Untitled - Lietuvos darbo birža

ldb.lt
  • No tags were found...

Untitled - Lietuvos darbo birža

Lietuvos darbo birþos2006 m. veiklos ataskaità rengëLietuvos darbo birþos skyriai:Darbo pasiûlos ir paklausos,Darbo rinkos politikos realizavimo,Informacinës sistemos organizavimo,Uþimtumo fondo apskaitos,Uþsienio ryðiø,Personalo ir ûkinio aptarnavimo.


TurinysVadovo þodisSvarbiausi ávykiaiDarbo rinkos tendencijosDarbo jëgos kompetencijos didinimasIeðkanèiø darbo asmenø uþimtumo gebëjimø didinimasVeiklos modernizavimas ir paslaugø plëtraEuropos Sàjungos finansuojamø projektø ágyvendinimasSocialinë partnerystëTarptautinis bendradarbiavimasLaisvas darbuotojø judëjimas ir EURES veiklaRyðiai su visuomenePersonalo formavimas ir ugdymasDarbo rinkos priemoniø finansavimas3468101518222324252627


Vadovo þodisVidas ÐlekaitisLietuvos darbo birþos direktorius2006 metais Lietuvos darbo birþa paminëjo penkiolikos metø veiklossukaktá. Ðiandien mûsø veikla iðsiplëtë: maþindami labiausiai paþeidþiamøasmenø socialinæ atskirtá, ágyvendiname ne tik Uþimtumo rëmimo ástatymonuostatas, bet ir vykdome Neágaliøjø socialinës integracijos, Socialiniøámoniø, VÁ Ignalinos atominës elektrinës darbuotojø papildomø uþimtumo irsocialiniø garantijø ástatymø numatytas priemones. Norëèiau iðskirti penkissvarbiausius metø ávykius.Pirma, parengëme ir pradëjome ágyvendinti antràjá strateginá veiklos planà2006 – 2008 metams, orientuotà á opiausiø darbo rinkos problemø sprendimà- nedarbo regioniniø skirtumø maþinimà, profesinio rengimo plëtrà, labiausiaisocialiai paþeidþiamø bedarbiø uþimtumo rëmimà, lygiø galimybiø darborinkoje politikos ágyvendinimà bei tolesná darbo birþos veiklos modernizavimà,paslaugø kokybës ir prieinamumo didinimà bei atviro informavimo sistemostobulinimà. 2006 metais ádarbinome apie 100 tûkst. ieðkanèiø darbo asmenøir tiek pat nukreipëme á aktyvios darbo rinkos politikos priemones.Antra, pasinaudodami Europos Sàjungos struktûriniø fondø parama,sëkmingai vykdëme 9 ESF finansuojamus projektus, kurie padëjo didesniamskaièiui ieðkanèiø darbo asmenø sëkmingai ásitvirtinti darbo rinkoje. Jøveiklose dalyvavo per 7,3 tûkst. bedarbiø. Parengtas ir pradëtas ágyvendintipats didþiausias Lietuvos darbo birþos projektas „Integracijos á darbo rinkàgalimybiø plëtra“, á kurio veiklas per dvejus metus planuojama átraukti daugiaukaip 18 tûkst. ieðkanèiø darbo asmenø.Treèia, nuo metø vidurio ásigaliojo naujas Uþimtumo rëmimo ástatymas,kuris sudaro palankesnes sàlygas darbo pasiûlai ir paklausai derinti,ieðkantiems darbo þmonëms greièiau prisitaikyti prie sparèiai kintanèiø darborinkos poreikiø bei subsidijuoti darbdavius, kurie ádarbina asmenis, turinèiussunkumø integruotis á darbo rinkà.Ketvirta, sukurta „Senjorø banko“ programa siekiant á darbo rinkàpritraukti ir iðlaikyti kuo daugiau vyresnio amþiaus þmoniø.Penkta, Europos Komisija pripaþino Lietuvos darbo birþà, kaip geriausiaipasirengusià padëti integruotis á Europos Sàjungos Uþimtumo tarnybø tinklànaujosioms Europos Sàjungos ðalims Rumunijai ir Bulgarijai bei kandidatëmsKroatijai ir Turkijai. Organizuojant ðiø ðaliø uþimtumo tarnybø darbuotojømokymà, bus pristatyta Lietuvos darbo birþos patirtis, veiklos modelis irpasiekti rezultatai.Tikiu, kad Lietuvos darbo birþos kolektyvas sugebës vieningai ir sutelktaispræsti strateginius tikslus bei uþdavinius dinamiðkai kintanèioje Lietuvos irEuropos Sàjungos darbo rinkos erdvëje.3


SVARBIAUSI 2006 METØ ÁVYKIAISAUSISo Visuomenei pristatytos darbo rinkos prognozës ir „Ásidarbinimo galimybiøbarometras 2006 m.”o Ávyko ESF projekto „Lietuvos darbo birþos administraciniø gebëjimø plëtra“ágyvendinimo baigiamoji konferencija.o Surengta konferencija „Lietuvos darbo birþos strateginio veiklos plano pristatymas“.o Pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su Kaliningrado srities federaline valstybinegyventojø uþimtumo valdyba.VASARISo Ágyvendintas Lietuvos darbo birþos ir Ðvedijos Nacionalinës darbo rinkos tarybosbendradarbiavimo projektas „Aktyvi darbo rinkos politika Ignalinos atominëselektrinës regione”.o Organizuota konferencija „Nauji iððûkiai kaimo darbo rinkoje” (kartu su Lietuvosþemës ûkio darbuotojø profsàjungø federacija).o Pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su darbdaviø asociacija „Lietuvos mediena”.KOVASo Ávyko spaudos konferencija „Lietuvos darbo birþai 15 metø: nauji iððûkiai ðiandienosdarbo rinkoje”.o Organizuotas seminaras EURES patarëjams pagal Ðiaurës/Baltijos valstybiø darborinkos projektà.o Pasiraðyta paramos skyrimo sutartis projektui „Nuteistøjø ir asmenø, paleistø iðlaisvës atëmimo vietø ir uþregistravusiø darbo birþoje, socialinë adaptacija irintegracija á darbo rinkà”, ágyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2.3 priemonæ„Socialinës atskirties prevencija ir socialinë integracija”.o Pasiraðyta paramos skyrimo sutartis projektui „Lietuvos darbo birþos paslaugøefektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijø tobulinimas“, ágyvendinant Lietuvos2004-2006 m. BPD 2.1 priemonæ „Ásidarbinimo gebëjimø ugdymas“.BALANDISo Ávyko Lietuvos darbo birþos metinë konferencija Pasvalyje „Lietuvos darbobirþa: 15 metø plëtros ir modernizavimo keliu“.o Patvirtinti Lietuvos darbo birþos valstybës tarnautojo þenklelio nuostatai. Sistemojedirbantiems darbuotojams áteikti þenkleliai uþ ilgametá ir gerà darbà.o Organizuotas renginys „Ieðkai darbo – þinok“ ágyvendinant Airijos uþimtumo tarnyboskampanijà „Know before you go“.o Pasiraðyta paramos skyrimo sutartis projektui „Neágaliøjø socialinës integracijosskatinimas“, ágyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2.3 priemonæ „Socialinësatskirties prevencija ir socialinë integracija“.o Organizuota informacinë akcija „Klientas Nr. 1 - darbdavys - uþimtumo didinimo garantas“.GEGUÞËo Vyko Jaunimo darbo centrø akcija „Moksleivis nori dirbti!”o Pasiraðytas ketinimø protokolas 2006 m. su Vengrijos valstybine uþimtumo tarnyba.4


o Surengta diskusija – vaizdo konferencija „Labiausiai socialiai paþeistø asmenøintegravimo á darbo rinkà galimybiø didinimas“.o Pradëta ágyvendinti „Senjorø banko“ programa.o Pasiraðytas bendradarbiavimo ketinimø protokolas 2006 m. su Estijos nacionalinedarbo rinkos valdyba.o Pasiraðytas memorandumas dël bendradarbiavimo 2006 – 2008 m. ir vykdymoprotokolas 2006 m. su Ukrainos darbo ir socialinës politikos ministerija.o Pasiraðytas dviðalio bendradarbiavimo ketinimø protokolas 2006 – 2007 m. suLatvijos valstybine ádarbinimo agentûra prie Gerbûvio ministerijos.BIRÞELISo Ásigaliojo naujas LR Uþimtumo rëmimo ástatymas.o Surengta vaizdo konferencija – diskusija „Uþimtumas kaime – dabartis irperspektyvos“.o Pasiraðyta paramos skyrimo sutartis projektui „Integracijos á darbo rinkà galimybiø plëtra“,ágyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2.1 priemonæ „Ásidarbinimo gebëjimøugdymas“.o Pasiraðyta paramos skyrimo sutartis projektui „Darbo birþø infrastruktûrosmodernizavimas ir paslaugø plëtra“, ágyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.5priemonæ „Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijø institucijø beisocialiniø paslaugø infrastruktûros plëtra”.RUGPJÛTISo Organizuotas renginys Ðiauliø jaunimo darbo centre Europos darbuotojø mobilumometams paþymëti.o Visose teritorinëse darbo birþose organizuota akcija – „Þinok prieð iðvykdamas“.o Lietuvos darbo birþoje ávyko konferencija darbdaviams ir socialiniams partneriamsnaujo LR Uþimtumo rëmimo ástatymo nuostatoms pristatyti bei pagyvenusiø þmoniødienai paminëti.o Atidarytas Jaunimo darbo centras Akmenëje.o Pradëta ágyvendinti „Pirmo darbo“ programa.o Organizuota Jaunimo darbo centrø akcija studentams „Planuok karjerà ðiandien!“RUGSËJISo Patvirtintas naujas Pavyzdinis darbo birþos darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis,veiklos planavimo ir vertinimo tvarkos apraðas.SPALISo Organizuotas Pietø/Vidurio Europos valstybiø EURES patarëjø seminaras.o Surengta konferencija „LDB veikla ir 2007 metø perspektyvos“.LAPKRITISo Ávyko vaizdo konferencija „Verslumo ugdymui – socialiniø partneriø pastangos“.o Organizuota konferencija darbo ir socialiniams partneriams „Naujø darbo vietøsteigimo galimybës, taikant uþimtumo rëmimo programas“.o Ávyko konferencija „Socialiniø ámoniø ástatymo ágyvendinimo rezultatai“.o Ágyvendinami projektai „Bedarbiø ir asmenø, áspëtø apie atleidimà profesinio rengimoplëtra“ ir „Bedarbiø uþimtumo rëmimas“ buvo pristatyti visuomenei per LRT irLietuvos radijo pirmàjà programà.o Ágyvendinta sutartis su ES Leonardo da Vinèio programos koordinavimo paramos fondu– sukurti 6 nauji filmai apie profesijas.o Pasiraðytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos prekybos ámoniø asociacija.o Sukurtas naujas paslaugø ir patarimø gidas internete „Ieðkantiems darbo“ ir „Darbdaviams“.o Pradëjo veikti „Senjorø bankas“ internete.GRUODIS5


Darbo rinkos tendencijosSeptintus metus auganti ðalies ekonomika turëjoteigiamos átakos uþimtumui. Nedarbo lygis Lietuvoje2006 metais buvo maþesnis uþ Europos Sàjungosvidurká. Vidutinis metinis registruotø bedarbiø santykissu darbingo amþiaus gyventojais sudarë 3,4 proc.Darbo jëgos paklausa iðliko didelëIðliko didelë darbo jëgos paklausa, ypaè iðaugoporeikis neterminuotam darbui. Per 2006 metusáregistruota 109,6 tûkst. laisvø darbo vietø nuolatiniamdarbui, tai 7,6 proc. daugiau negu pernai. Terminuotamdarbui buvo áregistruota 15,3 tûkst. darbo pasiûlymø.Daugiau kaip pusë darbo vietø registruotapaslaugø ámonëse. Paslaugø sektoriuje buvo 66,1tûkst. laisvø darbo vietø, statybose – 17,4 tûkst.,þemës ûkyje - 5,4 tûkst. Palyginti su 2005 metais,darbo pasiûlymø paslaugose iðaugo 6 proc., statybose– 2 proc. Þemës ûkyje darbo vietø skaièius sumaþëjoapie 22 proc.Augo darbo pasiûlymø paslaugøsektoriuje ir statybose, maþëjo - þemësûkyjePaslaugø sektoriuje didþiausias poreikis –pardavëjø, sunkiasvoriø sunkveþimiø ir krovininiømaðinø, lengvøjø automobiliø, taksi ir furgonøvairuotojø, virëjø, apsaugos darbuotojø, pramonëssektoriuje – suvirintojø, siuvëjø, maðinø operatoriø irsurinkëjø, árankininkø, statybos sektoriuje – daþytojø,staliø – dailidþiø, mûrininkø, betonuotojø.Paklausiausi specialistai 2006 metais – pardavimo irverslo paslaugø vadybininkai, buhalteriai, draudimo agentai,projektø vadovai, finansø ir valdymo, produktø gamybos irpaslaugø padaliniø vadovai, bendrojo ugdymo mokytojai.Darbininkams siûloma dirbti parduotuviø pardavëjais ir prekiødemonstruotojais, sunkiasvoriø sunkveþimiø ir kroviniøtransporto priemoniø vairuotojais, virëjais, statybininkaisdailidëmis ir staliais, daþytojais. Taip pat buvo paklausiossiuvëjø, suvirintojø, mûrininkø, padavëjø ir bufetininkø,lengvøjø automobiliø, taksi ir furgonø vairuotojø profesijos.Trys ið keturiø laisvø darbo vietø -kvalifikuotam darbui6


Iðliko teritoriniai skirtumaiDarbo rinka ðalies teritorijoje kito netolygiai. Nedarbas keturiasdeðimt penkiøsavivaldybiø teritorijose maþëjo, dvylikoje – augo ir trijose – liko nepakitæs.Aukðèiausio nedarbo teritorijose bedarbiø procento maþëjimas buvo daugdidesnis negu vidutiniðkai ðalyje. Per metus daugiausia nedarbas sumaþëjoIgnalinos (3,3 proc. punkto), Akmenës (2,8 proc. punkto) rajonø ir Kalvarijos(2,7 proc. punkto) savivaldybëse. Daugiausia nedarbas augo Panevëþyje – 2,1proc. punkto. Nedarbas ðiame mieste birþelio – rugpjûèio mënesiais iðaugo nuo2,7 iki 5,9 proc.2006 metø pabaigoje didþiausias bedarbiø procentas, skaièiuojant nuodarbingo amþiaus gyventojø, buvo Ignalinos bei Akmenës rajonø (8,7 proc.) irDruskininkø (7,9 proc.) savivaldybëse. Maþiausiai bedarbiø - tarp Elektrënø (0,9proc.), Trakø raj. (1,2 proc.) bei Kretingos raj. (1,9 proc.) savivaldybiø darbingoamþiaus gyventojø.Bedarbiø struktûroje moterødalis augo, jaunimo maþëjoDarbo birþa aptarnavo beveik 280 tûkst. ieðkanèiø darboasmenø2006 metais bedarbiais áregistruota 160,8 tûkst. asmenø, vidutiniðkai 13,4tûkst. per mënesá. Per metus jø skaièius sumaþëjo 9,1 proc. Metø pabaigojeðalyje buvo 79,3 tûkst. registruotø bedarbiø.Nuo 2003 metø pradþios, kai moterø ir vyrø bedarbiø struktûroje buvo beveikpo lygiai, moterø dalis kasmet didëja. 2006 metø pabaigoje moterys sudarë62,3 proc. bedarbiø. Kas ðeðtas áregistruotas bedarbis – asmuo iki 25 m. amþiaus,kas ketvirtas – vyresnis kaip 50 metø, kas treèias – kaimo gyventojas.Ilgalaikiø bedarbiø dalis maþëjo. 2006 metø pradþioje jie sudarë 27 proc.visø bedarbiø, pabaigoje - 16,8 proc.Ilgalaikiø bedarbiø dalissumaþëjo iki 16,8 proc.Bedarbiø, galinèiø konkuruoti darbo rinkoje - maþiau negulaisvø darbo vietøDarbo jëgos paklausos ir pasiûlos disproporcija buvo ryðki tiek kiekybiniu,tiek kokybiniu aspektu. Didesnioji dalis áregistruotø bedarbiø buvo nepasirengækonkuruoti darbo rinkoje. 2006 metais tarp áregistruotø bedarbiø kas treèiasneturëjo profesinio pasirengimo, kas ketvirtas buvo praradæs darbo ágûdþiuspagal turimà profesijà dël didesnës kaip 2 metø darbo pertraukos, kas deðimtas- neturëjo darbo praktikos.Ádarbinta beveik 100 tûkst. bedarbiøDarbo birþai tarpininkaujant 2006 metais ádarbinta 99,7 tûkst. ieðkanèiø darboasmenø, vidutiniðkai 8,3 tûkst. per mënesá. Beveik 85 proc. ádarbintø gavonuolatiná darbà. Didesnioji ádarbintøjø dalis, apie 57 proc., buvo moterys. Kasseptintas ádarbintas – jaunas asmuo iki 25 metø amþiaus, kas aðtuntas – ilgalaikisbedarbis. Savo verslà, ásigijæ lengvatinius verslo liudijimus, pradëjo 14,9 tûkst.bedarbiø.Darbo birþa padëjo kas antramáregistruotam asmeniui rastidarbà7


Darbo jëgoskompetencijos didinimasDidinant ieðkanèiø darbo asmenø galimybeskonkuruoti darbo rinkoje, per 2006 metus áprofesinio mokymo programas nusiøsta 19,3tûkst. ieðkanèiø darbo asmenø, ið jø 16,8 tûkst.bedarbiø ir 2,5 tûkst. áspëtø apie atleidimà iðdarbo darbuotojø. Kas antras programosdalyvis - nekvalifikuotas bedarbis.2006 metais darbo rinkà papildë 16,8 tûkst.kvalifikuotø darbuotojø.Darbo rinkà papildë 16,8 tûkst. kvalifikuotødarbuotojøPo profesinio mokymo per 90 dienøásidarbino 73 proc. programos dalyviøDaugiausia bedarbiø per 90 dienø ádarbinta pramonëje,statybose ir paslaugø sferoje.Lietuvos darbo birþa organizavo bedarbiø profesiniomokymo naudos tyrimà, kuris ávertino profesinio mokymoprogramø efektyvumà ir praktinio mokymo kokybæ. Tyrimasparodë, kad 94 proc. baigusiø profesiná mokymà labai geraiávertino jo naudà ir socialiná efektyvumà, 89 proc. asmenøpaskatino toliau tæsti mokymàsi, tobulinant ágytà profesijà.Tyrimas parodë, kad 89 proc. baigusiøjøprofesiná mokymà suformavo teigiamà poþiûrá ámokymàsi ir paskatino já tæsti, tobulinant ágytàprofesijà8


Jaunimo uþimtumo galimybiø didinimasJaunimo uþimtumo gebëjimams didinti 2006 metais buvoágyvendinama „Pirmo darbo“ programa. Jos tikslas - padëtipirmà kartà ieðkantiems darbo þmonëms ásidarbinti pagalspecialybæ, o neturintiems profesinës kvalifikacijos - jà ágyti.„Pirmo darbo” programoje dalyvavo 11,4 tûkst. neturinèio darbopatirties jaunimo iki 25 m., ið jø pusë ásitvirtino darbo rinkoje, okitiems suteikta pagalba didinant jø konkurencinius gebëjimus.Jaunimo darbo centruose Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje,Ðiauliuose, Panevëþyje, Alytuje ir Akmenëje atviro informavimoir konsultavimo paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 180tûkst. klientø. Jiems buvo suteikta pagalba karjeros planavimo,darbo paieðkos klausimais.Nedarbo prevencijos programos2006 metais teritorinës darbo birþos gavo 42 praneðimusapie grupës darbuotojø atleidimus, 6,7 tûkst. darbuotojø buvoáspëti apie atleidimà ið darbo. Palyginti su 2005 metais, jøskaièius iðaugo dvigubai. Atleidþiamø darbuotojø integravimuiá darbo rinkà 2006 metais keturiose ámonëse buvo organizuotoslaikinos „mini“ darbo birþos. Jose su áspëtais apie atleidimàasmenimis buvo dirbama individualiai, suteikiama pagalbaieðkant darbo, iðsiaiðkinant atleidþiamø darbuotojø motyvacijà.Po masinio darbuotojø atleidimo ið Panevëþio AB „Ekranas“,3,6 tûkst. ámonës darbuotojø dalyvavo „AB „Ekranas“darbuotojø uþimtumo didinimo bei socialiniø problemøsprendimo priemoniø plano“ priemonëse.Lietuvos darbo birþa, ágyvendindama VÁ Ignalinos atominëselektrinës darbuotojø papildomø uþimtumo ir socialiniø garantijøástatymà, savo paslaugas suteikë 246 asmenims.9


Ieðkanèiø darbo asmenø uþimtumogebëjimø didinimasÁdarbinimas subsidijuojantPer 2,7 tûkst. asmenø, kuriems grësësocialinë atskirtis, suteikta paramaásitvirtinant darbo rinkojeÁdarbinimo subsidijuojant priemonëje dalyvavo per 2,7 tûkst.darbo rinkoje papildomai remiamø bedarbiø, ið jø – 0,5 tûkst.neágaliøjø. Ði priemonë padëjo 70 proc. dalyvavusiø bedarbiøásitvirtinti nuolatiniam darbui.Uþimtumo fondo remiamø darbø programaPleèiant bedarbiø galimybes átvirtinti darbo ágûdþius darbovietoje bei spartinant jø integracijà á darbo rinkà, Uþimtumo fondoremiamø darbø programoje dalyvavo per 4 tûkst. bedarbiø, iðjø 55 proc. sudarë asmenys, baigæ darbo rinkos profesinámokymà.Pasibaigus Uþimtumo fondo remiamø darbø programai, 77proc. bedarbiø pasiliko nuolatiniam darbui.77 proc. bedarbiø pasiliko nuolatiniamdarbui, pasibaigus Uþimtumo fondo remiamødarbø programaiDarbo ágûdþiø ágijimo rëmimasNuo 2006 metø rugpjûèio 1 d. pradëta ágyvendinti naujauþimtumo rëmimo priemonë – darbo ágûdþiø ágijimo rëmimas.Ji padeda asmenims, pradedantiems darbinæ veiklà pagal ágytàspecialybæ ir baigusiems profesinës reabilitacijos programas,ágyti reikalingus darbo ágûdþius. Dalyvaudami priemonëje 1,3tûkst. asmenø ágijo darbinius ágûdþius tiesiogiai darbo vietoje,ið jø 0,4 tûkst. absolventø ir 0,9 tûkst. bedarbiø, darbo birþossiuntimu baigusiø profesinio mokymo programas.1,3 tûkst. bedarbiø tobulino darbo ágûdþiustiesiogiai darbo vietoje10


Vyresnio amþiaus bedarbiø uþimtumo rëmimasðalina kliûtis jø kelyje á darbo rinkàVieðieji darbaiPer 34,4 tûkst. ekonomiðkai neaktyviøasmenø atnaujino prarastus darboágûdþius dalyvaudami vieðuosiuosedarbuoseEkonomiðkai neaktyviø, nedirbanèiø asmenø uþimtumoproblemoms spræsti, Lietuvos darbo birþa ágyvendina vieðøjødarbø programas bei projektus. Ðioje priemonëje per 34,4 tûkst.asmenø ágijo naujus, atnaujino prarastus ar palaikë turimusdarbo ágûdþius. Kas antras vieðøjø darbø dalyvis buvo kaimogyventojas, kas ketvirtas – ilgalaikis bedarbis. Vieðøjø darbødëka suremontuota per 1,4 tûkst. mokyklø, globos namø, vaikødarþeliø ir ligoniniø, uþsodinta per 2,9 ha miðkø, sutvarkytaper 3,1 tûkst. ha parkø, per 0,6 tûkst. istorijos ir kultûros paveldoobjektø.Tarp vieðuosius darbus dirbusiø bedarbiø 90 proc. sudarëlabiausiai socialiai paþeidþiami asmenys.Lietuvos darbo birþa, vykdydama Nacionalinës gyventojøsenëjimo pasekmiø áveikimo strategijos ágyvendinimo 2005-2013 m. priemones, prioritetà teikia vyresnio amþiaus bedarbiøuþimtumo galimybëms didinti.Á aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiøsta 32tûkst. vyresniø kaip 50 metø amþiaus arba 82 proc. nuoáregistruotø bedarbiø. Po dalyvavimo aktyvios darbo rinkospolitikos priemonëse, atnaujinus darbinius ágûdþius ir padidinuskvalifikacijà, 16,5 tûkst. vyresniø kaip 50 metø amþiausbedarbiø ásidarbino.Kas antras vyresnis nei 50 m. amþiausbedarbis ásidarbinoLietuvos darbo birþos internetinëje svetainëje 2006 metaisádiegta „Senjorø banko“ programa. Ðios programos duomenøbazëje II pusmetá ásiregistravo per 350 vyresnio amþiausasmenø.“Senjorø bankas” - nauja galimybë vyresnioamþiaus þmonëms pasilikti darbo rinkojeLietuvos darbo birþos uþsakymu atliktas mokslinis tyrimas„Sunkiai integruojamø asmenø padëties darbo rinkoje analizëir priemonës jø uþimtumui didinti“, kurio metu iðtirta vyresnioamþiaus (45-65 m.) bedarbiø ir norinèiø gráþti á darbo rinkàuþimtumo situacija ir parengti pasiûlymai jø uþimtumui didinti.Tyrimas parodë, kad apie 80 proc. vyresnio amþiausbedarbiø nepakankamai motyvuoti dirbti, todël kiekvienamvyresniam kaip 50 m. amþiaus bedarbiui buvo stiprinamamotyvacija darbui bei padedama atgauti pasitikëjimà savojëgomis ir konkuruoti darbo rinkoje.82 proc. vyresniø kaip 50 metø amþiausbedarbiø padidino uþimtumo gebëjimus,dalyvaudami aktyvios darbo rinkos politikospriemonëse11


Smulkus verslas - alternatyvi uþimtumopriemonëSkatinant bedarbiø verslumà, Lietuvos darbo birþa vykdëverslo pradmenø mokymus, teikë organizacinæ paramàpageidaujantiems pradëti savarankiðkà veiklà.Teritoriniø darbo birþø organizuojamuose verslo pagrindøkursuose dalyvavo 4,4 tûkst. ieðkanèiø darbo asmenø. Bedarbiaibuvo supaþindinami su verslo pradmenimis, mokesèiøteikiamomis lengvatomis, verslo plano rengimo tvarka.Kas antras verslo organizavimo programos dalyvis buvomoteris, kas ketvirtas - darbo rinkoje papildomai remiamasasmuo.15 tûkst. bedarbiø susikûrë sau darbo vietàsu darbo birþos rekomendacija ásigijælengvatinius verslo liudijimusSocialiniø ámoniø skaièius iðaugoketvirtadaliuÐalyje veikia 49 socialinës ámonëms. Ðiø ámoniø veiklàadministruoja 14 teritoriniø darbo birþø. Daugiau nei pusësocialiniø ámoniø yra Vilniuje ir Kaune.Socialinës ámonës, pasinaudojusios valstybës parama,darbo vietas iðlaiko 1300 neágaliøjø. Padidëjo tris kartus ásteigtøsocialinëse ámonëse naujø darbo vietø skaièius.Darbo ir poilsio aplinka pritaikyta 168 didþiausià negaliàturintiems asmenims.50 proc. padaugëjo asistentø, padedanèiø neágaliesiemsatlikti darbo funkcijas.Socialinëms ámonëms suteikta valstybës parama siekë 10,2mln. Lt, t.y. du kartus daugiau nei 2005 m.Socialinëms ámonëms suteikta 2 kartusdidesnë valstybës pagalbaDarbo vietø steigimo subsidijavimasPadedant sunkiai integruojamiems asmenims ásitvirtintidarbo rinkoje, ásteigta per 1,35 tûkst. subsidijuojamø darbo vietønuolatiniam darbui, ið jø apie 30 proc. neágaliems asmenims.Ásigaliojus Uþimtumo rëmimo ástatymui, nuo 2006 rugpjûèiomën. 1 d. naujos darbo vietos steigiamos tik neágaliesiems irasmenims, baigusiems profesinës reabilitacijos programas. Perðá laikotarpá ásteigta 51 nauja darbo vieta neágaliesiems.Ágyvendinant naujà Savarankiðko uþimtumo rëmimopriemonæ, ásteigtos pirmosios darbo vietos Tauragëje irÐiauliuose. Neágalieji, pasinaudojæ subsidija, susikûrë sau darbovietas, o vystydami verslà buvæ bedarbiai mikroámonëse ásteigënaujas darbo vietas.Ásteigta beveik 1,5 tûkst. naujøsubsidijuojamø darbo vietø socialiaipaþeidþiamiems asmenims12


Profesinës reabilitacijos programaProfesinës reabilitacijos programa padeda neágaliemsasmenims ugdyti ar atkurti darbingumà, didinti jø profesinækompetencijà ir integracijà á darbo rinkà. Ðios programos metuávertinami neágaliøjø profesiniai gebëjimai, teikiamos profesinioorientavimo ir konsultavimo paslaugos, iðugdomi nauji arbaatnaujinami prarasti profesiniai gebëjimai, teikiama pagalbaásidarbinant.Profesinës reabilitacijos programa – efektyvineágaliøjø integracijos priemonëProfesinës reabilitacijos programoje dalyvavo 206 asmenys, kurie pasirinko kompiuteriovartojimo pagrindø, apskaitininko, medþio dizaino, ámonës darbo organizatoriaus ir siuvëjosukirpëjomokymo programas. Palyginti su 2005 metais, ðios programos dalyviø skaièiusiðaugo 17 kartø.Iðsiplëtë profesinës reabilitacijos paslaugas teikianèiø ástaigø tinklas. Jos yra Vilniuje,Druskininkuose, Kaune, Palangoje ir Radviliðkyje.Kas treèias neágalus asmuo, baigæsprofesinës reabilitacijos programà,sëkmingai ásidarbina13


Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektaiVietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø pagalba sukurtos 278naujos darbo vietos, ágyvendinant 43 vietiniø uþimtumoiniciatyvø projektus. Ðie projektai buvo realizuoti 23 ðaliessavivaldybëse. Kas antras á naujai ásteigtà darbo vietà ádarbintaspapildomai remiamas bedarbis, kas penktas – ilgalaikis irvyresnis kaip 50 metø asmuo, kas deðimtas - iki ásiregistravimodarbo birþoje nedirbæs 2 ir daugiau metø.Kas antra nauja darbo vieta ásteigtapapildomai remiamiems bedarbiamsBeveik 50 proc. naujø darbo vietø ásteigtakaimo gyventojamsDaugiausia naujø darbo vietø ásteigta gamybos ir paslaugøsrityje. Beveik 50 proc. - kaimo gyventojams.Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektai padëjo ámonëmssukurti naujus veiklos padalinius, kuriuose rajono gyventojamssuteikiamos naujos paslaugos.Teritorijos, kuriose ágyvendinti VUI projektaiDarbo rotacijaDarbo rotacija - nauja uþimtumo rëmimo priemonë,padedanti darbdaviams operatyviai apsirûpinti reikiamoskvalifikacijos darbuotojais, galinèiais pakeisti nuolatinius ámonësdarbuotojus jø tiksliniø atostogø metu ar kitais ámoniøkolektyvinëse sutartyse numatytais atvejais. Darbo rotacijospriemonëje dalyvaujantys nedirbantys asmenys laikinaiádarbinami pagal turimà kvalifikacijà ar darbo patirtá. Ðiàpriemonæ organizavo 60 darbdaviø. Daugiausiai ieðkanèiø darboasmenø ádarbinti siuvëjais, pardavëjais, virëjais ir vadybininkais.Darbo rotacija - pagalba darbdaviamsoperatyviai apsirûpinti kvalifikuotaisdarbuotojais14


Veiklos modernizavimasir paslaugø plëtraProfesinës karjeros planavimas - gráþimo á darbàsëkmës garantasÁgyvendinant individualius ásidarbinimoplanus, ásidarbino beveik 100 tûkst. bedarbiøGerinant bedarbiø profesinës karjeros planavimà, patobulintiindividualûs ásidarbinimo planai, padedantys bedarbiuikryptingai numatyti dalyvavimà darbo rinkos priemonëse irásitvirtinti darbo rinkoje.Didinant uþimtumo gebëjimus, kas antrasbedarbis dalyvavo aktyviose darbo rinkospriemonëseIndividualûs ásidarbinimo planai sudaryti 98,6 proc.bedarbiø. Juose kiekvienam parinktos ir numatytosveiksmingiausios priemonës uþimtumui pasiekti. Ágyvendinantásidarbinimo planus, 99,7 tûkst. bedarbiø ásidarbino, kas antrasdalyvavo aktyviose darbo rinkos priemonëse.Ieðkantiems darbo asmenims suteikta apie1,2 mln. individualiø konsultacijø ir patarimø15


Konsultavimo paslaugos grupëseKonsultavimo paslaugos grupëse skirtos ieðkanèiø darboasmenø darbo paieðkos ágûdþiams lavinti, darbinei motyvacijaididinti bei suteikti pagalbà renkantis profesijà ar siekiantsusikurti sau darbo vietà.Ðioje priemonëje dalyvavo 41 tûkst. asmenø, ið jø 95proc. ágijo savarankiðkos darbo paieðkos ágûdþiø, iðmokonaudotis naujausiomis informavimo priemonëmis ir pasirengëpokalbiui su darbdaviu.Po uþsiëmimø per 18 tûkst. asmenø ásidarbino, per 15tûkst. dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonëse,per 6 tûkst. nusiøsta á profesinio mokymo programà, per 2tûkst. sukûrë sau darbo vietà lengvatinëmis sàlygomisásigydami verslo liudijimà.Paslaugø plëtra seniûnijoseGerinant teikiamø darbo birþos paslaugø prieinamumàseniûnijø gyventojams ir siekiant gràþinti á darbo rinkànedirbanèius asmenis, steigiamos naujos informavimo zonosseniûnijose.Lietuvos darbo birþa 411 seniûnijose teikia informavimo,registravimo bei konsultavimo paslaugas. Ieðkantys darboseniûnijø gyventojai informuojami apie laisvas darbo vietas irjoms keliamus reikalavimus, apie galimybes dalyvauti Europossocialiniø fondø finansuojamuose projektuose, darbo rinkosaktualijas ir naujienas. Organizuojami ávairûs renginiai : „Darborinkos dienos“, susitikimai su vietos bendruomene, darbomugës, informaciniai susirinkimai, kuriø metu vietos gyventojaisupaþindinami su darbo birþos teikiamomis paslaugomis,padëtimi darbo rinkoje. Darbo birþø seniûnijose, mokyklose,bibliotekose organizuojamuose susitikimuose ir renginiuosedalyvavo per 27 tûkst. gyventojø, per 8,5 tûkst. darbdaviø.Renginiuose dalyvavo per 27 tûkst.seniûnijø gyventojø, per 8,5 tûkst.darbdaviø16


Lietuvos darbo birþos informacinësistema - tai moderni informacijossistema, skirta duomenø apdorojimuikartu su þmoniø, techniniø priemoniøbei finansø resursais padedanti priimtistrategiðkai teisingiausius sprendimus2006 metais atnaujintas Lietuvos darbo birþos internetopuslapis (www.ldb.lt), sukurtos naujos bei patobulintos esamoselektroninës paslaugos interneto naudotojams, pateikiamaaktuali informacija apie darbo birþø paslaugas, patarimaibedarbiams ir darbdaviams, skelbiama informacija apie situacijàdarbo rinkoje, ásidarbinimo galimybes, darbo rinkos tendencijasbei prognozes.Ðiais metais ádiegtos naujos elektroninës paslaugos:„Gidas“ – tai ðiuolaikiðkas elektroniniø paslaugø paketas,padedantis svetainës lankytojams lengviau ir greièiau rastireikalingà informacijà, darbo pasiûlymus bei darbuotojus.„Senjorø bankas” – naujos galimybës ásidarbinti ieðkantiemsdarbo pensinio amþiaus þmonëms, o darbdaviams – papildomapasiûla darbuotojø, turinèiø didelæ patirtá ir þinias.„Paþymø uþsakymas internetu“ – galimybë bedarbiamsuþsakyti paþymas apie registravimà darbo birþoje, iðmokëtasnedarbo draudimo iðmokas ir dalyvavimà aktyvios darbo rinkospolitikos priemonëse.„Asmeninë informacija“ – naujas bûdas internetu pasitikrintinedarbo draudimo iðmokas ir dalyvavimo aktyvios darbo rinkospolitikos priemonëse laikotarpius.„Laiko derinimas“ – paslauga, leidþianti bedarbiamsinternetu derinti apsilankymus teritorinëje darbo birþoje.Greitos laisvø darbo vietø ir ieðkanèiø darbo asmenøpaieðkos internete modulis – paslauga leidþianti atlikti greitàlaisvø darbo vietø ir darbuotojø paieðkà pagal profesijà arbavietovæ Lietuvos darbo birþos interneto svetainëje.Per 4 tûkst. ieðkanèiø darboasmenø pasinaudojo darbo birþoselektroninëmis paslaugomis. Per19 tûkst. laisvø darbo vietødarbdaviai áregistravo internetu.Savarankiðkai savo CV internetepaskelbë per 2 tûkst. ieðkanèiødarbo asmenøPrograma „Vadovo langas“ – efektyvidarbo rinkos stebësenos ir valdymopriemonëPrograma pateikia periodiðkai atnaujintà informacijà apieesamà situacijà ir artimiausio laikotarpio perspektyvà.Darbo birþø vadovai turi galimybæ operatyviai stebëti irvertinti vykstanèius pokyèius darbo rinkoje, darbo pasiûlos irpaklausos derinimà, aktyvios darbo rinkos politikos priemoniøvykdymà.Visos elektroninës Lietuvos darbo birþospaslaugos padeda taupyti klientø laikà,pagreitina darbo pasiûlymø beidarbuotojø paieðkà17


Europos Sàjungosfinansuojamø projektøágyvendinimas7,6 tûkst. projektø veiklosedalyvavusiø asmenø ásidarbinonuolatiniam darbui – beveik 50 proc.daugiau nei buvo planuota2006 metais Lietuvos darbo birþa toliau sëkmingai vykdë2005 metais pradëtus ágyvendinti 5 Europos socialinio fondo(toliau – ESF) projektus pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojoprogramavimo dokumento (toliau – BPD) II prioriteto„Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“ 2.1 priemonæ „Ásidarbinimogebëjimø ugdymas“ ir 2.3 priemonæ „Socialinës atskirtiesprevencija ir socialinë integracija”, BPD 3.3 priemonës projektà„Projekto „Elektroniniø vieðøjø paslaugø teikimas darbdaviamsir gyventojams (e.DBIRÞA)” dokumentacijos parengimas”. Taippat pradëti ágyvendinti 4 nauji ESF ir vienas Europos regioninësplëtros fondo finansuojamas bei sëkmingai uþbaigtas PHAREprogramos projektas.4,4 tûkst. dalyviø baigë profesiná mokymàir ágijo paklausias darbo rinkoje profesijas,ið jø 73 proc. ádarbinti nuolatinaiProfesinio rengimo ir uþimtumo rëmimo plëtraProjekte „Bedarbiø ir asmenø, áspëtø apie atleidimà, profesiniorengimo plëtra“ 4,4 tûkst. dalyviø baigë profesiná mokymà pagalatnaujintas ir modifikuotas darbo rinkos profesinio mokymoprogramas ir ágijo darbo rinkoje paklausias profesijas, ið jønuolatiniam darbui ásidarbino 3,2 tûkst. asmenø. 2 proc. projektodalyviø tæsia mokymàsi aukðtosiose mokyklose.Ágyvendinant projektà „Bedarbiø uþimtumo rëmimas”aktyvinimo ir motyvacijos didinimo uþsiëmimuose dalyvavo 3,7tûkst. asmenø, á uþimtumo rëmimo programas ir remiamojoádarbinimo priemones átraukta 3,4 tûkst. asmenø.2006 m. pradëtas ágyvendinti didþiausias Lietuvos darbobirþos projektas „Integracijos á darbo rinkà galimybiø plëtra”. Áðio projekto veiklas planuojama átraukti daugiau kaip 18 tûkst.dalyviø, kurie iðklausys konsultavimo, verslumo ugdymoprogramas, lankys kompiuterinio raðtingumo, vairavimo kursus,dalyvaus profesiniame mokyme, remiamojo ádarbinimopriemonëse.2006 metø sausio mënesá sëkmingai uþbaigtas projektas„Lietuvos darbo birþos administraciniø gebëjimø plëtra“, kuriometu daugiau kaip 200 Lietuvos ir teritoriniø darbo birþø darbuotojøtobulino psichologines, anglø kalbos þinias bei kompiuteriniusir klientø aptarnavimo srities ágûdþius.Balandþio mënesá pradëtas ágyvendinti projektas „Lietuvosdarbo birþos paslaugø efektyvumo tyrimai ir personalokompetencijos tobulinimas“, kurio veiklose dalyvauja irkvalifikacijà ávairiose srityse tobulina per 200 darbuotojø.18 Europos Sàjungos finansuojami projektai


Neágaliøjø socialinës atskirties maþinimasLietuvos darbo birþa 2006 metais vykdë 2 projektus, skirtusasmenø su negalia integracijai á visuomenæ bei darbo rinkà.Projekte „Asmenø su negalia integracija á darbo rinkà,siekiant iðvengti socialinës atskirties“ dalyvavo 665 projektodalyviai, ásteigtos 27 subsidijuojamos darbo vietos, 255ásidarbino nuolatiniam darbui.Neágalieji dalyvavo profesinës reabilitacijos programoje,vyko individualios psichologo konsultacijos.Rugpjûèio mënesá pradëtas ágyvendinti asmenims su negaliaskirtas projektas „Neágaliøjø socialinës integracijos skatinimas“,kuriuo siekiama beveik 600 asmenø padëti integruotis ávisuomenæ ir darbo rinkà, átraukiant juos á aktyvias darbo rinkospolitikos priemones ir skatinant savarankiðkumà.Asmenø, gráþusiø ið laisvës atëmimo vietøintegracija á darbo rinkà ir socialinë adaptacijaÁ 2005 metais pradëto vykdyti projekto „Aktyvios darborinkos politikos priemoniø ágyvendinimas nuteistiesiems irasmenims, paleistiems ið laisvës atëmimo vietø iruþsiregistravusiems darbo birþoje“ veiklas átraukti 384 asmenys,gráþæ ið laisvës atëmimo vietø. Jie iðklausë „Adaptacijosvisuomenëje ir darbo rinkoje programà,“ dalyvavo ávairioseaktyviose darbo rinkos politikos priemonëse, mokësi paklausiødarbo rinkoje profesijø. 86 projekto dalyviai ásidarbinonuolatiniam darbui.Ákalinimo ástaigose organizuotos „Darbo rinkos dienos“,kuriose dalyvavo 131 besirengiantis iðeiti á laisvæ asmuo.Balandþio mënesá pradëtas ágyvendinti projektas „Nuteistøjøir asmenø, paleistø ið laisvës atëmimo vietø ir uþsiregistravusiødarbo birþoje, socialinë adaptacija ir integracija á darbo rinkà“.Á ðio projekto veiklas planuojama átraukti per 200 asmenø,gráþusiø ið laisvës atëmimo vietø.Per 1 tûkst. sunkiausiai integruojamø á darbo rinkàasmenø suteikta pagalba sugráþti á darbo rinkà.Europos Sàjungos finansuojami projektai 19


Parengtas investicinis projektas, padëjæsávertinti Lietuvos darbo birþos informacinæsistemà ir numatantis jos plëtros kryptis beibûdusEuropos regioninës plëtros fondo finansuojamiprojektai2006 metø balandþio mënesá sëkmingai ágyvendintas BPD3.3 priemonës „Informaciniø technologijø paslaugø irinfrastruktûros plëtra“ projektas „Projekto „Elektroniniø vieðøjøpaslaugø teikimas darbdaviams ir gyventojams (e.DBIRÞA)“dokumentacijos parengimas“, kurio rezultatas – Galimybiøstudija, ávertinanti Lietuvos darbo birþos informacinæ sistemàir numatanti jos plëtros bûdus.2007-2013 metø programavimo laikotarpiu bus rengiamaparaiðka Europos regioninës plëtros fondo paramai gauti,siekiant iðplësti Lietuvos darbo birþos teikiamas elektroninespaslaugas darbdaviams ir gyventojams.Rugpjûèio 31 d. pradëtas ágyvendinti Europos regioninësplëtros fondo finansuojamas projektas „Darbo birþøinfrastruktûros modernizavimas ir paslaugø plëtra”, pagal BPD1.5 priemonæ „Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio mokymo,mokslo ir studijø institucijø bei socialiniø paslaugøinfrastruktûros plëtra”. Ágyvendinus projektà, numatomapastatyti 3 naujas - Lazdijø, Ignalinos (Visagino), Vilkaviðkiobirþas bei rekonstruoti Ðvenèioniø darbo birþà. Jos bus visiðkaiárengtos ir aprûpintos visa reikalinga kompiuterine áranga beibiuro technika.Europos regioninës plëtros fondo dëka modernizuojamos darbobirþos ir gerinama jø infrastruktûra20Europos Sàjungos finansuojami projektai


Teritoriniø darbo birþø dalyvavimas ESF bei EQUAL programosfinansuojamuose projektuoseÁgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.3priemonæ „Socialinës atskirties prevencija ir socialinë integracija“ aktyviai dalyvauja8 teritorinës darbo birþos (Alytaus, Klaipëdos, Ðalèininkø, Ignalinos, Ðiauliø, Telðiø,Tauragës ir Vilniaus).Projektai skirti vyresnio amþiaus moterø, tautiniø maþumø ir moterø, gráþtanèiø ádarbo rinkà po ilgesnës pertraukos socialinës atskirties prevencijai vykdyti ir socialineiintegracijai skatinti.Projektø veiklose dalyvavo per 1 tûkst. bedarbiø.Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Panevëþio, Ðiauliø, Alytaus, Druskininkø, Lazdijø, Varënos,Kaiðiadoriø, Prienø, Raseiniø, Këdainiø, Jonavos, Ðalèininkø ir Kretingos darbo birþosdalyvauja ágyvendinant 10 Europos bendrijø iniciatyvos EQUAL projektø pagal A prioritetà„Atviros visiems darbo rinkos skatinimas, sudarant sàlygas lengviau patekti ar gráþti ádarbo rinkà asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos á darbo rinkàsunkumais.“ Ágyvendinant projektus organizuojami socialiniø ágûdþiø lavinimo,profesinio orientavimo ir karjeros planavimo seminarai. Per 500 projektø dalyviønusiøsta á profesiná mokymà ir remiamojo ádarbinimo priemones. Keièiamasi geràjapatirtimi su 13 Europos Sàjungos ðaliø partneriais.Teritorinës darbo birþos dalyvaujaágyvendinant 10 Europos bendrijø EQUALfinansuojamø projektøPHARE programos projektasÁgyvendintas PHARE projektø rengimo priemonës (PHARE PPF)projektas „Darbo birþos paslaugø darbdaviams ir ieðkantiems darbobei siekiantiems profesinës karjeros gerinimas“, kuris padëjo parengtiGalimybiø studijà, Ignalinos (Visagino), Kaiðiadoriø, Kelmës, Lazdijø,Maþeikiø, Palangos, Plungës, Ðvenèioniø, Telðiø, Utenos, Varënos,Vilkaviðkio darbo birþø statybos/rekonstrukcijos techninius projektus,paraiðkà ERPF paramai gauti bei vieðøjø pirkimø dokumentacijàstatybos/rekonstrukcijos darbams pirkti.Europos Sàjungos finansuojami projektai 21


SocialinëpartnerystëBendradarbiavimas su darbdaviaisDarbo birþos paslaugomis naudojosi 41,5 tûkst. arba 56proc. realiai veikianèiø ðalies ámoniø. Aptarnaujamø darbdaviøskaièius 2006 metais iðaugo beveik 3 tûkst.Kas antras ðalies darbdavys – darbo birþosklientasDarbdaviai dalyvavo rengiant ir ágyvendinant aktyvios darborinkos politikos priemones. Darbo birþos su darbdaviais 2006metais pasiraðë 19,6 tûkst. paslaugø teikimo sutarèiø.Lietuvos darbo birþa toliau vystë bendradarbiavimà sudarbdaviø organizacijomis. Bendradarbiavimo sutartyspasiraðytos su Lietuvos statybininkø, Lietuvos tekstilës iraprangos, Verslo darbdaviø konfederacija, Lietuvos maðinø irprietaisø pramonës, Lietuvos prekybos, Þemës ûkio bendroviø,melioracijos ámoniø bei kai kuriomis kitomis asociacijomis.paklausos suderinamumo, uþimtumo didinimo, verslumoskatinimo klausimais. Bendradarbiaujant su Kalëjimødepartamentu, visuose Pataisos namuose darbo birþos árengëinformacines zonas, kuriose besirengiantys iðeiti á laisvæ asmenysgali susipaþinti su informacija apie paklausiausias profesijas,galimybes jas ásigyti, darbo birþø siûlomas uþimtumo rëmimopriemones.Socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja atrenkant irágyvendinant Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektus,administruojant socialiniø, neágaliøjø socialiniø ámoniø veiklà,organizuojant bei ágyvendinant neágaliøjø profesinësreabilitacijos programà.Lietuvos darbo birþai dalyvaujant Aljanso „Langas á ateitá“vykdomame ESF finansuojamame projekte „Gyventojøkompiuterinio raðtingumo ugdymas“, 2006 m. kompiuterináraðtingumà patobulino 1,3 tûkst. bedarbiø.Socialiniam dialogui – didesnis darbo rinkosdalyviø dëmesysBendradarbiavimas su socialiniaispartneriais padeda didinti uþimtumàSprendþiant uþimtumo didinimo klausimus LDB bendradarbiaujane tik su stambiausiø ðalies pramonës, statybos,aptarnavimo sferos darbdaviø asociacijomis, bet ir su 10organizacijø, atstovaujanèiø asmenis, kuriems gresia socialinëatskirtis bei kitomis valstybinëmis ir profesinio rengimoinstitucijomis. Organizuota per 250 pasitarimø-diskusijø suvalstybës institucijø, savivaldos, darbdaviø susivienijimø,visuomeniniø organizacijø atstovais darbo jëgos pasiûlos-22


Tarptautinis bendradarbiavimasLietuvos darbo birþa bendradarbiauja su Ðvedijos, Vengrijos,Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rusijos FederacijosKaliningrado srities uþimtumo tarnybomis, taip pat dalyvaujaPasaulinës ádarbinimo tarnybø asociacijos (WAPES) beiTarptautinës uþimtumo tarnybø personalo asociacijos (IAWP)veikloje.Kartu su Ðvedijos Nacionaline darbo rinkos tarybaágyvendintas bendradarbiavimo projektas „Aktyvi darbo rinkospolitika Ignalinos atominës elektrinës regione“, kurio dëkaparengtas IAER socialiniø pasekmiø ðvelninimo priemoniøplanas – strategija, patobulinta monitoringo sistema, pakeltateritoriniø darbo birþø darbuotojø kvalifikacija, pritaikant Ðvedijospatirtá. Parengti lankstinukai bei leidinys-patarimø paketas IAEatleidþiamiems darbuotojams.LDB kartu su Ðvedijos Nacionaline darbo rinkos taryba teikëmetodinæ pagalbà Armënijos uþimtumo tarnyboms, kuriant irmodernizuojant darbo rinkos institucijas.Europos Komisija pripaþino Lietuvos darbo birþà kaip geraipasirengusià padëti integruotis á Europos Sàjungos uþimtumotarnybø tinklà naujosioms Europos Sàjungos ðalims – Rumunijaiir Bulgarijai bei ðalims kandidatëms Kroatijai ir Turkijai.Lietuvos darbo birþa organizuos ðiø valstybiø uþimtumotarnybø darbuotojø mokymus ir turës galimybæ pristatyti savoveiklos modelá, pasiektus rezultatus bei pasidalinti sukauptadarbo patirtimi.Latvijos, Estijos, Kaliningrado srities uþimtumo tarnybospasinaudojo Lietuvos darbo birþos patirtimi, vystant elektroninesklientø aptarnavimo paslaugas, taikant ásidarbinimo planus irvykdant darbo rinkos monitoringà.Bendradarbiavimas su uþsienio valstybëmis padëjo Lietuvosir teritoriniø darbo birþø darbuotojams ágyti patirties neágaliøjøreabilitacijos ir integravimo á darbo rinkà, marketingo,bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, Europos socialiniofondo projektø administravimo, darbo EURES tinkle, migracijos iremigracijos klausimais.Europos Komisija pripaþino Lietuvos darbobirþos gerà pasirengimà teikti metodinæpagalbà Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos,Kroatijos uþimtumo tarnyboms23


Laisvas darbuotojøjudëjimas ir EURES veiklaSiekdama padëti darbdaviams apsirûpinti kvalifikuotadarbo jëga, Lietuvos darbo birþa iðdavë apie 3 tûkst.leidimø uþsienieèiams dirbti Lietuvoje, ið jø 24 proc. –komandiruotiems.Dauguma uþsienieèiø dirba gamybos (36 proc.),transporto (34 proc.), statybos (20 proc.) ir paslaugø (9proc.) sektoriuose.Daugiausiai uþsienieèiø atvyko ið Baltarusijos (37proc.) ir Ukrainos (32 proc.).Uþtikrindami visapusiðkà ir iðsamià informacijossklaidà laisvo asmenø judëjimo klausimais, EURESpatarëjai suteikë konsultacijas ir informacijà 22,5 tûkst.asmenø. Organizuotas informacinis renginys, skirtasEuropos darbuotojø mobilumo metams paþymëti, specialiakcija „Þinok prieð iðvykdamas“, kurios tikslas – apsaugotiLietuvos Respublikos pilieèius nuo nelegalaus darbouþsienyje. Taip pat EURES patarëjai organizavo renginius“Ieðkai darbo Airijoje – þinok”, “Iðvykstu dirbti á ES – noriuþinoti”, seminarà “Lietuva 2 metai ES – laisvo asmenøjudëjimo perspektyvos”, mobilumo savaitæ bei EURESinformacines dienas. EURES tinklo atstovai dalyvavokarjeros dienose, „Darbo rinkos dienose“, tarptautiniuoseseminaruose, konsultavo grupëse, teikë informacijàspaudoje, TV ir radijo laidose bei ágyvendino tarptautiniusádarbinimo projektus.EURES Lietuva internetinë svetainë (www.ldb.lt/eures)papildyta informacija apie pokyèius Lietuvos ekonominëje,socialinëje, kultûrinëje srityse, siekiant sugràþintiekonominius migrantus á tëvynæ.2006 m. ásteigti 2 nauji EURES biurai pasienio regionuose– Pasvalio ir Lazdijø darbo birþose, kuriø tikslas -uþtikrinti visapusiðkà ir kompetentingà pasienio regionødarbdaviø, darbo ieðkanèiø asmenø ir darbuotojøinformavimà laisvo asmenø judëjimo klausimais bei vystytibendradarbiavimà su Latvijos ir Lenkijos EUREStarnybomis.Laisvos darbo vietos, registruotos Lietuvos darbobirþoje, yra matomos visiems Europos Sàjungos irEuropos Ekonominës Erdvës valstybiø gyventojams.Lietuvos gyventojams, norintiems ásidarbinti uþsienyje,sudaryta galimybë pateikti gyvenimo apraðymus EURESduomenø bazëje.Beveik 23 tûkst. klientø informuoti apielaisvo asmenø judëjimo galimybes24


Ryðiai su visuomeneLietuvos darbo birþos ávaizdþiui formuoti buvo sukurtavisuomenës informavimo strategija. Pagrindinis jos tikslas –suteikti þiniasklaidai, socialiniams partneriams, visuomeneipatraukliai ir suprantamai iðreikðtà, objektyvià informacijà apieLietuvos ir teritoriniø darbo birþø vykdomà uþimtumo politikà,siekti, kad jø veikla bûtø objektyviai atspindëta þiniasklaidospriemonëse ir palankiai vertinama visuomenës.Lietuvos darbo birþa sëkmingai bendradarbiauja suþiniasklaida, kuri padeda sistemingai informuoti visuomenæ apievykdomas institucijos funkcijas ir teikiamas paslaugas bei didintidarbo rinkos skaidrumà. Lietuvos ir teritoriniø darbo birþøvadovai, specialistai nuolat dalyvauja ávairiose teminëse visøLietuvos televizijø ir radijo stoèiø rengiamose laidose. Pernaivien Lietuvos darbo birþos vadovai davë per 140 interviutelevizijai, radijui, respublikiniams laikraðèiams. 2006 m. didelisdëmesys buvo skirtas Lietuvos darbo birþos vykdomø EuroposSàjungos socialiniø fondø finansuojamø projektø sklaidai.Informacija apie juos buvo pateikta Lietuvos darbo birþosinterneto svetainëje, respublikinëje, rajonø spaudoje, TV, radijuje.Sukurti dokumentiniai filmai, klipai, reklaminiai reportaþai, radijolaidos, iðspausdinti lankstinukai, plakatai, straipsniai irpublikacijos, pagaminti informaciniai stendai.Sukurta Lietuvos darbo birþos visuomenësinformavimo strategijaSiekiant informuoti darbdavius ir ieðkanèius darbo asmenisapie darbo birþos teikiamas paslaugas buvo atspausdinti iriðplatinti 36 pavadinimø bukletai bei lankstinukai beveik 50 tûkst.egz. tiraþu. Taip pat leidþiami informaciniai biuleteniai, kuriuosepristatomi Europos Sàjungos ðaliø darbo rinkos ypatumai iruþimtumo tarnybø veikla.Lietuvos darbo birþa minëjo penkiolikos metø veiklossukaktá. Ðiai datai paþymëti organizuota metinë konferencija„Lietuvos darbo birþa: 15 metø plëtros ir modernizavimo keliu“,o visose 46 teritorinëse darbo birþose – konferencijos „Darbobirþos 15 metø veikla“. Sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvosdarbo birþa 1991 – 2006 m.“ (lietuviø ir anglø kalbomis),parengti leidiniai „Lietuvos darbo birþa 15 metø“ (lietuviø ir angløkalbomis), „Lietuvos darbo rinka skaièiais“ ir 10 apskrièiøleidiniø „Apskrities darbo birþø veikla ir darbo rinka 1991 –2005“.25


Personalo formavimas irugdymasNuosekliai vykdoma personalo strategija leido sutelkti darbokolektyvus, gebanèius spræsti institucijai iðkeltus tikslus iruþdavinius.Lietuvos darbo birþos ir jos teritoriniø darbo birþø valstybëstarnautojø ir darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis,kvalifikacijos këlimas vykdomas pagal personalo kvalifikacijoskëlimo ir ugdymo programà.Svarbiausias programos tikslas – nuosekliai ugdyti Lietuvosdarbo birþos personalà, sugebantá sëkmingai ágyvendintiLietuvos darbo birþai keliamus tikslus bei uþdavinius.Tobulinant personalo bendruosius ir profesinius gebëjimus89 proc. Lietuvos darbo birþos tarnautojø ir darbuotojø këlëkvalifikacijà.Pagrindinis dëmesys buvo skiriamas tiesiogiai klientusaptarnaujanèiø darbuotojø kvalifikacijai tobulinti. Net 94 proc.konsultantø ir tarpininkø apmokyti pagal specialiai parengtàmokymo programà „Individualaus pokalbio (interviu) vedimassu klientu pagal jo pasirengimà darbo rinkai“.Tolesniam personalo profesiniø gebëjimø ugdymuisëkmingai naudojamos ESF projekto „Lietuvos darbo birþospaslaugø efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijøtobulinimas“ lëðos. Ágyvendinant ðá projektà buvo tæsiamasdarbuotojø anglø kalbos mokymas, teritoriniø darbo birþøkonsultantai ir tarpininkai moduliniø mokymø metu gilinoprofesines þinias teikiamø paslaugø kokybei gerinti.Visi teritoriniø darbo birþø darbuotojai didino profesinækompetencijà Lietuvos darbo birþos treneriø rengtuoseseminaruose panaudojant mokomàsias videoprogramas.Tobulinant personalo bendruosius irprofesinius gebëjimus 89 proc. Lietuvosdarbo birþos tarnautojø ir darbuotojø këlëkvalifikacijà26


Darbo rinkos priemoniøfinansavimasLietuvos darbo birþa ieðkanèiø darbo asmenø uþimtumorëmimo priemonëms ir jø ágyvendinimui organizuoti panaudojo232,1 mln. Lt., 189,3 mln. arba 81,6 proc. sudarë Uþimtumofondo, 23,8 mln. Lt arba 10,2 proc. – valstybës biudþeto, 19,0mln.Lt arba 8,2 proc. – ESF paramos lëðos.Aktyviam gyventojø uþimtumui panaudota 152,9 mln. Lt,tai sudaro 0,18 proc. 2006 metø BVP, pasyvioms programomsiðleista 79,2 mln. Lt, arba 0,09 proc. BVP.Vienas litas, iðleistas 2006 metais bedarbiams ádarbinti ánuolatiná ar terminuotà darbà, mokesèiais á valstybës biudþetàgràþino 1,31 Lt.Centralizuota vidaus audito tarnybaSistemingai ir visapusiðkai vertindama beianalizuodama darbo birþos veiklà, Centralizuotavidaus audito tarnyba atliko 19 vidaus auditø.Atsiþvelgiant á pateiktas iðvadas irrekomendacijas, priimti sprendimai, kurieuþtikrino rizikos procesø ir veiksniø valdymà.27


Spaudai parengëLeidybinë grupë „Darbo birþos naujienos”2007 02 20Tiraþas 500 egz.Uþsakymo Nr. 3077Spausdino UAB „Baltijos kopija”

More magazines by this user
Similar magazines