07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KĄ ŽINOTI

SAVANO-

RIAUJANT?

Vilkėdamas Kultūristo aprangą ir pasitikdamas

svečius, sulaukęs klausiančio žvilgsnio

ar akimirkos, kai reikia priimti sprendimą,

žinok atsakymus, jauskis ramiai ir užtikrintai.

Pristatome Kultūristo elgesio gaires renginių

metu nuo A iki Z: perskaityk, įsidėmėk

ir viskas eisis puikiai.

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!