Views
7 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos Apskaičiuotas nusidėvėjimas pasiskirstė taip: Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pardavimo savikaina 1 531 445 1 471 519 Veiklos sąnaudos 337 496 337 057 Iš viso 1 868 941 1 808 576 Bendrovė savo veikloje naudoja ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą, kuris yra nusidėvėjęs ir kurio likutinė vertė lygi 0,29 Eur, tačiau jo būklė yra patenkinama ir tinkama naudoti tolimesnėje Bendrovės veikloje. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas (Eur) Turto grupės pavadinimas Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Programinė įranga 1 424 7 866 Pastatai ir statiniai 1 424 298 1 340 025 Mašinos ir įrengimai 574 887 559 884 Transporto priemonės 718 673 712 426 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 637 606 633 565 Kitas materialusis turtas 68 937 68 211 IŠ VISO: 3 425 825 3 321 977 Pastatų ir statinių straipsnyje apskaitomos pavojingų atliekų deginimo įrenginio futeruotės keitimo remonto išlaidos (193 755 Eur), pripažintos turtu, kurio likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra 64 585 Eur. Šios remonto išlaidos nudėvimos per 24 mėnesius. Ataskaitiniais metais bendrovė įsigijo teleskopinį krautuvą Bobcat (60,5 tūkst. Eur), smulkintuvo smulkinimo kamerą su peilių komplektu (63,1 tūkst. Eur), lengvąjį automobilį VW Passat (27,8 tūkst. Eur) ir kito ilgalaikio materialaus turto. Viso 2017 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė 203 351 Eur. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 2 251,5 tūkst. eurų, yra įkeistas paskolų grąžinimo užtikrinimui. Vertės sumažėjimo tikrinimas 2017 m. gruodžio 31 d. atliktas ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo patikrinimas diskontuojant būsimuosius pinigų srautus. 62 Bendrovės turto naudojimo vertė nustatyta diskontuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus, kuriuos numatoma gauti naudojant įmonės turtą. Grynieji būsimieji pinigų srautai apskaičiuoti remiantis 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ reikalavimais.

Finansinės Ataskaitos Diskonto norma nustatyta atsižvelgiant į įmonės ilgalaikių paskolų palūkanų normą. Šiuo metu įmonės ilgalaikio skolinimosi kainą sudaro: ♻♻ilgalaikės paskolos PADĮ statybai, kurios negrąžintas likutis 2017-12-31 buvo 423 297 Eur, palūkanos – 3,00 %, ♻♻ilgalaikės paskolos PAS statybai, kurios negrąžintas likutis 2017-12-31 buvo 569 744 Eur, palūkanos – 2,86 %, ♻♻automobilių lizingų, kurių negrąžintas likutis 2017-12-31 buvo 83 150 Eur, vidutinis svertinis palūkanų dydis – 4,74 %, ♻♻2016 m. paimtos kredito linijos, kurios negrąžintas likutis 2017-12-31 buvo 234 538 Eur, palūkanos – 3,60 %. Nepaisant to, kad faktinė Bendrovės skolinimosi kaina (atskirų kreditų palūkanų normų svertinis vidurkis) yra 3,14 %, turto naudojimo vertei apskaičiuoti taikomas žymiai konservatyvesnis skolinimosi kainos įvertis, nustatytas sudedant du komponentus: ♻♻3,00 % dydžio ilgalaikio skolinimosi maržos, nustatytos Bendrovei Luminor banko 2017 m. balandžio 26 d. sudarytu susitarimu dėl ilgalaikės paskolos PADĮ statybai sąlygų pakeitimo (šis dydis parinktas todėl, kad tai buvo vėliausiai su banku dėl ilgalaikės paskolos sąlygų sudarytas susitarimas, kuriam sudaryti Bankas vertino Bendrovės riziką); ♻♻ir palūkanų bazės (6 mėn. tarpbankinės skolinimosi eurais palūkanų normos), kuri, skaičiuojama, prilygs EURIBOR vidutiniam statistiniam dydžiui, t.y. 2,13 % (vidurkis, apskaičiuotas remiantis www.global-rates.com pateikiamais 6 mėn. EURIBOR statistiniais metų pradžios duomenimis, laikotarpyje nuo 1999 m. iki 2017 m.). Atsižvelgiant į tai nustatyta 5,13 % (3,00 %+2,13 %) diskonto norma. Apskaičiuota įmonės turto naudojimo vertė (lygi grynųjų būsimųjų pinigų srautų grynajai vertei) yra 8 699,6 tūkst. Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto, kuriam buvo atliktas vertės sumažėjimo įvertinimas, balansinė vertė buvo 27 241 tūkst. Eur. Bendrovė yra gavusi dotacijas ilgalaikio turto įsigijimui (10 pastaba), kurių likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 19 942 tūkst. Eur. Papildomas vertės sumažėjimas nebuvo pripažintas finansinėse ataskaitose, nes Bendrovės ilgalaikio turto atsiperkamoji vertė (t. y. diskontuotų pinigų srautų vertė) viršija ilgalaikio turto apskaitinę vertę 2017 m. gruodžio 31 d., atėmus gautas dotacijas. 3.3 pastaba. Atidėtojo pelno mokesčio turtas (Eur) Rodikliai Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma Mokesčio bazė Mokesčio suma 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 0 0 Gautinų sumų vertės sumažėjimas 0 0 Atidėjiniai PA sutvarkymui 930 607 703 938 139 591 105 591 Atostogų rezervo suma, priskirta neleidžiamiems įsipareigojimams 23 612 20 317 3 542 3 048 IŠ VISO: 954 219 724 255 143 133 108 638 63

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD