Views
9 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos 3.12 pastaba. Bendrovės įsipareigojimų būklė (Eur) Rodikliai Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis ir mokėtiną laikotarpį Per vienerius finansinius metus Finansinės skolos (įskaitant įsipareigojimus dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms): Skolos ar jų dalys, apmokėtinos Po vienerių, bet ne daugiau kaip po penkerių metų 1. Lizingo ar panašūs įsipareigojimai 15 357 67 793 2. Kredito įstaigoms 535 032 692 547 3. Kitos finansinės skolos Kitos mokėtinos sumos: 1. Skolos tiekėjams 131 735 2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 134 943 3. Pelno mokesčio įsipareigojimai 25 088 4. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 108 014 5. Mokėtini taršos mokesčiai 83 700 6. Gauti išankstiniai apmokėjimai 788 7. Kitos mokėtinos sumos 6 964 Po penkerių metų Iš viso 1 041 621 760 340 0 3.13.pastaba. Sukauptos sąnaudos, būsimųjų laikotarpių pajamos Rodikliai 2017-12-31 2016-12-31 Sukauptos sąnaudos 5 200 5 200 Ateinančių laikotarpių pajamos IŠ VISO: 5 200 5 200 68

Finansinės Ataskaitos 3.14 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos 3 345 682 2 165 023 Pavojingų atliekų pardavimo pajamos 32 203 17 534 Transporto paslaugų pajamos 40 737 32 283 Pajamos už pagamintą elektros energiją 29 402 22 850 Iš viso 3 448 024 2 237 690 Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė uždirbo 3 448 tūkst. eurų pardavimo pajamų ir jos net 54,1 % arba 1 210 tūkst. eurų didesnės lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pagrindinę ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,8 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su 2016 m., pavojingų atliekų priėmimo pajamos išaugo 54,5 %, arba 1 181 tūkst. eurų. Ryškų pajamų padidėjimą sąlygojo aktyvi komercinė veikla, taikant lanksčią kainų politiką surinkti didesni pavojingųjų atliekų kiekiai, įdiegtos naujos technologijos, leidžiančios priimti ir sutvarkyti įvairesnes pavojingas ir nepavojingas atliekas (pvz. kondensatorių, freono atliekų tvarkymo linija ir kt.). Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 1 1801,5 t pavojingų atliekų arba 4 099,5 t daugiau nei 2016 m. Pažymėtina tai, jog 2017 m. Bendrovė gavo papildomas pajamas už atliekų tvarkymą pavojingų atliekų sąvartyne. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė taip pat sėkmingai dalyvavo net keliuose itin dideliuose, viešųjų pirkimų būdu vykdytuose atliekų tvarkymo konkursuose. Laimėjus šiuos konkursus Bendrovė vien per 2017 m. lapkričio -gruodžio mėn. gavo daugiau kaip 400 tūkst. Eur pajamų. Pajamų už pavojingų atliekų pardavimą kitiems tvarkytojams 2017 m. gauta 14,7 tūkst. eurų daugiau nei praeitą ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio transporto paslaugų pajamos 22,6 tūkst. eurų mažesnės nei 2016 m. 2017 m. pajamų už pagamintą ir parduotą elektros energiją gauta 29,4 tūkst. eurų, arba 6,6 tūkst. eurų daugiau palyginus su 2016 m. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė, įgyvendinusi kompleksines komercinės veiklos gerinimo priemones, pasiekė ženklaus surenkamų atliekų kiekio ir tuo pačiu pajamų padidėjimo. 3.15 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Darbo užmokesčio sąnaudos 607 632 514 588 Atidėjinio pavojingų atliekų sutvarkymui pokytis 226 672 247 258 Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija 312 352 313 579 Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos 194 304 90 212 Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos 69 705 60 603 Kitos pardavimų savikainos sąnaudos 272 508 196 461 Iš viso 1 683 173 1 422 701 69

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD