Veiklos planas

lsd.lt

Veiklos planas

PATVIRTINTALietuvos standartizacijos departamentoprie Lietuvos Respublikos aplinkosministerijos direktoriaus2008 m. birželio 9 d.įsakymu Nr. V – 59LST TK 64 ERGONOMIKA VEIKLOS PLANAS1. LST TK 64 VEIKLOS APLINKA1.1. Veiklos aplinkos aprašymasLST TK 64 Ergonomika (toliau – LST TK 64) veiklos sritis yra ergonomikos terminijos, josprincipų sukūrimo ir darbo sistemų projektavimo, įskaitant sistemų žmogus-mašina suderinamumą,standartizavimas, gerinant dirbančiųjų sveikatos apsaugą, gerovę bei saugą.Ergonomika yra mokslo disciplina, nagrinėjanti žmogaus ir kitų sistemos elementų sąveiką, irveikla, kurioje taikoma teorija, principai, duomenys ir projektavimo metodai, siekiant optimizuotivisos sistemos charakteristikas ir žmogaus gerovę.LST TK 64 skatina derinti darbo ir buities sąlygas su anatominėmis, fiziologinėmis irpsichologinėmis žmonių charakteristikomis, atsižvelgus į jų fizinę, socialinę-kultūrinę ir technologinęaplinką, siekiant saugos, sveikatos, efektyvumo ir gerovės.LST TK 64 dalyvauja rengiant Europos standartų ergonomikos srityje projektus, siekdamasįgyvendinti laisvos Europos prekių rinkos reikalavimus. Standartizacijoje dalyvaujančiossuinteresuotosios šalys yra: gamintojų, pramonės ir transporto įmonių, projektuotojų, biurų ir kitųdarbo vietų įrengimo, priežiūros institucijų, bandymo ir sertifikavimo įstaigų, darbų saugos irsveikatos apsaugos ekspertų, mokslo bei valstybės institucijų atstovai. Rizikos analizės metodųparengimas yra svarbiausias dalykas, nulemiantis tolesnę technikos komiteto veiklą.Standartizacijos ergonomikos srityje būtinybė kyla iš darbo sistemų ir darbo įrenginių projektavimoreikalavimų, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatos išsaugojimą pagal septyniolikos Europosdirektyvų reikalavimus, užtikrinančius laisvą prekių ir žmonių judėjimą ir darbo aplinkos, darbuotojųsaugos ir sveikatos jų darbo vietose rodiklių gerinimą. Kalbant apie šiuos rodiklius turima omenyjetriukšmo lygis, vibracija, šalčio, karščio ir streso poveikis, apšvietimas, elektromagnetinė irjonizuojančioji spinduliuotė darbo vietų aplinkoje.Ergonomikos standartizacija yra prevencinio pobūdžio, kadangi operatoriaus ar darbuotojo sauga irsveikata įgyvendinama produkto, mašinos ar darbo sistemų projektavimo stadijoje, turint omenyjeprocese dalyvaujančio žmogaus charakteristikas.1.2. Kiekybiniai veiklos aplinkos rodikliaiVilniaus Gedimino technikos universiteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros dėstytojai skaitoergonomikos kursą bei turi parengę Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programądarbų saugos specialistams ir ekspertams. Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo1


inžinerijos fakulteto Ergonomikos katedroje ir Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Laivoinžinerijos katedroje taip pat dėstoma ergonomika. Daug dėmesio žmogaus antropometrijai skiriaVilniaus universiteto Medicinos fakulteto Antropometrijos katedros lektoriai.LST TK 64 yra perėmęs 52 Europos standartus kaip Lietuvos standartus. Ergonomikos standartaiyra taikomi labai svarbiose srityse, pvz., mašinų, mechanizmų ir biurų darbo vietose. Didėjantismašinų ir įrenginių naudojimas yra svarbus bet kokios šalies ekonomikos augimui, o jų dabar yraplatus pasirinkimo spektras tiek išsivysčiusiose šalyse, tiek besivystančiose. Šiuolaikinės mašinos yranaudojamos tokiuose sektoriuose kaip metalo ir medžio pramonė, plastikai ir popierius,projektavimas, žemės ūkis ir miškininkystė, taip pat buityje, soduose bei daržuose.Apžvelgiant biurų darbo vietas yra labai svarbu pabrėžti, kad čia yra svarbi ergonomikos standartųtaikymo sritis, nes beveik kiekviena įstaiga ar organizacija turi biurams keliamus reikalavimusatitinkančias darbo vietas.Kadangi prekiaujama tiek naujomis, tiek jau naudotomis mašinomis, galima teigti, kad mašinos,pagamintos viename žemyne, tarptautinių kompanijų yra naudojamos visame pasaulyje. Esantnenutrūkstamam gamybos augimui, daugiausia mašinos taisomos mažose ar vidutinėse įmonėse irbuvo apskaičiuota, kad jose dirba apie 90 % dirbančiųjų.Sunku kiekybiškai įvertinti mašinų ir mechanizmų rinką, kadangi apskritai visiems gaminiams, tiekprofesionaliam darbui, tiek buičiai ar poilsiui, taikomi ergonomikos standartai, darantys didelę įtaką jųprojektavimui ir panaudojamumui. Kasmetinė pasaulinė prekyba staklėmis sudaro apie 300 milijonųlitų.2. LAUKIAMA LST TK 64 VEIKLOS NAUDALST TK 64 parengti standartai padeda:– pašalinti prekybos kliūtis,– užtikrinti aukštą saugos lygmenį, sumažinant nelaimingų atsitikimų skaičių ir jų sukeltą žalą tiekprofesinės veiklos srityse, tiek sporto ar laisvalaikio praleidimo metu,– sumažinti rankinio darbo krūvį,– gerinti gaminių panaudojamumą,– užtikrinti geras biurų įrengimo sąlygas;– įgyvendinti profesinių susirgimų, pvz., kaulų – raumenų sistemos, sąnarių, kaklo – pečių sistemos,klausos, regėjimo sutrikimų prevenciją,– užtikrinti teisės aktų, ypač direktyvų 98/37/EB Mašinų sauga ir 90/270/EEB Dėl saugos irsveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų, dirbant su video terminalais reikalavimųįgyvendinimą (žr. A priedą),– nustatyti mašinų esminius reikalavimus prekybos sutartyse,– LST TK 64, dalyvaudamas rengiant Europos standartus, pateikia Lietuvai naujausią informacijąergonomikos srityje ir skatina atitinkamų mokslų ir technologijų tobulinimą, visuomenės švietimąbei bandymų laboratorijų susikūrimą.3. LST TK 64 TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA3.1. TikslaiLST TK 64 per standartizaciją skatina kurti tokias gyvenimo ir darbo sąlygas, kuriosatitinka žmonių anatomijos, fiziologijos ir psichologijos charakteristikas, atsižvelgiant į fizinę,socialinę ir techninę aplinką.Pagrindiniai tikslai yra gerinti žmonių saugą, sveikatą ir gerovę bei tobulinti visos sistemoscharakteristikas.Šis darbas apima:2


– standartų, susijusių su pagrindinėmis žmonių charakteristikomis, rengimą;– standartų, susijusių su procesų ergonomika arba įrenginių, produktų ir sistemųnaudojimu, rengimą;– standartų, susijusių su aplinkos fizinių veiksnių poveikiu žmogui, rengimą;– ergonomikos bandymų metodikų rengimą,– per standartus taikyti Europos direktyvų reikalavimus darbo vietose.3.2. StrategijaLST TK 64 vykdo tokią tikslų įgyvendinimo strategiją:– bendradarbiauja su Europos standartizacijos komiteto ir Tarptautinės standartizacijosorganizacijos technikos komitetais (žr. B priedą),– teikia pastabas Europos ir tarptautinių standartų projektams anglų kalba,– dalyvauja Europos ir tarptautinių standartų rengimo darbo grupėse,– palaiko ryšius su šiais technikos komitetais:– LST TK 21 Tekstilė,– LST TK 35 Darbų sauga,– LST TK 54 Pagalbos priemonės asmenims su negalia,– palaiko ryšius su šiomis valstybės ir mokslo institucijomis:– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,– Vilniaus Gedimino technikos universitetu,– Kauno technologijos universitetu.LST TK 64 dirba pagal Lietuvos standartų programą, pateiktą Lietuvos standartizacijos departamentotinklalapyje.3.3. Finansavimo šaltiniaiLST TK 64 finansavimo šaltiniai gali būti šie:a) finansavimas iš valstybės biudžeto,b) finansavimas iš valstybės institucijų,c) finansavimas iš pramonės įmonių,d) LST TK 64 narių dalinis finansavimas,e) anksčiau išvardytų šaltinių dalinis finansavimas.4. VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ LST TK 64 LIETUVOS STANDARTŲ PROGRAMOSĮVYKDYMUILST TK 64 numato, kad ergonomikos standartai turėtų būti reikalingi, įgyvendinant teisės aktus,ypač sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos srityse, todėl šio komiteto Lietuvos standartų programa turėtų3


ūti stebima ir jos įgyvendinimas finansiškai remiamas valstybės institucijų, užtikrinančių Lietuvosekspertų dalyvavimą Europos standartizacijos komiteto technikos komitetų darbe bei mokslotiriamuosiuose darbuose.Veiksniai, kurie gali nepalankiai paveikti LST TK 64 Lietuvos standartų programos įvykdymą arsukliudyti verslo partneriams tokius standartus taikyti, gali būti šie:– ekspertų dirbti Europos mokslo lygmenyje trūkumas;– didelis įgaliotųjų atstovų užimtumas pagrindiniame darbe;– informacijos stoka ergonomikos srityje.4


A priedasLIETUVOJE GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU LST TK 64 VEIKLALietuvos Respublikoje galioja šie teisės aktai:ES teisės aktaiEuropos Bendrijos Tarybos direktyva 89/655/EEBDėl minimalių darbo įrenginiams taikomųdarbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir jąpapildanti direktyva 95/63/EBEuropos Parlamento ir Tarybos 1998 m. birželio22 d. direktyva 98/37/EB Dėl valstybių nariųįstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimoLietuvos teisės aktaiDarbo įrenginių naudojimo bendriejinuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-12-22 įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. 3-88, Nr. 76-2303; 2002, Nr.90-3882; 2005,Nr. 125-4452)Techninis reglamentas „Mašinų sauga,patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos ir darbo ministrės 2007-12-05įsakymu Nr. A1-350 (Žin., 2007, Nr.129-5249)Profesinės rizikos vertinimo nuostatai,patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos ir darbo ministrės ir LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro2003-10-16 įsakymu Nr. A1-159/V-612(Žin., 2003, Nr. 100-4504)Ergonominių rizikos veiksnių tyrimometodiniai nurodymai, patvirtinti Socialinėsapsaugos ir darbo ministrės ir sveikatosapsaugos ministro 2005-07-15 įsakymuNr. V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr. 95-3536).Europos Bendrijos ir Tarybos 1990 m. gegužės 29 d.direktyva 90/270/EEB Dėl saugos ir sveikatosapsaugos būtiniausių reikalavimų, dirbant su videoterminalais (penktoji atskira direktyva, kaipnumatyta Direktyvos 87/391/EEB 16 straipsnio1 dalyjeLietuvos higienos norma HN 32:2004Darbas su video terminalais. Saugos irsveikatos reikalavimaiKiti teisės aktai yra pateikti Valstybinės darbo inspekcijos tinklalapyje www.vdi.lt ir LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje www.sam.lt.5


B priedasDALYVAVIMAS EUROPOS IR TARPTAUTINĖJE STANDARTIZACIJOJELietuva turi teisę siųsti savo delegacijas į CEN ir ISO technikos komitetų susirinkimus ir ekspertus įdarbo grupes nustatyta tvarka, atsižvelgiant į narystės šiuose komitetuose statusą. Norintieji dalyvautiLST TK 64 Ergonomika veikloje turi kreiptis į Lietuvos standartizacijos departamentą.LST TK 64 Ergonomika narių sąrašas yra pateiktas Lietuvos standartizacijos departamentotinklalapyje.1 lentelė. LST TK 64 Ergonomika atitiktiniai Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikoskomitetaiCEN PAVADINIMAS ISO PAVADINIMASCEN/TC 122 Ergonomics (Ergonomika) ISO/TC 159 Ergonomics (Ergonomika)6

More magazines by this user
Similar magazines