07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KAS YRA EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ?

Keiskimės!

Ko laukti 2020–2022 metais?

KAIP SAVANORIAUTI?

Kuo išsiskiria kultūristas?

Kaip prisijungti prie kultūristų?

Ką moka kultūristas?

KĄ VEIKIA KULTŪRISTAS?

Renginiuose

Nuotoliu

Programose

KĄ ŽINOTI SAVANORIAUJANT?

Prieš renginį

Per renginį

Po renginio

Pasitinkant svečius

Viešojoje erdvėje

KĄ DAR SVARBU ŽINOTI?

PASIKALBĖKIM!

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

26

28

30

31

32

33

34

35

TURINYS

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!