Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

old.iliustruotasismokslas.lt

Skaityti PDF - Iliustruotasis mokslas

PLĖŠRŪNAIvandens paviršiumi verda gyvenimas.Trys dideli koralų rifai sudaro trikampįaplink atolą, o ilgiausias rifas yra net 20kilometrų ilgio.Pagrindinis šios ekspedicijos tikslasbuvo nustatyti žmogaus nepaliestokoralų rifo biologinę struktūrą. Kingmanorifas mokslininkų nenuvylė. Pasirodo,tai tikras biologinis rojus – nebent esižuvis ar kitoks ryklių masalas, nes Kingmanorifas yra būtent šių plėšrūnųkaralystė.Ekspedicijos išankstinė mokslinėhipotezė teigė, kad žmogaus nepaliestamekoralų rife ryklių ir kitų plėšriųjųžuvų biomasė turėtų viršyti jų aukųbiomasę. Kitose ekosistemose augalėdžiųbiomasė daug didesnė nei plėšrūnų.Tačiau Kingmano rifas paneigė visus biologijosvadovėlių teiginius, nes jobiomasės piramidė buvo apversta viršūnežemyn.Tai nutiko dėl didelio kiekio mažųžuvyčių, kurios gali išgyventi labai menkaimisdamos. Jeigu rifas būtų Serengečioparkas, čia būtų daugiau liūtų neguantilopių.Kiekvieną kartą ekspedicijos nariamspanėrus į dugną, rykliai neleisdavopamiršti, kad tai jų karalystė.Narai buvo nuolat stebimi mažesniųar didesnių smalsių pilkųjų ryklių irRifų ešeriai, barakudos ir murenos (viršutinė nuotrauka) yra tik keliosiš gausybės plėšrūnų rūšių, tykančių mažų žuvyčių netoli Laino salyno.Jų aukomis tampa įkalintieji jūrų chirurgai, gyvenantys netoliTabuaeran salos.AUKOS


Laino salynasmadagaskarinių naktinių ryklių grupelių.Biologai buvo maloniai nustebinti netik plėšrūnų gausos, bet ir jų dydžio.Daugumos ryklių kūnai buvo stiprūs irlabai dideli. Tai nėra įprasta, nes kituosepasaulio koralų rifuose tokio dydžio rykliaiyra retenybė.Dauguma koralų rifų yra atogrąžų klimato kraštuose.Pietų Amerikos ir Afrikos krantuose koralų rifų nėra dėl šalto vandens.Koralų rifai užima 284 000 km 2Nors dauguma koralų gali išgyventišaltame vandenyje, koraliniai rifai formuojasiatogrąžų klimato kraštuose,kur vandens temperatūra nenukrintažemiau kaip 22 laipsniai. Koralų rifaiformuojasi tik labai giliai gėlame vandenyje,kur dumbliai netrukdomi galimėgautis saulės šviesa. Koraliniai rifaiužima 284 000 m 2 plotą, daugiausiaRamiajame ir Indijos vandenynuose.Pietų Amerikos ir Afrikos pakrantėsekoralinių rifų beveik nėra dėl šalto vandens.Didelis kiekis gėlo vandens išAmazonės ir Gangos upės neleidžiakoralams veistis ir šiaurės rytinėje PietųAmerikos dalyje ir Bangladeše. 30procentų visų koralinių rifų yra išnykęarba smarkiai suniokoti, todėl biologaiprognozuoja, kad 2030 metais dėlvisuotinio atšilimo, nežabotosžuvininkystės ir jūrų vandens sūrumolygio kilimo išnyks dar 60 procentų rifų.Vienas ekspedicijojedalyvavusių biologų apžiūrikoralų mėginius.Kelionė į koralų priešistoręKingmano rifas – tai biologinė laikomašina, grąžinusi ekspedicijos dalyvius įpraeitį ir leidusi biologams pažvelgti įžmogaus dar nesuniokotus koraliniusrifus.Šiandien Kingmano rifas yra vienanedaugelio pasaulio vietų, kur mokslininkaituri galimybę tirti pirminę rifobiologinę struktūrą. Tai labai svarbumokslininkams rengiant planą, kaipišsaugoti kitus koralinius rifus.Žmonija turi daug istorinių žinių apiepirminę sausumos gyvūniją, kurios tikriejiplėšrūnai buvo liūtai, tigrai ir vilkai,sumedžioję milijonus bizonų, gnu ir kitųdidelių augalėdžių, tačiau jų trūksta apiepasaulio jūrų autentišką biologinę struktūrą,o žinių apie žmogaus nepaliestųkoralinių rifų erdvę iš viso beveik neturima.Toks didelis kiekis ryklių aplink Kingmanorifą atskleidė pagrindinį praeitiesŽMOGAUSNEPALIESTAS KORALŲ RIFASKingmano rifas yra Laino salų perlas – čiagausu plėšriųjų žuvų ir subalansuota maistopiramidė.


SUNAIKINTASKORALŲ RIFASnepaliestų koralų rifų bruožą – juosebuvo gausu tikrųjų plėšrūnų. Nuniokotuosekoraliniuose rifuose Karibuose,Pietryčių Azijoje ir kitose pasaulio vietosedidelių ryklių, mėlyntaškių gruperių,rifų ešerių ir kitų plėšrūnų reta.Dauguma koralinių rifų biologiniųtyrimų buvo atlikti rifuose, kurie daugiauar mažiau buvo paliesti žmogausveiklos.Netgi didžiausias ir labiausiai prižiūrimasAustralijos didysis barjerinis rifasneapsaugotas nuo ekologinio irimo.Biologų žinios apie žmogaus nepaliestųkoralinių rifų biologinę struktūrą yra labairibotos. Todėl ekspedicijos į Kingmanorifą pagrindinis tikslas ir buvo surinktiinformaciją apie žmogaus nepaliestorifo rūšinę sandarą.Enricas Sala surinko grupę skirtingųspecialybių mokslininkų, kurie galėjotirti visas svarbiausias organizmų grupes– nuo virusų ir bakterijų, koralų ir mažųžuvyčių iki vėžlių ir ryklių.Taip nuodugniai stebėdami Kingmanorifo gyvenimą, biologai gavo daugžinių apie pirminę koralinio rifostruktūrą. Tačiau šie duomenys suteiksinformacijos tik palyginti su kitų rifųtyrimų rezultatais.Ekspedicija pasinaudojo Laino salynokoraliniais rifais kaip gyva biologine laboratorija.Šie rifai yra ne tik žmogausnepaliestas rojus – čia galima pamatytitiek autentiškų, tiek suniokotų rifų.Aplankyta balta žemėlapio dėmėSu kitais ekspedicijos dalyviais EnricasSala aplankė negyvenamą Palmyros saląir Teraina salas su 1155 gyventojais, Tabuaeransu 2539 gyventojais ir Kiritimatisu 5115 gyventojų.Teraina buvo paskutinė ekspedicijosvieta, o kartu ir labiausiai nuvylusi. Šiossalos koralų rifas buvo balta dėmėbiologų žemėlapyje, nes čia niekada nebuvonerta į vandenį ar atliktas biologinistyrimas. Taip atsitiko todėl, kad išvisų Laino salų į Teraina yra sunkiausiapatekti.Kai plėšriosios žuvys išgaudomos, jūrųžvaigždės gali nevaržomos mistikoralais. Štai kaip atrodo toksekologinis nuopuolis.Dėl tokio mažo gyventojų skaičiaus iratšiaurios jūros Enricas Sala manė susidursiąssu gausybe logistinių problemų irtikėjosi pamatysiąs žmogaus veiklos beveiknepaliestą rifą. Tačiau susiklostėvisiškai priešingai.Ekspedicijos dalyvius pasitiko ramijūra, lengvas bangavimas, patogios vietoslaivui stovėti ir puikios švartavimosisąlygos, tačiau jūros vaizdas nuteikėliūdnai. Vandens paviršių dengė negyvųkoralų sluoksnis, o anksčiau žuvęs rifasbuvo apžėlęs žolėmis. Palyginti su kitomisketuriomis salomis, čia negyveno neirykliai, nei rifų ešeriai, tik kelios žuvysbuvo ilgesnės nei 30 cm.Nors netoli Kiritimati ir Tabuaerankrantų buvo aktyviai žuvaujama, rifuosedar galima buvo rasti gyvų koralų irpavienių ryklių.Enricas Sala negalėjo atsistebėti tokiavarginga Teraina padėtimi. Taip nutikodėl 1155 gyventojų turinčios salos mažumo.Čia gyveno per daug žmonių, okoralinio rifo ploto buvo per mažai.Žmonės sukėlė šios salos rifo ekologinękatastrofą.Tačiau net ir prastos būklės Terainakoralų rifas buvo svarbi ekspedicijos tyrimograndis. Šis rifas buvo paskutinėdėlionės detalė.Dabar ekspedicija turėjo duomenis


Čiuptuvai, kuriais gaudomasgrobis ir įdedamas į burną.Nuodingos dilgiosiosląstelės panaudojamos, kailiečiami čiuptuvai.56Kalkinis skeletas pasitarnaujakaip atramair apsauginis kiautas,juose dauguma koralųgali pasislėpti.BurnaSkrandisKoralai visą gyvenimąslepiasi kalkiniame kiauteNors pavienių koralų skersmuopaprastai nesiekia 1–3 mm, šiemažyčiai dariniai sudaro didžiuliusrifus, pavyzdžiui, Australijos didįjįbarjerinį rifą, kurio ilgis siekia 2600km ir kuris yra didžiausia pasaulyjegyvoji struktūra. Koralai yra artimiobuolinių plukių giminaičiai, o skiriasituo, kad turi kalkinius skeletus.Suaugę gyviai yra vamzdelio formosorganizmai, jų vienas vamzdeliogalas atviras, o kitas uždaras. VisiJungiamieji audiniaiyra organizmo sienelės,jungiančios koralustarpusavyje į koloniją.kolonijos gyviai sujungti sienelėmisir kartu sudaro smegenų formąprimenančius koralus (symphillia),raguotuosius koralus (acroporanasuta) ir kitus gražius koralų tipus.Koraliniai rifai auga polipų apačiaiišsilaisvinant iš kalkinio skeleto,suaugę gyviai visą savo gyvenimąpraleidžia prisitvirtinę prie rifo. Čiajie minta dumbliais, atliekančiaisfotosintezę, ir mažais gyviais, kuriuospagauna dilgiais čiuptuvėliais.Kingmano rifas yra pats gražiausias Laino salyno koralinis rifas. Čiaplėšriosios žuvys padeda išlaikyti mitybos piramidės pusiausvyrą.apie beveik visą koralinių rifų spektrą– nuo žmogaus nepaliestų iki visiškaisuniokotų.Ši informacija atskleidė, kokie svarbūsyra tikrieji plėšrūnai tiek ekologinei rifųstruktūrai, tiek galimybei atkurti šiąstruktūrą po tokių sukrėtimų kaip uraganai,per didelė kaitra ar intensyvi žūklė.Be tikrųjų plėšrūnų koraliniai rifaipraranda savo ekologinę pusiausvyrą irgali išnykti, nes nebelikus plėšrūnų kitosgyvūnų grupės staiga patiria populiacijossprogimą.Nors mažesnis plėšrūnų kiekis palankussmulkesnėms žuvims, krevetėms irjūrų ežiams, mintantiems koralais, normaliomissąlygomis koraliniuose rifuosemaži jūrų gyventojai turi paklustiplėšrūnų režimui, todėl čia jų kiekis nedidelis.Kai rykliai išgaudomi, prasideda ekologinisnuosmukis, o jį dar pagreitina irkitos žmonių veiklos pasekmės.Koralai yra priklausomi nuo mikroskopiniųdumblių, o šie žūva, jeigu vanduoužteršiamas arba jūros temperatūrapakyla vienu ar keliais laipsniais. Dėlalyvos, dujų ir anglių deginimo atmosferojepadidėjęs CO 2kiekis padarė jūrastokias sūrias, kad ateityje daugelio pasauliovietų koralams taps sunkiau suformuotikalkinį skeletą. Kalkiniai skeletaiyra ypač svarbūs, kad rifai būtų išsaugotiir atsinaujintų, taigi kartu yra koraloišgyvenimo pagrindas.Ekologinis susinaikinimas įvyksta,kai koralinis rifas transformuojasi į jūrųžolių, uolėtų dykumų arba klampausdumblių ir bakterijų kilimo be didesniųgyvūnų monokultūras.Naudingosiosbakterijos surenka atliekasIr sveiki koraliniai rifai turi galybędumblių ir bakterijų, tačiau čia jie atliekasvarbų ekologinį vaidmenį. Koralaiyra priklausomi nuo dumblių, nes šiefotosintezės būdu juos aprūpinamaistinėmis medžiagomis. Be dumbliųteikiamų medžiagų koralai po truputįžūva. Bakterijos yra svarbios atliekųrinkėjos, sunaikinančios neg yvusdumblius bei gyvūnus ir aprūpinančiosekosistemą azotu.Dauguma bakterijų nėra itin naudingos,tačiau jos reikalingos rifo ekologineipusiausvyrai palaikyti. Tačiau dalisbakterijų atlieka kenksmingą darbą. JosIliustruotasis mokslas 2007/2


Prie Palmyros salos mokslininkai aptikoryklių. Todėl galima stebėti šių gyvūnųvystymąsi.puola koralus ir kitus rifo organizmus.Kaip ir žmonės, koralai gali būti užkrėstibakterijomis ir virusais, o ir pačios bakterijosgali užsikrėsti įvairiais virusais.Ekspedicijos mikrobiologas ForestasRohweris iš San Diego valstybinio universitetopaėmė vandens mėginių, kadnagrinėdamas DNR informaciją su specialiaitam sukurtu mikroskopu galėtųnustatyti rifų bakterijas ir virusus.Kiekviena koralų rūšis turi tam tikrųbakterijų ir virusų.Ekspedicijos dalyviai ištyrė, kaip mikrobaipaveikia žmogaus nepaliesto rifokoralus.Forestas Rohweris, tyrinėdamas pusiausvyrątarp koralų ir juos užkrečiančiųbakterijų bei virusų, tikisi išrasti būdą,kaip sumažinti ligų protrūkius koraliniuoserifuose. Kai kurie margaspalviaiatogrąžų rifai patiria ypač stiprų žmogausįsikišimą.Dėl visuotinio atšilimo čia įvykstašilumos smūgis, todėl atsakymą į klausimą,kodėl pastaraisiais dešimtmečiaistaip keičiasi klimatas, galima rasti ištyruspačius koralus.Dauguma ekspedicijos mokslininkųplušo bandydami padaryti metro ilgiogręžinį didžiuliame korale.Gyvi koralai kaip ir medžiai turi rieves,iš jų mokslininkai gali nustatyti, kuriaismetais sąlygos augti buvo palankios,o kuriais – ne.Tokie gręžiniai atveria langą į praeitiesklimato sąlygas, nes biologai gali rekonstruoti50–60 koralo gyvenimo metųmodelį.Rievių duomenys parodė, kad temperatūraatogrąžose nepakilo taip smarkiaikaip ašigaliuose.Koralų dumbliai yra ypač jautrūstemperatūros pokyčiams, todėl perateinančius metus gali sunkiai ištvertivisuotinį atšilimą.Naujos žiniosišgelbės kitus koralusEkspedicijos nariai tikisi, kad surinktiduomenys atvers naujų galimybiųišsaugoti kitus koralinius rifus. Taigi jauvien dėl to ekspedicija buvo sėkminga.Jos metu buvo gauta visiškai naujos informacijosapie tai, koks yra žmogausveiklos poveikis atogrąžų koraliniamsrifams, kaip atrodo žmogaus nepaliestajų biologinė struktūra ir koks yrabakterijų poveikis jiems.Nauji duomenys pakeitė tradicinįmokslininkų požiūrį į ekosistemosstruktūrą. Žmogaus nepaliesti koralų rifaiyra plėšrūnų karalystė.www.iliustruotasismokslas.ltGręžinio tyrimų rezultataiparodė, kaip klimatas veikėkoralo augimą per 50 jokolonijos gyvavimo metų.

More magazines by this user
Similar magazines