2013-2015-ųjų metų strateginis veiklos planas - Vilniaus universitetas

vu.lt

2013-2015-ųjų metų strateginis veiklos planas - Vilniaus universitetas

PATVIRTINTAVilniaus universitetas(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)2013-03- 05 Rektoriaus įsakymas Nr. R-100(teisės akto data, rūšis)VILNIAUS UNIVERSITETO (kodas: 90.900.1581)(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)2013-2015-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANASI. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAIMISIJAIš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermėstiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti dvasines ir socialinesvertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. Ši Universiteto misijagrindžiama akademinės laisvės ir atskaitomybės visuomenei principais ir yra neatimamaVilniaus universiteto teisė ir pareiga.VEIKLOS PRIORITETAIUniversiteto veikloje išskiriamos penkios strateginės kryptys:- Tarptautinio lygmens studijos;- Mokslo universitetą formuojanti aktyvi, nuosekli ir efektyvi veikla;- Aktyvi universiteto partnerystė;- Darni, atvira ir akademines tradicijas puoselėjanti bendruomenė;- Efektyvus valdymas.Kiekvienoje iš šių krypčių numatomas 2013 metų prioritetas:- Modulinių studijų organizavimas, remiantis ECTS metodologija;- Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas, mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo didinimas;- Aktyvi universiteto partnerystė pasaulio ir Europos akademiniuose tinkluose bei programose;- Studentų paramos sistemos tobulinimas;- Viešųjų pirkimų sistemos optimizavimas.Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendintiPrioriteto pavadinimasModulinių studijų organizavimas, remiantis ECTS metodologija 104*Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas, mokslininkų ir kitų tyrėjųmobilumo didinimas1 137*Aktyvi universiteto partnerystė pasaulio ir Europos akademiniuosetinkluose bei programose695*Studentų paramos sistemos tobulinimas 21 796Viešųjų pirkimų sistemos optimizavimas** -* bendrojo raidos fondo lėšos** bus finansuojama ES struktūrinės paramos projekto lėšomisAsignavimai, tūkst. litų


2VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYSSiekiant didinti veiklos efektyvumą planuojama:- parengti Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo turto naudojimo ir disponavimo juostvarką ir būtinus vidaus aktus;- parengti Vilniaus universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pataisas;- paruošti ir įgyvendinti priemonių planą viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumui ir skaidrumuididinti;- rengti išsamaus sąnaudų skaičiavimo metodiką ir tvarką;- padidinti turimo turto panaudojimo efektyvumą, atsisakant nenaudojamo turto.STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOSStrateginis tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinękompetenciją.Strateginiam tikslui įgyvendinti numatytos trys programos:- Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas,- Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas,- Studentų rėmimas.ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTIAsignavimų paskirstymas tarp programų yra šis:Programa2013 –ųjų metų asignavimaiIš viso Iš jų darbo užmokesčiuiAukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 126 913 88 189ir mokslo plėtojimasValstybinės reikšmės Vilniaus universiteto 7 396 4 790bibliotekos veiklos užtikrinimasStudentų rėmimas 21 796 0Daugiausia asignavimų tenka Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir moksloplėtojimo programai:2013-ųjų metų asignavimaiStudentų rėmimas;14%Valstybinėsreikšmės Vilniausuniversitetobibliotekos veiklosužtikrinimas; 5%Aukščiausioskvalifikacijosspecialistų rengimasir moksloplėtojimas; 81%Aukščiausios kvalifikacijosspecialistų rengimas ir moksloplėtojimasValstybinės reikšmės Vilniausuniversiteto bibliotekos veiklosužtikrinimasStudentų rėmimas


3ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis Universitete iš viso dirbo 4371 (3760,82 etatų)darbuotojas.Personalo grupė Užimtų etatų DarbuotojųPedagoginis personalas 1353,22 1834Mokslo personalas 479,91 510Administracijos darbuotojai 112,50 149Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas 1250,69 1357Ūkio personalas 567,50 521Iš viso: 3760,82 4371Taigi, per 2012 m. bendras darbuotojų skaičius nežymiai padidėjo nuo 4323 iki 4371, oužimamų etatų sumažėjo nuo 3777 iki 3760.Per artimiausius metus esminių struktūrinių pokyčių, kurie pakeistų pareigybių santykįnenumatoma: dėstytojai sudarys apie 36 proc. visų dirbančiųjų, mokslininkai - apie 13 proc.,studijas ir mokslą aptarnaujantys darbuotojai – apie 33 proc., ūkio personalas – apie 15 proc.,administracijos darbuotojai – apie 3 proc. Lentelėje nurodyta pareigybių ir iš valstybės biudžetofinansuojamo darbo užmokesčio kaita.2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.Pareigybių skaičius. vnt. 3 761* 3 766 3 752 3 3749Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų 94 030 92 979 92 979 92 979* užimtų etatų skaičius 2012 m. gruodžio mėn.


4VALDYMO IŠLAIDOS1 lentelė. 2013-2015-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos(tūkst. litų)2013-ųjų metų asignavimaiNumatomi 2014-ųjų metųasignavimaiNumatomi 2015-ųjų metųasignavimaiEil.Nr.Programospavadinimas1. Aukščiausioskvalifikacijosspecialistųrengimas irmoksloplėtojimasiš jų valdymoišlaidos2. ValstybinėsreikšmėsVilniausuniversitetobibliotekosveiklosužtikrinimasiš jų valdymoišlaidos3. Studentųrėmimasiš jų valdymoišlaidosIš viso asignavimųprogramomsiš jų valdymoišlaidosiš visoiš visoiš jųišlaidomsiš jųdarboužmokesčiuiturtuiįsigytiiš visoiš visoiš jųišlaidomsiš jųdarboužmokesčiuiturtuiįsigytiiš visoiš visoiš jųišlaidomsiš jųdarboužmokesčiuiturtuiįsigyti126 913 126 241 88 189 672 127 241 126 241 88 189 1 000 126 241 126 241 88 189 08 191 8 191 5 866 0 8 191 8 191 5 866 0 8 191 8 191 5 866 07 396 6 396 4 790 1 000 7 359 6 396 4 790 963 8 396 6 396 4 790 2 000290 290 221 0 290 290 221 0 290 290 221 021 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0156 105 154 433 92 979 1 672 156 396 154 433 92 979 1 963 156 433 154 433 92 979 2 0008 481 8 481 6 087 0 8 481 8 481 6 087 0 8 481 8 481 6 087 0Valdymo išlaidųdalis, procentais 5,4% 5,5% 6,7% 0% 5,4% 5,5% 6,7% 0% 5,4% 5,5% 6,7% 0%II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMASVEIKLOS KONTEKSTASMokslo ir studijų sistema veikia nuolat sparčiai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiamapolitinių, ekonominių, socialinių, technologinių ir kitų veiksnių. Ji susijusi su visais procesais,vykstančiais valstybėje, ir patiria pasaulinių procesų įtaką.Politiniai veiksniai. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (toliau – ES), būtina suderinti šaliesmokslinę kompetenciją ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą su europiniu lygmeniu,kitaip šalis nesugebės ne tik kurti, bet ir įdiegti sparčiai tobulėjančių technologijų, o Lietuvoje


5parengti specialistai nesugebės konkuruoti atviroje ES darbo rinkoje. Šiomis aplinkybėmisnepaprastai svarbu išnaudoti visas ES teikiamas galimybes bei integruoti šalies mokslą ir studijas įES programas. Kuriant Lietuvoje žinių visuomenę, būtina didinti reikiamų specialistų skaičių beigerinti jų rengimo kokybę, sudarant prielaidas kurti ir kuriant informacines ir kitas technologijasbei kitus žinių visuomenės plėtrai reikalingus produktus. Šalies raidos perspektyvos labaipriklausys nuo to, kaip bus sugebėta išvengti neigiamų visuotinio globalizacijos proceso keliamųpadarinių ir pasinaudoti jo teikiamomis milžiniškomis plėtros galimybėmis. Šiuo aspektu moksloir technikos bei žinojimo apskritai plėtra tampa lemiančiu veiksniu, kokybiškai keičiančiu visosvisuomenės gyvenimo būdą. Mokslo ir studijų sistemos (taip pat ir Vilniaus universiteto, kaip jossudedamosios dalies) ir jos plėtros svarba nagrinėjamų procesų atžvilgiu darosi lemiama.Ekonominiai veiksniai. Plėtojant šalies ūkį pagal žinių visuomenės kūrimo reikalavimus,didėja aukščiausios kvalifikacijos specialistų (įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą) poreikis.Kita vertus, šalies ūkis dar nėra pajėgus užsakyti mokslinius tyrimus ir nesugeba išnaudoti visųUniversiteto teikiamų galimybių, o tarpusavio ryšiai tarp verslo įmonių ir Universiteto yra persilpni. Esminis mokslo ir studijų sistemos raidos stabdis yra neadekvatus šios sistemosfinansavimas ir neracionali plėtra. Net ir pastaruoju metu vienam valstybės finansuojamamstudentui skiriamos lėšos yra nuo trijų iki dešimties kartų mažesnės nei ES šalyse, pagal moksliniųtyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidas Lietuva yra toli nuo Lisabonos strategijoje numatytųrodiklių. Dėl to nyksta Universiteto mokslinių tyrimų bei studijų įranga, senėja personalas.Socialiniai veiksniai. Visuomenėje kyla išsilavinimo prestižas, geriau suvokiami aukštojomokslo pranašumai ir būtinybė. Apie 30 proc. visų stojančiųjų į Lietuvos aukštąsiasuniversitetines mokyklas pirmąjį renkasi Vilniaus universitetą. Visuomenė vis labiau suprantamokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų svarbą plėtojant šalies ūkį, stiprinant jokonkurencingumą ir inovatyvumą, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant šalies mokslinękompetenciją. Kaip neigiamą socialinį veiksnį galima paminėti „protų nutekėjimą“, tiek vidinį(perėjimą dirbti į kitas institucijas, nesusijusias su mokslu ir studijomis), tiek išorinį (išvykimą įkitas valstybes), ir su juo susijusius reiškinius.Technologiniai veiksniai. Žinių visuomenės plėtra šalyje kelia naujus informaciniųtechnologijų taikymo Universiteto darbe reikalavimus ir formuoja naujus uždavinius.Informacinės technologijos leidžia beveik neribotai išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą šaliesgyventojams, užtikrinti beveik neribotą mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti reikalingosinformacijos paiešką.Teisinė bazė. Vilniaus universitetas nuo 2012 m. sausio 1 d. yra mokslo ir studijųinstitucija, turinti viešosios įstaigos teisinę formą ir specialų autonomijos statusą. Universitetassavo akademinėje veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais teisės aktais: Lietuvos Respublikos


6Konstitucija, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242), Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu (Nr. IX-860, 2002-04-23). Kitoje savo veikloje Universitetas vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisėsaktais.Organizacinė struktūra. Universiteto struktūra per pastaruosius du metus pasikeitėžymiai. Prijungus keturis mokslo institutus Universitete veikė 23 kamieniniai akademiniai ir jiemsprilyginti padaliniai (dvylika fakultetų, du fakulteto teises turintys institutai, penki moksloinstitutai ir keturi tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai). Universiteto struktūroje buvoaštuoni neakademiniai kamieniniai padaliniai.Fizine prasme Universitetą sudaro šeši akademiniai miesteliai Vilniuje ir Kaune.Žmonių ištekliai.2012 metais Vilniaus universiteto administracijoje, kamieniniuose akademiniuose irneakademiniuose padaliniuose dirbo 1668 (1495,65 etatai) darbuotojai turintys habilituotodaktaro ar daktaro mokslinį laipsnį. Habilituotų daktarų profesorių (tarp jų profesorių, atlikusiųhabilitacijos procedūrą) – 152 (154,24 etatas), habilituotų daktarų docentų (tarp jų docentų,atlikusių habilitacijos procedūrą) – 86 (90,9 etatai), habilituotų daktarų (atlikusių habilitacijosprocedūrą) – 45 (37,25 etatų), daktarų profesorių – 1 (0,5 etatai), daktarų docentų – 358 (346,59etato), daktarų – 1026 (866,17 etato). Mokslinius laipsnius turinčių darbuotojų skaičius sudarodaugiau nei 71 proc. visų pedagogines ir mokslo pareigas einančių darbuotojų skaičiaus.Profesoriaus pareigas ėjo 259 darbuotojai (247 etatai), docento – 525 (476 etatai),vyriausiojo mokslo darbuotojo – 64 (80 etatai), o vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užėmė164 (160 etatai) darbuotojai.Planavimo sistema. Vilniaus universiteto veikla organizuojama vadovaujantis viešaipaskelbtais ilgalaikiais ir trumpalaikiais strateginiais veiklos planais.Finansiniai ištekliai. Universiteto lėšas sudaro valstybės biudžeto subsidija (lėšos skirtosakademinės veiklos išlaidoms padengti, studentų studijų įmokoms padengti, studentųstipendijoms), tikslinės valstybės biudžeto lėšos (valstybės investicijų ir kitoms programomsįgyvendinti, tarptautiniams mainams plėtoti), ir nebiudžetinės lėšos (pajamos iš mokslinės veiklos,pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, lėšos gautos iš tarptautinių ir kitų fondų beiorganizacijų, studentų studijų įmokos, kitos teisėtai įgytos lėšos).Apskaitos tinkamumas. Vilniaus universiteto apskaita organizuojama vadovaujantisLietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiaisįstaigų buhalterinę, finansinę ir statistinę apskaitas.Informacinė sistema. Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visus universitetopadalinius ir yra susijungta su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuterių tinklais. Lokalūs


7kompiuterių tinklai jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius. Universitetekompiuterizuotos visos administracijos darbo vietos, veikia kompiuterių klasės. FunkcionuojaVilniaus universiteto integruota informacinė sistema. Visi darbuotojai ir studentai turi galimybęnaudotis interneto ir elektroninio pašto paslaugomis.Informaciniai ištekliai. Vilniaus universiteto biblioteka savo fonduose yra sukaupusi perpenkis milijonus knygų, periodinių leidinių, rankraščių, retų ir senų spaudinių, grafikos ir kitųdokumentų. Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos išteklių fonde 2012 m. gruodžio 31 d.buvo 5 432 776 egzemplioriai dokumentų. Nuo 1993 metų kuriamas elektroninis katalogaskasmet papildomas naujais pavadinimais, pasaulinėmis ir nacionalinėmis mokslinės informacijosduomenų bazėmis ir pačios bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis. Vilniaus universitetobibliotekos elektroniniame kataloge 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 576 027 bibliografinių įrašų ir 1367 705 egzempliorių.Vidaus kontrolės sistema. Siekiant visapusiškai vertinti Universiteto veiklą, veikia vidausaudito skyrius. 2007 metais buvo įkurtas Kokybės vadybos centras, kurio pagrindinis veiklostikslas – skleisti kokybės kultūrą.SSGG analizė Vilniaus universitetas yra pirmasis Lietuvos universitetas, 2004 m.dalyvavęs Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo programoje. Buvovertinamos pagrindinės Universiteto veiklos sritys. Pagrindinis savianalizės rezultatas – atliktastiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė ir išryškintos pagrindinių Universitetoveiklos sričių problemos. Europos universitetų asociacijos ekspertai 2011metais pakartotinaiįvertino Universiteto veiklas.STRATEGINIS TIKSLAS (kodas: 01)Strateginis tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinękompetenciją – vertinamas dviem efekto kriterijais, kurių kiekvienas atspindi pagrindinesUniversiteto veiklos kryptis – mokslą ir studijas.VertinimokriterijauskodasEfekto vertinimokriterijaus pavadinimas2012 metų 2013 metų 2014 metų 2015 metų 2018 metųE-01-01 Vilniaus universiteto 25,1% 25,3% 25,4 % 25,4 % 25,5%procentinė dalis nuovisų Lietuvos mokslo irstudijų institucijųstraipsnių, publikuotųMokslinės informacijosinstituto “Web ofScience” sąrašoleidiniuose;


8VertinimokriterijauskodasE-01-02Efekto vertinimokriterijaus pavadinimasLietuvos ūkiui irkultūrai svarbiųspecialybių absolventų( baigusių I-os ir II-ospakopų studijas)skaičius, atitinkantisvalstybės užsakymą.2012 metų 2013 metų 2014 metų 2015 metų 2018 metų3000 2700 2600 2600 2700STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOSAUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS IR MOKSLOPLĖTOJIMAS (programos kodas: 01 01 )Programos tikslas - Parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinio išsilavinimospecialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus beieksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.Programa atitinka Vyriausybės prioritetą skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą,plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugosfinansavimą.Programa yra tęstinė, pradėta vykdyti 2000 m. Vilniaus universitete rengiami aukščiausioskvalifikacijos specialistai turi užtikrinti šalies ekonominio potencialo augimą, vystyti šaliespramonę, žemės ūkį, paslaugų sferą, kurti naujas darbo vietas. Programa siekiama išlaikytigerėjančios kokybės ir konkurencingą darbo jėgą, ryšium su besikeičiančiomis verslo, pramonėsveiklos sąlygomis, naujomis technologijomis, užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą beišvietimą, stiprinti nacionalinį saugumą ir įtvirtinti ekonominę, ūkinę nepriklausomybę,garantuojant visuomenės socialinį stabilumą, informacinės visuomenės kūrimą. Mokslo irmodernių technologijų plėtojimas yra šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangospagrindas. Šalis tvarkydama visuomenes gyvenimą ir ekonomikos plėtrą turi remtis mokslineanalize. Be mokslo šalis yra intelektualiai priklausoma, ir politinė jos nepriklausomybė nėrapilnavertė. Vilniaus universitete sukauptas reikšmingas mokslo potencialas, pajėgus vykdyti šaliesūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus bei dalyvautitarptautiniuose mokslo ir technologinės plėtros mainuose, sudarydamas prielaidas sklandesneiLietuvos integracijai į Europos Sąjungą ir NATO mokslo srityje. Taip pat būtina spręstibendruosius (kitoms programoms nepriskirtus) mokslo ir studijų sistemos funkcionavimouniversitete klausimus.Programos vykdytojai – Vilniaus universiteto dėstytojai, mokslininkai, administracijos,mokslą ir studijas aptarnaujantys darbuotojai. 2013 metais programai įgyvendinti numatyti 3 510etatai.Programos koordinatorius: akademinių reikalų prorektorius doc. Juozas Galginaitis, Tel. (85) 268 7012, el. paštas ar.prorektorius@cr.vu.lt.


9VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS VEIKLOSUŽTIKRINIMAS (programos kodas: 01 03 )Programos tikslas – teikti tarptautinio lygio bibliotekines ir informacines paslaugas, kaupti,saugoti ir skleisti valstybinės reikšmės kultūros paveldą.Programa atitinka Vyriausybės prioritetą skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą,plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugosfinansavimą.Programa pradėta įgyvendinti nuo 2006 metų atsižvelgus į Lietuvos Respublikos SeimoBiudžeto ir finansų komiteto išvadą (2005-05-29 posėdžio protokolas Nr. 35) ir LietuvosRespublikos finansų ministerijos 2005-07-22 raštu išdėstytą įpareigojimą.Vilniaus universiteto biblioteka yra valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, kuriojesukauptas rašto ir kultūros paveldas turi išskirtinę reikšmę mokslui, švietimui, kultūrai ir šaliesūkiui (2004.07.15 d. LR Bibliotekų įstatymas Nr. 43-1223). Biblioteka yra nacionalinės reikšmėsspaudos ir rašto paveldo saugykla (iš viso saugoma 5,4 mln. fiz. vnt.). Bibliotekoje saugomasrašto, spaudos, meno ir kitas intelektualinės veiklos paveldas yra ne tik universiteto, bet ir visosLietuvos turtas. 2004 metų spalio 25 dieną sudaryta komisija Vilniaus universiteto bibliotekossenuosius fondus įvertino bendra 2 405 409 645 litų suma.Vilniaus universiteto biblioteka, kaupdama tradicinius informacijos šaltinius iružtikrindama prieigą prie elektroninių informacijos išteklių, sukuria būtinas sąlygas mokslui irmokymuisi, akademinei bendruomenei teikia kokybiškas informacines paslaugas, garantuojančiasjos informacinių poreikių tenkinimą rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus.2012 metais įgyvendinus projektą Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijosir informacijos centras ypač sustiprėjo nauji akademinės bibliotekos vaidmenys: bibliotekos kaipaktyvaus partnerio, žinių ir informacijos eksperto, konsultanto akademinėje visuomenėje. Pradėtosplėtoti naujos bibliotekos kaip integruoto informacijos, mokslo ir mokymo išteklių centro veiklosir paslaugos.Programos vykdytojai – Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai. 2013 metaisprogramai įgyvendinti numatyti 256 etatai.Programos koordinatorius: administracijos reikalų prorektorius dr. Aleksas Pikturna tel. (85) 268 7090, el. paštas aleksas.pikturna@cr.vu.lt STUDENTŲ RĖMIMAS (programos kodas: 01 05)Programos tikslas – užtikrinti studentų socialines garantijasPrograma atitinka Vyriausybės prioritetą skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą,plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugosfinansavimą.Programa yra tęstine, pradėta vykdyti 2000 m. Per šią programą universitete užtikrinamasstudentų paramos mechanizmus bei plėtojama studentų finansines paramos sistema. Programąsudaro studentų rėmimas skiriant stipendijas įvertinus mokymosi rezultatus, o taip pat socialines


10stipendijas – našlaičiams, jaunoms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims. Programa taip patremia doktorantus ir gydytojus rezidentus. Programos tęstinumas turi būti užtikrinamas ilgą laiką,siekiant garantuoti studentų mokslo ir pragyvenimo sąlygas bei prisidėti prie visuomenėssocialinio stabilumo užtikrinimo.Programos vykdytojai – programai etatų skirti nenumatyta.Programos koordinatorius: akademinių reikalų prorektorius doc. Juozas Galginaitis, Tel. (85) 268 7012, el. paštas ar.prorektorius@cr.vu.lt.


Tikslo,uždavinio,priemonėskodas2 lentelė. 20132015-ųjų metų „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ programos tikslai, uždaviniai,priemonės ir asignavimai(tūkst. litų)Tikslo, uždavinio, priemonėspavadinimas01 Tikslas:Parengti šalies reikmesatitinkančius platausuniversitetinioišsilavinimo specialistus,vykdyti tarptautinio lygiofundamentaliuosius irtaikomuosius moksliniustyrimus beieksperimentinės(socialinės, kultūrinės)plėtros darbus01 01 Uždavinys:Atlikti šalies ūkio,švietimo ir kultūrosplėtotei reikalingustarptautinio lygiofundamentaliuosius irtaikomuosius moksliniustyrimus beieksperimentinės(socialinės, kultūrinės)plėtros darbus01 01 01 Plėtoti prioritetiniusfundamentaliuosius irtaikomuosius moksliniustyrimus beieksperimentinės(socialinės, kultūrinės)2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimaiiš jųiš jųiš jųišlaidomsišlaidomsišlaidomsiš visoturtui iš visoturtui iš visoturtuiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiui126 913 126 241 88 189 672 127 241 126 241 88 189 1 000 126 241 126 241 88 189 021 100 21 100 16 085 0 21 100 21 100 16 085 0 21 100 21 100 16 085 021 100 21 100 16 085 0 21 100 21 100 16 085 0 21 100 21 100 16 085 0Tarpinstitucinioveiklos planokodas,Vyriausybėsprioriteto kodas


2(3 priedas)plėtros darbus01 02 Uždavinys:Parengti ūkio, verslo irkultūros poreikiusatitinkančius visų lygiųaukščiausios kvalifikacijosspecialistus01 02 01 Organizuoti optimalausskaičiaus studentų studijaspagal nuosekliąsiasprogramas ir efektyviaipanaudoti Universitetopotencialą mokslininkųrengimui doktorantūrojebei gydytojų rengimuirezidentūroje01 03 Uždavinys:Organizuoti investiciniųprojektų parengimą irvykdymą pagal Valstybėskapitalo investicijųprogramas ir EuroposSąjungos struktūrinėsparamos dokumentus01 03 01 Rekonstruoti ir išplėstiBotanikos sodoKairėnuose infrastruktūrą01 03 02 Atnaujinti Vilniausuniversitetoarchitektūrinio ansambliopastatų, esančiųUniversiteto g. 5, Pilies g.15, Pilies g. 13, Pilies g.11/Skapo g. 9, Skapo g. 7,Pilies g. 21/Šv.Jono g. 10(Filologijos fakulteto)patalpas ir inžineriniustinklus75 182 75 182 56 952 0 75 182 75 182 56 952 0 75 182 75 182 56 952 075 182 75 182 56 952 0 75 182 75 182 56 952 0 75 182 75 182 56 952 0672 0 0 672 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0672 672 1 000 1 000 0 00 0 0 0 0 0


3(3 priedas)01 04 Uždavinys:Užtikrinti Lietuvoskultūros paveldo objektųapsaugą, priežiūrą irprieinamumą plačiajaivisuomenei01 04 01 Išplėsti Botanikos sodoveiklą, tenkinant studijų,kultūros, turizmo, moksloir eksperimentinės plėtrosporeikius01 05 Uždavinys:Įgyvendinti priemones,kurios paskatintųinformacinės ir žiniųvisuomenės plėtrąLietuvoje01 05 01 Sukurti, patobulinti iratnaujinti Universitetoinformacines sistemas,duomenų bazes irkomunikacijas studijų irmokslo tikslams01 05 02 Išplėsti mišriojomokymo(si) sistemą, e-studijų metodų naudojimąstudijose01 06 Uždavinys:Užtikrinti racionaliosvidaus organizacinėsstruktūros funkcionavimąir administravimą beiefektyvų universiteto turtoir infrastruktūros valdymą01 06 01 Užtikrinti racionalų irefektyvų kamieninių1 888 1 888 1 439 0 1 888 1 888 1 439 0 1 888 1 888 1 439 01 888 1 888 1 439 0 1 888 1 888 1 439 0 1 888 1 888 1 439 03 003 3 003 2 289 0 3 003 3 003 2 289 0 3 003 3 003 2 289 02 653 2 653 2 022 0 2 653 2 653 2 022 0 2 653 2 653 2 022 0350 350 267 0 350 350 267 0 350 350 267 025 068 25 068 11 424 0 25 068 25 068 11 424 0 25 068 25 068 11 424 06 253 6 253 4 767 0 6 253 6 253 4 767 0 6 253 6 253 4 767 0


4(3 priedas)padalinių valdymo iradministravimo struktūrųfunkcionavimą01 06 02 Užtikrinti efektyvųuniversitetoinfrastruktūrospanaudojimą01 06 03 Atnaujinti mokslui irstudijoms skirtaspriemones, įgyvendintivisų rūšių energijostaupymo ir patalpųeksploatavimo gerinimopriemonesIš viso asignavimųprogramaiIš jų pagal finansavimošaltinius:1. Lietuvos Respublikosvalstybės biudžetasiš jo:1.1. bendrojo finansavimolėšos1.2. ES ir kitostarptautinės finansinėsparamos lėšos1.3. specialiųjų programųlėšos ir pajamų įmokos2. Kiti šaltiniai8 733 8 733 6 657 0 8 733 8 733 6 657 0 8 733 8 733 6 657 010 082 10 082 0 0 10 082 10 082 0 0 10 082 10 082 0 0126 913 126 241 88 189 672 127 241 126 241 88 189 1 000 126 241 126 241 88 189 0126 913 126 241 88 189 672 127 241 126 241 88 189 1 000 126 241 126 241 88 189 0


Tikslo,uždavinio,priemonėskodas2 lentelė. 20132015-ųjų metų „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“ programos tikslai, uždaviniai,priemonės ir asignavimai(tūkst. litų)Tikslo, uždavinio, priemonėspavadinimas01 Tikslas:Teikti tarptautinio lygiobibliotekines irinformacines paslaugas,kaupti, saugoti ir skleistivalstybinės reikšmėskultūros paveldą01 01 Uždavinys:Formuoti ir skleistiinformacijos išteklius,atitinkančius akademinėsbendruomenės poreikius;kurti aktyvaus mokymosiir mokymo aplinką; plėtotinaudojimosi informacijaįgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldą01 01 01 Teikti kokybiškasinformacines paslaugas,kaupti, saugoti ir aktualintispaudos ir rašto paveldą01 01 02 Rekonstruoti senosiosVilniaus universitetobibliotekos pastatąVilniuje, Universiteto g.301 01 03 Užtikrinti efektyvųMokslinės komunikacijosir informacijos centro2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimaiiš jųiš jųiš jųišlaidomsišlaidomsišlaidomsiš visoturtui iš visoturtui iš visoturtuiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiui7 396 6 396 4 790 1 000 7 359 6 396 4 790 963 8 396 6 396 4 790 2 0007 396 6 396 4 790 1 000 7 359 6 396 4 790 963 8 396 6 396 4 790 2 0006 396 6 396 4 790 6 396 6 396 4 790 6 396 6 396 4 7901 000 1 000 963 963 2 000 2 0000 0 0Tarpinstitucinioveiklos planokodas,Vyriausybėsprioriteto kodas


2(3 priedas)funkcionavimąIš viso asignavimųprogramaiIš jų pagal finansavimošaltinius:1. Lietuvos Respublikosvalstybės biudžetasiš jo:1.1. bendrojo finansavimolėšos1.2. ES ir kitostarptautinės finansinėsparamos lėšos1.3. specialiųjų programųlėšos ir pajamų įmokos2. Kiti šaltiniai7 396 6 396 4 790 1 000 7 359 6 396 4 790 963 8 396 6 396 4 790 2 0007 396 6 396 4 790 1 000 7 359 6 396 4 790 963 8 396 6 396 4 790 2 000


Tikslo,uždavinio,priemonėskodasTikslo, uždavinio, priemonėspavadinimas01 Tikslas:Skatinti studentus siektigeresnių studijų rezultatųir užtikrinti studentųsocialines garantijas01 01 Uždavinys:Teikti paramą studentams,doktorantams irgydytojams rezidentams01 01 01 Išmokėti studentamsstipendijas pagal studijųrezultatus01 01 02 Teikti paramądoktorantams01 01 03 Teikti paramą gydytojamsrezidentamsIš viso asignavimųprogramaiIš jų pagal finansavimošaltinius:1. Lietuvos Respublikosvalstybės biudžetasiš jo:1.1. bendrojo finansavimolėšos1.2. ES ir kitostarptautinės finansinėsparamos lėšos1.3. specialiųjų programųlėšos ir pajamų įmokos2. Kiti šaltiniai2 lentelė. 20132015-ųjų metų „Studentų rėmimas“ programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimaiiš jųiš jųiš jųišlaidomsišlaidomsišlaidomsiš visoturtui iš visoturtui iš visoturtuiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš visoįsigytiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiuiiš jų darboužmokesčiui21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 021 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 02 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 5578 816 8 816 8 816 8 816 8 816 8 81610 423 10 423 10 423 10 423 10 423 10 42321 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 021 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0 21 796 21 796 0 0Tarpinstitucinioveiklos planokodas,Vyriausybėsprioriteto kodas(tūkst. litų)


3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės1Vertinimo kriterijauskodasR-01-01-01-01R-01-01-01-02P-01-01-01-01-01Vertinimo kriterijus pavadinimas1-ajam programos tikslui:Tiesioginių asignavimų, gautų už mokslo rezultatus, dalis bendrojeLietuvos universitetams skirtų asignavimų už mokslo rezultatus sumoje,procentaiValstybės finansuojamų studentų skaičius1-ajam tikslo uždaviniuiVienam sąlyginiam mokslininkui tenkančių straipsnių, publikuotų2012-ųjųmetųplanas25%15 4102013-ųjųmetųplanas25%14 0152014-ųjųmetųplanas25%12 9302015-ųjųmetųplanas25%12 9302018-ųjųmetųplanasrecenzuojamuose leidiniuose, norminis rodiklis 1,15 1,2 1,2 1,2P-01-01-01-01-02 Vienam sąlyginiam mokslininkui tenkančių monografijų autorinių lankųskaičius 0,7 0,7 0,7 0,7P-01-01-01-02-012-ajam tikslo uždaviniuiValstybės biudžeto finansuojamų I ir II studijų pakopos studentų skaičius 13 800 12 400 11 300 11 300 12 400P-01-01-01-02-02 Doktorantų skaičius 830 835 845 845 850P-01-01-01-02-03 Gydytojų rezidentų skaičius 780 780 785 785 785P-01-01-01-03-013-ajam tikslo uždaviniuiParengtų ir įgyvendinamų investicinių projektų skaičius 4 5 6 6P-01-01-01-04-014-ajam tikslo uždaviniuiBotanikos sode ir Šv. Jonų bažnyčioje organizuotų viešųjų renginiųskaičius 80 80 80 80P-01-01-01-05-015-ajam tikslo uždaviniuiKompiuterių skaičius tinkle 7 800 8 000 8 200 8 200P-01-01-01-05-02 1000 Mbps ir didesnės spartos tinklo magistralių dalis, procentai 36% 40% 42% 42%P-01-01-01-05-03 Dalykų, kuriuos studijuojant naudojami e.studijų metodai, skaičius 240 250 255 255P-01-01-01-06-016-ajam tikslo uždaviniuiSuvartojamos šilumos kiekio ir šildomo patalpų ploto santykis 0,098 0,0973 0,0963 0,096325%14035


3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės1Vertinimo kriterijauskodasVertinimo kriterijus pavadinimas2012-ųjųmetųplanas2013-ųjųmetųplanas2014-ųjųmetųplanas2015-ųjųmetųplanas2018-ųjųmetųplanasR-01-03-01-011-ajam programos tiksluiPadidėjusi tradicinių ir elektroninių informacijos išteklių panauda(išduotis Lietuvos ir užsienio vartotojams/ paieškų duomenų bazėseskaičius)1-ajam tikslo uždaviniui:480 000/2000 000580 000/2300 000580 000/2500 000580 000/2500 000P-01-03-01-01-01 Bibliotekoje organizuotų viešųjų renginių skaičius 45 75 75 75Bibliotekoje restauruoti rankraščiai, knygos ir periodiniai leidiniai, VIIIP-01-03-01-01-02 kategorijos sąlyginiai lapai 18 750 18 750 18 750 18 750Bibliotekoje konservuoti rankraščiai, knygos ir periodiniai leidiniai, VIIIP-01-03-01-01-03 kategorijos sąlyginiai lapai 56 250 56 250 56 250 56 250Bibliotekoje saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų rengimas archyvuiP-01-03-01-01-04 ir prieigai 120 000 120 000 120 000 120 000P-01-03-01-01-05 Leidinių, įtrauktų į elektroninį katalogą, skaičius 80 000 110 000 110 000 110 000Bibliotekos ir Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro vartotojųP-01-03-01-01-06 skaičius 25 000 27 000 27 000 27 000P-01-03-01-01-07Apsilankymų Bibliotekoje ir Mokslinės komunikacijos ir informacijoscentre skaičius 500 000 800 000 800 000 800 000580 000/2500 000


3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės1Vertinimo kriterijauskodasVertinimo kriterijus pavadinimas2012-ųjųmetųplanas2013-ųjųmetųplanas2014-ųjųmetųplanas2015-ųjųmetųplanas2018-ųjųmetųplanasR-01-05-01-011-ajam programos tikslui:Studentų, gavusių išmokas iš valstybės biudžeto, skaičius 6455 5993 6005 6005 6005P-01-05-01-01-011 ajam tikslo uždaviniui:Studentų, gaunančių skatinamąją stipendiją iš valstybės biudžeto lėšų užstudijų rezultatus 5000 4500 4500 4500 4500P-01-05-01-01-02 Doktorantų, gaunančių paramą, skaičius 745 750 760 760 760P-01-05-01-01-03 Gydytojų rezidentų, gaunančių paramą, skaičius 710 743 745 745 745


4 lentelė. 2013-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupesEil.Nr.Institucijos / įstaigos pavadinimasinstitucijos / įstaigosvadovai ir pavaduotojaiiš visoiš jų valstybėstarnautojaikitų padalinių vadovai irpavaduotojaiiš visoiš jų valstybėstarnautojaiPareigybių skaičiusspecialistai / pareigūnai, neturintyspavaldžių asmenų, ir kitiiš visoiš jų valstybėstarnautojaiiš visoiš jųvalstybėstarnautojaiIšlaidos darboužmokesčiui,tūkst. litų1. Vilniaus universitetas 5 303 3 458 3 766 92 9792.3.4.Kiti biudžeto lėšas gaunantyssubjektai*Iš viso pareigybių 5 303 3 458 3 766Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 493 8197 84 289 92 979 92 979Nurodomas asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų planuojamas skaičius pareigybių (valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, teisėjų, valstybėstarnautojų (įskaitant politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir statutinius valstybės tarnautojus), karių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurioms išlaikyti darbo užmokestisplanuojamas iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų:1. Skiltyje „institucijos / įstaigos vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi institucijų ir įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, administracijos vadovai, departamentų (valdybų)direktoriai ir pavaduotojai.2. Skiltyje „kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi skyrių, poskyrių vadovai, pavaduotojai ir kiti vadovai, turintys pavaldžių asmenų.3. Skiltyje „specialistai / pareigūnai, neturintys pavaldžių asmenų, ir kiti“ nurodomos visos kitos pareigybės, nepriskirtos vadovų grupei.* Eilutėje „Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai“ nurodomi subjektai, vadovaujantis Metodikos 35 punktu.Kartu su lentele gali būti pateikiami paaiškinimai dėl pareigybių skaičiaus, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų veiklos specifiką.–––––––––––––


Priemonėskodas01.01.01.03.0201.03.01.01.0201.01.01.03.015 lentelė. (2013-2015)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai(tūkst. litų)ĮgyvendinimoterminaiInvesticijų projekto pavadinimaspradžiapabaigaBendra vertėPanaudota lėšų iki(n – 1)-ųjų metųPlanuojama panaudoti(n – 1)-aisiais metais2013-aisiais metais 2014-aisiais metais 2015-aisiais metaisLietuvos Respublikosvalstybės biudžeto lėšųporeikisiš jųįstaigų pajamųįmokosEuropos Sąjungos irkita tarptautinėfinansinė paramaLietuvos Respublikosvalstybės biudžeto lėšųporeikisiš jųįstaigų pajamųįmokosEuropos Sąjungos irkita tarptautinėfinansinė paramaVilniaus universiteto architektūrinio ansambliopastatų, , esančių Universiteto g. 5, Pilies g. 15,Pilies g. 13, Pilies g. 11/Skapo g. 9, Skapo g. 7,Pilies g. 21/Šv.Jono g. 10 (Filologijos fakulteto)patalpų ir inžinerinių tinklų atnaujinimas 2014 2017 6097 0 0 0 0 0Senosios Vilniaus universiteto bibliotekospastato Vilniuje, Universiteto g.3,rekonstravimas 2006 2017 36441 20107 260 1000 963 2000Botanikos sodo Kairėnuose infrastruktūrosrekonstravimas ir išplėtojimas 1998 2014 6863 4259 932 672 1000 0Lietuvos Respublikosvalstybės biudžeto lėšųporeikisiš jųįstaigų pajamųįmokosEuropos Sąjungos irkita tarptautinėfinansinė paramaIš viso investicijų projektams 49401 24366 1192 1672 1963 2000Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Vertinimo kriterijus: Efekto01E-01-01Kodas1. Apibrėžimas Vilniaus universiteto procentinė dalis nuo visų Lietuvostyrėjų straipsnių, publikuotų Mokslinės informacijosinstituto “Web of Science” sąrašo leidiniuose.2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Straipsniai, publikuojami Mokslinės informacijos instituto„Web of Science“ duomenų bazėje referuojamuoseleidiniuose, vertinant institucijos mokslo rezultatus yraįskaitomi kaip aukščiausio lygmens mokslinė produkcija.Vilniaus universitetas siekia, kad VU tyrėjų straipsnių dalissudarytų ne mažesnę negu 25 proc. nuo visų paskelbtų irminėtoje duomenų bazėje referuojamų Lietuvos tyrėjųstraipsnių.4. Skaičiavimo metodas Užklausų ISI WOS duomenų bazėje metodas:„Užklausa 1“ – Lietuvos tyrėjų straipsnių skaičius ISIWOS duomenų bazėje:Address: Lithuania; Year published: .... [ataskaitiniaikalendoriniai metai]; Document type: Articles„Užklausa 2“: VU tyrėjų straipsnių skaičius ISI WOSduomenų bazėje:Iš „užklausa 1“ išfiltruojami VU tyrėjų straipsniaiVertinimo rodiklio apskaičiavimas:(VUs / LTs) x 100, kur: VUs - VU tyrėjų straipsniųskaičius ISI WOS duomenų bazėje; LTs - Lietuvos tyrėjųstraipsnių skaičius ISI WOS duomenų bazėje5. Duomenų šaltinis ISI WOS duomenų bazė6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metaiPastaba. Užklausos atliekamos atsiskaitymo už kriterijųmetu (nurodoma data).8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąVida Lapinskaitė, Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoja,el.p. vida.lapinskaite@cr.vu.lt , tel. 2687164,


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasKodasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Vertinimo kriterijus: Efekto01E-01-021. Apibrėžimas Lietuvos ūkiui ir kultūrai svarbių specialybių absolventų(baigusių I-os ir II-os pakopų studijas) skaičius,atitinkantis valstybės užsakymą.2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Sėkmingai studijas baigusių absolventų laida, kasmetįsiliejanti į šalies darbo rinką, atspindi Universiteto veiklospoveikį valstybės ir visuomenės ūkinei, socialinei irkultūrinei plėtrai.4. Skaičiavimo metodas Atitinkamais studijų metais studijas baigusių absolventųsumavimas.5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Studijų informacinė sistema.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuoJekaterina Bortkevič, Vilniaus universiteto Studijųdirektorė, tel. 268 7062, el. p. jekaterina.bortkevic@cr.vu.lt9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumą-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos tikslas: Parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinioišsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius irtaikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtrosdarbus.Vertinimo kriterijus: Rezultato0101KodasR-01-01-01-011. Apibrėžimas Tiesioginių asignavimų, gautų už mokslo rezultatus, dalisbendroje Lietuvos universitetams skirtų asignavimų užmokslo rezultatus sumoje, procentais2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip3. Pasirinkimo pagrindimas Tiesioginiai asignavimai už mokslinę veiklą institucijomsskiriami išorės ekspertams įvertinus Lietuvos mokslo irstudijų institucijų 3-jų metų mokslinę produkciją(aukščiausio lygmens publikacijas, vykdytus tarptautiniusmokslo projektus ir užsakomuosius MTEP darbus).Mokslinės veiklos rezultatai tiesiogiai koreliuoja suinstitucijai skiriama lėšų suma.4. Skaičiavimo metodas Vertinimo rodiklio apskaičiavimas:(TA vu / TA univ ) x 100, kurTA vu – Vilniaus universitetui skirtų tiesioginių asignavimųuž mokslinę veiklą sumaTA univ – visiems Lietuvos universitetams skirtų tiesioginiųasignavimų už mokslinę veiklą suma5. Duomenų šaltinis LR ŠMM internete paskelbti duomenys: Valstybėsbiudžeto projekto maksimalių asignavimų mokslo ir studijųišlaidoms paskirstymas mokslo ir studijų institucijoms(tūkst. Lt)6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąVida Lapinskaitė, Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoja,tel. 2687164, el.p. vida.lapinskaite@cr.vu.ltGali kilti keblumų, pateikiant duomenis laiku, nesasignavimų mokslo ir studijų išlaidoms paskirstymomokslo ir studijų institucijoms projektas skelbiamas nevienu metu, jis gali būti keičiamas metų bėgyje.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos tikslas: Parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinioišsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius irtaikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtrosdarbus.Vertinimo kriterijus: Rezultato0101KodasR-01-01-01-021. Apibrėžimas Valstybės finansuojamų studentų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Vilniaus universitete vykdomos visų trijų pakopųuniversitetinės studijos humanitarinių, socialinių, fizinių,biomedicinos ir technologijos mokslų srityse. Bendrasvisose pakopose už valstybės lėšas studijuojančių studentųskaičius ir skirtingose pakopose studijuojančių studentųskaičių proporcijos charakterizuoja Universitetą irapibūdina jo vaidmenį įgyvendinant universitetinioišsilavinimo specialistų rengimo uždavinius.4. Skaičiavimo metodas Vilniaus universiteto pirmosios, antrosios pakopų irvientisųjų studijų programų, doktorantūroje ir rezidentūrojevalstybės finansuojamose vietose studijuojančių studentųsumavimas.5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Studijų informacinė sistema, Vilniausuniversiteto Informacinių technologijų taikymo centrosukurta doktorantų ir rezidentų duomenų bazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai (spalio 1 d.).8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąJekaterina Bortkevič, Vilniaus universiteto Studijųdirektorė, tel. 268 7062, el. p. jekaterina.bortkevic@cr.vu.ltStanislava Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūrosskyriaus vedėja , tel.2687093, el.p.stanislava.vaskevicienė@cr.vu.ltMetų eigoje studentų skaičius gali nežymiai kisti lyginantsu fiksuojamu spalio 1 d., kadangi vykstant studijomsstudentai gal jas sustabdyti, atnaujinti, pakeisti studijųfinansavimo būdą ar programą ir net nutraukti studijas arbūti pašalinti.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, švietimo ir kultūros plėtotei reikalingustarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus beieksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbusVertinimo kriterijus: Produkto0101 01KodasP-01-01-01-01-011. Apibrėžimas Vienam sąlyginiam mokslininkui tenkančių straipsnių,publikuotų recenzuojamuose leidiniuose, norminis rodiklis2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip3. Pasirinkimo pagrindimas Recenzuojamuose leidiniuose publikuojamiemsstraipsniams privaloma mokslinė ekspertizė. 1-amsąlyginiam mokslininkui tenkančių straipsnių skaičiusparodo institucijos mokslininkų produktyvumą,publikuojant ekspertų įvertintas publikacijas4. Skaičiavimo metodas Vertinimo rodiklio apskaičiavimas:( S / P ) / N 2010 , kur S - Straipsnių recenzuojamuoseleidiniuose skaičius imamas iš VU publikacijų duomenųbazės; P - Sąlyginis mokslininkų skaičius nustatomasremiantis VU personalo duomenų bazės duomenimis (215užklausa, atsiskaitomųjų metų gruodžio 31 d.duomenimis). Skaičiuojami tyrėjai (žmonės), turintys dr.laipsnį. Pedagogai (profesoriai, docentai ir lektoriai su dr.laipsniu) dalinami iš 3 (remiantis Frascatti vadovonuostatomis, pedagogai skiria 1/3 savo darbo laiko mokslotiriamajai veiklai) ir pridedami vyriausieji, vyresniejimokslo darbuotojai ir mokslo darbuotojai. N 2010 - Gautasrodiklis normuojamas, t.y. dalinamas iš analogiško 2010 m.rodiklio (norminimo bazė keičiama kas 5 m)5. Duomenų šaltinis VU publikacijų duomenų bazė ir Personalo duomenų bazė6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąVida Lapinskaitė, Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoja,tel. 2687164, el.p. vida.lapinskaite@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, švietimo ir kultūros plėtotei reikalingustarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus beieksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbusVertinimo kriterijus: Produkto0101 01KodasP-01-01-01-01-021. Apibrėžimas Vienam sąlyginiam mokslininkui tenkančių monografijųautorinių lankų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Vienam sąlyginiam mokslininkui tenkančių autorinių lankųskaičius parodo institucijos mokslininkų produktyvumą,publikuojant monografijas ir mokslo studijas. Tai yraneperiodiniai ir netęstiniai leidiniai ir aukščiausiaivertinama mokslinės produkcijos rūšis.4. Skaičiavimo metodas Vertinimo rodiklio apskaičiavimas:AL / P, kur AL - Monografijų ir mokslo studijų autoriniųlankų skaičius nustatomas monografijų ir studijų puslapiųskaičių dalinant iš 14 (daliklis pasirinktas, remiantisMokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbųvertinimo metodika, patvirtinta 2010-07-10 LR švietimoministro įsakymu Nr. V-1128); P - Sąlyginis mokslininkųskaičius nustatomas remiantis VU personalo duomenųbazės duomenimis (215 užklausa, gruodžio 31 d.duomenimis). Skaičiuojami tyrėjai (žmonės), turintys dr.laipsnį. Pedagogai (profesoriai, docentai ir lektoriai su dr.laipsniu) dalinami iš 3 (remiantis Frascatti vadovonuostatomis, pedagogai skiria 1/3 savo darbo laiko mokslotiriamajai veiklai) ir pridedami vyriausieji, vyresniejimokslo darbuotojai ir mokslo darbuotojai.5. Duomenų šaltinis VU publikacijų duomenų bazė ir Personalo duomenų bazė6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąVida Lapinskaitė, Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoja,tel. 2687164, el.p. vida.lapinskaite@cr.vu.lt


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Parengti ūkio, verslo ir kultūros poreikius atitinkančius visųlygių aukščiausios kvalifikacijos specialistusVertinimo kriterijus: Produkto0101 02KodasP-01-01-01-02-011. Apibrėžimas Valstybės biudžeto finansuojamų I ir II studijų pakoposstudentų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Į valstybės finansuojamas pirmosios ir antrosios pakoposbei vientisųjų studijų vietas konkuruoja geriausiaibesimokantis ir labiausiai motyvuotas akademinisjaunimas, todėl šiose programose studijuojančių studentųskaičius tiesiogiai atspindi tiek Universiteto patrauklumą,tiek ir jo vaidmenį rengiant aukščiausios kvalifikacijosspecialistus..4. Skaičiavimo metodas Vilniaus universiteto Studijų informacinėje sistemojeeinamųjų metų spalio 1 d. pirmosios, antrosios pakopų irvientisųjų studijų programų valstybės finansuojamosevietose studijuojančių studentų sumavimas.5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Studijų informacinė sistema.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai (spalio 1 d.).8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąJekaterina Bortkevič, Vilniaus universiteto Studijųdirektorė, tel. 268 7062, el. p. jekaterina.bortkevic@cr.vu.ltMetų eigoje studentų skaičius gali nežymiai kisti lyginantsu fiksuojamu spalio 1 d., kadangi vykstant studijomsstudentai gal jas sustabdyti, atnaujinti, pakeisti studijųfinansavimo būdą ar programą ir net nutraukti studijas arbūti pašalinti.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Parengti ūkio, verslo ir kultūros poreikius atitinkančius visųlygių aukščiausios kvalifikacijos specialistusVertinimo kriterijus: Produkto0101 02KodasP-01-01-01-02-021. Apibrėžimas Doktorantų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Konkurso būdu atrenkamų pretendentų, atsižvelgiant įmokslininkų pamainos poreikį Universiteto mokslineipedagoginei veiklai, finansinės galimybes, Universitetostudijas ir mokslinę veiklą vykdančių padaliniųdoktorantūros studijų rezultatyvumą, skaičiai atspindiUniversitete sukauptą intelektinį potencialą, kuris yrabūtinas rengti mokslininkus.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami visi doktorantai, išskyrus tuos kurie:I) nutraukia studijas Vilniaus universiteto Doktorantūrosreglamento nustatyta tvarka;2) studijų laikas baigiasi kalendoriniais metais;3) kalendoriniams metams Rektoriaus įsakymu yra išleistiakademinių atostogų (nėštumo ir gimdymo, vaikopriežiūrai, ligos atvejai ir pan.).5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymocentro sukurta doktorantų duomenų bazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniais metais (sausio 1 d. ir spalio 1 d )8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąStanislava Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūrosskyriaus vedėja , tel.2687093, el.p.stanislava.vaskevicienė@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Parengti ūkio, verslo ir kultūros poreikius atitinkančius visųlygių aukščiausios kvalifikacijos specialistusVertinimo kriterijus: Produkto0101 02KodasP-01-01-01-02-031. Apibrėžimas Gydytojų rezidentų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Konkurso būdu atrenkamų pretendentų į atitinkamasrezidentūros studijų programas, atsižvelgiant į LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatomasgydytojų specialistų poreikio tendencijas ir vykdomąasmens sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugųrestruktūrizavimą, skaičiai, atspindi Universiteto potencialąrengti gydytojus praktinei veiklai.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami visi rezidentai , išskyrus:I) kurie nutraukia studijas Vilniaus universiteto medicinosir odontologijos rezidentūros reglamento nustatyta tvarka;2) kurie baigia studijas;3) kurie kalendoriniams metams Rektoriaus įsakymu yraišleisti akademinių atostogų (nėštumo ir gimdymo, vaikopriežiūrai, ligos atvejai ir pan.)5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymocentro sukurta rezidentų duomenų bazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniais metais ( sausio 1 d. ir spalio 1 d )8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąStanislava Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūrosskyriaus vedėja , tel.2687093, el.p.stanislava.vaskevicienė@cr.vu.lt_


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Organizuoti investicinių projektų parengimą ir vykdymą pagalValstybės kapitalo investicijų programasVertinimo kriterijus: Produkto0101 03KodasP-01-01-01-03-011. Apibrėžimas Parengtų ir įgyvendinamų investicinių projektų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip3. Pasirinkimo pagrindimas Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintąmetodiką parengiami investiciniai projektai finansiškai(ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiainvestavimo į Universiteto infrastruktūrą tikslus, įvertinainvesticijų grąžą ir kitus efektyvumo rodiklius. Jųįgyvendinimas pagal Valstybės kapitalo investicijųprogramas modernizuojama Universiteto infrastruktūra -rekonstruojami turimi pastatai ir patalpos, jas pritaikantstudijų ir mokslo reikmėms, perkamas studijoms ir moksluireikalingas ilgalaikis materialusis turtas.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami faktiškai parengti, nustatyta tvarka LietuvosRespublikos finansų ministerijai pateikti ir pagal Valstybėskapitalo investicijų programą įgyvendinami investicijųprojektai.5. Duomenų šaltinis Parengtų investicijų projektų sąrašas ir duomenys LietuvosRespublikos finansų ministerijos interneto svetainėje6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąNeringa Kižienė, Strateginės plėtros direkcijosInfrastruktūros plėtros skyriaus vedėja, tel. 2687240, el.p.neringa.kiziene@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo objektų apsaugą, priežiūrąir prieinamumą plačiajai visuomeneiVertinimo kriterijus: Produkto0101 04KodasP-01-01-01-04-011. Apibrėžimas Botanikos sode ir Šv. Jonų bažnyčioje organizuotų viešųjųrenginių skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Vilniaus universiteto yra atsakingas ne tik už didžiulęistorinę, architektūrinę ir meninę vertę turinčių kultūrospaveldo objektų išsaugojimą, bet ir už jų tinkamąpanaudojimą mokslui ir studijoms, Lietuvos valstybėsreprezentavimui, Lietuvos kultūros paveldo sklaidai. TiekŠv. Jonų bažnyčioje organizuojami renginiai (studijų metųpradžios iškilmės Initium semestri, studijų metų pabaigosiškilmės Finis semestri, Universiteto jubiliejinės iškilmėsGratulamur, Universiteto gimtadienio šventės Vivatacademia, visų Lietuvos aukštųjų mokyklųbendruomenėms skirtų koncertų ciklai Alma MaterMusicalis ir kiti), tiek ir Botanikos sode organizuojamirenginiai (Tarptautinės biologinės įvairovės diena, Žolynųdiena, Kristupo festivalio renginiai ir kiti) yra populiarūs iršis populiarumas iliustruoja Universiteto indėlį Lietuvoskultūros paveldo sklaidoje.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami žiniasklaidos priemonėse anonsuoti irfaktiškai Botanikos sode ir Šv. Jonų bažnyčioje organizuotiviešieji renginiai.5. Duomenų šaltinis Žiniasklaidos apžvalgos duomenys ir organizuotų viešųjųrenginių sąrašai.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumą-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Įgyvendinti priemones, kurios paskatintų informacinės ir žiniųvisuomenės plėtrą LietuvojeVertinimo kriterijus: Produkto0101 05KodasP-01-01-01-05-011. Apibrėžimas Kompiuterių skaičius tinkle2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Kompiuterinių tinklų ir darbo vietų infrastruktūrosmodernizavimas yra studijų ir mokslinės veiklos būtinybė.Nuolat atnaujinami informacinių technologijų ištekliaiatspindi informacinę terpę tiek Universiteto vidausprocesams, tiek ir jo iniciatyvoms nacionaliniuose irtarptautiniuose projektuose, susijusiuose su informacinės iržinių visuomenės plėtra.4. Skaičiavimo metodas Interneto vartotojų registracija5. Duomenų šaltinis Interneto vartotojų registracijos sistemaKompiuterinės įrangos duomenų bazė6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Vienas mėnuo8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąMarijus Jurgutis, Informacinių technologijų taikymo centrodirektorius, tel. 2366201, el.p. marijus.jurgutis@ittc.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Įgyvendinti priemones, kurios paskatintų informacinės ir žiniųvisuomenės plėtrą LietuvojeVertinimo kriterijus: Produkto0101 05KodasP-01-01-01-05-021. Apibrėžimas 1000 Mbps ir didesnės spartos tinklo magistralių dalis,procentai2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Magistralės – kompiuterių tinklo linijos tarp pagrindiniųtinklo mazgų ir linijos, jungiančios kamieniniusstruktūrinius universiteto padalinius. 1000 Mbps duomenųperdavimo greitaveika daugeliu atvejų yra būtina irpakankama4. Skaičiavimo metodas Imama procentinė 1000 Mbps ir didesnės spartosmagistralių dalis nuo bendro magistralių skaičiaus5. Duomenų šaltinis Padalinių prašymai, magistralinių linijų įrengimo sutartys,magistralinės įrangos aparatūriniai rodmenys6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąMarijus Jurgutis, Informacinių technologijų taikymo centrodirektorius, tel. 2366201, el.p. marijus.jurgutis@ittc.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Įgyvendinti priemones, kurios paskatintų informacinės ir žiniųvisuomenės plėtrą LietuvojeVertinimo kriterijus: Produkto0101 05KodasP-01-01-01-05-031. Apibrėžimas Dalykų, kuriuos studijuojant naudojami e.studijų metodai,skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus ne3. Pasirinkimo pagrindimas Studijose, priklausomai nuo studijų programos profilio,mokomųjų dalykų mokymosi siekinių gali būti tikslingaipasirenkami ir naudojami įvairūs e.studijų metodai. Todėldalykų, kuriuose naudojami įvairūs ar atskiri e.studijųmetodai, skaičius rodo elektroninio mokymosi plėtrą.4. Skaičiavimo metodas Dalykų, kuriuos studijuojant naudojami e.studijų metodai,sumavimas.5. Duomenų šaltinis Naudojamas specialus VU virtualios mokymosi aplinkosįrankis „Statistika“ , kuris pagal duomenų bazėje esančiusduomenis pateikia e. mokymosi išteklių, naudojamųstudijose, studijuojančiųjų elektroniniu būdu skaičių ir kt.statistinę informaciją. Viešas, internete skelbiamas(http://vma.esec.vu.lt) studijose naudojamų e. mokymosiišteklių katalogas.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąSaulius Preidys, VU Elektroninių studijų ir egzaminavimocentro direktorius, tel. 2366282, el.p.saulius.preidys@esec.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 01 01Programos uždavinys: Užtikrinti racionalios vidaus organizacinės struktūrosfunkcionavimą ir administravimą bei efektyvų universiteto turto ir infrastruktūrosvaldymąVertinimo kriterijus: Produkto0101 06KodasP-01-01-01-06-011. Apibrėžimas Suvartojamos šilumos kiekio ir šildomo patalpų plotosantykis2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip3. Pasirinkimo pagrindimas Šiluminių energetinių resursų suvartojimas, tenkantisvienam šildomo patalpų kvadratiniam metrui, geriausiaiparodo esamą ir siektiną energetikos resursų suvartojimobūklę4. Skaičiavimo metodas Suvartojamos šilumos kiekio ir šildomo patalpų plotosantykio apskaičiavimas: K = Q / S , kur Q – suvartojamosšilumos kiekis, MWh, S - šildomų patalpų plotas, m2.5. Duomenų šaltinis Visų universiteto šilumos apskaitos prietaisų rodmenųsuma ir šildomų patalpų plotas6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai.8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąAntanas Andrikys, Eksploatavimo ir paslaugų direkcijosKomunalinio skyriaus vedėjas, tel. 2193141,e.p.antanas.andrikys@cr.vu. lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos tikslas: Teikti tarptautinio lygio bibliotekines ir informacines paslaugas,kaupti, saugoti ir skleisti valstybinės reikšmės kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Rezultato0101 0301KodasR-01-03-01-011. Apibrėžimas Padidėjusi tradicinių ir elektroninių informacijos ištekliųpanauda (išduotis Lietuvos ir užsienio vartotojams/ paieškųduomenų bazėse skaičius)2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus atspindi bibliotekos tradicinių ir elektroniniųinformacijos išteklių panaudą, fondų turinio aktualumą iratitikimą universiteto studijų programoms4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojamas bendras išduotų leidinių skaičius / remiantisduomenų bazių pateikiamomis statistikos ataskaitomissumuojamas visų vartotojų atliktų paieškų skaičius5. Duomenų šaltinis Informacinės sistemos Aleph cirkuliacijos modulis /duomenų bazių tiekėjų administravimo sistemose esančiosstatistikos ataskaitos6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąElona Varnauskienė, Vilniaus universiteto bibliotekosInformacijos paslaugų centro vedėja, tel. 2687130, el.p.elona.varnauskiene@mb.vu.ltJulija Niauraitė , Vilniaus universiteto bibliotekosElektroninės informacijos skyriaus vedėja, te. 2687134,el.p. julija.niauraite@mb.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-011. Apibrėžimas Bibliotekoje organizuotų viešųjų renginių skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Renginiai rodo bibliotekos kultūros paveldo sklaidą,aktualumą, bendradarbiavimo su partneriais, kitomiskultūros ir mokslo organizacijomis stiprinimą, padedaįgyvendinti VU švietėjišką misiją.4. Skaičiavimo metodas Visų bibliotekoje surengtų viešų renginių suma: parodos,seminarai, konferencijos, knygų pristatymai, akcijos ir kt.5. Duomenų šaltinis Įvykusių renginių sąvadas6. Duomenų auditas –7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąSnieguolė Misiūnienė, Vilniaus universiteto bibliotekosParodų organizavimo ir muziejinių rinkinių sk. vedėja, tel.2687103, el.p. snieguole.misiuniene@mb.vu.lt


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-021. Apibrėžimas Bibliotekoje restauruoti rankraščiai, knygos ir periodiniaileidiniai, VIII kategorijos sąlyginiai lapai2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Šis kriterijus atspindi VU bibliotekos veiklas, siekiantišsaugoti ir aktualinti joje saugomą spaudos ir raštopaveldą. Kriterijus taikomas restauruotiems objektamsapskaityti.4. Skaičiavimo metodas Apskaičiuojamas sąlyginiais VIII kategorijos restauravimolapais. Priklausomai nuo restauruojamo objekto pažeidoslaipsnio, nustatoma tam tikra restauravimo sudėtingumokategorija (nuo I iki V). Apskaičiuojant VIII kategorijoslapų kiekį, taikomas didinimo/mažinimo koeficientas, kurissiejamas su standartiniu lapu (lapas, kurio ilgis 25 cm,aukštis 17 cm.).5. Duomenų šaltinis Restauruotų dokumentų priėmimo ir grąžinimo aktai6. Duomenų auditas –7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąTatjana Timčenko, Vilniaus universiteto bibliotekosRestauravimo skyriaus vedėja, tel. 2687135, el.p.tatjana.timcenko@mb.vu.lt–


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-031. Apibrėžimas Bibliotekoje konservuoti rankraščiai, knygos ir periodiniaileidiniai, VIII kategorijos sąlyginiai lapai2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Šis kriterijus atspindi VU bibliotekos veiklas, siekiantišsaugoti ir aktualinti joje saugomą spaudos ir raštopaveldą. Kriterijus taikomas konservuotiems objektamsapskaityti.4. Skaičiavimo metodas Apskaičiuojamas sąlyginiais VIII kategorijoskonservavimo lapais. Priklausomai nuo konservuojamoobjekto pažeidos laipsnio, nustatoma tam tikrakonservavimo sudėtingumo kategorija (nuo VI iki XII).Apskaičiuojant VIII kategorijos lapų kiekį, taikomasdidinimo/mažinimo koeficientas, kuris siejamas sustandartiniu lapu (lapas, kurio ilgis 25 cm, aukštis 17 cm.).5. Duomenų šaltinis Konservuotų dokumentų priėmimo ir grąžinimo aktai6. Duomenų auditas –7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąTatjana Timčenko Vilniaus universiteto bibliotekosRestauravimo skyriaus vedėja, tel. 2687135, el.p.tatjana.timcenko@mb.vu.lt–


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-041. Apibrėžimas Bibliotekoje saugomų dokumentų skaitmeninių kopijųrengimas archyvui ir prieigai2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Vadovaujantis Lietuvos kultūros paveldoskaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo irprieigos strategija, patvirtinta Lietuvos RespublikosVyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493(Žin., 2009, Nr. 66-2624), ir jos vykdymo priemoniųplanu, biblioteka įpareigota skaitmeninti saugomuskultūros paveldo objektus ir užtikrinti prieigąvartotojui prie jų skaitmeninių kopijų.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojamos skenavimo arba fotografavimo būdusukurtos dokumentų puslapių skaitmeninės kopijos, tai yravienas puslapis prilyginamas vienam skaitmeniniamvaizdui.5. Duomenų šaltinis Skaitmeninių vaizdų duomenų saugyklos.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąElona Malaiškienė, Vilniaus universiteto bibliotekosSkaitmeninimo skyriaus vedėja, tel. 2687141, e.p.elona.malaiskiene@mb.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-051. Apibrėžimas Leidinių, įtrauktų į elektroninį katalogą, skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus atspindi naujai į elektroninį katalogą įtrauktųleidinių skaičių, kas lengvina informacijos ištekliųprieinamumą akademinei ir plačiajai visuomenei,atskleidžia, kaip kuriama aktyvaus mokymosi ir mokymoaplinka, aktualinamas kultūros paveldas4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojamas bibliografinių įrašų elektroniniame katalogeskaičius5. Duomenų šaltinis Informacinė sistema Aleph6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąOdeta Pakalnienė, Vilniaus universiteto bibliotekosInformacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja,tel.2687108, el. p.: odeta.pakalniene@mb.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Produkto0101 0301KodasP-01-03-01-01-061. Apibrėžimas Bibliotekos ir Mokslinės komunikacijos ir informacijoscentro vartotojų skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus atspindi bibliotekoje teikiamų informacijospaslaugų poreikio mastą4. Skaičiavimo metodas VU studentų, VU darbuotojų ir kitų registruotų bibliotekosvartotojų suma5. Duomenų šaltinis VU studentų, VU personalo duomenų bazės, bibliotekinėsistema Aleph6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąElona Varnauskienė ,Vilniaus universiteto bibliotekosInformacijos paslaugų centro vedėja, tel.2687130, el.p.elona.varnauskiene@mb.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimasProgramos uždavinys: Atlikti šalies ūkio, Formuoti ir skleisti informacijos išteklius,atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi irmokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti iraktualinti kultūros paveldąVertinimo kriterijus: Rezultato0101 0301KodasP-01-03-01-01-071. Apibrėžimas Apsilankymų Bibliotekoje ir Mokslinės komunikacijos irinformacijos centre skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus atspindi kuriamos informacinės ir fizinėsaplinkos kokybę, bibliotekos, kaip mokymosi visągyvenimą vietos formavimo mastą.4. Skaičiavimo metodas Naudojant specialią RFID įrangą skaičiuojamasapsilankymų bibliotekoje skaičius5. Duomenų šaltinis Apsaugos ir įeigos kontrolės sistemų duomenų kaupyklos6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas kasmet8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąElona Varnauskienė ,Vilniaus universiteto bibliotekosInformacijos paslaugų centro vedėja, tel.2687130, el.p.elona.varnauskiene@mb.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Studentų rėmimas 01 05Programos tikslas: Skatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų ir užtikrintistudentų socialines garantijasVertinimo kriterijus: Rezultato0101KodasR-01-05-01-011. Apibrėžimas Studentų, gavusių išmokas iš valstybės biudžeto, skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijųstudentams iš valstybės biudžeto lėšų mokamosskatinamosios stipendijos, o doktorantams ir gydytojamsrezidentams – išmokos. Iš valstybės biudžeto išmokasgaunančių studentų skaičius atspindi Universiteteįgyvendinamo gerai besimokančių studentų materialinioskatinimo valstybės lėšomis apimtis ir valstybėsdoktorantams bei gydytojams rezidentams suteikiamųsocialinių garantijų apimtis.4. Skaičiavimo metodas Sumuojami studentų, kuriems skiriama skatinamojistipendija, ir išmokas gaunančių doktorantų bei gydytojųrezidentų skaičius.5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Studijų informacinė sistema,Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymocentro sukurta doktorantų ir gydytojų rezidentų duomenųbazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąRasa Matonienė, Akademinių paslaugų ir paramosstudentams skyriaus vedėja, tel. 2687164, el.p.rasa.matonienė@cr.vu.ltS.Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūros skyriausvedėja , tel.2687093, el.p. stanislava.vaskevicienė@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Studentų rėmimas 01 05Programos uždavinys: Teikti paramą studentams, doktorantams ir gydytojamsrezidentamsVertinimo kriterijus: Produkto0101KodasP-01-05-01-01-011. Apibrėžimas Studentų, gaunančių skatinamąją stipendiją iš valstybėsbiudžeto lėšų už studijų rezultatus2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Pasirinkimo pagrindimas Pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijųstudentams iš valstybės biudžeto lėšų mokamosskatinamosios stipendijos (lėšos skatinamosiomsstipendijoms yra įskaičiuotos į studijų kainą), skiriamosgeriausiems studentams, atsižvelgiant į studijų rezultatus arkitus akademinius laimėjimus. Kriterijus parodoUniversitete įgyvendinamo gerai besimokančių studentųmaterialinio skatinimo valstybės lėšomis apimtis.4. Skaičiavimo metodas Studentų, gavusių išmokas iš valstybės biudžeto,sumavimas.5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Studijų informacinė sistema.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąRasa Matonienė, Akademinių paslaugų ir paramosstudentams skyriaus vedėja, tel. 2687164, el.p.rasa.matonienė@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasKodasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.01Programa: Studentų rėmimas 01 05Programos uždavinys: Teikti paramą studentams, doktorantams ir gydytojamsrezidentamsVertinimo kriterijus: Produkto01P-01-05-01-01-021. Apibrėžimas Doktorantų, gaunančių paramą, skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus ne3. Pasirinkimo pagrindimas Doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų išmokamųstipendijų apimtis ir skaičius atspindi valstybėsdoktorantams suteikiamų socialinių garantijų apimtį irformą. Stipendijos doktorantams mokamos LRVyriausybės nustatyta tvarka ir vadovaujantis Vilniausuniversiteto stipendijų nuostatais. Doktorantai į valstybėsfinansuojamas vietas priimami konkurso būdu.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami visi doktorantai, išskyrus tuos kurie:I) nutraukia studijas Vilniaus universiteto Doktorantūrosreglamento nustatyta tvarka;2) nustatytu laiku baigiasi doktorantūros studijos;3) kalendoriniams metams Rektoriaus įsakymu yra išleistiakademinių atostogų (nėštumo ir gimdymo, vaikopriežiūrai, ligos atvejai ir pan.).5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymocentro sukurta doktorantų duomenų bazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai (sausio 1 d. ir spalio 1 d.)8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąS.Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūros skyriausvedėja , tel.2687093, el.p. stanislava.vaskevicienė@cr.vu.lt-


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS20132015 metai(ataskaitinis laikotarpis)PavadinimasAsignavimų valdytojas: Vilniaus universitetas 90.900.1581Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šaliesmokslinę kompetenciją.Programa: Studentų rėmimas 01 05Programos uždavinys: Teikti paramą studentams, doktorantams ir gydytojamsrezidentamsVertinimo kriterijus: Produkto0101KodasP-01-03-01-01-031. Apibrėžimas Gydytojų rezidentų, gaunančių paramą, skaičius2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus ne3. Pasirinkimo pagrindimas Gydytojams rezidentams iš valstybės biudžeto lėšųišmokamų išmokų apimtis ir skaičius atspindivalstybės gydytojams rezidentams suteikiamųsocialinių garantijų apimtį ir formą. Išmokosgydytojams rezidentams mokamos LR Vyriausybėsnustatyta tvarka ir vadovaujantis Vilniaus universitetostipendijų nuostatais. Gydytojai rezidentai į valstybėsfinansuojamas vietas priimami konkurso būdu.4. Skaičiavimo metodas Skaičiuojami visi gydytojai rezidentai , išskyrus tuos kurie:I) nutraukia studijas Vilniaus universiteto medicinos irodontologijos rezidentūros reglamento nustatyta tvarka;2) nustatytu laiku baigia studijas;3) kalendoriniams metams Rektoriaus įsakymu yra išleistiakademinių atostogų (nėštumo ir gimdymo, vaikopriežiūrai, ligos atvejais ir pan.)5. Duomenų šaltinis Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymocentro sukurta doktorantų duomenų bazė.6. Duomenų auditas -7. Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai (sausio 1 d. ir spalio 1 d.)8. Už vertinimo kriterijų atsakingaskontaktinis asmuo9. Kita informacija apie vertinimo kriterijauspatikimumąS.Vaškevičienė, Doktorantūros ir rezidentūros skyriausvedėja , tel.2687093, el.p. stanislava.vaskevicienė@cr.vu.lt-

More magazines by this user
Similar magazines