20.07.2015 Views

Preliminari renginio darbotvarkė - VIKO Agrotechnologijų fakultetas

Preliminari renginio darbotvarkė - VIKO Agrotechnologijų fakultetas

Preliminari renginio darbotvarkė - VIKO Agrotechnologijų fakultetas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ESF FINANSUOJAMO PROJEKTO (NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004) „VILNIAUS KOLEGIJOS AGROTECHNOLOGIJŲ IREKONOMIKOS FAKULTETŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“INFORMACINIO SEMINARO PROGRAMA2013 m. vasario 1 d.Konferencijų salė (40 a.)Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas (Naugarduko g. 5, Vilnius)Dalyvių registracija 9.30 - 10.00Sveikinimo žodis.Ekonomikos fakulteto dekanė Asta PikelienėESF lėšomis finansuojamų projektų sukurtų produktų sklaida.ŠMM Koleginių studijų skyriaus vedėjas Antanas LevickasVilniaus kolegijos tarptautiškumo strategija.Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta PreidienėProjekto rezultataiProjekto vadovė Romantė Bučienė10.0010.00 -10.1010.10 -10.2510.25 -10.40Kavos pertraukėlė 10.40 - 11.00ESF projektuose atnaujintų koleginių studijų programų apžvalga.11.00 – 11.40SKVC ekspertė dr. Žymantė JankauskienėVilniaus kolegijoje ESF finansuojami ir administruojami projektai.11.40 - 12.00Vilniaus kolegijos Strateginės plėtros skyriaus vedėjas dr.Saulius MarcinkonisPietų pertrauka 12.00 - 13.00Programų rengimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo problemos.13.00 -14.00Agrotechnologjjų fakulteto projektų vadovas M. BalkevičiusDiskusija: Ekonomikos ir Agrotechnologijų fakultetų dėstytojaiSusipažinimas su Ekonomikos fakulteto praktinio mokymo baze. 14.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!