Views
7 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos 3.19 pastaba. Pelno mokestis (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius 45 690 (306 488) Neapmokestinamos pajamos 4 420 2 146 Neleidžiami atskaitymai 519 018 266 529 Skirtingo pripažinimo sąnau dos (mažina pelną) 2 769 33 823 Iš veiklos pelno atskaityta sukauptų veiklos nuostolių suma 390 264 Mokestinis pelnas (nuostolis) 167 256 (75 928) Einamojo laikotarpio pelno mokestis (25 088) - Atidėtojo pelno mokesčio pokytis 34 495 108 638 Pelno mokesčio sąnaudos 9 407 108 638 3.20 pastaba. Prekių ir paslaugų mainai 2017 ir 2016 finansiniais metais Bendrovė nevykdė prekių ir paslaugų mainų. 3.21 pastaba. Apskaitos politikos pakeitimai Per šiuos ir praėjusius finansinius metus nebuvo apskaitos politikos pakeitimų. 72

Finansinės Ataskaitos 3.22 pastaba. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse Gautos garantijos. Bendrovė neturi neatšaukiamai (negrąžinamai) suteiktų garantijų, patvirtintų vekselių, suteiktų paskolų bei trečiųjų asmenų nuosavybės. Bendrovė yra pasitvirtinusi Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Šiame plane yra numatytos priemonės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir numatyta bendra 1 602,3 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias garantijas: ♻ ♻ InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 173 772 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteiktas LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d. ♻♻InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 93 139 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Alytaus filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d. ♻♻InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 169 579 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Klaipėdos filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d. ♻♻InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 1 163 067 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d. ♻♻InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 2 724 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. Nepanaudotas finansavimas. 2013 m. Bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB Luminor bankas pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimui finansuoti. Kredito suma 1 701 tūkst. eurų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 2017 m. gruodžio 31 d. paimta 1 697 tūkst. eurų kredito, liko nepanaudota 4 tūkst. eurų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos bankui jau grąžinta 1 273 tūkst. eurų kredito. Šiai paskolai gauti ataskaitiniu laikotarpiu AB Luminor bankui buvo įkeistas Bendrovės turtas, kurio likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 902 906 eurų ir gauta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija. 3.23 pastaba. Finansiniai ryšiai su vadovais ir kitomis susijusiomis šalimis (Eur) A. Rodikliai Priskaičiuotos sumos (sumokėtos), susijusios su darbo santykiais: 1. Įmonės vadovams Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 182 459 123 979 1.1. Pagrindinis darbo užmokestis 159 630 118 426 1.2. Premijos 11 255 5 553 1.3. Išeitinės kompensacijos 11 574 2. Kitoms susijusioms šalims Vidutinis vadovų skaičius per metus 6 5 Bendrovė neturėjo sandorių su kitomis susijusiomis šalimis. Likutis metų pabaigoje 73

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD