Views
6 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos 3.26 pastaba. Neapibrėžtumai Pasirašydamas rangos sutartį dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos rangovas Hafner GmbH pateikė garantiją, kuria įsipareigojo sumokėti Bendrovei baudą tuo atveju, jeigu deginimo įrenginio faktinės eksploatacijos sąnaudos viršys rangovo garantuotąsias. Eksploatuojant deginimo įrenginį patirtos faktinės eksploatacijos sąnaudos viršijo rangovo garantuotąsias, 2015 m. Bendrovė pateikė rangovui Hafner G.m.b.H.-S.r.l. pretenziją ir sąskaitą dėl baudos už garantijos nevykdymą ir reikalavimą sumokėti baudą už vartojamos energijos, vandens, reagentų ir papildomo kuro sąnaudų garantijos nevykdymą pagal pirkimų dokumentų priedą „Garantijos“. Bendrovė nėra užtikrinta dėl baudos reikalavimo įvykdymo, todėl baudos reikalavimas neįtrauktas į Bendrovės apskaitą (t.y. pajamos apskaitoje nėra pripažintos, rangovo skola taip pat nėra apskaitoma kaip gautina suma). Baudos suma (1 259 616 Eur) iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nėra sumokėta. UAB „Toksika“ 2016 m. balandžio 12 d. pateikė civilinį ieškinį ikiteisminiame tyrime su prašymu pripažinti civiliniu ieškovu bei iš kaltų asmenų priteisti žalos atlyginimą. Ieškinys grindžiamas tuo, jog Rangovas Hafner SRL tinkamai neįvykdė visų Rangos sutartyje numatytų įsipareigojimų, ko pasekmėje UAB „Toksika“ patyrė 1 462 684,62 Eur nuostolių, kurių atlyginimo užtikrinimui Rangovas turėjo pateikti Įvykdymo garantiją, kuri įtariama, jog yra suklastota. 2016 m. gegužės 2 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pripažino bendrovę civiliniu ieškovu dėl minėtos žalos atlyginimo. Dalį šių nuostolių, t.y. 301 768 Eur defektinio laikotarpio sąnaudų, kurių kompensavimui rangovui yra pateiktos sąskaitos, Bendrovė yra įtraukusi į apskaitą. Likusi patirtų nuostolių dalis nėra įtraukta į apskaitą, nes Bendrovė nėra užtikrinta dėl šio reikalavimo įvykdymo. 2017 m. gruodį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kurioje konstatavo senaties termino taikymą, aktualų Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoms Bendrovės administracinėms byloms. Minėtose bylose Bendrovė yra pateikusį skundus dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) direktoriaus įsakymų 2014-06-23 Nr. TI-121 ir 2014-07-17 Nr. TI-118, kuriuose numatytos Bendrovės grąžintinos ES ir bendrojo finansavimo lėšos – 980 212,00 Eur ir 9 793,08 Eur. Remiantis LVAT nutartyje nustatytu senaties termino taikymu, tikimasi, kad minėtas Bendrovės bylas bus galima užbaigti pritaikius senatį, tuomet Bendrovei neatsiras pasekmės dėl lėšų grąžinimo. Pažymėtina, kad pagrindas lėšų grąžinimui atsirado dėl APVA padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas ___________________ Vyriausioji buhalterė Valerija Greičiuvienė ___________________ 76

Pavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra Pavojingųjų atliekų surinkimas Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys Šiaulių rajone Pavojingųjų atliekų sąvartynas Šiaulių rajone Griežta aplinkos apsaugos kontrolė Nuolatinis įrenginio stebėjimas. Moderni atliekų tyrimų laboratorija.

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD