Muzikos atlikėjų kompetencijų plėtotės ypatumai - ECTS

vu.lt

Muzikos atlikėjų kompetencijų plėtotės ypatumai - ECTS

:48,9‡ 4250903.‡59498 5,9:2,doc. dr. Vida Umbrasienė%,759,:934310703.,:7454870/9‡507247,:5248890248%$5747909,7{{,09:;48,:{9,,2248:2-,,3/Œ4/'0{-:4!,347,2,4310703.‡.0397,8'3:8


ECTS kreditaiNuo 1989:studento darbo sąnaudų apskaita studijų rezultatams pasiekti(Erasmus)Nuo 2011:kompetencijos ir studijų rezultataistudijos, orientuotos į studentą(Mokslo ir švietimo įstatymas (2009))© V. Umbrasienė 2


4250903.48Kompetencijomis apibūdinamas dinamiškas žmogaus savybiųderinys, reikalingas konkrečiam darbui gerai atlikti.Tai kognityviniai ir metakognityviniai gebėjimai,žinios ir supratimas, tarpasmeniniai, intelektiniai ir praktiniaigebėjimai bei etinės vertybės.suprantuveikiubendraujužinau© V. Umbrasienė 3


$9:/‡70:9,9,Studijų rezultataiyra teiginiai, apibūdinantys,ką studentas turėtųžinoti, suprasti ir gebėti,baigęs studijas ar konkretų jų etapą. žinojimas ir supratimas (teorinės tam tikros dalykinės sritiesžinios, gebėjimas jas suprasti); žinojimas kaip elgtis (praktinis turimų žinių taikymas); žinojimas kaip būti (asmens vertybės ir nuostatos, taikomosgyvenant ir dirbant visuomenėje, suvokiant jos socialinįkontekstą).Studijų rezultatai yra studento pasirengimo profesijai ir gyvenimui rodiklis© V. Umbrasienė 4


:{942:4824,44348/0,7,.484390890Reglamentai =© V. Umbrasienė 5


03334 :/24850.1,7-3,,97,/2,3:4,938,983,:32,830,97,89‡203387,{481472‡5,0{,3/;/:,-8:/2,8© V. Umbrasienė 6


:4889:/‡850.1, 5722,82:4889:/,870,,:,2,850.,,:85,870324/Œ,,;3,23:4;,898 ;0793247907, ,:{92033,89,3/,79, 2424850.1,3/;/:,:8242,8 2:4-7,3/,,89:/‡97:2 8/,7-32474/, 574-02,,8;,8,2/4220333,© V. Umbrasienė 7


Kas yra kompetentingas menininkas?© V. Umbrasienė 8


,87,203489:/‡70:9,9,© V. Umbrasienė 9


:48,944250903.48Praktiniaipasiekimai(įgūdžiai)•Meninės raiškos įgūdžiai•Repertuaro atlikimo įgūdžiai•Muzikavimo ansamblyjeįgūdžiai•Mokymosi ir repeticijų įgūdžiai•Muzikos skaitymo įgūdžiai•Koncertiniai gebėjimai•Improvizaciniai gebėjimaiTeorinėskompetencijos•Klausymo ir kūrybiniaigebėjimai•Verbaliniai gebėjimai•Repertuaro ir muzikinėsmedžiagos pažinimas•Muzikinio konteksto supratimasBendrosioskompetencijos•Savarankiškumas•Psichologinė kompetencija•Kritinis požiūris•Komunikaciniai gebėjimai© V. Umbrasienė 10


:487590857410834,:4972,8%72498,8 5,97394:,583:97,/.{,1472:4,2484250903.48,:{948480244807,,95,Œ89,2487575,Œ89,248/,7-47340#0:9,9, 5,9;793975,983957023,78-03/7‡‡7/,3‡4250903.‡87,{, ;07939,8850.,89‡5,87032,8/,7-: 3:74/93,:0-2,7/Œ,,2/,7-4;0940 ;,7/399789,2/Œ,70-2, 5,9095,82,89:/‡5747,2‡94-:32:© V. Umbrasienė 11


03/7‡‡4250903.‡5747909,2:400-2,8Œ3,8579,957,940/,3887908Œ34878,;4574108488:57,92,80-2,8:793,:,8/,87-{:2,80-2,8/7-97:500-2,82498© V. Umbrasienė 12


!,0/,:,248/,384250903.48 ;,/-,43.079‡47,3,;2,8 58.4438Œ3487/Œ,5,87:4{2,88.03,8.0348-,25,892,88,;20-2,88:8,:59 :/084242,88.0348:/088{48;,/-,8.0348,-,10.9,;2,890885,73/,,:947388:9,798 31472,.3890.34448 :Œ8034,-48 /,7-48,:,8;0,948248,85479,8 ,:70850.,0/,,/Œ,,800974332:,,7847,{2,8© V. Umbrasienė 13


4250903.48770/9,Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuomatuojami:studijų rezultataiirstudento darbo laikasVienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 studijų kreditų© V. Umbrasienė 14


$9:/0394/,7-47;48,,;2,8dalyko/modulio vaidmuo (privalomasis, pasirenkamasis irkt.) kvalifikaciniam laipsniui įgytiformuojamų kompetencijų svarba ir kompleksiškumolygmuo siekiamam kvalifikaciniam laipsniuidalyko/modulio vaidmuo studijų programojedarbų ir užduočių apimtis siekiant programos tikslųstudijų metodų tinkamumas numatytoms kompetencijomsugdytiauditorinių ir savarankiško darbo valandų santykiooptimalumas, būtinas studijų tikslams pasiektidarbų etapų planavimas© V. Umbrasienė 15


92420344250903.‡5949,424/:489:/‡803, :2,942,,/823,-,8147905434/,489:/‡5747,289:/039,80-857410843,, ,99;,7‡89‡Œ,37‡71472‡ 2:48705079:,7&/42484250903.48 0-2,85,809203370:9,95,8703,3979,,390109;,:8,82424890.3,8757024308 0-2,85,83,:/492:38,:848,2-2880,392033470:9,947;0793,39,9244- 0-2,85,83,:/49 2:488947487904748Œ34283,73,392:39089{3,9‡ 0-2,8;,/937024.,88.03409,:84,3913758.38;0,9 0-2,847,3:4975,3:49 8,;4/,7- 0-2,80{4931472,.48 39075709,.48,3,‡,784;,/47,{‡799,3,:4977,.43,,5,3,:/49© V. Umbrasienė 16


92420344250903.‡5949$9:/‡2094/,3/;/:,485,8,9483/;/:,4857,9-4870509.482:3490894,3,{3,9‡2:48,:82,87,3,31472,.48{,93‡,3,'0793242094/,8,9,2:385747,248,92,8428,0,23,82:385747,248,92,8428,© V. Umbrasienė 17


92420344250903.‡5949'0793247907,!7410843,:2,87203{:2,8{,854Œ7,820338/488:;42,898:85,87394705079:,74,92,82:349089454Œ7:2:34,78420334-89,:85498Œ,37471472485498,993,242038;79:43,0-2,,79893,0-2,705079:,74,992,889:/‡5747,24870,,;2,28,98Œ;0,393/;/:,:80-2:8© V. Umbrasienė 18


4250903.‡5949789:/‡70:9,9‡;03/32,83:2,9,395,802‡2038IV kursasIII kursasII kursasI kursas:2,99‡4250903.‡5942,8794-:32,8;03/3,39,82033203343.05. !;$9:/039,80-8,8;,77-{,5,3,:/49,924203490.348/Œ:8;03/3/,2,8,8203308203308/,87-{,77,.43,,5,3,:/4/,2,89:72,8Œ3,870-2:8:2,99‡4250903.‡5942,8794-:32,80{,39,8203382033843.05.48 !;$9:/039,80-87,.43,,5,873973,:/499:72:8,924203490.348/Œ:87;03/397-308/,85,873/,2,870,2:8Œ3‡70-2‡{90:8:2,99‡4250903.‡5942,87‡9,2,85,908380;04887980 !;$9:/039,80-85,3,:/49,924203490.348/Œ:874/,2,88447;,7488:/908,38,2-:4800-89,90109;,:8,82424890.3,8,3,:498,;4;0:2,99‡4250903.‡5,73/,7‡9,2,89,297480;04887980 !;$9:/039,8-:8{,;38-93:8,924203490.348/Œ:874/,2,88440-88,;,7,3{,:4894-:395,890-88,;497:2:8© V. Umbrasienė 19


!,-,,© V. Umbrasienė 20

More magazines by this user
Similar magazines