Veiklos planas

lsd.lt

Veiklos planas

PATVIRTINTALietuvos standartizacijos departamentoprie Lietuvos Respublikos aplinkosministerijos direktoriaus2008 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-63LST TK 16 CHEMINĖ ANALIZĖ VEIKLOS PLANAS1. LST TK 16 VEIKLOS APLINKA1.1. Veiklos aplinkos aprašymasLST TK 16 veikla susijusi su cheminių produktų, naudojamų įvairiose pramonės šakose,sprogmenų civilinėms reikmėms ir pirotechninių gaminių cheminės analizės metodais, terminija,klasifikavimu ir saugos reikalavimais, taip pat laboratorine įranga, skirta cheminiams, biologiniams irfizikiniams tyrimams.Suinteresuotos standartizavimu šioje veiklos srityje šalys yra gamintojai, prekybininkai, rinkospriežiūros institucijos, vartotojų interesus ginančios institucijos. LST TK 16 narių sąrašas pateiktasLietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.Dauguma cheminių medžiagų yra pavojingos, todėl viso tokių produktų būvio ciklo metu, nuogamybos, pakavimo, gabenimo, laikymo, naudojimo iki panaudotų gaminių tvarkymo ir atliekųšalinimo reikia atsižvelgti į aplinkos, saugos ir sveikatos aspektus.Šių produktų saugos ir ženklinimo reikalavimai reglamentuojami priimtuose Europos Sąjungosteisės aktuose, kurie perimami kaip Lietuvos teisės aktai. Šiuo metu Lietuvoje galiojančių teisės aktų,susijusių su LST TK 16 veikla, sąrašas pateiktas A priede.Pirotechninių dirbinių srities Europos standartai, reikalingi teisės aktų reikalavimams įgyvendinti,yra parengti arba rengiami pagal Europos Komisijos pavedimą, duotą Europos standartizacijoskomitetui (CEN) M/416 Mandate for standardization addressed to CEN in the field of pyrothechnicarticles.Priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagųregistracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), yra sudaroma CEN Techninės tarybosdarbo grupė CEN/BT/WG REACH, kuri spręs su šiuo reglamentu susijusius tyrimų metodųstandartizavimo klausimus.1.2. Kiekybiniai veiklos aplinkos rodikliaiDidžiausią anksčiau išvardintų gaminių Lietuvos rinkos dalį sudaro atvežtiniai gaminiai,gaminami tarptautinio verslo įmonių.Yra nemažai įvairių įmonių, užsiimančių tokių gaminių importu ir platinimu. Pavyzdžiui,pirotechnikos gaminių platintojų priskaičiuojama apie 15, cheminių reagentų ir laboratorinės įrangosimportuotojų – 11, tačiau jų skaičius kinta.Lietuvoje pirotechnikos gaminius pagal LST EN 14035 serijos standartų reikalavimus tikrinaGaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnyba.1


2. LAUKIAMA LST TK 16 VEIKLOS NAUDALST TK 16 dalyvauja rengiant Europos standartus, kurie yra taikomi tiek Europos, tiektarptautiniu lygmeniu. Dauguma Europos standartų yra rengiami pagal Vienos susitarimą tarp Europosstandartizacijos komiteto (CEN) ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO).Šių standartų taikymas sudaro sąlygas laisvam prekių judėjimui.Standartų naudotojai, t.y. laboratorijų darbuotojai, turi galimybę taikyti standartizuotus analizėsmetodus, kurie yra įteisinti ir plačiai taikomi palyginti su nestandartizuotais analizės metodais.Standartizuoti analizės metodai gali būti taikomi ne tik kaip įprastiniai analizės metodai, bet irkaip pamatiniai analizės metodai ginčų ar nesutarimų atvejais.Standartų taikymas padeda įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, ypač tokiose srityse kaipsauga, aplinkos apsauga, sveikatos apsauga.3. LST TK 16 TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA3.1. TikslaiLST TK 16 tikslai:– cheminių produktų, naudojamų įvairiose pramonės šakose bendrųjų analizės metodųstandartizavimas,– sprogmenų civilinėms reikmėms ir pirotechninių gaminių bei laboratorinės įrangos bandymųmetodų, techninių reikalavimų bei saugos reikalavimų standartizavimas;– terminijos standartizavimas;3.2. StrategijaLST TK 16 naudoja tokią strategiją:– bendradarbiauja su CEN ir ISO atitiktiniais technikos komitetais (žr. informaciją, pateiktą Lietuvosstandartizacijos departamento tinklalapyje ir B priede);– teikia pastabas ir balsuoja dėl rengiamų Europos standartų ir kitų leidinių projektų.LST TK 16 dirba pagal Lietuvos standartų programą, kuri pateikta Lietuvos standartizacijosdepartamento tinklalapyje.3.3. Finansavimo šaltiniaiLST TK 16 veiklos finansavimo šaltiniai gali būti:– finansavimas iš valstybės biudžeto;– finansavimas iš valstybės institucijų;– finansavimas iš pramonės įmonių;– LST TK narių dalinis finansavimas.2


4. VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ LST TK 16 LIETUVOS STANDARTŲ PROGRAMOSĮVYKDYMUIVeiksniai, kurie gali nepalankiai paveikti LST TK 16 Lietuvos standartų programosįgyvendinimą, gali būti šie:– ekspertų trūkumas;– žinių stoka;– nepakankamas finansavimas;– institucijose įgaliotiesiems atstovams ne visada sudaromos palankios sąlygos dalyvautistandartizacijos veikloje.Europos standartai, perimti kaip Lietuvos standartai, yra reikalingi teisės aktams įgyvendinti,todėl LST TK 16 Lietuvos standartų programos įgyvendinimas turėtų būti finansiškai remiamasvalstybės institucijų, užtikrinančių Lietuvos ekspertų dalyvavimą CEN ir ISO atitiktinių technikoskomitetų veikloje.3


A priedasŠiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, susiję su LST TK 16 veiklaES teisės aktai2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento irTarybos direktyva 2007/23/EB dėl pirotechnikosgaminių pateikimo į rinką2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento irTarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėlcheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,autorizacijos ir apribojimų (REACH)1993 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento irTarybos direktyva 93/15/EEB dėl civiliniamnaudojimui skirtų sprogmenų išleidimo į rinką irjos priežiūros nuostatų derinimoLietuvos teisės aktaiLietuvos Respublikos civilinių pirotechnikospriemonių apyvartos kontrolės įstatymas(Žin., 2002, Nr. 62-2496)(rengiamas Lietuvos Respublikos civiliniųpirotechnikos priemonių apyvartos kontrolėsįstatymo pakeitimo įstatymas)Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartoskontrolės įstatymas (Žin., 2003, Nr. 17-701)4


B priedasDalyvavimas Europos ir tarptautinėje standartizacijojeLST nustatyta tvarka LST TK 16 atstovauja Lietuvai CEN/TC 212, CEN/TC 317, CEN/TC 321,CEN/TC 322 tikrojo nario teisėmis ir ISO/REMCO nario stebėtojo teisėmis.CEN Pavadinimas ISO PavadinimasCEN/TC 212 Pyrotechnic articles(Pirotechniniaigaminiai)CEN/TC 317CEN/TC 321CEN/TC 332Derivates from coalpyrolysis (Akmens angliųpirolizės dariniai)Explosives for civil uses(Sprogmenys civilinėmsreikmėms)Laboratory glassware(Laboratoriniai stikliniaiindai)ISO/TC 47ISO/TC 48ISO/TC 201ISO/TC 202ISO/REMCOChemistry (Chemija)Laboratory glassware andrelated aparatus (Laboratoriniaistikliniai indai ir įranga)Surface chemical analysis(Cheminė paviršių analizė)Microbeamanalysis(Mikropluoštelinė analizė)Committee on referencematerials (REMCO)(Tarptautinės standartizacijosorganizacijos technikoskomitetas „Pamatinėsmedžiagos“)Lietuva turi teisę siųsti savo delegacijas į CEN ir ISO technikos komitetų susirinkimus irekspertus į darbo grupes, atsižvelgiant į narystės šiuose komitetuose statusą. Norintieji dalyvautiLST TK 16 veikloje turėtų kreiptis į Lietuvos standartizacijos departamentą.5

More magazines by this user
Similar magazines