12.12.2020 Views

Povilas Januševičius - „Namai" [ 1917 m. ]

Jūs vartote vieną iš knygų, skaitmenizuotų projekto 2.0 metu. Tai atrinkti, reti 1910-1950 m. leidiniai, susiję su Kauno modernizmo architektūra, apie kurią iniciatyva „Ekskursas” kuria ekskursijas. Leidiniai skirti ne tik autentiškų pastatų savininkams ir valdytojams, bet ir plačiajai visuomenei - naudotis atvira prieiga ir susipažinti su vyravusiomis statybomis technologijomis, atrasti vertingiausias, autentiškas pastatų detales, gyvenimo būdo principus. Šiuos leidinius galima naudoti nekomerciniais tikslais, reflektuoti apie šiuolaikines statybas tarpukariu sukurtos statybos kultūros fone ir tai tampa alternatyva gyvoms ekskursijoms. Kita projekto dalis - devynių autorinių radijo laidų ciklas, kuriame išgirsite pokalbius apie atskiras knygas, jose atrastas temas ir kitas „Ekskurso” komandos patirtis. Visas knygas ir radijo laidas galite surasti www.ekskursas.lt

Jūs vartote vieną iš knygų, skaitmenizuotų projekto 2.0 metu. Tai atrinkti, reti 1910-1950 m. leidiniai, susiję su Kauno modernizmo architektūra, apie kurią iniciatyva „Ekskursas” kuria ekskursijas.

Leidiniai skirti ne tik autentiškų pastatų savininkams ir valdytojams, bet ir plačiajai visuomenei - naudotis atvira prieiga ir susipažinti su vyravusiomis statybomis technologijomis, atrasti vertingiausias, autentiškas pastatų detales, gyvenimo būdo principus. Šiuos leidinius galima naudoti nekomerciniais tikslais, reflektuoti apie šiuolaikines statybas tarpukariu sukurtos statybos kultūros fone ir tai tampa alternatyva gyvoms ekskursijoms.

Kita projekto dalis - devynių autorinių radijo laidų ciklas, kuriame išgirsite pokalbius apie atskiras knygas, jose atrastas temas ir kitas „Ekskurso” komandos patirtis.

Visas knygas ir radijo laidas galite surasti www.ekskursas.lt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ekskursas2.0

Vizualinisidentitetas:ViltėŽumbakytė

Jūsvartotevienąišknygų,skaitmenizuotųprojekto2.0metu.Taiatrinkti,reti1910-1950m.leidiniai,

susijęsuKaunomodernizmoarchitektūra,apiekuriąiniciatyva„Ekskursas”kuriaekskursijas.

Leidiniaiskirtinetikautentiškųpastatųsavininkamsirvaldytojams,betirplačiajaivisuomenei-naudotis

atviraprieigairsusipažintisuvyravusiomisstatybomistechnologijomis,atrastivertingiausias,autentiškas

pastatųdetales,gyvenimobūdoprincipus.Šiuosleidiniusgalimanaudotinekomerciniaistikslais,

reflektuotiapiešiuolaikinesstatybastarpukariusukurtosstatyboskultūrosfoneirtaitampaalternatyva

gyvomsekskursijoms.

Kitaprojektodalis-devyniųautoriniųradijolaidųciklas,kuriameišgirsitepokalbiusapieatskiras

knygas,joseatrastastemasirkitas„Ekskurso”komandospatirtis.

Visasknygasirradijolaidasgalitesurastiwww.ekskursas.lt

Projektąvykdo:

visuomeninėiniciatyva„Ekskursas”.

Projektąfinansuoja:

Kaunas

2020gruodžiomėn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!