07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KĄ ŽINOTI

SAVANO-

RIAUJANT?

Vilkėdamas Kultūristo aprangą ir pasitikdamas

svečius, sulaukęs klausiančio žvilgsnio

ar akimirkos, kai reikia priimti sprendimą,

žinok atsakymus, jauskis ramiai ir užtikrintai.

Pristatome Kultūristo elgesio gaires renginių

metu nuo A iki Z: perskaityk, įsidėmėk

ir viskas eisis puikiai.

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!