ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ...

silute.lt

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ...

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽKOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ FAKTINIO ATLIEKŲKIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO 2009-10-29SPRENDIMU NR.T1-1132, PAKEITIMO2011 m. gruodţio 15 d. Nr. T1-256ŠilutėVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryban u s p r e n d ţ i a :Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimąir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2009-10-29 sprendimuNr.T1-1132, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).Savivaldybės merasVirgilijus PozingisParengėRemigijus Rimkus2011-10-04


2PATVIRTINTAŠilutės rajono savivaldybėstarybos 2009 m. spalio 29 d.sprendimu Nr.T1-1132(Šilutės rajono savivaldybėstarybos 2011 m. gruodţio 15 d.sprendimo T1-256 redakcija)ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ FAKTINIO ATLIEKŲ KIEKIODEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠASI. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Šilutės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų faktiniodeklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Šilutės rajono savivaldybės vietinėsrinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atliekų faktinio deklaravimo procedūrostvarką, suteikiant galimybę susimokėti Vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį.2. Tvarkos aprašas taikomas įmonėms ir organizacijoms bei fiziniams asmenims uţ turtoobjektus, turinčius jiems priklausančius apribotus ţemės sklypus, kuriuose yra galimybė pastatytikonteinerius ir kurie pateikia prašymą bei reikalingus dokumentus rinkliavos administratoriui ir galimokėti pagal faktinį atliekų kiekį.3. Vietinės rinkliavos mokėtojui, nusprendusiam Vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruotąkomunalinių atliekų kiekį, negali būti taikomas tais pačiais mokestiniais metais kitas parametras,pagal kurį apskaičiuojamas Vietinė rinkliavos dydis.4. Atliekų faktinė deklaracija – tai Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimupatvirtintos formos dokumentas, kuriame Vietinės rinkliavos mokėtojas nurodo deklaruotąkomunalinių atliekų kiekį (1 priedas).II. BENDRI ATLIEKŲ FAKTINIO DEKLARAVIMO IR PERSKAIČIAVIMOPRINCIPAI5. Įmonės ir organizacijos uţ turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus ţemėssklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius, pageidaujantys mokėti Vietinę rinkliavąpagal deklaruotą faktinį atliekų kiekį, einamiesiems metams deklaruoja pagal praėjusių metų buvusįdeklaruotą komunalinių atliekų kiekį.6. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali pareikšti valią raštu ir deklaruoti komunalinių atliekųkiekį iki mokestinio laikotarpio pradţios, o naujai įsisteigę/pradėję veiklą – per 30 kalendorinių nuoįsisteigimo/veiklos pradţios.7. Pasikeitus komunalinių atliekų kiekiui, Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo pateiktipatikslintą deklaraciją iki einamųjų mokestinių metų sausio 15 d. Gavus patikslintą deklaracijąvieną kartą per mokestinį laikotarpį formuojamas patikslintas mokestinis pranešimas.8. Šilutės rajono savivaldybės administracija, pateiktų dokumentų pagrindu, suformuojamokestinį pranešimą uţ visą mokestinį laikotarpį.9. Fiziniams asmenims uţ turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus ţemėssklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius ir kurie pateikia prašymą bei reikalingusdokumentus rinkliavos administratoriui ir gali mokėti pagal faktinį atliekų kiekį.10. Fiziniams asmenims uţ turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus ţemėssklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius maţiausias leistinas mišrių komunalinių