Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

Nauji tyrimaiLinijos– kultoPeru garsėja milžiniškomis geometrinėmis linijomis ir gyvūnų figūromis,išraižytomis sausame plokščiakalnyje. Naskos indėnai iki šiol buvo laikomišių garsiųjų meno kūrinių autoriais, tačiau dabar vokiečių mokslininkaigali įrodyti, kad ankstesnės kultūros taip pat prisidėjo prie šių darbų. Atlikusnaujus tyrimus nustatyta, kad piešiniai ir linijos – svarbi religiniųsusibūrimų vieta.60Nuo tada, kai prieš 80 metų buvo aptiktos vadinamosiosNaskos linijos, mokslininkaikarštligiškai bando atsakyti į klausimus: kasir kodėl išbraižė šias linijas, kas paskyrė tiek dauglaiko ir jėgų, kad išpieštų žemę milžiniškomisgyvūnų figūromis, geometriniais modeliais irkilometrų ilgio linijomis, kokį tikslą turėjo šiemilžiniški piešiniai?Iš plokščiakalnyje rastų keramikosArcheologai iš dirbinių duženų, krosnelių liekanųVokietijos keletą ir gyvenviečių griuvėsių mokslininkainustatė, kad linijosmetų vykdė kasinėjimodarbus Peru dykumoje. Jų nupieštos maždaug nuo 200triūsas jau davė rezultatų. metų pr. Kr. iki 600 metų pomarkus reindel/kaakKr. Šių piešinių autoriaibuvo Naskos gyventojai –indėnų kultūra, sukūrusid i r b t i n i o d r ė k i n i m osistemą ir priekalnėse tarpAndų kalnų ir Ramiojo vande n y n o b e s i v e r t u s ižemdirbyste. Indėnai palikotokius savitus pėdsakus, kadtyrinėtojai iki šiol niekaip negaliParengė Stine Overbyeišsiaiškinti jų gyvenimo būdo, o tiksliau, iš kur jiesėmėsi įkvėpimo charakteringiems piešiniams. Dardidesnis galvosūkis – koks šių piešinių tikslas. Perdaugelį metų piešiniai tapo daugybės hipotezių irteorijų šaltiniu – nuo fantastinių iki žemiškų: buvoteigiama, kad linijos buvo kosminių aparatųaikštelės, kiti manė, kad linijos žymi povandeniniusvandenis, treti įrodinėjo, kad linijos – tai astronominiskalendorius, kuriuo įvairiais metų laikaisnustatoma dangaus kūnų padėtis. Piešiniai yraskirti dievams danguje – tai dar viena iš teorijų;buvo svarstomos visos minėtos hipotezės ir nė vienaiš jų neatsakė į visus klausimus.Pirmą kartą sudarytas piešinių žemėlapisPanaši padėtis buvo tol, kol 1997 metais atsakymųėmėsi ieškoti Vokietijos KAAK (vok. Komission fürArchäologie Aussereeuropäischer Kulturen)archeologų komanda iš Bonos. Per pastaruosius 10metų vokiečių mokslininkai pirmieji sudarėpiešinių žemėlapius, sistemiškai dokumentavo irnufotografavo daugiau kaip 1000 Naskos linijų,dar vadinamų geoglifais. Jų pastangomis artėjameprie f inišo – sužinosime tiesą apie


Naskos tauta paliko nedaug pėdsakųApie Naskos indėnus ir jų protėvius Peru tyrinėtojai žino palygintinedaug, tačiau nustatyta, kad Naskos gyventojai buvogabūs keramikai. Archeologai rado dailiai padarytų vazų irpuodelių, dekoruotų gyvūnų ir dievų motyvais. Kairėje matomepuodelį su katės veidu – tai dievybės atvaizdas. Dešinėjepuodelis su kondoru.c. le nars & g. dagli orti/corbis/scanpixIšilgai kai kurių Naskoslinijų archeologai radoužkastų akmeniniųpiramidžių. Jos atstojoaltorius, ant jų Naskosgyventojai sunešdavoaukas dievams.markus reindel/kaakpaslaptingąsias linijas. Nors mokslininkams dartrūksta dėlionės detalių, jau ryškėja žmonių,nupiešusių geoglifus, kontūrai. Vokiečiai įsitikinę,kad jie rado pagrįstą paaiškinimą, kam buvonaudojamos linijos.Indėnai sukūrė vaisingumo kultą„Jeigu daugiau sužinosime apie geoglifus, galėsimedaugiau pasakyti ir apie žmones, kurie juosnupiešė“, – sako archeologas Markusas Reindelis,vadovaujantis KAAK tyrinėjimams Peru. Jis ir jo kolegospo kelerių veiklos metų jau žino kiekvienąNaskos plynaukštės akmenį, tačiau daugiausiadarbų jie atliko teritorijoje aplink Palpą, 40 km įšiaurę nuo Naskos miesto.Palpos regione geoglifai išsidėstę glaudžiai, šaliaakmeninių namų, kuriuose gyveno indėnai, todėlbūtent šioje vietoje mokslininkai tikėjosi padarytinaujų atradimų, padėsiančių naujai nušviesti Perupriešistorę. Tikėtasi buvo ne veltui – išilgai Naskoslinijų archeologai rado apie 100 piramidžių,sukrautų iš akmenų, ir kelias dešimtis jų ištyrinėjopagal visus meno kūrinių ekspertizės principus. Nustatyta,kad akmeninės piramidės atliko altorių armažų šventyklų funkciją, jose tyrinėtojai rado jūrųkiaulyčių, augalų, vėžių, moliuskų liekanų.KAAK mokslininkų nuomone, rastos Spondylidaešeimai priklausančių austrių liekanos rodo, kad seniejiindėnai garbino vandenį ir pripažino vaisingumokultą, nes atšiauriame Andų regione per ilgusistorijos amžius būtent ši moliuskų rūšis tapo vandensir vaisingumo simboliu. Šis mažas moliuskasbuvo taip branginamas, kad didžiuliai jų kiekiaibuvo įvežami iš pakrantės rajonų į šiaurinės Peruregionus ir Ekvadorą.Tyrinėdami vietovę archeologai vis susidurdavosu Parakaso kultūros liekanomis. Ši kultūra – Naskoskultūros pirmtakė – aukščiasiąjį tašką pasiekėmaždaug nuo 800 iki 200 metų pr. Kr. Ankstesniųtyrimų duomenimis, abi kultūros buvo glaudžiaisusijusios tik trumpą laikotarpį, tačiau KAAK mokslininkaiįrodė atvirkščiai: identiški kapai, gyvena-62 Iliustruotasis mokslas 2007/2


Už skraidančių objektų teorijąrašytojui buvo suteikta Naskos garbės pilietybėPrieš 40 metų šveicarų rašytojas Erichasvon Dänikenas pateikė teoriją, kadkadaise Žemę aplankė ateiviai iš kosmoso.1968 m. pasirodžiusioje knygoje „Prisiminimaiapie ateitį“ (vok. „Erinnerungenan die Zukunft“) jis aprašė savohipotezę, kad mes visi esame šių galaktikospionierių palikuonys ir Naskos linijosPeru iš tiesų buvo didžiulė kosmosoerdvėlaivių nusileidimo aikštelė.Dänikenas teigia, kad ateiviai iš kosmosoindėnus instruktavo, kaip reikiadaryti piešinius, didžiosios figūros yratam tikri signalai, o ilgos tiesios linijos –erdvėlaivių tūpimo takai. Kaip ir kitiarcheologai, Markusas Reindelis vadinateoriją nerimta ir šarlataniška, tačiau,reikia pripažinti, Dänikenas stipriaiprisidėjo prie Naskos linijų išgarsinimo.Naskos miestelis, esantis šalia didžiųjųpiešinių ir turintis 23 000 gyventojų,didelę dalį nuopelnų dėl turistųantplūdžio atiduoda Dänikenui. Kasdienį dulkėtą miestelį rieda pilni autobusaipinigingų turistų, o Erichas von Dänikenastapo miestelio garbės piliečiu.Šveicarų rašytojas Erichas vonDänikenas mano, kad Naskos linijosbuvo erdvėlaivių tūpimo takai.R. beznoska/getty/all oversouth american picturestaip, kaip būdavo per jų religines šventes. Paleiakmenines linijas archeologai surado ilgą eilęduobių stulpams, kurie galėjo būti 10 metrų aukščiovėliavų stiebai ir, spėja vokiečių mokslininkai, tamtikromis progomis palei linijas suplevėsuodavovėliavų alėjos. Dar vienas įrodymas, kad geoglifųfunkcija buvo religinių susibūrimų vieta, yra faktas,kad pagal geofizinius tyrimus smėlis figūrų vidujeyra neįprastai kietas. Gali būti, kad žemę per šimtusmetų sutrypė tūkstančiai žmonių procesijų iršvenčių metu.Sausra sunaikino indėnusPer amžius piešiniai didėjo – iš pradžių buvo keletocentimetrų, o vėliau – kelių kilometrų dydžio, taigalima paaiškinti klimato kaita, mano mokslininkai.Jie įrodinėja, kad, kuo klimatas darėsi sausesnis,tuo buvo piešiamos ilgesnės linijos. Per šimtmečius,nuo tada, kai maždaug prieš 3800 metų regioneįsikūrė pirmieji gyventojai, klimatas vis sausėjo, odykuma plėtėsi. Dykumai užimant vis naujus plotus,gyventojai kėlėsi vis aukštyn į kalnus, tačiau vistiek kentėdavo nuo lietaus trūkumo. Naskoskultūros žlugimui įtakos turėjo klimato katastrofa,todėl gali būti, kad desperatiškai siekdami išvengtiišnykimo Naskos gyventojai smėlyje kasė vis ilgesnes,net iki devynių kilometrų ilgio linijas.Tačiau tai nepadėjo: užėjo didžiulė sausra, žemėsnebebuvo įmanoma dirbti ir 600 metais Naskoskultūra išnyko. Likimo ironija – klimato sąlygos, kuriossunaikino Naskos gyventojus, padėjo išlaikyti jųatminimą. Jei tokios linijos būtų sukurtos kitoje pasauliovietoje, iki šių dienų jų būtų nelikę. Naskosplokščiakalnyje niekada smarkiai nelyja, beveiknėra vėjo, todėl milžiniški piešiniai išliko. Linijosišsilaikė visų džiaugsmui: ir turistų, besirenkančiųapžiūrėti piešinius, ir į tyrinėjimus panirusiųmokslininkų, tokių kaip Reindelis ir jo kolegos,nenusiraminsiančių, kol galvosūkis nebusišspręstas.www.iliustruotasismokslas.lt66 Iliustruotasis mokslas 2007/2


Trimatis žemelapis parodo,iš kur matomos linijosAnksčiau žmonės manė, kad Naskos linijos matyti tik išoro, tačiau tokia nuomonė klaidinga. Naudodamiesilazeriniu skeneriu, nuotraukomis iš oro irkraštovaizdžio matmenimis, šveicarų mokslininkaisukūrė virtualų trimatį (3D) Naskos plynaukštėsmodelį, jame kompiuterio ekrane įvairiais kampaisgalima stebėti Naskos linijas. Šis modelis vokiečiųtyrinėtojui Karstenui Lambersui padėjo nustatyti, kaddu trečdaliai linijų apylinkėje matyti iš visur.lambers, sauerbier 2006/k. lambers, daiNaskos linijosMatomos iš visurGerai matytiBlogai matytiTėra tik mitas, kad Naskos linijos matomos tik iš oro.Faktiškai beveik visos linijos padarytos taip, kad būtų geraimatomos iš žemės. Tai pavaizduota šiame brėžinyje.Vokiečių mokslininkai visąNaskos plokščiakalnį sudėjo įtrimatį žemėlapį. Su šiuokompiuteriniu modeliu linijas(oranžinės) galima studijuotiiš labai arti ir įvairiukampu.A. grün, ETH zürich

More magazines by this user
Similar magazines