Fizinio pasirengimo normatyvai ir jų vykdymo tvarka.pdf

ldb.lt
  • No tags were found...

Fizinio pasirengimo normatyvai ir jų vykdymo tvarka.pdf

Atrankos į Valstybės sienos apsaugostarnybos prie Lietuvos Respublikosvidaus reikalų ministerijosPasieniečių mokyklą taisyklių5 priedasFIZINIO PASIRENGIMO NORMATYVAI IR JŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠASI. FIZINIO PASIRENGIMO PRATIMAI IR JŲ VERTINIMAS1. Pretendentų fizinis pasirengimas vertinamas sumuojant keturių pratimų balus. Išvada,kad pretendento fizinis pasirengimas tinkamas (įskaita išlaikyta), daroma, jei pretendentas įvykdoketurių pratimų normatyvus ir surenka atitinkamą balų kiekį. Už kiekvieną pratimą reikia surinktibent vieną balą. Nesurinkus nė vieno balo už pratimą, daroma išvada, kad pretendento fizinispasirengimas netinkamas (įskaita neišlaikyta).2. Visiems pratimams atlikti skiriamas vienas bandymas.3. Pretendentai atlieka šiuos pratimus:PratimoMoterysNr.1. Rankų lenkimas ir tiesimas nuohorizontalios atramos gulint(atsispaudimai) per 2 min.VyraiRankų lenkimas ir tiesimas nuohorizontalios atramos gulint(atsispaudimai) per 2 min. arbaprisitraukimai prie skersinio2. 100 m bėgimas arbabėgimas šaudykle 10x10 m3. 2000 m bėgimas 3000 m bėgimas4. Greitumo testas Greitumo testas100 m bėgimas arbabėgimas šaudykle 10x10 m4. Pretendentai fizinio pasirengimo įskaitos metu pagal amžių skirstomi į grupes:3.1. I grupė – iki 25 metų;3.2. II grupė – 25–30 metų.5. Pretendento fizinis pasirengimas pripažįstamas tinkamu, jei pretendentas atliko keturisfizinius pratimus ir jo visų pratimų balų suma ne mažesnė kaip nurodyta lentelėje:Amžiaus Pratimų Nr. 1, 2, 3 balų Pratimas Nr. 4 įvertintasgrupė suma ne mažesnė kaip ne mažiau kaip (balai)Visų pratimų balų sumaI 29 1 39II 26 1 36


3II. PRATIMŲ ATLIKIMO TECHNIKA7. Pretendentai fizinio pasirengimo įskaitos metu privalo vilkėti sportinę aprangą ir avėtisportinę avalynę.8. Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos gulint (atsispaudimai).Atlikdamas rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos per 2 min. pratimą,pretendentas ištiestomis rankomis ir kojų pirštais remiasi į horizontalią plokštumą, kūnas tiesus. Pokomandos „galima“ rankos sulenkiamos ne mažiau kaip 90° kampu, krūtinė nuleidžiama ikiplokštumos ir vėl pakeliama rankas visiškai ištiesiant (1 pav.). Kiekvieną atsispaudimą būtinaužfiksuoti. Rezultatas – teisingai atliktų atsispaudimų skaičius. Atsispaudimas neskaičiuojamas, jei:- neištiesiamos rankos;- rankos per alkūnės sąnarį nesulenkiamos, kaip reikalaujama;- rankos tiesiamos nesinchroniškai;- tiesiant rankas išlenkiama ar sulenkiama nugara.Atliekant pratimą galima pailsėti remiantis viena ranka ir kojomis.1 pav. Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos9. Prisitraukimai prie skersinio.Atliekant prisitraukimų prie skersinio pratimą, ant skersinio užsikabinama pečių platumuplaštakomis iš viršaus (2 pav.), nykščiu iš apačios, kojos negali liesti žemės. Kojos suglaustos irištiestos. Po komandos „galima“ lenkiant rankas, reikia pasiekti tokį aukštį, kad smakras pakiltųvirš skersinio (3 pav.). Užfiksavus prisitraukimą tokia padėtimi, rankos visiškai ištiesiamos ir vėlužfiksuojama. Rezultatas – teisingai atliktų prisitraukimų skaičius. Pratimo vykdymas nutraukiamasdu kartus iš eilės taisyklingai neprisitraukus. Prisitraukimas neskaičiuojamas ir nurodoma, kadpadaryta klaida, jei:- prisitraukiama ne iki galo (smakras nepakeliamas virš skersinio);- siūbuojama liemeniu, kojomis;- nusileidus rankos neištiesiamos per alkūnės sąnarį;- prisitraukiant trūkčiojama.


42 pav. Rankų padėtis ant skersinio 3 pav. Prisitraukimai prie skersinio10. 100 m bėgimas.Po komandos „Į vietas“ atsistojama prie linijos, padėtis – žemas arba aukštas startas, pokomandų „Dėmesio“ ir „Marš“ pretendentas turi kuo greičiau nubėgti nuo starto prie finišo linijos.Bėgimo laikas fiksuojamas 1/10 sekundės tikslumu.Draudžiama:- startuoti anksčiau, nei duodama komanda;- išbėgti iš savo takelio – trukdyti šalia bėgančiajam.11. Bėgimas šaudykle 10x10 m.Pratimas atliekamas lygioje vietoje, kurioje nubrėžtos dvi lygiagrečios linijos, žyminčios10 m atkarpą. Po komandos „Į vietas“ atsistojama prie starto linijos, padėtis – aukštas startas. Pokomandų „Dėmesio“ ir „Marš“ pretendentas bėga 10 m atkarpą iki pažymėtos linijos, viena koja,pribėgus liniją, užmina ant jos, po to bėga iki kitos linijos, taip pat koja užmina liniją. Finišuojamadešimt kartų nubėgus 10 m atstumą. Bėgimo laikas fiksuojamas 1/10 sekundės tikslumu. Atliekantšį pratimą bėgama tik savo takeliu.Draudžiama:- startuoti anksčiau, nei duodama komanda;- išbėgti iš savo takelio – trukdyti šalia bėgančiajam.12. 2000 m (moterims) ir 3000 m (vyrams) bėgimas.Po komandos „Į vietas“ atsistojama prie starto linijos, padėtis – aukštas startas, pokomandų „Dėmesio“ ir „Marš“ pradedama bėgti. Bėgimo laikas fiksuojamas sekundės tikslumu.Draudžiama:- startuoti anksčiau, nei duodama komanda;- trumpinti nuotolį.13. Greitumo testas.Prieš atlikdamas greitumo testą, pretendentas atsistoja 1 m atstumu prieš čiužinį. Pokomandų „Dėmesio“ ir „Marš“ ant čiužinio atlieka kūlverstį į priekį. Po to iš kairės pusės apibėgakamuolį, peršoka abiem kojomis per pirmą dėžę ir pro ją pralenda. Kamuolį vėl apibėga iš kairėspusės, peršoka per antrą dėžę ir pro ją pralenda. Ta pačia tvarka dar kartą apibėga kamuolį, peršokair pralenda pro trečią dėžę. Pralindęs pro trečią dėžę, paskutinį kartą iš kairės pusės apibėga kamuolįir finišuoja (4 pav.). Greitumo testo įveikimo laikas fiksuojamas 1/10 sekundės tikslumu.Atliekant greitumo testą, padarius veiksmą nenurodyta tvarka, veiksmą privaloma pakartotitaip, kaip nurodyta, o taip pat, užkliudžius kamuolį ar dėžę ir nustūmus juos iš vietos, būtina


5pastatyti kamuolį (dėžę) į pirminę padėtį. Šiems veiksmams sugaištas laikas neatimamas iš pratimoatlikimo laiko.4 pav. Greitumo testas__________________________