Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos 3.4 pastaba. Atsargos (Eur) Rodikliai Kuras Degalai a) Atsargų įsigijimo savikaina Kitos žaliavos ir komplektavimo gaminiai Iš viso Praėjusių finansinių metų pabaigoje 41 2 821 111 385 114 247 Finansinių metų pabaigoje 28 2 862 100 889 103 779 b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 Finansinių metų pabaigoje c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) Praėjusių finansinių metų pabaigoje 41 2 821 111 385 114 247 Finansinių metų pabaigoje 28 2 862 100 889 103 779 Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas Įkeistų atsargų vertė Atsargos pas trečiuosius asmenis Atsargų vertė, pripažinta laikotarpio sąnaudomis, 2017 m. sudarė 351,2 tūkst. Eur (2016 m. – 256 tūkst. Eur). 3.5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur) Iš pirkėjų gautinos sumos: Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Iš pirkėjų gautinos sumos, bendrąja verte 482 890 364 897 Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas (2 317) Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius 482 890 362 580 Kitos gautinos sumos: 39 696 264 642 kitos gautinos sumos 39 696 264 642 Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso 522 586 627 222 64

Finansinės Ataskaitos 3.6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pinigai banke 514 020 16 819 Pinigai kasoje 9 514 2 683 Iš viso 523 534 19 502 3.7 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai , ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 9 806 9 035 2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos: 103 624 53 660 a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos 102 814 53 102 b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos 310 59 c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos 500 499 3.8 pastaba. Įstatinio kapitalo struktūra ir rezervai Rodikliai Akcijų skaičius Suma, Eur Įstatinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 1. Pagal akcijų rūšis: 1.1. Paprastosios akcijos 22 550 885 6 539 757 1.2. Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos Iš viso 22 550 885 6 539 757 2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 22 135 249 6 419 222 3. Akcijos, kurias turi juridiniai asmenys 384 937 111 632 4. Akcijos, kurias turi fiziniai asmenys 30 699 8 903 5. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė 6. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės 65

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD