06.02.2019 Views

SIKONXXXI

Informacinis bukletas

Informacinis bukletas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SIKONRETROSPEKTYVA

SIKONkonkursas-tairenginys,turintisgiliastradicijas.Pirmasiskonkursasbuvosurengtas1983m.,trijų

ambicingųVGTUstudentų,šiandiengeraižinomų

architektų,A.Ambraso,G.Čaikausko,A.Karaliaus

iniciatyva.Jotema– ,Manonamas‘.Pagrindinis

renginiotikslas–vienytiįvairiųaukštųjųmokyklųstudentusirskatintiišliptiišakademiniųrėmų–išlikoiki

šiųdienų,tačiaujoformataslaikuibėgantkeitėsi.

DabartinisSIKON formatas–išvažiuojamosios

trijųdienųdirbtuvės,kuriųmetuarchitektūrosir

kitųkūrybiniųspecialybiųstudentai,kartusušių

sričiųprofesionalais,pristatosavoidėjas,diskutuoja

beiaktyviaidalyvauja architektūrinės

kultūrosvystymosiprocese.

2018m.birželio29–liepos1dienomisvykojubiliejinis

XXX–asisSIKON.Jo tema –„Konkrečiojiutopija“,

kuribuvonagrinėjamašeštamepagaldydįLietuvos

mieste–Alytuje.Šiojepost-sovietinėjegyvenvietėje

buvo analizuojamaserdvėsirsociumo ryšysbei

konkrečiosiosutopijossiekis.


RENGINIO KONCEPCIJA

KiekvienaismetaisSIKONkūrybinėsdirbtuvėsišsiskiriasavotema,kuriosdėkabandomaatskleistivyraujančiąproblematiką.

SIKONplatformojereiškiamosnaujosidėjos,skatinamas

individualumas beikūrybiškumas. Šis

konkursasgvildenaįvairiųsričiųproblemas,pasitelkiantarchitektūrosformą.Realizuotosidėjosviešai

irkritiškaiįvertinamos kompetentingų komisijos

narių.

SIKON’19IDĖJA

JauniausiasLietuvosmiestas-Visaginas-dirbtinumoirnatūralumosamplaika.Mažasiruždarasmiestelisnevienatominėelektrinė,depopuliacija,emigracija

arlyg vaiduokliaimieste paliktinebaigti

statytidaugiabučiai.Čiaįžvelgiameturtingą įvairiakultūrępatirtį,neatrastągamtą,savitąarchitektūrinįidentitetąirdarneišnaudotąbeineatskleistą

potencialą.

KaipVisaginąpadarytivisosLietuvosdalimi?Kaip

sujungtitai,kasišpirmožvilgsniokardinaliaiskiriasi

irrastivieningąsintezę?Architektūrosmonumentalumasbeigamtosminkštumasirtrapumas.

Gyventojųmultikultūriškumasbeiatskirasindivido

gyvenimas.Ararchitektūrairmenasgalėtųtapti

jungtimitarpžmonių,erdviųargalnetmiestų?Šių

metų SIKON'assieksrastiatsakymusirpristatyti

savounikalų,SIKON’iškąpožiūrį.


REKLAMOSGALIMYBĖS

.

Partneriopaskaita,produktoarveiklospristatymasrenginio

metu.

.

.

.

.

.

.

.

PartneriopaskaitaVGTUarchitektūrosfakultete.

Partneriologotipasantiškabų,stendų,vėliavų,renginiometu.

Partnerių logotipai bus pridedami prie

reklaminėsmedžiagos,kuribusplatinamasocialiniuosetinklalapiuose.

Partneriologotipasinformaciniuoseleidiniuose(renginioprogramoje,lankstinuke).

Partneriųatributikairproduktaipoilsioirdarbozonose.

Partneriologotipasrenginiofilmukuose.

PartneriologotipasplakatuoseLietuvosuniversitetams(VGTU,

VDA,KTU).

Reklamapradiniuosekompiuteriųekranuoserenginiometu,

priešprezentaciją.

.

.

.

.

SIKON ,Facebook‘paskyroje(virš800like‘ų)

VGTUSA ,Facebook‘paskyroje(virš7300like‘ų)

VGTUSAAF,Facebook‘paskyroje(virš1200like‘ų)

ARDI,Facebook‘paskyroje(virš1000like‘ų)

VDAArchitektūroskatedros,Facebook‘paskyroje

(virš400like’ų)

VGTUArchitektūrosfakulteto ,Facebook‘paskyroje

(virš1100like‘ų)

Architektūrosstudentųklubo ,Facebook‘paskyroje

(virš1200like’ų)

EASALithuania ,Facebook‘paskyroje(virš6000like’ų)

Renginioinformacijakartusupartnerių

logotipaisbusplatinamanaujienųportaluose.

.

architektusajunga.lt

sa.lt

pilotas.lt

archfondas.lt


SIŪLOMOSRĖMĖJŲPOZICIJOS

Generalinisrėmėjas(nuo1500eur) )

)

Mecenatas(nuo900eur

Rėmėjas(nuo300eur

Rėmėjassavosiūloma

produkcija

Kitosrėmimopozicijos

Pristatymasrenginioatidarymometubei

apdovanojantlaureatus.

Vėliavosrenginiovietoje.

Dominuojančiosiškabosrenginiovietoje.

Dominuojantyslogotipaivisojerenginioreklamos

sklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Žodinėreklamarenginiometu.

Galimybėįsteigtipriząnugalėtojams.

Paskaitųrengimasargaminiųprezentacija.

Atributikosirproduktųeksponavimas

poilsio/pramogųzonoje.

Vėliavosrenginiovietoje.

Iškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginioreklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Keliosiškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginio

reklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Iškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginio

reklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Pagalsusitarimą.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


KONTAKTAI

GabijaBružaitė

+37061596006

MarijaJagnieškutė

+37061844504

www.facebook.com/Sikon2019/

Sikonas@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!