Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

sus, ar prieštarauja kaltinimams, W.Kiddas atsako: ,,Jūsų prakilnybe, tai labaigriežta bausmė. Aš nekalčiausias išvisų. Tapau piktų ir nesąžiningų žmoniųauka.“charles beeker/indiana universityAntropologas FritzasHanselmannastyrinėja vieną išbalasto akmenų,rastą netolinuskendusio laivo.sutarties. Nenorėdamas atkreipti dėmesioir plaukti į Niujorką „Kedaho pirkliu“,jis nusiperka mažesnį laivą. Pakeliuiį Niujorką sustoja salelėse paleiAmerikos rytinę pakrantę. Čia, matyt, irpaslepia didžiąją dalį savo grobio. Karibuoselikusi įgulos dalis iškrauna iš „Kedahopirklio“ visą vertingą krovinį, padegalaivą ir paleidžia jį pavėjui.Išsilaipinęs Niujorke, W. Kiddas pateikia,,Kedaho pirklyje“ rastus prancūziškusdokumentus Bellomonto grafui,jau spėjusiam tapti valstijos gubernatoriumi.Grafas čia pat juos konfiskuoja.Prisiklausęs plačiai pasklidusių gandųapie W. Kiddo piratavimą ir bijodamasbūti apkaltintas bendrininkavimu, jisnori kuo greičiau W. Kiddu atsikratyti.Netrukus W. Kiddas suimamas irplukdomas į Angliją, kur jo laukia teismas.Jis netrunka suprasti, kad teismoprocesas tėra parodija. Nors vienintelėjo kaltė buvo termino, sutarto su grafu,nesilaikymas, W. Kiddas nuteisiamasmirties bausme už piratavimą ir W. Mooronužudymą.Nepadeda ir faktas, kad jis „Kedahopirklį“ užpuolė teisėtai. Teisėjui paklau-W. Kiddą karia du kartusW. Kiddas turėjo būti pakartas 1701 m.gegužės 23 d., prabėgus dviem metamspo suėmimo. Pagal to meto papročius,kalinys nugirdomas iki sąmonės netekimo,tuomet gabenamas Londono gatvėmis.Minios žmonių pakeliui į kartuvestyčiojasi iš jo ir spjaudo į veidą, bet varguar visiškai girtas W. Kiddas tai suvokia.Procesijai pasiekus kartuves, W.Kiddą užlaipina ant vežėčių ir užmaunakilpą ant kaklo. Patraukus vežėčias išpo kojų, virvė nutrūksta ir W. Kiddaskrenta į purvą.Kadaise visų gerbtas, jis guli girtaspurve, kol randama nauja virvė, ir procedūrapakartojama. Šį kartą virvė atlaiko.W. Kiddo palikto turto vertė – apie10 000 svarų sterlingų, tačiau manoma,kad ,,Kedaho pirklio“ grobio vertė buvone mažesnė nei 50 000 svarų.Taigi kur kita dalis? Istorikų nuomone,labai tikėtina, kad W. Kiddas, vienintelisiš visų piratų, iš tikrųjų buspaslėpęs savo lobį vienoje ar keliose salose.Vargu ar surastas ,,Kedaho pirklys“padės atskleisti, kur guli paslėpti lobiai.Tačiau galbūt nuskendusiame laive rastidaiktai padės daugiau sužinoti apiekaperių kapitoną, ne savo valia tapusįlegenda.www.iliustruotasismokslas.ltcorbis/scanpixW. Kiddas keliaislaiškais kreipėsi įAnglijos karaliųmalonės. Šis laiškasparašytas likuskelioms savaitėmsiki egzekucijos.W. Kiddą nuteisė iš ankstoW. Kiddo proceso baigtis buvo nulemta iš anksto.Teismo dokumentus tyrinėję istorikai ir teisininkaišiandien jau neabejoja, kad jis tapo teisminiosusidorojimo auka. Jei procesas būtų buvęs teisingas,W. Kiddas būtų buvęs išteisintas arba blogiausiu atvejugavęs švelnią bausmę. Pavyzdžiui, jam tebuvo išmokėta50 svarų sterlingų gynybos išlaidoms, o savo lėšų šiuotikslu jam nebuvo leista naudoti. Su advokatu jis galėjopasikalbėti tik vieną kartą iki teismo pradžios, ir niekamiš jo įgulos (išskyrus du dezertyrus), net ir jam pačiam,nebuvo leista duoti parodymų.the bridgeman art libraryTikėtina, kad taiautentiškas W.Kiddo portretas.W. Kiddas buvogavęs Anglijoskaraliausleidimą pultiprancūzųlaivus.Kaperiams buvo leidžiama plėšikautiXVI–XVIII a. Anglija, Prancūzija, Olandija ir Ispanija beveik nuolatoskariavo tarpusavyje. Karas buvo brangus dalykas, tad monarchai,norėdami sutaupyti išlaidų ir nemažinti laivyno, suteikdavoprivatiems kapitonams leidimus plėšikauti – vadinamąsias kaperiolicencijas. Kaperių kapitonai turėdavo teisę pulti priešininkų laivus,o kaip atpildą galėdavo pasilikti laivuose užgrobtą turtą. Šitaipkariaujančios šalys apsirūpindavo nemokama darbo jėga, okaperių kapitonai galėjo teisėtai piratauti.mary evans picture libraryTeismas nusprendė nenagrinėti dokumentų, neišklausytiliudininkų, galėjusių išteisinti Kiddą nuo kaltinimų.Po egzekucijos,įvykdytos 1701m. gegužės 23 d.,W. Kiddo kūnasliko kabėtikartuvėse prieTemzės dar dvejusmetus, idantgąsdintų ir įspėtųkitus.granger collection/Ullstein bild54 Iliustruotasis mokslas 2008/8 (11) Iliustruotasis mokslas 2008/8 (11)

More magazines by this user
Similar magazines