„Kranto“ vidurin÷s mokyklos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d ...

krantas.telsiai.lm.lt

„Kranto“ vidurin÷s mokyklos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d ...

PATVIRTINTATelšių „Kranto“ vidurin÷s mokyklosdirektoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d.įsakymu Nr. V-205SPECIALIOSIOS PEDAGOGINöS PAGALBOS TEIKIMOTVARKASpecialios pedagogin÷s pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių moksleivių ugdymosiveiksmingumą, siekiant užtikrinti visiems moksleiviams lygias galimybes ugdytis pagal savogeb÷jimus ir poreikius.Specialiosios pedagogin÷s pagalbos uždaviniai:● savalaikis specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas,● palankių ugdymosi sąlygų specialiųjų poreikių moksleiviams sudarymas,● pagalbos mokytojams, t÷vams (glob÷jams) teikimas, stiprinant jų geb÷jimą ugdyti specialiųjųporeikių turinčius moksleivius.I. BENDROJI DALIS1. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:Specialioji pedagogin÷ pagalba – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingąspecialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą.Specialiųjų poreikių mokinys – mokinys, kurio galimyb÷s mokytis ir dalyvauti aktyvioje veiklojeyra ribotos d÷l įgimtų ar įgytų sutrikimų.Adaptuota dalyko programa – išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo dalykoprograma, pritaikyta asmens geb÷jimams ir realiam mokymosi lygiui.Modifikuota dalyko programa – bendrojo lavinimo dalyko programa, pritaikyta specialiųjųporeikių moksleiviui ir leidžianti jam ugdytis pagal išsilavinimo standartus.Bendroji dalyko programa – išsilavinimo standartų reikalavimus atitinkančius ugdymo metodus,turinį ir mokinių pasiekimus numatanti programa pamokų metu spec. pedagogo ar mokytojoorganizuojama nustatytos trukm÷s kryptinga mokinių veikla, kuria siekiama įgyti tam tikrųkompetencijų.Specialiosios pratybos – individualios ar grupin÷s pratybos (logopedin÷s, tarties, kalbos ir klausos,orientacijos ir mobilumo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo) atliekamos ne pamokų metu.Specialiojo ugdymo komisija – direktoriaus įsakymu mokslo metams sudaryta aštuonių asmenųkomisija, kurios sud÷tyje yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui, spec. pedagog÷, logoped÷,socialin÷ pedagog÷, psicholog÷, pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos mokytojos.Telšių Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba – institucija teikianti kompleksinę specialiąją pedagoginęir psichologinę pagalbą Telšių rajono vaikams, jų t÷vams (glob÷jams) ir pedagogams.2. Specialioji pedagogin÷ pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,ŠMM įsakymais: 2004-06-03 Nr. ISAK-838, Nr. ISAK-839, 2000-08-17 Nr. 1056, 2000-08-18 Nr.1057, 2000-10-04 Nr. 1221/527/83, 2005-08-30 Nr. ISAK-1780.3. Pagalba teikiama lietuvių kalba.4. Pagalbą teikia logoped÷, spec. pedagog÷.5. Specialiųjų ugdymosi poreikių moksleiviai ugdomi visiškos integracijos forma, t. y. mokosimokyklos bendrojoje klas÷je.6. Moksleiviai gali būti ugdomi pagal modifikuotas, adaptuotas, bendrąsias programas.7. Mokiniui ugdomam pagal adaptuotą pradinio ugdymo arba adaptuotą pagrindinio ugdymoprogramą, privalu mokytis visų atitinkamos klas÷s ugdymo plano dalykų.


27. Mokytojai, klasių aukl÷tojai, t÷vai (glob÷jai) apie pasteb÷tas ugdymo (si) problemas informuojaspec. pedagogę ar logopedę.28. Spec. pedagog÷ ar logoped÷ stebi moksleivį ir priima sprendimą d÷l geb÷jimų įvertinimotikslingumo, informuoja mokytoją.29. Mokytojas, gavęs t÷vų (glob÷jų) sutikimą išsiaiškinti mokinio ugdymosi sunkumų priežastis irįvertinti jo geb÷jimus mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje užpildo anketą (1a forma, 3 priedas)ir perduoda spec. pedagogei.30. Specialiojo ugdymo komisija, dalyvaujant mokinio t÷vams (glob÷jams) parengia pažymą d÷lspecialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo (4 forma, 4 priedas).31. Specialiojo ugdymo komisijos sprendimas fiksuojamas komisijos pos÷džio protokole.32. Esant reikalui, gaunamas t÷vų sutikimas siųsti mokinį į pedagoginę psichologinę tarnybą d÷lpedagoginio psichologinio mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.33. Gavus pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos pažymą, organizuojamas moksleivio ugdymas.34. Mokinių kalbos ir komunikacijos įvertinimas:34.1. Logoped÷ užpildo sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinio kalbos įvertinimo kortelę.34.2. Sudaro sutrikusios kalbos ir komunikacijos moksleivių sąrašą iki rugs÷jo 1 dienos ir teikia jįmokyklos specialiojo ugdymo komisijai.34.3. Specialiojo ugdymo komisija sąrašą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia jįtvirtinti mokyklos direktoriui.35. Specialioji ugdymo komisija atsako už dokumentų konfidencialumą.36. Specialiojo ugdymo komisijos pirminink÷ leidžia susipažinti su mokinio specialiųjų ugdymosiporeikių įvertinimo dokumentais jį ugdantiems pedagogams, t÷vams (glob÷jams), švietimo skyriausspecialistams.V. LOGOPEDöS IR SPEC. PEDAGOGöS VEIKLOS ATASKAITA37. Logoped÷ bei spec. pedagog÷ už darbo rezultatus raštu atsiskaito direktoriui bei mokytojųtarybai kiekvienais mokslo metais birželio m÷n.38. Veiklos ataskaita pateikiama raštu, joje turi būti:● duomenys apie bendrą spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių,● pagalbą gavusių mokinių skaičių,● išvardinti pasiekimai įgyvendinant veiklos programą,● išvardintos neišspręstos problemos, neįgyvendintos ar neužbaigtos veiklos sritys ir to priežastys● kita, pedagogių manymu, aktuali ir reikalinga informacija.__________________________________

More magazines by this user
Similar magazines