Spausti čia - Tautinių bendrijų namai

tbn.lt

Spausti čia - Tautinių bendrijų namai

Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis R. Krinickas.Tyla. 1961taip pat daugelį kitų.Gamtoje R. Krinickas ieškojo grožioir įkvėpimo. Ypač mylėjo mišką.„Dėl prieraišumo miškui mane vadinalietuviškuoju Šiškinu.“Ištrauka iš laiško seseriai Sofijai apie1960 metus. (G. Krinicko asmeninisarchyvas).Kartu su žmona žinoma skulptore NatalijaLuščinaite–Krinickiene R. Krinickasužsiiminėjo selekcine gėlininkyste. Užšią veiklą jiene kartą buvoa p d o v a n o t iKauno miestosodininkystėsd r a u g i j o sgarbės raštaisir diplomais.Ž a l i a k a l n i osenbuviai ikišiol prisimenainteligentišką,kuklų,labai nuoširdųž m o g ų ,dirbantį arbesiilsintį savoir žmonos rankomissukurtamegėlyne,žavėjusiamespalvų ir žiedųgausa.Mirė R. Krinickas1983 m. balandžio 16 d. PalaidotasKaune, Eigulių kapinėse.R. Krinicko kūrinių – scenografijos, grafikos,tapybos darbų turi M. K. Čiurlioniodailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikosir kino muziejai, privatūs kolekcininkai.R. Krinicko paveikslas „Totoriaižygyje“2012 m. vasario mėnesį Kaunopaminklinės Kristaus prisikėlimo bažnyčiosParodų salėje projekto „Dialogas– žodis ir spalva“ renginio metu buvoPaveikslas „Totoriai žygyje“. Eugenijaus Striogos nuotrauka.surengta RamazanoKrinicko ir NatalijosLuščinaitės-Krinickienės darbųparoda.Šios parodos staigmenatapo R. Krinickopaveikslas „Totoriaižygyje“.Paveikslas buvonutapytas 1938 m.Jis pirmą ir vienintelįkartą buvo eksponuotas1939 m. pirmojojepersonalinėjeR. Krinicko parodoje.Nuo to laikopaveikslą gaubė nežinomybė.Dailininkosūnus Georgijus,peržiūrinėdamas asmeniniusarchyvus,aptiko į penkias dalissuplėšytą paveikslą.Sudėliojus atskirasdalis paaiškėjo, kad tai ir yra minėtaspaveikslas, kurį artimieji laikė dingusiu.Rengiant parodą, paveikslas buvo atiduotasį profesionalių restauratorių rankas.Jų pasakojimu, paveikslo būklė, nors jisir buvo suplėšytas, gera: paveikslas tapytasant labai geros kokybės spalvotopopieriaus, dažų sluoksnis nenutrupėjęs,popierius nesuiręs.Savo įžvalgomis apie šį paveiksląpasidalijo Vytauto Didžiojo karo muziejausLDK karybos skyriaus vedėjas


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisJono Paršeliūno fotografijų paroda „Lietuvos totoriai“ jaubuvo pristatyta Vilniaus tautinių bendrijų namuose. Dabar nuobalandžio 6 d. ji mėnesį laiko džiugins Kauno įvairių tautųkultūrų centro lankytojus.J. Paršeliūnas fotografuoti pradėjo dar besimokydamas vidurinėjemokykloje gimtojoje Suvalkijoje. Po to sekė studijos Vilniaus universitete,kur įgijo fiziko specialybę, darbas Puslaidininkių institute,daktaro disertacija. Fotografiją teko pamiršti.Prieš keletą metų Jonas vėl paėmė į rankas fotoaparatą. Palikusdarbą, atsirado daugiau laisvo laiko. „Keliaudamas po Lietuvąlankau ir fotografuoju katalikų bažnyčias, kitų konfesijų maldosnamus, įvairius architektūros objektus, - sako J. Paršeliūnas. -Mane ypač domina Lietuvos laisvės kovų įamžinimo vietos beiLietuvos totorių bendruomenės gyvenimas. Totoriai, nuostabiaiįsilieję į mūsų šalies istoriją, visą laiką žengė koja kojon su mūsųEduardas Brusokas:R. Krinickas vaizduoja totorius vilkinčiustradiciniais rytų kraštamschalatais, kalpakų tipo kepurėmis. Beabejonės, jie yra kariai, ginkluoti totoriamsbūdingais ginklais: lankais, apvaliosformos skydais, kardais. Pirmajameplane vaizduojamas raitelis, tikriausiaišios karių grupės vadas, išsiskiria iškitų. Jis vienintelis turi šarvus. Tokio tipoplokšteliniai šarvai totorių daugiausianaudoti XIII–XV a. Šalmas ne patsbūdingiausias totoriams, tačiau išlikusiojeikonografijoje kartais totoriai vaizduojamiir su panašios formos šalmais.Paveiksle matoma žalia vėliava supusmėnuliu ir žvaigžde – pagrindiniaisislamo, kuris tarp totorių protėviųbulgarų ėmė plisti dar X a. amžiuje, simboliai.Vėliava pritvirtinta ant bunčiuko– karties (ieties) su arklio ar jako uodegaarba tokių uodegų ašutų kuokštu, kurioviršūnėje pusmėnulio ar kitokio pavidaloantgalis. Bunčiukus, kurie buvogalios ir valdžios ženklas, vietoj vėliavų,o kartais su jomis, naudojo nemažaiklajoklių tautų, taip pat ir totoriai.Ar paveiksle vaizduojami Lietuvostotoriai? Į šį klausimą atsakyti negalime,nes paveiksle nematyti aiškių jų„lietuviškumo“ požymių. Gal R. Krinickasjų ir nesiekė atvirai akcentuoti,nes totoriai, apsigyvenę Lietuvoje darXIV a. pabaigoje, ilgus šimtmečiusišlaikė savo tradicinius drabužius, religijąir nebandė supanašėti su vietiniaisgyventojais. Tik dailininko vaizduojamastepių vaikams nebūdinga aplinka– miškas, leidžia mums su atsargumuinterpretuoti, kad tai „lietuviškas“miškas, o totoriai joja ne plėšti, o gintisavo naujos tėvynės – Lietuvos.Paroda Kauno paminklinės Kristausprisikėlimo bažnyčios Parodų salėjesulaukė didelio lankytojų dėmesio. Papildytascenografijos darbais iš Lietuvos teatro,muzikos ir kino muziejaus bei tapybosdarbais iš Nacionalinio M. K. Čiurlioniodailės muziejaus fondų dar viena RamazanoKrinicko darbų paroda š. m. balandžio20 d. buvo atidaryta Miko ir KiproPetrauskų lietuvių muzikos muziejuje.Parodos atidaryme dalyvavo menotyrininkėRūta Marija Purvinaitė, Lietuvostotorių bendruomenių sąjungos pirmininkasdoc., dr. Adas Jakubauskas,Kauno apskrities totorių bendruomenėspirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.Prisiminimais apie šį iškilų menininkąpasidalijo buvusi Kauno muzikinioteatro solistė, literatūrinės daliesvedėja Daina Klimauskaitė, rašytoja,poetė, publicistė ir muziejininkė MarijaMacijauskienė, duktė AleksandraOrlovienė, marti Aldona Krinickienė.Gausiai susirinkusiems dalyviams koncertavooperos solistė 2010 m. „Triumfoarkos“ nugalėtoja Lilija Gubaidulina.Fotografijos parodos atidarymą lydėjo knygos pristatymasBalandžio 6 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre atidaryta Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Lietuvostotoriai“ ir kartu įvyko Vilniaus universiteto docentės dr. Galinos Miškinienės knygos „Ivano Luckevičiauskitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas“ pristatymas.Ivano Luckevičiaus kitabas. Jono Paršeliūno nuotrauka.Jonas Paršeliūnas - pirmas iš dešinės, pirmas iš kairės- Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktoriauspavaduotojas Česlovas Bejeristauta ir liko ištikimais bendrapiliečiais“.Fotomenininkas papasakojo apie savo ryšius, bendravimą sutotoriais, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Įspūdžius atspindifotografijų rinkinys.Keliose dešimtyse spalvotų nuotraukų užfiksuotos jau septintąšimtmetį mūsų šalyje skaičiuojančios bendruomenės gyvenimoakimirkos: kultūriniai renginiai, šventės, sakralinis paveldas.„Jonas Paršeliūnas tapo mūsų bendruomenės fotomenininku.Jo nuotraukose užfiksuota tai, kas mums, totoriams, yralabai svarbu, turi išliekamąją vertę“,- parodos atidaryme sakėLietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. AdasJakubauskas. Įdomiai kalbėjo apie fotomenininko darbus irdabarties Lietuvos totorių situaciją Lietuvoje Nemėžio totoriųbendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas.* * *


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis Doc. dr. Galinos Miškinienės knyga „Ivano Luckevičiaus kitabas– Lietuvos totorių kultūros paminklas“ buvo išleista priešdvejus metus, bet tik dabar pasiekė Kauną. Galinos kūrinys yraįspūdingo dizaino. Tai rimtas mokslinis darbas – didelis įnašas netik į Lietuvos totorių kultūrą, bet ir pasaulinį mokslą ir kultūrą.Leidinys skirtas vienam iš seniausių Lietuvos totoriųrankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui, parašytam XVIII a.pirmoje pusėje. Šiuo rankraščiu susidomėta XX a. pradžioje,jį radus Keturiasdešimt Totorių kaime. Rankraštis mokslinėjeliteratūroje pavadintas jo atradėjo istoriko, archeologo ir bibliofiloIvano Luckevičiaus vardu. Kitabas – religinė, ir ne tikreliginė Lietuvos totorių knyga – ji reglamentuoja visą gyvenimą.Tai savotiškas musulmonų katekizmas.Šis didelės apimties (280 psl.) kitabas yra labai svarbustaip pat dėl savo įvairaus turinio ir gali būti laikomas LDKmusulmonų enciklopedija. Jame surašyti tekstai atskleidžia:1) islamo pagrindus, kaip juos suvokė LDK totoriai: taimusulmonų katekizmas, kuriame papasakota apie Ramazanopasninką, apie valgius pasninkaujant, apie šventuosius mėnesius,dienas ir naktis, apie maldas, apie namazą kaip pokalbį su Dievu;2) moralinį kodeksą: išdėstytos musulmono pareigos, parašytaapie našlaičius, apie pagarbą tėvui ir motinai, taip pat kaimynamsir mokytiems žmonėms, apie svetingumą, apie gerus irblogus poelgius, apie tuos, kurie nusipelno Rojaus, apie Pragarąir Rojų, apie šeimyninį gyvenimą, apie girtuokliavimą;3) Šventojo Rašto suvokimą: papasakota apie keturiasžmonėms apreikštas knygas, apie Šventojo Rašto ir atskirų jodalių skaičių simboliką;4) etiologiją ir hagiografiją: parašyta apie pasaulio sukūrimą,apie proto sukūrimą, Mahometo gyvenimo ir mirties aprašymai,taip pat Mahometo pokalbis su šėtonu, papasakota apiepranašo Jėzaus motiną Mariją;4) demonologiją ir angelologiją: atskleista, ką šėtonas mėgstaDoc. dr. Galina Miškinienė pristato savo knygą „Ivano Luckevičiauskitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas“ir ko bijo, papasakota apie žmones saugančius angelus;5) musulmonų apeigas ir tradicijas: aprašytos laidojimo apeigos,aptarta testamento svarba, papasakota apie burtus.Knygoje publikuojama rankraščio faksimilė, transliteruotastekstas, vertimas į lietuvių ir rusų kalbas, sąvokų ir terminų,asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.Doc. dr. G. Miškinienė yra tarptautiniu mastu pripažintamokslininkė, prof. V. Čekmono mokinė, vienintelė mūsų šaliesspecialistė, nuosekliai tirianti LDK totorių rankraštinį palikimą.Ji yra daugelio straipsnių, dviejų monografijų autorėir 2005 m. paskelbto Lietuvoje saugomų totoriškų rankraščiųkatalogo sudarytoja. Jos kūrybinė veikla pasižymi siekiu ne tiktirti, bet ir skelbti bei populiarinti rankraščiuose išlikusius tekstus,turinčius didelę pažintinę vertę. Taigi ji neabejotinai formuojasavo srities mokslinį pagrindą, tarnausiantį būsimomstyrėjų kartoms.„LT“ informacijaGerbiami tautiečiai,Turkijos Respublikos Religijos ministerija kviečia studijuoti Islamo religiją. Studentams bus suteiktoslabai geros sąlygos: nemokamas mokslas, apgyvendinimas, suteikta stipendija. Baigusiems religijosstudijas ir apsisprendusiems teikti bendruomenei religinius patarnavimus, gali būti mokamasatlyginimas.Raginame pasinaudoti šia puikia galimybe!Prašome rašyti el. pašto adresu: lietuvos.totoriai@gmail.com arba skambinti tel.: 8 682 72 328.Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisTAUTINIS FESTIVALIS NEMĖŽYJE:Greitųjų šachmatų turnyras, mokslinė konferencija, koncertas,skirtas Vytauto Didžiojo ir tautinių mažumų garbeiGalimas SITDYKOVASKODĖL VYTAUTAS DIDYSISVADINAMAS DIDŽIUOJU?Pasak istorikų, Vytautas turi didžiuliųnuopelnų Lietuvai. Tai paremta istorijosdokumentais ir šaltiniais. VytautoDidžiojo valdymo metais – (1392 –1430) – LDK išaugo iki Juodosios jūros,sustiprėjo jos ekonomika, suklestėjo miestai,gavo Magdeburgo (laisvų miestų)teises. Buvo pasiekta pergalė Žalgiriomūšyje (1410 m.).Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkoTairo Kuznecovo žodžiais, Lietuvoskunigaikštis Vytautas, vadinamasDidžiuoju dar ir todėl, kad sujungė Lietuvostautines mažumas. Vytauto valdymometais į LDK atvyko daug kitųtautų atstovų – totorių, žydų, vengrų.Visiems buvo sudarytos palankios sąlygosgyventi, dirbti Lietuvoje. Nemėžyje,šeimyninėje pilyje, 1397 m. Vytautas Didysisapgyvendino totorius, kurie saugojopilį nuo priešų. Iki šiol Nemėžyje gyvenadaug totorių, yra veikianti mečetė, musulmoniškasmiziaras (kapinės), aktyviai veikiatotorių bendruomenė. Š. m. lapkričio12 dieną Nevėžyje Šv. Rapolo Kalinauskogimnazijoje įvyko Lietuvos tautiniųmažumų ir etninių lietuvių kultūros festivalis.Festivalio programoje buvo numatytanemažai renginių: ekskursija poNemėžio apylinkes, fotomenininko JonoParšeliūno paroda „Totoriai Lietuvoje“,Liusios Gaidukevičienės kulinarinės knygos„Šimtalapis ir ne tik...“ pristatymas,mokslinė-praktinė konferencija, koncertas.Apie tai plačiau.LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲIR ETNINIŲ LIETUVIŲ KULTŪ-ROS FESTIVALIO ATIDARYMAS„Norėjome organizuoti festivalį VytautoDidžiojo garbei, kuris stiprintų Lietuvojegyvenančių tautų vienybę“, - sakėNemėžio totorių bendruomenės pirmininkasTairas Kuznecovas. Jis padėkojofestivalio rėmėjams ir įteikė Padėkosraštus: LR kultūros ministrui ArūnuiGelūnui, Vilniaus rajono savivaldybėsmerei Marijai Rekst, Vilniaus rajonoNemėžio seniūnui Vladzimiež Sipovič,Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijosdirektoriui Zbigniev Maciejvski,UAB PakMarkas generaliniam direktoriuiVirginijui Gumbaragariui, UAB „Valdorfodidmena” generaliniam direktoriuiDmitrij Čudakov, Šachmatų mokyklosdirektoriui, Lietuvos šachmatų federacijosviceprezidentui Laimonui Kudžmai,Lietuvos šachmatų lygai, fotomenininkuiJonui Paršeliūnui už parodą „Totoriai Lietuvoje“,Liusiai Gaidukevičienei už parodąLietuvos totorių kulinarinio paveldopaslaptys „Šimtalapis ir ne tik...“. Taip patpadėkojo visiems padėjusiems organizuotišį renginį.Buvo suteiktas žodis Europos parlamentonariui Valdemar Tomaševski, kurisdžiaugėsi, kad renginys vyksta Nevėžyje,kur darniai gyvena ir bendradarbiaujadaugelio tautybių atstovai. Jis pažymėjo,kad Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkasženkliai prie to prisidėjo.Lietuvos Respublikos Seimo nariaiJulius Sabatauskas ir Gintaras Songailapažymėjo, kad toks Lietuvos tautiniųmažumų ir etninių lietuvių kultūros festivalisyra būtinas, turi būti tęstinis ir remtinas.Etnologas profesorius Libertas Klimkapažymėjo, kad Nemėžyje trūksta informacijosapie šlovingą gyvenvietę, kuriojestovėjo Vytauto šeimyninė pilis.Istorikas Romas Batūra pažymėjo, kadLietuva per amžius buvo tolerantiška kitųtautybių bei tikėjimų atžvilgiu, todėl Lietuvojeįsitvirtino totoriai ir kitos tautos.Lietuva tapo jiems antra tėvyne.Tairas Kuznecovas perdavė renginioestafetę mokslinės – praktinės konferencijosdalyviams.MOKSLINĖ - PRAKTINĖ KON-FERENCIJAMokslinė - praktinė konferencija vykoNemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje.Konferenciją vedė Lietuvos totoriųbendruomenių sąjungos pirmininkas docentasAdas Jakubauskas. Konferencijosdalyviai diskutavo šiomis temomis:LDK Vytauto politika, telkiant skirtingastautas Lietuvoje; Aukso Ordos chanoTochtamyšo totorių karių įsikūrimasprie Vytauto Didžiojo šeimyninės piliesNevėžyje 1397 m.; Chano Tochtamyšosūnaus, totorių raitijos vado, caraičioDželal-ed-Dino dalyvavimas Žalgiriomūšyje (1410-07-15), Vytauto Didžiojošeimyninė-gynybinė pilis Nemėžyje;Nemėžio totorių istorija ir dabartis;Nemėžio ir Lietuvos totorių kultūrossklaida Lietuvoje ir užsienyje. Konferencijojedalyvavo mokslininkai, Lietuvostotorių istorijos tyrinėtojai prof. LibertasKlimka, doc. Romas Batūra, Europosparlamento narys Valdemar Tomaševski,Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijosdirektorius Zbigniev Maciejevskiir LR Seimo nario Jaroslovo Narkevičpadėjėja Alina Jakunis.ŠACHMATŲ TURNYRASGreitųjų šachmatų komandinis Lietuvostautinių mažumų turnyras įvyko NemėžioŠv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje ir buvoskirtas Lietuvos Didžiojo kunigaikščioVytauto taurei laimėti. Ji pagaminta iš ak-


mens ir gintaro, kurioje pavaizduotas 600mm aukščio šachmatų bokštas, simbolizuojantis600-ąsias Žalgirio mūšio metines.Turnyre, kurį sudarė komandos iš 4 vyrųir 1 moters, dalyvavo tautinių mažumų atstovai,etniniai lietuviai, Lietuvos Seimo irVyriausybinių organizacijų, užsienio šaliųdiplomatinių atstovybių nariai. Šachmatininkaiatvyko ir iš užsienio. Turnyrą atidarėNemėžio totorių bendruomenės vadovasTairas Kuznecovas. Pasak jo, šachmatųžaidimas savo taktika ir strategija primenaistorinius mūšius. Šachmatų turnyro tikslas– sutelkti skirtingų bendruomenių narius,neformaliojo bendravimo metu pažintikiekvienos bendruomenės savitumus, stiprintibendruomenių ryšius, mažinti tautinęnesantaiką. Turnyras turi būti tęstinis.Turnyre dalyvavo ne tik šachmatų mėgėjai,bet ir tituluoti šachmatininkai – tarptautinisdidmeistris Vidmantas Mališauskas,tarptautiniai meistrai Antanas Zapolskis,Virginijus Dambrauskas, Emilis Šlekys,Marina Mališauskienė (visi – buvę Lietuvosšachmatų čempionai), sporto meistraiBoris Rositsan, Roman Burštein. Turnyropabaigoje nugalėtojai apdovanoti diplomais,medaliais ir Vytauto Didžiojo pereinamąjašachmatų taure. Pirmąją vietąužėmė „Elitinis ŠŠK Rositsan ir Maccabi“- atstovavo GM V.Mališauskas,R.Buršteinas, B.Rositsan, A.Galpernas,M.Mališauskienė, (atsarginis -D.Dubrovin), 2 vietą laimėjo „Lietuvos totoriai“-atstovavo T.Kuznecovas, J. Ridzvanavičius,J. Ridzvanavičius (jaunesnysis),B.Jakubovskij, K.Apanavičiūtė, (atsarginis- D. Makulavičius), 3 vietą laimėjoANASTASIJA FROLOVA,laikraščio „Litovskij kurjer“ stažuotojaUž lango pavasaris – gamtosatbudimo ir atsinaujinimo metas. O sušiuo gražiausiu metų laiku atėjo vienaseniausių švenčių Novruz.Atgimstant tradicijoms š. m. kovo 24dieną Lietuvos totorių bendruomeniųsąjunga organizavo Novruz šventę, kuriojedalyvavo įvairių tautybių ir religiniųkonfesijų atstovai.„Džiugu, kad šiandien susirinko pilnasalė: ne tik totoriai, bet ir kitų tautybiųatstovai. Novruz – labai graži pavasariošventė, turinti ryškias tradicijas, todėlmanau, kad Lietuvoje jos populiarumasdidės“, – į susirinkusius kreipėsi Lietuvosbendruomenių sąjungos pirmininkas dr.Adas Jakubauskas.Kokia gi šventė be koncerto. Tautiniais„Skydas“ - atstovavo IM V.Dambrauskas,IM.E.Šlekys, S.Cirtautas, J.Dainauskas,D.Dambrauskienė, 4 vietą užėmė LietuvosRespublikos Seimo komanda „LRS“,kurioje žaidė Seimo nariai Julius Sabatauskas,Gintaras Songaila ir LaimonasDinius , IM Antanas Zapolskis irV.Milašiūtė. Turnyras tęsėsi visą dieną supertraukomis, kad dalyviai galėtų pamatytiNemėžio apylinkes, mečetę, pagal islamotradicijas vykstančią sutuoktuvių ceremoniją,kai Alacho akivaizdoje prisiekė musulmonasir katalikė.drabužiais pasipuošusios merginos skaitėsveikinimo eiles tadžikų, uzbekų, kirgizų,turkų, rusų ir lietuvių kalbomis. Sakoma,kad kuo linksmiau praeina Novruz šventė,tuo gamta būna dosnesnė žmonėms. Todėlliejasi Novruz apeiginės dainos, žmonėsšoka, linksminasi, džiaugiasi atėjuspavasariui, dalijasi dovanomis, padedanašlaičiams ir vargšams. Lietuvoje Novruzošventė – ne išimtis. Tiek dainų, tiek šokių,tiek eilių, tiek organizatorių dovanotųvaišių dalyvavusiems, jog šie metai turėtųbūti patys džiugiausi ir derlingiausi!„Lietuvos žemėje švenčiame puikiąNovruz šventę. Ši šventė žymi pavasariopradžią, todėl noriu palinkėti, kad susaulės spinduliais į jūsų namus ateitųlaimė ir sėkmė. Nuo amžių Novruz šventėsišvakarėse buvo priimta atsiskaityti suskolomis, atleisti nuoskaudas, susitaikyti,Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis KONCERTASFestivalį užbaigė tautinių bendrijųkoncertas. Koncertą vedė solistė AlmiraTrakšelienė, ji ir dainavo. Pasirodė lenkųmoterų tautinis ansamblis „ Ale Babki“,Grigiškių totorių ansamblis „Alije“, vadovasAleksandras Melechas. Tą dienąjis šventė gimtadienį ir buvo pasveikintas.Kauno totorių bendruomenės solistėRima Kazėnienė padainavo keletą dainų,Artūr Pomiatko su draugais Miriku irGreta atliko estradinių dainų. Padžiuginožiūrovus savo pasirodymu ir kitiatlikėjai.Festivalis baigėsi gimnazijos valgykloje.Tradiciškai Nemėžio totoriųbendruomenės moterys, išmanančios totoriųvirtuvės paslaptis, pavaišino festivaliodalyvius koldūnais, plovu ir kitaistotoriškais patiekalais.Jono Paršeliūno nuotraukos.Išsami informacija tinklapyje http://nemeztatarcom.webs.com ir savaitraštyje„Vilniaus kraštas“, 2011m. lapkričio17-23 d. Nr. 46 (906), straipsnis„Svečiuose pas Nemėžio totorius“.N o v r u z o š v e n t ė a t ė j osutvarkyti namus. Žmonės apsikabindavo,sakydavo gražiausius žodžius ir linkėjimus.Tegu santarvė, sėkmė ir džiaugsmasviešpatauja jūsų namuose, – susirinkusiussveikino Kazachstano atstovybės Lietuvojepatarėjas Erikas Sugurbekovas.Informacija: Išvertus iš persų kalbos„Novruz“ reiškia naują dieną. DabarNovruz šventė minima kovo 21,lygiadienį. 2009 m. ši šventė buvo įtrauktaį UNESCO nematerialaus žmonijoskultūrinio palikimo sąrašą, o kovo 21 dienapaskelbta Tarptautine Novruz diena.Reikšminiai žodžiai: kovo 29, sėkmė,pavasaris, meilė, santarvė, Novruz, naujadiena, džiaugsmas, totorių bendruomenė,tradicijos, UNESCO.Versta iš laikraščio „Litovskij kurjer“ ,2012 03 29, Nr. 13 (892).Iš rusų kalbos vertėRozalija Jakubauskienė


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisTotoriai Vilniaus Kaziuko mugėjeMOTIEJUS CHALECKASKiekvienais metais pavasarį, kai pradedabusti gamta, Vilniaus senamiestyješurmuliuoja jau šimtmečius skaičiuojantiKaziuko mugė. Joje dalyvauja amatininkai,ūkininkai, tautodailininkai, liaudiesmeistrai, tautinio ir kulinarinio paveldoatstovai. Tokia pavasarinė mugė sutampair su totorių pavasario ir gamtosatgimimo švente „Navruz“. Šių metųtarptautinėje Kaziuko mugėje dalyvavoLietuvos totorių atstovai iš Vilniaus rajonoNemėžio kaimo su totoriško kulinariniopaveldo gaminiais: šimtalapiais,koldūnais, kibinais, čeburekais, plovu,chalva ir savo išaugintų daržovių salotomisbei mišrainėmis.„Neturime didelės praktikos prekiautišurmulingose mugėse, bet užaugintidaržoves, grūdines kultūras, gyvulius beipagaminti tradicinius kulinarinius patiekalusmokame. Patirtis perimta iš senolių.Rizikavome, pabandėme ir džiaugiamės.Pirkėjų ir smalsuolių mugėje netrūksta.Esame čia pardavėjai, kulinarijos mokytojaiir pasakojame apie mūsų tautiečiusLietuvoje, jų papročius, kultūrinį irkulinarinį paveldą“ – mugei įpusėjuskalbėjo Nemėžio totorių bendruomenėspirmininkas Tairas Kuznecovas.Ne veltui senais laikais vietos didikaimėgdavo vaišintis totoriškais koldūnaisprie taurelės, o prie saldaus stalo su arbata– daugiasluoksniu pyragu, dabar pavadintu„Šimtalapiu“. O grybais pagardinti mėsoskoldūnai vietos gyventojų buvo vadinami„Tiškevičiaus koldūnais“. Ir neatsitiktinai.Per šimtmečius keitėsi patiekalų gamybosbūdai ir naudojami ingradientai priklausomainuo vietinių žaliavų ir susiklosčiusiųmaitinimosi tradicijų. Mūsų ainiai, ateiviaiiš pietrytinių stepių, maistui naudojodaugiausia žvėrieną, avieną arba jautieną,bet ne kiaulieną. Dabartinėje kulinarinėjeliteratūroje koldūnams dažniausiai rekomenduojamanaudoti kiaulieną su jautienair jie vadinami mėsos virtinukais, Sibiro arMaskvos koldūnais arba tiesiog koldūnaissu mėsa. Dėl to ir negali būti vadinamitradiciniais totoriškais koldūnais.Tradicinius patiekalus Kaziuko mugeinemėžiškiai ruošė savanorystės pagrindaisir savo lėšomis. Vieni buvo mokytojais,kiti mokiniais. Močiučių statusą turinčiomsAlmirai Abunevičienei, SabinaiBogdanovič, Aniai ir Limai Vilčinskomstai buvo patirties perdavimas, o jaunomsšeimininkėms – kulinarinio paveldotobulėjimo potyris. Todėl tos moterys,kurios žinojo miltinių daugiasluoksniųvyniotinių pyragų kepimo paslaptis– kepė „Šimtalapius“. Čia talentupasižymėjo totorių bendruomenės tarybosnarė Zinaida Mucharskaja su dukraInga Asanavičiene, Tamara Lebed beiGalina Mavletova. Mėsa kimštus kibinusir čeburekus čirškino Lilija Blaževič.Saldųjį kvapnųjį plovą ruošė patyrusinamų šeimininkė Marytė Asanavičienė.Saldžiąją chalvą taisė Ivanas Milkamanovičius.Totoriškus tradicinius koldūnamsgaminti, kur reikia daug rankinio darbo,entuziastingai ėmėsi Zinaida Mucharskajair Zofija Reiževskaja su šeimos nariaisir artimiausiomis kaimynėmis. Savoūkyje augintų daržovių salotas ir įvairiasmišraines ruošė Nadežda ir Tairas Kuznecovai.Bendruomenės reklamą kūrėErnestas Jakubauskas, Valdemaras Chaleckasir Jonas Paršeliūnas.„Mugės lankytojų domėjimasis tradiciniaistotoriškais patiekalais ir stendoapgultis skatina imtis reikalingo verslo.Taip galėtume geriau būti žinomi Lietuvosvisuomenei, populiarintume mūsųsenolių tautinį-kultūrinį ir kulinarinį paveldą.Svarbiausia sumažintume bedarbystękaime, vietos gyventojams sudarytumesąlygas dirbti ir pagerinti buitinessąlygas. Reikia turėti minimalaus tamreikalui tinkamo gamybinio ploto. Visaviltis greičiau užbaigti kaimo totoriųbendruomenės namą su jo aplinka.Bandome eiti į viešumą ir prisistatytiplatesnei Lietuvos visuomenei tikper savo rėmėjus.Mus remia Lietuvoskultūros ministerija, rajono savivaldybė,Nemėžio seniūnija, vietos gimnazija,UAB „PakMarkas“, UAB „Valdorfodidmena“, UAB „Achempakas“, restoranas„Čingischanas“, Vilniaus šachmatųmokykla „Vilniaus Fortas“. „Esu visiemslabai dėkingas už bent kokią paramą“ –džiaugėsi pasibaigusios mugės rezultataisir vardijo geradarius rėmėjus Nemėžiototorių bendruomenės pirmininkas TairasKuznecovas.Norisi palinkėti geranoriškam ir aktyviambendruomenės vadovui, kadišsipildytų jo svajonės.Nuoširdžiai sveikinameMariją Jablonskienę95-erių metų jubiliejaus proga.Netenkam, rodos, tik vienos dienos,O metai metams tiesia ranką.Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumosIr to, ko šiandien neužtenka.Daug sveikatos ir geros nuotaikos!Lietuvos totorių bendruomeniųsąjungaSveikiname Kauno apskritiestotorių bendruomenės narįDanielių Bagdanavičiųsu gražiu 80-ties metų jubiliejumi!Linkime daug džiaugsmo,stiprios sveikatos ir neišsenkamosenergijos! Teneblėsta Jūsų širdiesšiluma!Kauno apskrities totoriųbendruomenė


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis «Tатары Литвы»Объявляется дополнительныйнабор в Татарский фольклорныйансамбль «Илсу»!Татарский фольклорный ансамбль«Илсу» был создан в сентябре 2011 годав Школе славянской традиционноймузыки при Вильнюсской музыкальнойшколе имени Бронюса Йонушасапо инициативе директора Центра фольклораи этнографии национальныхобщин Литвы Ирены Захаровой приподдержке председателя Союза татарЛитвы Адаса Якубаускаса.Основная цель создания фольклорногоансамбля «Илсу» - возрождениетатарского фольклора в Литве.Участники ансамбля изучают фольклорповолжских и крымских татар,характерными жанрами которого являютсяобрядовые песни (календарные,свадебные), исторические (баиты), лирическиепесни, танцы, эпос, сказки,легенды, загадки, пословицы и поговорки.Дети также знакомятся с народноймузыкой и традиционными народнымиинструментами, а также изучают основытатарского языка и традиции национальнойкухни. Наряду с этим у участниковансамбля появилась возможностьизучать предметы общетеоретическогонаправления - сольфеджио, нотацию имузыкальную литературу.За время своего существования ансамбльучаствовал во многих мероприятиях,организованных Центромфольклора и этнографии национальныхобщин Литвы. Незабываемой былавстреча с почетным гостем из Крыманародным художником Украины, музыковедомМамутом Чурлу, по эскизамкоторого были пошиты национальныекостюмы для участников ансамбля.Первым мероприятием, организованномпо инициативе руководителяансамбля Альмиры Тракшелене приподдержке председателя Союза Общинтатар Литвы Адаса Якубаускаса, на которомансамбль «Илсу» был впервыепредставлен соотечественникам, сталопразднование в Вильнюсе 24 мартаДорогие друзья!Международного Дня «Навруз». Ворганизации праздника приняли активноеучастие активисты молодежнойорганизации «Дуслык», председателемкоторой является Мария Мейшутович.В настоящее время у ансамбля «Илсу»большие планы: 16 мая ансамбльвыступит в Сейме на открытии выставки«Литовские татары: шесть столетийистории» (“Lietuvos totoriau:šeši istorijosšimtmečiai”), 27 мая - участие в Международномфестивале «Скамба скамбаканкляй» («Skamba skamba kankliai»),с 25 июня по 3 июля - участие в Международнойлетней творческой школе«Традиция» в Паланге, которую организуетЦентр фольклора и этнографиинациональных общин Литвы.Мы также планируем совместно спредседателем Союза татар Литвы АдасомЯкубаускасом и председателем молодежнойорганизации «Дуслык» МариейМейшутович проведение 30 июнятрадиционного праздника «Сабантуй»в Тракае и организацию культурныхмероприятий во время наших главныхпраздников Рамазан байрама и Курбанбайрама. С 1 по 5 октября в Вильнюсесостоится VII Международный фестиваль«Покровские колокола», в которомтакже примет участие ансамбль «Илсу»;на фестиваль приглашен лауреат Международныхконкурсов фольклорныйансамбль Казанской консерватории. 6октября мы планием провести ставшийуже традиционным «Чак-чак» байрам ипригласить на него наших гостей из Казани.Также мы планируем проведениемногих других мероприятий для возрождениятатарского фольклора в Литве.Дальнейшие планы работы ансамбля:изучение и пропаганда традиционнойтатарской песни;обучение традиционному пению;создание ансамбля традиционной татарскоймузыки - приобретение татарскихнациональных музыкальныхинструментов и обучение детей игрена них (зурна,къавал, саз, кеманче,давул, даре, думбелек; гармонь-таль-•••янка, кубыз, курай, сурнай);• возрождение национальных календарныхпраздников и проведение культурныхмероприятий во время празднованиярелигиозных праздников;• создание народного танцевальногоколлектива;• изучение старинных свадебных обрядов,календарных обрядовых песени танцев, религиозных песнопений(иляхи);• огранизация фольклорных экспедицийв Крым и Татарстан для изучениятатарского фольклора;• обучение татарскому языку (приобретениенеобходимой литературы);• участие в Международных фольклорныхфестивалях, проводимых вКрыму и Татарстане;• участие в обучающих семинарах потатарскому фольклору, организуемыхв Казани;• приглашение педагогов из Татарстанаи Крыма для проведения мастерклассовдля участников ансамбля;• приобретение литературы по татарскомуфольклору (учебники, ноты, диски);• пошив национальных костюмов поволжскихи литовских татар.Приглашаем детей в возрасте от 5до 15 лет обучению в Отделении татарскогофольклора при музыкальнойшколе имени Бронюса Йонушасаи всех желающих без ограничениявозраста проявить свой талант в нашемфольклорном ансамбле и оказатьпомощь в возрождении татарскойкультуры в Литве!Руководитель татарскогофольклорного ансамбля «Илсу»при Центре фольклора и этнографиинациональных общин ЛитвыАльмира ТракшеленеLietuvos tautinių mažumų folkloroir etnografijos centro Totoriųfolkloro ansamblio vadovė AlmiraTrakšelienėТел. +370 69957602e-mail: a.trakseliene@gmail.com


10Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisТАТАРЫ В БИТВЕ ПОД ГРЮНВАЛЬДОМИстория, наследие, шансыПроживающие в Литве и Польше татары через 612 лет, вновь встретились на полях Грюнвальда послучаю встречи в рамках проекта «Татары в битве под Грюнвальдом. История. Наследие. Шансы»Азим БектимировБолее 1000 человек из Литвы и Польши, интересующиесяисторией и культурой татар приняли участие в мероприятиях,которые проходили в конце января в МузееГрюнвальдской битвы в Стембарке (Польша), посвященныхучастию татар в победе над тевтонскими рыцарями1410 г.Таким образом, организаторы решили напомнить о малоизвестныхисторических фактах знаменитого боя.В 1410 году татары, сражавшиеся на стороне армии короляВладислава II Ягайло и великого князя литовскогоВитовта, способствовали успеху в битве под Грюнвальдом.Через 600 лет их потомки из Литвы и Польши появилисьвновь на поле битвы, что бы принять участие вмероприятии под общим названием «Татары в битве подГрюнвальдом. История. Наследие. Шансы»По словам директора Музея Грюнвальдской битвы, ШимонаДрея, татарские вспомогательные войска в битве с тевтонскимирыцарями еще “белое пятно” в истории 1410 г., неткрупных исследований на эту тему, и общие знания о ролитатарских воинов в битве под Грюнвальдом незначительны.“Мы пытаемся изменить эту ситуацию, мы хотим прославитьтатар, которые во время Грюнвальдского сражениявнесли огромный вклад в победу над тевтонским орденом”- сказал Дрей.За пределами туристического сезонаБлагодаря проекту музея Грюнвальдской битвы «Татарыв битве под Грюнвальдом. История. Наследие.Шансы”, который получил субсидии на сумму более 40тысяч. евро из норвежского финансового механизма игосбюджета, стало возможным не только проводить широкомасштабныедейства летом (ежегодно в июле музейсобирает сотни тысяч зрителей на реконструкцию битвыпод Грюнвальдом), но и зимой, когда музей обычно непосещают.Важнейшим элементом стала встреча литовских ипольских татар в январе на полях под Грюнвальдом, гдебыли представлены все образовательные и развлекательныепроекты.- Я счастлив, что мы имеем возможность в серединезимы проводить мероприятия, посвящённые Грюнвальдскойбитве, - говорит Шимона Дрей, директор Музеябитвы под Грюнвальдом. - Мы были удивлены, преждевсего, количеством людей, которые приняли участие вмероприятии. Мы ожидали, что их будет много, но количестволюдей превысило наши ожидания. И на самомделе приятно видеть такие толпы в январе под Грюнвальдом.Такого ещё не было.Будущий хан Золотой ОрдыОткрытие «зимнего сезона» началось с презентациисиликоновой фигуры хана Джелал ад-Дина, а так же егооружия и одежды.Джелал ад-Дин, тогда ещё будущий хан Золотой Ордыодин из самых влиятельных сыновей Тохтамыша, принялнепосредственно участие в знаменитой Грюнвальдскойбитве сражаясь со своими воинами против тевтонскихрыцарей на стороне великого князя Витовта, которыйоказывал ему всяческую поддержку и даже поселил Джелалад-Дина в Троках (Тракай)По мнению историков, татарских воинов было околотысячи, на долю которых приходится почти десятая частьпольско-литовской армии.Сразу после битвы под Грюнвальдом, участие татарстало обрастать легендами с обеих сторон, потомки татарскихвоинов утверждали, что их воины одержал решающуюпобеду над войском Тевтонского ордена, т.к. поодной версии великий магистра Ульрих фон Юнгингенпогиб в сражении с Джелал ад-Дином, а по другой былпронзён в шею татарским лучником Бахадур-эд-Дином .С другой стороны, как указывает профессор СелимХазбиевич, автор книги “Татары под Грюнвальдом” -“Рыцари специально преувеличивали размер татарскоговойска до 30 тыс. воинов, обвиняя их в колдовстве, и дажев каннибализме, дабы объяснить поражение ордена”.В любом случае победа в Грюнвальдской битве послужилаоснованием для создания татарской общины в Польше


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 11и Литве, которая в настоящее время насчитывает несколькотысяч человек, многие из современных литовско-польскихтатар могут с полным правом называть себя потомкамивоинов сражавшихся под предводительством ханаДжелал ад-Дина.Литовские потомки воинов Джелал ад-ДинаПредставители татарской диаспоры в Литве были нетолько гостями на этой встрече. Кроме школьников, знакомившихсясо своими корнями, на мероприятие приехалипредставитель Меджлиса крымско-татарского народав Литве, председатель Союза общин литовских татардоктор Адас Якубаускас, председатель Общины литовскихтатар Немежиса Таир Кузнецов, председатель Общинылитовских татардер. Сорок ТатарФатима Буйновска,которая в рамкахпроекта представиласвою книгу «ТатарскаяКухня».«Татар в Литвеставят в образец», -отметил Якубаускаси добавил: «Из 115общин проживающихв Литве, татарызанимают первоеместо по доброжелательности».Гостей музеявстречали так жевосковые фигурытатарских воинов в полном вооружении и для более мирногорасположения была подготовлена дегустация блюдтатарской кухни.В Павильоне музея посетители могут также увидеть фотовыставкуо жизни современных татар в Литве, которыевключают в себя фотографии, сделанные фоторепортёромиз Алитуса Зитой Станкявичене и известным литовскимфотохудожником Владимиром Царалунга-Мораром, которыйлично прибыл в Стембарк чтобы открыть выставку.В Литве татары компактно проживают в несколькихместах, там же сохранились и действуют 4 мечети: вКаунасе (единственная каменная мечеть в Прибалтике),Немежисе (1909 года постройки), деревнях Сорок татар(Вильнюсского района, 1815 года постройки) и Райжяй(Алитусского района, 1889 года постройки).На выставке отражены традиции и быт литовских татариздревле проживающих в этих местах. В дополнение кпрофессиональной фотографии в павильоне выставленыдетские рисунки татар из литовских и польских школ.Татары не пушечное мясоВажным событием встречи была презентация книги“Татары под Грюнвальдом”. Авторы профессор Варминско-Мазурскогоуниверситета в Ольштыне Селим Хазбиевичи руководитель историко-археологического отделамузея в Стембарке, Славомир Моцкун. В книге отраженаинформация о татарах, которые воевали в 1410 годупри Грюнвальде, их происхождение и значение в битве запольско-литовских правителей.- Татары не были «пушечным мясом», как считаютмногие, - сказал проф. Хазбиевич – это были хорошо обученныевойска.Хорошо вооруженные луками и мечами, со своей тактикой,идеальным управлением лошадью и стрельбой на ходу, применяющиеманевры, разработанные со времен Чингизхана,татары придавали реальный вес в битве под Грюнвальдом.Апогеем мероприятия стала поездка в санях в сопровождениистилизованной татарской конницы. Освещённая факеламиморозная ночь, стала по-настоящему тёплой от татарскихпельменей и тут же зажаренного на костре ягненка.- По результатам мероприятия мы делаем вывод, чтонам нужно встречаться подобным образом как можночаще, - подвёл итог Шимон Дрей. Уже 4 февраля добропожаловать в замок в Нидзице на «турнир рыцарей », Музейбитвы под Грюнвальдом является соорганизаторомтурнира.Фото Владимира Царалунга-Морар


12Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisМеждународный день «Навруз» в Литве!Альмира ТракшеленеРуководитель татарского фольклорногоансамбля «Илсу» приЦентре фольклора и этнографиинациональных общин ЛитвыИзучая обычаи наших предков, мыузнали, что многие тюркские народы,в том числе и татары Крыма и Поволжья21 марта, в день весеннего равноденствия,отмечают праздник Навруз,который еще в первой половине 17 векавоспевался в стихах классика крымскотатарскойпоэзии Ашика Умера.Навруз ошибочно считают мусульманскимпраздником, и хотя его широкоотмечают в мусульманском мире, онне связан с Исламом, а дошел до нас изглубины веков - еще с дозороастрийскихвремен.Навруз знаменует собойприход весны и начало земледельческихработ, а по восточному календарюего считают началом нового года.В этом году мы решили впервыеотметить этот красивый праздник вЛитве. Нашу инициативу поддержалпредседатель Союза татар Литвы АдасЯкубаускас и активисты молоджнойорганизации «Дуслык», председателемкоторой является Мария Мейшутович.В рамках праздника проходил детскийконкурс рисунка «Весна пришла»,организатором которого былаОльга Якубаускене - преподавательвоскресной татарской школы. Конкурсвызвал огромный интерес и в нем принялиучастие дети в возрасте от 5 до16 лет. Было несколько номинаций в3х возрастных группах. Первое местов возрастной группе до 7 лет и в номинации«Главный приз» получил АбдуллахОнал. В возрастной группе с 1 по4 классы лучшей работой был признанрисунок Магдалены Халецкайте. А встаршей группе победителем стал АрнольдасКузнецовас. 5-ти летняя АдрияВайцкуте получила приз «Самому маленькомуучастнику». А приз «Зрительскихсимпатий» достался Эльвине Чурлу.Благодарим директора Вильнюсскоймеждународной школе «Меридиан»господина Saim Sayin за предоставленныепризы для участников конкурса. Ворганизации конкурса рисунка такжеактивно принимали участие активистымолодежной организации «Дуслык»Гульнара Йозапавичене и Рената Губайдулина.Познакомиться со всеми рисункамиребят вы сможете на сайте www.tatarlar.lt.Концертная программа была особенной.Открыл праздник ведущийЭрнест Криницкий, а затем девушки вярких национальных костюмах читалистихи-поздравления на татарском,узбекском, таджикском, киргизском,турецком, азербайджанском, русском илитовском языках.Эльдар Якубовский и Эльдар Шабановичподготовили презентацию, благодарякоторой мы узнали об обычаях празднования«Навруза» в разных странах.И вот наконец на сцене появиласьглавная «гостья» «Навруза» - «Девушка-Весна»,в роли которой выступалаМария Мейшутович, которая в рукахдержала блюдо с проросшими зернамипшеницы – символом возрождениявсего живого. Она поздравила всех спраздником и вместе с Эрнестом веладальнейшую программу концерта.В своем обращении председательСоюза татар Литвы Адас Якубаускаспоздравил всех собравшихся с этимкрасивым весенним праздником и выразилнадежду, что «Навруз» понравитсятатарам Литвы и станет традиционнымпраздником.Почетный гость праздника советникпосольства Казахстана в Литве господинЭрик Сугурбеков высказал всемгостям самые добрые пожелания мира,благополучия, радости и любви.Зажигательные национальные танцынаших гостей просто очаровализрителей. Украшением концерта сталовыступление фольклорных ансамблей«Аринушка» и «Вильняле». А изюминкойконцерта было выступлениедетского Татарского фольклорногоансамбля «Илсу», который наши соотечественникиувидели впервые. Висполнении ансамбля звучали традиционныенародные песни на татарскомязыке. Костюмы для детей были с любовьюпошиты Галиной Криницкенепо эскизам народного художника Украины,музыковеда Мамута Чурлу.Порадовала всех гостей также выставканародных ремесел, в которой искусствосвоих народов представили не толькотатары, но и представители другихтюркских народов. Свои рукодельныеизделия вышитые золотом и бисеромпредставила организатор первого музеятатарского быта в Литве «Татары Литвы»в деревне Субартонис Люся Гайдукевичене.Эрнест Гайдукевичус – еесын, подготовил видео-ролик о нашемпразднике,который можете посмотретьв Ютубе («Navruz 2012 Lithuaniа»).Собранную с огромной любовьюколлекцию изделий народного творчествакрымских татар представилаЭльнара Чурлу. Узбекскую культурупредставляла Нафиса Додоева. Экспозициютурецкого народного творчестваорганизовал директор Балтийскоготурецкого культурного центра


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 13«Балтурка» Ilham Memis. Активисткаобщественой организации «Азери»(руководитель Камал Зульфиев) ИлонаВасиляускене представила культуруазербайджанского народа.И как принято у тюркских народов ниодин праздник не обходится без традиционныхугощений. Здесь уже от душипостарались представители всех общин,все организаторы и гости праздника«Навруз», потому что каждый принес кобщему столу свои кулинарные шедевры.Особенно хочется поблагодаритьдевушек-студенток из Таджикистана,Узбекистана и Киргистана, которыеприехали в Литву на учебу по программе«Erasmus» Джонону Мухиддинову,Салтанат Искакову, Наргизахон Холматову,которые приготовили главноеугощение «Навруза» сумаляк ; уважаемуюВалиду ханум за приготовленныес любовью татарские перемечи; НаилеВильчинскене за угощение крымскотатарскимслоеным мясным пирогомКобете; наших дорогих Сеньоров подруководством Тамары Александровичза огромную помочь в подготовке праздничногостола. Розу Александровичиз Варены, чьи традиционные пирогилитовских татар «Шимтолапис» быликак всегда особым украшением стола;Большую помощь также нам оказалистуденты из Средней Азии, которыеобучаются в Литве по программе«Erasmus», огромное за это им спасибо.Самые теплые слова благодарностихочу выразить родителям девочек участницансамбля «Илсу»: Эльнаре и СейтумеруЧурлу, Ромуалдасу Криницкисуи Галине Криницкене, Татьяне Сазоники Олегу Сазоникасу, Алле и СигитасуБутко. Прежде всего за их желаниевместе со мной возродить в Литве нашутатарскую культуру, за помощь своимдетям при подготовке к занятиям в музыкальнойшколе, и за неоценимую помощьпри подготовке этого праздника.Особую благодарность хочу выразитьдиректору Центра фольклораи этнографии национальных общинЛитвы Ирене Захаровой за возможностьсоздания ансамбля, и педагогамНиколаю Захарову, Виктору Жабровуи всему преподавательскому составуШколы традиционной славянской музыкиза помощь в работе с детьми.«Навруз» - это не просто праздник,на котором собираются люди повеселитьсяи щедро угостить друг друга.Прежде всего это праздник Весны, обновленияЗемли и возрождения жизни!Это время, когда с пробуждением природыу людей появляются надежды налучшее, когда люди прощают обиды ижелают друг другу мира, счастья, благополучияи любви!Фотографии и видео праздника «Навруз»смотрите на сайте www.tatarlar.ltИнфо30 сентября 2009 года Навруз былвключён ЮНЕСКО в Репрезентативныйсписок нематериального культурногонаследия человечества, сэтого времени 21 марта объявленокак Международный день Навруз.19 февраля 2010 года на 64-й сессииГенеральной Ассамблеи ООН в рамкахпункта 49 повестки дня «Культурамира» консенсусом была принята резолюция,озаглавленная «Международныйдень Навруз» .В соответствии с текстом резолюцииГенеральная Ассамблея ООН:• признаёт 21 марта как Международныйдень Навруз;• приветствует усилия государств-членов,в которых отмечается Навруз,по сохранению и развитию культурыи традиций, связанных с Наврузом;• побуждает государства-члены прилагатьусилия к повышению уровняинформированности о Наврузе иорганизовывать при необходимостиежегодные мероприятия в ознаменованиеэтого праздника;• призывает государства-члены, в которыхотмечается Навруз, изучатьисторию происхождения и традицииэтого праздника в целях распространениязнаний о наследии Навруза вмеждународном сообществе;• предлагает заинтересованным государствам-членами ОрганизацииОбъединенных Наций, в частностиеё соответствующим специализированнымучреждениям, Фондам и программам,главным образом ООН повопросам образования, науки и культуры,и заинтересованным международными региональным организациям,а также неправительственныморганизациям принимать участие вмероприятиях, проводимых государствами,в которых отмечается Навруз.


14Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisПисьмо в редакцию «ЛТ»В марте побывала в Литве и встречалась с представителями общин литовских татар доцент, доктор филологическихнаук Венета Янкова. Она поделилась с редакцией нашей газеты своими впечатлениями о пребывании вЛитве. В будущем она намерена издать научную статью и книгу о литовских татарах. К своему письму В. Янковаприлагает впечатляющие фотографии о встречах с людьми в д. Сорок Татар, Немежисе, Райжяй, Каунасе, о которыхвспоминает с теплотой и любовью.В марте у нас цветы расцветают…ВЕНЕТА ЯНКОВАДоцент, доктор филологических наукДебреценский университет (Венгрия)Шуменский университет (Болгария)В марте у нас цветы расцветают, а у вас все еще почтизима - снег и ветер, иногда по улицам трудно ходить, ноя чувствовала прекрасно среди татар – как у себя, дома.Знала, что татары - люди гостеприимные, сердечные и дружелюбные,но подобного не ожидала. Приятно было беседоватьс ними. Чудесные люди! Умеют гостей встречать иугощать.Не забуду уютный дом Тамары и её милых подруг вдеревне Сорок Татар. Не забуду мудрые слова бабушкиАйши, ее молодые глаза и волнующую молитву (дуа), которуюона спела. Господи! Таким именно способом молилисьнесколько веков назад! И это объединяло людей ипомогало им.Восхищаюсь огромной силой духа литовских татар, сумевшихсохранить свою татарскость, религию и культуру,несмотря на перевороты истории и на испытания жизни вдругой - иногда не совсем дружелюбной - среде. А сегодня,когда (к сожалению!) семейно-родовые связи распадаются– чувствуют себя и живут почти, как живет большая семья.Умеют держаться друг за друга. „Посмотрите, – сказал мнеодин из них, – здесь все это родственники!” Или в другомместе услышала: „Как приятно встретиться с земляком!”Иногда во время разговоров почувствовала естественноечеловеческое волнение, что ассимиляция – это неизбежныйпроцесс. Сложное дело! Сегодня ситуация усложняется,влияют и мировые экономические процессы, урбанизация,миграция. Влияет и свободный выбор человека: где жить,с кем жить и каким чувствовать, каким представлять себя– татарином, литовцем или космополитом....Татарские святыни: мечети и кладбища – это не толькосвятые места, но и живая память людей о своих, связь вовремени между поколениями. Вот поэтому их надо беречь.Литовские татары с основанием гордятся своей историейи своими именитыми предками - об этом так много написано!Но я думаю еще, что нынешние их наследники тоже заслуживаютнашего огромного уважения, потому что успелисохранить свою уникальную культурную традицию, сберег-


Apie mus rašoNr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 15ли свое различие, которое больше всего обогащает местнуюАЛЬМИРА ТРАКШЕЛЕНЕСовсем недавно в “Доме офицеров” в Вильнюсе состоялосьпразднование древнейшего земледельческого праздника– Навруз, впервые на территории Литвы объединившегопредставителей тюркских народов - татар, азербайджанцев,казахов, турков…В праздник весны они представили свои исконно традиционныеугощения и выставку народных ремёсел, послечего всех гостей ожидал по-домашнему тёплый торжественныйконцерт, в котором приняли участие люди совершенноразных национальностей.Поздравления с праздником Навруз звучали на таджикском,турецком, узбекском, киргизском, русском, литовскомязыках.С речью выступил представитель посольства Казахстанав Литве Эрик Сугурбеков:- Дорогие друзья! От себя лично и от имени посольстваКазахстана в Литве поздравляю вас с праздником Навруз.Этот древний праздник связывает многие тюркские народы,в том числе и Казахстан. Сегодня мы отмечаем его на гостеприимнойлитовской земле. Хочется пожелать, чтобы с лучамисолнца в ваши дома прибыли счастье и благополучие.На празднике гости с удовольствием знакомились с мастерствоми ремеслом тюркских народов.Корреспондент газеты “Обзор” побеседовала с ЛюсейГайдукявичене – автором нескольких кулинарных книг, атакже главным инициатором в создании первого историческогомузея татарского быта “Татары Литвы” в деревнеСубартонис Варенского района Литвы.Люся Гайдукявичене представляла свои рукодельныеработы, выполненные в особой технике:- Это Крымская вышивка. Наша очень древняя техникавышивания золотом, бисером.- Кто вас этому научил?- Сама научилась. В Литве эти знания утеряны. Я ездилав Крым, где и почувствовала, что всё это близко моемусердцу, душе. Когда вернулась в Литву, сразу принялась завышивание вот этой подушечки (см. фото). Это очень трудоёмкаяработа, потому что здесь сплетены совершенноразные техники вышивания золотом, бисером, благодарячему она словно “играет” при свете. Очень красиво.- Чем ещё увлекаются литовские татары?культуру. А это обозначает и их житейская мудрость, уважениек другим, умение сохранить свою идентичность. Кажется,по моему мнению, это самое важное послание татарв Литве: сохранить себя, уважая других.В этом сегодня заключается и миссия татарской интеллигенции,как сказал мой друг Адас Якубаускас: «Нам надопоступать так, как делали перед войной – ходить средилюдей, рассказывать, учить их и пробуждать…» Толькочеловек, который знает, кто он, может быть полноценнымчеловеком.И, наконец, хочу ответить на слова Ирены из Райжяй: Таксчастлива, что была у вас, что разговаривала с вами. Благодарнавам за то, что рассказали о себе, свою душу раскрыли!Сами вы иногда не знаете и не оцениваете достаточно,какие нравственные ценности успели сохранить, и сейчаспередаете не только детям своим, но и другим.С Наврузом, с Новым годом!- Когда человеку что-то интересно, он способен осуществитьлюбую идею.Мы, литовские татары, всегда рады делиться своейкультурой, бытом. Поэтому и был создан музей „ТатарыЛитвы“. Наше татарское общество активно участвует в мероприятиях,представлениях. Всё чем-то заинтересованыи каждому хочется что-то делать. Кто-то занимается рукоделием,кто-то пишет стихи. Вот и мы как-то сели вместе сподругой, помечтали, да и придумали создать книжечку окулинарном наследии литовских татар. Она перед вами.А тем временем к столу с восточными сладостями собралосьнемало гостей. Всем было любопытно попробоватьизвестное своим незабываемым вкусом сладкое угощениечак-чак и главное традиционное блюдо сумаляк - праздничноеугощение из пророщенной пшеницы, которое варитсяболее 12 часов!- Мы подошли к мероприятию шире и пригласили нетолько представителей тюркских народов, проживающихв Литве, но и русских, литовцев, а именно ансамбль “Аринушка”,фольклорный ансамбль “Вильняле“. Со своимизажигательными азербайджанскими танцами выступилистуденты педагогического университета. Очень приятно,что столько людей пришли нас поздравить. У тюркскихнародов праздник “Навруз” в первую очередь олицетворяетпобеду весны над зимой, и я счастлив, что наша перваяпопытка объединить всех в праздник весны удалась,- рассказал корреспонденту “Обзора” председатель Союзаобщин татар Литвы Адас Якубаускас.Фото автора и Кристины Шавыровой.


16Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis2012 г., 20 мая состоится открытие агроэкоусадьбы «Адамовска»в г. Мядель, ул. Мира 25, (Республика Беларусь)Усадьба «Адамовска» расположена на самом берегу озера Мястров Старом Мяделе. Участок принадлежит водоохраняемой зонеозера Нарочь. В 15 минутах ходьбы от дома находится городскойпляж, столовая, магазины, аптека, больница, милиция и др.Посетив Мядель, невозможно не полюбить этот замечательныйозерный край. Сюда хочется вернуться вновь и вновь. Сама природаодарила Мядель красивейшими озерами и местами, которыене уступают зарубежным курортам. Мядельский замок, множестволегенд и историй придают краю все больше загадок и таинственности.Ведь согласно легенде, из усадьбы «Адамовска» естьподземный выход к замку. С легендами и загадками Мядельщиныможно ознакомиться только побывав в этот краю.Агроусадьба «Адамовска» - это более чем 150-летний старинныйдеревянный домик, принадлежащий моей семье около столетия.А именно, 26 февраля 1920 г. мой прадед Хасан Смольски,сын Якуба, купил этот дом.В середине 20 века хозяином дома стал мой дедушка Адам ХасеневичСмольский, именно в честь дедушки и называется усадьба«Адамовска». Вторая версия названия «Адамовска» происходитот девичьей фамилии моей бабушки Адамович (дворянскийгерб Лелива).Идея агротуризма возникла в 2009 году, и в 2011 был сделанкапитальный ремонт дома. Реновируя дом, максимально былисохранены элементы прошлого с использованием современногоавторского дизайна. К примеру, зановески и скатерти придуманыи сшиты моими руками. Сохраняя семейные рукодельные традиции,могу предложить схемы для вышивания по мотивам Мядельщины.Домик может разместить около 4 человек. Гордость дома – берегозера и красивейший вид из окна гостинной и спальни. Нетничего приятнее, проснуться под лучами утреннего солнца и наслаждатьсяароматом кофе, гуляя по берегу озера Мястро.Гостиная дома распалагает большой площадью. За столом истаринными деревянными канапами места хватит всем. Стеныгостиной украшают татарские картины. Также в гостиной имеетсякровать, где, по традиции, спит хозяин.В уютной спальне есть две кровати, шкаф и телевизор. Это отличноеместо для отдыха и сна!В доме прудусмотрена зона для умывания и личной гигиены.Удобства на улице.Недалеко от дома, в центре города, располагается городскаястоловая-ресторан, пара кафетерий, а любителям традиционныхблюд и старинного стиля – ресторан и кафэ «Белорусская хатка»,которая работает круглосуточно.В доме приветствуется также самостоятельное питание. Дляэтого предусмотрена большая кухня со всеми принадлнжностями.Также имеется мангал, таким образом, пищу можно приготовитьи на улице. Более того, предлагаю воспользоваться рецептами татарскойкухни. Стоит отметить, что месторасположение колодцауникальное, поэтому вода не только вкусная, но и экологическая.Наверня-ка сложно представить досуг у озера без рыбы, тем более,что озеро Мястро богато разновидными рыбами.В агроусадьбе есть красивый сад, где можно устроить пикник.Также можно отдохнуть на берегу озера или сходить на песчанныйберег городского пляжа, где обустроена детская площадка.Напротив пляжа находится современный Физкультурно-оздоровительныйкомплекс г. Мядель.Мядельщина насыщена красивейшими и интересными местамистраны, поэтому для позновательного отдыха предлагаю посетить:• Кальвария, находящаяся на северо-западе Мяделя.• Остров Мядельского замка на озере Мястро.• Мядельский музей народной славы, ул. Шаранговича 1.• Костел Матери Божьей Шкаплерной – памятник архитектурыбарокко с элементами рококо в интерьере, 1754 г., находится в шаговойдоступности от агроусадьбы «Адамовска».• Татарское кладбище, д. Гирины, берег озера Мястро, возможнодобраться на лодке с агроэкоусадьбы «Адамовска».• Дендрологический сад им. С.А. Гомзы, д. Никольцы, на берегахозер Нарочь и Мястро.• Обелиск «Партизанам и партизанкам земли Нарочанской»(окрестности д. Пасынки) – 24-метровая стела на высоком холмена берегу озера Нарочь в память о доблести и героизме воинов ипартизан, проявленных в годы Великой Отечественной войны.Любителям активного отдыха рекомендую обратиться в «Центртуризма Мядельского района», где Вам доброжелательные сотрудникиорганизуют:• Поездку на уникальный холмисто-озерный комплекс «Голубыеозера» по экологической тропе 4 или 7 км – свидание с нетронутойприродой.• Водные походы с байдарками.• Пешие и велосипедные маршруты.• Путешествия на лошадях.• Экскурсии по Нарачанскому парку и многое другое.Во время открытия агроэкоусадьбы «Адамовска» можно будетознакомиться со старинными документами, а также приобрестипутевку на летний отпуск по специальной цене. Более подробнуюинформацию об окрестностях Мяделя вы можете найти на сайтеwww.myadel.info, а также на сайте агроэкоусадьбы «Адамовска»www.adamovska.byВсегда рада вашему приезду!С уважением, хозяйка Лилия Борисовна


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 17“Tatarzy litewscy”Musa CzachorowskiKilka miesięcy temu ukazała sięksiążka poświęcona postaci HassanaKonopackiego, Tatara związanego zBiałorusią, Litwą oraz Polską, dzisiaj,niestety, cokolwiek zapomnianego.Publikacja to interesująca, chociażbydlatego, że jej autorem jest imam RafałBerger ze Stowarzyszenia JednościMuzułmańskiej. Ta szyicka organizacja,wspólnie z działającym przy niejInstytutem Muzułmańskim, jest też jejwydawcą. Tatarski wątek w zainteresowaniachimama Bergera nie pojawił sięznikąd. Stanowi raczej naturalną konsekwencjęjego serdecznych kontaktów zsynem Hassana, Maciejem Musą Konopackim.Zaowocowały one wielokrotnymiwzajemnymi spotkaniami: w Sopocie,gdzie mieszka Maciej Musa (wSopocie mieszkała również nieżyjącajuż córka Hassana Konopackiego, Tamara)oraz w Bydgoszczy - rodzinnymmieście Autora, powojennym miejscuosiedlenia się rodziny Konopackich.Obok islamu zatem, połączyła ich takżeBydgoszcz, gród nad Brdą - a ponadtoznajomość obydwu z imamem MahmudemTahą Żukiem, który również maswój wymierny udział w tej historii.Nic więc dziwnego, że książka Bergeranosi tytuł Hassan Konopacki - Tatar,muzułmanin, bydgoszczanin.Rozpoczyna tę interesującą publikacjękrótka biografia Hassana Konopackiego,syna Amurata, urodzonego 25lutego 1879 roku w Mińsku, w tatarskiej,muzułmańskiej rodzinie szlacheckiej.Poświęcił się służbie wojskowej;był oficerem carskiej artylerii, uczestnikiemwojny rosyjsko-japońskiej i Iwojny światowej. Odznaczony zostałm.in. Orderami: św. Anny, św. Stanisława,św. Włodzimierza. W roku 1917awansował do stopnia pułkownika.Tatarski pułkownikPo rozformowaniu dowodzonej przezniego brygady, powraca do Mińska irozpoczyna działalność w białoruskimruchu narodowym. W roku 1919 zostajewyznaczony dowódcą białoruskiejarmii. Tyle tytułem przybliżenia postacipułkownika Konopackiego. Więcej,rzecz jasna, znajdzie czytelnik w książceRafała Bergera.Istotną częścią publikacji są wspomnieniasyna Hassana, Macieja MusyKonopackiego. Mają one formę wywiadu,w którym autor wypytuje go m.in. oczasy przedwojenne, gdy rodzina Konopackichzamieszkiwała w Wilnie. Tamwłaśnie urodził się Maciej Musa, a nieporównywalnąz czymkolwiek wileńskąatmosferą zachował głęboko w swymsercu. Dowiadujemy się również o życiuw latach II wojny światowej oraz o powojennymwyjeździe do Polski. Osiedliłasię rodzina Konopackich w Bydgoszczy,gdzie Hassan, były carski oficer, Tatarzwiązany z Białorusią, Litwą i Polską,zmarł 11 maja 1953 roku. Pochowanyzostał na bydgoskim cmentarzu komunalnymprzy ul. Kcyńskiej.Kolejną cześć książki stanowi dziennik,prowadzony przez Hassana Konopackiegood 7 lipca 1948 r. do 13 marca1949 r. - lakoniczne zapiski codziennegobytowania, które ukazują też mizerięówczesnej rzeczywistości. Rozdziałnastępny zatytułowany jest „Tablica”. Iznowu niezwykła to sprawa, bo tytułowatablica poświęcona pamięci pułkownikapowstała z inicjatywy StowarzyszeniaJedności Muzułmańskiej i TowarzystwaPrzyjaciół Pomorskiego MuzeumWojskowego w Bydgoszczy, zaśswego poparcia udzieliły: TowarzystwoMiłośników Tradycji Wojskowej GenerałaStanisława Bułak-Bałachowicza,Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnychoraz redakcja miesięcznika „Świat Inflant”.25 września 2006 r. uroczystegojej odsłonięcia dokonali: Maciej MusaKonopacki i dyrektor Urzędu Miasta.Mamy tu jeszcze m.in. godne uwagiosobiste refleksje Macieja Musy „Syno ojcu” i „Alif mojego życia”, zaś waneksie przebieg służby pułkownikaKonopackiego i rozmaite dokumenty.Całość dopełniają liczne zdjęcia rodzinnei z czasów służby wojskowej. W sumie,dzięki pasji Rafała Bergera, otrzymaliśmynie tylko biografię jakby niecozapomnianej postaci Hassana, ale teżciekawy zapis dziejów tatarskiej rodzinyna tle czasów bardzo znamiennychdla naszej społeczności. To również jasnyznak dla nas wszystkich: pamiętajmyo tych, których już między nami nie ma.Niechaj przetrwa tatarska historia.Zachęcam do lektury.Rafał Berger, Hassan Konopacki- Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin,wydawca: Stowarzyszenie JednościMuzułmańskiej, Instytut Muzułmański,Warszawa 2011, ISBN 978-83-921662-9-9


18Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisMuzułmański katechizm Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1830 r.Czesław Łapicz (Toruń)Nasuwa się tu więc uzasadniony wniosek, że Sobolewskidość swobodnie traktował źródła, z których korzystał, a zawartąw nich treść raczej przekazywał własnymi słowami (czyli:wykładał, to znaczy ‘objaśniał’), niż precyzyjnie je cytował;dotyczy to nie tylko wykładu (‘objaśnienia’) Koranu, ale takżenawiązań do treści zawartych w muzułmańskich kitabach.Sobolewski raczej porządkował i przedstawiał w formie możliwienajprostszej wybrane treści zawarte w różnych wcześniejszychrękopisach Tatarów litewsko-polskich, przy tymprzerabiał je i skracał, pewnie też tłumaczył kitabowe teksty(staro)białoruskie lub białorusko-polskie na współczesny mujęzyk polski, o czym świadczą liczne w publikacji białorutenizmyoraz cechy polszczyzny północnokresowej; w każdymrazie z pewnością nie cytował ich wiernie i nie wskazywał czytelnikowibezpośrednich źródeł, z których czerpał materiały doswego opracowania, czyli wykładu. Przykładów na to możnapodać bardzo wiele, co uzasadnia domniemanie, że Wykładwiary machomateńskiej czyli iślamskiej... jest w dużym stopniuuproszczonym, aczkolwiek uporządkowanym, wyciągiemz kitabów, które – pisane ręcznie i alfabetem arabskim, a takżearchaicznym, mieszanym językiem białorusko-polskim lubpolsko-białoruskim – były raczej hermetyczne, niekonieczniezrozumiałe i dostępne szerszemu kręgowi muzułmanów litewsko-polskichw ich codziennej praktyce religijnej. 22Warto też zwrócić uwagę na problem języka islamu, którywśród muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego zaistniałjuż w XV-XVI wieku. To wtedy właśnie wyznający islamorientalni osadnicy utracili znajomość języków etnicznychoraz liturgicznego arabskiego. Nic więc dziwnego, że już wdrugiej połowie XVI wieku, 23 podjęto próby przełożenia podstawowychtekstów muzułmańskich na język polski i/lub białoruski(choć przekłady te zapisywano alfabetem arabskim) zprzeznaczeniem przekładów nie tyle do celów liturgicznych,ile dla poznania i zrozumienia zasad islamu. Jednak musiałsię przy tym ujawnić niezwykle trudny problem, mianowicie:jak oddać w przekładzie słowiańskim (tzn. w języku polskimi/lub białoruskim, zwłaszcza na poziomie ich rozwoju funkcjonalnegooraz stylistycznego w wieku XVI!) specyfikę religiiislamskiej, która wyrosła przecież w innym czasie i w innejkulturze (wręcz w innej cywilizacji), była adresowana do zupełnieodmiennej społeczności wyznawców i pierwotnie zostałautrwalona w całkiem różnym systemowo języku i alfabeciearabskim. Problem ten jeden z badaczy ujął w taki sposób:Każdy, nawet pobieżnie znający arabski, świadom jest dwuznaczności,z jaką spotyka się próbując przetłumaczyć wielesłów lub fraz. Jacques Golius (1596 – 1667), francuski orientalista,stwierdził, że bardzo często „trzeba być jasnowidzemlub prorokiem przy tłumaczeniu tekstu” 24 Znakomity orientalistapolski, Ananiasz Zajączkowski, tak pisał o trudnościachprzekładu tekstów muzułmańskich: Przekład z języków orientalnych,szczególnie z arabskiego, przysparza wiele trudnościnawet najbardziej wytrawnemu tłumaczowi. Styl jest dośćjednostajny i czasem może się wydać nużący. Trudności nasuwanie tylko składnia (brak znaków przestankowych), ale teżsprawa nomenklatury, zwłaszcza terminologia muzułmańska.Nazwy różnych instytucji muzułmańskich, jak na przykład zawija– „klasztor”, czy inne oddawano za pomocą terminologiichrześcijańskiej. Nasuwać to może różne zastrzeżenia. 25Z konieczności zatem w pismach muzułmanów litewskichstosowano analogię translacyjną, wiele specyficznych pojęći terminów islamskich odnosząc do utrwalonej już w WKL idysponującej precyzyjną terminologią religii chrześcijańskiej.Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest zastąpieniew rękopisach religijnych Tatarów WKL, (także w Wykładziewiary… ) terminu Allah leksemem Bóg (także: Bog, Boh,a nawet Pan Bóg), nie w pełni przecież adekwatnym i zgodnymz doktryną islamu; arabskie słowo Allah znaczy bowiem‘Bóg Jeden i Jedyny, Jedyny zasługujący na cześć’. Dlategoteż od leksemu Allah nie można utworzyć żadnych derywatówani wariantów formalnych, tak jak od polsko-chrześcijańskiegoleksemu Bóg, por. np. boski, bogini, bogowie, Matka Boża,Syn Boży itp., czy angielskiego God (por. np. god-father,godness). Allah jest zatem imieniem, którym nic, prócz Boga- Jednego i Jedynego - nazwać nie można. Natomiast słowembóg i pochodnymi od niego (np. bóstwo, bożek... ) mogą byćnazwane wszelkie obiekty, którym ludzie oddają cześć współcześniebądź oddawali w przeszłości. Odpowiednikiem słowabóg w języku arabskim jest słowo ilah, czyli ‘bóstwo’, tzn.coś, co jest czczone. Dlatego pierwsza część muzułmańskiegowyznania wiary brzmi: „la ilaha ill Allah”, co w dosłownymprzekładzie polskim znaczy: nie ma bóstwa prócz Boga, alboteż: nie ma boga prócz Boga. Nieadekwatność translacyjnauniwersalnego słowa Bóg zamiast muzułmańskiego Allahnawet dzisiaj wywołuje emocje i napięcia; oto dosłownie wostatnich dniach 26 media światowe doniosły, że muzułmańskiewładze Malezji zagroziły zamknięciem jedynego wychodzącegow tym kraju katolickiego pisma The Herald z tego jedyniepowodu, iż użyto w niej malajskiej transkrypcji słowa Bóg zamiastAllah, co miało obrazić uczucia religijne muzułmanów.Podobnie można rozważać rozumienie w obu religiachwielu innych nazw i pojęć, wprawdzie wspólnych w formie,zwłaszcza na płaszczyźnie języka polskiego lub białoruskiego,w jakich pisane były teksty religijne muzułmanów WKL, leczzupełnie różnych w treści. Różnice wynikają z jednej strony zróżnic doktrynalnych obu wyznań, z drugiej natomiast – z niemożnościadekwatnego i jednoznacznego oddania w językachsłowiańskich istoty islamu i wynikającej stąd koniecznościstosowania tradycyjnej w tych językach, religijnej terminologiichrześcijańskiej; taki zabieg w wielu wypadkach zacierałjednak specyfikę i odmienność islamu.Podobne trudności translacyjne miał również J. Sobolewski.Najczęściej radził sobie w ten sposób, iż substytuował arabskieterminy islamistyczne przybliżonymi odpowiednikami chrześcijańskimiw językowym wariancie polskim. I tak np. muzułmańskitespih nazwał różańcem (Po prześpiewaniu tego bierzesię różaniec (Tespich) i mówi się: 33 razy „wysławiony Boże”,33 razy „pochwalony Boże” i 34 razy „wielki Boże”... (Sobolewski,s. 55), hadżdż - pielgrzymką, podatek religijny (czylizekat, fitre) - dziesięciną, nabożeństwo muzułmańskie - ceremonią,świątynię - kościołem, czynność modlenia się oddał zapomocą leksemów odmawiać, mówić//wymawiać, śpiewać,czytać, modlić (się),odprawiać // odprawować (się), wypełniać// dopełniać, (u)czynić, zanosić; Koran substytuował zwrotemPismo Święte itp. Interferencja religijna wyraźnie widocznajest również w związkach frazeologicznych, np. odpuść namwiny (Sobolewski, s. 54), odpuść im winy (Sobolewski, s. 68),śpiewać hymny (Sobolewski, s. 73/74), Boże nasz łaski swejpełny (Sobolewski, s. 101), cała ta ceremonia (Sobolewski, s.109); Boże wielki, Królu, Mocarzu, grzechy odpuszczający...


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 19(Sobolewski, s. 75), Boże wielki Tyś ustanowił dzień świętyBajramu, oznajmiłeś odpuszczenie grzechów wierzącym i dobroczynnym(Sobolewski, s. 75)); gdyby związki te wystąpiływ innych kontekstach i konsytuacjach, mogłyby równie dobrzefunkcjonować jako oryginalne frazy chrześcijańskie.Oczywiste i nawarstwiające się przez wieki różnice doktrynalne,obrzędowe i inne między ortodoksyjnym islamempraktykowanym w krajach tradycyjnie islamskich (zwłaszczaarabskich) a lokalnym islamem muzułmanów polskich (kontynuującychtradycje Tatarów WKL) również (a może raczej:zwłaszcza) w ostatnich czasach są przedmiotem dyskusji, sporówi komentarzy, a nawet zasadniczych nieporozumień. Niedawnomufti Rzeczypospolitej w jednym z udzielonych wywiadówproblemy z tym związane ujął następująco:Pytanie: Jakie są różnice między Tatarami a innymi polskimimuzułmanami? 27 Odpowiedź: Imam Selim Chazbijewiczmówi o islamie praktykowanym przez polskich Tatarów, żejest mocniej zeuropeizowany niż bliskowschodni, arabski. Niejestem zwolennikiem takich podziałów: islam jest jeden. Możesię różnić wyłącznie kulturową otoczką. Różnice są równieżw tożsamości: muzułmanie innych narodowości zarzucają polskimTatarom, że kultywują raczej przynależność narodową niżreligijną. Z drugiej strony trudno mówić o autentycznej tożsamościtatarskiej w momencie, gdy Tatarzy nie posługują sięjuż rodzimym językiem, nie noszą tatarskich strojów i czytająKoran w języku arabskim. To islam utrzymał ich w poczuciutatarskości. Będąc 600 lat na polskich ziemiach, stopili się zmiejscową kulturą, stali się lojalnymi i wiernymi obywatelamitego kraju. Wiadomo, że mają inne podejście do polskiej kulturyczy państwa niż muzułmanie, którzy niedawno przybyli zkrajów arabskich. Więc jeżeli musiałbym dokonać rozróżnienia,powiedziałbym raczej o polskim, nie tatarskim, islamie. 28W tym samym duchu, tyle że krótko i bardzo celnie, zarzutyortodoksów kierowane pod adresem Tatarów litewsko-polskichskomentowała polska muzułmanka, Dżenetta Bogdanowicz:nasz islam jest rodzimy. 29 Do niedawna, właściwie do czasówpolskiego przełomu z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątychubiegłego wieku oraz będącego jego następstwem otwarciasię Polski na świat, nasi muzułmanie – ze zrozumiałychwzględów - niewiele wiedzieli o swych współwyznawcachz krajów tradycyjnie islamskich, o islamskiej obrzędowości.Jeden z badaczy wspomina odczyt wygłoszony w r. 1987 dlapolskich muzułmanów w Białymstoku; odczyt dotyczył życiamuzułmanów w Indonezji. Obecny na wykładzie białostockiimam zapytał: Proszę pana, pan tak długo przebywał wśródnaszych współwyznawców, pan tak ich obserwował – jak pansądzi, czy my tak samo odprawiamy nabożeństwo jak oni? Wodpowiedzi wykładowca wskazał uderzające różnice językowe:przyzwyczaiłem się do słuchania w czasie nabożeństwgardłowej arabszczyzny, a tu słuchałem jej wymawianej ześpiewnym akcentem wileńskim. Imam skwitował tę obserwacjękrótko: No widzi pan, widzi - bo my to takie wileńskiemuzułmany. 30 Maciej Musa Konopacki, znany wileński muzułmanin,urodzony w Wilnie tatarski intelektualista i publicysta,po repatriacji od lat powojennych mieszkający w Sopocie, takpięknie mówi o typowym na ziemiach I i II Rzeczypospoliteji bezkonfliktowym styku kultury i tradycji chrześcijańskiejz kulturą i tradycją islamu: Jesteśmy obłaskawieni Słowiańszczyzną.|...| Jesteśmy Tatarzy staropolscy, a prof. Irena Sławińskaz KUL mówiła o nas „szczeropolscy Tatarzy”. Przezwieki żyliśmy w słowiańskim otoczeniu. Nie byliśmy prześladowani.Byliśmy krajanami. Może to zdecydowało o naszymprzywiązaniu do Rzeczypospolitej, o tym, że zatraciliśmy język,a nawet wschodnie rysy. Ale przechowaliśmy islam |...|Przez sześćset lat byliśmy inkrustowani Słowiańszczyzną. Nawetnasze meczety wyglądają jak cerkiewki, kościółki. Ale tomeczety! Nas nie trzeba nawracać. 31Tak więc ortodoksyjne poglądy w kwestii języka liturgicznegoze względów oczywistych nie były i – jak się wydaje– nadal nie są ani właściwe, ani typowe dla muzułmanów litewsko-polskich;w ich pismach religijnych (dawnych i współczesnych)można znaleźć dowody odmiennego, zdecydowaniebardziej liberalnego, rozumienia języka Księgi, a zwłaszczajęzyka modlitwy. Oto np. w Kitabie przełożonym przez J. Bajraszewskiegow 1982 roku 32 fragment jednej z zawartych tammodlitw brzmi następująco: wszystkimi językami powinniśmyciebie Boga chwalić. 33 Wszystkimi – a więc nie tylko koranicznym,liturgicznym, językiem arabskim! Mieszkająca wToruniu Tatarka, Olga Piotrowicz, która po wojnie przybyła dotego miasta z Wilna, tak wspomina czasy swej wileńskiej młodości:Nie praktykowaliśmy modlitw po arabsku, chyba że wważniejsze święta. Bóg rozumie przecież wszystkie języki. 3422Istotę pracy J. Sobolewskiego trafnie przedstawił Z. Wójcik,pisząc, że jest to rodzaj przewodnika modlitewnego orazpopularny wykład podstawowych zasad wiary muzułmańskiej,przeznaczony dla ludu (Wójcik 1994:18-19).23O czasie powstania pierwszych przekładów muzułmańskichksiąg religijnych na język lub języki funkcjonujące w WKL(polski i/lub białoruski) pisałem m. in. w publikacji KitabTatarów litewsko-polskich. Paleografia. Grafia. Język, Toruń1986, s. 60-69.24P. Stenhause, Mahomet, Koran, szariat i nawoływanie doprzemocy, [w:] Fronda, nr 34/2004, s. 230.25Ibn Battuta, Osobliwości miast i dziwy podróży 1325 –1354, red. naukowa. wybór i przedmowa prof. dr AnaniaszZajączkowski, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s.XXII26Tzn. we wrześniu 2008 r.27Ci inni polscy muzułmanie – to przede wszystkimniedawni przybysze (dyplomaci, biznesmeni, studenci, atakże migranci) z krajów tradycyjnie islamskich, główniearabskich, przeciwstawiani muzułmanom Wielkiego Księstwalitewskiego, od ponad 600 lat zamieszkującym w granicachRzeczypospolitej.28Nie straszmy islamem! Z muftim Tomaszem Miśkiewiczemrozmawia Maja Jaszewska, Tygodnik Powszechny nr 7. z 13lutego 2005 r.29Rzeczpospolita nr 121 z 25 maja 2004 r.30J. Kamocki, W Bohonikach i na Sumatrze, Dyskusja. BiuletynWojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku, nr 1/12/87,styczeń – marzec 1987 r., s. 11-12.31E. Południk, Szczeropolscy Tatarzy i partia Boga,Rzeczpospolita nr 259, z dnia 4 listopada 2004 r.32Tekst na prawach maszynopisu.33Kitab, w przekładzie J. Bajraszewskiego (maszynopis),Białystok 1980, s. 20. Faktycznie J. Bajraszewski dokonałnie tyle przekładu Kitabu, co jego dowolnej transliteracji naalfabet łaciński w wersji ortograficznej. Ciekawe, iż wyrażonetu przekonanie przypomina wykładnię zawartą w liścieapostolskim papieża Jana VIII, Industriae tuae (czerwiec 880r.), skierowanym do księcia Moraw, Świętopełka: Autorytetświętych [pism] uczy nas, że nie tylko trzema, ale wszystkimijęzykami należy chwalić Boga.34Olga Piotrowicz, Bóg rozumie wszystkie języki, notowała K.Nemere-Czachowska, Gazeta Wyborcza (Toruń), nr 112 z 15maja 1993 r.


20Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisDaugieliszki – Oleśnica. Mikrohistoria z półksiężycem w tleBarbara Pawlic–MiśkiewiczW dzieciństwie moim ulubionym zajęciembyło oglądanie zdjęć. Babcia trzymaje w albumie i pudełku po butach, zwykonanym przez moją mamę napisem„Zdjęcia rodzinne”. Fascynujące byłosłuchanie historii o uwiecznionych nafotografiach ludziach o pięknych, smagłychtwarzach. Rodzinnych pamiątekzachowało się niewiele, zatem opowieścizawsze były najważniejsze. Podczasrodzinnych spotkań wyciągano zdjęciai rozpoczynały się spory o daty, wersjewydarzeń, nazwiska.Dorastając i dowiadując się corazwięcej o naszych tatarskich korzeniach,zaczęłam zadawać sobie pytanie jak tosię stało, że moja rodzina osiedliła sięw Oleśnicy, w południowo–zachodniejczęści Polski, w obecnym województwiedolnośląskim. Daleko od rodzinnegodomu na Litwie, daleko od Podlasia,gdzie mieszka najwięcej Tatarów, gdzieznajdują się meczety, mizary.Choć wielokrotnie słuchałam opowiadańdziadków o ich przyjeździe do Polski,powiązaniach z pozostałymi rodzinami,które również osiedliły się w Oleśnicy, todo przeprowadzenia wywiadu z babciązainspirował mnie dopiero wykładowcaze studiów kulturoznawczych. HistoriaTatarów, tradycje, podtrzymywany kontaktz rodziną i społecznością tatarskąw Białymstoku, w Gdańsku były czymśnaturalnym, tak jak muhir na ścianie,Koran na półce. Dla mnie, jako jednej znajmłodszych osób w rodzinie, istotnestało się poznanie okoliczności, w jakichmoja rodzina znalazła się w Polsce, naDolnym Śląsku - momentu, który odmieniłżycie moich dziadków i sprawił,iż w konsekwencji moja mama dorastaław Oleśnicy, a ja się tu urodziłam.Przyjęłam rolę kulturoznawcy pragnącegorzetelnie zaprezentować wybranyproblem, udało mi się dotrzeć dozdjęć i dokumentów Zofii i BronisławaAleksandrowiczów, moich dziadków.Wykorzystałam metodę swobodnej narracji,w tekście umieściłam niezmienionewypowiedzi Zofii Aleksandrowicz zdomu Gembickiej. Istotne było, opróczsamego przedstawienia rodziny, równieżukazanie momentu przejścia, zmiany,pytanie o doświadczenie podróży,po której następuje nowe życie.Historia podróży (oraz wydarzeniabezpośrednio ją poprzedzające i następującebezpośrednio po niej), która jestgłównym punktem konstruującym tekst,wymaga pewnego wprowadzenia, prezentacjiposzczególnych osób zaangażowanychw przygotowanie wyjazdu.Sama podróż dotyczy moich dziadków,czyli Bronisława Aleksandrowicza(urodzonego w 1931 roku) i jego żonyZofii (urodzonej w 1932 roku), z domuGembickiej. Oboje mieszkali na Wileńszczyźnie,w dwóch wsiach: Milegianachi Daugieliszkach (pisownia podana przezZofię, w polskich dokumentach częstobłędnie zapisywano obie nazwy). Byłyto ziemie, które przed II wojną światowąstanowiły część terytorium Polski, obecniezaś należą do Litwy. Wywodzili się zrodu Tatarów litewskich, których historięwiąże się z ekspansją średniowiecznychMongołów na ziemie ruskie.Matka Zofii, Rozalia, i matka Bronisława,Maria, były bliskimi kuzynkami, ichojcowie Chasień i Adam Radkiewiczowiebyli braćmi. Pod koniec lat 40. Zofia wyruszyłado Daugieliszek, dostała tam pracęw bibliotece, zatrzymała się w domukuzynki swojej matki. Tam też bliżej poznałajej syna, Bronisława. Wkrótce bylimałżeństwem, a maju 1951 roku na światprzyszło ich pierwsze dziecko, córka Zinaida,w listopadzie 1952 roku drugie –Nina. Małżeństwo osób, tak blisko ze sobąspokrewnionych nie powinno dziwić.W obrębie grupy dbano oto, aby zachowaćciągłość rodów, tradycji, wiary. Zofiai Bronek żyli skromnie z dwójką dzieci,co jakiś czas przychodziły wieści z Polskiod jego brata oraz ciotki z rodziną, którzypod koniec marca 1946 roku osiedlili siętam, w Oleśnicy na Dolnym Śląsku.Dlaczego akurat wybrali to miejsce?Otóż mąż ciotki Zinaidy (rodzonej siostrymatki Bronisława), Szemil Bazarewicz,wiosną 1945 roku, po walkach II ArmiiWojska Polskiego z Niemcami, oglądałdomy na Dolnym Śląsku. Dowódcyobiecywali żołnierzom, że jeśli zechcąosiedlić się na tych terenach, mogą jużteraz wybierać domostwa. Szemil wybrałdom w Oleśnicy, spokojnym miasteczkupołożonym niedaleko Wrocławia. Wróciłna Litwę, do żony, jej rodziny, córek.Pamiętając o zapewnieniach dowódców,rozpoczął starania o wyjazd do Polski. 4marca 1946 roku, po zapakowaniu całegodobytku, łącznie z koniem, pożegnałrodzinę, zabrał ze sobą żonę, dwie córki –Ninę i Zofię, teściową Emilię, siostrzeńcażony – Aleksandra i własnego siostrzeńcaJózefa i wyruszył w wagonie towarowymw dwutygodniową podróż do swojegonowego domu. W Oleśnicy Szemil osiedliłsię przy ulicy Nowotki. Wspólnie zAleksandrem założył firmę transportową– rozwozili węgiel, materiały budowlane.W 1964 roku konia i wóz zamieniał nataksówkę, samochód marki Warszawa. Wlistach do rodziny na Litwie, namawiał jądo przyjazdu. Zofia i Bronisław postanowiliskorzystać z zaproszenia. Pod koniecroku 1956 rozpoczęli starania o wizę i inneniezbędne pozwolenia. Obowiązywałwtedy dekret Władysława Gomułki, którypostanowił zwiększyć proces repatriacjiPolaków, głównie pod hasłem „łączeniarodzin”, co pozwoliło na tak szybki wyjazd.W marcu 1957 roku oboje z dziećmibyli już w Polsce.Zofia Aleksandrowicz tak zapamiętałachwile związane z podróżą i przygotowaniamido niej.Jak bezpośrednio doszło do wyjazdu?Namawiała nas Zinka (ciotka Bronisława)i Olek (brat Bronisława), onitam byli od 1946. W grudniu 1956 rokustaraliśmy się o wizę na wyjazd, a wmarcu 1957 roku już byliśmy w Polsce.Długo nie czekaliśmy na dokumenty, alezaraz po nas, kto chciał wyjechać – jużnie puszczano. Później mówiono im– „Wy, nie Polacy!”, nam się udało. A wmetrykach przecież wpisano: TATARZY.Sprzedaliśmy dom, ale mogliśmy wnim mieszkać, aż do wyjazdu. Powolisprzedawaliśmy i zabijaliśmy zwierzęta,żeby przygotować domowe wędliny.Przed wyjazdem trzeba było kupić płaszczykidla dziewczynek. Jeden – bordowydla Ziny kupiliśmy, drugi czekoladowydla Niny szył krawiec. Tydzień przedwyjazdem siedział u nas w domu i szył,musiałam go karmić.Jak przebiegała podróż?Za pieniądze ze sprzedaży krowy kupiłambilety pociągowe. Ale podróż niebyła wtedy taka droga jak teraz. Wyjeżdżaliśmyz Nowo-Święcian, bo tammieszkała babcia Mania (Maria Aleksandrowicz– matka Bronisława). Z Nowo-Święcianwyruszyłam w docelowąpodróż do Przemyśla. Wyznaczona byłatrasa przejazdu – Wilno, Kowel, Równo,Lwów. We Lwowie spędziliśmy jedną noc– siedzieliśmy na dworcu, chcieliśmy wpoczekalni, ale przegonili na, więc nanaszych rzeczach siedzieliśmy. Raniut-


ko był pociąg ze Lwowa do Przemyśla.Tam był punkt przejściowy. Wcześniej wMedyce był punkt graniczny. W Przemyśluspędziliśmy noc w punkcie repatriacyjnym,to był już przygotowany punkt.To była wielka hala, wszędzie były porozstawianeżelazne łóżka. Był posiłek imiejsce do umycia. W końcu się położyłam.W Przemyślu poszliśmy zobaczyćmiasto. Było bardzo brudno na ulicach,w całym mieście. Bagaż jechał osobno.Później ruszyliśmy w dalszą drogę, bardzochciałam zobaczyć Kraków, ale byłanoc. Rano byliśmy we Wrocławiu, astamtąd prosto do Oleśnicy.Co jedliście w czasie podróży?Do jedzenia na drogę wzięłam bochenczarnego chleba, swojskie wędliny, wędzonki.Babka Emilia prosiła, żebyśmyjej też przywieźli domowych wyrobów.Zwierzęta karmione były naturalnie,mięso doprawione solą wędziliśmy, nastrychu mogło wisieć nawet pół roku.Co zabraliście ze sobą?Mieliśmy bagaż podręczny, a resztęrzeczy nadaliśmy w kufrze w wagonietowarowym. Bagaż nadano dzień wcześniej.Musieliśmy zostawić meble, niewolno było ich nadać. Inaczej sytuacjawyglądała w 1946 roku, kiedy ciotka zwujkiem mogli zabrać wszystko do wagonówbydlęcych. W bagażówce nadaliśmy:pościel, sprzęty gospodarstwa domowego– naczynia, talerze, bańki, miskę, wszystkieubrania, garnki tzw. kastrulki, radio,słoninę, Koran – ręcznie pisany, z XVIIIwieku, modlitewnik tzw. chamaił, ręczniepisany, z początków XIX wieku. W bagażupodręcznym mieliśmy: ubranie na zmianę,jedzenie, dokumenty, kożuch, którypóźniej sprzedałam sąsiadce w Oleśnicyza 15 rubli, płaszcz skórzany Bronka. Laleczkęszmacianą i bańkę na mleko niosłaNina. Ta bańka jeszcze do niedawna staław szafce w piwnicy. Na drogę każdy z naswziął złoty zegarek, w sumie były cztery.Ludzie radzili, że w Polsce zrobimy świetnyinteres, więc radzili nam kupić.Z kim się pożegnaliście?Pożegnaliśmy się ze wszystkimi znajomymi,z rodziną. Byli to: matka, moibracia - Mustafa i Bronek z żoną, ciotkaAzyma i jej córki, czyli moje kuzynkiz mężami: Nina, Seja, Roza i MustafaGembiccy, Lidka z Postaw – siostraBronka, matka Bronka i jego bracia– Kostek i Adam w Nowo Święcianach,sąsiedzi – Justynas Czybiras z żoną Weroniką,Paweł Czybiras z żoną Adelą,Nastasia Czepulis z mężem Kazimierzem,bracia Jan i Piotr Zygmuntowiez żonami. Jak później przyjeżdżaliśmydo Daugieliszek to obowiązkowo ichodwiedzaliśmy.A po przyjeździe?Od razu dotarliśmy do Oleśnicy, dostaliśmypokój w domu Szemila na Nowotki,a w październiku 1957 roku już mieliśmywłasne mieszkanie przy ul. Słonecznej.Było ciężko na początku. Właściwie tonie wiem, dlaczego od razu pojechaliśmydo rodziny i z ich pomocą musieliśmy sobieradzić sami. Niektórzy po przyjeździeudawali się na punkt repatriacyjny np. doDobroszyc i tam mieszkali. Dostawali jedzeniei opiekę, aż do momentu, gdy nieprzyznano im mieszkania. Pamiętam, żedostaliśmy amerykański koc z UNRY i kuponna popielatą sukienkę oraz zapomogina zagospodarowanie. Za te pieniądzekupiłam materiał garniturowy tzw. kingpo 700 zł za metr i materiał na kostium po200 zł. Sama nie wiem, czemu taki drogimateriał kupiłam, bo na garnitur potrzebabyło 3 metry. Najlepsze jest to, że późniejBronek i tak go nie chciał nosić.Dostaliśmy pracę w fabryce obuwia„Odra”, ja przy produkcji, Bronka wysłalina kurs prawa jazdy i został kierowcązawodowym w fabryce. Pracowaliśmyw systemie zmianowym, gdynie mogliśmy, dziećmi zajmowała sięciotka Zina, a dziewczynki bawiły sięwspólnie z jej córkami.W październiku 1957 roku dojechałyjeszcze trzy osoby: mama Bronka i jegodwaj bracia – Kostek i Adam. Tylko ichsiostra Lidka została na Litwie, bo tamjuż założyła własną rodzinę i nie chciaławyjeżdżać. Ale Bronkowi trudno byłosię przyzwyczaić, nawet w 1964 rokuzaczęliśmy czynić starania w konsulaciew Poznaniu o powrót, ale nie było takiejmożliwości, więc zostaliśmy w Oleśnicy.A dalej, to od mamy wiesz, jak było.Tak przedstawia się historia podróży iosiedlenia się moich dziadków w Polsce.W ich życiu dokonała się istotna zmiana,ze wsi przenieśli się do miasta, niemieli własnego domu tylko małe mieszkanie,najpierw jednopokojowe, późniejtrzypokojowe. Nie mogli już hodowaćzwierząt, zmienił się charakter ich pracy– zajęcia na roli i w wiejskich strukturach(biblioteka, spółdzielnia) zamienilina pracę w zakładzie przemysłowym. Wnowym miejscu pomagała im obecnośćrodziny i dalszych krewnych, częste wizytyna Litwie i Podlasiu, gdzie osiedliłsię brat Bronisława, Adam, oraz gdziemieszkała społeczność tatarska.Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 21Wspomnienialat młodościHELENA ALIJEWICZ z d.JAKUBOWSKAKruszyniany, w których się urodziłam,są miejscowością mych młodzieńczychlat. Charakterystyczna cechą tej wioskibyła wielokulturowość jej mieszkańców.Tu, od wielu lat żyli obok siebieludzie wyznający różne religie: prawosławni,katolicy, żydzi i polscy muzułmanie– Tatarzy. Jest tu wciąż czynnystary meczet oraz pamiętający pierwszychtatarskich osadników cmentarz,mizar.Byłam najstarszym dzieckiem w wielodzietnejrodzinie polskich Tatarów.Rodzice trudnili się rolnictwem, a ojciecdodatkowo zajmował się garbarstwem.Ja zajmowałam się przede wszystkimopieka nad młodszym rodzeństwemi codzienna praca w gospodarstwie.Ciężkie były lata II wojny światowej.Wciąż zdarzały się smutne rzeczy, któredotykały również naszą rodzinę. Mimoto, czasy dzieciństwa i młodzieńcze latawspominam z nieukrywanym rozrzewnieniem.Ze łzą w oku myślę o chwilach,gdy jako młoda dziewczyna uczestniczyłamw przygotowaniach, a późniejw zabawach z okazji odbywających siętradycyjnych świąt. Wielkie święta, tzw.bajramy, były i są dla naszej społecznościokazja do wspólnego, radosnegoprzebywania. Szczególnie podniośleobchodzi się Ramazan Bajram, KurbanBajram i Aszurejny Bajram.W czasie świąt zjeżdżała młodzieżtatarska z pobliskich miejscowości, jakSokółka, Suchowola i Białystok. Rozpoczynałysię przygotowania i trwającepóźniej aż do końca świąt zabawy iwieczorki taneczne. Zdarzało się też, żerodzina nasza zapraszana była na świętado domów współwyznawców i dalszejrodziny w innych miejscowościach. Wzimowe, długie wieczory młodzież spotykałasię w domach, gdzie dziewczynytkały, robiły na drutach, nieraz darłyśmypierze, albo też przędłyśmy nici z wełnyna kołowrotkach.Wiele lat upłynęło od tamtych lat, alewspomnienia związane z moim dzieciństwemi życiem w tej wsi, są ciągleżywe. Te miłe chwile były treścią mejmłodości, teraz tkwią w mojej świadomościgłęboko, najsilniej i najmilej.


22Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisU ł a ń s k i e k o r z e n i eSławomir HordejukKoszoły, to niewielka malowniczamiejscowość w gminie Łomazy, położonanad rzeką Lutnia. Jej początki sięgająI poł. XVI wieku, a została wówczas zasiedlonaprzez drobną szlachtę z Wołynia.Były to dobra królewskie, tzw. królewszczyzny,i pierwotnie nazywały się„Kniaża”. Dawno temu wieś gościła kilkuznamienitych gości, jak choćby gen.Kazimierza Pułaskiego (1745-1779),dowódcę i marszałka konfederacji barskiej.Koszoły są miejscem, skąd pochodziwiele postaci zasłużonych dla nauki,kultury, wojskowości i Kościoła. Opróczciekawej historii i zabytków, wieś możeposzczycić się wyjątkowo chlubnymitradycjami wojskowymi.Od początku XVIII w. - przez blisko130 lat - majątek Koszoły pozostawał wposiadaniu trzech znamienitych rodówtatarskich: Ułanów, Rudnickich i Bielaków.Były one, po Studziance, Lebiedziewiei Małaszewiczach, czwartą wsiąnadaną Tatarom na południowym Podlasiu.Co ciekawe, jej właścicielami byłotrzech kolejnych dowódców IV PułkuPrzedniej Straży Wojsk Wielkiego KsięstwaLitewskiego: płk Aleksander Ułan(zm. 1738 r.), gen. Czymbaj Murza Rudnicki(zm. 1763 r.) i gen. Józef Bielak(1729-1794).W 1711 r. król August II Mocny nadałwieś Koszoły rotmistrzowi AleksandrowiUłanowi herbu Ułan, dowódcy chorągwitatarskiej. W kolejnych latach,1713, 1720 i 1730, monarcha potwierdziłprzywileje rtm. Ułanowi. Ponadto,zamienił dotychczasowy obowiązeksłużby wojskowej na czynsz, który dlaKoszoł wynosił z jednej włóki 2 tynfy(polskich złotych srebrnych). Przykładowo,w 1724 roku Aleksander Ułan zKoszoł płacił 44 zł. Tak naprawdę byłato symboliczna opłata, gdyż np. Lebiedziew(gm. Terespol) dawał rocznie3000 zł przychodu, przy 142 zł czynszu.W tym czasie na 48 włók ziemi w Koszołach,rtm. Ułan posiadał aż 44. Trzywłóki pozostawały w dzierżawie, zaśjedna należała do cerkwi.Złożony z 8 chorągwi, pułk dowodzonyprzez Aleksandra Ułana uczestniczyłw wojnie domowej (1715-1716), stającpo stronie króla Augusta II. W 1717 r.jednostkę przeniesiono z armii koronnejdo armii saskiej. W 1722 r. AleksanderUłan mianowany został pułkownikiem idowódcą tatarskiego pułku nadwornego.Natomiast po 1733 r. został dowódcą 4Pułku Litewskiego Przedniej Straży. OdII poł. XVIII w. ułani byli chlubą wojskRzeczpospolitej Obojga Narodów. Tatarzyokolic Studzianki i Koszoł służyligłównie w I, III, IV oraz 4 Pułku PrzedniejStraży Wojsk Wielkiego KsięstwaLitewskiego. Nazwa formacji ułańskich,lekkiej jazdy, w wojskach Rzeczpospolitej,wywodzi się właśnie od nazwiskapłk. Aleksandra Ułana. Podległych mużołnierzy nazywano ułanami także pojego śmierci, gdy dowódcą pułku zostajegen. Czymbaj Murza Rudnicki, a po nimgen. Józef Bielak.Po śmierci płk. Ułana (ok. 1738 r.),jego żona Marianna z Achmatowiczówponownie zawarła związek małżeński.Jej mężem został generał CzymbajMurza Rudnicki herbu Podkowa. Rudnicki,od r. 1754 dowódca 4 pułku, byłprawdopodobnie pierwszym Tataremw stopniu generała. Jednostka ta brałaudział w wojnie sukcesyjnej austriackiej(1740-1748) oraz wojnie Prus z Saksonią(1756-1763). Pułk gen. Rudnickiegowalczył na ziemiach Śląska, Moraw,Czech i Saksonii, wyróżniając się przytym dzielnością i rozsławiając swe imięwśród żołnierzy Europy Zachodniej. Pośmierci gen. Rudnickiego na początku1763 r., wieś została nadana za zasługiwojenne pułkownikowi Józefowi Bielakowi(1729-1794), jednemu z najwybitniejszychdowódców wojskowychRzeczpospolitej Obojga Narodów w IIpoł. XVIII w. Przywilej króla Augusta IIIprzyznaje Bielakowi: „(…) wieś Koszoływłók czterdzieści cztery z karczmą, zewszystkiemi przynależnościami, siedliskami,chłopami, ich powinnościami,budynkami, lasami, zaroślami, łąkami,morgami, przydatkami z karczmy nic niewyłączając”. 2 włóki otrzymał po StefanieHorodeńskim. Wartość wsi wycenionowówczas na 400 tynfów. Koszoły,należące wówczas do łomaskiego kluczadóbr królewskich, dawały 4 tys. złotychpolskich dochodów rocznie. Od momentuprzybycia na południowe Podlasie, JózefBielak był najbogatszym z bialskichTatarów. W kolejnych latach wszedł równieżw posiadanie Kościeniewicz i WólkiKościeniewickiej (w 1783 r.), a takżewsi Połoski i Trojanów oraz ziemi wStudziance i Ortelu (Królewskim). Skupiająctak rozległe dobra ziemskie stałsię człowiekiem zamożnym. OkoliczniTatarzy byli znacznie mniej zamożni istanowili przeważnie grupę drobnoszlacheckąi drobnoziemiańską. Od 1763 r.Koszoły zobowiązane były do opłatytzw. hiberny: obowiązkowej opłaty ciążącejna królewszczyznach. Zobowiązanebyły one do zapewnienia utrzymaniapostojów wojsk w czasie wojen.Józef Bielak pochodził z Łowczyc wziemi nowogródzkiej. Był synem Osmanai Reginy z Rudnickich. W 1761 r. zostałrotmistrzem w pułku gen. CzymbajaMurzy Rudnickiego. W 1763 r. awansowanydo stopnia pułkownika, zaś rokpóźniej został komendantem IV PułkuPrzedniej Straży Wojsk Wielkiego KsięstwaLitewskiego. W 1772 r. otrzymaławans na generała-majora. W czerwcu1769 r. w Brześciu nad Bugiem przyłączyłsię do związku szlachty w ramachkonfederacji barskiej. Jej współtwórcamibyli bracia gen. Kazimierz i płkFranciszek Pułascy. Kazimierz Pułaskidwukrotnie przebywał w Koszołach (wczerwcu i wrześniu 1769 r.). We wsimieścił się wówczas obóz konfederatówpod jego dowództwem. W czerwcu1769 r. Pułascy wystosowali z Koszołlist do księcia Karola Radziwiłła „PanieKochanku”, z prośbą o przystąpienie zeswoimi oddziałami do konfederacji.Po upadku konfederacji barskiej w roku1772, J. Bielak powrócił do Koszoł.Jak pisał w 1932 r. Stanisław Kryczyński:„Po burzliwem i obftem w wojenne przygodyczteroleciu konfederacji barskiejnastały dla generała Bielaka dni spokoju,ciszy i wypoczynku, które upływały muz pewnością na wsi w Koszołach w powieciebialskim. Tu zażywał domowychpociech w otoczeniu licznych synówi córek”. Z Koszoł generał prowadziłkorespondencję m.in. z królem StanisławemAugustem Poniatowskim oraz księciemAntonim Sułkowskim, kanclerzemwielkim koronnym. W latach 1782-17874 Pułk gen. Bielaka stacjonował w KamieńcuLitewskim k. Brześcia. W 1786r. liczył on 395 oficerów i żołnierzy, zaśw 1792 r. już 605. W 1792 r. gen. JózefBielak wyróżnił się w kampanii 1792 r.Zarówno Bielak, jak i płk Jakub Azulewicz(1731-1794) ze Studzianki, jakojedni z pierwszych zgłosili przystąpieniedo Powstania Kościuszkowskiego 1794r. Za niezwykłe męstwo i odwagę J. Bielakodznaczony został Krzyżem Virtuti


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 23Militari (1792).Gen. Józef Bielak zmarł w czerwcu1794 r. i pochowany został na mizarze wStudziance. Wdowa po generale, KunegundaBielak, po śmierci męża otrzymywałarentę. Wyszła powtórnie za mąż zachorążego Mustafę Tupalskiego, adiutantaJ. Bielaka. Materiały źródłowe podają,że z dwóch małżeństw gen. J. Bielakaprzyszło na świat 13 dzieci (nie liczączmarłych w dzieciństwie). Pierwszą jegożoną była Urszula z Łosiów, z którą miałsyna Abrahama (w 1793 r. porucznika).Po jej śmierci ok. 1763 r., ożenił się zKunegundą z Tuhan-Baranowskich, zktórą miał 12 dzieci (9 synów i 3 córki):Samuela (w 1794 r. podpułkownik, zmarł1823 r.), Mustafę (ur. ok. 1764 r., w 1794r. rotmistrz, zm. 1834 r.), Machmeta (w1792 r. porucznik), Albrychta (w 1795 r.porucznik), Osmana (w 1795 r. chorąży),Solimana (porucznik), Bekiera, Eliasza,Elżbietę, Ewę i Felicjannę.Umiłowanie zawodu żołnierskiegoprzez Tatarów, przechodziło z ojca na syna.Leon Szumski, powstaniec listopadowyi oficer 3 Pułku Ułanów WP, tak otowspominał po latach swoich tatarskichtowarzyszy: „Byli to ludzie bardzo zacni,dobrzy żołnierze, serdeczni koledzy,a nade wszystko, kraj w którym się zrodzili,miłujący” (Kraków 1892). Kilkusynów generała Bielaka służyło w pułkuojca, m. in. Abraham, Machmet, Mustafai Samuel. Urodzony w Koszołach OsmanBielak był do 1795 r. dziedzicem częściKościeniewicz i Wólki Kościeniewickiej(gm. Piszczac). Wziął udział w powstaniulistopadowym 1831 r. Pełnił funkcjępodoficera korpusu inżynierii batalionusaperów. Po upadku powstania zmuszonybył emigrować do Francji. Tam zostałczłonkiem Towarzystwa DemokratycznegoPolskiego w Paryżu. Jest wielceprawdopodobne, iż brał również udziałw powstaniu węgierskim.W 1811 r. Koszoły zamieszkiwało 17Tatarów. Byli to zapewne synowie gen.J. Bielaka wraz z żonami oraz dziećmi.Warto nadmienić, że w I poł. XIXw. zastępcą wójta gromady Koszoły byłTatar - Eliasz Baranowski. W tym czasieKoszoły należały do Marianny i MaciejaKoryckich, który był wnukiem gen. J.Bielaka. Prawdopodobnie byli to ostatniTatarzy zamieszkujący Koszoły. Po powstaniulistopadowym, Koryccy sprzedalimajątek za cenę 82 500 zł małżeństwuSerwińskim. Tak oto zakończyłasię ponad stuletnia historia Tatarów wKoszołach.Cała prawda o sosie tatarskimJan KravčíkW roku 2004, na przełomie wiosny ilata dwa razy dała o sobie znać nieliczna,ale wciąż coraz bardziej aktywna społecznośćTatarów żyjących w RepubliceCzeskiej. Najpierw 29 maja, niedalekoŘíčan, przeprowadzili Sabantuj – tradycyjnetatarskie święto, a później, w lipcu,zaczęły działać internetowe stronytatar.cz, których tatarskojęzyczna wersjasłuży potrzebom życia towarzyskiegowspólnoty, zaś wersja czeskojęzycznajest przeznaczona dla czeskich, ewentualniesłowackich osób interesującychsię kulturą tatarską. Strony jednak będąnajbardziej interesujące dla tych, którzydotąd nie mieli nawet pojęcia o istnieniuTatarów lub Tatarstanu.Jak napisano na głównej stronie: Tatarzynie są ludem z podręczników historii.Są drugim najliczniejszym narodemFederacji Rosyjskiej. Nie tylko stąd, alerównież z Kazachstanu, Uzbekistanu iinnych środkowoazjatyckich republik,pochodzi większość Tatarów żyjącychw Czechach i na Morawie. Powody, dlaktórych tu przywędrowali były różne.Przede wszystkim chodziło o obawy orozwój sytuacji ekonomicznej po upadkuZwiązku Radzieckiego, a także atmosferęspołecznego niepokoju w krajachAzji Środkowej, gdzie na początkulat 90. dochodziło do rozdźwięków ikonfliktów między głównymi narodamia mniejszościami. Dzisiaj społecznośćtatarska w Czechach. liczy około stuosób, przypuszcza się jednak, że całkowitaliczba Tatarów jest większa.Naturalnym centrum społeczności jestPraga – przede wszystkim dlatego, żejuż od połowy roku 1995, w ramach RadiaWolna Europa funkcjonuje tam serwistatarsko-baszkirski, którego wiadomościsłuchają codziennie dziesiątki tysięcyodbiorców w Kazaniu, Ufie, Moskwie,ale również w Australii, Finlandii,Turcji, Chinach i innych krajach, gdzieżyje znacząca tatarska diaspora. Jego redaktorRim Gilfan, jeden z inicjatorówkulturalnych przedsięwzięć czeskich Tatarów,mówi, że ich internetowe stronypowstały dlatego, żeby dotrzeć równieżdo innych czeskich Tatarów. Będziemyjednak również zadowoleni, jeżeli zainteresująCzechów, którzy się z ich pośrednictwemdowiedzą coś więcej o naszymnarodzie, historii, języku albo kulturze.Na przykład co ? Na przykład to, że z sosemtatarskim nie mamy nic wspólnego,żartuje Rim Gilfan. A poważnie dodaje:Smuci nas, na przykład, że czeskie mediamówią o stolicy Tatarstanu jako o rosyjskimmieście – na przykład, kiedy mówiąo angażu czeskich hokeistów w kazańskimklubie AG BARS albo piłkarzy wRubinie Kazań.Jak przeczytacie na stronach, Tatarzynie mają nic wspólnego nie tylko z sosemtatarskim, ale również z tatarskimstekiem. Jako kulinarną rekompensatęich Web proponuje mnóstwo innychinteresujących przepisów rzeczywistejkuchni tatarskiej. Oprócz tego możecietam posłuchać tak tradycyjnej ludowej,jak i współczesnej muzyki tatarskiej,nauczyć się kilku tatarskich zdań, czypodziwiać zdjęcia zawodowego fotografaJewgienija Kanajewa. Jakie dalszeprzedsięwzięcia przygotowują Tatarzy ?Naszą główna aktywnością zostanieorganizacja Sabantuj, który w przyszłymroku chcemy połączyć z tysiącleciemmiasta Kazań, ponieważ to marównież bezpośredni związek z Czechami.Archeologowie określili mianowiciewiek miasta, między innymi dzięki monecieznalezionej podczas wykopalisk wroku 1998 na kazańskim Kremlu, którawedług naukowców pochodzi z Czechz pierwszej połowy 10 wieku, a więc zokresu władzy księcia Wacława.Wspomniany Sabantuj jest tradycyjnymludowym świętem tatarskim,odbywającym się na zakończenie wiosennychprac rolniczych. Śpiewa się,tańczy, gotuje i rywalizuje, na przykładw tradycyjnych męskich zapasachkuresz, a dla dzieci jest przygotowanym.in. bieg w workach. Obecny Sabantujbył przeprowadzony już po drugie,ten historyczny, pierwszy w Czechach,Tatarzy zorganizowali w czerwcu 2003roku.A jak to właśnie jest z tym sosem tatarskim? Sauce tartare to twór francuskiejkuchni XVIII wieku, dla której zeswymi powszednimi składnikami byłzbyt „barbarzyński” i dlatego nazwanogo mianem niegdyś uznawanym za pokrewne– tatarskim…Jan Kravčík, Pravda o tatarskéomáčce, Navýchod 4/2004,Tłum. Marek Czachorowski


24Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisTematyka tatarska w twórczości Zygmunta GlogeraWędrował z zapałem i uśmiechem po ojczystej ziemi. Nosił zawsze przy sobie zeszyt, ołówki i nożyczki. Sporządzałsetki najrozmaitszych notat, kreślił spostrzeżenia i rysunki, wycinał dziesiątki informacji z gazet. Wszystko to znikałonajpierw w kieszeniach surduta, wypchanych dodatkowo drobnymi przedmiotami o wartości archeologicznej lubsentymentalno-pamiątkowej, a następnie było segregowane, uzupełniane, opisywane i rozkładane do tek i pudeł. Z biegiemlat wypełniały się pudła, pęczniały teki. Było ich coraz więcej. To, co nie mieściło się w kieszeniach, znosił, zwoziłw pakach, workach i skrzyniach z terenu byłej Rzeczypospolitej na Podlasie, do Jeżewa, gdzie pragnął założyć muzeumdawnej Lechii. (ze „Słowa wstępnego” Gloger. Opowieść biograficzna Teresy Komorowskiej)W tym roku obchodzimy setną rocznicęśmierci zasłużonego dla kulturypolskiej wybitnego etnografa, historykai archeologa – Zygmunta Glogera.Z pewnością jest to świetna okazja,by przyjrzeć się wątkom tatarskim podejmowanymw twórczości tego XIXwiecznegobadacza i niestrudzonegopopularyzatora dziejów polskich. Urodziłsię w 1845 r. w rodzinie ziemiańskiejw okolicach Łomży, ale wiele latmieszkał w Jeżewie niedaleko Tykocina.Z tej okazji muzeum w Tykociniepoświęciło mu część swojej stałej ekspozycji,aranżując tzw. gabinet glogerowski.Niestety, poza Podlasiem Gloger jestznany wyłącznie dzięki Encyklopediistaropolskiej ilustrowanej. Niesłusznie,bowiem autor ten ma bowiem naswoim koncie znacznie więcej cennychprac i publikacji. Warto tu wspomniećchociażby o takich dziełach jak:Polskie obchody weselne, Dolinamirzek, Pieśni ludu, Geografia historycznaziem dawnej Polski czy Rok polskiw życiu, tradycji i pieśni.Bakcyla do dokumentacji przeszłościpołknął Gloger w trakcie nauki wszkole warszawskiej. Jednym z jegonauczycieli był Kazimierz WłodzimierzWójcicki, autor m.in. Klechdstarożytnych, podań i powieści ludupolskiego i Rusi czy trzytomowegodzieła Przysłowia Narodowe. Nie bezznaczenia dla ukształtowania się zainteresowańmłodego pisarza był fakt,iż lata jego działalności przypadały nadrugie półwiecze zaborów, a zatemi przełomu romantyczno-pozytywistycznego.To właśnie praca u podstawstawała się wytyczną dla nowopojmowanego patriotyzmu. Gloger realizowałją poprzez dokumentowanie,kolekcjonowanie i popularyzowaniezabytków kultury polskiej. Nie był wtym odosobniony. W okresie tym żylii działali ludzie pióra i nauki tacy jak:Ignacy Kraszewski, Julian Bartoszewicz,Michał Federowski czy wreszcie,a może przede wszystkim - OskarKolberg, z którym Gloger utrzymywałbliskie kontakty. To właśnie znajomośćz Kolbergiem ukierunkowała go jakozbieracza i autora prac naukowych.Zgodnie z jego zaleceniami Glogerzbierał teksty oraz materiały dotyczącezwyczajów i obrzędów (początkowookolicznych wsi nadnarwiańskich, a zczasem wychodząc poza obszar Podlasia),szkicował obiekty małej i dużejarchitektury drewnianej, kolekcjonowałfotografie, rysunki, dokumenty,zabytki archeologiczne, przedmiotyludowej kultury materialnej, wszystkoco wiązało się z przeszłością ziempolskich.Gloger, to jeden z nielicznych XIXwiecznychbadaczy, w pracach któregopojawiają się wątki tatarskie. Wzmiankio Tatarach odnajdujemy już w pracyDolinami rzek. Opis podróży wzdłużNiemna, Wisły, Bugu i Biebrzy (1903).Informacje te zostały wzięte z dziennikawycieczki krajoznawczej z 1872r., podjętej w celach przeprowadzeniabadań archeologicznych. Praca ta zawieraz dzisiejszego punktu widzeniawiele cennych obserwacji etnograficznych,dotyczących konstrukcji chałup,wyposażenia wnętrz, fizycznego opisuludzi i strojów. Jedną z opisanychprzez niego chałup była kurna chatazamieszkała przez Tatara litewskiego,która według obserwatora nie różniłasię niczym od innych okolicznych domów.Warto nadmienić, iż w dalszychpracach termin „chałupa tatarska” zamykałw cudzysłów, nadając mu charakterumowności.Gospodarz wprowadził nas do domudrewnianego, niebielonego i podstrzechą, ale porządnego. Dom tendzielił się na dwie połowy, różne odsiebie, jak dzień z nocą. Dniem byłomieszkanie schludne, z dwóch pokoizłożone, wybielone, ze świeżo umytą,niemalowaną podłogą (...) Okna byłytu duże, meble jesionowe, zwierciadłonad kanapą, łóżka wygodne. Do nocybyła podobną lewa strona domu, złożonaz wielkiej, kurnej izby, z małemiokienkami i ciemnej za nią komory.To, co odnotował Gloger we wnętrzudomu, to brak przy drzwiach święconejwody oraz krzyża lub choćby wizerunkuMatki Boskiej Ostrobramskiej naścianie. Również Na moje chrześcijańskieozdrowienie w progu domowym,gospodarz nie odpowiedział „Na wiekiwieków”, tylko się skłonił.Gloger umieszcza też opis goszczącegoich Tatara, Stefana Aleksandrowicza,określając go jako rosłego, wąsategomieszczanina, o typowej, polskiejtwarzy, żonę jego natomiast określajako kobietę przysadzistą o kruczychwłosach i małych, jak pieprzyki czarnych,tatarskich oczkach. Gloger nieszczędzi też swoim gospodarzomżyczliwych przymiotów określając ichjako uprzejmych, gościnnych i poczciwych,jak byli oni [Tatarzy, przyp. autora]wszyscy.Niewątpliwie dziełem życia stała siędla Glogera Encyklopedia staropolskailustrowana (1900). Wśród okołotrzech tysięcy haseł znalazły się i informacjena temat historii i kultury Tatarów,których (o czym należy wspomnieć)Gloger był współautorem.Nie można też pominąć dzieła Budownictwodrzewne i wyroby z drewnaw dawnej Polsce (1907), niedokończonego,mimo to unikalnego pod względemilości zgromadzonego w nimmateriału. Autor zamieszcza w nimfotografię „chałupy tatarskiej” ze wsiWielgomłyny.Wątki tatarskie stanowiły tylko jedenz wielu pobocznych tematówtwórczości badacza. Z całą pewnościąnie wynikało to z braku informacji autora,był on bowiem, (co podkreślalijuż jego współcześni), wytrawnymkrajoznawcą. Działo się tak raczej dlatego,iż Gloger szukał wśród zamieszkałejna terenie dawnej Polski ludnościprzede wszystkim podobieństw, a nieróżnic. Szukał, i w swoim przeświadczeniuodnajdywał je u ludów ruskich,u Litwinów i z całą pewnością też uTatarów.


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 25L i u s i a G a i d u k e v i č i e n ėLiusia Gaidukevičienė gimė 1949 m. Auštadvario miestelyje, Trakų rajone.1965 m. baigė Butrimonių vidurinę mokyklą. 1969 m. įgijo architektės specialybę.Ji yra Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkė, etnokultūriniomuziejaus „Lietuvos totoriai“ Subartonyse įkūrėja, Varėnos rajonotautodailės parodų „Auksalio kupkas“ dalyvė, Varėnos rajono literatų klubo„Jievaras“ narė. L. Gaidukevičienė domisi Krymo totorių ornamentikair siuvinėjimo technika, kurią bando perteikti savo darbuose. Spaudaiparengė Lietuvos totorių kulinarinio paveldo knygelę „Šimlapis ir ne tik...“ Poeziją rašo nuo mokyklos laikų. Kai kurie jos eilėraščiai buvo išspausdintiVarėnos rajono laikraštyje „Merkio kraštas“.GIMTOJI KALBAKalnuos sraunus upelis garmaJam įprasta sava kalba.Jau daugel metų ta pačia vagaIr ta pačia kryptim,Taip pat linksmai,Su aplinka darniai.O, kad taip man, upeli!Nenusimink! Staiga jis sako man,Gaivindamas dulkėtą veidą.Tu nežinai, kiek slenksčiųAš sutikau kely,Kiek kartų po žeme slėpiaus,Kad vėl ištrykščiau šaltiniu.O jei turi ką pasakyt,Kalbėk sava, gimtąja tu kalba,Kalbėk širdim.PRAEITIES LOBYNASŠirdim ornamentą piešei,Išmokusi grakščiai vedžioti ranką.Pradžiuginai tuomet ne vienąSpalvingų gijų stebuklu.Praėjo šimtmečiai...Dabar dosnus likimas manAtvėrė tavąjį pasaulį.O, kiek čia meilės ir vilčių,Ir kiek kantrybės begalinės!Bandau aš atkartoti visa tai,Tačiau..Taip trūksta tavo patarimo.TĖVYNEINorėjau laimės paukštę pasigaut,O ji išsprūsdavo iš rankų,Pažėrusi man plunksnų įstabių.Ilgėjausi T ė v y n ė s tolimos,Kur taip gaivi kalnų vėsa, beribiai stepių toliaiIr protėvių dvasia gyva.Tačiau brangi man žemė Lietuvos.Tai ji, motulė, atlaidžiai šypsojos,Kad mano žvilgsnis ilgesingas toliuos.Tu priglaudei, mylėjai ir globojai,Savų laukų man grožį dovanojai,Todėl seniai vien tau žemai lenkiuosIr sugrįžtu kaskart iš tolių.Likimai mūsų amžiams susipynė...Motulė man esi brangi,Esi T ė v y n ė.IŠRINKTAJAMŠaltukas kaustė mūs jausmusIr lijo lietūs, siautė pūgos,Sužvarbo nuo nemeilės širdys...Tiktai šalia tavęs ramybė ir taika,Nesenkantis stiprybės šulinys,Kuriam tu leidi atsigerti.Todėl ir nuplaukė ledaiĮ užmaršties marias giliausias,O soduos vėl žiedų žiedaiPabudina stygas jautriausias.ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUSŽvaigždžių šviesaVienodai spindiMan ir tau.O jei prigęsta ji,Kaltė ir vėl giTau ir man.Ir lyja žvaigždėmisTaipogi ne visiems,Tik mums abiem.GYVENIMO TĖKMĖSu audringais pavasario vėjais,Vasarėlės rasotais takaisNuskubėjo žavioji jaunystė...O kiek laiko dabarMums ilgais vakarais -Prisimint kiek svajota ir klysta.Taigi tolki, manoji jaunyste,Aš linkiu tau tiktai gero vėjo.Nusineški svajasIr klaidas nusinešk.Jau spalvingas ruduo atskubėjo.Nebegrįžki, jaunyste,Ir jausmais nebežaisk.Praradimų skaičiuot nebespėju.Man mielesnė tyla.O aš laukiu žiemosDeimantinės, šerkšnotos, be vėjų...KODĖL?Mums nelemta...Likimo nelemta,Tai kodėl gi tuometTaip baltai sužydėjo mums vyšnios?Ir armonika verkė,Kodėl?Tu nekaltas,Žinau, kad nekaltas,Kad tuomet nuėjaiSu kita pievų bryde rasota,Mano širdį sužeidęs.Kodėl?Tu nekaltas,Žinau, kad nekaltas,Nužydėjo tos baltosios vyšnios.Taip nulemta,Likimo nulemta.Tik širdis vis dar mena.Kodėl?ATMINTISTu princu atjojai ant baltojo žirgoIr strėle mano širdį žeidei.Man gyvenimas, rodės, bus ilgas,O aplink vien tik rožių žiedai.Tik nutrūko tas sapnas gėlėtas,Kai drąsesnę kely sutikai.Ne iš laimės man akys sužvilgo,Ne iš džiaugsmo nukaito veidai...Vis dar žydi tos rožės jaunystėsIr armonikos girdis garsai.Prisiminti tik reikia jau ryžto,Tai, kas buvo taip tikra kadais.


26Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisLietuvos totorių kultūra ir jos reikšmėDoc. dr. GALINA MIŠKINIENĖVilniaus universitetasFilologijos fakultetasApgyvendintų Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeLietuvos totorių istorija siekia600 metų. Per visą tą laiką juos veikėįvairūs politiniai, ekonominiai, religiniaifaktoriai. Šita kultūriniu ir etniniu atžvilgiunevienalytė bendruomenė, per amžius gyvendamašalia kaimynų krikščionių, stipriaiasimiliavosi ir integravosi į visuomenę.Lietuvos totorių kultūros ypatumų randameišlikusiuose raštijos paminkluose, originaliojojearchitektūroje, spalvingame folklore,įdomiuose papročiuose ir tradicijose.Lietuvos totorių kultūra vienaip ar kitaipvisada buvo susijusi su jų religija islamu.Apie XVI a. atvykėliai prarado savo gimtąjąkalbą. Perėmę baltarusių, vėliau lenkųkalbą, religinius ir pasaulietinius tekstusjie rašė šiomis kalbomis, bet ne įprastais, oarabų rašmenimis. Taip susiformavo totoriųkitabų, rašytų baltarusių ir lenkų kalbomis,raidynas. Žinomi Lietuvos totorių rankraščiaidatuojami XVII a. vid. – XIX a. Pagalsavo turinį rankraščiai skirstomi į Koranus,kitabus, chamailus, tefsirus ir tedžvidus.Žodis kitabas arabų kalboje reiškia knygą.Tačiau kitabais vadindavo tik labai didelioformato ir apimties knygas. Iš jų buvo galimasužinoti apie musulmonų apeigas, tradicijas,susipažinti su populiariais hadisais– padavimais apie pranašą Muchamedą ir jopirmtakus. Daug vietos juose užimdavo rytietiškosapysakos, folkloras, kartais biblinėslegendos. Chamailus (maldaknyges) sudaroarabų bei turkų kalbomis rašyti maldų tekstaiir jų paaiškinimai baltarusių bei lenkų kalbomis.Čia galima rasti ne tik maldų, bet ir žiniųapie musulmonų chronologiją, patarimų, kaipgydyti ligas maldomis, sapnų aiškinimų,laimingų ir nelaimintų dienų išpranašavimų.Tefsirai – tai Koranas su tarpeiliniu atpasakojimu,komentaru lenkų kalba. Jie padedasuprasti Šv. Rašto turinį. Šios knygos yraunikalios. Tedžviduose yra išdėstomos Koranoskaitymo taisyklės.Visos šios knygos Lietuvos totoriams turėjodidelę kultūrinę ir šviečiamąją reikšmę.Nuo galutinės integracijos, visiško susitapatinimosu Lietuvos visuomene totoriussaugojo bendruomenės vidaus ryšiai, kuriuosstiprino visuomenės ir pačių totorių suvokiamasetninės kilmės ir tikybos atskirumas.Šis atskirumas trukdė svetimoms įtakomsintensyviai skverbtis į totorių religinio gyvenimoorganizavimą, tradicijas ir papročius.Be to, glaudūs kilmės ir giminystės ryšiai,kolektyvinių interesų prioritetas palaikantsantykius su valdžia ir visuomene saugojototorius nuo visiškos asimiliacijos. Nepaskutinį vaidmenį šiame procese suvaidinoir rankraščių tradicija, kuri padėjo ne tikišsaugoti praeitų amžių istorinę atmintį, betir papročius, tradicijas musulmonų šeimose.Per amžius raštija buvo ir vienintelis LDKtotorių religinės kultūros šaltinis.Totorių istorijos problematika šiuo metuyra ištirta pakankamai išsamiai. Baltarusijos,Lenkijos ir Lietuvos istorikai parašėdarbų, aptariančių bendruomenės raidosproblemas XIV–XX a. Nemažai darbų parašytaapie totorių raštiją ir kitas kultūrosproblemas. Tačiau mažai rūpinamasi totoriųmaterialinės kultūros paminklų paieška, jųregistracija, saugojimu ir viešinimu.Vienas iš ypatingų Lietuvos totoriųkultūros bruožų yra tas, kad siauro etniniopobūdžio apeigos visada glaudžiai susipinasu islamiškomis. Negalime įsivaizduoti jųkultūros be musulmoniškų apeigų – Koranoir maldų skaitymo, išmaldos dalijimo. Šiosapeigos sudaro pagrindą suteikiant vardą,vestuvių metu, per laidotuves, mirusiųjųdienos paminėjimo metu ir panašiai. Dažniausiaijos buvo atliekamos namų sąlygomis,kviestinių pietų metu. Kiekvienaiiš paminėtų apeigų buvo būdingasnusistovėjusios tradicijos charakteris; jųaprašymą surasime grožinėje bei istorinėjeetnografinėjeliteratūroje, kur yra aprašymų,apibūdinančių totorių gyvenimą.Per ilgus valstybinio ateizmo metusbuitinės ir šeimyninės paskirties apeigosliko beveik nepasikeitusios, prisitaikiusiosprie aplinkybių ir išsaugojusios grynos islamotradicijos ir simbolikos elementų. Kaippavyzdį galime pateikti atvejus, kai vienojearba kitoje vietovėje buvo griaunamosmečetės, o imamus religinėms apeigomsatlikti pradėta kviesti tiesiog į namus. Visųmusulmonų bendru suėjimu tampa ir vadinamieji„suvažiavimai“ arba „musulmonųfiestos“. „Suvažiavimai“ vyksta vasarosmetu, pradedant nuo mirusiųjų paminėjimoBaltarusijoje Vidžių miestelio totoriųkapinėse (mizare) gegužės 31 d., baigiantmirusiųjų paminėjimu rugpjūčio pabaigojeLietuvoje, Švenčionių totorių kapinėse(mizare). Šiomis dienomis totoriai turi galimybęne tik pasimelsti prie savo giminiųkapų, bet ir glaudžiau pabendrauti vienassu kitu. Tokie suėjimai turi ir didelę socialinęreikšmę. Po maldų ir tradicinės sadogos(vaisių, saldainių bei kitų saldumynų pavidaloišmaldos) išdalijimo totoriai susirenkanamuose arba klubuose, kur gali aptarti reikalus,pabendrauti, supažindinti jaunimą irkartu padėti pamatą naujoms totoriškomsšeimoms kurti. Tokiu būdu bendruomenėsaugoma nuo asimiliacijos iš vidaus.Negalime nesutikti su istorikės R. Urazmanovosnuomone, kad „...egzistavo didelisvisuomenės sluoksnis, kurio atstovainelaikė savęs tikinčiais, tačiau tuo pačiu metubūtinai atlikdavo pagrindines musulmonųapeigas arba tiesiog dalyvavo jų atlikimometu“. Čia tyrinėtoja įžvelgia sovietinės,dalinai ir postsovietinės tikrovės fenomeną,kurį vertėtų visapusiškai išnagrinėti. Išesmės mes susidūrėme su savotišku buitinėsir apeiginės kultūros ilgo egzistavimo irfunkcionavimo reiškiniu, musulmoniškupagal savo formą, bet praradusiu savoreliginį turinį. Šis apeiginės kultūros fenomenasjokiu būdu nebylojo apie dvasinįvakuumą pačioje liaudies kultūroje. Išpirmo žvilgsnio formaliose apeigose radoišsigelbėjimą ir prieglobstį musulmoniškodvasingumo likučiai, tikėjimas, moralėsbei religiškumo normos, būdingos totoriųbendruomenei. Nėra jokios abejonės, kadtai žymiai palengvino ir pagreitino Lietuvostotorių etnokultūrinį atgimimą pastaraisiaisdešimtmečiais. Baltarusijos mokslininkųatlikti sociologiniai tyrimai rodo, kad 78,8% respondentų laikosi musulmoniškųapeigų tradicijos. Panašių tyrimų duomenųmes neturime nei Lietuvoje, nei Lenkijoje,tačiau remdamiesi atskirų mokslininkųpastebėjimais, galime kalbėti apie analogiškąsituaciją.Ypatingo dėmesio reikalauja pasikeitimaiapeiginėje Lietuvos totorių tradicijoješiuolaikinėmis sąlygomis. Šio pranešimoautorės 2001–2002 metais atlikti archeografiniaityrinėjimai parodė, kad įvykovestuvinių bei laidotuvių apeigų legalizavimas,kuris plinta vis plačiau. Lietuvostotoriai pradėjo atvirai kalbėti apie savoistorines bei kultūrines tradicijas, kuriosnuo seno formavo totorių šeimos gyvenimobūdą. Ir, nors 1970–1990 metais atrodė, kadmagija, užkalbėjimai ir panašios tradicijosliko praeityje, dabar atlikti tyrimai bylojavisai ką kita. Pvz., 78 metų Švenčioniųrajono Milkūnų kaimo gyventoja TanzilijaBeganskaja surašo musulmonų kalendorių,kuriame pažymi visas musulmoniškasšventes, taip pat ji moka gydyti nuo išgąsčioamuletais (arab. nuschomis).Reguliarūs šios srities tyrinėjimai padėtųužfiksuoti ir išsaugoti pamažu nykstantįLietuvos totorių kultūrinį palikimą.Per amžius Lietuvos totoriai su didžiulepagarba žiūrėjo į viską, kas turi ryšį su jųmaterialinės kultūros išraiška. Kiekvienametotorių name ant sienos buvo galimapamatyti muchirą (paveikslą su ištraukomisiš Korano). Muchirai galėjo būtiir tapyti, ir išsiuvinėti. Iki 2000 metų šikultūrinio paveldo dalis buvo mažai ištirta.Pasirodžius lenkų mokslininkų A. Drozdo,M. Dziekano ir T. Majdos publikacijoms


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 27atsirado galimybė arčiau susipažinti sušia sritimi. Savo knygoje šie mokslininkaipateikė 62 muchirų, saugojamų LietuvosRespublikos saugyklose bei privačiose kolekcijose,iliustracijas ir aprašymus.Kalbant apie Lietuvos totorių kultūrosypatumus, negalima neatkreipti dėmesio įjų originaliąją architektūros tradiciją, kuriągalima pamatyti mečečių statybose. Priešpradėdami kalbėti apie mečečių atsiradimąLDK teritorijoje, padarykime nedidelį ekskursąį mečečių atsiradimo istoriją.Su islamo atsiradimu VII a. Arabijos pusiasalyjeglaudžiai susijusi ir mečečių istorija.Pagal musulmonų teisę maldą galimaatlikti ir po atviru dangumi, namuose, kelyje(išskyrus nešvarias vietas, tokias kaip pirtys,sąvartynai ir t. t.). Vienas iš hadisų skelbia:„Visa žemė yra islamo mečetė“. Nepaisantto, mečetei islamo istorijoje skiriamas svarbusvaidmuo ir didelis dėmesys.Arabams patinka miestelėnų gyvenimas,jie ima pastatus statyti apgyvendintose teritorijose.Sekant geriausiais Bizantijos irPersijos architektūros pavyzdžiais, pastatomadaug pilių ir mečečių. Taip VII a.pabaigoje Jeruzalėje pastatytos dvi didelėsmečetės: Qubbat as-Sahra (Kupolas ant uolos)ir Mesğid al-Agsa (Tolimoji mečetė).Spėjama, kad jos buvo pastatytos Bizantijosmeistrų. 705 m. Damaske statomadidelė Omejadų mečetė su mozaika, panašiaį bizantišką. Tuo pačiu laiku Sirijoje,Egipte, kuriant miestą, padedamas pirmasakmuo ir mečetės statyboms. Plečiantismiestui, mečetės ima atsirasti ne tik miestocentre, bet ir jo mikrorajonuose.Architektūriniu pavyzdžiu mečetėmsstatyti tampa pranašo Muchamedo namaiMekoje, o vėliau ir Medinoje. Nedidelipastatai, kvadrato formos pamaldų salė,dengta stogu, ir erdvus kiemas – tai ir buvopirmosios mečetės. Mečetės skirstomospagal tris pagrindinius architektūros tipus:1. Klasikinis – su dengta maldų sale irerdviu kiemu;2. Vidurinės Azijos – su aukštais portalais;3. Osmanų-bizantiečių – su kupolais.Pagal savo paskirtį mečetes imta dalintiį pagrindines (katedrines) ir nedidelesmečetes, tarp jų maldos namus, kurie kartaisturėdavo ir kitą paskirtį – juos naudodavokaip vaistines, mokyklas, mauzoliejus.Pagrindinės dar kitaip vadinamospenktadieninėmis, jose susirinkdavo visamusulmonų parapija, kad galėtų atliktipenktadieninę maldą. Iš čia kilęs dar vienasmečetės pavadinimas – masdžid džami,t.y. mečetė, surenkanti visus musulmonus.Architektūrinę mečečių istoriją galime atsektiiš daugybės mokslinių darbų. Įdomusyra albumas, skirtas turkų menui, kuris sudarytas,panaudojant kongreso „SeventhInternational Congress of Turkish Art“, vykusio1983 m. Varšuvoje, medžiagą.Mečečių architektūros tipai, bendri irskirtingi jų bruožai įdomiai buvo pristatytip. Ugur Belgero pranešime, perskaitytame2002 m. liepos 1 d. „Arkos“ galerijoje.Paskaitą organizavo Turkijos ambasadaLietuvoje.Neatskiriamos mečečių dalys yra minbaras,nuo kurio imamai skelbia šventinesir penktadienines chutbas (pamokslus),taip pat michrabas, nurodantis kiblą, taiyra pusę, į kurią meldžiasi musulmonai.Mečečių apipavidalinimas buvo itin kuklus,ant sienų galėjo kabėti muchirai suužrašytais ajatais iš Korano, jos buvo puošiamosmozaika, ant grindų gulėjo kilimaiarba milas, paaukoti parapijiečių.Įdomi yra mečečių atsiradimo istorijaLDK teritorijoje. Ji glaudžiai susijusi su Lietuvostotorių istoriniais likimais. Mečetėsatsiranda iškart po pirmos atsikėlimo į šiąteritoriją bangos, tikėtina XV a. pradžioje.Bet šaltiniai, galintys tai patvirtinti, datuojamivienu amžiumi vėliau (Lasosna 1539m.). Apie mečetes Trakuose, Vilniuje, KeturiasdešimtTotorių kaime, Prudzianuose,Naugarduke, Gardine, Daubutiškėse, Pleševičiuose,Ostroge, Čechryne rašė anoniminioveikalo „Risale-i Tatar-i Leh“ (1558m.) autorius. Keletas mečečių minima irP. Čiževskio traktate „Alfurkan tatarski“(1616 m.). Kitais šaltiniais, patvirtinančiaismečečių buvimą šioje teritorijoje, laikomiXVII a. trečiojo dešimtmečio turkų istorikoIbragimo Pečevi raštai ir bažnytinėdokumentacija. Šių raštų ir dokumentų duomenimisXVII a. LDK žemėse būta apie20 musulmoniškų šventyklų. XVII–XIXa. karai, teritorijos padalijimas ir Lietuvostotorių migracijos lėmė, kad išnykdavo vienosir atsirasdavo kitos mečetės.1914 m. buvo 25 mečetės (be Volynėsir Podolės žemių, nes nėra duomenų), 5 išjų buvo sugriautos per Pirmąjį pasaulinįkarą. Mečečių istorija apžvelgta A. Voronovičiaus,S. Kričinskio darbuose. S.Kričinskis sudarė mečečių, stovėjusių iki1800 metų, sąrašą. Šis sąrašas nebuvonei kritiškai įvertintas, nei peržiūrėtas ikinaujų darbų, parašytų XX a. paskutiniamedešimtmetyje, pasirodymo [Bairašauskaitė1996; Grygajtis 1987; Meczety i cementarzeTatarów polsko-litewskich 1999; Tyszkiewicz1989; Lakotka 1994].Lietuvos totoriai mečečių statybai naudojomedį. Tik XX a. antroje pusėje imtastatyti ir akmeninius pastatus (mečetėsMinske ir Kaune). Galima išskirti keturisarchitektūrinius mečečių tipus pagal formąir stogų struktūrą:1. kvadratinis arba stačiakampis pastatassu dvišlaičiu stogu – Trakų, Lukiškių iki1866 m., Keturiasdešimt Totorių k. mečetės;2. stačiakampis pastatas su keturšlaičiustogu ir ilgesniu viršumi – Lovčicų,Osmolovo mečetės;3. šis tipas atsiranda XIX a. su aukštesniuminaretu, esančiu frontalioje pastato dalyje.Keturšlaitis stogas su ketera – Miro,Klecko, Liachovičių, Vidžių mečetės;4. pastatas su dvišlaičiu arba trišlaičiu stoguir nedideliu minaretu ant viršaus. Pagal formąpanašus į bažnyčias – Lukiškių po 1867m., Raižių, Uzdos, Nekrašiūnų mečetės.Paminėsime dar keletą Lietuvos totoriųmečetėms būdingų bruožų. Visų pirma,maldos salė dalijama į dvi dalis: vienaskirta moterims, kita – vyrams. Patalpagalėjo būti padalyta arba skersai, arbaišilgai. Įdomu, kad skersinis padalijimasbūdingas mečetėms, esančioms Baltarusijosteritorijoje, o išilginis – mečetėms Lietuvoje.Antras ypatumas – tai du įėjimaiį mečetę: į moterų ir vyrų puses. Trečia,mečetėje esama suolų seniems žmonėmsmelstis (tiems, kurie negalėjo atlikti namazosėdėdami ant grindų).Pirmo ir trečio tipo atitikmenų turėjoir Kazanės totoriai. Šalia mečečių būtair kapinių (mizarų). Kiekvienos mečetėsistorija yra ypatinga. Lietuvoje šiuo metuveikia keturios mečetės: KeturiasdešimtTotorių kaime, Raižiuose, Nemėžyje beiKaune. Lukiškių mečetė sugriauta 1968metais, o jos vietoje pastatytas VU Fizikosir chemijos institutas. Lietuvos totoriųbendruomenė deda visas pastangas Vilniausmečetei atstatyti, nes mečetės konsoliduojantisvaidmuo yra itin svarbus.Šioje apžvalgoje neminėtos vestuvių,laidotuvių, vardo suteikimo ir įbrolystės apeigos,nelietėme tradicinės totorių virtuvės.Lietuvos totoriai per 600 metų gyvavimolaiką sugebėjo išlaikyti savo kultūrosypatumus. Šios kultūros elementai visątą laiką buvo bendros Lietuvos kultūrosneatskiriama dalis. Kultūros gyvavimasdaugiakultūrėje aplinkoje ne tik praturtinabendruomenės kultūrą iš vidaus, bet ir patikultūra tampa šaltiniu kitoms kultūroms.Būtų džiugu, kad ir dabartinė karta beiateinančios kartos sugebėtų tęsti savoprotėvių tradicijas.Lithuanian Tatars culture andit‘s importanceSummaryLithuanian Tatars through 600 years oftheir being kept cultural peculiarities.The elements of their culture all theseyears were inherent part of Lithuanian culture.The existing of culture in multiculturalsurrounding enriches the culture of communitynot only inside it, but also becomesthe source for other cultures.It would be wonderful that present andfuture generations carry on the tradition oftheir forefathers.


28Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisA T S I M I N I M A IMOTIEJUS CHALECKASPabaiga, pradžia LT Nr.6-8 (136-139)Tomo Chalecko šeimaSūnus Tomas vedė Feliciją Bairašauskaitęiš Trakininkų kaimo. Ūkininkavomotinos prižiūrimame vienkiemyje Adamoniųkaime. Buvo drąsus ir ryžtingasvyras. Nuspręndęs uždirbti gyvenimuibuvo emigravęs ir dirbo Argentinoje.Atvykęs atostogų į Lietuvą, sugrįžtiuž Atlanto nebegalėjo dėl Europojeprasidėjusio karo. Mėgo bendrauti sujaunimu. Pasakodavo apie savo jaunystęir įspūdžius iš kelionės už Atlanto. Mus,vaikus, išmokė gaminti paukščiamsinkilus, švilpynes iš karklo, akmenųlaidynes. Dėl to kaimo liežuvautojaipašiepdavo, kad „amerikonas“ suvaikėjęs.Likus mums be tėvo, išmokė dirbtikai kuriuos ūkio darbus, suremontuotidarbo įrankius, prižiūrėti gyvulius. Amžiųbaigė uošvių sodyboje. Šeimoje buvodukra ir trys sūnūs: Lionė, Aleksandras,Kostas ir Jonas.Vyriausias sūnus Aleksandras vedęsZofiją Bagdanavičiūtę iš Alytaus rajonoBazorų kaimo. Gyveno Alytuje su dukromisRosana ir Jolanta. Aleksandras turėjokalbos sutrikimų, dėl to labai sielojosi,mirė tragiškai. Mirusi ir žmona Zofija,abu palaidoti Raižių kapinėse.Antras sūnus Kostas vedė Marytę Ridzvanavičiūtęiš Alytaus rajono Krokialaukioseniūnijos. Gyvena Butrimoniųmiestelyje. Užaugino sūnų Kostą.Jauniausias sūnus Jonas vedęs LiubąDzenajevičiūtę iš Varėnos, ten ir gyvena.Užaugino tris sūnus: Tomą, Romą irArtūrą.Vienintelė šeimoje dukrelė Lionė ištekėjusiuž Ipolito Makulavičiaus, Alytausapskrities totorių bendruomenėspirmininko, buvusio ilgamečio Raižiųmečetės imamo Danieliaus Makulavičiaussūnaus. Užaugino du sūnus: Rolandąir Albertą. Vyriausias sūnus Danieliusmiręs.Jono ir Zofijos Chaleckų išvardintųpalikuonių giminystės ryšiai parodytilentelėje.Samunis-SamuniovaSenelė iš mamos pusės Tenzilė Chaleckienė-Asanavičiūtė,vadinama „Samuniova“(1875–1974) gimė ir augoKrokialaukio apylinkėje. Šeimoje buvotrys seserys – Almyra, Tenzilė, Felicijair trys broliai. Dviejų brolių likimaiNuotraukoje Adamonių kavalieriai ir svečiai apie 1930 m.: priekyje dešinėjeJonas Chaleckas, viduryje Adomas Chaleckas, kairėje Jakūbas Jablonskas,antroje eilėje Baranauskų šeimos atžalos.nežinomi – jie jauni išvažiavo uždarbiautiį Ameriką ir dingo be žinios.Senelės brolis Aleksandras Asanavičiussu žmona Marija (Marinia) amžiųpragyveno Eičiūnų kaime. Ūkyje buvodaug žemės, šeimai vadovavo žmonaMarija. Šeimininkė buvo valdinga irreikli vaikams ir samdiniams. Užauginotris dukras – Rožę, Eleną ir Zofiją beitris sūnus – Miką, Motiejų ir Kostą.Vyriausioji dukra Rožė ištekėjo užJono Jakubausko, gavo iš tėvų žemėsir ūkininkavo Eičiūnų kaime. Elena(Helia) netekėjusi pragyveno motinosūkyje. Mokėjo daug pasakų, padavimųreligine tematika ir su didele įtaigamokėjo pasakoti apie vaikystėje patirtąstuburo traumą. Tėvų susitarimu Zofijaištekinta už netolimo giminaičio Samuelio(Šimo) Chalecko iš Adamoniųkaimo. Čia susipynė dviejų giminingųgenealoginių medžių šakos. Mikas irMotiejus Asanavičiai ūkinikavo Eičiūnųkaime. Vyrai mėgo savimi pasipuikuoti,pasigirti laimėjimais meilės ir kituosereikaluose, o vyresnysis – ir taurelę pakilnoti.Per tremtį jų šeimos buvo išvežtosį Sibirą, amžių baigė gimtinėje. SūnusKostas dar būdamas jaunas nuskendo.Sesuo Almyra Rajeckienė gyvenoButrimonių miestelyje ir dažė audiniusnuosavoje dažykloje. Baigusi verslą,su seserimi Tenzile nusipirko ūkį Adamoniųkaime ir pragyveno ten iki mirties.Padėjo seseriai šeimininkauti, auklėtivaikus ir vaikaičius.Sesuo Felicija ištekėjo už Adomo Jakubauskoiš Alytaus rajono Žadiškių kaimo.Adomas Jakubauskas buvo didžiažemis,turėjo didelį vaismedžių sodą,nuosavą spygliuočių mišką. Turtingasnebuvo, nes neturėjo laiko ūkininkauti.Medžiojo laukinius paukščius, žvėris,blaškėsi jaunystės svajonėse. Užauginotris sūnus – Juozą, Joną, Stepą ir dukrąZiūnę.Senelis Samuelis (Samunis) Chaleckasir broliai Aleksandras bei Bekiras gimėAdamonių kaime. Vedęs Samuelisūkininkavo nupirktoje iš MotiejausBaranausko žemėje. Pradžioje gyvenobuvusio šeimininko pastatuose, vėliaušalia pasistatė nuosavus. Samuelis irBekiras gimtinėje pragyveno visą savoamžių, o Aleksandras gyvenimą užbaigėNemėžio kaime. Ten užaugino ir ištekinodvi dukras: Aišą Vilčinskają ir MarijąŠabanovič. Brolis Bekiras ūkininkavokaimynystėje, kitoje Akilnos upeliopusėje. Užaugino dukrą Feliciją, kuriosšeimoje užaugo dvi dukros – Marytė irElena bei sūnus Tomas.Samuelio (Samunio) ir Tenzilės Chaleckųšeimoje užaugo trys dukros – Rožė,Marija ir Zosė bei sūnus Samuelis(Šimas). Senelis anksti mirė, todėl ūkįtvarkė senelė Tenzilė su samdiniais.Ūkyje laikė gyvulius, paukščius, augino


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 29Jono ir Zofijos Chaleckų palikuonių lentelėSeneliai Vaikai ir jų šeimos Vaikaičiai ir jų šeimos ProvaikaičiaiJonas, Zofija Chaleckai Marytė, Stepas Jablonskai Vaikų neturėjoFėlė, Juozas Baranauskai Rožė, Stepas Bazaravičiai Zofija, Marytė, ZinaElena, Jonas Abunevičiai Liusė, Tamara, Adomas, JuozasJonas Baranauskas Vaikų neturėjoElžbieta, Leonas Bazarauskai Zofija, Juozas Jablonskai Vaikų neturėjoRozalija, Juozas Asanavičiai Vilija, Sonė, JonasMarytė, Mikas Chaleckai Romas, JonasStepas, Marytė Bazarauskai EugenijusLeonas, Elena Bazarausakai RomasMarija, Jonas Chaleckai Motiejus, Dženeta Chaleckai Valdemaras, RaimondasTomas, Liuda Chaleckai KonstantinasStepas Chaleckas Vaikų neturėjoAdomas, Felicija Chaleckai Jonas, Marytė Chaleckai Rimantas, ErnestasAleksas Chaleckas Vaikų neturėjoZofija, Juozas Chaleckai Milė, Algis, RolandasBorisas,Tamara Chaleckai Lilė, GenadijusElena, Danius Šagunevičiai Rimantas, DonatasTomas, Felicija Chaleckai Aleksandras, Zofija Chaleckai Rosana, JolantaKostas, Marytė Chaleckai KostasLionė, Ipolitas Makulavičiai Danielius, Rolandas, AlbertasJonas,Liuba Chaleckai Tomas, Romas, ArtūrasSamuelio ir Tenzilės Chaleckų palikuonių lentelėSeneliai Vaikai ir jų šeimos Vaikaičiai ir jų šeimos ProvaikaičiaiSamuelis ir Tenzilė Rožė, Suleimanas Bazarauskai Vaikų neturėjoChaleckai Marytė, Jonas Chaleckai Motiejus, Dženeta Chaleckai Valdemaras, RaimondasTomas, Liuda Chaleckai KonstantinasStepas Chaleckas Vaikų neturėjoMarytė, Stepas Chaleckai Zofija, Aleksandras Aleksandras, Elena. DženetaAleksandravičiaiJonas, Zofija Chaleckai Vaikų neturėjoSamuelis, Zofija Chaleckai Stepas, Taira Chaleckai Diana, TaniaZosė, Juozas Cholevinskai Marytė, Juozas Grigoniai Virginija, DaivaStasė, Petras Jakevičiai IlonaJanė, Kazimiras Stefanovskiai Vaikų neturėjoVanda, Jeronimas Jurga, JolantaRadzvilavičiaiOnutė, ValerijusDianaTatarincevaiAldona Cholevinskaitė Eglėdaržoves, turėjo didelį sodą. Mokėjodažyti austus audinius, vilnonius ir milodrabužius. Senelė buvo jautrios sielos,sielojosi dėl sesers Felės šeimyniniogyvenimo, rūpinosi vieniša seserimiAlmyra, savo vaikais ir labai mylėjovaikaičius. Užjautė mus, apkrautus ūkiodarbais. Gailėjo manęs ir stebėjosi, užkokias bausmes aš pėdinu 8 km į mokykląir atgal. Gal todėl taip manė,kad pati buvo menko išsilavinimo irnevertino mokymosi reikšmės.Samuelio Chalecko šeimaSenelių sūnus Samuelis, visų vadinamasŠimu, vedė netolimą giminaitęZofiją Asanavičiūtę iš Eičiūnų kaimo.Dėl kilmingos praeities ir sustiprėjusiųgiminystės ryšių tėvų šeimos artimaidraugavo. Bairamo švenčių proga vienipas kitus svečiuodavosi, dalydavosi ūkiųpasiekimais ir patarimais. O patarimųjaunam giminaičiui labai reikėjo. Tėvas


30Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisbuvo miręs ir jis buvo vienintelis sūnusšeimoje, todėl pradėjo ūkininkauti. Darbųbuvo daug, teko prisijungti moterimsir samdiniams. Didžiulis vyriškų darbųkrūvis teko vyriausiai seseriai Rožeiir jaunai žmonai, kuriai ūkio darbainepatiko. Kildavo nepasitenkinimas dėlhierarchijos šeimoje. Santykius sušvelninoatsiradęs naujagimis, mylimiausiasvaikaitis, brolvaikis ir vienintelis sūnus– turto paveldėtojas Stepukas. Šeimininkuigeriau sekėsi meistrauti. Darvaikystėje padarydavo karvelidžių,pačiūžų ar slidžių. Subrendęs tarnavodragūnų pulko savanoriu. Po tarnyboseksperimentavo su vaismedžiais, remontavosavo ūkio techniką, su vėjovaromais prietaisais pasigamindavoelektrą, pagaudavo radijo bangas išužsienio. Vakarais kaimo smalsuoliairinkdavosi pasiklausyti paskutinių radijožinių iš viso pasaulio.Minėtasis Stepukas išsimokslino, atitarnavokariuomenėje, vedė Tairą Boguševič,totorę iš Baltarusijos. Užaugino dvidukras: Dianą ir Tanę. Palaidojo tėvus,pats su žmona apsigyveno Grigiškėse.Rožės Bazarauskienės šeimaVyriausioji dukra Rožė ilgai gyvenosu motina ir brolio Samuelio šeimaAdamonių kaime. Buvo ištekėjusi užpagyvenusio našlio Suleimano Bazarauskoiš Bazorų kaimo. Ten kurį laikąir gyveno, vaikų neturėjo. Paliegusiamvyrui mirus persikėlė gyventi pas brolįir jo šeimoje gyveno iki mirties.Marijos Chaleckienės šeimaVidurinioji dukra Marija ištekėjo užkaimyno Jono Chalecko. Apie tai jaurašiau. Ištekėjusi antrą kartą už StepoChalecko, pagimdė ir užaugino dukrąZofiją ir sūnų Joną. Ilgą laiką gyvenoAdamonių kaime, o mirė abu įsigytojeGEORGIJUS KRINICKASMūsų šeima labai dėkinga kaimyneikultūrologei Reginai Mečienei, kuriaukodama savo asmeninį laiką nuolatrenka informaciją apie dailininkus ir neleidžia,kad tai nugrimztų užmarštin. Jeine jos atkaklumas, nuolatinis raginimassutvarkyti tėčio archyvus, paveikslus,rašyti prisiminimus, turbūt taip ir neprisiruoštume.Daug kalbėta apie tėtį kaipdailininką, grafiką, scenografą, o aš noriuprisiminti jį kaip šeimos ramstį, TĖVĄ.Sunkus tarpais buvo jo gyvenimas,daug sukrėtimų jam teko išgyventi, betsodyboje Raižių kaime. Atsitiktinai taipsutapo, kad tai buvo pirmojo vyro dėdėsir pusbrolio sodyba.Dukra Zofija ištekėjo už AleksandroAleksandravičiaus iš Nemėžio kaimo,kur ir dabar gyvena. Užaugino sūnųAleksandrą ir dukras Eleną ir Dženetą.Sūnus Jonas vedė našlę Zofiją Akulavičienęiš Alytaus, kur ir gyvena. Savovaikų neturi.Zosės Cholevinskienės šeimaJauniausioji duktė Zosė ištekėjo už tėvųūkyje dirbusio Juozo Cholevinsko. Šeimosparemti žemės sklypu, įsikūrė Trakininkųkaime. Po įžadų priėmė katalikų tikėjimą,vėliau Zosė tapo daugiavaike motina.Gabus naujasis šeimininkas iš gauto žemėsrėžio padarė pavyzdingą ūkį ir užauginopulką dukterų: Marytę, Stasę, Janę,Vandą, Onutę ir Aldutę. Abu tėvai mirę.Dabar priskaičiuojama 17 šios šeimosvaikaičių ir provaikaičių, išsibarščiusiųpo visą Lietuvą.Samuelio ir Tenzilės Chaleckų palikuoniųgiminystės ryšiai lentelėje.Abrahamas ChaleckasAbrahamas Chaleckas („Abramušką“)– labai tolima giminė, todėl neįtrauktas įsenelių giminės genealoginį medį. Tai labaiįdomi asmenybė, Adamonių kaimo JuozoChalecko („Cipų“) jauniausias sūnus. Išmažens buvo nepaklusnus ir nevaldomas,buvo baudžiamas, bet nepadėjo. Gabumųturėjo, savarankiškai išmoko rašyti,skaičiuoti ir amatų. Nors tėvai turėjo žemės,sodybą, bet Abrahamo tas nedomino.Jis nenorėjo dirbti žemės, pageidavodirbti laisvesnį ir konkretesnį darbą.Abrahamas nemokėjo veidmainiauti, buvoatlapaširdis. Kartais buvo sunku nuspėtijo poelgius. Kartais buvo išjuokiamas,buvo tyčiojamasi iš jo. Kartą iš kito kaimosugįžo apdaužytu veidu ir surištomisvisuomet jis buvo garbingas ir teisingas.Buvo kilęs iš kilmingos giminės, kuriį Lietuvą atvyko pakvietus VytautuiDidžiajam totorius asmeninei apsaugai.Per visą Krinickų giminės gyvavimolaikotarpį nė karto nebuvo sutepta jųgarbinga pavardė.Tėvelio gyvenimas, sakyčiau, buvosuskirstytas į keletą ryškių periodų.Gimė Kaune 1904 m. gegužės 1 d. Buvojauniausias šeimoje, turėjo vyresnius3 brolius ir 2 seseris. Augo Kaune, Donelaičiogatvėje priešais Viešąją biblioteką,pulkininko Juozo Krinicko šeimoje.rankomis už nugaros. Jam neegzistavoatstumai. Vieną dieną jis Butrimonyse (už8 km.), kitą – jau Krokialaukyje (už 30km), o po savaitės jau Kaišiadoryse (už60 km). Keliaudavo pėsčiomis, kartaisdviračiu. Pasiųstas atnešti vandens iššulinio Abrahamas grįždavo į namus posavaitės iš Vilniaus. Greitai prisitaikydavoprie aplinkos – visuomet rasdavo išeitį,laikiną darbą ir draugų vienminčių.Vėliau kasdavo kaimo šulinius: gaminobetoninius rentinius, kasė duobes, leidorentinius ir darė šulinio vandens apsaugosir kitus darbus. Kai reikėdavo užfiksuotikokį įvykį, Abrahamas fotografavo mėgėjiškuaparatu. Lietuvoje nebuvo kaikurių prekių. Tuomet „Abramuška“jas pristatydavo iš tuometinės Lenkijosužimto Vilnijos krašto, eidamas tik jamžinomais keliais. Pakeliavęs ir sugrįžęs įkaimą pasakodavo naujienas, pasiūlydavoprekių kaimiečiams, vaikus pamokydavoįvairiausių gudrybių. Vėliau surimtėjo,vedė Eleną Ramanauskaitę, augino dvidukras: Felę ir Sonę. Dėl aktyvaus irjudraus charakterio šeimoje ilgai neištvėrėir išsiskyrė. Dirbo įvairius ūkiniusstatybiniusdarbus, gamino betoninius,o vėliau teracinius kapų paminklus.Kurį laiką dirbo Tadaravos malūne užKruonio miestelio. Susipažinęs su vietinelenkaite susituokė. Gyveno Antakalnio irStravininkų kaimuose Kaišiadorių rajone.Gyvenimą baigė Nemėžio kaime. Tensu šeima pasistatė plytinį gyvenamąjįnamą, užaugino du sūnūs: Stepą ir Juozą.Sulaukęs vaikaičių iš abiejų sūnų, mirė.Palaidotas netoli savo mūrinio namoNemėžio totorių kapinaitėse.P. S. Didžiai dėkingas Zofijai Jablonskienei-Bazarauskaiteiuž suteiktą naudingąinformaciją apie senesnius Adamoniųkaimo gyventojus ir mūsų seneliųartimuosius.Prisiminimai apie tėvą Ramazaną KrinickąBroliai Jonas, Kostas, Aleksandras, seserysElena ir Sofija mokėsi gimnazijoje.Sesuo Sofija gimnaziją baigė auksomedaliu, vėliau studijavo Maskvoje filosofiją.Nuo vaikystės Ramazanas buvojudrus, linksmas, linkęs krėsti išdaigas.Tai buvo laiminga vaikystė. Sunkumaiprasidėjo per Pirmąjį pasaulinį karą.Šeima kaip ir daugelis inteligentų išvykoį Rusiją. Atėjo revoliucija, prasidėjobadas, artimųjų netektis. Tėvas JuozasKrinickas mirė ir palaidotas Maskvoje.Mirė sesuo, mama. Tėtis prisimena, kaipdar iš vakaro stodavo į eilę duonos pirkti,


Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandis 31o ryte gaudavo tik machorkės (tabokos).Susirgo vidurių šiltine, kaip nepagydomąligonį paguldė ligoninės koridoriuje, nuobado gavo skrandžio opą, neteko dantų.Visa tai išgyvenęs sugebėjo atsistoti antkojų, įstojo Maskvoje į garsiąją Stroganovomeno mokyklą, pradėjo piešti.1926 m. su broliais grižo į Lietuvą(kadangi įrodė, kad turi nekilnojamojoturto). Įstojo į Kauno meno mokyklą,sėkmingai mokėsi, vėliau perėjomokytis į prof. Mstislavo Dobužinskioprivačią studiją. Čia mokėsi gabus jaunimas.Vėliau jie tapo puikiais dailininkais:J. Penčyla, V. Petravičius, J. Bulaka,A. Kulakauskas, P. Tarabilda. 1929m.tėtis nupiešė dekoracijų ir kostiumųeskizus Dikenso spektakliui „Svirplysant pečiaus“ Kauno vasaros teatre. VaidinoM. Čechovas ir Solovjova.Garsus dailininkas M. Dobužinskisnutapė mano tėvo portretą ir užrašė:„Моему верному ученику, 1936 г.“(Ištikimam mano mokiniui, 1936 m.).Grižęs į Lietuvą su broliais tėvasSavanorių prospekte pasistatė namą,kuriame rinkdavosi dailininkai, menopasaulio žmonės. Taip pat aktyviai jisprisidėjo prie Kauno mečetės statybos.Dalyvavo įvairiose parodose, o 1936 m.surengė asmeninę parodą.Tėvas labai mylėjo Lietuvą, visadapabrėždavo, kad jis yra Lietuvos totorius.Keletą kartų su dviračiu buvo nuvykęs įPalangą. Tais laikais į Tiškevičiaus rūmusbuvo galima patekti tik su asmeniniaisleidimais. Turėjo. Su dailininkuŠaliamoru plaukė baidarėmis Nevėžioupe, Nemunu iki Rusnės, nors žemupyspriklausė vokiečiams. Su profesoriausM. Dobužinskio sūnumi Dodikuaplankė visas Panemunės pilis. Sudailininku Šaliamoru restauravo ne vienąbažnyčią, visuomet pabrėždavo, kaipgerai priimdavo klebonai, vaišindavo,nekreipdami dėmesio į tai, kad jis buvokitatikis. Tik vienas klebonas pasibaisėjo,kad kitatikiai piešia šventą paveikslą.Taip Ramazanas Krinickas subrendokaip dailininkas. Pradėjo dirbti dailininkudekoratoriumi Kauno valstybiniameoperos ir baleto teatre, Jaunojo žiūrovoteatre. Šis laikotarpis buvo vienas iškūrybingiausių tėvo gyvenime.Tėvas aktyviai bendravo su visuomene.Pas mus apsilankydavo dailininkasLiudas Truikys su žmona, dalininkoMstislavo Dobužinsko sūnus Vsevolodas,dainininkas ir režisierius RostislavasAndrejevas ir daugelis kitų. Prisimenu,1943 m. namuose buvo švenčiamaskažkoks jubiliejus. Pobūvio svečiaibuvo apdovanoti meniškais, pagamintaisautoriniais medaliais, kiekvienambuvo dedikuotas eilėraštis. Okupacijosmetais vokiečiai leido teatre dirbti rusųbelaisviams dailininkams. Atsivesdavojuos ir į namus. Dailininkas Šominas(vėliau Peterburgo profesorius) nupiešėmano ir sesers portretus. Aktyvus tėvo kaipdailininko gyvenimas truko iki 1954 m.Po to tėvą ištiko infarktas, teko keistigyvenimo būdą. Pasikeitus santvarkai,buvo iškelti ultimatyvūs reikalavimaitapybos darbams.Po karo teatras įsigijo sunkvežimį irdarbuotojai turėjo galimybę važinėti įžvejybą. Tėtis buvo aistringas žvejys irgamtos mylėtojas. Kiek prisimenu, teatreaistringiausi žvejai buvo režisieriusKupstas, Vyšniauskas ir kiti. Tėtismylėjo Lietuvą ir grožėjosi ja, tapydavogamtą akvarele, tempera, anglim ir tušu.Jis išmokė mylėti mūsų kraštą ir mane.Su dviračiais nuolat važiuodavomežvejoti. Būdavo, sako: sustok, pažiūrėk,kaip čia gražu.Tėvo gyvenimą sudarė kūryba, vaikai,daržas, sodas, gėlės, bendravimas su draugais,bendraminčiais. Žaidė šachmataissu P. Maresjevu ir su totoriais J. Dzienajevičiumi,docentu R. Makavecku. Pas muslankydavosi dailininkai D. Tarabildienė,A. Žmuidzinavičius, V. Šleivytė, kaimynėGeniušienė, seni dvarininkai Vyšniauskai,prof. A. Novodvorskis, režisieriusKupstas, aktorius Laucius, lankėsi įžymustotorius Tugan-Baranovskij, totorė TamaraJuškevičienė, artimas draugas gydytojasKęstutis Šimkus, kompozitorius V. Kuprevičius.Tėvai nueidavo pas akademikąZ. Januškevičių, kuris labai mėgdavosvečiams dainuoti, turėjo gražų balsą.Kad išlaikytų šeimą, tėvai užsiėmėsodininkyste, gėlininkyste, selekcija.Apie pasiektus rezultatus labai teigiamaiatsiliepė prof. T. Ivanauskas, prof.N. Noskovas, P. Maresjevas, spauda.„Kauno tiesoje“ rašė: „Tokių išaugintųir retų gėlių niekas nematė geriausiuoseEuropos gėlynuose“. Tėvai nuolat nemokamaiaprūpindavo gėlėmis įvairiasįstaigas, miesto aikštes. Už jas gavo daugpadėkos raštų. Kad išsaugotų augalus,žiemą kūrendavo 4 šiltnamių krosnis,sukūrendavo apie 30 kubų malkų. Sunkuįsivaizduoti, kaip dirbdamas tokį sunkųfizinį darbą dar sugebėjo piešti. Juk jeismuikininkas kasdien negroja 4 valandų,jis jau nebe smuikininkas, o tėvas posunkaus darbo piešė, ir puikiai piešė.Tėvas labai mylėjo mamą. Būdavo,ruošiamės žvejybai. Vakare jau viskassutvarkyta, ryte atsikeliam ir tėtis sako:„Bus karšta, žmonai darže bus sunku,reikia jai padėti – nevažiuojam“. Pirmiausiabuvo pareiga, meilė žmonai,vaikams, o vėliau kūryba – kai turėdavolaiko, o jo visuomet buvo maža. Kaimes augome (su seserimi esame dvynukai),tėtis visada žaisdavo su mumis,rasdavo laiko įvairiems užsiėmimams,negailėdavo mums gerų žodžių.Kai gimė anūkė Evelina, visada kasvakarą lygindavo jai vystyklus, be galoją mylėjo, mokė ją piešti, bendravosu ja, krėsdavo įvairius juokus. Tai, kadjai dabar sekasi dabartiniame darbe, nemažasyra ir senelio nuopelnas.Namuose, kiek pamenu, tėvo nematėmesurūgusio, pikto. Visada linksmas,aštrialiežuvis, mokėjo daugybę kalambūrų,neleisdavo ir kitam nusiminti. Buvopasaulietiškų pažiūrų.Buvo ir neramių laikų. Konfiskavo 10000 kvadratinių metrų sodą, konfiskavotėvų namus, žemę, ištrėmė žmonosseserį į Sibirą, neoficialiai sužinojome,kad trems ir mus. Ištremta ir kaimynųSkaisgirių šeima su mano draugu Antanu.Ruošiamės, perkame veltinius,kirvį, pjūklą ir kt. Tėvą nuolat kviečia irtardo KGB: kur broliai (vienas išvykęsį Ameriką, kitas Lenkijoje, dar vienasprie Belomorkanalo žuvo), kada išvyko,kur mirė, kas ateidavo į svečius perkarą. Konfiskavo dar 2000 kvadratiniųmetrų sodo. Per visą tarybinį laikotarpįnuskriaudė per įvairias nacionalizacijasaštuonis kartus. Netekę žemės, netekomeir pajamų šaltinio iš žemės.Invalidumopensija buvo maža, prasidėjo sunkios dailininkodarbo stažo paieškos ir t. t. Tėtisnepasidavė: ten, kur jis – gera nuotaika.Deja, sunki liga prikaustė tėtį prie lovos.Negaliu surasti žodžių išreikšti padėkąsavo žmonai Aldonai, su kurios nenuilstamair nuoširdžia pagalba sugebėjometėčiui, atvežtam su neštuvais iš ligoninės,išgydyti pragulas, išmokyti jį vėl stoti antkojų, sėdėti, išmokyti patį valgyti. Taipabiejų pastangomis mes sugebėjome pratęstitėvo gyvenimą trimis metais. Tėtisir sunkiai sirgdamas neprarado optimizmo,nesiskundė skausmais, kiek galimastengėsi būti kuo mažesne našta…Sergantį jį lankydavo draugai PetrasMaresjevas, dailininkė V. Šleivyte, J.ir M. Dzienajevičiai, T. Juškevičienė irdaugelis kitų. Mano darbovietės Kaunoaudinių vyr. inžinierius Adomas Vaidakavičiusparūpindavo reikiamų vaistų,leido dirbti laisvu grafiku.Nerašau apie tėtį kaip dailininką, visadaprisimenu jį kaip Žmogų. Iki šiolnegaliu nuspręsti, kas jis buvo pirmiausia– TĖVAS, vyras ar dailininkas.Gal suvienodinti visko negalima, jisbuvo ŽMOGUS.


32Nr. 1–3 (139–141)2012 m. sausis–balandisGerbiamieji tautiečiai!Maloniai kviečiame Jus į Totorių kultūros dienas, skirtas Visaginototorių bendruomenės 15-os metų jubiliejui!Programa:Birželio 1 d. Artistų iš Tatarstano, kolektyvo „Miras“ ir sekmadieninėsmokyklos vaikų koncertai.Pradžia – 18.00 val. Visagino kultūros centro „Banga“ salėje.Birželio 2 d. – Sabantujus (Zarasų r. Tilžės kaime)Pradžia – 10.30 val.Prašome pranešti apie dalyvavimą iki gegužes 27 d.Viešbučio kaina – 15-20 eurų.Pagarbiai,Visagino totorių bendruomenės pirmininkė Zilia KarimovaKontaktai: Tel. +370 685 24017; El.p. karim62@yandex.ruNuoširdžiai sveikinameLiuciją Kalkauskienęsu garbingu 50 metų jubiliejumi!Linkime geros sveikatos, nuotaikos ir santarvės šeimoje, laimėsasmeniniame gyvenime bei aktyvios visuomeninės veiklosbendruomenėje!Kauno apskrities totorių bendruomenėNaujametinė vakaronė Kaune– šventė suaugusiems ir vaikamsJOLANTA ZINKUVIENĖSausio 8 d. Kauno įvairių tautų kultūrųcentre susirinko Kauno apskrities totoriųbendruomenės nariai pažymėti Naujųjų2012 metų.Susirinkusiuosius pasveikino bendruomenėspirmininkas Kęstutis Šafranavičius.Visos bendruomenės vardu sugarbingu ir solidžiu jubiliejumi – 80-mečiu – jis pasveikino bendruomenėsnarį Danielių Bagdanavičių. Pirmininkaspateikė praėjusių metų ataskaitą irapžvelgė numatomus ateinančių metų renginius.Į svečius kauniečių pasveikinti suNaujaisiais metais atvyko garbus svečiasLietuvos totorių bendruomenių sąjungospirmininkas dr. Adas Jakubauskas.Po trumpų kalbų smuiku griežė PijusLiubinskas, malonią romantišką nuotaikąsukūrė dainininkė Rima Kazėnienė.Laikraščio „Lietuvos totoriai“ vyriausiasisredaktorius ir G. Deržavino rusųliteratūros klubo pirmininkas GalimasSitdykovas pasveikino ponią Rimą suliteratūrinės kūrybos pradžia – priešpaskutiniamemūsų laikraščio „Lietuvostotoriai“ numeryje (134–135) rusų kalbaišspausdinta Rimos poezija ir apysaka.R. Kazėnienė yra G. Deržavino rusųliteratūros klubo narė, klubo valdybossekretorė, pernai birželio mėnesį įstojoį Tarptautinę rašytojų ir publicistų asociaciją.Po neilgo koncerto šurmulį sukėlėvisų laukiamas Kalėdų senelis. Jis išjudinone tik vaikus, bet ir tėvelius – jiemskartu su vaikais teko ir deklamuoti, irdainuoti, ir vaidinti. Na, o svarbiausiavaikams – dovanėlės.Po to visi vaišinosi, bendravo.Nuoširdžiai sveikinameRozaliją Jakubauskienęsu 50 metų jubiliejumi!Tegul šypsena ir geranuotaika Jums ir toliau būnakelrode žvaigžde bendraujantsu žmonėmis. Linkime Jumssantarvės šeimoje, sveikatos beisėkmės darbe!Lietuvos totorių bendruomeniųsąjungaLaikraščio „Lietuvos totoriai“redakcijaGerbiamojiRima KAZĖNIENE– ACHMETOVASveikiname Jus su garbingujubiliejumi!Jūsų įvairiapusiški talentai, aktyvigyvenimo pozicija mus džiuginair palaiko mūsų įsitikinimą, jogJūs visada mus stebinsite savoįvairiapusiškais grožio siekimais,nukreiptais į tautinio identitetoišsaugojimą, literatūrinę kūrybą.Linkime Jums stiprios sveikatos,pavasarinės nuotaikos ir daugdaug džiugių ir laimingų dienų!Kauno apskrities totoriųbendruomenėSveikinameLiucijanąMilkamanovičiųsu gražiu 80 metų jubiliejumi!Jūsų prasmingas gyvenimo kelias,nuoširdus noras tarnauti savotautai vertas didžiausios pagarbos.Sveikatos Jums ir ilgų gyvenimometų, santarvės šeimoje beiartimųjų meilės!Lietuvos totorių bendruomeniųsąjungaLaikraščio „Lietuvos totoriai“redakcijaLeidžiamas nuo 1995 m. sausio mėn.ISSN 1822–2072Adresas:R. Kalantos g. 10–17,LT–52498 KaunasEl. paštas: jonridz@ktu.ltwww.tbn.ltAutorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.Steigėjai: Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas JakubauskasLeidėjas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjungaVyriausiasis redaktorius: Galimas Sitdykovas 8 617 18 962,el. p. g.sitdykov@ubig.ltRedaktorius: Adas Jakubauskas 8 682 72 328Atsakingasis sekretorius: Jonas Ridzvanavičius (8 37) 73 68 02Lietuvių kalbos redaktorė: Jūratė Čirūnaitė (8 37) 22 73 26Tikėjimo klausimai: Romas Jakubauskas 8 674 17 710Kultūros paveldas: Galina Miškinienė 8 615 10 166Vertėjai: Ernestas Jakubauskas 8 618 28 986Tatjana Čachorovska 8 680 76 115Spausdino: UAB Agentūra “Jungtinės spaudos paslaugos”. Užsak.1042. Tiražas – 800 egz.

More magazines by this user
Similar magazines