ŽVALgyboS KuopoS KASDIeNybė

kam.lt

ŽVALgyboS KuopoS KASDIeNybė

iš artiŽvalgyboskuoposkasdienybė6Prieš šešerius metus Motorizuotojojepėstininkų brigadoje „GeležinisVilkas“ iš visų batalionų buvo suformuotaŽvalgybos kuopa. Žvalgų būriaitelikę tik LDK Algirdo ir LDK Mindaugobatalionuose. Apie Žvalgyboskuopos kasdienybę, rūpesčius ir kovinęparengtį pasakojantys kariai puoselėjaviltį pritaikyti savo žinias ir patirtįmisijose.Sėkminga pradžiaKiekviena pertvarka turi minusų ir pliusų, tačiaušiandien kuopos žvalgai pripažįsta, kadsprendimas sukurti vieną vienetą pasiteisino:kovinis parengimas tapo paprastesnis – jukanksčiau teko derinti savo veiklą su kitais padaliniais,dabar visiems kartu ruoštis lengviau.Tiesa, kelerius metus žvalgybos kuopai ieškotavietos – ji buvo dislokuota ir Vilniuje, ir Tauragėsmiškuose. Dabartinė dislokacijos vieta – Rukla.Kuopos vadas kpt. Rokas Noreikis džiaugiasižvalgų pasiekimais – dvi misijos Irake, tarnybaKosove, Afganistane užgrūdino karius. Norsšiose misijose neteko pritaikyti visų savo gebėjimųpagal specializaciją, kuopa pasirodė sėkmingai,kaip ir bet kuris pėstininkų padalinys.Kuopos specialistas vyr. srž. Kęstutis Kilinskassako, kad žvalgai negali misijose pritaikyti kaikurių specifinių savo galimybių, nes tam nėraporeikio. „Mūsų žmonės yra labiau motyvuoti irrenkasi misiją ne dėl pinigų, o dėl to, kad noriįdomesnio darbo ar tiesiog išbandyti tai, ką mesdarome čia, Lietuvoje, – tikino jis, – tačiau kolkas neturime tam galimybių, kol kas nėra ir nuosekliosparengimo sistemos. Dabar viską tik ku-


iame“. Jam pritarti linkęs ir Žvalgybos kuoposII būrio I skyriaus vyresnysis žvalgas srž. DariusVerbickas: „Be abejo, norėtume pasidalyti savopatirtimi su kitais, panaudoti tai, ką išmokome.“Žvalgai – išskirtiniaiIš tiesų žvalgai yra tie patys pėstininkai, tačiauši profesija kariuomenėje priskiriama prie elitiniųspecialybių. Dauguma kariuomenės atstovųmano, kad tarnyba šioje kuopoje yra sunkesnė,tačiau patys žvalgai su tuo nesutinka: iš tiesų tenkapasėdėti miškuose, ištverti daugelį sunkumų,tačiau kiekvienas valgo savo duoną. Artimiausiumetu kuopa bus pasirengusi priimti naujus narius– planuojama jos plėtra. Čia save atrasti gali iššūkiusmėgstantys kariai, norintys ne tik išbandytisave, bet ir įgauti išskirtinių įgūdžių, sustiprėti fiziškaiir psichologiškai, tapti neoficialaus kariuomenėselito nariais.Kad ir kaip būtų, vadas šiandien didžiuojasisavo kariais, neabejoja, kad jo kuopos motyvacijaiš tiesų gera, o norintiems čia pakliūti sako kelsiąstokius reikalavimus: žvalgas turi nebijoti sunkumų,prie jo neturėtų lipti etiketė tinginys, jis turi ko norssiekti ir tobulėti.Darius Verbickas – puikus tikro žvalgo pavyzdys.Jam ši tarnyba yra įdomiausia. Kažkadasvajojo apie specialiąsias pajėgas (kiekvienasžvalgas apie tai svajoja!), šiandien pripažįsta – jeilikimo neskirta, tai neskirta. „Tačiau mes esamelabai panašūs, – tvirtina jis, – nes kovinis parengimasyra toks pats – šuoliai parašiutais, nusileidimasiš sraigtasparnio, išgyvenimo pratybos,taikliojo šaulio mokymai, kitos specifinės užduotys.Pagaliau mes galime mokytis tuose kursuose,kurie nepasiekiami kitoms reguliariosios kariuomenėsrūšims“. Kaip palyginimą su įprastu fiziniuparengimu žvalgai pateikia mokymus vandenyje:tarnaudamas kuopoje karys išmoksta plaukti, nardyti,jis turi sugebėti vandenyje nusirengti, surastiant dugno gulintį ginklą, sugebėti šokti į vandenį iškeleto metrų aukščio nuo tramplino ar iš sraigtasparnioir t. t. Įprastame padalinyje to neišmoksi.Žvalgai pasiruošęnestandartinėms užduotimsNors kol kas galimybių žvalgams pritaikyti savopatirtį nėra daug, tačiau kuopos karių entuziazmassiekti tobulumo anaiptol nesumažėjo. Vadaspateikia pavyzdžių – juk ir tarptautinėse operacijosetai, kam pas mus ruošiasi žvalgai, atliekaamerikiečių pėstininkai, todėl ateityje galibūti, kad šių žinių prireiks ir misijose. „Žinodami,kad galime vykdyti nestandartines užduotis,mes galime teigti, kad joms esame pasirengę,– sako kapitonas. – Taigi mūsų parengimasnetradicinis, kaip ir mūsų mąstymas. Pagaliau,jei ruošiamės, manau, vis tiek teks kada norsišbandyti...“Pasak vyr. srž. K. Kilinsko, žvalgų parengimoTarnyba Irake,Kosove irAfganistaneužgrūdino žvalgyboskuoposkarius.7


iš artiSukaupus žiniųbagažą, galimamokyti ir kitus.spektras yra platesnis nei kitų padalinių. „DabarLietuva dalyvauja tik taikos palaikymo operacijose,todėl dauguma tų dalykų, kurių mesmokomės, – mažų padalinių taktika, įvairūs infiltracijosvariantai, šaudymo subtilybės – ne visadareikalingi taikos misijai. Tenka prisitaikytiprie esamų užduočių. O kad neužmirštume to,ko išmokome, treniruojamės Lietuvoje“, – sakėvyr. srž. K. Kilinskas.Kadrų kaita šioje kuopoje nėra didelė, tačiaubūna taip, kad žmonės paprasčiausiai pavargstabūti žvalgais, išeina į paprastesnį darbą,pagaliau nori save išbandyti kitur. Kariuomenėjesklandanti nuomonė, kad žvalgai dėlnuolatinių krūvių žaloja sveikatą, iš tiesų tėra tikmitas. „Dėl sveikatos problemų – visas jas galimaišspręsti, o ir kovinio pasirengimo krūviainėra tokie, kad žmogus įsitaisytų ligą, – tvirtinaKęstutis. – Dažnai net ir ne kariuomenėje siekianttikslo perlenkiama lazda – žmogus savežaloja, stengdamasis užduotį bet kokia kainaatlikti kuo greičiau ir kuo geriau. O mes stengiamėskrūvius derinti, juos didiname pamažu,atsižvelgdami į kiekvieno galimybes.“Mažame kolektyve – gerisantykiaiPrievarta mielas nebūsi. Šiuo principu vadovaujasižvalgai, kai žmogus dėl vienokių ar kitokiųpriežasčių nutaria palikti kuopą. Kovinio rengimosrityje labai svarbu pačių žmonių iniciatyva ir norastobulėti. Todėl geriau žvalgas su motyvacija, nei josneturintis. „Pas mus žmogus nedaro to, ko nenori, –pasakojo vyr. srž. K. Kilinskas. – Kitas labai svarbusdalykas – Žvalgybos kuopoje reikia sugebėti įsilietiį komandą ir dirbti kartu, nes žvalgybos operacijosypatingos tuo, kad žmonės veikia mažomis grupėmis,po keletą karių. Ir tarpusavio bendravimas, kaivienam žmogui tenka atlikti kelias funkcijas, reiškialabai daug.“MPB „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos vadaskpt. R. Noreikis pasakoja, kad netgi laisvalaikįžvalgai praleidžia kartu. „Kartu sutinkame Naujuosiusmetus, paminime valstybines datas. Bandomepuoselėti ir kurti tradicijas. Aišku, jos negimsta pervienerius ar penkerius metus – dabar žvalgybospadaliniams kuriamas antsiuvas, simbolika“, – tarnyboskuopoje ypatumais dalijosi kpt. R. Noreikis.8


Žvalgui patikėtaužduotis – saugotidraugus.9


iš artiŽvalgaisėkmingailaviruoja tarpstatutų, subordinacijosirdraugystės – irdžiaugsme, irvarge kartu.10Dar viena tradicija šioje kuopoje dar netapoįstatymu, bet greitai taip gali atsitikti. Visi žvalgaiprivalo baigti įžymųjį Patrulio kursą Žvalgų mokykloje.Ir nors tai nėra dokumentais įteisinta, todėldar vadinama tradicija, visi žvalgai šiame kursesave jau išbandė.„Pas mus daug kas grįsta pasitikėjimu, – pasakojokapitonas. – Bandome laviruoti tarp reikalingųteisės aktų, statutų ir draugystės. Tai iš tiesųdaugelį žmonių traukia, nors pasitikėjimą iš pradžiųreikia nusipelnyti.“Žavi psichologinė atmosferaŠioje kuopoje, kaip ir visoje kariuomenėje, vadovaujamasiprincipu – griežtai, bet teisingai. Konfliktiškiemsžmonėms čia sunkiau, nes visa tarnybapagrįsta komandiniu darbu. Psichologinė atmosferažavi ir kitų kariuomenės padalinių karius –žodis draugystė daugiausia vartojamas kalbantapie žvalgus. Pats Rokas kažkada buvo Remontobūrio vadas. Šiandien jis džiaugiasi tapęs žvalgu.„Negalima teigti, kad psichologinė atmosfera tikpas mus yra gera. Manau, visa kariuomenė grįstapasitikėjimo vienų kitais principu“, – mano jaunasžvalgybos kuopos vadas.Karjeros perspektyvosNaktimis žvalgai miega ramiai. Visą gyvenimąmokydamiesi, jie nori tobulėti iki pensijos. DariusVerbickas dabar ramiai kalba apie savo – seržanto– antpečius, nors jam jau per trisdešimt. Pasakjo, laikai, kai sulaukęs dvidešimt penkerių būdavaimažiausiai viršila, jau praėjo. „Į pensiją galima išeitiir eiliniu – ir tai nėra bėda ar problema“, – sakosrž. D. Verbickas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą.Tokių kaip jis šioje kuopoje daug. Šešeriusmetus tarnaujantis žvalgų padalinyje seržantassu aukštuoju inžineriniu išsilavinimu sakoniekur nenorįs eiti – jam gerai čia.Žvalgybos kuopoje karjeros perspektyvos ištiesneblogos – daugelis karių išeina į kitus padaliniusiš pakankamai gerų pozicijų. „Žvalgas – paklausispecialybė dėl savo specifinio parengimo ir asmeniniųsavybių, apie juos girdime vien tik gerusatsiliepimus, – apie išeinančių žvalgų kvalifikacijąpasakojo kuopos vadas. – Norime, kad kariai


koptų karjeros laiptais viduje. Siūlome skatinti ilgiaukuopoje tarnaujančius karius, manau, tai yrasąžininga – į aukštesnes pareigas stengiamėskelti tuos, kurie kažkada pas mus atėjo eiliniais“.Kęstutis pritaria vadui: „Kuopoje yra taikomamotyvacinė sistema, susijusi su kovinio rengimometu pasiektais rezultatais. Tai yra tos priemonės,kuriomis natūraliai kiekvienas skyriaus, būrio arkuopos vadas gali manipuliuoti: kursai, misijos,aukštesnis laipsnis, išleidimas mokytis į aukštąsiasmokyklas“.Ko trūksta iki visiškos laimės?Sugebėjimasdirbti komandoje,tarpusavio supratimaspadedažvalgams atliktisudėtingiausiasužduotis.Norėdami gauti aukštesnį laipsnį, žvalgai važiuojaį Puskarininkių mokyklą. „Taktika ir procedūrosvisur vienodos. Gaila, kad Puskarininkių mokykloješiuo metu nėra specialaus žvalgų kurso,– pasakojo Kęstutis Kilinskas, – tačiau Lietuvosdidžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajamepulke veikia Žvalgų mokykla, su jais taip pat bendraujame.Jie mums padeda. Turime kursų užsienyje.Taigi pas mus psichologinis klimatas tiems,kas nori dirbti ir tobulėti, iš tiesų palankus ir geras.Mes turime galimybę dalyvauti visuose žvalgybosrengiamuose kursuose Lietuvoje, specializuojamėspamėgtose srityse – ar tai būtų šaudymas, aršokinėjimas su parašiutais.“Net visuotinio sunkmečio laikotarpiu, kai tamtikrus nepriteklius tenka kęsti visiems, taip pat irkariuomenei, žvalgai yra labai reikalingi – juk be jųkariuomenę galima palyginti su boksininku, kurisyra aklas ir nemato kur smūgiuoti.Taigi ko sau dar galėtų palinkėti MPB „GeležinisVilkas“ žvalgai? „Mano, kaip kuopos vado, norasbūtų toks – kad kuopa būtų visiškai sukomplektuota,aprūpinta modernia technika ir išvažiuotųį misiją išbandyti savo jėgų“, – pasidalijo noraiskuopos vadas.Lijana CibulskienėNuotraukos iš žvalgybos kuopos archyvoVandensprocedūrosbūtinos norintišmokti plauktisu ekipuote.11

More magazines by this user
Similar magazines