17.12.2020 Views

Jonas Simoliunas - STATYBA III tomas [1940 m.]

Jūs vartote vieną iš knygų, skaitmenizuotų projekto „Ekskursas 2.0“metu. Tai reti 1910–1950 m. leidiniai, susiję su Kauno modernizmo architektūra, įkvėpusia „Ekskurso“ komandą rengti ekskursijas. Leidiniai skirti ne tik autentiškų pastatų savininkams ir valdytojams, bet ir plačiajai visuomenei – naudotis atvira prieiga ir susipažinti su vyravusiomis statybos technologijomis, atrasti vertingiausias, autentiškas pastatų detales, gyvenimo būdo principus. Šiuos leidinius galima naudoti nekomerciniais tikslais, tarpukario statybų kultūros fone mąstyti apie šiuolaikines statybas, tai – alternatyva gyvoms ekskursijoms. Kita projekto dalis – devynių radijo laidų ciklas, kuriame išgirsite pokalbius apie atskiras knygas, jose atrastas temas ir kitas „Ekskurso“ komandos patirtis. Visas knygas ir radijo laidas galite surasti www.ekskursas.lt Projektą vykdo: visuomeninė iniciatyva „Ekskursas“. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 2020 m. gruodžio mėn.

Jūs vartote vieną iš knygų, skaitmenizuotų projekto „Ekskursas 2.0“metu. Tai reti 1910–1950 m. leidiniai, susiję su Kauno modernizmo architektūra, įkvėpusia „Ekskurso“ komandą rengti ekskursijas.

Leidiniai skirti ne tik autentiškų pastatų savininkams ir valdytojams, bet ir plačiajai visuomenei – naudotis atvira prieiga ir susipažinti su vyravusiomis statybos technologijomis, atrasti vertingiausias, autentiškas pastatų detales, gyvenimo būdo principus. Šiuos leidinius galima naudoti nekomerciniais tikslais, tarpukario statybų kultūros fone mąstyti apie šiuolaikines statybas, tai – alternatyva gyvoms ekskursijoms. Kita projekto dalis – devynių radijo laidų ciklas, kuriame išgirsite pokalbius apie atskiras knygas, jose atrastas temas ir kitas „Ekskurso“ komandos patirtis. Visas knygas ir radijo laidas galite surasti www.ekskursas.lt

Projektą vykdo: visuomeninė iniciatyva „Ekskursas“. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

2020 m. gruodžio mėn.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


Vizualinisidentitetas:ViltėŽumbakytė

Ekskursas2.0

Jūsvartotevienąišknygų,skaitmenizuotųprojekto„Ekskursas2.0“metu.Taireti1910–1950m.leidiniai,

susijęsuKaunomodernizmoarchitektūra,įkvėpusia„Ekskurso“komandąpradėtirengtiekskursijas.

Leidiniaiskirtinetikautentiškųpastatųsavininkamsirvaldytojams,betirplačiajaivisuomenei–naudotis

atviraprieigairsusipažintisuvyravusiomisstatybostechnologijomis,atrastivertingiausias,autentiškas

pastatųdetales,gyvenimobūdoprincipus.Šiuosleidiniusgalimanaudotinekomerciniaistikslais,

tarpukariostatybųkultūrosfoneapmąstytišiuolaikinesstatybas.Taitampaalternatyvagyvoms

ekskursijoms.

Kitaprojektodalis–devyniųradijolaidųciklas,kuriameišgirsitepokalbiusapieatskirasknygas,jose

atrastastemasirkitas„Ekskurso“komandospatirtis.

Visasknygasirradijolaidasgalitesurastiwww.ekskursas.lt

Projektąvykdo:

visuomeninėiniciatyva„Ekskursas”.

Projektąfinansuoja:

Kaunas

2020gruodžiomėn.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!