Views
1 week ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas VEIKLOS APŽVALGA Paslaugos ir infrastruktūra UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė) yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turinti licenciją tvarkyti pavojingąsias atliekas (toliau – PA). PA surinkimo ir tvarkymo paslaugos tiesiogiai ir per tarpininkus (surinkėjus) teikiamos visiems Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikloje jos susidaro. PA surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju Bendrovės transportu, užtikrinant operatyvų jų išvežimą. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos Bendrovės PA aikštelėse Vilniuje, Šiaulių rajone, Klaipėdos rajone ir Alytaus rajone. PA tvarkymo procesą sudaro šios svarbiausios operacijos: ♻♻PA surinkimas (priėmimas) ir transportavimas specialiu Bendrovės transportu iki jų šalinimo vietos, ♻♻PA laikinas saugojimas (tol, kol bus pašalintos arba perduotos kitiems tvarkytojams), ♻♻PA šalinimas (deginant PA deginimo įrenginyje, šalinant PA sąvartyne ar kitokiais būdais), ♻♻arba jų perdavimas galutiniam sutvarkymui kitiems tvarkytojams (pvz., neturint technologijų ir / arba leidimo šalinti konkrečios rūšies PA arba pasiekus leidimuose nustatytus veiklos apimties ribojimus). Bendrovė priima PA ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi PA tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų. Bendrovės PA tvarkymo infrastruktūrą sudaro tokie pagrindiniai objektai: ♻♻PA surinkimo punktai ir laikinojo saugojimo aikštelės ♻♻PA deginimo įrenginys (PADĮ) ♻♻PA sąvartynas (PAS) ŠIAULIAI ≤10 758 t/m. ≤8 000 t/m. ≤9 000 t KLAIPĖDA ≤2 610 t ≤7 234 t ≤8 000 t/m. ≤9 000 t/m. PA surinkimo punktai ≤10 758 t ≤8 000 t/m. PA laikinojo saugojimo aikštelės (leidžiama saugoti iki 10 758 t PA vienu metu) PA deginimo įrenginys (leidžiama deginti iki 8 000 t PA per metus) VILNIUS ≤604 t ≤9 000 t/m. PA sąvartynas (leidžiama šalinti iki 9 000 t PA per metus) ≤310 t ALYTUS Bendrovės administracija 6

Metinis Pranešimas Pajamų šaltiniai Rinka ir konkurencija Bendrovės pardavimo pajamas sudaro keturių rūšių pajamos: 1) PA priėmimo tvarkymui pajamos, 2) PA pardavimo pajamos, 3) PA transportavimo pajamos ir 4) pagamintos el. energijos pardavimo pajamos. Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – PA priėmimas sutvarkymui. Atliekų turėtojas (Bendrovės klientas) perduoda Bendrovei pavojingąsias atliekas, kartu su jomis perleisdamas Bendrovei ir atsakomybę už jų tinkamą sutvarkymą. Už šią paslaugą atliekų turėtojas (Bendrovės klientas) sumoka Bendrovei sutartą kainą, o Bendrovė iš kliento (atliekų turėtojo) gautomis pajamomis vėliau dengia sąnaudas, patiriamas tvarkant šias atliekas. PA priėmimo pajamos sudaro 96–97 % Bendrovės pardavimo pajamų. Dalies priimtų atliekų Bendrovė negali savarankiškai galutinai sutvarkyti, kadangi neturi tam tinkamų technologijų ir (arba) leidimo jas tvarkyti – tokias atliekas Bendrovė perduoda galutiniam sutvarkymui kitiems tvarkytojams. Dažniausiai tokiais atvejais Bendrovė patiria sąnaudų (sumoka atliekų tvarkytojui už paslaugą), tačiau retais atvejais – priešingai – gauna pajamų (parduoda teigiamos vertės atliekas, pvz., metalų laužą). Tokių pajamų dalis Bendrovės pardavimo pajamų struktūroje paprastai sudaro apie 1 %. Taip pat Bendrovė gauna pajamų už PA transportavimą specialiu transportu (paprastai – 1–2 % Bendrovės pardavimo pajamų) ir el. energijos, pagamintos PA deginimo procese, pardavimą energijos skirstymo operatoriui ESO (paprastai – apie 1 % Bendrovės pardavimo pajamų). Esant poreikiui, Bendrovė teikia ir atliekų surinkimo, ekstremalių situacijų likvidavimo, atliekų perpakavimo paslaugas. Pajamos iš tokių paslaugų pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos „Kitos veiklos rezultatų“ eilutėje ir paprastai sudaro apie 1 %, lyginant su pardavimo pajamomis. Lietuvoje galiojantys teisės aktai riboja PA įvežimą iš kitų šalių, todėl savo tiksline rinka Bendrovė laiko tik Lietuvoje susidarančias PA. Atliekų apskaitos duomenimis, kuriuos skelbia Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvoje 2016 metais buvo surinkta 165 tūkst. t PA, o diagramoje raudonai pateikta krypties linija, suformuota remiantis 2012–2016 metų duomenimis, rodo jų surinkimo nuosaikaus didėjimo tendenciją. Deja, dalis pavojingų atliekų nepatenka į oficialiąją PA statistiką, nes identifikuojamos kaip „nepavojingos“ (kartu su komunalinėmis atliekomis šalinamos buitinių atliekų sąvartynuose arba deginimo jėgainėse) arba išvis nepriduodamos tvarkytojams (šalinamos savarankiškai arba jomis prekiaujama juodojoje PA rinkoje). Tai pigūs, tačiau neleistini ir aplinkai bei žmonių sveikatai žalingi, o kartais – katastrofinių padarinių turintys tokių atliekų tvarkymo būdai. Bendrovės specialistų vertinimu, vien buitinių atliekų sąvartynuose kasmet nelegaliai šalinama apie 10 tūkst. t PA. Taigi, tikrasis susidarančių PA kiekis Lietuvoje yra didesnis. Tačiau skirtingų rūšių PA tvarkytinos skirtingais būdais, todėl Bendrovė savo pajėgumais (PADĮ ir PAS) gali tvarkyti tik dalį visų susidarančių PA. Bendrovės vertinimu, tokių atliekų kasmet susidaro apie 30 tūkst. t, o Bendrovės užimama šių atliekų rinkos dalis 2017 metais siekė maždaug 35 %. Kai kuriuose siauruose rinkos segmentuose Bendrovė užima didesnę dalį rinkos, pvz.: dažų, lakų, užterštos taros atliekų segmente – apie 50 %, o laboratorinių cheminių medžiagų, užterštų pašluosčių atliekų segmente – apie 80 % rinkos. Surinkta PA, tūkst. t (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys) 180 160 140 120 100 80 60 135 173 156 156 165 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 Pastaba: 2017 metų duomenys dar nėra paskelbti. 7

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD