MULTICLIP

manuals.ggp.group.com

MULTICLIP

GSVENSKASSTOPNI3x9. Multiclip 46 SE 10. Briggs & Stratton LS 453x11. Briggs & Stratton ES 4512. HondaSSFRONTREAR13. 14.S15. 16.


SSVENSKA17. Briggs & Stratton LS 4518. Briggs & Stratton ES 45Briggs & Stratton : 0,75 mm0,75 mmHonda: 0,7-0,8 mm19. Honda 20.21. 22.40 Nm


LTLIETUVIŠKAISIMBOLIAIAnt mašinos atvaizduoti toliau nurodyti simboliai.Jų paskirtis – priminti jums apie reikiamąatsargumą ir dėmesį, kai naudojatės mašina.Simbolių reikšmės tokios:Dėmesio! Prieš pradėdami naudotismašina, perskaitykite instrukciją irsaugumo vadovą.Dėmesio! Pasirūpinkite, kad pašaliniaiasmenys stovėtų atokiai. Saugokitėsišmetamų objektų.Dėmesio! Nekiškite po mašinos korpusurankų nei kojų, kuomet mašina veikia.Dėmesio! Prieš pradėdami bet kokiusremonto darbus, nuo uždegimo žvakėsnuimkite laidą.Įspėjimas! Valydami apatinęvejapjovės pusę, visada atverskitevejapjovę atgal. Jei vejapjovępakreipsite kita kryptimi, galiišbėgti kuras ir alyva.SVARBUKai kuriuose modeliuose nėra akceleratoriausrankenėlės. Variklio greitis nustatytas pagaloptimalų veikimą ir minimalų teršalų kiekįišmetamosiose dujose.SURINKIMASRANKENAUžlenkite apatinę rankenos dalį.Tuomet pritvirtinkite viršutinę rankenos dalį. Jitvirtinama varžtais, poveržlėmis ir specialiomisveržlėmis (1 pav.).Rankena turi keturias skirtingas padėtis. Kojaatlaisvinkite fiksatorių ir pastatykite rankeną įnorimą padėtį (2 pav.).1. Vejos pjovimui normaliu būdu.2. Vejos pjovimui po medžiais, krūmais ir pan.3. Stovėjimo padėtis.4. Pristatymo ir saugojimo padėtis. Rankenaužima mažiau vietos, kai atlaisvinaterankenėles ir užlenkiate rankeną į viršų.PASTABA! Saugokite, kad sulenkiant arbaištiesiant rankeną, nesugnybtumėte irnenutrauktumėte lynų.VALDYMO PRIEMONĖSĮ lynų laikiklius E įstatykite lynus ir elektros laidą(Multiclip 46 SE) (3 pav.). Įtvirtinkite starteriorankenėlę dešinėje rankenos pusėje esančiojekilpoje F.AKUMULIATORIUS (Multiclip 46 SE)Elektrolitas akumuliatoriuje yranuodingas ir sukelia koroziją. Jis galisukelti rimtus gedimus dėl korozijos irkt. Venkite bet kokio sąlyčio su oda,saugokitės, kad nepakliūtų į akis ir antdrabužių.Prieš užvedant pirmą kartą, akumuliatorių reikia24 valandas įkrauti, žr. išsamesnę informacijąskyrelyje „PRIEŽIŪRA, AKUMULIATORIUS“.VEJAPJOVĖS NAUDOJIMASPRIEŠ PRADEDANTĮPILKITE Į KARTERĮ ALYVOSParduodant vejapjovę, alyvos varikliokarteryje nėra. Todėl, prieš užvedantvariklį pirmą kartą, į karterį būtinaįpilti alyvos.1. Ištraukite alyvos matuoklį (5, 6, 7 pav.).2. Į variklio karterį įpilkite 0,55 litrų geroskokybės (SE, SF arba SG klasės) alyvos.Naudokite SAE 30 arba SAE 10W-30 tipoalyvą.3. Lėtai pilkite alyvą iki „FULL/MAX“ žymos.Neperpildykite.PATIKRINKITE ALYVOS LYGĮPrieš naudodamiesi mašina, patikrinkite, ar alyvoslygis yra tarp „FULL/MAX“ ir „ADD/MIN“matuoklio žymų. Vejapjovė turi stovėtihorizontaliai.Briggs & Stratton:Ištraukite ir nuvalykite alyvos matuoklę (5, 6 pav.).Įstatykite matuoklę iki galo ir priveržkite. Tuometatsukite ir vėl ją ištraukite. Patikrinkite alyvos lygį.Jei alyvos lygis žemas, įpilkite iki „FULL/MAX“žymos.


LIETUVIŠKAILTHonda:Ištraukite ir nuvalykite alyvos matuoklę (7 pav.). Ikigalo įkiškite matuoklį, bet neįsukite jo į sriegius.Vėl jį ištraukite. Patikrinkite alyvos lygį. Jei alyvoslygis žemas, įpilkite iki „FULL/MAX“ žymos.PRIPILDYKITE BENZINO BAKĄKai variklis veikia ar tebėra įkaitęs,negalima atidaryti bako dangtelio arpilti benzino.Niekuomet nepripildykite benzino bakoiki pat viršaus. Palikite šiek tiek vietos,kad benzinas galėtų plėstis, jeiprireiktų.Stenkitės naudoti mažai kenksmingą aplinkaibenziną, t.y. alkilato benziną. Šio tipo benzinas dėlsavo sudėties yra mažiau kenksmingas žmonėms irgamtai. Pavyzdžiui, jame nėra švino priemaišų,oksidatorių (alkoholių ir eterių), alkenų ir benzolo.PASTABA! Jei pradėsite naudoti mažaikenksmingą aplinkai benziną varikliui,kuriam anksčiau buvo naudojamaspaprastas bešvinis benzinas (95), elkitėsatidžiai pagal benzino gamintojorekomendacijas.Taip pat galima naudoti paprastą bešvinį 95oktaninio skaičiaus benziną. Niekuometnenaudokite maišyto su alyva benzino, naudojamodvitakčiuose varikliuose. PASTABA!Nepamirškite, jog paprastas bešvinis benzinas yragendantis produktas; nepirkite benzino daugiau,nei galite suvartoti per trisdešimt dienų.VARIKLIO PALEIDIMAS(Briggs & Stratton)1. Pastatykite vejapjovę ant lygaus, tvirto žemėspaviršiaus. Neužveskite variklio aukštoježolėje.2. Patikrinkite, ar žvakės laidas prijungtas prieuždegimo žvakės.3. Jei vejapjovėje yra akceleratoriaus rankenėlė,pastatykite akceleratoriaus rankenėlę N į visogreičio padėtį (8, 9 pav.).4. Užvedant šaltą variklį: Pilnai 6 kartusnuspauskite kuro įsiurbimo mygtuką (10, 11pav.).Užvedant šiltą variklį, kuro įsiurbimo mygtukospausti nereikia. Jei variklis užgeso pasibaiguskurui, įpilkite kuro, tuomet 3 kartus paspauskitekuro įsiurbimo mygtuką.5. Paspauskite užvedimo/sustabdymo kilpą Grankenos link. PASTABA! Kad variklisneužgestų, užvedimo/sustabdymo kilpą Greikia laikyti nuspaustą (8, 9 pav.).6. Kad variklis lengviau užsivestų, paspauskiterankeną žemyn, truputį pakeldami priekiniusratus nuo žemės. Neužveskite variklio vešlioježolėje.Multiclip 46 STvirtai suimkite starteriorankenėlę ir, staigiai patraukdami starterio lyną,užveskite variklį.Multiclip 46 SE:Užveskite variklį, pasukdamiuždegimo raktelį pagal laikrodžio rodyklę.Paleiskite raktelį, kai tik variklis užsives. Kadneišsikrautų akumuliatorius, visuometužveskite trumpais bandymais.7. Kad mašina gerai pjautų veją, varikliuivisuomet leiskite veikti visu greičiu.Rankas ir kojas laikykite atokiai nuobesisukančių ašmenų. Niekuometnekiškite rankų arba kojų po peiliogaubtu arba į žolės išmetimo įtaisą.VARIKLIO PALEIDIMAS (Honda)1. Pastatykite vejapjovę ant lygaus, tvirto žemėspaviršiaus. Neužveskite variklio aukštoježolėje.2. Patikrinkite, ar žvakės laidas prijungtas prieuždegimo žvakės.3. Atidarykite degalų čiaupą (12 pav.).4. Akceleratoriaus valdymo rankenėlę Npastatykite į užvedimo padėtį . PASTABA!Nereikia naudoti užvedimo padėties, kaivariklis karštas (8 pav.).5. Paspauskite užvedimo/sustabdymo kilpą Grankenos link. PASTABA! Kad variklisneužgestų, užvedimo/sustabdymo kilpą Greikia laikyti nuspaustą (8 pav.).6. Tvirtai suimkite starterio rankenėlę ir, staigiaipatraukdami starterio lyną, užveskite variklį.7. Kai variklis užsives, pamažu traukiteakceleratoriaus rankenėlę atgal, kol varikliosūkiai taps maksimalūs. PASTABA! Variklisvisuomet turi veikti maksimaliais sūkiais, kadbūtų išvengta pernelyg didelės mašinosvibracijos.Rankas ir kojas laikykite atokiai nuobesisukančių ašmenų. Niekuometnekiškite rankų arba kojų po peiliogaubtu, kai variklis veikia.


LTLIETUVIŠKAIPAVAROS ĮJUNGIMAS IRIŠJUNGIMASPavara įjungiama paspaudus rankeną žemyn, kadvarantieji ratai truputį pakiltų nuo žemės.Įjunkite pavarą, paspausdami sankabos kilpą Irankenos link. Išjunkite pavarą, paleisdamisankabos kilpą I (8, 9 pav.).Leid˛iant varantiesiems ratams šiek tiek pakiltinuo žemės, galima pasukti, pavažiuoti atgal,nupjauti veją aplink medžius ir pan., neišjungiantpavaros.VARIKLIO SUSTABDYMASIšjungus variklį, tam tikrą laiką jis dargali būti labai įkaitęs. Nelieskiteduslintuvo, cilindro ir aušinimobriaunų. Tai gali sukelti nudegimus.1. Kad užgesintumėte variklį, paleiskiteužvedimo/sustabdymo kilpą G (8, 9 pav.). Šioskilpos veikimo negalima blokuoti (pvz.,užfiksuojant ją nuspaustoje padėtyje prierankenos), kadangi variklio nebus galimasustabdyti.Honda: Uždarykite degalų čiaupą.2. Jei paliekate vejapjovę be priežiūros, nuouždegimo žvakės nuimkite uždegimo laidą.Multiclip 46 SE: Be to, ištraukite starterioraktelį.Jei užvedimo/sustabdymo kilpanebeveikia, variklį išjunkite nuo žvakėsnuimdami uždegimo laidą. Nedelsiantatiduokite vejapjovę remontuoti įįgalioto atstovo dirbtuves.VEJAPJOVĖS VAIRAVIMOPATARIMAIPrieš pradėdami pjauti veją, išrinkite akmenis,žaislus ir kitus kietus objektus.Mašina su MULTICLIP sistema nupjauna žolę,smulkiai ją sukapoja ir išpučia žemyn į veją.Susmulkintos žolės likučių rinkti nereikia.Kad MULTICLIP sistemos efektas būtųgeriausias, reikia paisyti šių taisyklių:1. Leiskite varikliui veikti dideliu greičiu (visugreičiu).2. Nepjaukite vejos pernelyg trumpai. Nupjautireikia ne daugiau kaip 1/3 žolės ilgio.3. Užtikrinkite, kad sritis po vejapjovės korpusubūtų visuomet švari.4. Prižiūrėkite, kad peilio ašmenys visuomet būtųgerai išgaląsti.5. Nepjaukite vejos, kai žolė šlapia. Žolė lengviauprilimpa prie korpuso apačios, todėl vejanupjaunama blogiau.PJOVIMO AUKŠTISPrieš reguliuodami pjovimo aukštį,išjunkite variklį.Pjovimo aukščio negalima pernelygsumažinti, kad ašmenys nekliūtų užžemės paviršiaus nelygumų.Priekinių vejapjovės ratų padėtį galima lengvaipakeisti, taip nustatant vieną iš 4 galimų pjovimoaukščių.Pjovimo aukštis gale reguliuojamas perkeliant ratųašį į vieną iš keturių galimų padėčių (13 pav.).Visų vejapjovės ratų aukštį reikia nustatytivienodą.PRIEŽIŪRAVariklio ar vejapjovės techninępriežiūrą galima atlikti tik tuomet, kaivariklis išjungtas ir nuo uždegimožvakės nuimtas uždegimo laidas.Multiclip 46 SE: Variklio ar vejapjovėstechninę priežiūrą galima atlikti tik tuomet, kaiakumuliatoriaus gnybtas atjungtas nuo varikliognybto (4 pav.).Jei vejapjovę reikia pakelti, pvz., pervežant,išjunkite variklį ir nuo uždegimo žvakėsnuimkite uždegimo laidą.Jei mašiną reikia pakreipti, degalų baką būtinaištuštinti, o variklio uždegimo žvakę visuometlaikyti vertikaliai.VALYMASPo naudojimo vejapjovę reikia išvalyti. Ypačsvarbu nuvalyti apatinę vejapjovės korpuso dalį.Nuplaukite, naudodamiesi ˛arna sodui laistyti.Taip prižiūrima vejapjovė ilgiau tarnaus ir geriauveiks.PASTABA! Nenaudokite aukšto slėgio plovimoįrenginių. Jei prie vejapjovės korpuso pridžiūvožolė, ją galima nugrandyti. Jei reikia, nudažykitepažeistas apatinės korpuso dalies vietas, kadapsaugotumėte nuo rūdijimo.Nuvalykite duslintuvą ir aplink jįesančią sritį, pašalinkite prilipusią žolę,purvą bei kitas degias atliekas.


LIETUVIŠKAILTPASTABA! Vieną arba du kartus per metusišvalykite sritį po transmisijos gaubtu. Nustatykitežemiausią pjovimo aukštį. Atsukite varžtus irnuimkite transmisijos gaubtą (14 pav.). Išvalykitešepečiu arba suspaustu oru.Vieną kartą per sezoną reikia iš vidinės pusėsišvalyti varančiuosius ratus. Nuimkite ratogaubtelį, atsukite varžtą, tuomet nuimkite poveržlęir ratą. Nuvalykite pavaros krumpliaratį irkrumplius ant ratlankio, pašalindami žolę irnešvarumus šepečiu arba suspaustu oru (15 pav.).Vėl uždėkite ratą.AUŠINIMO SISTEMAPrieš kiekvieną naudojimą būtina išvalyti variklioaušinimo sistemą. Nuvalykite nuo cilindroaušinimo briaunų ir oro paėmimo angos žolėslikučius, purvą ir kt.TEPIMASNustatykite žemiausią pjovimo aukštį. Atsukitevaržtus ir nuimkite transmisijos gaubtą. Sutepkitepavaros ašį prie slydimo guolių alyva arbapurškiama alyva bent vieną kartą per sezoną (16pav.).ALYVOS PAKEITIMASAlyvą keiskite tuomet, kai variklis daršiltas, o kuro bakas tuščias. Išleisdamialyvą, elkitės atsargiai, kadišvengtumėte nudegimų, nes alyvakaršta.Pirmą kartą pakeiskite alyvą po 5 darbo valandų, ovėliau – kas 50 darbo valandų arba vieną kartą persezoną. Ištraukite alyvos matuoklį, pakreipkitevejapjovę ir leiskite alyvai ištekėti į indą.Neleiskite alyvai ištekėti ant žolės.Įpilkite naujos alyvos: Naudokite SAE 30 arbaSAE 10W-30 tipo alyvą. Karteryje telpa ma˛daug0,55 l alyvos. Įpilkite alyvos iki „FULL/MAX“matuoklio ˛ymos. Neperpildykite.ORO FILTRASDėl nešvarumais užteršto ar užsikimšusio oro filtrosumažėja variklio galia ir paspartėja varikliosusidėvėjimas.Briggs & Stratton LS 40/45: Atsargiai nuimkiteoro valytuvą, neleisdami nukristi nešvarumams įkarbiuratorių (17 pav.). Išimkite filtro kempinę irišplaukite skysta plovimo priemone su vandeniu.Išdžiovinkite filtrą. Ant filtro užpilkite truputįalyvos ir suspauskite, kad alyva susigertų.Surinkite oro valytuvą.Plaukite filtrą kas tris mėnesius arba kas 25 darbovalandas, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.Valykite dažniau, jei variklis veikia ant dulkėtožemės paviršiaus.Briggs & Stratton ES 45: Atsukite varžtą iratlenkite oro valytuvo gaubtą. Atsargiai išimkitefiltro kasetę (18 pav.). Suduokite ja į plokščiąpaviršių. Pakeiskite kasetę nauja, jei šiosnepavyksta išvalyti.Valykite filtrą kas tris mėnesius arba kas 25 darbovalandas, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.Valykite dažniau, jei vejapjovę naudojate antdulkėto žemės paviršiaus.Honda: Nuimkite gaubtą ir išimkite filtrą(19 pav.). Atidžiai patikrinkite, ar filtre nėrakiaurymių ar kitų pažeidimų. Sulūžusį arbapažeistą filtrą būtina pakeisti.Kad pašalintumėte nešvarumus, atsargiaisuduokite filtru keletą kartų į kietą paviršių arbaišpūskite iš priešingos filtro pusės suspaustu oru.Nevalykite filtro šepečiu, nes taip nešvarumaiįtrinami į filtro pluoštą. Labai užterštą filtrą reikiapakeisti.Valykite oro filtrą kas 25 darbo valandas arbavieną kartą per sezoną. Valykite da˛niau, jeivariklis veikia ant dulkėto žemės paviršiaus.UŽDEGIMO ŽVAKĖTikrindami, ar yra kibirkštis,niekuomet neišimkite uždegimo žvakėsir nenuimkite uždegimo laido.Naudokite patvirtintą tikrinimoprietaisą.Reguliariai valykite uždegimo žvakę (kas 100darbo valandų). Valykite vieliniu šepečiu.Nustatykite reikiamą kibirkščių tarpą (20 pav.).Jei elektrodai pernelyg apdegę arba žvakėpažeista, pakeiskite uždegimo žvakę. Varikliųgamintojų rekomendacijos tokios:Briggs & Stratton: Champion J19LM(RJ19LM), kibirkščių tarpas 0,7-0,8 mm.Honda: BPR6ES (NGK),kibirkščių tarpas 0,7-0,8 mm.AKUMULIATORIUS (Multiclip 46 SE)Elektrolitas akumuliatoriuje yranuodingas ir sukelia koroziją. Jis galisukelti rimtus gedimus dėl korozijos irkt. Venkite bet kokio sąlyčio su oda,saugokitės, kad nepakliūtų į akis ir antdrabužių.


LTLIETUVIŠKAINormalios sezono eksploatacijos metuakumuliatorių įkrauna variklis. Jei variklionegalima užvesti su uždegimo rakteliu, galbūtišsikrovė akumuliatorius. Prijunkite kroviklį prieakumuliatoriaus gnybtų ir kraukite akumuliatorių24 valandas (4 pav.). Baigę įkrauti akumuliatorių,prijunkite akumuliatoriaus gnybtą prie varikliognybto.PASTABA! Akumuliatoriaus kroviklio negalimajungti tiesiog prie variklio gnybto. Variklionegalima paleisti naudojant kroviklį kaipmaitinimo šaltinį, be to, kroviklis gali sugesti.LAIKYMO SĄLYGOS ŽIEMĄŽiemą laikykite vejapjovę su gerai įkrautuakumuliatoriumi sausoje vėsioje vietoje (nuo 0°Ciki +15°C). Bent vieną kartą žiemos saugojimolaikotarpio metu akumuliatorių reikia įkrauti. Priešsezono pradžią akumuliatorių reikia dar kartą 24valandas įkrauti.SANKABOS LYNO REGULIAVIMASJei prispaudžiant sankabos kilpą prie rankenosneįsijungia pavara arba jei vejapjovė lėtai arsunkiai važiuoja, to priežastis gali būti sankabosslydimas transmisijoje. Kad to nebūtų,sureguliuokite sankabos lyną.Sureguliuokite, kaip nurodyta:1. Kai sankabos kilpa paleid˛iama, vejapjovėturėtų riedėti lengvai, be pasipriešinimo. Jei taipnėra, įsukite įvorę T, kad vejapjovę būtų galimalengvai pastumti (21 pav.).2. Kai sankabos kilpapaspaudžiama maždaug 2 cm(1 padėtis), stumiantvejapjovę turi būti jaučiamastam tikras pasipriešinimas.Kai sankabos kilpanuspaudžiama iki galo (2padėtis), turėtų būtineįmanoma pastumtivejapjovę. Atsukite įvorę T,kol pasieksite šią padėtį.AŠMENŲ PAKEITIMASKad neįsipjautumėte, keisdami ašmenis,mūvėkite apsaugines pirštines.Atšipę ir pažeisti ašmenys žolę nuplėšia, todėlnupjauta veja atrodo negražiai. Nauji, geraiišgaląsti ašmenys žolę nupjauna. Taip nupjautažolė atrodo ˛alia ir švie˛ia.Visuomet patikrinkite ašmenis, jei pajutote, kadkliudėte kietą kliūtį. Iš pradžių nuo žvakėsatjunkite uždegimo laidą. Jei ašmenų sistemapažeista, sugadintas dalis reikia pakeisti. Visuometnaudokite originalias atsargines dalis.Kad pakeistumėte ašmenis, atlaisvinkite varžtą.Uždėkite naują geležtę taip, kad štampuotas„STIGA“ logotipas būtų nukreiptas į viršų,ašmenų laikiklio link (ne nukreiptas į žolę).Uždėkite poveržlę ir įsukite varžtą. Geraipriveržkite varžtą. U˛ver˛imo momentas 40 Nm(22 pav.).Keičiant ašmenis, reikia pakeisti ir ašmenųtvirtinimo varžtą.Garantija netaikoma ašmenų, ašmenų laikiklioarba variklio pažeidimams dėl susidūrimo sukliūtimis.Keisdami ašmenis, ašmenų laikiklį ir ašmenųtvirtinimo varžtą, visuomet naudokite originaliasatsargines dalis. Naudojant neoriginaliasatsargines dalis, net jei jos į mašiną tinka,rizikuojama susižeisti arba sugadinti mašiną.AŠMENŲ GALANDIMASAšmenys turi būti galandami šlapio šlifavimobūdu, naudojant galąstuvą arba tekėlą.Saugumo sumetimais ašmenų negalima galąstišvitriniu šlifavimo disku. Dėl pernelyg aukštostemperatūros ašmenys gali tapti trapūs.Po galandimo ašmenis reikiasubalansuoti, kad išvengtumėtepažeidimų dėl vibracijos.LAIKYMO SĄLYGOSLAIKYMO SĄLYGOS ŽIEMĄIštuštinkite kuro baką. Užveskite variklį ir leiskiteveikti, kol jis užges. Tas pats benzinas negali būtibake ilgiau nei vieną mėnesį.Pakreipkite vejapjovę ir išsukite uždegimo žvakę.Įpilkite šaukštą variklio alyvos pro žvakės angą.Lėtai traukite užvedimo rankeną, kad alyvapasiskirstytų cilindre. Vėl įsukite uždegimo žvakę.Kruopščiai nuvalykite vejapjovę ir laikykite jąsausoje patalpoje.TECHNINĖ PRIEŽIŪRAOriginalias dalis tiekia techninės priežiūrosdirbtuvės ir daugelis prekybos atstovų.Jų sąrašą galite rasti „STIGA“ interneto svetainėje:www.stiga.com.


EG-försäkran om överensstämmelseEY-vaatimustenmukaisuusvakuutusEU-overensstemmelseserklæringEU-forsikring om overensstemmelseEG-KonformitätsbescheinigungEC conformity declarationDéclaration de conformité CEEU-gelijkvormigheidsverklaringDichiarazione di conformità CEDeclaración de conformidad CEDeclaração de conformidade da CEDeklaracja zgodności ECДекларация EC о соответствииDeklarace shody s EUEK megfelelőségi nyilatkozatIzjava ES o skladnosti1.KategoriLuokkaKategoriKategoriKategorieCategoryCatégorieCategorieCategoriaCategoríaCategoriaKategoriaКатегорияKategorieKategóriaKategorijaGräsklippare med bensinmotorBensiinimoottorikäyttöinen ruohonleikkuriPlæneklipper med benzinmotorGressklipper med bensinmotorRasenmäher mit BenzinmotorLawnmowers with petrol enginesTondeuses à moteur à explosionGrasmaaiers met benzinemotorTosaerba con motori a benzinaCortacéspedes con motor de gasolinaMáquinas de cortar relva com motores a gasolinaKosiarki do trawy z silnikiem benzynowymГазонокосилки с бензиновым двигателемSekačky trávy s benzinovým motoremBenzinmotoros fűnyíróKosilnice z bencinskimi motorji8.FabrikatValmisteFabrikatFabrikatFabrikatMake9.KlippbreddLeikkuuleveysKlippebreddeKlippebreddeSchnittbreiteCutting widthLargeur de coupeSnijwijdteLarghezza di taglioMarqueFabricageMarcaMarcaMarcaMarkaТорговая маркаZnačkaGyártmányZnamkaAncho de corteLargura de corteSzerokość koszeniaРабочий захватŠířka sekáníVágási szélességŠirina košnjeSTIGA46 cm2.TypTyyppiTypeTypeTypType3.Art.nr.TuotenumeroArt.nr.Art.nr.Art.-Nr.Item no4.TillverkareValmistajaProducentProdusentHerstellerManufacturerTypeTypeTipoTipoTipoTypN° d'articleItemnr.Articolo n.Nº dereferenciaItem nºFabricantFabrikantProduttoreFabricanteFabricanteProducentТипTypTípusTipPozycja nrАрт. изд.Císlo položkyTételszámIzdelek, št.ИзготовительVýrobceGyártóProizvajalecS4621. 11-36032. 11-36813. 11-3698GGP Sweden ABP.O. Box 1006SE-573 28 TranåsSweden10.SerienrValmistenumeroSerienr.Serienr.SeriennummerSerial numberNuméro de sérieSerienummerNumero di serieNúmero de serieNúmero de sérieNumer seryjnyЗаводской номерČíslo sérieSorozatszámSerijska številkaSe dekal på chassitKatso tarra rungossaSe mærkat på chassisSe etikett på chassisetSiehe Schild am ChassisSee label on chassisVoir la plaque sur le châssisZie label op chassisVedi etichetta sul telaioVéase la etiqueta en el chasisVer etiqueta no chassisPatrz etykieta na podwoziuСм. табличку на шассиViz štítek na podvozkuLásd az alvázon lévő adattáblát!Glej nalepko na šasiji11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor /Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Motor5.VibrationTärinäVibrationVibrasjonVibrationVibrationVibrationVibratieVibrazioniVibraciónVibraçãoWibracjeВибрацияVibraceVibrációTresljajiSTOP1. 9.0 m/s 2 (Σ)2. 7.0 m/s 2 (Σ)3. 7.0 m/s 2 (Σ)FabrikatValmisteFabrikatFabrikatFabrikatMakeModellMalliModelModellModellModelMarqueFabricageMarcaMarcaMarcaMarkaModèleModelModelloModeloModeloModelМаркаZnačkaGyártmányZnamkaМодельModelModellModel1. Honda2-3. Briggs & Stratton1. GCV 1352. 10D9023. 1277076A.Garanterad ljudeffektnivåTaattu äänitehotasoGaranteret lydeffektniveauGarantert lydeffektnivåGarantierter GeräuschpegelGuaranteed sound power levelNiveau de puissance acoustique garantiGegarandeerd geluidsniveauLivello di potenza sonora garantitoNivel de potencia de sonido garantizadoNível de ruído garantidoNieprzekraczalny poziom hałasuГарантированный предельный уровень шумаZaručená úroveň hlukuGarantált hangteljesítményszintZajamčena raven zvočne jakosti(LWA)1: 94 dB(A)2-3: 95 dB(A)12.RotationshastighetPyörimisnopeusRotationshastighedRotasjonshastighetUmdrehungsgeschwindigkeitRotation speedVitesse de rotationRotatiesnelheidVelocità di rotazioneRégimenVelocidade de rotaçãoPrędkość obrotówЧастота вращенияRychlost otáčeníRotációs sebességHitrost vrtenja1. 2900 rpm2-3. 3000 rpm6B.Uppmätt ljudeffektnivåMitattu äänitehotasoMålt lydeffektniveauMålt lydeffektnivåGemessener geräuschpegelMeasured sound power levelNiveau de puissance acoustique mesuréGemeten geluidsniveauLivello di potenza sonora misuratoNivel de potencia de sonido medidoNível de potência sonora medidoNieprzekraczalny poziom hałasuЗамеренный уровень шумаNaměřená úroveň hlukuMért hangteljesítményszintIzmerjena raven zvočne jakosti1: 91 dB(A)2-3: 92 dB(A)7.Anmält organIlmoitettu laitosBemyndiget organUnderrettet organAnmeldeorganisationNotified bodyOrganisme notifiéKeuringsinstantieOrganismo notificatoOrganismo notificadoOrganismo notificadoUrząd zatwierdzającyУполномоченная организацияOprávnený orgánAz értesítés címzettjeObveščeni organITS Testing &Certification LtdNotified Body representative0359


NOTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


MOWING AHEADGGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅSwww.stiga.com

More magazines by this user
Similar magazines