Lietuvos totoriai Nr. 86 - Tautinių bendrijų namai

tbn.lt

Lietuvos totoriai Nr. 86 - Tautinių bendrijų namai

Nr.3(86) 2005 m. gegužės - birželio mėn. Lietuvos totorių laikraštis„Litwa tatarlary“Leidžiamas nuo 1995 m sausio mėn.ISSN 1822-2072LIETUVOS TOTORIØBENDRUOMENIØ SÀJUNGOJELAIKAS PERMAINOMS IRATSINAUJINIMUIGalimas SITDYKOVASLietuvos totorių bendruomenių sąjunga (toliau – LTBSarba Sąjunga) Romualdo Makavecko buvo įkurta 1995 m. Įją tuomet įstojo Kauno apskrities ir Alytaus apskrities totoriųbendruomenės (pirmininkai – Jonas Ridzvanavičius irIpolitas Makulavičius) bei Lietuvos musulmonų jaunimobendrija (pirmininkas – Alijus Aleksandrovičius). 1998 m.LTBS ėmė vadovauti Jonas Ridzvanavičius. 2003 metų kovomėnesį nedidele balsų persvara organizacijos pirmininkubuvo išrinktas Adas Jakubauskas. 2005 metų paskutinįgegužės mėnesio šeštadienį Vilniaus mokytojų namuoseįvyko ataskaitinė – rinkiminė LTBS konferencija, kuriojeA.Jakubauskas vienbalsiai buvo perrinktas pirmininkuantrai kadencijai.Visi trys LTBS vadovai – aukšto intelekto žmonės, mokslųdaktarai, autoritetingi mokslininkai ir visuomenės veikėjai,kiekvienas iš jų įnešęs svarų indėlį į Sąjungos vystymąsi.Šiame straipsnyje nesigilinsiu į istoriją, tačiau norėčiau pabrėžti,kad Sąjungos įsteigimas buvo priverstinis žingsnis, atsakas įTeisingumo ministerijoje įregistruotą Vilniaus krašto totoriųbendruomenę (pirmininkas – Jonas Aleksandravičius), kuri kartupademonstravo nenorą būti vienoje organizacijoje su Alytausir Kauno totoriais. Tolimesni daugkartiniai Sąjungos vadovųbandymai susijungti į vieną organizaciją su Vilniaus krašto totoriųbendruomene buvo nevaisingi.(Nukelta į 2-ą psl.)Kalba LTBS pirmininkas Adas JakubauskasAtidaryta senøjø rankraðèiø parodaGegužės 11 d. Vilniaus universiteto Smuglevičiaus salėje įvykoparodos „Lietuvos totorių kultūrinis paveldas“ atidarymas.Parodoje demonstruojami senieji XVII – XIX a. Lietuvos totoriųrankraščiai – Korano egzemplioriai, kitabai, chamailai, tefsyrai,tedžvidai bei kiti dokumentai, saugomi Lietuvos nacionaliniamemuziejuje, Lietuvos Mokslų Akademijos ir Vilniaus universitetorankraščių fonduose. Dauguma šių rankraščių ypatingi tuo, kadyra rašyti senąja baltarusių ir lenkų kalba arabų rašmenimis.Tuo pat metu įvyko knygos „Lietuvos totorių rankraščiųkatalogas”, kurį parengė VU Slavų filologijos katedros docentėdr. Galina Miškinienė su savo magistrantėmis Sigita Namavičiūtėir Jekaterina Pokrovskaja, pristatymas.Parodos atidaryme ir knygos pristatyme dalyvavo apie 100kviestinių svečių, tarp kurių buvo mokslininkų, diplomatų,rašytojų, muzikų. Jame taip pat dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenėsatstovai. Renginį vedė VU bibliotekos direktorė BirutėButkevičienė. Atidarant parodą kalbėjo Tautinių mažumų irišeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybėsgeneralinis direktorius Antanas Petrauskas, VU Slavų filologijoskatedros vedėjas prof. Sergejus Temčinas, Lietuvos totoriųbendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas, VUSlavų filologijos katedros docentė bei Vilniaus apskrities totoriųbendruomenės pirmininkė dr. Galina Miškinienė. Susirinkusiemsdvi totorių liaudies dainas atliko Lietuvos tautinių mažumųmuzikinės kultūros tyrinėtoja, dainų atlikėja Marija Krupoves, įkurios repertuarą įeina daugelio Lietuvos tautų dainos.Lietuvos totorių rankraštinį paveldą Vilniaus universitetepirmasis pradėjo tyrinėti prof. A.Antonovičius, šį darbą tęsėprof. V.Čekmonas, vėliau įkvėpęs ir savo mokinę G.Miškinienętyrinėti šiuos tekstus. Šiuo metu dr. G.Miškinienė yra subūrusinemažą magistrantų, besidominčių totoristikos studijomis,būrį.XX a. pirmoje pusėje kilęs susidomėjimas Lietuvos totoriųrankraštine kultūra išliko iki šių dienų. Daug šioje srityje nuveikėprof. A.Muchlinskis, I.Luckievičius, V.Volskis, J.Stankievičius,M.Konopackis, prof. Č.Lapičius, prof. H.Jankovskis, prof. P.Suteris,dr. A.Drozdas. Paskutiniu metu mokslo centrai, tyrinėjantysLietuvos totorių raštiją ir materialinę kultūrą, įsteigti Lenkijoje,Baltarusijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje.Pirmasis Lietuvos totorių rankraščiais 1838 metais susidomėjovokiečių orientalistas H.Fleišeris.Pasibaigus oficialiajai daliai, renginio svečiai buvo pakviestipaskanauti totoriško šimtalapio ir kitų vaišių, specialiai užsakytųšia proga.Renginį filmavo „Panoramos“ ir laidos „Labas“ kūrybinėsgrupės. Reportažas „Panoramoje“ buvo parodytas gegužės 19d.Paroda „Lietuvos totorių kultūrinis paveldas“ veiks iki š.m.birželio 12 d.„LT“ informacija


2Nr. 3(86)LIETUVOS TOTORIØ BENDRUOMENIØ SÀJUNGOJE LAIKASPERMAINOMS IR ATSINAUJINIMUI(Atkelta iš 1-o psl.)Tačiau Vilniuje ir apskrityje gyvena daug totorių, norinčių būtivienoje organizacijoje su savo kraujo broliais. Jie susivienijo į 2004m. lapkričio mėn. įsteigtą Vilniaus apskrities totorių bendruomenę(pirmininkė – doc. dr. Galina Alekandrovič – Miškinienė), kuriįstojo į LTBS.Prie Sąjungos taip pat prisijungė Panevėžio totorių bendruomenė(pirmininkas Islamas Bogatovas), tą padaryti yra pasiruošusiKlaipėdos bendruomenė (pirmininkas Fliuras Šaripovas).Joms vadovauja protingi žmonės, suprantantys negausios totoriųdiasporos vienybės svarbą, padėsiančią pasiekti nacionalinį– kultūrinį atgimimą.Ačiū Dievui, demokratija suteikia teisę laisvai rinktis, kam sukuo būti vienoje organizacijoje, jos salygomis nėra priverstinėsvienybės. Visuomeninis gyvenimas – tai ne kolūkis, kur norinenori turi paklusti darbo disciplinai ir prieš savo valią žygiuotibendroje rikiuotėje.Per dešimt Sąjungos gyvavimo metų jai vadovauja jau trečiaspirmininkas, o Vilniaus krašto bendruomenę ir Vilniaus miestototorių bendruomenę visus šiuos metus savo rankose laiko tie patysasmenys – Jonas Aleksandravičius ir Adomas Asanavičius. Galdėl to šių bendruomenių santykiai su Sąjunga nesikeičia į gerąjąpusę visus tuos metus? Juk sakoma: nauja šluota naujai šluoja.Sąjungos patirtis tai patvirtina.Keista tai, kad mes nesame informuoti, kada šiose bendruomenėsevyko ataskaitiniai – rinkiminiai susirinkimai. Tad yrasunku nuspręsti, kiek jos yra teisėtos. A.Asanavičius į mūsųlaikraštį visada su malonumu rašo straipsnius apie sekmadieninėsmokyklos darbą ir kitus jo organizuojamus renginius, tačiauniekada nepakvietė ir neinformavo apie ataskaitinį – rinkiminįsusirinkimą savo bendruomenėje. Tai kelia nuostabą.Neretai girdima kritika, kad A.Asanavičius nieko nedaro. Taine visiškai teisinga, nes Vilniuje kartais vyksta renginiai. Tačiausvarbiausia tai, kad apie jokį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimątoje bendruomenėje neteko net girdėti. Mano nuomone, tai labairimtas A.Asanavičiaus, kaip vadovo, trūkumas. Tą patį galimapasakyti ir apie Joną Aleksandravičių.Žmonių pasitikėjimą pelno tik tie vadovai, kurie periodiškaiatsiskaito žmonėms, ir per rinkimus gauna iš jų mandatą.Ataskaitos turi būti atspindėtos mūsų laikraštyje.Faktas, kad A.Asanavičiui nepavyko savarankiškai išspręstimečetės Vilniuje statybos klausimo, neturėtų nieko stebinti.Galima tik užjausti, kad jis net nesugebėjo išspręsti žemės sklypomečetės statybai skyrimo problemos. Statyti mečetę pajėgustik gerai organizuotas komitetas, sudarytas iš autoritetingų ir2005 m. gegužės - birželio mėn.kompetentingų žmonių. Niekas savarankiškai nesugebės topadaryti vienas. Tai jau ne šio žmogaus kaltė, o bėda. O dėl to,kad per 15 Nepriklausomybės metų net nesudarytas organizaciniskomitetas mečetei Vilniuje statyti, kalti visi Lietuvos totoriųlyderiai.Dėl ataskaitinio susirinkimo sušaukimo derėtų susimąstyti irmuftijui Ramazanui Krinickiui. Demokratijos pagrindas – griežtasorganizacijos nuostatų ir įstatymų laikymasis. Dėl jaunų vadovųnesugebėjimo laikytis įstatymų kalti ir vyresnio amžiaus žmonės.Vadovais negimstama, išskyrus retas išimtis. Vyresniųjų prievolė– mokyti jaunesniuosius dirbti.Ar nenukrypau nuo pagrindinės temos? Taip, bet tai būtinapadaryti, kad visiems būtų aiški situacija. Neklystančių vadovųnebūna. Tačiau periodinis atsiskaitymas ir informacija apie tai– svarbus įrankis tvarkai ir demokratijai organizacijoje palaikyti,išvengti klaidų, judėti į priekį.Kolektyvinis svarbių klausimų ir problemų aptarimas, optimalausir suderinto sprendimo paieškos – Lietuvos totorių bendruomeniųsąjungos valdymo stiliaus bruožas. Apie tai kalbėta ataskaitinėje– rinkiminėje konferencijoje. Dėl to kai kuriose Sąjungos veiklossrityse pasiekti nemaži laimėjimai.Pirmiausia savo ataskaitoje A.Jakubauskas sustojo ties laikraščio„Lietuvos totoriai“ leidimu. Per jo vadovavimo Sąjungaidvejų metų kadenciją išleista 20 mėnraščio numerių. Paskutiniaismetais leidinys išeina 16 puslapių. Atsižvelgiant į vilniečiųpageidavimus, keturiuose laikraščio puslapiuose aktualiausiamedžiaga spausdinama rusų kalba. Sausio mėnesį laikraščiuisukako 10 metų. Jubiliejus buvo pažymėtas Kaune. Mėnraščiosvarba Lietuvos totorių bendruomenei tokia didelė, kad panašųrenginį reiktų surengti ir sostinėje. Be mūsų bendruomenės, savolaikraštį, ko gero, leidžia tik žydai.Laikraštis „Lietuvos totoriai“ – pirmas spausdintinis totoriųleidinys lietuvių kalba per ilgą totorių gyvenimo LDK irLietuvoje istoriją.Šių metų rudenį totorių spaudai numatoma paskirti Lietuvostotorių Orientą, kuris įvyks Vaidotuose, Vilniaus rajone.Per paskutinius dvejus metus žymiai praturtėjo totorių bendruomenėskultūrinis gyvenimas. A.Jakubausko, A.Aleksandrovičiausir kitų aktyvistų dėka Lietuvos totorius savo koncertaispradžiugino Rusijos ir Tatarstano liaudies artistė profesorė VeneraGanijeva. Praėjusiais metais buvo sėkmingai organizuotas IVLietuvos totorių Orientas Alytuje, kuriame dalyvavo svečiai išTatarstano ir Latvijos.Žymiai pagerėjo Sąjungos užsienio ryšiai. Palaikomi geri san­Kalba susirinkimo pirmininkas Alius Aleksandrovičius.Ansamblio „Alije“ grupė, koncertavusi susirinkimo dalyviams.Dešinėje - vadovas Aleksandras Melechas.


Nr. 3(86)tykiai su Baltarusijos ir Lenkijos totoriais, užsimezgė kontaktaisu Pasaulinio totorių kongreso vykdomuoju komitetu. Praėjusiaismetais Lietuvos totorių jaunimo delegacija dalyvavo Pasauliniametotorių jaunimo kongrese, vykusiame Kazanėje.Sąjunga prisidėjo prie Lietuvos totorių senųjų rankraščiųparodos atidarymo Vilniaus universiteto bibliotekos P.Smuglevičiaussalėje šių metų gegužės mėnesį. Tuo pat metu įvykoknygos „Lietuvos totorių rakraščių katalogas“, parengtos Vilniausuniversiteto docentės dr. Galinos Miškinienės ir jos studentų,pristatymas.Oriento metu Trakų istoriniame muziejuje planuojama atidarytiekspoziciją, skirtą Lietuvos totoriams.Gegužę pradėtas dokumentinio filmo apie Lietuvos totoriuskūrimas, kuris rugsėjį bus pristatytas kino festivalyje, minintKazanės tūkstantmečio jubiliejų. Filmo scenarijaus bendraautorius– dr. A.Jakubauskas, moksliniai konsultantai – TamaraBairašauskaitė (habilituota istorijos daktarė, profesorė, knygos„Lietuvos totoriai XIX amžiuje“ autorė) ir doc. dr. GalinaAleksandrovič – Miškinienė.Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje buvo perskaitytarevizijos komisijos ataskaita, kurią pateikė Marytė Milkamanavičienė.Pažymėta, jog per dvejus metus Sąjunga iš įvairiųšaltinių (valstybinių institucijų, fondų ir rėmėjų verslininkųD.Makulavičiaus ir A.Aleksandrovičiaus) gavo 28 tūkstančiuslitų. Didžiausia dalis išlaidų panaudota laikraščio leidimui,Oriento organizavimui, komandiruotėms, kitiems renginiams.Finansinių pažeidimų nerasta.2005 m. gegužės - birželio mėn.Susirinkimo dalyvius sveikina Tautinių mažumų irišeivijos departamento atstovas Imantas Melianas.3Po pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitų kalbėjo IpolitasMakulavičius, Raja Sobeskaja, Romualdas Makaveckas, IslamasBogatovas, Emiras Šabanovičius, Galimas Sitdykovas ir kiti.Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkas I.Makulavičiussavo kalboje pabrėžė būtinybę rekonstruoti bendruomenėsnamą Raižiuose, akcentavo jaunimo religinio auklėjimoproblemas. Aptardamas kuriamą dokumentinį filmą, jispabrėžė būtinybę išlaikyti maksimalų objektyvumą, parodantžiūrovui Lietuvos totorių gyvenimą, papročius ir tradicijas.Kaunietis doc. dr. R.Makaveckas savo pasisakymą skyrėtotorių spaudos istorijai ir sakė manąs, kad IV Lietuvos totoriųOrientą reikia paskirti būtent šiam klausimui. Jis išreiškėpageidavimą, kad mažiausiai vieną kartą per metus būtų organizuojamosekskursijos į Baltarusiją, Lenkiją, kitas šalis, ir sveikinoidėją pakviesti į Lietuvą Nacionalinį Krymo totorių, su kuriaisLietuvos totoriai turi istorinių ryšių, ansamblį.Apie totorių, gyvenančių Nemėžyje, problemas kalbėjo RajaSobeskaja. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad Nemėžio mečetė retaibūna atidaryta, nevyksta jaunimo auklėjamasis darbas, vaikamsneskiepijama pagarba vyresniajai kartai. Imamai, pabrėžė ji, turidirbti su šeimomis, būti totorių namuose. Priežiūra reikalinga irvienišiems žmonėms.Panevėžio totorių bendruomenės pirmininkas Islamas Bogatovaspasakė labai vaizdingai: „Tegu vienijasi Lietuvos totorių„šimtalapis“ su Kazanės totorių „čak – čaku“. Panevėžyje kovomėnesį sėkmingai įvyko Totorių kultūros diena, skirta Kazanės1000 metų jubiliejui. Šventės dalyviai gavo svekinimo laišką išPasaulinio totorių kongreso vykdomojo komiteto pirmininkoRinato Zakirovo.Emiras Šabanovičius padėkojo Adui Jakubauskui ir GalinaiMiškinienei už aktyvų darbą su Senjorų klubu prie Vilniausapskrities totorių bendruomenės. Tai viena iš svarbiausių Vilniausapskrities totorių bendruomenės darbo krypčių, kuri reikalingavyresnio amžiaus žmonėms.Visi kalbėjusieji pritarė Sąjungos komiteto darbui ir balsuodamipripažino jo veiklą patenkinama.Kartu su vienbalsiai perrinktu LTBS pirmininku A.Jakubauskuį Sąjungos komitetą buvo išrinkti R.Makaveckas, J.Ridzvanavičius,A.Aleksandrovičius (pirmininko pavaduotojai), regioniniųbendruomenių pirmininkai, vyriausiasis laikraščio „Lietuvostotoriai“ redaktorius G.Sitdykovas.Į revizijos komisijos sudėtį įtraukti nauji žmonės: Raja Sobeskaja,Galina Viegelienė, Lima Baranauskienė.Konferencijos dalyviai išklausė išrinkto pirmininko informacijąapie Sąjungos dabartį ir perspektyvas, pritarė organizacijos įstatųpakeitimams, būtiniems jų perregistravimui pagal naują LietuvosRespublikos asociacijų įstatymą.Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Tautinių mažumų irišeivijos departamento atstovas Imantas Melianas, Lietuvostautinių bendrijų tarybos pirmininkas Ruslanas Arutiunianas.Jie teigiamai įvertino Lietuvos totorių bendruomenių sąjungosveiklą, pažymėjo, kad pastebima, jog Sąjunga ieško naujų darboformų ir metodų visose veiklos srityse.Baigiamojoje konferencijos dalyje delegatai pasidžiaugėne tik švedišku stalu, bet ir puikiu mini koncertu, kurį atliko„Alije“ ansamblio artistai, vadovaujami Aleksandro Melecho.Tai Ernestas Eidukevičius, Olga Ščiuckaja, seserys Lena ir SvetaVilčinskajos, Ina Šebeckaja, Leila Mirzojeva.Ir galiausiai, visi norintys galėjo dalyvauti ekskursijoje įVilniaus universiteto bibliotekos P.Smuglevičiaus salę susipažintisu senųjų Lietuvos totorių rankraščių ekspozicija, kuriojegalima buvo pamatyti ranka rašytų Koranų, chamailų, kitabų,tedžvidų, tefsirų – Lietuvos totorių dvasinio turto, istoriniopalikimo įrodymų.Atsinaujinimas, pradėtas Sąjungoje, atneš sėkmę tuomet,jeigu ir toliau bus vykdomas Lietuvos totorių nacionaliniųtradicijų, istorijos ir kultūros dvasia.2005 birželio 25 d. Kauno įvairių tautų kultūros centre (Šv.Gertrūdos 58) Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atidarėkilnojamąją parodą, skirtą totorių apsigyvenimo Lietuvos DidžiojojeKunigaikštystėje 600 metų jubiliejui, parengtą Alytausapskrities totorių bendruomenės. Šios parodos atidarymas – geraproga kauniečiams iš arčiau pažvelgti į Lietuvos totorius, jųkultūrą, istoriją ir buitį. Paroda veiks iki rugsėjo vidurio.Į renginį susirinkę Kaune gyvenantys mūsų tautiečiai š. m.rugsėjo 25 d. 15 val nutarė sukviesti visuotinį Kauno apskritiestotorių susirinkimą. Susirinkimo tikslas – atnaujinti bendruomenėstarybą bei išrinkti pirmininką. Susirinkimas įvyks Kaunoįvairių tautų kultūros centre (Šv. Gertrūdos 58). Tautiečius,gyvenančius Kaune kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime.„LT“ informacija


4Nr. 3(86)Bendruomenės kronikaGegužės 19 – 21 d. Lietuvoje viešėjo Pasaulinio baškirų kurultajaus(kongreso) atstovai politikos mokslų kandidatas IlšatasSultanovas ir Arturas Aminevas. Pirmą vizito dieną svečiaiapsilankė Tautinių mažumų ir išeivijos departamente, kur susitikosu generaliniu direktoriumi Antanu Petrausku. Po to Tautiniųbendrijų namuose baškirų atstovai susitiko su šių namų direktoreAlvida Gedaminskiene, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungospirmininku dr. Adu Jakubausku, Tautinių bendrijų tarybospirmininku Ruslanu Arutiunianu ir Lietuvos rusų kultūros fondopirmininke Tatjana Michniova. Įvyko šiltas, draugiškas pokalbis.Vienas iš Pasaulinio baškirų kurultajaus atstovų apsilankymoLietuvoje tikslų buvo surasti savo tautiečių ir įkurti mūsų šalyjebaškirų bendruomenę. A.Jakubausko buvo paprašyta padėtiorganizuoti Lietuvos baškirus į bendruomenę.Gegužės mėnesį pradėtas kurti dokumentinis filmas apieLietuvos totorius, kuris bus pristatytas tarptautiniame kinofestivalyje „Zolotoj minbar“ („Auksinis minbaras“), vyksiančiameKazanėje rugsėjo mėnesį ir skirtame šio miesto 1000 metųjubiliejui. Filme bus papasakota apie Lietuvos totorių istoriją irnūdieną. Kūrybinė grupė apsilankys Raižių, Keturiasdešimtiestotorių, Nemėžio kaimuose bei Kaune. Filme bus parodytosLietuvos totorių mečetės, kapinės, pakalbinti vietos gyventojaiir akademinės visuomenės atstovai, parodyti tradiciniai totoriųamatai, patiekalai, kita materialinė ir dvasinė kultūra. Filmoscenarijų parašė LTBS pirmininkas dr. Adas Jakubauskas. Jokuratorėmis ir mokslinėmis konsultantėmis sutiko būti prof.Tamara Bairašauskaitė ir dr. Galina Miškinienė. Rugpjūčio mėnesįfilmą planuojama pristatyti Lietuvos visuomenei ir Lietuvostotorių bendruomenei. Jis bus rodomas per Lietuvos televiziją, taippat jį sutiko transliuoti kelios Lietuvos kabelinės televizijos.Gegužės 19 dieną Lietuvos totorių bendruomenių sąjungospirmininkas Adas Jakubauskas ir Kauno mečetės imamas RomasJakubauskas dalyvavo tarpkonfesinėje konferencijoje,skirtoje tolerancijai tarp religijų ir skirtingų religijų socialinėmskoncepcijoms aptarti. Konferenciją organizavo Tautinių bendrijųtaryba. Joje kalbėjo TMID generalinis direktorius AntanasPetrauskas, vienuolis pranciškonas brolis Arūnas Peškaitis,2005 m. gegužės - birželio mėn.Tarptautinio šeimos instituto (Austrija) profesorius GintautasVaitoška, parlamentaras Egidijus Vareikis, Kauno mečetės imamasRomas Jakubauskas, Vilniaus Piatnickajos cerkvės stačiatikiųdvasininkas Vitalijus Karikovas. Visi kalbėjusieji palaikėdialogo tarp religijų išsaugojimo būtinumą ir toleranciją.Liepos 2 dieną Trakuose planuojama įsteigti pastovią ekspozicijąapie Lietuvos totorius. Tai bus pirma panašaus pobūdžioekspozicija, atidaryta Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo. Ikikaro Vilniuje veikė Totorių muziejus ir archyvas, kurie karo metubuvo sunaikinti, o jų eksponatai pateko į privačias rankas arbaį įvairių muziejų saugyklas. Todėl šios ekspozicijos atidarymas– istorinės svarbos įvykis.Mieli tautiečiai, kreipiamės į Jus su prašymu prisidėti priešios parodos organizavimo. Jau sukaupta nemažai daiktų, betdar reikalinga imamo mantija, maldos kilimėlis, kilmės dokumentai,senoviškos nuotraukos, senoviškas koranas, chamailas,(kitabas?), muhirai, pypkės, rytietiškas kaistuvas vandeniui,varinis ąsotis vandeniui, arbatinukai, kavinukai, koralo karoliai,amuletai, auskarai, senoviškos moteriškos skaros, rytietiškaskardas, monetos ir kt. Jeigu Jūs galėtumėte paskolinti ar parduotimuziejui kažką iš čia paminėtų daiktų, prašome kreiptis į Lietuvostotorių bendruomenių sąjungos pirmininką Adą Jakubauską tel.:8 682 72 328 arba telefonu Vilniuje: 2605 869. Šios ekspozicijospagrindu vėliau planuojama atidaryti pastovų Lietuvos totoriųmuziejų.Ado Jakubausko ir Selimo Chazbijevičiaus eilėraščių vertimasSavaitraščio „Šehri Kazan“ fragmentas su Ado Jakubauskonuotrauka ir eilėraščių vertimais į totorių kalbą.Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Vareikis irKauno mečetės imamas Romas Jakubauskas.Selimo Chazbijievičiaus puslapis.į totorių kalbąKazanės savaitraštis „Šehri Kazan“ š.m. vasario 8 d. paskelbėAdo Jakubausko ir Selimo Chazbijevičiaus eilėraščių vertimusį totorių kalbą. Šių dviejų totorių poetų kūryba jau ne kartąbuvo publikuota Tatarstane totorių kalba. Jie anksčiau glaudžiaibendradarbiavo su literatūriniu almanachu, ėjusiu totorių ir rusųkalbomis „Argamak“, kurį redagavo žinomas rašytojas, poetasir vertėjas Aidaras Chalimas. Šiuo metu jie bendradarbiauja su„LT“ informacija


Nr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.5Garbingas Jakubovskiø ðeimos jubiliejusGyvenimas jų – tarsi tyras šaltinisĮ mėlynus tolius vingiuojaŠiandieną švenčiame įvykį, kurio sulaukti lemta ne kiekvienammirtingajam – auksines Ibrahimo ir DžemiliosJakubovskių vestuves.Jau penkiasdešimt metų praėjo nuo tos dienos, kai jie sujungėsavo gyvenimus į vieną. Abu gimė ir užaugo Ivijoje, tvarkingoseir darbščiose šeimose, kur nuo pat mažens tėvai jiems skiepijogerumą, darbštumą, jautrumą ir dėmesį žmonėms. Jaunojigražuolė Džemilia, kaip sakoma, buvo „pirma kaimo mergina“.Ji išsiskyrė ne tik grožiu, bet ir protu, darbštumu. Šeimoje išpenkių vaikų ji buvo vyriausia, todėl jai dažnai tekdavo nudirbtisunkius darbus ne tik savo daržuose, bet ir kolūkyje. Tokiamergina buvo trokštama nuotaka ir daugelis vaikinų svajojo apieją, bet ji išsirinko ramų, darbštų, taktišką ir dėmesingą IbrahimąJakubovskį, kuris tuo metu gyveno Vilniuje. Ir neapsiriko. Savošeimą jie sukūrė meilės ir pagarbos pagrindu.Sakoma, kad šeima – moters karalystė. Protinga, išmintingair nekonfliktiška Džemilia kaip geroji fėja savo namuose sukūrėjaukią, šiltą abipusės pagarbos atmosferą. Ji visada buvo iriki šiol yra didžioji strategė ir taktikė, šeimininkė, teisėja irvaldovė. O Ibrahimas, kaip geras vyras, visada turėjo savonuomonę, dažniausiai, beje, sutampančią su žmonos nuomone.Abu sutuoktiniai turi „auksines“ rankas ir viską daro kartu.Jų vasarnamiu ir butu negalima nesižavėti: su kokia meile irišradingumu viskas sugalvota ir padaryta! Jų namuose visuometšilta ir jauku. Tačiau pats brangiausias jų turtas – vaikai irJakubovskių šeimosdovana muziejuiVilniečių Ibragimo ir Džemilios Jakubovskių šeimakuriamai Lietuvos totorių ekspozicijai maloniaipadovanojo ponios Džemilios siuvinėtą muhirą ir šeimosrelikviją – XIX a. žvakidę iš Yvijos mečetės.Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos vardunuoširdžiai dėkojame jiems už šią dovaną.Mieli tautiečiai, kreipiamės į Jus ir prašome, esantgalimybei, paremti ekspozicijos kūrimą.Nuotraukoje: Ibragimas, Džemilia Jakubovskiai sudukra Lilia ir anūke Emilija.Mus filmavo Turkijos televizija2005 metų birželio 21 – 26 dienomis Lietuvoje viešėjo didžiausiosTurkijos visuomeninės televizijos TRT filmavimogrupė: vienas iš kanalo vadovų, režisierius Zafer Karatay, jožmona Neše Sarisoy Karatay, operatorius Ahmed Fisunogluir operatoriaus padėjėjas – Engin Geldikaya. TRT televizijastato šešių dalių dokumentinį filmą apie įvairias tiurkų tautas,gyvenančias Europoje: Lietuvos totorius ir karaimus, Lenkijosanūkai. Jakubovskiai teisėtai didžiuojasi savo sūnumi Borisuir dukra Lile, jau turinčiais savo puikias šeimas. Jie džiaugiasisavo gražių ir protingų anūkių Sofijos, Alijos ir mažosiosEmilijos laimėjimais.Mūsų auksiniai jubiliatai meilėje ir santarvėje pragyvenopusę amžiaus. Jų gyvenimo kelias nebuvo rožėmis klotas. Abuturėjo daug dirbti ir iki šiol nesėdi sudėję rankų. Jie garbingaiįveikė visus išbandymus, kurie jiems teko. Meilė, tarpusaviosupratimas, pagarba, darbas, tikėjimas Dievu – visa tai dienaiš dienos vedė juos prie auksinių vestuvių. Šiandien jie jaučiasilaimingi. Į jubiliejų susirinko artimieji ir draugai. Džemiliair Ibrahimas Jakubovskiai jaučiasi apdovanoti už sąžiningąmeilę, besitęsiančią penkiasdešimt metų. Tegu šis jausmas irtoliau jungia brangiuosius jubiliatus, o jų gyvenimas tebūnapavyzdžiu jaunimui.Iš visos širdies sveikiname auksinę Jakubovskių porą sušiuo garbingu jubiliejumi. Tegu kiekviena Jūsų gyvenimodiena būna tokia pat šviesi kaip ši šventė. Širdingai linkimeJums stiprios sveikatos ir dar daugelio laimingų metų!Artimiejiir Suomijos totorius, Rumunijos gagaūzus, Vengrijos kumanus.Kiekvienas filmas truks keturiasdešimt minučių. Svečiai išTurkijos pabuvojo Kaune, Nemėžyje, Raižiuose, Keturiasdešimttotorių kaime, domėjosi mečetėmis, kapinėmis, totorių ūkiu,papročiais, istorija. Kalbino paprastus žmones bei Lietuvostotorių bendruomenės lyderius. Filmų ciklas turėtų pasirodyti š.m. spalio – lapkričio mėn.Režisierius Zafer Karatay yra Krymo totorius, kurio protėviaiį Turkiją persikėlė devinioliktojo amžiaus viduryje.


6Nr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.ANTROJO PASAULINIO KARO VETERANØ PAGERBIMASAdomas ASANAVIČIUSŠiais metais viso pasaulio žmonės minėjo 60-ąsias pergalės prieš fašizmą metines. Antrasis pasaulinis karas nusinešė apie 60milijonų žmonijos gyvybių. Kartu su kitų tautų atstovais į karą buvo pašaukti Lietuvos vyrai, tarp jų nemažai mūsų tautiečių.Tad š. m. gegužės 8 dieną Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenė pagerbė šio karo dalyvius.Į minėjimą buvo pakviesti ž y g d a r b i u o s e , u ž t a ikaro veteranai majoras Selimas apdovanotas šešiais ordinaisAleksandravičius, kapitonas ir 11 medalių. Po karo dirboStepas Asanavičius, seržantai atsakingose pareigose, tarp jųJuozas Janušauskas, KonstantinasVilčinskas, Ibrahimas Kapitonas S.Asanavičius,gamyklos direktoriumi.Jakubovskis, eilinis Stepas gimęs 1920 metais, prasidėjusAsanavičius su žmonomis. karui, buvo mobilizuotas į Pabaltijosfronto ruožą, kur buvoMinėjime dalyvavo Lietuvosmusulmonų sunitų dvasiniocentro-muftiato valdybos pėstininkų karo mokykloje irsužeistas, o pagijęs mokėsipirmininkas, muftijus RomualdasKrinickis, Vilniaus miesto iki 1954 metų tarnavo karininkubaigęs vėl dalyvavo kovose irimamas Mikas Chaleckas, lietuviškoje 16-joje divizijoje. Karo veteranai prie šventinio staloTurkijos ambasados patarėjas Jis apdovanotas ordinu ir medaliais,o taikos metais 44 metus tano Respublikos prezidentoveteranus, perskaitė Tatars­religijos reikalams MehmedasEminas Kysalas bei bendruomenėsvaldybos nariai. nisterijos žinyboje, tarp jų ilgus sveikinimo raštus ir įteikė juosdirbo Sveikatos apsaugos mi­Mentimiro Šeimijevo atsiųstusTrumpoje apžvalgoje bendruomenėsvadovai apibūdino, Seržantas J.Janušauskas, Elena Aleksandravičienė pa­metus - bazės direktoriumi. karo veteranams. Tarybos narėkokias aukas patyrė žmonija gimęs 1924 metais, buvo dovanojo gėlių, o Vilniaus kraštoLietuvos totorių bendruo­per Antrajį pasaulinį karą, aptarėžalą, padarytą daugelio vals­Maskvos karinėje apygardoje, menės pirmininkas J.Alek­mobilizuotas 1944 m., tarnavotybių ekonomikai ir tautoms, mokėsi Padolsko ir Vladimiro sandravičius įteikė frontotarp jų ir Lietuvos totoriams. karo mokyklose, kurias dovanų.Kare žuvo Silvestras Bairašauskas,Aleksas Juozapavi­16-joje divizijoje. Nuo 1947 ir džiaugsmo gyvenime karobaigęs tarnavo lietuviškoje Geros sveikatos, stiprybėsčius, Aleksas Jablonskas, JokūbasJanušauskas, Motiejus ūkiuose agronomu ir ėjo kitas R.Krinickis, imamas M.Chalec­iki 1980 m. jis dirbo žemės veteranams palinkėjo muftijusMilkamanavičius, Aleksas pareigas.kas, Turkijos ambasados patarėjasM.E.Kysalas.Lebedis ir Jachja Sčensnovič. K.Vilčinskas, gimęs1924 metais,nuo 1942 iki 1945 m. daly­Karo veteranų vardu kalbėjoDaug mūsų tautiečių, sugrįžusiųiš karo, nesulaukė šios vavo Baltarusijos fronte, Ukrainoje,kur du kartus buvo sun­pabrėžė, kad turimais duomeni­kapitonas S.Asanavičius. Jis60-čio pergalės dienos. TaiAleksas Asanavičius, Juozas kiai sužeistas. Jis apdovanotas mis karo frontuose dalyvavoAbunevičius, Stepas Aleksandravičius,Michail Bogda­metais nuo 1947 iki 1984 m. piliečių. Tai pirmiausia 16-ordinais ir medaliais. Taikos apie 210 tūkstančių Lietuvosnovič, Tamara Muchlia, Stepas dirbo Grigiškių popieriaus osios lietuviškosios šauliųSelimavičius, Motiejus Jakubauskas,Samuil Melech, S.Asanavičius, gimęs1924 metais mobilizuoti vyrai. Apiefabrike.divizijos kariai ir 1944-45Amuratas Ramanauskas, IpolitasJanušauskas, Stepas Ma­m., dalyvavo mūšiuose Balta­iš kovos laukų. 16-ojojemetais, buvo mobilizuotas 1944 40 tūkstančių karių negrįžokulavičius, Jokūbas Vilčinskas rusijos fronte, apdovanotas lietuviškoje divizijoje tarnavoir kiti.medaliais. Pokario metais nuo 12 398 kariai ir karininkai, išDžiugu pasveikinti karo pabaigos60-čio proga Raižių me­odų apdirbimo fabrike. ir karaimai.1957 iki 1988 m. dirbo Vilniaus jų 238 (arba 2,2 proc.) totoriaičetės imamą Danielių Makulavičiųir Stepą Dzenajavičių, ku­mirusiųjų karo veteranų atmini­kautynėse patyrė divizija priePagerbdami žuvusiųjų ir Ypač didelius nuostoliusrie patyrė šio karo karčią naštą, mą, Lietuvos muftijus R.Krinickisir Vilniaus imamas per karą žuvo 9 350 divizijosAleksejevkos kaimo. Iš visoo sugrįžę ilgus metus tarnaujatautos dvasinėje veikloje. M.Chaleckas atliko „Jasin“ irAntrojo pasaulinio karo veteranasmajoras S.Aleksandra­buvo skaitoma už Bekirą Cha­„Hatim“ maldas. Malda „Jasin“vičius, gimęs 1922 metais, lecką iš Vilniaus ir už Bekirąkilęs iš Kaišiadorių, 1940 m. Chalecką, kilusį iš Raižių,mokėsi Vilniaus pėstininkų kurie gelbėjo mūsų tautoskaro mokykloje ir, prasidėjus jaunimą nuo deportacijos įkarui, 1941 m. buvo evakuotas Vokietiją.į Rusijos gilumą. Jis dalyvavo Po maldų Vilniaus totoriųBaltarusijos ir Pabaltijo fronto bendruomenės pirmininkaskovose, vadovavo kuopai A.Asanavičius, pasveikinęsir batalionui, pasižymėjo dalyvavusius minėjime karokarių. 1945 m. sausio 28 d. lietuviųdivizija išvadavo Klaipėdą,o balandžio 23 d. Latvijojebuvo galutinai apsuptos 33vokiečių divizijos, kuriomsbuvo užkirstas kelias grįžti įVokietiją.Poetas Vladas Mozūriūnaseilėraštyje „Draugams“parašė:Praeis audra. Nutilspatrankų griausmas.Už stalo susirinks seni kovųdraugai.Ir tik tada kankinamaipajausim,Kad stalas toks platus, omūsų tiek mažai.Minėjimo organizatoriamsS.Asanavičius išreiškė didžiulępadėką.Karo veteranams ir minėjimodalyviams bendruomenės tarybosnariai savo lėšomis suruošėšventinį stalą, ant kuriogaravo karštas mėsos pyragas,peremeč, buvo saldumynų,sulčių, vaisių, kavos irarbatos.Išlydėjusi svečius Pagirių vidurinėsmokyklos direktoriauspavaduotoja Dina Aleksandravičienėpasakė: „Ši priemonėturi skatinti jaunąją kartą mylėtiir gerbti savo tėvynę, mūsų tė­Įvyko konferencija2005 gegužės 13 ir 14 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetoKultūrinių bendrijų studijų centras organizavo III tarptautinękonferenciją „Jautriausios mažumos: atkuriant vietinių kultūrųEuropą“. Joje aptarta sentikių, čigonų, žydų, Lietuvos totorių irkaraimų problematika, skaityti moksliniai pranešimai apie šiastautines grupes. Totorių ir karaimų sekcijoje pranešimus skaitėdr. Natalija Kasatkina, prof. Tamara Bairašauskaitė, dr. EgdūnasRačius, dr. Michail Tarelko, dr. Adas Jakubauskas, dr. KarinaFirkavičiūtė, Jurgita Karpavičiūtė.


Nr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.7НАШ ВЕТЕРАН ПРИНЯЛ УЧАС­ТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯПОБЕДЫ В КАЗАНИИслам БОГАТОВПредседатель Паневежской общины татарНедавно вернулся из Казани член нашей общины АсхатХарисов. В мае этого юбилейного года, по приглашениюпрезидента Республики Татарстан Ментимира Шаймиева,он принял участие в праздновании 60-летия Победы.Асхат Харисов выглядел бодрым, помолодевшим, восторженнорассказывал о родной татарской земле, о посещениимузеев, театров, парка Победы, Татарского академическоготеатра им. Галиаскара Камала, о своих родныхи близких, которых и не надеялся увидеть. Ему посчастливилосьдаже встретить свою первую любовь, женщину,которая в суровом 1941 году проводила его на фронт. Этотакое счастье, которого удостаиваются в жизни только верныесердца, люди, преданные Родине и присяге. В роднойдеревне он навестил могилы своих родителей.Асхат Харисов родился 15 мая 1924 года в деревнеАкбазово. В лихое время, 17-летним парнишкой, он пошелзащищать Отечество. Прошел рядовым солдатом все фронты.Освобождал Белоруссию. В 1950 году он демобилизовалсяиз Советской Армии и остался жить в городе Паневежисе,где базировалась воинская часть, в которой служил послевойны. Как примерный солдат, он был приглашен на работув органы МВД, где прослужил 36 лет и в звании полковникауволился на пенсию.Со дня основания нашей общины, как один из ее соучредителей,Асхат Харисов принимает активное участие вобщественной жизни города и республики. Это человек сбольшой буквы, пример верного служения своему долгудля молодежи.ОТКРЫТА ВЫСТАВКАВ минувшее воскресенье, в Каунасском центре национальныхкультур открыта фотовыставка “Литовскиетатары: история и современность”.Коллекция фотографий, собранная на протяжении ХХ-гостолетия, отражает разнообразные стороны истории, культурыи религии литовских татар, обычаи и традиции.В открытии выставки приняли участие члены Общинытатар Каунаса, председатель Союза общин татар Литвы др.Адас Якубаускас, представители общественности города.Выставка будет доступна для посетителей на протяжениидвух месяцев - июля и августа. Адрес Центра национальныхкультур: Каунас, ул. Св.Гертруды, 58.ТУРЕЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСНЯЛО ФИЛЬМО ЛИТОВСКИХ ТАТАРАХ21-26 июня 2005 года находилась съемочная группасамого крупного общественного телевидения Турции ТРТпод руководством режиссера Зафера Каратая. ТРТ телевидениеготовит шестисерийный документальный фильм отюркских народах Европы.Кроме Вильнюса, гости из Турции побывали также вКаунасе, Немежисе, в Райжяй, деревне Кятуресдяшимттоторю, встречались с людьми, руководителями общин,интересовались историей, обычаями и традициями литовскихтатар, отсняли мечети, мизяры, дома и хозяйственныепостройки татар.«ЛТ» информацияОБЪЯВЛЕНИЕОбщина татар Вильнюсского округа информирует,что 8 июля с.г. (в пятницу) в 16 часов в Вильнюсскомдоме национальностей (Раугиклос 25) состоитсясобрание Клуба синьоров. Приглашаем принятьактивное участие всех людей старшего поколения.Асхат Харисов (первый справа) во время встречи светеранами Второй мировой войны в Казани.ЗнакомствоОбразованная, симпатичная 58-летняя литовскаятатарка хочет познакомиться с культурным, похожеговозраста соотечественником.Звонить: 8 600 20366


8Nr. 3(86)В СОЮЗЕ ОБЩИН ТАТАР ЛИТВЫ - ВРЕМЯПЕРЕМЕН И ОБНОВЛЕНИЯГалим СИТДЫКОВСоюз общин татар Литвы (далее- СОТЛ или Союз) был основанРомуальдасом Макавяцкасом в1995 году. В него вошли Каунасская(председатель Йонас Ридзванавичюс)и Алитусская общины (председательИполитас Макулавичюс),а также Союз молодых мусульманЛитвы (председатель Алий Александрович).В 1988 году СОТЛ возглавилЙ.Ридзванавичюс. В марте2003 года председателем был избранАдас Якубаускас. В последнюю субботумая состоялась отчетно-выборнаяконференция Союза, на которойА.Якубаускас был повторно избранпри единогласном голосовании заего кандидатуру.Все три руководителя СОТЛ -люди высокого интеллекта, докторанаук, авторитетные ученые и общественныедеятели, каждый внессвой весомый вклад в становлениеи развитие Союза.х х хМы не будем сильно углубляться висторию, но подчеркнем, что образованиеСоюза было вынужденнымшагом, ответом на регистрацию в Министерствеюстиции Литвы самостоятельнойОбщины татар Вильнюсскогокрая (председатель Йонас Александравичюс),которая тем самым показаласвое нежелание быть в одной организациис каунасскими и алитусскимитатарами. В дальнейшем многочисленныепопытки руководителей Союзаобъединиться с Вильнюсской краевойобщиной не привели к успеху.Однако в Вильнюсе и округе проживаютбольшое число татар, которыежелают быть в одной организациисо своими единокровными братьями.Они объединились и зарегистрировалив ноябре 2004 года Общину татарВильнюсского округа (председатель- доктор наук Галина Александрович-Мишкинене), которая вошла в составСоюза общин татар Литвы.К Союзу присоединилась также Паневежскаяобщина татар (председательИслам Богатов), готова к этому шагуКлайпедская община (председательФлюр Шарипов). Во главе этих общинстоят умные люди, понимающиезначение единства немногочисленнойтатарской диаспоры Литвы для достиженияцелей национально-культурноговозрождения.Слава Богу, демократия дает правосвободного выбора, кому и с кем быть2005 m. gegužės - birželio mėn.в одной организации, не допускает принудительногоединства. Общественнаяжизнь - это не колхоз, где хочешь-не хочешь,но должен подчиняться трудовойдисциплине, шагать в общем строюпротив своей воли.За десять лет существования Союзаего возглавляет уже третий руководитель,а Вильнюсскую краевую общинуи Общину татар Вильнюса все эти годыдержат в своих руках одни и теже лица- Йонас Александравичюс и АдомасАсанавичюс. Не в этом ли причинатого, что отношения этих общин с Союзомне меняются все эти годы в лучшуюсторону? Говорят же, что новая метлапо-новому метет. Опыт Союза этоподтверждает.Однако, что странно, мы совершенноне информированы, когда в этих общинахбыли отчетно-выборные собрания.То есть сложно определить, насколькоони легитимны. А.Асанавичюс всегдаохотно пишет статьи о работе воскреснойшколы, других мероприятиях,которые он организует, но ни разуне пригласил и не информировал оботчетно-выборном собрании в своейобщине. Это обстоятельство невольновызывает удивление.В его адрес нередко слышится критика,что он ничего не делает. Это не совсемверно. В Вильнюсе проходят отдельныемероприятия под его руководством.Однако, что принципиально важно, оботчетно-выборном собрании в его общинене приходилось даже слышать. Помоему мнению, это, если не главный,но все же очень серьезный недостатокА.Асанавичюса как руководителя, каки Й.Александравичюса тоже, междупрочим. Пользуется доверием толькота власть, которая периодически отчитываетсяперед людьми о своей работеи путем избрания получает право надальнейшее официальное признание исуществование. И отчеты эти должныотражаться в нашей газете.х х хТому факту, что А.Асанавичюсу неудалось самостоятельно решить вопроссо строительством мечети в Вильнюсе,не стоит и удивляться, а можно толькосочувствовать тому, сколько он приложилусилий, но не смог даже решитьвопроса о выделении земельного участкадля мечети. Строительство мечетипо силам только организационномукомитету, состоящему из авторитетныхи компетентных людей. Ни один человекв одиночку с таким делом несправится. Тут не его вина, а беда. А втом, что за 15 лет независимой Литвыне создан хотя бы оргкомитет по строительствумечети, виноваты все лидерылитовских татар.В отношении легитимности своегосуществования в качестве муфтияследует серьезно задуматься РамазануКриницкому. Демократия основываетсяна строгом соблюдении законови устава организации. В отсутствиипослушания законам и уставу у молодыхруководителей виноваты, безусловно,и люди старшего поколения.Никто руководителем не рождается, заредким исключением. Долг стариковучить молодежь работать.Не отклонился ли я от основнойтемы? Да, но это необходимо сделать,чтобы ясной для всех была ситуация.Непогрешимых руководителей нет.Однако периодическая отчетность иинформация об этом - важный инструментсоблюдения порядка и демократии,преодоления ошибок и поступательногодвижения вперед.х х хКоллективное обсуждение актуальныхвопросов и проблем, принятие оптимальногои согласованного решения- характерная черта стиля руководстваСоюза общин татар Литвы. Об этомтоже говорилось на отчетно-выборнойконференции. Благодаря этому, в ряденаправлений деятельности Союза достигнутызаметные успехи.Первое, на чем остановился в своемотчетном докладе А.Якубаускас, - этоиздание газеты “Летувос тоторяй”. Завремя его руководства Союзом издано20 номеров. В течение последнего годагазета выходит объемом в 16 страниц.Учитывая пожелания вильнюссцев, на4 страницах газеты наиболее актуальныематериалы печатаются также нарусском языке. В январе исполнилосьнашей газете 10 лет. Юбилей былотмечен в Каунасе. Однако значениегазеты для татарской общины Литвынастолько велико, что следует провестисоответствующее мероприятие в столице.Кроме татар, газету свою издаюттолько, пожалуй, евреи.Газета “Летувос тоторяй” - это первоепечатное издание на литовском языкев 600-летней истории проживаниятатар на землях Великого княжестваЛитовского.Предполагается татарской печатипосвятить очередной ориент литовскихтатар, который пройдет, скорее всего,осенью.В последние два года значительнообогатилась культурная жизнь татарс­


ких общин. Благодаря инициативеА.Якубаускаса, при поддержке АлияАлександровича, других активистов,порадовала своими концертами татарЛитвы народная артистка России и Татарстанапрофессор Венера Ганиева.Успешно был организован в прошломгоду 4-й Ориент литовских татарв Алитусе, в котором приняли участиегости из Татарстана и Латвии.Значительно расширились зарубежныеконтакты Союза. Сохраняяна хорошем уровне отношения сбелорусскими и польскими татарами,активнее стали связи с ИсполкомомВсемирного конгресса татар. Прошлымлетом молодые представители татарЛитвы приняли участие во Всемирномконгрессе татарской молодежи вКазани.При участии.нашего Союза в маесостоялось открытие выставки старинныхрукописей литовских татар взале имени П.Смуглявичюса Научнойбиблиотеки Вильнюсского университета.Одновременно состоялась презентациякниги “Каталог рукописейлитовских татар”, подготовленнойдоктором, доцентом Вильнюсскогоуниверситета Г.Александрович-Мишкиненеи ее студентами.В июле предстоит открытие экспозиции,посвященной литовским татарам,в Тракайском историческоммузее.Начаты съемки документальногофильма о татарах Литвы, который будетпредставлен на кинофестивале, посвященном1000-летию Казани в августе.Соавтор сценария А.Якубаускас, научныеконсультанты - Тамара Байрашаускайте(габ. доктор истории, автор книги“Литовские татары в Х1Х веке”) иГалина Александрович-Мишкинене.На отчетно-выборной конференциибыл также заслушан докладревизионной комиссии, с которымвыступила Марите Милкаманавичене.В докладе отмечено, что Союз получилза отчетные два года из разныхисточников (государственных институцийи спонсоров - предпринимателейДаниелюса Макулавичюса и АлияАлександровича) 28 тысяч литов. Большевсего средств израсходовано наиздание газеты, проведение ориента,командировки, другие мероприятия.Нарушений финансовой дисциплиныне обнаружено.х х хВ ходе обсуждения отчетного докладапредседателя и доклада ревизионнойкомиссии выступили ИполитасМакулавичюс. Рая Собеская, РомуальдасМакавяцкас, Ислам Богатов,Эмир Шабанович, Галим Ситдыков идругие.Nr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.9Председатель Общины татар Алитусскогоокруга И.Макулавичюс говорило необходимости реконструкцииобщинного дома в Райжяй, проблемахрелигиозного воспитания молодежи.Касаясь съемок документального фильма,он подчеркнул необходимость соблюдениямаксимальной объективностии правдивости в показе жизни, обычаеви традиций литовских.татар.Каунасец д-р Р.Макавяцкас посвятилсвое выступление истории татарскойпечати и выразил уверенность, что 4-йОриент литовских татар надо посвятитьименно этому вопросу. Он высказалпожелание, чтобы минимум одинраз в год организовывались экскурсиив Бeлоруссию, Польшу, другие страныи приветствовал идею приглашенияв Литву национального ансамблякрымских татар, с которыми литовскиетатары имеют глубокие историческиесвязи.О проблемах татар Немежиса говорилаРая Собеская. Она обратилавнимание на то, что Немежанскаямечеть редко бывает открытой, малопроводится духовно-воспитательнойработы с молодежью, не прививаетсядетям уважение к людям старшегопоколения. Имамы, подчеркнула она,должны вести работу с семьями, быватьв татарских домах. Нуждаются вприсмотре одинокие люди.Председатель Паневежской общинытатар Ислам Богатов высказалсяочень образно: “пусть объединяются“шимталапис” литовских татар с “чакчаком”татар казанских” В Паневежисеуспешно прошел в марте День татарскойкультуры, посвященный 1000-летию Казани. Участники праздникаполучили приветственное письмо отпредседателя Исполкома ВКТ РинатаЗакирова.Эмир Шабанович поблагодарил заактивную работу с Клубом сеньоровпри Вильнюсской общине татар АдасаЯкубаускаса и Галину Александрович-Мишкинене. Это одно из важныхнаправлений деятельности Общинытатар Вильнюсского округа, котороебыстро нашло признание и поддержкусреди пожилых людей.Все выступающие высказали одобрениеработе комитета Союза общинтатар Литвы и проголосовали за то, чтобыпризнать ее удовлетворительной.Наряду с единогласно избраннымпредседателем СОТЛ А.Якубаускасом,в состав комитета Союза былиизбраны Р.Макавяцкас, Й.Ридзванавичюс,А.Александрович (заместителипредседателя), руководители региональныхобщин, главный редактор газеты“Летувос тоторяй”.В состав ревизионной комиссии вошлиновые люди: Рая Собеская, ГалияВегилене и Лима Баранаускене.х х хУчастники конференции заслушалитакже ряд информаций вновь избранногопредседателя по вопросам текущейи перспективной деятельностиСоюза, приняли поправки к уставуорганизвации, необходимые для ееперерегистрации в соответствии с новымЗаконом Литовской Республики онациональных меньшинствах.В работе конференции принялиучастие и выступили представительДепартамента национальных меньшинстви эмиграции Имантас Мелянаси председатель Совета национальныхобщин Литвы Руслан Арутюнян. Ониположительно оценили деятельностьСоюза общин татар Литвы и пожелалиновых успехов, отметив, что заметнойособенностью в деятельности Союзастановится поиск новых форм иметодов работы, обновление на всехнаправлениях деятельности.В заключительной части конференцииделегаты порадовались не толькошведскому столу, но также прекрасномумини-концерту, который поставилиартисты ансамбля “Алие” подруководством Александра Мелеха. Это- Эрнест Эейдукявичюс, Ольга Щуцкая,сестры Лена и Света Вильчинские,Ина Шебецкая, Лейла Мирзоева.И, наконец, все желающие моглисовершить экскурсию в зал имениП.Смуглявичюса Научной библиотекиВильнюсского университета длязнакомства с выставкой старинныхрукописей литовских татар, на которойпредставлены экземпляры рукописногоКорана, хамаилов, китабов, теджвидов,тафсиров - свидетельств духовного богатствалитовских татар, историческойпамяти и преемственности.Перемены и обновление, переживаемыеСоюзом, принесут успехтолько в том случае, если они и вдальнейшем будут идти в духе татарскихнациональных традиций,истории, культуры и духовности.


10Nr. 3(86)ЗОЛОТАЯ СВАДЬБАЧЕТЫ ЯКУБОВСКИХИх жизнь легла, как светлая река,Что вдаль бежит из чистого исто-Сегодня мы празднуем событие, дожить до которогопозволено не каждому смертному: празднуем золотуюсвадьбу четы Якубовских - Ибрагима и Джемили.Вот уже 50 лет прошло с того дня, когда они соединилисвои жизни в одну. Оба родились и выросли в Ивье, в добропорядочныхи трудолюбивых семьях, где с пеленок родителямибыли привиты им доброта, трудолюбие, чуткость ивнимательность к людям. Юная красавица Джемиля была,как говорят, “первой девушкой на деревне”. Выделяласьона не не только красотой, но и умом, трудолюбием. Всемье она была старшей из пятерых детей, и на ее долювыпало много тяжкого труда, как на своих огородах, так ив колхозе. Такая девушка была завидной невестой, и многиепарни вздыхали по ней, но она выбрала спокойного,трудолюбивого, тактичного и внимательного ИбрагимаЯкубовского, который в то время жил в Вильнюсе. И неошиблась в своем выборе. Семью свою они построили науважении и любви.Говорят, что семья - это царство женщины. Мудрая,умная, неконфликтная Джемиля, как добрая фея, создалав своем доме атмосферу уюта, тепла, радости, взаимоуважения.Она всегда была и остается великим стратегоми тактиком, управляющей, хозяйкой, судьей и повелительницей.А Ибрагим, как хороший муж, всегда имел собственноемнение, совпадающее, впрочем, с мнением жены.У обоих супругов “золотые” руки и все они делают вместе.Их дачей, как и квартирой, нельзя не восхищаться.- с такойлюбовью и выдумкой у них все продумано и сделано. В ихдоме всегда тепло и уютно. Но самое большое богатствоих - это дети и внуки. Они по праву гордятся своим сыномБорисом и дочерью Лилей, у которых уже свои прекрасныесемьи. Они радуются успехам своих внучек - умници красавиц Софии, Алии и маленькой Эмилии.Наши золотые юбиляры прожили вместе в любви и согласииполвека. Жизненный путь их не был усеян розами.Они оба много трудились, и до сих пор не сидят сложаруки. Они достойно прошли все испытания и трудности,которые выпали на их долю. Любовь, взаимопонимание,уважение, труд, вера в Бога - это все, переживаемое деньза днем, привело их к золотой свадьбе. Сегодня наши юбилярычувствуют себя счастливыми. На золотую свадьбусобрались родные и друзья. Сегодняшняя радость Джемилии Ибрагима Якубовских - это награда за верность любви,пронесенной через 50 лет. Пусть эта любовь и дальшесоединяет дорогих юбиляров, а их жизнь будет примеромдля молодых.От всего сердца поздравляем золотую пару Якубовскихс этим славным юбилеем.Пусть каждый день вашей жизни будет таким жесветлым, как этот праздничный день.Сердечно желаем вам крепкого здоровья и ещемногих, многих счастливых лет!!!Пусть Бог ниспошлет вам уют и покой,И ангелы вечно стоят за спиной.Пусть посланы будут вам мир и тепло.Пусть в радости тихой вам будет светло.Пусть сердце от трудных забот не болит,А старость попозже рискнет на визит.Желаем вам в доме внучат, правнучат,Чтоб вам никогда не пришлось бы скучать.Родные и близкие2005 m. gegužės - birželio mėn.Подарок музеюСемья Джемили и Ибрагима Якубовских из Вильнюсадля создаваемой экспозиции, посвященной историиЛитовских татар, любезно подарила мугир, вышитыйруками уважаемой Джемили и реликвию семьи – подсвечникXIX в. из Ивьейской мечети.От имени Союза общин литовских татар, сердечноблагодарим их за столь неоценимый дар.Уважаемые соотечественники, обращаемся к Вам, повозможности, помочь при формировании упомянутойэкспозиции.На снимке: Джемиля и Ибрагим Якубовские с дочерьюЛилей и внучкой Эмилией.З А В Е Т О Т Ц АИз татарского фольклораВ одной деревне умирал старый человек. Позвалон к себе сына и сказал ему: «Перед смертью я хочуоставить тебе завет. Если исполнищь его, то будешьжить долго и счастливо».Когда отец умер, его сын совершенно забыл оприветливости, перестал со всеми здороваться, ходилзадрав нос.Видя такое отношение к окружающим, аксакалыстали обсуждать поведение парня. Раньше он былумный, вежливый, а теперь стал грубым, ни с кем нездоровается. Что с ним случилось?Однажды, когда парень проходил мимо стариков,они остановили его и спросили:«Почему ты стал таким невоспитанным? Почемунас не приветствуешь?»Парень очень удивился вопросу стариков, ноправдиво рассказал о том, что перед смертью отецзавещал ему ни с кем первым не здороваться. «Я немогу не выполнять завет отца»,- сказал он.Аксакалы рассмеялись от души и раскрыли смыслзавета отца. «Отец тебе дал понять, что ты долженутром вставать раньше всех, раньше всех идти наработу. Люди, которые придут на работу после тебя,будут относиться к тебе с уважением и первыми здороватьсяс тобой, а если ты опоздаешь, то должен будешьсам здороваться первым с людьми, которые пришлираньше тебя».


Nr. 3(86)Laiškas LTV laidos „LABAS“kūrėjamsSteponas JAKUBAUSKAS,žurnalistasGerbiamieji Lietuvos televizijos „Labas“ ponai kūrėjai, esuLietuvos totorius, 2-os grupės invalidas Steponas Jakubauskas.Kiekvieną šeštadienį su malonumu žiūriu Jūsų ruošiamas laidasLietuvos nacionalinėms mažumoms. Tai kitataučiams moralinėatgaiva ir pasididžiavimas savomis tautomis, savo etnosu. Beabejo, kaip musulmonas, labiausiai laukiu laidos „LABAS“,kurioje kartais kalbama ir rodoma apie mano tautiečius, likimonublokštus gyventi Lietuvoje.Sužavėjo 2004 rugsėjo 4 d. šeštadienio laida „LABAS“.Žiūrėjau su didžiausiu malonumu į varganas totorių mečetes(visas esu aplankęs). Labai gaila, kad Vilniaus miesto valdžianeranda reikalo padėti - ne pastatyti, bet atstatyti sugriautąmečetę, suniokotas ten buvusias kapines. Labai gaila, kad manotautiečiai nevartoja savo gimtosios kalbos, rašto, juk kalba tailyg ir antra motina.Toje laidoje nuskambėjo ir poetės Jakubauskaitės (deja, vardoneįsiminiau) puikiai parašytos „Odės...“ ištrauka, po kuriosnesulaikiau ašarų. Amžius, negalia neleido įsiminti žodžių.Ponai žurnalistai, jeigu turite bent kokią galimybę, labaiprašau atsiųskite tos „Odės...“ (neprisimenu antro pavadinimožodžio) ištraukos tekstą, dar maloniau būtų gauti visą “Odę...”.Labai prašau keletą žodžių parašyti apie poetę. Sprendžiant išpavardės, ji irgi musulmonė. Gal (jai sutikus) galėčiau gauti josadresą, bent telefono numerį.Aš, žiūrėdamas Jūsų laidas, kartais suabejoju totorių skaičiumiLietuvoje. Minima 3,5 tūkstančiai. Man atrodo, kad mūsų yrakur kas mažiau.Kaip buvęs žurnalistas, kadaise domėjausi savo tautos istorija,žinoma, tiek, kiek leido tuometinės sąlygos.Ir Lietuvos žiniasklaidoje kartais užčiuopiami neteisingimūsų tautiečių vertinimai. Tai, pavyzdžiui, kaip visi musulmonaisupriešinami su europiečiais, visi musulmonai laikomi teroristais,ir panašiai. Vienas laikraštis rašė, kad totorių mečetėse laikomosmišios, o ne namazas ir t.t.Atleiskit, kad pareiškiau kai kurias mintis, kurios tikrainesusijusios su Jūsų laida „LABAS“.Jeigu įvykdysit mano prašymą, būsiu labai dėkingas.Mano adresas:S.JakubauskasChemijos pr. 5-133, KaunasTel. (8 37) 45 19 28 (namų, skambinti galima bet kuriuometu).Su pagarba Jums, linkiu kūrybinės sėkmės, aštrios žurnalistinėsplunksnosKaunas, 2004 09 05P.S. Šį laišką mums perdavė LTV laidos „LABAS“ kūrėjai.Tėvo priesakasIš totorių folkloroViename kaime baigė nugyventi savo gyvenimą senasžmogus. Prieš mirtį jis pašaukė savo sūnų ir tarė: „Sūnaumano, aš mirštu ir noriu palikti tau priesaką. Jeigu jį išpildysi,tai gyvensi ilgai ir laimingai“.Kada tėvas mirė, sūnus pasidarė niūrus, nustojo sveikintissu žmonėmis.Visa tai pastebėjo kaimo aksakalai ir pradėjo aptarinėti tovaikino elgesį: „Koks buvo protingas, mandagus vaikinas, bet,mirus tėvui, pasidarė grubus, su nieku nesisveikina.“Vieną kartą, kai vaikinas ėjo pro šalį, sėdintys aksakalai2005 m. gegužės - birželio mėn.11V Lietuvos totorių Oriento, įvyksiančio2005 m. rugsėjo 15 -18 dienomis,Reglamentas - kvietimasOriento metu įvyks mokslinė – praktinėkonferencija tema: „Lietuvos totorių spauda“Vieta: Vilniaus rajonas, Vaidotų (Baltosios Vokės) kaimas,Aukštesnioji žemės ūkio mokykla, Vaidotai, Parko g. 7.Susisiekimas: Iš Vilniaus autobusų stoties važiuotiautobusais Nr. 42 ir 78 iki stotelės „Baltoji Vokė“. Nuostotelės iki mokyklos pėsčiomis eiti apie 400 metrų.Iš Vilniaus autobusų stoties 16-tos aikštelės taip patgalima važiuoti privačiais autobusais „Vilnius –Skurbutėnai“ ir „Vilnius – Rudninkai“ iki stotelės „BaltojiVokė“ arba privačiu autobusu „Vilnius – Vaidotai“, kurisveža iki pat Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos kiemo.Renginio laikas: Dalyvių suvažiavimo diena – rugsėjo 15(ketvirtadienis).Svečiai apgyvendinami Vaidotų aukštesniosiosžemės ūkio mokyklos bendrabutyje.Rugsėjo 16 d. (penktadienį) - pirmoji Oriento diena!Jos metu numatoma mokslinė praktinė konferencija,penktadienio namazas Keturiasdešimt totorių kaimomečetėje, koncertas ir tautinė vakaronė totorių jaunimui irsuaugusiems AŽŪM aktų salėje.Antrąją Oriento dieną rugsėjo 17 d. (šeštadienį)numatoma aplankyti buvusias totorių gyvenvietes– Kazaklarus, Merešlėnus, Liudvinavą, Kazbėjus,Afindzievičius, Vilniaus Lukiškes. Tą pačią dieną Orientosvečiai dalyvaus vienai Žemųjų Pagirių gyvenvietės gatveisuteikiant Kazaklarų pavadinimą ir apsilankys Trakųpilyje atidaromoje nuolatinėje etnografinėje Lietuvostotorių ekspozicijoje.Išvykimas – rugsėjo 18 d. (sekmadienį).Dalyvavimo renginyje sąlygos: Oriento svečiamsnakvynė suteikiama organizatorių sąskaita nemokamai.Vietiniai Lietuvos totoriai už nakvynę prašomi apsimokėtisavarankiškai po 15 Lt. už naktį.Papildoma informacija:1. Adas Jakubauskas tel.(+370 5 260 58 69) , mob.tel.(+370 682 72 328) El. p.: jakubauskas@gmail.com2.Galina Miškinienė mob.tel (+370 615 10166)el. p.: vytogas@delfi.lt3. Romualdas Makaveckas tel. (+370 37 390641)el.p.: Makaveckas@takas.ltsustabdė jį ir pasakė: „Koks tu neišauklėtas, nemandagus,praeini pro šalį – nesisveikini“.Vaikinas labai nustebo, bet teisingai papasakojo apiepriesaką: „Tėvas pasakė man su nieku pirmam nesisveikinti.Ir aš negaliu neišpildyti tėvo priesako“.Aksakalai pasijuokė ir paaiškino tėvo priesako esmę. Tėvastau paaiškino: „Kelkis iš anksto ryte ir eik į darbą anksčiau neikiti. Žmonės ateis paskui, matys, kad tu jau dirbi, su pagarbasveikinsis su tavimi. Bet jeigu pavėluosi, tai tu turėsi sveikintissu žmonėmis pirmas“.Parengė Renatas GAINULINAS


12Nr. 3(86)Adile EMIROVA1989 m. rugpjūtį aš rašiau šiuos prisiminimus.Po 4 mėn. gavau žurnalo„Novyj mir“ 11-ąjį numerį, kuriame buvospausdinamas A.Solženicyno romanas„Archipelag gulag“. 4-ame skyriuje „Tautųtrėmimas“ radau pusės puslapio tekstą apieKrymo totorių trėmimą. Mane sukrėtė tai,kad mano vaizdas sutapo su Solženicynoaprašytu - kaip atrodė Krymo totoriųtrėmimo diena 1944 05 18: „Tikriausiaiiš erdvės, iš aukštųjų kalnų tai atrodėdidingai: suurzgė motorais visas Krymopusiasalis (tik ką išlaisvintas 1944 balandy)ir šimtai gyvačių - autokolonų nušliaužė,nušliaužė jo tiesiais ir vingiuotais keliais(165 psl.)“.Kuomet aš rašiau šiuos prisiminimus,aš mačiau visa tai iš viršaus - iš amžinodangaus aukštybių.***Kai aš stebiu Tave, mano protėvių žeme,iš viršaus, iš amžino dangaus aukštybių,Tu man primeni ištiestą avies kailį. Jiebuvo beveik kiekviename totorių name.Ant jų, numestų ant grindų, ant kušečiųsėdėdavo ilgais žiemos vakarais. Krymopusiasalio sugretinimas su avies kailiune atsitiktinis, o dėsningas man, Krymototorei: avis aš mačiau nuo vaikystės,avininkystė glūdi mano tautos kraujuje.Matyt, ši metafora, sulyginimas, subtiliaiir tiksliai charakterizuoja ne tik sulyginimoobjektą, bet ir lyginamojo asmenybę,nes vaizdas imamas iš jo sąmonės, jopasąmonės, sąlygotos genetinės tautosatminties, kuriai ir priklauso kalbantysis.(Taip Anai Achmatovai „genetiškai“pateisinamas buvo debesies sulyginimassu voveraitės kailiuku: „Aukštai dangujedebesėlis pilkavo /Kaip voveraitės paklotaskailiukas“.)Tu visada ir visur esi manyje, manotėvyne. Vidiniu matymu aš matau dantytuskalnų kraštus ties Jalta, tuos kelius,kuriais vaikščiojo mano vaikiškos kojos- išilgai upelio ir aukščiau, per Vilgos kalvąlink Ai-Vasil kaimo (dabar Vasiljevka),kuriame gyveno visa mano giminė išmotinos pusės. Mano kojos prisimena iršilkinį nukritusių spyglių tamprumą, kuriepadengė tavo sausus, šviesius ir didinguskaip šventovės pušų miškus. Mano rankoslig šiolei jaučia sienos, statytos priešmūsų namą Derekoje, iš laukinių akmenųgreblėtą šiurkštumą, sienos, kuri skyrėmečetės teritoriją nuo senojo miziaro.Sukrypę antkapiai su arabiškais užrašaisbuvo matyti iš už aukštos žolės kaip baltoskaukolės (mečetės pastatas pritaikytasgyvenamajam namui, o miziaro - kapiniųvietoje pastatyti namai). Mano ausys visdar girdi, kaip vakarais tavo kvepiančiuose2005 m. gegužės - birželio mėn.N O S T A L G I J AAutorė darbo kabinetesoduose liejasi paukščių ir žiogų cikados.Aš menu, kaip kvepia tavo oras - žolių,kurios auga tik mano tėvynėje aromatais.(Aš iš karto pažinau tuos garsus ir pajutautuos kvapus, kai po 30-ties deportacijosmetų pirmą kartą sugrįžau į Krymą. Iškarto prisiminiau A.Maikovo baladę„Jemšan“ su jos paskutinėmis eilutėmis„....Mirtis gimtame krašte mieliau neigarbė svetur“.)Mano siela prisimena tave ir prisiminsiki pat mano paskutinės valandos.***1944 m. gegužės 18 d. anksti ryte musprikėlė beldimasis į duris. Įėjo karininkassu dviem kareiviais ir paskelbė, jog visitotoriai ištremiami iš Krymo. Patarė pasiimtisu savim minimumą daiktų. (Pasirodo,kad galima buvo kiekvienam asmeniuiimti po 100 kg, bet mums to nesakė.)Susiruošimui davė 20 minučių.Mama puolė panikuoti: vyras išvykęs(jis, kaip ir visi vyrai, buvo mobilizuotasį darbo armiją), trys vaikai nuo dvejų supuse iki 14 m. amžiaus. Dejuodama jinaiblaškėsi po kambarius. Karininkas sekiojojai iš paskos, stebėjo visą namų aplinkąir sakė, kad jam čia patinka ir kad jis čiagyvens.Ką paimti su savim? Štai didelė paklodė- po ja būtų galima visiems keturiemspalįsti. Apie dokumentus (gimimo liudijimai,pasas, darbo knygelė ir kt.) jinainet neprisiminė. Aš griebiau savo patįdidžiausią „turtą“ – mėlyną aksominįrankinuką su kilpine rankena, kuriamebuvo du karoliukų vėriniai, ir niekur joiš rankų nepaleidau. (Kažkurioje geležinkeliostotyje, jau Vidurinėje Azijoje,šiuos vėrinius teko iškeisti į maistą.) Taipmes išėjome iš namų su tuo, ką galėjomelaikyti rankose.Išėjome visam laikui.Karininkas pats užrakino duris ir pasiėmėraktus su savim.Surinkimo punkte, prie tilto tarp Derekojeir Ai-Vasilio, ant maišų ir ryšuliųsėdėjo kaimynai. Buvo girdėti garsioskalbos, aimanos. Pasirodė, kaimynaipasiėmė su savim maišą miltų ir ėriukoskerdieną. Kažkas atsinešė net matracusir pagalves. Bėgant laikui kažkas vis nueidavonamo ir grįždavo su naujais daiktais.Čia susigriebė ir mama: nepasiėmėnieko valgomo ir indų. Vyresnioji sesuosu mažyle liko ant daiktų, o mes su mamaper sodus (keliu eiti bijojome) grįžomenamo. Mes gyvenome antrame aukšte.Durys buvo užrakintos, raktų mes neturėjome.Mama pristatė prie balkono langųkopėčias, išdaužė stiklus, ir aš patekauį kambarį. Mamos patarimu pasiėmiaužirkles, puodą, tris didelius šaukštus irvieną mažą (mažajai sesei). Nuėmiaunuo pagalvės užvalkalą ir pribėriau į jįkažkiek miltų. Ožką maitintoją, pirktąprieš dvi savaites už paskutinius pinigus,mes nuvedėme kaimynei, Kazanės totorei.Jai atidavėme siuvimo mašiną ir didelįpersišką kilimą. Turbūt mama manė,kad mes greitai grįšime (1989 m žurnalo„Junost“ 1 numeryje perskaičiau balkaroV.Jukjajevo prisiminimus „ O jūs sugrįšite,tikėkite manim...“ ir vėl prisiminimaiužtvindė mane ir aš ilgai ir beviltiškaiverkiau. Juos paleido į tėvynę po 13 metų,o mes iki šiolei svetur.).Laukdami mašinų prasėdėjome iki vakaro.Šalia vaikščiojo karininkai ir kareiviai.Kelis kartus praėjo ir tas karininkas,kuris ryte buvo pas mus. Jo rankose buvomano portfelis. Jame kažkas girgždėjo.„Mūsų sidabriniai šaukštai“ – pasakėmama. Jis pasiėmė juos jai matant.(Mano portfelis! Visiškai naujas,nuostabios žalios spalvos, su dviem išorinėmkišenėm, tas portfelis man buvopirktas sendaikčių turguje. Kiek kartų,laikydama jį rankose, aš mėgavausi tuodžiaugsmu, kai rudenį eisiu į mokyklą. Otas bjaurus dėdė – karininkas paėmė tąportfelį neklausdamas manęs. Tai manejaudino labiau nei tai, kad mus išvarėiš namų. Mano vaikiškas protas darneįsisąmonino tos tragedijos, kuri pakibovirš mūsų. O tas atimtas portfelis - tai tikrakančia. Tai baisi skriauda. Skriauda visamgyvenimui...)Jau vėlai naktį mus suvarė į sunkvežimiusir per Ai-Pietrį nuvežė į kažkokiągeležinkelio stotį. Mašinoje aš miegojau.Tik retsykiais, kai labai kresteldavo,atsimerkdavau ir matydavau virš galvosnakties dangų. Kuomet eilinį kartą prabudau,pro medžių šakas pamačiau kažką,kas buvo milžiniška ir gyva. Jūra- supratau aš. Įtemptas motoro gaudesys,aukštai virš galvos žvaigždės, šaltas kalnųoras, toli apačioje jūra - visa tai buvopaslaptinga ir didinga. Aš nejaučiau, kadvisam laikui atsisveikinu su šia žeme, šituodangum, šia jūra. Aš tuomet dar nežinojau


A.Puškino eilių: „Lik sveika, laisvastichija/ Paskutinį kartą tave matau/ Tustumi melsvas bangas...“. Kai po keleriųmetų, mokydamasi septintoje klasėje,aš pirmą kartą perskaičiau šias eilutes,atmintis iš užmaršties gelmių atgaivino šiątremties naktį, ir toli apačioje, pakrantėsovale mačiau milžinišką gyvą jūrą. Irstaiga kažkas sudilgino širdį, jinai ėmėreaguoti, pildytis ir kilti akių link. Tai buvonepaaiškinamas saldus skausmas, susijęssu prarastos tėvynės jausmu, patirtų kančiųir netekčių pojūčiais.Naktį mus įsodino į krovininius vagonus.Stipresni ir drąsūs užėmė geresnesvietas - ant narų. Mums liko vietos antgrindų, prie pat durų.Pirmas dienas mūsų nemaitino. Kiekvienojestotelėje visi išeidavo iš vagonų.Moterys greitai įsiruošdavo židiniusiš akmenų, plytų, ant jų statė puodus,arbatinukus. Kelis kartus mama bandėišvirti paimtą iš namų papiautą vištą. Betnespėdavo vanduo net užvirti, kai pasigirsdavokonvojų riksmas: „Į vagonus“(Į vagonus - dar ilgai šaukė jaunesniojisesuo, nesąmoningai perstatydama garsusnepažįstamame žodyje). Pasigirsdavopratisas garvežio švilpukas. Visi bėgo sukarštais puodais rankose ir kabindamiesi įištiestas rankas įkrisdavo į vagono vidų.O kiek žmonių, ypač senų ir ligonių,likdavo neįlipę, atsiliko nuo traukinioir amžiams išsiskyrė su savais! O kiekmirusių iš bado ir dėl ligų liko perone traukiniuiišriedėjus. (Pagal NKVD duomenisiš Krymo buvo ištremti 183 155 žmonės.Pakeliui numirė nuo ligų maždaug dutūkstančiai, daugiau kaip keturi tūkstančiaimirė per pirmus penkerius tremties metus.Bet realūs skaičiai žymiai didesni: pagalKrymo totorių nacionalinio judėjimoveikėjų apskaičiavimus per tą laiką mirėapie 46 procentai perkeltųjų asmenų.)Po kurio laiko buitis vagonuose susitvarkė.Išrinkti seniūnai atnešdavo irišdalydavo į vagonus duoną. Didesnėsestotyse kelis kartus dalijo sriubą. Mesnežinojome, žinoma, kad visi šie būdaiir deportacijos formos susiformavo deportuojantdideles mases žmonių - „buržuikos“,prekiniai vagonai, konvojus,maisto dalijimas stotyse ir kt. buvoseniai įteisinti ir išmėginti. Tai įvyko perišbuožinimą, kurį lydėjo žmonių deportacijaį Uralą, Vidurinę Aziją ir Sibirą. Po tosekė ketvirtojo dešimtmečio represijos, poto 1941 m. žmonių trėmimas iš Pabaltijo,vokiečių - iš Krymo, po to - tautų išKaukazo ir Kalmukijos... Šių deportacijųištakų reikia ieškoti XX a. pradžioje. Tieprekiniai, kai kas juos vadino gyvuliniais,vagonai savaime buvo labai gajūs, ne tikkaip tarybinės santvarkos fenomenas, bet irpatys savaime. Taip, pvz,. mūsų vagone 25metus prieš mus galėjo važiuoti daktarasNr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.Živago su savo šeima: „Daktarui Živagopavyko patekti į priekinį kairįjį narų kampą,prie aprūkusio langelio po lubomis. AntoninaAleksandrovna pirmąkart keliavoprekiniame vagone. Įlipant MaskvojeJurijus Andrejevičius pakėlė moterisant rankų, grindų aukštumoje, kuriųpakraštyje judėjo sunkios sustumiamosdurys...“(B.Pasternakas „Daktaras Živago“„Novyj mir“ 1988 m. 2 nr. 122-123psl). Skaitydama šias Pasternako eilutesaš prisiminiau mūsų vagoninę buitį 1944m. gegužės mėn. Tie vagonai tapo mūsųgyvenimo nejaukumo ir destruktyvumosimboliu visoms Rusijos ir jos pakraščiųtautoms XX a. Tie simboliai demonstravožmogiškos vertės ir žmogaus teisiųgniuždymą, ištisų tautų nelaimę - ypačstalinizmo laikotarpiu.Važiavome apie 20 dienų. Purvas, antisanitarija,neplautų kūnų kvapai. Pirmomisdienomis atsirado utelių, jos, matyt,buvo pastovios šio vagono „keleivės“.Mes, vaikai, greitai pripratome prie savospadėties, mes nesupratome visosįvykusios tragedijos esmės. Atsiradonaujų draugų. Kai tik traukinys pajudėdavo,mes atsisėsdavome vagono tarpdury,tabaruodamos kojomis (durysbuvo uždaromos važiuojant per tiltus irkitus, reik manyti, svarbius strateginiusobjektus, svarbius punktus). Mes smalsiaistebėdavome supantį pasaulį, džiaugėmėsgeru oru, tuo, „čto my jedem, jedem,jedem/v dalekije kraya“ (iš to laiko vaikiškosdainelės).Kažikur Donbaso rajone (aš įsidėmėjausupiltus kalnus) traukinys lėtai slinkoišilgai laukų, kuriuose vietomis dirbogrupės žmonių. Buvo gražus oras, pavasariodiena: šviesus dangus, žalių laukųerdvės, šiluma. Šalia bėgių dirbantysžmonės atsitiesė, žvilgsniais lydėjo traukinį.Mes juos sveikindami pamojavomerankomis. O jie, atsakydami į tai, pagrasinomums kumščiais, kastuvais ir kažkąrėkė. (Tikriausiai: išdavikai, persivertėliai...Ir ateityje ne vieną kartą tekogirdėti tuos žodžius ir visada tai buvoskaudu ir žeidė mus.). Ir tas siaubingaskontrastas - nuo euforijos prie grubios,neslepiamos neapykantos ir grasinimų -visam gyvenimui įsirėžė į vaikų atmintį.Retsykiais vagone pasigirsdavo liūdnadaina. Tai buvo liūdnos liaudiškosmelodijos. Mūsų vagone kažkas turėjosmuiką. O mano vyresnioji sesuo geraidainavo - mecco sopranu. Ją prašė dainuotiir jinai dainavo senovines tautines dainasakomponuojant smuikui. Labai greitai, jauantrą mūsų gedulingos kelionės į svetimąšalį savaitę, atsirado vagoninis folkloras:pagal senų dainų melodijas buvo kuriaminauji tekstai. Kai mano sesuo dainavo– „mūsų namai aukšti, ant langų juodosužuolaidos, kaip sunku skirtis su tėvyne,13kam gi verkti, jei ne mums“ - vagone visipritardavo ir verkė.Mūsų šeima važiavo be tėvo. Visussuaugusius kaimo vyrus (visame Kryme)prieš kelias dienas iki tremties mobilizavo įdarbo armiją. Tai buvo iš anksto suplanuotaakcija, kurios dėka buvo sustabdytasgalimas nacijos pasipriešinimas ir taippalengvinta visos tautos deportacija. Tasmetodas jau ne kartą buvo pritaikytastremiant Kaukazo ir kitų regionų tautas.Vėliau tėvas pasakojo, kad vyrams siūlėsavo iniciatyva vykti į Simferopolį, o iš tenjuos turėjo vežti į Uralą ir centrinės Rusijosregionus. Ta kryptim su pakeleiviais jis ėjopenkias dienas ir tik gegužės 17 d. vakarepasiekė Simferopolį. Apsinakvojo paspažįstamus. Rytojaus rytą pas juos atėjokarininkas su kareiviais ir pranešė apietremtį. Jam neleido grįžti į Jaltą ir jis išvažiavosu namo šeimininkais.Jo neapleido mintis surasti mus. Gegužės31 d. juos išlaipino Velikoaleksiejevskaja(prie Taškento) stotyje ir nuvežėį kažkokį tarybinį ūkį 5-7 km nuogeležinkelio. Visą savaitę tėvas kasdienvaikščiojo į stotį sužinoti apie tremtiniusiš Jaltos. Birželio 6 d. jis sėdėjo arbatinėjenetoli stoties. Kažkas suriko, kad atvykstavienas iš totorių traukinių. Tėvas puolėpasitikti. Kažkuriame vagone pamatėpažįstamus, kurie pranešė jam, kad mesesame 17 vagone („17 vagonas - niekadanepamiršiu šio numerio - neseniai pasakėman tėvas“). Jis ėmė skaičiuoti vagonus.Mums taip pat jau spėjo pranešti, kadtėvas ieško mūsų. Kaimynai prasiskyrė, irmes, trys mergaitės, atsistojome tarpdury,besižvalgydamos tėvo. O mama nuojaudulio negalėjo atsistoti ant kojų: jisėdėjo ant maišų ir verkė. Ir štai mespamatėme skubantį tėtį, mūsų aukštą,pilkaakį, patį gražiausią pasaulyje. „Tėte,tėte“ – surikome mes. Verkė moterys.„Bir etmiš chajirim var edi“ - (Matyt,aš kažkada gerai pasielgiau) taip pas mussakoma, kai žmogų netikėtai ištinka sėkmėar džiaugsmingas momentas. Tą mintįnenustojo kartoti mano mama iki pat savomirties, prisimindama šią dieną. Tai iš tikrobuvo didi diena mūsų gyvenime. Tai buvomūsų išsigelbėjimas. Ir dėl to, kad taissunkiais laikais niekas iš mūsų nemirė,mes privalome būti dėkingi tam laimingamatsitiktinumui, kuris mus sujungė. Ir dar,be abejonės - mūsų mamos darbštumui iratkaklumui.(Mama! Kaip jinai kovojo už mūsųgyvenimą! Išaugusi valstietiškoje šeimoje,nuo pat mažens dirbusi žemės darbus, jinainuo pirmųjų tremties dienų, naujoje vietojeįveisė daržą. Jinai išmoko virti mums košęiš neprinokusių kukurūzų grūdų. Iš bulviųlupenų - kartokus pagal skonį ir tamsokuspaplotėlius. Naktimis ėjo laistyti daržo:(Nukelta į 14 psl.)


14Nr. 3(86)(Atkelta iš13 psl.)vanduo laistymui buvo skiriamas pagaleilę, dažnai su skandalais ir peštynėmis,o naktį buvo lengviau gauti vandens -pervesti jį iš centrinio aryko į savo sklypą.Dirbo iki išsekimo, negailėdama savęs. Iranksčiausiai išėjo iš mūsų. Mes visi gyvi:tėvui jau 93 metai, visos trys dukros - suvaikais ir anūkais, o mamos nėra jau 17metų. Ir guli jinai vieniša miziare, mažameVidurinės Azijos miestelyje, toli nuo savogimtos Ai-Vasile gyvenvietės, kur ilsisivisų jos giminaičių palaikai. Deja! Nėraseniai ir tų kapų, to sklypelio, kur ilsisivisi jos ainiai. Ir kitų totorių kapų Krymenėra: juos nutrynė nuo žemės paviršiaus,pastatė ten namus, kapų akmenis išvogėstatybų reikalams. Gyvena ten žmonės irnežino, kad vaikšto ant daugelio totoriųkartų kaulų.Ak, mama! Tavyje buvo tiek gyvenimiškosjėgos ir energijos. Tu buvai tokiaatkakli ir nenuilstanti, įgyvendindamasavo siekius. Kame buvo Tavo gyvenimopaskirtis? Aš nežinau atsakymo į šįklausimą. Gal tame, kad išaugintum trisdukras. Pažadintum jų sielas. Išmokytumgimtosios kalbos ir gimtųjų dainų. Ašpriglundu prie Tavo kapo ir verkiu. Ašnegaliu netgi pasakyti: „miegok ramiai,mama“. Argi svetimoje žemėje galimamiegoti ramiai?)Toliau tėvas važiavo su mumis. Tą pačiąbirželio 6 d. traukinys atvyko į Taškentogeležinkelio Bekabado stotį. Išlipomeprie bėgių. Netrukus atvyko sunkvežimiai,kuriais mus nuvežė toliau, į kolūkius irtarybinius ūkius. Mes patekome į tarybinįūkį, kurio pavadinimas Dalverzin-2.Specialiesiems persikėlėliams gyvenamojivieta buvo neparuošta. Kelismėnesius mes gyvenome ant plikosžemės, dulkinų topolių paunksmėje priešmokyklą. Vėliau mus apgyvendino barakuose.Mums paskyrė mažą kambarėlįsu cementinėmis grindimis. Valgėme irmiegojome tiesiai ant grindų.Kas buvo vėliau? Mes visi dažnaisirgdavome. 1944-1945 m. žiema buvolabai šalta. Drabužių ir avalynės mesneturėjome, todėl su seseria mokyklosnelankėme. Badavome. Kartą per dienąspecialiesiems persikėlėliams duodavovisuomeninėje valgykloje po lėkštęsriubos. Duoną, kaip ir visur tais laikais,dalijo pagal talonus. Atnešti duonos paprastaieidavau aš. Prisimenu ilgas eiles,malonų šviežios duonos kvapą ir nepaprastąduonos kriaukšlelių, kurias eidamanamo aš mažais gabaliukais laužiau,skonį.Iki dabar atmenu skurdžius tų dienųdžiaugsmus. Kitą vasarą turguje mamamums nupirko skudurinius batukus su2005 m. gegužės - birželio mėn.N O S T A L G I J AAtmintispadais iš padangų gumos (tokius batussiuvo korėjiečiai) ir namudinio kartūnoraudonos ir baltos spalvos langeliais(uzbekių darbas), iš kurio pati pasiuvomums sukneles. Ir dar menu nepaprastaiskanią ryžių košę, išvirtą su pienu, kuriamus pavaišino sesers draugė korėjietėTania. (Ačiū Tau, Tania. Aš ligi šioleiprisimenu Tave. Prisimenu net tavopuošnią klostytą suknelę, pasiūtą iš gelsvopamušalinio atlaso.)Po dvejų metų mūsų šeima persikraustėį Bekabado miestą, kur aš baigiau vidurinęmokyklą. Aš veržiausi mokytis toliau. Betnegavau persikėlėlių centro leidimo (išTaškento) išvažiuoti. Ilgai lauktas leidimasatėjo rugpjūčio 19, ir jau rugpjūčio 21aš buvau Uzbekijos valstybiniameuniversitete (Samarkande). Ir čia man dukartus padėjo lemtingas Atsitiktinumas.Rugpiūčio 21 buvo paskutinė priėmimodiena, ir mane priėmė į studentus, nestuo metu mokyklų medalininkai buvoatleidžiami nuo stojamųjų egzaminų.Mano prisiminimuose lyg ir nėra ypatingųtragedijų, jei tragedija nelaikysimetremties, skurdo, bado, ligų. Mūsų tautabuvo apiplėšta, pažeminta, pasmerktafizinei mirčiai. Išaugo visa karta menkaiišsilavinusių žmonių. Formali kliūtis tęstimokslus po vidurinės mokyklos buvoleidimas išvažiuoti į tuos miestus, kurbuvo specialiosios vidurinės ir aukštosiosmokyklos.* * *Karšta 1974 metų liepos mėnesio diena.Keliu nuo Čufut-kale žemyn Bachčisarajauslink eina moteris. Iš akių jaiupeliais bėga ašaros, jos burna iškreiptaskausmingo sielvarto grimasos. Širdisplyšta nuo niekad iki šiol nepatirto diegiančioskausmo. Tai aš - Krymo totorė,į Krymą, į Jaltą, kur gimiau, atvažiavusipirmą kartą po deportacijos. O iš Jaltossu ekskursijos grupe nuvažiavau į Bachčisarajų.Tai vėliau aš supratau, kadmano ašaros buvo sukeltos staiga maneapėmusio bendravimo su šia žeme jausmo,graudaus atimtos tėvynės suvokimojausmo, jėga nukirptų mano šaknų jausmo.Tai buvo ūmus pasąmonės „prasiveržimas“- psichinių procesų kompleksas, laiku neverbalizuotas, neapibrėžtas žodžiais arišstumtas iš atminties.Mano žeme! Mano Tėvyne! Tu mažasžalias lapelis, prilipęs prie smailaus mūsųplanetos šono. Bet mano akys mato tiktave. Mano siela mena tave ir veržiasi prietavęs. Tave sapnuoju ligi šiolei. Pastaruojumetu, kai prisimenu tave - dažnai verkiu.Verkiu tyliai ir karčiai...Kam gi verkti, jei ne man?Kam gi verkti, jei ne mums?Samarkandas, 1989 m. gruodžio 6 d.EpilogasAš sugrįžau į Krymą 1990 m. gruodyje.Maniau, kad čia, tėvynėje, nustosiu verkti.Bet ne. Kai tik suskamba liūdna totoriškamelodija, mano širdis krūpteli ir ašarosužplūsta akis. Aš verkiu dėl mamos, likusiosuzbekų žemėje, Leningrade palaidotossesers Alimos, kuri taip ir neįstengė grįžtiį Krymą, dėl vyresniosios sesers Emine,kuri lig šiolei gyvena Dekabade ir neturigalimybių pervažiuoti į Krymą, dėl tėvo,kuris grįžęs savo gimtojoje žemėje spėjopagyventi tik 52 dienas. Tas skausmasgyvens mano širdyje iki mano gyvenimopabaigos. Jis išeis tik kartu su manim.Simferopolis, 2005 m. balandžio 10 d.Straipsnį iš rusų kalbos vertėF.Makaveckienė.Pastaba.Adile Emirova - slavistė, filologijos mokslųdaktarė, profesorė, Ukrainos MA tikroji narė,nusipelniusi mokslo ir technikos veikėja, Krymovalstybinio universiteto (Simferopolyje)katedros vedėja.Gimė 1933 m. spalio 10 d. Jaltoje. Šeimagyveno Derekoje kaime. Tėvas - MemetasAli Emirovas, mama - Sera Seit-AsanEmirova, vyresnioji sesuo - Emine (1929),jaunesnioji – Alime (1941).


VestuvėsŽmogus auga, bręsta, įsilieja į visuomenęir dažniausiai visiškai neišvengiamaiprieina kitą svarbiausią savo gyvenimoaktą – santuoką. Totorių santuoka sudaromajaunosios tėvų namuose dalyvaujantmulai, dviem liudytojams, vadinamiemsarabiškai vakil arba šehatais (arab. šahid)ir kviestiniams svečiams. Prieš santuokosceremoniją sužadėtinis pasikviečia į namusmulą bei artimiausius gimines (vyrus) irvaišina juos užkandžiais. Mula sukalbamaldą, tris kartus veda aplink stalą jaunikįir jo svečius, tada visi vyksta į jaunosiosnamus. Prie įėjimo juos su duona ir druskapasitinka artimiausia jaunosios giminaitė(pavyzdžiui, teta), kartais ji apsivelka plaukuį viršų išverstais kailiniais. Giminaičiaisveikindami jaunikį apibarsto jį naujo derliausgrūdais - tai baltarusių paprotys, priemonė,turinti suteikti apibertajam derliausgausumą, turtą ir laimę. Šis paprotys taippat žinomas kitoms Europos tautoms. Laukdamajaunikio sužadėtinė sėdi ant pagalvės (šiopapročio visuomet laikomasi).Patalpoje, kurioje turi vykti vestuvės,stovi išpuošta mirta ir balta staltiese užtiestasstalas. Ant jo – dvi degančios žvakės, stiklinėvandens, duona, druska arba (nors tai nėraapeigų daiktai) saldumynai ir tortas. Užstalo sėdi mula ir du liudytojai, priešais juosant kilimėlio arba avikailio stovi jaunikis suskrybėle ant galvos, šalia jo – jaunoji su šydu,į kambarį ją atlydi jaunesnysis „pabrolys“.Stalas statomas taip, kad prieš jį stovintysjaunieji būtų atsigręžę į pietų pusę Mekoskryptimi. Mula klausia sužadėtinį, kokiąkraičio, vadinamo nikiah (nikāh), dalį jisskiria žmonai skyrybų atveju, ir sulaukęsatsakymo, įrašo sumą į metrikacijos aktą.Arabų kalba sugiedojęs trumpą maldą,mula kreipiasi į vestuvininkų procesiją:„Prašau užhareminti jaunąją (t.y. uždengtijos veidą haremu (arab.) arba šydu)“. Popamaldų, kurių metu jaunieji laikosi užrankų tam tikru būdu supynę pirštus, mulasukeičia žiedus ir pirmas linki jaunavedžiamslaimės, po jo sveikina tėvai, giminėsir svečiai. Esama prietaro, kad priešsveikinant jaunąją būtina nuplėšti skiautelęjos šydo ar bent jį paliesti.Pasibaigus sutuoktuvių ceremonijai, kaijaunavedžiai eina į jaunojo namus, jiemskelią pastoja kaimynai su kibiru vandensarba jie daro kitas kliūtis: skersai keliodeda kartį, rąstus ir pan.. Jaunavedžiai turi„išsipirkti“ pinigais, kuriuos meta į kibirą,arba drobėmis ar rankšluosčiais. Panašuspaprotys būdingas kirgizams, tik išpirkąduoda jaunasis, kai prieš sutuoktuvesskuba į sužadėtinės jurtą.Lietuvos totorių sutuoktuvių iškilmėsbaigiasi šaunia puota arba linksmais šokiaisiki pat ankstaus ryto.Kaip ir kitur pasaulyje, Turkijoje vestuvės– tai labai svarbi apeiga vyro ir motersNr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.Totoriø ir turkø paproèiai(Gimimas, vedybos, mirtis)Domas DEDINAS ir Pavelas ROGOVIČVilniaus universiteto lietuvių filologijos ir užsienio (turkų) kalbos specialybės IV kurso studentaigyvenime, taip pat tai yra svarbu ir bendruomenei,kadangi užmezgami santykiaitarp visiškai skirtingų šeimų. Ypač svarbukaimuose, kadangi čia susirenka visas kaimasir vestuvės įgauna visuotinės šventėspobūdį. Per vestuves yra rengiamos apeigos,susijusios su valgymu, linksmybėmis,tačiau jos turi ir liūdesio atspalvių.Po to, kai yra nuspręsta dėl vestuvių,pagrindiniu uždaviniu tampa išrinkti jaunąją.Vietose, kur laikomasi tradicinių papročių,jaunosios išrinkimui vadovauja jos šeimostėvai. Šiuo metu šio papročio laikomasimažiau ir jaunasis pats sprendžia apie savopasirinkimą.Vestuvės, kai jaunasis su jaunąja yrasuvedami, vyksta tokiu būdu: iš pradžiųjaunojo motina su kitomis moterimis einaapžiūrėti jaunosios. Jei mergina patiko, jisupažindinama su jaunuoju tik tada, kaijis sutinka ją vesti. Piršlybos vadinamosdunurluk (dunurluk gitme).Vyrai ir moterys iš jaunojo šeimos sutartądieną, dažniausiai tai būna ketvirtadienisarba sekmadienis (buvo laikomasėkmingomis dienomis), eina į jaunosiosnamus pirštis. Bet pagal paprotį jaunojineduoda sutikimo iš pirmo karto. Poapsilankymo praėjus tam tikram laikui,tinkančiam apmąstymams, jaunoji duodasutikimą tekėti. Tokiu būdu šeimos sutariadėl vestuvių. Pagal abiejų pusių sutarimągalima sužieduoti jaunuosius tuoj patarba vėliau atlikti šią apeigą. Po sutartiespaprastai yra geriamas šerbetas (šerbet).Gerti šį gėrimą yra simboliškas dalykas,kadangi tai reiškia galutinę sutartį tarpšeimų. Taip pat šiuo metu yra sutariamadėl susižiedavimo ir vestuvių datos.Sprendžiamas jaunųjų apgyvendinimoklausimas ir yra nustatomas klima dydis.Po abiejų pusių pasiruošimo yra rengiamossužadėtuvės, šioje apeigoje daugumądalyvių sudaro moterys. Jaunojo pusėdovanoja jaunajai papuošalų ir dovanų,jaunoji taip pat dovanoja savo dovanas.Sužadėtuvės pagal pageidavimą galivykti triukšmingai ir linksmai.Sužadėtuvės - tai žingsnis link vestuviųir galimybė abiem pusėms pažinti vienaikitą. Tai taip pat atskaitos taškas iki vestuvių.Jei atsiranda nesutarimų tarp abiejųpusių, vestuvės gali būti nutraukiamos.Bet tokios aplinkybės niekada nebuvopageidaujamos.Vėliau ateina vestuvių laikas. Visų pirmareikia sukviesti svečius į vestuves.Kiekvienam yra išsiunčiamas kvietimas,kuris vadinamas okuntu. Išrenkamas vienasžmogus, kuris apeina visą kaimą. Vestuvėspaprastai vyksta 2-3 dienas.Kyna gecesi (kżna gecesi) – jaunosiosišsivedimas iš tėvų namų. Dieną priešvestuves jaunojo ir jaunosios namuosevyksta apeiga, vadinama kyna geces. Šiapeiga yra įmanoma tiek jaunojo, tiek15jaunosios namuose, tačiau dažniausiaivyksta jaunosios pusėje ir dalyvaujantmoterims.Anksti ryte yra iškeliama vėliava antjaunojo namo stogo. Vėliava keliama susirinkusžmonėms, aidint pritarimo šūksniams.Kai kur šis paprotys turi specialų pavadinimąbayrak ekmeji (bayrak ekmeši) („valgymasvardan vėliavos“). Vėliavos iškėlimas reiškiaoficialią vestuvių pradžią.Kelios dienos iki vestuvių jaunosios kraitisyra įnešamas į namus, kur yra įruošiamas joskambarys. Jaunosios kraitis yra parodomassvečiams kelias dienas prieš vestuvesjaunosios namuose arba po vestuvių jaunojonamuose. Pagal labai paplitusį paprotį vienasiš jaunosios giminaičių atsisėda ant skryniosir neleidžia jos paimti tol, kol negaunaišpirkos.Kyna gecesi moterys iš jaunojo pusėseina pas jaunąją ir atsineša chna, kuri bussudeginta per apeigas, be to, šventiniusjaunosios rūbus ir vaišes svečiams.Per šią apeigą po linksmybių susirinkusiosmoterys jaunosios namuose pradedadainuoti liūdnas melodijas, siekdamos sugraudintijaunąją. Vėliau atnešama chna, jabūna patepti jaunosios plaukus, rankas beidelnus. Visas šis procesas vadinamas bašybiutiun (bažż bütün) ir jį atlieka moteris,kuri yra laimingai ištekėjusi. Vieną jaunosiosranką patepa ši moteris, o kitą kokianors jauna mergina. Iki patepimo jaunosiosrankos pripildomos aukso ir monetų.Kitą dieną po kina gecesi jaunoji išvežamaiš tėvų namų, tada švenčiamos vestuvės.Siūlomos vaišės svečiams, grojant davulir zarna. Maistą ruošia moterys. Svečiaikartu su jaunojo šeima eina pasiimtijaunosios. Kai jaunoji išeina iš namų, josbrolis arba tėvo brolis užriša jai raudonąjuostą, kuri vadinama gayret kušagi (gayretkužašż). Jaunoji atsisveikina su šeimair skambant davului arba zurnai išeina įkiemą. Kai jaunoji palieka savo namus,jos draugės atlieka tam tikrus veiksmus,skirtus tam, kad vėliau pačios ištekėtų.Taip pat atliekamos kai kurios maginėsapeigos, kad santuoka būtų laiminga.Pvz.: paskui jaunąją nešamas veidrodis,kad jos gyvenimas būtų šviesus. Tepamasslenkstis medumi, sviestu, kad namuosebūtų sutarimas. Pilami ant jaunosios galvospinigai ir saldumynai, kad namuose būtųmaterialinė gerovė.Vakare siūlomos vaišės svečiams ir yraatliekamas religinis santuokos sutvirtinimas.Po religinės santuokos sutvirtinimoceremonijos jaunieji užsidaro kambaryje.Kitą vestuvių dieną, kuri vadinama duvakgunu (duvak günü), rengiama šventė, kurivadinama yuz ačimi (yüz aēżmż), bašbagalama (baž bašalama), čia dalyvauja tikmoterys.(Tęsinys sekančiame numeryje)


16Nr. 3(86)2005 m. gegužės - birželio mėn.Žinių apie totorius VIII vasaros akademijaLaikas: 2005 m. liepos 30 ir 31d., 2005 m. rugpiūčio 1 - 3 d.Vieta: Leono Kričinskio totorių kultūros centras, Gdanskas, ul. Nowiny 5Tikslas: Žinių apie Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos totoriusplatinimas, jaunimo integravimas.Kaina: Kiekvienas dalyvis sumoka po 30 zl (apie 25 Lt) už nakvynės irmaitinimo išlaidas. Dalyviai atvažiuoja savo lėšomis.Paraiškos: Siunčiamos nurodytu adresu.Dienotvarkė:Liepos 30 Atvykimas ir apgyvendinimas. 20 val. vakarienė.Liepos 31 Paroda, saviveiklos kolektyvų (totorių, žydų, airių, škotų ir lenkų)koncertas.Rugpjūčio 1 Mokslo populiarinimo konferencija totorių tematika.Rugpjūčio 2 ir 3 Pažintis su Trojmiasto ir poilsis pajūryje.Pagrindinis organizatorius - Lenkijos totorių sąjungos pirmininkopavaduotojas, Kultūros centro direktorius Jerzy Szahuniewicz80-068 Gdansk, ul. Kol. Orka 15,tel +22 58 324 45 19, mob. + 22 509 632 992, el. paštas: muslim2@wp.plVilniaus apskrities totorių bendruomenė informuoja, kad š. m. liepos8 dieną (penktadienį) 16 val. Vilniaus tautinių bendrijų namuose(Raugyklos g. 25) įvyks Senjorų klubo susirinkimas. Garbius Lietuvostotorių bendruomenės senjorus kviečiame aktyviai dalyvauti.K a u n o a p s k r i t i e s t o t o r i ųbendruomenėPirmininkas Romas JakubauskasTel. (8 – 37) 71 6885, Mob. 8 674 17710El.p. rrj73@kalnieciai.ltV i l n i a u s a p s k r i t i e s t o t o r i ųbendruomenėPirmininkė dr. Galina MiškinienėTel. (8 – 5) 232 189, Mob. 8 615 10 166El.p. vytogas@delfi.ltVilniaus apskrities totorių bendruomenėsŠvenčionių skyriusPirmininkė Svetlana Jakubovskaja –MediancevaTel. (8 – 387) 51053, Mob. 8 680 53077A l y t a u s a p s k r i t i e s t o t o r i ųbendruomenėPirmininkas Ipolitas MakulavičiusTel. (8 – 315) 21 900, Mob. 8 686 56801Panevėžio totorių bendruomenė „IslamJoldyzi“Pirmininkas Islam BogatovTel. (8 – 45) 58 93 97, Mob. 8 677MirusChaliliui KANARSKUI,nuoširdžią užuojautą reiškiame dukraiElenai ir kitiems artimiesiems.Alytaus apskrities totorių bendruomenėMirusAdomui KRINICKUI(1922-2005),nuoširdžią užuojautą reiškiamesūnums Adomui ir Romui bei kitiemsartimiesiems.Alytaus apskrities totorių bendruomenėKauno apskrities totorių bendruomenėLietuvos totorių bendruomenių sąjungaMirusMikui ASANAVIČIUI,nuoširdžią užuojautą reiškiamežmonai Zinai, Dukroms Emilijai irLionei bei kitiems artimiesiems.Alytaus apskrities totorių bendruomenėReiškiame gilią užuojautą artimiesiemsdėl Tamerlano POLTORŽICKIOmirties.Vilniaus apskrities totorių bendruomenėLietuvos totorių bendruomenių sąjungaLIETUVOS TOTORIŲ VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOSIR JŲ VADOVŲ TELEFONAILietuvos totorių bendruomenių sąjungaPirmininkas dr. Adas Jakubauskas.Tel. (8 – 5)2 605 869, Mob. 8 682 72 328 El.p. jakubauskas@gmail.comKeturiasdešimt totorių kaimo totoriųbendruomenėPirmininkas Jokūbas JasinskisTel. Mob. 8 681 47929Nemėžio kaimo totorių bendruomenėPirmininkė Aiša IljasevičTel. (8 – 5) 2355689Folkloro ansamblis „Alije“Vadovas Alik MelechTel. (8 – 5) 24 32 623, Mob. 8 68285559Visagino totorių bendrijaPirmininkė Zilia KarimovaTel. (8 – 386)60 174, Mob. 8 686 14723El.p. karim@tts.ltVŠĮ „Muslimas“Pirmininkas Aleksandras JakubovskisSteigėjai: Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas Jakubauskas.Leidėjas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjungaLietuvos totorių laikraštisLeidžiamas nuo 1995 m. sausiomėn.Redakcijos adresas:ISSN 1822-2072Vyr. redaktorius: Galimas Sitdykovas 8-37-760816, El.p. galsit@delfi.ltRedaktorius: Adas Jakubauskas 8-5-2605869, mob.8-682-72328Ats. sekretorius: Jonas Ridzvanavičius 8-37-736802, El.p. ridzjona@pit.ktu.ltLietuvių kalbos stilistė: Jūratė Čirūnaitė 8-37-227326Apžvalgininkas: R. Makaveckas 8-37-390 641, El.p. Makaveckas@takas.ltSpausdino: KTU spaustuvė, užsakymo Nr. Tiražas - 500 egz.Autorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.

More magazines by this user
Similar magazines