi-Media Messaging SCF(Parlay 6)ETSI ES 204 915-16 V1.1.1 (2008-05)Open Service Access (OSA); Application ProgrammingInterface (API); Part 16: Service Broker SCF (Parlay 6)ETSI ES 282 007 V2.0.0 (2008-05)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN); IPMultimedia Subsystem (IMS); Functional architectureETSI TS 102 412 V8.1.0 (2008-05)Smart Cards; Smart Card Platform RequirementsStage 1 (Release 8)ETSI TS 102 588 V7.2.0 (2008-05)Smart Cards; Application invocation ApplicationProgramming Interface (API) by a UICC webserverfor Java Card platform; (Release 7)ETSI TS 102 819 V1.4.1 (2008-05)Digital Video Broadcasting (DVB); Globally ExecutableMHP version 1.0.3 (GEM 1.0.3)ETSI TS 103 388 V1.1.1 (2008-05)Transmission and Multiplexing (TM); Accesstransmission systems on metallic access cables;Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2) - Europeanspecific requirements [ITU-T Recommendation G.992.3modified]PASTABA. Su ðiais standartais galima susipaþinti Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje.Parengë Lyda Maþeikienë32


Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius ...................................................................................................................................................... 270 9360Direktoriaus pavaduotojas ............................................................................................................................ 270 9345Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131Faksas 212 62521-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai,kosmetika ................................................................ 270 93652-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397Mechanika, metalai, suvirinimas, gabenamieji dujø balionai ................................................................................. 279 1141Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 83963-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 270 93494-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 234 8396Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 234 8396PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 279 1153Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364BIBLIOTEKA ................................................................................................................................................... 279 1142LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUSVedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ............................................................................................................................................................. 270 9346203 kab.206 kab.309 kab.401 kab.204 kab.310 kab.312 kab.318 kab.318 kab.311 kab.311 kab.302 kab.303 kab.304 kab.304 kab.313 kab.303 kab.218 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.303 kab.202 kab.303 kab.212 kab.210 kab.209 kab.217 kab.317 kab.213 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.307 kab.306 kab.305 kab.201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9344Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356Faksas 270 9356


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu susuinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiøstandartizacijos darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinësuþklausø tarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!