Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

GELMIŲDAVID SCHRICHTE/SEAPICS.COMVandenynų gelmėse kai kuriegyvūnai užauga milžiniškodydžio. Pavyzdžiui, jūrųtarakonas net 13 kartųdidesnis už savo gentainiusjūros paviršiuje.


PABAISOSŠaltose pasaulio vandenynų gelmėse gyvenakeisčiausi milžinai. Dėl didelio slėgio gyvūnaiužauga labai dideli. Šį ypatingą reiškinįmokslininkai vadina gelmių gigantizmu.Pamėginkime drauge pasinerti įtamsą ir paieškoti gelmėsegyvenančių milžinų.Jūrų gelmė – tai pasaulis, kuriamegyvena nepaprastai keistų gamtosbūtybių. Milžiniškos akys, ilgos iltys,šviečiantys organai ir keistos išaugos– įprastas dalykas tamsiuose, šaltuosevandeny se. Vandenų gelmės– ypatinga aplinka. Jose, be kitų keistenybių,vyrauja dar viena – gilumų būtybėsišauga tikros milžinės.Milžinės jos, žinoma, yra palygintine su žmogaus dydžiu, o su šių gyvūnųgiminaičiais arčiau paviršiaus esančiuosevandens sluoksniuose. Pavyzdžiui,paviršiniuose vandenyse gyvenantysjūriniai vorai paprastai užauga iki keliųcentimetrų, o giliuosiuose vandenysejie dažniausiai siekia daugiau kaip 50centimetrų.Zoogeografija, mokslas apie gyvūnijospaplitimą pagal jų išvaizdą ir elgesį,tiria gelmių gigantizmą, t. y. reiškinį,kai gyvūnų dydis priklauso nuo gylio,kuriame jie gyvena.Gilumoje geriausia būtidideliam ir nerangiamBūti dideliam, viena vertus, labai gerai.Paprastai dideli gyvūnai turi kur kasmažiau priešų nei mažieji, be to, jiemspaprasčiau reguliuoti savo organizmotemperatūrą. Sušildyti didelį kūną reikiadaugiau laiko, bet toks kūnas lė-Parengė Lars Thomas31


Milžiniškas vėdarėliopusbrolis minta dvėsenaDidžiulis jūrų tarakonas priklausovėžiagyvių būriui, vadinamiesiemslygiakojams vėžiagyviams(Isopoda). Jie gyvenair jūrose, ir gėlo vandens telkiniuose,o sausumoje žinomikaip vėdarėliai.Paprastai lygiakojai vėžiagyviai– maži gyvūnėliai, daugumosjų ilgis siekia nuo 1 iki 5centimetrų. Tačiau jų giminaičiai,gyvenantys jūrų gelmėse,priklauso visai kitai svoriokategorijai. Šiandien žinomidevyni skirtingų rūšių milžiniškilygiakojai, didžiausias jų galiužaugti iki 40 centimetrų irsverti beveik du kilogramus.Tai tipiškas gelmių gigantizmopavyzdys.1990 metais Australijospakrantėse atliktas tyrimasatskleidė, kad didesniamegylyje aptinkama mažiaulygiakojų vėžiagyvių rūšių,tačiau jie esti didesni, o keliųkilometrų gylyje galima rastiišties milžiniškų, pavyzdžiui,jūrų tarakonų. Pagal plačiaipaplitusią teoriją milžiniškųdydžių gyvūnų rūšys išsivystoper palyginti trumpą laikotarpį.Vis dėlto didžiuliams jūrųtarakonams ji netinka. Fosilijosbyloja, kad ši rūšis nesikeitėmažiausiai 160 milijonų metų.Milžiniški jūrų tarakonaijūrų gelmėse atlieka itin svarbųekologinį vaidmenį. Šiegyvūnai minta dvėsena, ogerai pasisotinę gali ilgai išgyventibe maisto.MILŽINIŠKASJŪRŲ TARAKONASIlgis – 40 cmGylis – 2200 mGiminaitis paviršiuje – Idothea baltica.Ilgis – 3 cmNOAA13kartų didesnisuž savogiminaičiusSilkių karalius viešpatauja gelmėseSilkių karalius – tikras milžinas. Iki 11metrų ilgio, keistos išvaizdos, gyvatęprimenantis pilkas, sidabriškai blizgantisgyvūnas ilgu raudonu nugaros pelekukartais, nors ir labai retai, išnyrapakrantėse vienoje ar kitoje pasauliovietoje – visuomet baugindamas iržavėdamas žmones. Mokslininkaimano, kad daugybės girdėtų pasakojimųapie hidras ir jūrų pabaisas „kaltininkas“yra būtent silkių karalius.Silkių karalius gyvena visuosepasaulio vandenynuose, tačiau retaipavyksta jį pamatyti. Kartais žvejaisugauna šių žuvų tinklais, tačiau josnėra itin paklausios – mėsa minkšta irprimena drebučius. Silkių karaliai plaukiojanuo 20 iki 1000 metrų gylyje,tačiau labiau mėgsta laikytis didesniamegylyje. Jie minta vėžiagyviais, smulkiomisžuvimis ir nedideliais galvakojais.Silkių karalių jaunikliai iš pradžiųplaukioja jūros paviršiuje, bet augdaminyra vis giliau.Silkių karalius nepanašus į kitas gelminesžuvis – šios irgi užauga palygintididelės, tačiau silkių karaliaus nepranoksta.Jo taip pat negalima lyginti supaviršinių vandenų rūšimis. Šiaip artaip, silkių karalius – puikus gelmiųgigantizmo pavyzdys. Jo kūnas labaiilgas, minkštas ir ne itin tvirtas, jis lėtasir nerangiai plaukioja. Ši žuvis paprasčiausiainesugebėtų ilgiau išgyventipaviršiniuose vandenyse. Jai būtų sudėtingamedžioti vikrias žuvis, o bangos irjudantis vanduo trukdytų judėti, galbūtnet sužalotų labai minkštą ir netvirtąkūną.SILKIŲ KARALIUSIlgis – 11 mGylis –1000 mGiminaitis paviršiuje – neturi artimųgiminaičių33


Plonieji vorai turi tik kojasJūriniai vorai – vieni keisčiausių gilumųgyvių. Jų kojos ilgos, plonos, o kūnastoks menkutis, kad jame, regis, negalėtųtilpti jokie vidaus organai.Šie gyvūnai mažai kuo panašūs įvorus, kurių kartais randame po savolova, nors vadinami taip pat ir turi tiekpat kojų.JŪRINIS VORASSkersmuo – 75 cmGylis – 7000 mGiminaitis paviršiuje – Nymphon brevirostre.Skersmuo – 4 cmJūriniai vorai, paplitę beveik visamepasaulyje, gyvena septynių tūkstančiųmetrų gylyje. Jie lėti, juda labai atsargiai,minta smulkiais minkštakūniaisgyvūnais – išsiurbia juos savo ilgustraubliuku.Beveik visi vorai, kurių šiandienžinoma maždaug tūkstantis rūšių, būnane daugiau kaip kelių centimetrųdydžio. Išimtis – vandenų gelmėsegyvenantys milžiniški jūriniai vorai,kurių skersmuo kai kada siekia septyniasdešimtpenkis centimetrus.Paviršiniuose banguojančiuose vandenysetokie dideli vorai negalėtųužaugti.18kartų didesnisuž savogiminaičiusGilumų voro kojos tokiosplonos, kad jis tiesiog žūtųjūros paviršiaus bangose.N. WU/MINDEN PICTURESgali tvirtai laikyti auką.Daugiausia jie minta didesnėmisžuvimis, tačiau nebijo susigrumti surykliais ir kašalotais – neretai šiuos„puošia“ milžiniškų siurbtukų ir nagųpalikti randai.Nežinoma, kokio amžiaus sulaukiašie atsargūs ir paslaptingi milžinai, juoslabai retai pavyksta sutikti.50kartų didesnisuž savogiminaičiusMILŽINIŠKIEJI KALMARAIIlgis – 15 mGylis – 2000 mGiminaitis paviršiuje – pavyzdžiui, Loligoforbesii. Ilgis – 30 cm37

More magazines by this user
Similar magazines