Studentų konkurso nuostatai - VU naujienos

naujienos.vu.lt

Studentų konkurso nuostatai - VU naujienos

Patvirtinta2011 m. rugs÷jo 23 d.VšĮ „Vita Antiqua“ direktoriausĮsakymu Nr. V-11/7STUDENTIŠKOS MUZIKOS IR POEZIJOS KONKURSO „SPROGMUO“NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Konkurso nuostatai nustato Konkurso tikslus, oganizavimą, sąlygas, vertinimo kriterijus.2. Muzikos ir poezijos konkursas „Sprogmuo“ (toliau vadinamas Konkursu) skirtas akademiniojaunimo – Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų - meninei saviraiškai, kūrybiškumuiatskleisti ir pl÷toti.3. Konkurso objektas – bet kurio stiliaus meil÷s lyrikos turinio kūrinys (eil÷raštis, daina,instrumentin÷ pjes÷).4. Konkurso subjektas – bet kurios aukštosios ar aukštesniosios mokyklos studentas, pateikęsKonkursui savo kūrinį.5. Konkurso periodiškumas – dveji metai.6. Konkurso vieta - Vilnius; konkurso finalas numatomas Vilniaus universiteto Kair÷nų botanikossode.7. Konkurso laikas: pradžia - 2011 m. spalio 1 d., pabaiga – 2012 m. geguž÷s 13 d. (sekmadienį),senov÷s lietuvių meil÷s deiv÷s Mildos dieną.II. TIKSLAI8. Skatinti akademinį jaunimą meninei saviraiškai ir kūrybiniam pol÷kiui.9. Pamin÷ti senov÷s lietuvių meil÷s deivę Mildą, organizuojant jaunimo meil÷s dainų konkursą.10. Siekti meninių aukštumų, kaip alternatyvos žemo lygio popkultūrai, ugdyti meilę savoetninei kultūrai ir gimtajai kalbai.III. DALYVIAI11. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai.11.1.Konkurso dalyviai skirstomi į žanro kategorijas:1 kategorija – eil÷raščio autorius;2 kategorija – instrumentin÷s pjes÷s autorius;3 kategorija – dainos autorius (būtina nurodyti, ar tik muzikos, ar ir teksto autorius).1


IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS12. Konkursą organizuoja VšĮ „Vita Antiqua“ su kūrybiniais partneriais.13. Konkursas vyks 2011 m. spalio 1 d. – 2012 m. geguž÷s 13 d.13.1. Konkursas rengiamas dviem etapais:pirmasis – studentų kūrinių atranka. Vertinimo komisijos atrinkti kūriniai analizuojami iki 2012m. vasario 1 d. Pirmojo turo laim÷tojai paskelbiami VšĮ „Vita Antiqua“ interneto svetain÷jewww.antiqua.lt;antrasis – konkurso dalyviai, patekę į antrąjį turą kviečiami dalyvauti finaliniame renginyje,kur bus paskelbti konkurso nugal÷tojai. Antrojo turo dalyvių kūriniai bus pristatomi leidinyje.14. Nustatytą paraiškos formą ir autorinį kūrinį konkurse ketinantys dalyvauti studentai turi pateiktikonkurso reng÷jams iki 2011 m. gruodžio 25 d. elektroniniu paštu: vita@antiqua.lt.V. KONKURSO SĄLYGOS15. Konkurse gali dalyvauti visų aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai.16. Vienas studentas gali pateikti tik vieną kūrinį (eil÷raštį, muzikinę pjesę arba dainą).17. Kūriniai pateikiami tik lietuvių kalba. Instrumentin÷s pjes÷s ir dainos – garso takelyje.18. Konkurso dalyviai registruojami tik tada, kai sumoka nustatytą 80 Lt dalyvio mokestį,pervedant į VšĮ „Vita Antiqua“ Swedbanko sąskaitą Nr. LT18 7300 0100 9813 0073. Nelaim÷jusKonkurso, mokestis negrąžinamas.VI. VERTINIMO KRITERIJAI17. Geriausius bei originaliausius darbus atrinks vertinimo komisija, sudaryta iš kūrybinių sąjungųatstovų, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei valstyb÷s institucijų atstovų. Komisija,vertindama kūrinius skirs trijų žanrų nugal÷tojus ir absoliutų Konkurso laim÷toją.18. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:18.1. Temos atitikimas.18.2. Kūrybiškumas ir originalumas.18.3. Profesionalumas ir meniškumas.19. Darbai nebus vertinami, jei neatitiks nurodytų kriterijų arba bus pateikti pav÷luotai.20. Nugal÷tojai bus paskelbti 2012 m. geguž÷s 13 d. organizuojame renginyje, skirtame senov÷slietuvių meil÷s deivei Mildai. Trijų skirtingų žanrų geriausių kūrinių autoriai bus apdovanotipinigin÷mis premijomis – po 500 Lt, o Konkurso laim÷tojui įteikta 1000 Lt premija. VisiemsKonkurso dalyviams bus išdalinti diplomai ir r÷m÷jų dovanos.VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti. Autorių sutikimu sušiomis sąlygomis laikomas paraiškų atsiuntimas į konkursą.22. Konkursą iš dalies finansuoja VšĮ „Vita Antiqua“ savomis l÷šomis.2


23. Studentų dalyvavimo konkurse išlaidas apmoka patys dalyviai.24. Konkursui pateikti kūriniai yra negrąžinami.3

More magazines by this user
Similar magazines