Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

Kaip virtualiame pasaulyje plinta virusasGydytojai mokosiiš žaidimųCorrupted blood virusas nusinešė tūkstančius gyvybių,buvo sugriauti ištisi miestai. Ir nors ši epidemija neperžengėkompiuterinio žaidimo „World of Warcraft“ ribų,gydytojai mano, kad panašios virtualios epidemijosgali padėti kovojant su tokiomis ligomis kaip sunkusūmus respiracinis sindromas (SŪRS) ir paukščių gripas.Pirmuosius kovotojus, 2005 metųrugsėjo 13 dieną įsiveržusius į nesvetingąZul’Gurubo vietovę, pasitikomilžiniška į drakoną panaši pabaisa.Hakkaras buvo ne tik nuožmus priešas kovoje,bet ir užkrečiamosios ligos, kuri greitaiišsiurbia visą kovotojų gyvybinę energiją,turėtojas. Tik stipriausieji, užsikrėtęcorrupted blood virusu, išgyveno. Tačiau,kol visiškai pasveiko, jie turėjo šį mirtinąvirusą ir kėlė pavojų visiems prie jų prisiartinantiems.Kilusi epidemija akimirksniu tapo nekontroliuojama.Didmiesčių gatves užvertėlavonai, sužlugo visuomeninės struktūros,žmonės bėgo iš miestų, valdžiospastangos izoliuoti ligonius buvo nesėkmingos.Vos per kelias dienas tragedijapalietė maždaug keturis milijonus žmonių.Ši drama tebuvo kompiuterinio sąveikiojožaidimo „World of Warcraft“ scenarijus,tačiau gydytojai ir mokslininkai neabejoja,kad toks žaidimas gali suteikti daugvertingų žinių ir apie realiame pasaulyjekylančias epidemijas. Daugumą virtualauspasaulio gyventojų valdo realūs žmonės– prie savo kompiuterių sėdintys žaidėjai.Dažnai šie žaidėjai prie kompiuterių praleidžiadaug valandų per dieną ir daugdienų per savaitę, todėl personažai tarsitampa savotiški alter ego, prie jų žaidėjai26Parengė Gorm Palmgrenprisiriša ir jiems leidžia veiktipagal savo pačių žmogiškuosiusjausmus ir poreikius.Valdydami personažus žaidėjaigali užmegzti tvirtą draugystęvieni su kitais – dažnai veikėjai atliekabendras užduotis ištisas savaitesar mėnesius. Taigi sąveikiųjųžaidėjų valdomi personažai į ligasir kitus įvykius reaguoja kur kas tikroviškiau.Jų reakcija būna artimesnėnatūraliai žmonių reakcijai į tikrus pasaulioįvykius nei teoriškai kompiuteriumodeliuojamas elgesys tam tikromisaplinkybėmis, bandant nuspėti epidemijųeigą.Žaidimų kūrėjaitapo nekontroliuojamiIš esmės „World of Warkraft“ žaidimą kontroliuojabendrovė „Blizzard Entertainment“,jos programuotojai sukūrė ir paleidovirtualiame pasaulyje corrupted blood.Tačiau jie nė neįsivaizdavo, kad reikalaipakryps tokia netikėta linkme.Ši įmonė atnaujina savo milžiniškusžaidimo serverius 5–10 kartų per metus,sukuria naujas virtualaus pasaulio sritis irsuteikia žaidėjams galimybę patirti naujųišbandymų. Į Zul‘Gurubą galėjo patekti tikstipriausi žaidimo personažai. Čia jie gaudavoprogą išbandyti savo jėgas kovoje2005 metais corrupted blood virusasnekontroliuojamai išplito sąveikiojokompiuterinio žaidimo „World of Warcraft“virtualiame pasaulyje; virtualiepidemijos grėsmė buvo labai panaši įrealiai egzistuojančių ligų, pavyzdžiui,SŪRS, epidemijas.SPL/foci & ap/polfoto


image provided courtesy of blizzard entertainment, inc. 2008 all rights reservedVirtualiame žaidimo pasaulyje miestai pavirto mirties nuniokotomis zonomis, josetarp mirusiųjų klajojo sveiki personažai ir viruso turėtojai. Daugelis puolė į paniką irkeliaudami skleidė ligą kituose miestuose.su pabaisa Hakkaru ir corrupted blood virusu.Pastarasis buvo programuotas taip,kad prie Hakkaro ar kito užsikrėtusio veikėjoprisiartinęs personažas netekdavomaždaug 100 „gyvybės taškų“ per sekundę.Taigi vidutinio stiprumo įprasti personažaigreitai netekdavo visų savo taškų irmirdavo, o stipriausi kovotojai turėjo pakankamaigyvybinių jėgų kovoti ir vėliaupasitraukti. Per šią kovą personažai gerokaisusilpnėdavo, tačiau virusas plisdamasgreitai išsekdavo. Užkratas buvo sukurtastaip, kad stiprieji kovotojai patirtų didelį,bet vis dėlto įveikiamą pasipriešinimą.28Žaidime:naminiai gyvūnai irkiti žaidėjų nevaldomipersonažai gali užsikrėstivirusu ir jį skleisti patysVirusas išplito dėl teleportacijosVis dėlto „Blizzard Entertainment“ programuotojainenumatė vieno dalyko. „Worldof Warcraft“ pasaulyje kai kurie personažaigali akimirksniu persikelti teleportacijosbūdu iš vienos vietos į kitą. Kai kuriekovotojai, pralaimėję kovą Hakkarui, pasinaudojošiuo gebėjimu. Kadangi taip persikeltitrukdavo labai trumpai, corruptedblood virusas kėlimosi metu nespėdavo išnykti,ir kovotojai atsidurdavo tankiai apgyvendintuosemiestuose dar būdami užsikrėtęšia liga. Patekęs į gana silpnų arbavidutinio stiprumo personažų minią virusaslengvai laimėdavo kovą; kai kurie tolinuo Zul‘Gurubo esantys miestai buvo pertrumpą laiką sunaikinti.Nors pavienių užsikrėtusių šia liga personažųjėgos išsekdavo gana greitai, corruptedblood išplito ne per pavienius personažus,o per migruojančias veikėjų minias,nes užkratas nuo vieno užsikrėtusio personažo,kai šio jėgos išsekdavo, patekdavokitam, dar turinčiam šiek tiek jėgų.Žaidimo personažų elgesio modeliailabai primena tikrų žmonių reakcijos modelius.Taip mano Bostono Tufts universitetomokslininkas epidemiologas EricasLofgrenas ir Naujojo Džersio Rutgers universitetotyrėja epidemiologėNina Fefferman.Nors realiame gyvenimežmonėsir negali judėtiteleportacijosbūdu, jie gali įsės-nesusirgdami ir išlikdamiti į lėktuvą ir po keliųvalandų atsidurti kita-gyvi.me pasaulio krašte. Taigi keliaujantoro transportu egzotiškos ligos galiišplisti dideliais atstumais ir per labaitrumpą laiką. Žmonijos istorijoje taipjau yra nutikę keletą kartų, o toks epidemijosplitimo būdas pastebėtas vėlai – tik2003 metų vasario mėnesį, kai amerikietisverslininkas lankydamasis Kinijoje užsikrėtėvietine liga, vėliau paaiškėjo – SŪRS.Skrisdamas atgal namo vyriškis pasijutoblogai. Lėktuvas turėjo neplanuotai leistisVietnamo sostinėje Hanojuje, o amerikietisnetrukus mirė. Vasarai baigiantis dėloro transporto ligos atvejų buvo užfiksuota27 šalyse.Tradiciniuose kompiuteriniuose epidemijosplitimo modeliuose taip pat atsižvelgiamaį žmonių keliavimo būdus ir netgianalizuojami faktiniai tam tikrų maršrutųkeleivių skaičiai. Vis dėlto šiuose kompiuteriniuosemodeliuose ne taip ir paprastaatsižvelgti į žmogiškąjį veiksnį, o kaip tikjis ir lemia sergančio žmogaus pasirinkimąkeliauti ar nekeliauti. Realiame pasaulyjesusirgus kelionėje atostogaujant arba vykstantverslo reikalais, konkretus sprendimaspriimamas atsižvelgiant į daugybęįvairių asmeninių santykių. Rimtų epidemijųatvejais kyla panikos pavojus, o žmonėspaprastai elgiasi neracionaliai ir priimatokius sprendimus, kuriuos sudėtinganumatyti modeliuojant epidemijas.Sergantys personažaigrįždavo namo numirtiToks neprognozuojamas elgesys epidemijosmetu „World of Warcraft“ pasaulyjepasitaikydavo dažnai. Pavyzdžiui, užsikrėtękovotojai turbūt suprato, kad išvykdamiiš Zul‘Gurubo nepasveikę jie kelia grėsmęaplinkiniams. Tačiau galbūt būtent dėlbaimės numirti vienatvėje personažus valdantysžaidėjai nuspręsdavo grįžti namopas artimuosius ir šitaip neapdairiai sukeldavopavojų kitiems.Prieš paleisdami virusą programuotojainenumatė ir dar vieno veiksnio. „World ofWarcraft“ pasaulyje žaidėjai gali laikytikompiuterinių naminių gyvūnų, jie padedažaidėjams vykdyti užduotis. Šie naminiaigyvūnai taip pat galėjo užsikrėsticorrupted blood virusu, ir nors jie pakankamaiatsparūs ir užsikrėsdavo nedažnai,galėjo užkrėsti kitus veikėjusir šitaip platindavo ligą.Tikrovėje:2004 metais paukščiųgripo virusu užsikrėtusantims išsivystė nauja virusoatmaina, o nuo ančiųužsikrėtė kai kurieTas pats nutikdavo irpersonažams, kuriuosvaldo patskompiuteris, –vadinamiesiemsnežaidėjams(angl.žmonės. Non-player characters).Virtualiame pasaulyjejie dirba amatininkais, viešosios tvarkosprižiūrėtojais, prekybininkais ir atliekakitas funkcijas. Nesuskaičiuojama daugybėnaminių gyvūnų ir beveik visi nežaidėjaiužsikrėtė, nors patys nesusirgo, ir taipsuformavo tarsi infekcijos rezervuarą, todėlbuvo labai sunku sustabdyti epidemiją.Šie specifiniai santykiai turi didelėsreikšmės plintant epidemijoms ir realiamepasaulyje. Izraelio Ben Guriono universitetoepidemiologas Ranas Baliceris palyginovirtualaus žaidimo pasaulio naminiusgyvūnus su tikromis antimis, kurioms netir užsikrėtusioms paukščių gripu nepasireiškiajokių ligos simptomų. Pavojingojipaukščių gripo atmaina H5N1, kuri 2004metais išplito po ištisus pasaulio regionus,buvo pavojingesnė tiems paukščiams, kurieužsikrėtė virusu vėliau. Ši nauja virusoatmaina išsivystė antims užsikrėtus paukščiųgripu, tačiau pačioms antims ji beveikvisai nepakenkė. Manoma, kad būtent antysturėjo didelės įtakos paukščių gripo išplitimui.R. Baliceris taip pat teigia, kad bergždžias„Blizzard Entertainment“ programuotojųpastangas sustabdyti epidemijągalima palyginti su valdžios veiksmais, kaikyla epidemija realiame pasaulyje. Programuotojaibandė izoliuoti ligonius ir epidemijosapimtus miestus suvaržydami personažųjudėjimo laisvę, tačiau šis sprendimasbuvo klaidingas. Virtualiame pasaulyjeegzistavo labai daug įvairių keliavimobūdų, netgi teleportacija, o kadangi ligagalėjo plisti ir per naminius gyvūnus, irper nežaidėjus, tapo praktiškai neįmanomajos sustabdyti.Žaidimas tampavirtualiomis laboratorijomisJAV Nacionalinio mokslo fondo (angl. NationalScience Foundation) mokslininkasWilliamas Bainbridge’as tikisi, kad ateityjeprogramuotojai ir mokslininkai bendradarbiausir sukurs naujų būdų, kaip pagerintivaldžios pasirengimą katastrofoms.Pirmiausia galima pasinaudoti sąveikiųjųkompiuterinių žaidimų teikiamomisgalimybėmis – pavyzdžiui, „World of Warcraft“ir „Second Life“, kuriuose šiuo metu„gyvena“ atitinkamai 8,5 ir 6,5 milijono„gyventojų“. Bendradarbiaudami su gydytojaisžaidimų kūrėjai gali sukelti panašiaikaip corrupted blood įvairių kitokių virusų,analogiškų SŪRS, ŽIV arba paukščių gripui,virtualių epidemijų.Gydytojai galėtų tiesiogiai prisijungtiprie pagrindinio žaidimo kompiuterio irgauti visus duomenis apie tai, kaip ligaplinta ir kaip elgiasi užsikrėtę ir dar neužsikrėtępersonažai. Virtualios epidemijosbūtų veiksminga priemonė ne tik stebėti,kaip plinta liga, jos būtų naudingos ir numatantįvairius veiksmus, tokius kaip prevencija,izoliavimas ar gydymas.Iliustruotasis mokslas 2008/7 (10) Iliustruotasis mokslas 2008/7 (10)www.iliustruotasismokslas.ltimage provided courtesy of blizzard entertainment, inc. 2008 all rights reservedVirtuali epidemija panaši į tikrąBuvo numatyta, kad corrupted blood virusu užsikrės tik žaidimo veikėjai iš tamtikros „World of Warcraft“ vietovės – Zul’Gurubo. Tačiau programuotojai nenumatė,kad sergantys personažai galės akimirksniu teleportuotis į kitus miestus.Be to, žaidėjų kompiuteriais nevaldomi naminiai gyvūnai ir personažai (vadinamiejiNPC) platino ligą patys ja nesirgdami. Tokį epidemijos protrūkį galimapalyginti su tikromis aplinkybėmis, kai lėktuvais keliaujantys žmonės išplatinaligą po visą pasaulį arba užsikrėtus gyvūnams išsivysto naujų viruso atmainų,kaip kad nutiko su antimis.Žaidėjovaldomaspersonažas1. miestas2 . miestasTiesiogiaiperduodamasvirusasViruso perdavimasTeleportacijaIšvykimasNetiesiogiaiperduodamasvirusasNaminis gyvūnasPriartėję priedrakono Hakkarožaidėjai netenka 100gyvybės taškų persekundę.Viruso plitimas:1. Programuotojai paleidžiavirusą tik tam tikroje „Worldof Warcraft“ vietovėje –Zul’Gurube.2. Personažai ir naminiaigyvūnai užsikrečia virusu.3. Personažai teleportuojasiį kitas žaidimo vietoves susavimi pasiimdami ir kompiuteriuvaldomus naminiusgyvūnus.4. Užsikrėtę personažai irnaminiai gyvūnai perduodavirusą kitiems žaidimo personažamskitose vietose.NPC (ne žaidėjo valdomas personažas)5. Žaidėjai išsiunčia savopersonažus iš tų miestų,kuriuose siaučia epidemija,ir šitaip patys platinavirusą.

More magazines by this user
Similar magazines