Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos FINANSINĖS ATASKAITOS BALANSAS UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. BALANSAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. TURTAS PASTABOS NR. 2017.12.31 2016.12.31 EUR EUR A. ILGALAIKIS TURTAS 27 450 841 29 099 875 I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 2 413 15 775 I.1. Plėtros darbai I.2. Prestižas I.3. Programinė įranga 2 413 1 685 I.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės I.5. Kitas nematerialusis turtas 14 090 I.6. Sumokėti avansai II. MATERIALUSIS TURTAS 2 27 305 295 28 975 462 II.1. Žemė 46 377 46 377 II.2. Pastatai ir statiniai 26 768 503 28 415 181 II.3. Mašinos ir įrengimai 78 688 12 647 II.4. Transporto priemonės 90 231 84 575 II.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 321 496 329 599 II.6. Investicinis turtas 0 0 II.6.1. Žemė II.6.2. Pastatai II.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 87 083 III. FINANSINIS TURTAS 0 0 III.1. Įmonių grupės įmonių akcijos III.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms III.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos III.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos III.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms III.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos III.7. Ilgalaikės investicijos III.8. Po vienų metų gautinos sumos III.9. Kitas finansinis turtas IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 3 143 133 108 638 IV.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 143 133 108 638 IV.2. Biologinis turtas IV.3. Kitas turtas B. TRUMPALAIKIS TURTAS 1 159 705 773 057 I. ATSARGOS 4 113 585 123 282 I.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 103 779 114 247 I.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai I.3. Produkcija I.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti I.5. Biologinis turtas I.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti I.7. Sumokėti avansai 9 806 9 035 II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 522 586 627 222 II.1. Pirkėjų skolos 482 890 362 580 II.2. Įmonių grupės įmonių skolos 0 II.3. Asocijuotųjų įmonių skolos 0 II.4. Kitos gautinos sumos 39 696 264 642 III. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 0 3 051 III.1. Trumpalaikes investicijos 3 051 III.2. Terminuoti indėliai 0 IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 523 534 19 502 C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 7 103 624 53 660 TURTAS IŠ VISO: 28 714 170 29 926 592 46

Finansinės Ataskaitos UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. UABTOKSIKA“ BALANSAS (tęsinys) Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PASTABOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. 2017.12.31 2016.12.31 NR. EUR EUR D. STRAIPSNIAI NUOSAVAS KAPITALAS 2017.01.01- 2016.01.01- 5 679 244 5 624 147 I. KAPITALAS 2017.12.31 8 2016.12.31 6 539 757 6 539 757 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 6 539 757 6 539 757 I. I.2. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) I.3. 3 930 418 2 561 686 Savos akcijos, pajai (-) I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627 II. AKCIJŲ PRIEDAI I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059 III. PERKAINOJIMO REZERVAS I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos IV. REZERVAI (2 8 715 563) (2 152 37 232) 507 37 507 I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su III.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) PVM) (1 105 959) (903 951) I.2.2. Pinigų kapitalas išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355) I.2.3. III.2. Sumokėti Savoms akcijoms į biudžetą įsigyti mokesčiai (569 193) (406 637) I.2.4. III.3. Kitos Kiti rezervai išmokos (190 080) (97 37289) 507 37 507 V. GRYNIEJIPAGRINDINĖS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS VEIKLOS (NUOSTOLIAI) PINIGŲ SRAUTAI 19 214 855 (898 409020) 454 (953 117) II. IV.1. INVESTICINĖS Ataskaitinių metų VEIKLOS pelnas PINIGŲ (nuostoliai) SRAUTAI 55 097 (197 850) II.1. IV.2. Ilgalaikio Ankstesnių turto, metų išskyrus pelnas investicijas, (nuostoliai) įsigijimas (121 040) (258 (953 169) 117) (755 267) II.2. E. Ilgalaikio DOTACIJOS turto, SUBSIDIJOS išskyrus investicijas, perleidimas 10 19 942 61 000 164 21 210 736 II.3. F. Ilgalaikių ATIDĖJINIAI investicijų įsigijimas 11 1 285 601 1 058 929 II.4. I. Ilgalaikių Pensijų ir investicijų panašių įsipareigojimų perleidimas atidėjiniai II.5. Paskolų Mokesčių suteikimas atidėjiniai II.6. III. Paskolų Kiti atidėjiniai susigrąžinimas 1 285 601 1 058 929 II.7. G. Gauti MOKĖTINOS dividendai, SUMOS palūkanos IR ĮSIPAREIGOJIMAI 12 1 801 961 2 027 580 II.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR II.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 760 340 696 930 GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169) I.1. Skoliniai įsipareigojimai III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I.2. Skolos kredito įstaigoms 760 340 696 930 III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0 I.3. III.1.1. Akcijų Gauti išleidimas avansai III.1.2. I.4. Savininkų Skolos tiekėjams įnašai nuostoliams padengti III.1.3. I.5. Savų Pagal akcijų vekselius supirkimas čekius mokėtinos sumos III.1.4. I.6. Dividendų Įmonių grupės išmokėjimas įmonėms mokėtinos sumos III.2. I.7. Pinigų Asocijuotosioms srautai, susiję įmonėms su kitais mokėtinos finansavimo sumos šaltiniais (589 783) (301 853) III.2.1. I.8. Finansinių Kitos mokėtinos skolų padidėjimas sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 0 492 376 III.2.1.1. II. Paskolų PER VIENERIUS gavimas METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 492 376 III.2.1.2. Obligacijų TRUMPALAIKIAI išleidimas ĮSIPAREIGOJIMAI 1 041 621 1 330 650 III.2.2. II.1. Finansinių Skoliniai įsipareigojimai skolų sumažėjimas (585 193) (791 023) III.2.2.1. II.2. Paskolų Skolos grąžinimas kredito įstaigoms (530 122) (724 550 027) 389 1 071 517 III.2.2.2. II.3. Obligacijų supirkimas Gauti avansai 788 474 III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos (44 106) (58 650) II.4. Skolos tiekėjams 131 735 75 272 III.2.2.4 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (10 965) (8 346) II.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas II.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas II.7. III.2.5. Kiti Asocijuotosioms finansinės veiklos įmonėms pinigų mokėtinos srautų padidėjimai sumos III.2.6. II.8. Kiti Pelno finansinės mokesčio veiklos įsipareigojimai pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206) II.9. GRYNIEJI Su darbo santykiais FINANSINĖS susiję VEIKLOS įsipareigojimai PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 134853) 943 112 866 IV. II.10. Valiutų Kitos mokėtinos kursų pokyčio sumos įtaka ir trumpalaikiai grynųjų pinigų įsipareigojimai ir pinigų 223 766 70 521 H. ekvivalentų SUKAUPTOS likučiui SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ V. GRYNASIS LAIKOTARPIŲ PINIGŲ PAJAMOS SRAUTŲ PADIDĖJIMAS 13504 032 (895568) 200 5 200 VI. (SUMAŽĖJIMAS) NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 19 502 28 714 170 109 070 29 926 592 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 523 534 19 502 Generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas Generalinis Vyr. direktorius buhalterė __________________ Arūnas Valerija Dirvinskas Greičiuvienė (parašas) Vyr. buhalterė __________________ Valerija Greičiuvienė (parašas) 47

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD