Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas 2017 metais Bendrovė gavo 3,448 mln. Eur pajamų – 54 % daugiau negu 2016 metais. Tokį pardavimo pajamų padidėjimą labiausiai nulėmė pagrindinio pajamų straipsnio – PA priėmimo tvarkymui pajamų – išaugimas dėl 2017 metais 53 % padidėjusio PA surinkimo ir 1 % padidėjusios vidutinės svertinės PA priėmimo kainos. 2017 metais labai reikšmingai padidėjo ir kiti pardavimo pajamų straipsniai (ypač – teigiamos vertės PA pardavimo pajamos), tačiau jų įtaka bendram pajamų augimui nebuvo didelė dėl mažo šių pajamų svorio Bendrovės pajamų struktūroje. Pardavimo savikaina 2017 metais sudarė 1,683 mln. Eur (18 % daugiau negu 2016 metais), bendrosios ir administracinės sąnaudos – 1,670 mln. Eur (54 % daugiau negu 2016 metais), palūkanų ir kitos finansinės veiklos sąnaudos – 0,058 mln. Eur (27 % mažiau negu 2016 metais). Iš viso 2017 metais Bendrovė patyrė 3,411 mln. Eur sąnaudų – 32 % daugiau negu 2016 metais. Savikainos padidėjimą 2017 metais lėmė reikšmingas PA surinkimo ir tvarkymo apimčių išaugimas (2017 m. buvo surinkta 53 % daugiau, o sutvarkyta – 60 % daugiau atliekų negu 2016 m.) ir su tuo susijęs PA šalinimo (tų atliekų, kurių Bendrovė negali savarankiškai sutvarkyti, perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams) sąnaudų, darbo užmokesčio sąnaudų, kitų gamybinių sąnaudų padidėjimas (detalesnė informacija pateikiama aiškinamajame rašte). Veiklos sąnaudų padidėjimą 2017 metais daugiausiai lėmė sąnaudos, susijusios su PADĮ atliekų smulkintuvo, kamino įkrovos, laboratorinės įrangos remontu ir dūmų valymo sistemos (rankovinių filtrų) atnaujinimu, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudomis (iš PA deginimo įrenginio statybos generalinio rangovo gautina suma nuvertinta 225 tūkst. Eur), teismo sprendimu iš Bendrovės priteisti 63 tūkst. Eur UAB „TAEM Urbanistai“ naudai, taršos mokesčio už PA sąvartyne šalinamas atliekas sąnaudomis (jų 2017 m. patirta 54 tūkst. Eur daugiau), atlyginimų padidinimu, siekiant išlaikyti patyrusius ir kvalifikuotus specialistus Bendrovėje ir pan. (detalesnė informacija pateikiama aiškinamajame rašte). 2017 metais Bendrovės pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų struktūroje darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 29 % visų sąnaudų, įtrauktų į savikainos ir veiklos sąnaudų grupes. Nusidėvėjimas 2017 metais sudarė 15 %, o atidėjiniai PA sutvarkymui sąnaudos – 7 % visų sąnaudų, įtrauktų į savikainos ir veiklos sąnaudų grupes. Veikiant gamybos masto ekonomijai, sąnaudos didėja lėiau, negu pajamos (2017 metais pajamos padidėjo 54 %, o savikaina bei bendrosios ir administracinės sąnaudos kartu – 34 %), o tai 2017 metais lėmė: ♻ ♻ net 2,2 karto didesnę EBITDA (2017 m. ji sudarė 609 tūkst. Eur, o 2016 m. – 280 tūkst. Eur), ♻♻teigiamą grynąjį pelną (2017 m. jo gauta 55 tūkst. Eur, o 2016 m. buvo patirta 198 tūkst. Eur grynojo nuostolio). Skolos kredito įstaigoms 2017 m. pabaigoje sudarė 1,311 mln. Eur (palyginimui, 2016 m. pabaigoje – 1,768 mln. Eur). Taigi, bendras skolų kredito įstaigoms negrąžintas likutis per 2017 metus sumažėjo 458 tūkst. Eur (26 %). 18

Metinis Pranešimas Pardavimo pajamos, tūkst. Eur per metus 3 500 102 3 500 Sąnaudos, tūkst. Eur per metus 58 3 000 2 500 2 000 1 500 73 3 346 3 000 2 500 2 000 1 500 80 1 082 1 670 1000 500 2 167 1000 500 1 423 1 683 0 2016 2017 0 2016 2017 PA priėmimo tvarkymui pajamos PA pardavimo, transportavimo ir el. energijos pardavimo pajamos Palūkanų ir kitos finansinės sąnaudos Pardavimo savikaina Veiklos sąnaudos Pardavimo pajamų struktūra 2017 metais Savikainos ir veiklos sąnaudų struktūra 2017 metais 1,2 % 0,9 % 7 % 15 % 97 % 0,9 % 49 % 29 % 97 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % PA priėmimo pajamos PA pardavimo pajamos PA transportavimo pajamos El. energijos pardavimo pajamos 49 % 7 % 15 % 29 % Įvairios gamybinės ir veiklos sąnaudos Nusidėvėjimas ir amortizacija Atidėjiniai surinktų PA sutvarkymui Darbo užmokestis 700 600 EBITDA ir grynasis pelnas, tūkst. Eur per metus Skolos kredito įstaigoms metų pabaigoje, tūkst. Eur 2000 1 800 80 500 400 300 200 100 0 –100 –200 280 –198 609 55 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 395 741 622 83 235 570 423 –300 2016 2017 0 2016 2017 eBiTDa Grynasis pelnas Kitos finansinės skolos Kredito linija Ilgalaikė paskola PAS statybai Ilgalaikė paskola PADĮ statybai 19

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD