Nekilnojamasis turtas investuotojams. Molėtų rajono savivaldybė

moletai.tvic

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrui bendradarbiaujant su rajono savivaldybe parengtas elektroninis nekilnojamojo turto leidinys investuotojams, pristatantis savivaldybės sprendimus ir pagalbą investuotojams.
Leidinys skirtas verslo atstovams, investuotojams, ieškantiems erdvių vykdyti komercinę veiklą – statyti, kurti verslo objektus Molėtų rajone. Šiame krašte pirmenybė teikiama modernioms ir inovatyvioms, aplinkai draugiškoms pramonės veiklos sritims.
Tarp pristatomų savivaldybės nekilnojamojo turto objektų – žemės sklypai ir statiniai, pritaikyti ar formuojami komercinei veiklai, esantys vaizdingose bei strategiškai patogiose rajono ir miesto vietose.

Molėtųrajonosavivaldybės

NEKILNOJAMASISTURTAS

INVESTUOTOJAMS


Molėtai– naujų galimybių vieta ne tik kurtinamus,bet ir

įgyvendintiverslo idėjas.Viskasprasidedanuo naujosidėjos–

svajonėsįgyvendinimoarpotencialiosinvesticijos.

Molėtųrajonosavivaldybėsiekiapadėtiirpaskatintišiasidėjas–

steigiamus naujus beiplečiant esamus verslus.Sukurtos ir

įgyvendinamosverslo paskatosprogramos:teikiama finansinė

parama, mokesčių lengvatos. Taip pat siekiama mažinti

biurokratinę naštą, tenkančią verslams, stiprinami verslo,

nevyriausybiniųorganizacijųirsavivaldybėsryšiai.

Ne mažiau svarbi – formuojama komercinės paskirties

nekilnojamo turto pasiūla. Investuotojams Molėtų rajone

pirmenybė teikiama moderniomsir inovatyviomsekologiškos

pramonėssritims,kuriosyra ne tikgamtą tausojančios,betir

siejamossuateitiesperspektyva.Molėtųrajonas,kaip unikalus

turistinisežerųkraštas,atvirasinvesticijomsįrekreaciją.

Prioritetinės– pažintinės,poilsinėsirpramoginės,sportinėsir

gydomosiosrekreacijossritys.

Šiameleidinyjepristatominekilnojamojoturtoobjektai–žemės

sklypaiirstatiniai,pritaikytiarformuojamiverslui.Taimūsų

sprendimaiirpagalbaJūsųinvesticijoms.

Kviečiamesusipažinti!


ŽEMĖS

SKLYPAI


Objektoadresas:

ĄŽUOLŲ G.73,

MOLĖTAI

Žemės sklypas jungia gyvenamųjų namų ir sporto

komplekso kvartalussu Aplinkkelio gatve,kurioje kuriasi

pramoninė miesto dalis.Sklypas– strategiškaipatogioje

vietoje,šaliaA14magistraliniokelioVilnius-Utena.

Techninėspecifikacija

Žemėssklyponaudojimobūdas:

Komercinėspaskirtiesobjektųteritorijos

Žemėssklypoplotas:1,2140 ha

Specialiosiossąlygos:

Elektroslinijųapsaugoszonos-0,2625ha

Keliųapsaugoszonos–0,2416ha


Objektoadresas:

MELIORATORIŲ G.20,

MOLĖTAI

IŠNUOMOTA

ŽemėssklypasribojasisuAplinkkeliog.iryralogistiškaipatogioje

vietoje–jungiantispagrindiniamskeliamsįdidžiuosiusLietuvos

miestus–VilniųirKauną.Šaliasklypoįsikūręssenasisdaugiabučių

kvartalasirnaujaibesiformuojantisgyvenamųjųnamųkvartalas.

VaizdingojevietojeesantiteritorijažymiMolėtųmiestoribą.

Techninėspecifikacija

Žemėssklyponaudojimobūdas:

Komercinėspaskirtiesobjektųteritorijos

Žemėssklypoplotas:1,4160 ha

Specialiosiossąlygos:

Elektroslinijųapsaugoszonos-0,1528ha

Keliųapsaugoszonos–0,1236ha


Objektoadresas:

MELIORATORIŲ G.18C,

MOLĖTAI

Objektas ribojasisu pramoninės beikomercinės veiklos

teritorijomis. Netoli žemės sklypo – miesto ribos zona

(AplinkkelioirVilniausg.).


Techninėspecifikacija

Žemėssklyponaudojimobūdas:

Komercinėspaskirtiesobjektųteritorijos

Žemėssklypoplotas:0,4886ha

Specialiosiossąlygos:

Vandenstiekimoirnuotekų,paviršiniųnuotekųtvarkymo

infrastruktūrosapsaugoszonos–0,0019ha

Šilumosperdavimotinklųapsaugoszonos–0,0119ha

Skirstomųjųdujotiekiųapsaugoszonos–0,4886ha

Elektrostinklųapsaugoszonos–0,0175ha

Viešųjųryšiųtinklųelektroniniųryšių

infrastruktūrosapsaugoszonos–0,4886ha


Objektoadresas:

VILNIAUSG.95C,

MOLĖTAI

Šalia judriausios Molėtų miesto – Vilniaus gatvės esantis

žemėssklypasapsuptassvarbių rajono objektų –netoliese

veikiaMolėtųligoninė,pirminėssveikatospriežiūroscentras,

pradinėmokykla,Molėtųkeliųtarnyba,Molėtųšvara.Greta

įsikūręįvairiosprekybos–pramoniniųarmaistoprekiųvietos.


Žemėssklyponaudojimobūdas:

Komercinėspaskirtiesobjektųteritorijos

Žemėssklypoplotas:0,4005ha

Specialiosiossąlygos:

Elektroslinijųapsaugoszonos-0,0728ha

Keliųapsaugoszonos–0,025ha

Vandentiekio,lietausirfekalinėskanalizacijos

tinklųirįrenginiųapsaugoszonos–0,0746ha


Objektoadresas:

MELIORATORIŲ G.8D,

MOLĖTAI

Pietvakarinėje miesto dalyje esantis objektas ribojasisu

pramoninėsbeikomercinėsveiklosteritorijomis.Netoližemės

sklypo–miestoriboszona(AplinkkelioirVilniausg.).Lengvai

irgreitaipasiekiamasA14magistraliniskeliasUtena-Vilnius.


Techninėspecifikacija

Žemėssklyponaudojimobūdas:

Komercinėspaskirtiesobjektųteritorijos

Žemėssklypoplotas:0,4921ha

Specialiosiossąlygos:

Vandentiekio,lietausirfekalinėskanalizacijostinklųirįrenginių

apsaugoszonos–0,0388ha

Šilumosirkarštovandenstiekimotinklų

apsaugoszonos–0,4921ha

Dujotiekiųapsaugoszonos–0,4921ha

Elektroslinijųapsaugoszonos–0,0106ha

Ryšiųlinijųapsaugoszonos–0,4921ha


STATINIAI


Objektoadresas:

DUBINGIŲ K.,

MOLĖTŲ RAJ.

PARDUOTA

Žemės sklypas įsikūręs Dubingių miestelyje,nuo Vilniaus

nutolusiameapie50 km,nuoMolėtųrajonocentro–per20

km.Teritorijaišsiskiriaistorineirkultūrinereikšme.Objektas

yraapsuptasvaizdingo kraštovaizdžio su ilgiausiu Lietuvos

ežeru–Asveja.ObjektaspatenkaįAsvejosregioninioparko

teritoriją.


Techninėspecifikacija

Žemėssklypas

Naudojimobūdas:

Visuomeninėspaskirtiesteritorijos

Naudojimopobūdis:

Moksloirmokymo,kultūrosirsporto,sveikatos

apsaugospastatųbeistatiniųstatybos

Specialiosiossąlygos:

Ryšiųlinijųapsaugoszonos–0,0644ha

Vandentiekio,lietausirfekalinėskanalizacijos

tinklųirįrenginiųapsaugoszonos–0,2459ha

Saugotiniželdiniai(medžiaiirkrūmai),

augantysnemiškųūkiopaskirtiesžemėje–0,3207ha

Elektroslinijųapsaugoszonos–0,0451ha

Šilumosirkarštovandenstiekimotinklų

apsaugoszonos–0,0629ha

Keliųapsaugoszonos–0,1339ha


Techninėspecifikacija

Bendrasplotas:

644,05kv.m.

Pagrindinisplotas: 621,93kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1968

Aukštųskaičius: 2

PASTATAS1

Šildymas:Centrinisšildymasišcentralizuotųsistemų

Vandentiekis:Nėra

Nuotekųšalinimas:Nėra

Dujos:Nėra

Sienos:Plytos

2PASTATAS

Bendrasplotas:

437,78kv.m.

Pagrindinisplotas: 296,09kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1982

Aukštųskaičius: 1

Šildymas:Centrinisšildymasišcentralizuotųsistemų

Vandentiekis:Komunalinisvandentiekis

Nuotekųšalinimas:Komunalinisnuotekųšalinimas

Dujos:Nėra

Sienos:Plytos


Techninėspecifikacija

Bendrasplotas:

1102,19kv.m.

Pagrindinisplotas: 552,39kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1982

Aukštųskaičius: 2

3PASTATAS

Šildymas:Centrinisšildymasišcentralizuotųsistemų

Vandentiekis:Komunalinisvandentiekis

Nuotekųšalinimas:Komunalinisnuotekųšalinimas

Dujos:Nėra

Sienos:Plytos

4PASTATAS

Užstatytasplotas: 54,00 kv.m.

Aukštųskaičius: 1

Statybospabaigosmetai: 1968

Sienos:

Plytos


Techninėspecifikacija

Užstatytasplotas: 68,00 kv.m.

Aukštųskaičius: 1

Statybospabaigosmetai: 1982

Sienos:

Plytos

5PASTATAS

Kitistatiniai(inžineriniai):

Kaminas

Kaminas

Šulinys


Objektoadresas:

BAŽNYČIOSG.12,INTURKĖSK.,

MOLĖTŲ RAJ.

Inturkėsmiesteliocentreesantisstatiniųkompleksasįsikūręs

gretaGaluono ežero.Artišiosteritorijosįkurtasatnaujintas

miestelio paplūdimys. Miestelis išsiskiria suformuota

infrastruktūraneįgaliųjųpoilsiui.


Techninėspecifikacija

Žemėssklypas

Naudojimopobūdis:

Visuomeninėspaskirtiesteritorijos

Žemėssklypoplotas:1,3817ha

Užstatytateritorija:1,3817ha

Specialiosiossąlygos:

Paviršiniųvandenstelkiniųapsaugoszonos–1,3817ha

Vandenstiekimoirnuotekų,paviršiniųnuotekųtvarkymo

infrastruktūrosapsaugoszonos–0,1668ha

Elektrostinklųapsaugoszonos–0,0147ha

Keliųapsaugoszonos–0,333ha

Viešųjųtinklųelektroniniųryšiųinfrastruktūros

apsaugoszonos–0,0922ha

Bendrasplotas: 2265,41kv.m.

Pagrindinisplotas: 1772,34kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1977

Aukštųskaičius: 3

PASTATAS1

Šildymas:Vietiniscentrinisšildymas

Vandentiekis:Vietinisvandentiekis

Nuotekųšalinimas:Vietinisnuotekųšalinimas

Sienos:Plytos


Techninėspecifikacija

2PASTATAS

Užstatytasplotas: 15,00 kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1977

Sienos:

medinissukarkasu

Aukštųskaičius: 1

Kitistatiniai(inžineriniai):

Automobiliųstovėjimoaikštelė

Automobiliųstovėjimoaikštelė

Įvažiavimas

Bėgimotakas

Įsibėgėjimotakas

Tinklinioirkrepšinioaikštelė

Pėsčiųjųtakas

Šuoliaduobė

Futboloaikštelė


Objektoadresas:

JAUNIMO G.5A,

MOLĖTAI

Pastatų kompleksas įsikūręs vaizdingoje Molėtų miesto

vietoje,kuratsiveriavaizdasįmiesto ežerus–Pastovįir

Pastovėlį.Netoliese veikia pagrindiniaimiesto lankytini

objektai – skulptūrų parkas, pėsčiųjų takai, miesto

paplūdimysarkultūrosįstaigos(biblioteka,kraštomuziejus,

kultūros centras).Pastatų teritorija nedaug nutolusinuo

pagrindiniųmiestoVilniausirInturkėsgatvių.


Techninėspecifikacija

Bendrasplotas:

2710,19kv.m.

Pagrindinisplotas: 1689,81kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1962

Aukštųskaičius: 3

PASTATAS1

Šildymas:Centrinisšildymasišcentralizuotųsistemų

Vandentiekis:Komunalinisvandentiekis

Nuotekųšalinimas:Komunalinisnuotekųšalinimas

Dujos:Nėra

Sienos:Plytos

Stogas:Asbestcementis

2PASTATAS

Bendrasplotas:

575,30 kv.m.

Pagrindinisplotas: 214,18kv.m.

Statybospabaigosmetai: 1962

Aukštųskaičius: 1

Šildymas:Centrinisšildymasišcentralizuotųsistemų

Vandentiekis:Komunalinisvandentiekis

Nuotekųšalinimas:Komunalinisnuotekųšalinimas

Dujos:Gamtinės

Sienos:Plytos

Stogas:Asbestcementis


Molėtųrajonosavivaldybė

Vilniausg.44,

LT-33140Molėtai

(8383)54761

savivaldybe@moletai.lt

www.moletai.lt

TURITEKLAUSIMŲ?

SUSISIEKIME!

More magazines by this user
Similar magazines