Views
9 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. STRAIPSNIS PASTABOS NR. 2017.01.01- 2017.12.31 EUR 2016.01.01- 2016.12.31 EUR I. Pardavimo pajamos 14 3 448 024 2 237 690 II. Pardavimo savikaina 15 (1 683 173) (1 422 701) III. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis IV. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 764 851 814 989 V. Pardavimo sąnaudos VI. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 16 (1 670 200) (1 081 796) VII. Kitos veiklos rezultatai 17 8 745 39 855 VIII. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos IX. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos X. Kitos palūkanų ir panašios pajamos XI. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas XII. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 18 (57 706) (79 536) XIII. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 45 690 (306 488) XIV. PELNO MOKESTIS 19 9 407 108 638 XV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 55 097 (197 850) Generalinis direktorius Vyr. buhalterė Arūnas Dirvinskas Valerija Greičiuvienė 48

Finansinės Ataskaitos PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. UABTOKSIKA“ Kuro PINIGŲ g., Vilnius, SRAUTŲ įm. kodas ATASKAITA 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. STRAIPSNIAI 2017.01.01- 2017.12.31 2016.01.01- 2016.12.31 I. STRAIPSNIAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 2017.01.01- 2016.01.01- I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 2017.12.31 3 930 418 2016.12.31 2 561 686 I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627 I.1.2. PAGRINDINĖS Kitos įplaukos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 4 190 20 059 I.1. I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų pinigų įplaukos išmokos (su PVM) 3 930 418 2 561 686 (2 715 563) (2 152 232) I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627 I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059 PVM) (1 105 959) (903 951) I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2 715 (850 563) 331) (2 152 232) (744 355) I.2.1. I.2.3. Pinigai, Sumokėti sumokėti į biudžetą žaliavų, mokesčiai prekių ir paslaugų tiekėjams (su (569 193) (406 637) PVM) (1 105 959) (903 951) I.2.4. Kitos išmokos (190 080) (97 289) I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355) GRYNIEJIPAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai 1 214 855 409 454 (569 193) (406 637) I.2.4. II. Kitos INVESTICINĖS išmokos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (190 080) (97 289) II.1. GRYNIEJIPAGRINDINĖS Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, VEIKLOS PINIGŲ įsigijimas SRAUTAI 1 214 (121 855 040) 409 454 (258 169) II.2. INVESTICINĖS Ilgalaikio turto, VEIKLOS išskyrus investicijas, PINIGŲ SRAUTAI perleidimas 61 000 II.1. II.3. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus įsigijimas investicijas, įsigijimas (121 040) (258 169) II.2. II.4. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus perleidimas investicijas, perleidimas 61 000 II.3. II.5. Ilgalaikių Paskolų investicijų suteikimas įsigijimas II.4. II.6. Ilgalaikių Paskolų investicijų susigrąžinimas perleidimas II.5. II.7. Paskolų Gauti dividendai, suteikimas palūkanos II.6. II.8. Paskolų Kitas investicinės susigrąžinimas veiklos pinigų srautų padidėjimas II.7. II.9. II.8. Gauti Kitas dividendai, investicinės palūkanos veiklos pinigų srautų sumažėjimas Kitas GRYNIEJI investicinės INVESTICINĖS veiklos pinigų VEIKLOS srautų padidėjimas PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169) II.9. III. Kitas FINANSINĖS investicinės VEIKLOS veiklos pinigų PINIGŲ srautų SRAUTAI sumažėjimas GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169) III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0 III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI III.1.1. Akcijų išleidimas III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti III.1.1. Akcijų išleidimas III.1.3. Savų akcijų supirkimas III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti III.1.4. Dividendų išmokėjimas III.1.3. Savų akcijų supirkimas III.1.4. III.2. Dividendų Pinigų srautai, išmokėjimas susiję su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) (301 853) III.2.1. Pinigų Finansinių srautai, skolų susiję padidėjimas su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) 0 (301 853) 492 376 III.2.1.1. Finansinių Paskolų gavimas skolų padidėjimas 0 492 376 492 376 III.2.1.1. III.2.1.2. Paskolų Obligacijų gavimas išleidimas 492 376 III.2.1.2. III.2.2. Obligacijų Finansinių išleidimas skolų sumažėjimas (585 193) (791 023) III.2.2.1. Finansinių Paskolų grąžinimas skolų sumažėjimas (585 (530 193) 122) (791 023) (724 027) III.2.2.1. III.2.2.2. Paskolų Obligacijų grąžinimas supirkimas (530 122) (724 027) III.2.2.2. III.2.2.3. Obligacijų Sumokėtos supirkimas palūkanos (44 106) (58 650) III.2.2.3. III.2.2.4 Sumokėtos Lizingo (finansinės palūkanos nuomos) mokėjimai (44 106) (10 965) (58 650) (8 346) III.2.2.4 III.2.3. Lizingo Kitų įmonės (finansinės įsipareigojimų nuomos) mokėjimai padidėjimas (10 965) (8 346) III.2.3. III.2.4. Kitų Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas sumažėjimas III.2.4. III.2.5. Kitų Kiti įmonės finansinės įsipareigojimų veiklos pinigų sumažėjimas srautų padidėjimai III.2.5. III.2.6. Kiti Kiti finansinės finansinės veiklos veiklos pinigų pinigų srautų srautų padidėjimai sumažėjimai (4 590) (3 206) III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206) GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853) GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853) IV. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų IV. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui ekvivalentų likučiui V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS 504 032 (89 568) V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS 504 032 (89 568) (SUMAŽĖJIMAS) (SUMAŽĖJIMAS) VI. VI. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pradžioje pradžioje 19 502 19 502 109 070 109 070 VII. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pabaigoje pabaigoje 523 534 523 534 19 50219 502 Generalinis direktorius __________________ Arūnas Arūnas Dirvinskas Dirvinskas (parašas) (parašas) Vyr. buhalterė __________________ Valerija Valerija Greičiuvienė Greičiuvienė (parašas) (parašas) 49

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD