06.02.2019 Views

SIKONXXXI

Informacinis bukletas

Informacinis bukletas

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SIKONRETROSPEKTYVA

SIKONkonkursas-tairenginys,turintisgiliastradicijas.Pirmasiskonkursasbuvosurengtas1983m.,trijų

ambicingųVGTUstudentų,šiandiengeraižinomų

architektų,A.Ambraso,G.Čaikausko,A.Karaliaus

iniciatyva.Jotema– ,Manonamas‘.Pagrindinis

renginiotikslas–vienytiįvairiųaukštųjųmokyklųstudentusirskatintiišliptiišakademiniųrėmų–išlikoiki

šiųdienų,tačiaujoformataslaikuibėgantkeitėsi.

DabartinisSIKON formatas–išvažiuojamosios

trijųdienųdirbtuvės,kuriųmetuarchitektūrosir

kitųkūrybiniųspecialybiųstudentai,kartusušių

sričiųprofesionalais,pristatosavoidėjas,diskutuoja

beiaktyviaidalyvauja architektūrinės

kultūrosvystymosiprocese.

2018m.birželio29–liepos1dienomisvykojubiliejinis

XXX–asisSIKON.Jo tema –„Konkrečiojiutopija“,

kuribuvonagrinėjamašeštamepagaldydįLietuvos

mieste–Alytuje.Šiojepost-sovietinėjegyvenvietėje

buvo analizuojamaserdvėsirsociumo ryšysbei

konkrečiosiosutopijossiekis.


RENGINIO KONCEPCIJA

KiekvienaismetaisSIKONkūrybinėsdirbtuvėsišsiskiriasavotema,kuriosdėkabandomaatskleistivyraujančiąproblematiką.

SIKONplatformojereiškiamosnaujosidėjos,skatinamas

individualumas beikūrybiškumas. Šis

konkursasgvildenaįvairiųsričiųproblemas,pasitelkiantarchitektūrosformą.Realizuotosidėjosviešai

irkritiškaiįvertinamos kompetentingų komisijos

narių.

SIKON’19IDĖJA

JauniausiasLietuvosmiestas-Visaginas-dirbtinumoirnatūralumosamplaika.Mažasiruždarasmiestelisnevienatominėelektrinė,depopuliacija,emigracija

arlyg vaiduokliaimieste paliktinebaigti

statytidaugiabučiai.Čiaįžvelgiameturtingą įvairiakultūrępatirtį,neatrastągamtą,savitąarchitektūrinįidentitetąirdarneišnaudotąbeineatskleistą

potencialą.

KaipVisaginąpadarytivisosLietuvosdalimi?Kaip

sujungtitai,kasišpirmožvilgsniokardinaliaiskiriasi

irrastivieningąsintezę?Architektūrosmonumentalumasbeigamtosminkštumasirtrapumas.

Gyventojųmultikultūriškumasbeiatskirasindivido

gyvenimas.Ararchitektūrairmenasgalėtųtapti

jungtimitarpžmonių,erdviųargalnetmiestų?Šių

metų SIKON'assieksrastiatsakymusirpristatyti

savounikalų,SIKON’iškąpožiūrį.


REKLAMOSGALIMYBĖS

.

Partneriopaskaita,produktoarveiklospristatymasrenginio

metu.

.

.

.

.

.

.

.

PartneriopaskaitaVGTUarchitektūrosfakultete.

Partneriologotipasantiškabų,stendų,vėliavų,renginiometu.

Partnerių logotipai bus pridedami prie

reklaminėsmedžiagos,kuribusplatinamasocialiniuosetinklalapiuose.

Partneriologotipasinformaciniuoseleidiniuose(renginioprogramoje,lankstinuke).

Partneriųatributikairproduktaipoilsioirdarbozonose.

Partneriologotipasrenginiofilmukuose.

PartneriologotipasplakatuoseLietuvosuniversitetams(VGTU,

VDA,KTU).

Reklamapradiniuosekompiuteriųekranuoserenginiometu,

priešprezentaciją.

.

.

.

.

SIKON ,Facebook‘paskyroje(virš800like‘ų)

VGTUSA ,Facebook‘paskyroje(virš7300like‘ų)

VGTUSAAF,Facebook‘paskyroje(virš1200like‘ų)

ARDI,Facebook‘paskyroje(virš1000like‘ų)

VDAArchitektūroskatedros,Facebook‘paskyroje

(virš400like’ų)

VGTUArchitektūrosfakulteto ,Facebook‘paskyroje

(virš1100like‘ų)

Architektūrosstudentųklubo ,Facebook‘paskyroje

(virš1200like’ų)

EASALithuania ,Facebook‘paskyroje(virš6000like’ų)

Renginioinformacijakartusupartnerių

logotipaisbusplatinamanaujienųportaluose.

.

architektusajunga.lt

sa.lt

pilotas.lt

archfondas.lt


SIŪLOMOSRĖMĖJŲPOZICIJOS

Generalinisrėmėjas(nuo1500eur) )

)

Mecenatas(nuo900eur

Rėmėjas(nuo300eur

Rėmėjassavosiūloma

produkcija

Kitosrėmimopozicijos

Pristatymasrenginioatidarymometubei

apdovanojantlaureatus.

Vėliavosrenginiovietoje.

Dominuojančiosiškabosrenginiovietoje.

Dominuojantyslogotipaivisojerenginioreklamos

sklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Žodinėreklamarenginiometu.

Galimybėįsteigtipriząnugalėtojams.

Paskaitųrengimasargaminiųprezentacija.

Atributikosirproduktųeksponavimas

poilsio/pramogųzonoje.

Vėliavosrenginiovietoje.

Iškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginioreklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Keliosiškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginio

reklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Iškabosrenginiovietoje.

Logotipaivisojerenginio

reklaminėjesklaidoje.

Žodinėreklamarenginiometu.

Irdaugiau(pagalsusitarimą).

Pagalsusitarimą.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


KONTAKTAI

GabijaBružaitė

+37061596006

MarijaJagnieškutė

+37061844504

www.facebook.com/Sikon2019/

Sikonas@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!